Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-22

δη σελίδα | Λευκωσία, 22 τοῦ ᾽Απρίλη 1245 «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» προ ππππππτσσσσ ἍΤΜΧΛΙΝΕΣ Κρίσεις Πρ ΤΗΣ ΠΕΙΣ, ΚΤΝΜΝΙΣ : ΜΕΝΕΙ τω ος | Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ! κ ΚΛΙ ΟΛΙΥΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΛΙλΦΕΡΟΝΕΝΟΙ ρ ν ᾿ ᾽ ᾿ » ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ . ᾿ ᾿ Διὰ τοῦ παρόντος σπεύδοµεν νὰ εἰδοποιήσωμεν πάντας τοὺς ἐνδιαφε' ν ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ : ᾿ ᾿ ν θ.9-ο ὁ4 : κε ΠΠ ΠΠ ΠΠ ΕΕ ΜΜΕ ὃ ΝΛΙΚΙΣ ΣΥΝΥΙΙΗΟΙ Ἡ ἡγεσία τοῦ Λαϊκοῦ µας Μόμματος καὶ τῶν Λαϊκῶν µας Ὀργανώσεων, πιστὴ καὶ συνεπὴς στὶς γνωστὲς πολιτικές της θέσεις γιὰ ἀδιάλλα- χτο καὶ μαζικὸ ἀγώνα τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἐθνική του λευτεριά, κατεθαίνει, γιοµάτη πίστη στὸν τίµιο ἀγώνα της, στὶς Δημοτικὲς ἐκλογές. Κατε- θαίνει ὁπλισμένη μὲ κείνη τὴ δύναμη, ποὺ χα- ρίζει στὸν ἄνθρωπο ἡ συνείδηση πὼς ὁ ἀγώνας Ἑ ποὺ διεξάγει εἶναι ἕνας ἀγώνας δίκαιος καὶ τί- µιος, ἕνας ἀγώνας τοῦ λαοῦ γιὰ τὸ λαό. | Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Ὁ Λαϊκὸς Συνδυασμὸς | τῆς Λευκωσίας, ὅπως τελικὰ μαρια Ἡε καὶ ἐγκρίθη- ἵκε ἀπὸ γενικὲς συνελεύσεις Φ ΦΛΑΟΥΠΕΣ . Φ ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ (δι ἐπι- | σκέψεις) ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΩΒΟΦΕΑΣΖΟ» Στο «ΑΝΤΩΝΑΙΚΙΗΣ ΜΠΑΡΕΣ ο ΦΠΑΣΤΙΤΣΙΑ καὶ ὅλα τὰ εἴδη γλυκισμά- ἵτων, μὲ τὰ πιὸ Ὕγνησια | ὑλικά. ''Επίσης Σοκολάτες, Καρα- :ὶκαὶ συσκέψεις ὅλων τῶν λαῖ- εκῶν ὀργανώσεων, ἀποτελεῖ Γπάνω ἀπὸ ὅλα μιάν ΕΓΓΥΗ- ΣΗ γιὰ τὶς φαρδειὲς μάζες « ἱ ῥοµένους ὅτι ἐφέτος κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ θερισμοῦ, ἐκτὸς τῶν αὐτοδετικῶν ἡ τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν έργα- 4 « « «6 4 « « « « « « « θεριστικῶν, θὰ διαθέσωµεν πρὸς ἐργασίαν καὶ δύο ᾽Αμερικανικὰ Κομπάϊνς, ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ, ΟΟΔΙΒΙΝΕΡ 5ΕΙΕ ΡΚΟΡΕΙΗ ΕΕ, τὰ µόνα ἐν Μύ- πρῳ, τῶν ὁποίων τὰ πλεονεκτήματα ὑπερθαίνουν πᾶσαν προσδοκίαν διὰ τοὺς ἀκολούθους λόγους: ΠΗΠΙΠΠΗΠΠΠΠΙΗΗΜΙΠΙΠΠΙΜΤΙΙΜΗΙΜΙΛΙΝΙΗΕΗ ἳ ζομένων: Τὴν ἐγγύηση ποὺ Ἅ οΡΧΗΣΤΡΑ ΠΛΗΡΗΣ. Πῇ ΜΜΗΝΜΗΥΝΗ ΤΗ ΝΗΗΠΗΙΝΝΗΗΗΙΠΗΗΗΜΗΙΗΗΗΗΠΙΝΙΜΗΗΜΗΗΠΗΜΗΙ ΕΙ ΗΙΝΗΝΝΜΝΗΝΠΠΝΝΗΝΗΙΝΗΝΗΜΕΗΗΗΙ | ' Μ' λαοῦ νάχει, σὰν ἄμεσο ἐρβ ή σι ΚΟΙΣΕ, καὶ τὴ δική του πολιτική. Τὴν μιὰ κι’ ἀδιάλλαχτη κι’ ᾱ- ναλλοίωτη, τὴν πολιτικὴ τῆς ἐθνικῆς ἀποκατά- στασης καὶ λευτεριᾶς. Μὰ πέρασαν τὰ χρόνια. Ὁ λαὸς ἐννοεῖ πιὰ ν᾿ ἀποκτήσει τὴ δική του πο λιτικὴ καὶ κοινωνική αὐτοτέλεια καὶ θὰ τὴν ᾱ- ποκτήσει. Ἡ καλὴ ἀρχὴ ἔγινε μὲ τὸ λαϊκὸ όλοδι κό µας συνδυασμό. . Τὸ ξέρουμε. Ηδη ἄρχισεν ἡ ἀντιδραστικὴ χρυσοφορεµένη σαπίλα νὰ ρίχνει τὰ βέλη της ἐνάντια στὰ γνήσια καὶ τίµια παιδιὰ τοῦ λαοῦ, ποὺ θὰ σταθοῦν, αὔριο, οἱ μαχητικοὶ ἐκπρόσω- ποί του στὶς δημοτικὲς ἐκλογές. Οἱ δικοί µας ὕ- ποψήφιοι δὲν ἔχουν λίρες καὶ μέγαρα. Δὲν ἔχουν «ὑψηλὲς σχέσεις». Δὲν εἶναι γνωστοὶ τύποι τῶν ἐπίσημων «δεξιώσεων» καὶ «γευμάτων». Εχουν ὅμως ὑπόθεση. Δίκαια ὑπόθεση, ποὺ ἀφορά τὶς χιλιάδες τῆς Φτωγολογιᾶς. χουν τὴν ὑπόθεση, ποὺ µόνο αὐτοὶ ἔζησαν, ἔνοιώωσαν, πόνεσαν καὶ γιὰ τὴν ὁποία θὰ ἀγωνιστοῦν πιστά καὶ μὲ συ- νέπεια. λλους τίτλους κι ἄλλα πιστοποιητικἁὰ δὲ χρειάζονται, γιατὶ ἔχουν τὸν ἀτίμητο τίτλο καὶ τὸ λαμπρὸ πιστοποιητικὸ τοῦ ΛΑ΄Ι ΚΟΥ ΑΓΟ- ΝΙΣΤΗ. Οιτι χρειάζεται εἶναι νὰ τοὺς ἔχει ὁ λαὸς ἐμπιστοσύνη. Καὶ τοὺς ἔχει. Μόνο σ᾿ αὐτοὺς ἔχει. Κι ἀκριθῶς αὐτῆ ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ πίστη τοῦ λαοῦ στοὺς ὑποψηφίους του θἀ χαρίσει καὶ τὴ νίκη στὸ λαό. Γιατὶ ὁ λαὸς βλέπει καὶ κρίνει, Ὁ λαὸς Εύπνησε πιὰ καὶ δὲ θαμπώνεται ἀπὸ τὰ ράκα καὶ τὰ ἡμίψηλα καὶ τὶς λίρες. Ὅ λαὸς θέλει ἡγέτες μαχητές, μὲ πίστη καὶ συνείδηση λαϊκή. Δοκιμασμένους καὶ συνεπεῖς. Τίποτες ἄλλο. Τώρα τοὺς ἔχει. Βγαλμένοι ὅλοι ἀπὸ τὰ σπλάχνα του, σάρκα ἀπὸ τὴ δική του σάρκα. Δὲν τοῦ µένει παρὰ συσπειρωμένος ν᾿ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴ νίκη. Καὶ θᾳ νικήσει ὁ λαός, γιατὶ ἔχει πιὰ ἀτσαλώσει τὴν πίστη του πρὸς τὴ λαϊκή του ἡγεσία. Γιατὶ µόνο αὐτοὶ οἱ λαϊκοί του ὑποψηφιοι μποροῦν νὰ τὸν ἐμπνεύσουν καὶ νὰ τὸν ἔνθουσι ἁσουν. Γιατὶ µόνο αὐτοὶ εἶναι οἱ ἐκλεχτοὶ τῶν ὀργανώσεών του. Γιατὶ µόνο αὐτοὶ τοῦ ἐγγυοῦν- ται τὴ συνεπῆ καὶ ἀδιάλλαχτη πάλη γιὰ τὰ δί- καιά του. --Ζήτω οἱ λαϊκοί µας ὑποψήφιοι. --Ὅλοι συσπειρωμένοι γύρω τους. κ -Ὅλα γιὰ τὴ βέδαιη νίκη τοῦ λαοῦ στὶς ἐκλογές. ΕΙΝ ΜΝΝΝΜΝΙΝΙΗΝΙΝΗΙΗΝΜΙΝΙΙΜΗΗΝΠΙΠΝΠΜΙΙΝΙΗΗΙΗΙΗΙΜΠΗΝΝΙΝΠΙΙΝΜΙΜΙΗΙ ΜΗΝ ΜΜΝΝΗΝΜΝΝΝΝΝΗΝΜΗΜΗΗΜΝΗΙΜΗΝΜΠΜΗΙΜΗΝΛΙΝΜΝΜΗΝΝΗΗΜΗΗ ΜΗ ΜΙΝΗΙΗΗΗΗ ΠΙΝΕΙ ΗΝΝΝΕΜΜΗΙΙΗΗΗΗΗΙΗΜΗΝΕΙΜΝΗΙΝΜΗΝΝΜΗΜΜΜΗΗής τῆς Εὐρώπης καὶ σ᾿ ὅλο τὸν ἑ-ᾱ- | κόσµο. Στὸ κάτω-κάτω οἱ ἱμπεριαλιστὲς ἄἂς δοκιµά- σουν. Τ0 ΜΠΟΥΦΕ ΤΗΙ «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Ζητοῦνται προσφορὲς γιὰ τὴν ἐνοικίαση τοῦ μπουφὲ τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Σωματείου «ΟΜΟΜΟΙΑ». Ἡ ἐνοικίαση θ᾽ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν 1η ᾽Τουνίου 1949. Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἀποτείνεσθε: ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΥΡΙΜΗΝ, ὁδὸς Ἑρμοῦ, τηλ. 895. ” ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΟΜΗΔΗ ΧΕΙΛΕΤΗ ἃ ᾿Αδελφός. Καθημερινὴ συγκοινωνία ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ- ΚΤΗΜΑ -ΠΟΛΙΝ καὶ τἀνάπαλιν. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ -- ΦΟΡΤΗΓΑ -- ΤΑΞΙ. Αὐτοκίνητα καινουργῆ, σιωφὲρ πεπειρα ένοι. Ὑπηρεσία πρόθυμος, ΤηΛ. Λευκωσία 83, Πάφου Τ4 (Τὸ γραφεῖον Λευκωσίας µετεφέρθη ἀπέναντι χανιοῦ ᾽Αγίου ᾽Αντωνίου). . Προσοχή! Προσοχή! Γιὰ νὰ μὴ γελαστεῖτε ὅσο' θὰ ἀγοράσετε παπού- τσια γιὰ τὸ Πάσχα, ἕνας τρόπος ὑπάρχει: Νὰἀ ἐπι- σκεφθεῖτε τὸ μοναδικὸν στὴν Κύπρον ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΣΙΤΚΥ Ἐκεῖ θὰ εὕρετε ὅλα τὰ εἴδη ὑποδημάτων καὶ σὲ τιμὲς ἔξω ἀπὸ κάθε συναγώὠνισμόὀ. ΑΝΔΡΙΚΑ 21/- ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 25/- ΑΝδρικα 20/- ᾿Επισκεφθῆτε µας γιὰ τὸ συμφέρον σας. ΟΔΟΣ ΑΡΑΣΤΑ, Νο. 77, ΛΕΥΚΞΟΣΙΑ. ΄. ο. ν ΙΕΜΕΙΟΙ -ΜΛΣΙΛΗΙΗ - ΓΕΝΟΒΑ (Κατ ΕΥΘΕΙΑΜΝ) Τὸ ταχύπλουν καὶ πολυτελὲς ΑΠ «ΙΚΕΜΑΙΠΗΙ) τελείως ἀνακαινισθὲν καὶ ἐκτελοῦν ἀπὸ πολλοῦ 15θήμερον συγκοινωνίαν μεταξὺ ΧΛ΄ΙΦΑΣ -- ΜΑΣ ΣΑΛΙΑΣ -- ΓΕΝΟΒΑΣ, θὰ συμπεριλαμόά- νει εἰς τὸ ἑξῆς καὶ τὴν ΛΕΜΕΣΟΝ εἰς τὸ τα- κτικὸν δροµολόγιόν του. Προσεχὴς ἀναχώρησις ἀπὸ Λεµεσόν, 4η Μαΐου, μὲ ἄφιξιν εἲς Μασσαλίαν ἐντὸς 4 ἡμερῶν. Ἡ ταχυτέρα καὶ οἰκονομικωτέρα γραμμὴ δι’ ἐπι- θάτας Λονδίνου (ἐντὸς 5 ἡμερῶν). Διὰ πληροφορίας παρακαλεῖσθε ν᾿ ἀπευθύνεσθε εἰς τοὺς Γενιοὺς Πράκτορας Κύπρου, κ.κ. ΗυΙ!, ΒΙΥΗ1 8. (ο. (Ογρτυς) ἰια. ΛΕΜΕΣΟΗΝ -- ΑΜΜΟΧΚΩΣΤΟΝ -- ΛΕΥΚΟΩΣ [ΑΒ ΛΑΡΝΑΚΑ -- ΚΥΡΗΜΕΙΑΜΝ. καὶ τοὺς κ.κ. Δ. Δ. ΣΕΒΕΡΗΝ καὶ ΥΙΟΥΣ ΑΤΑ., Κερήνειαν, ΠΑΥΛΟΝ κιομα ΙΩΤΗΠ, φον, ἆ ὶ εἰς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμενα ραφεῖα καθώς χο εν Ταξειδίων. πτώσει µηνή. Τὴν περγαμηνἠ τῶν ᾱ- κούραστων λαϊκῶν ἀγωώνι- στῶν, ποὺ μὲ αὐτοθυσία καὶ αὐταπάρνηση ἕνα σκοπὸ ἔ- ταξαν στὴ ζωή τους: Τὴν ᾱ- λαϊκῶν συμφερόντων -- ὅσοι κι ἂν εἶναι οἱ κόποι καὶ οἱ | τοὺς ἐπιφυλάσσει ἡ ἐκτέλε- ση αὐτοῦ, τοῦ λαϊκοῦ, καθή- ε] κοντος. κ ΞΙ1ΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ Τὸ «Πρακτορεῖο «Ἐλεύθε- ρη Ἑλλάδα» τὸ δήλωσε πεν- τακάθαρα: «Στὸ κάτω-κάτω μιὰ ἔνοπλη ἐπέμθα τῶν ἰμ- περιαλιστῶν στὴν Ἑλλάδα, δὲ θὰ θρεῖ µόνο του τὸν Ἑλ- ληνικὸ λαὀ. Ὁ ἰμπεριαλι- σμὸς καὶ οἱ µοναρχοφασί- στες θὰ ἔχουν στὴν τέτοια περίπτωση νὰ σπάσουν τὰ μοῦτρα τους σ’ ἕνα πολὺ πλα τύτερο κι ἀκατανίκητο µέ- τωπο λαῶν». Ἐδῶ ἡ προειδοποίηση πρὸς τὸ καθεστὼς τῆς Α- θήνας καὶ τοὺς ξένους µα- στόρους του εἶναι) ὁλοφάνε- ρη. ᾿Αν δοκιμάσουν νὰ βά- λουν στὴν πράξη τὸ σχέδιο τῆς πάραπερα ἐπέμθασης στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδας ὑπὸ μορφὴ ἀποστολῆς ξένων στρατευμάτων, μὲ σκοπὸ μιάν εὐρύτερη, βαλκανικἡὴ πρόκληση, δὲν θὰ σκοντά- ψουν µόνο πάνω στὴν ἡρωϊ- κἡ ἀντίσταση τοῦ βηµοκρα- τικοῦ Στρατοῦ καὶ τοῦ Ἑλ- ληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ πά- νω στὴν ἄκαμπτη θέληση τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς Σοθιετκῆς Ένωσης, ποὺ στέκουν ἀκοίμητοι φρου ροὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς Δη- µοκρατίας σ᾿ αὐτὸ τὸ χῶρο ή ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΔ-ΓΡΑΜΜΟΣ Μδς γράφουν: «Δὲν εἶναι ἀνάγκη νάναι κανένας στρα- τιωτικὸς γιὰ νὰ καταλάθει ἕνα ἁπλὸ πρᾶμα: Οτι ὁ Γράμµος εἶναι ὁ τάφος τοῦ ἑλληνικοῦ μοναρχοφασισμοῦ ὅπως τὸ Στάλινγκραδ ἔγινε ὁ τάφος τοῦ Φασισμοῦ σὲ παγκόσμια κλίµακα. Ἡ δια- φορὰ ποὺ ὑπάρχει στὶς δυὸ περιπτώσεις εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὑποδέχτηκαν τὰ δυὸ πλήγματα τοῦ µοιραίου οἱ δυὸ αὐτάδελφοι φασισμοί. Ὁ πρῶτος, ποὺ τὸν ἔκπροσω- ποῦσε ὁ Χίτλερ, σὰν «ἀνό- θευτος» φασισμὸς ποὺ ἦταν, ὁμολόγ σε τὴν ἥττα του κ᾿ ἔδωσε τή διαταγἡ νὰ κτυπή- διάκοπη ἐξυπηρέτηση τῶν, διωγμοὶ καὶ οἱ θυσίες ποὺ α) Παίρνετε τὰ προϊόντα σας ἀμέσως ἀπὸ τὸ χωράφι. β) ᾽Αποφεύγετε τοιουτοτρόπως ὅλες τὶς ζημιὲς ποὺ προξενοῦνται ἀπὸ καιρικὲς συνθῆκες, ἀπὸ ζῶα καὶ πτηνά, ἀπὸ κλοπὲς, πυρκαϊὲς κ.λ.π. Υ) Παίρνετε τὰ προϊόντα σας καὶ τὰ παραδίδετε ἀμέσως εἰς τὴν Κυ: θέρνησιν, ἀπὸ ὅπου μπορεῖτε νὰ εἰσπράξετε ἀμέσως τὰ χρήματά σας. δ) Μὴ ἐξεχνἄᾶτε ὅτι τὰ προϊόντα ποὺ θερίζονται καὶ ἁλωνίζονται διὰ Κομπάϊνς εἶναι βαρύτερα κατὰ δύο ὀκάδες κατὰ κιλὸν ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἀφί: νονται νὰ ἁλωνισθοῦν ἀργότερον διὰ συνηθισμένων ἁλωνιστικῶν καὶ διὰ ζώων. Ἡ Ἑταιρεία µας διαθέτει ἐπίσης τὰ ἀκόλουθα μηχανήματα πρὸς ἐρ- Υασίαν ἐπὶ ἐνοικίῳ ἢ ἐργολαθικῶς: 1) Τραξκαθέϊτορ δι’ ἐκσκαφήν, ἰσοπεδώσεις, κατασκευὴν δρόμων κλπ. 2) Τράκτορς καδένας ᾽Αμερικάνικα μεγάλης δυνάµεως. 3) Αροτρα δισκοφόρα καὶ συνηθισμένα. 4) Σπορεῖς παντὸς εἴδους. 5) Βωλοκόπους, ϐ) Αὐτοδετικὲς θεριστικὲς μηχανές. 7) “Αλωνιστικὲς μηχανές, Εὐρωπαϊκὲς καὶ ἐντόπιες. ϐ) Αὐτοκίνητα φορτηγἁ Τίππερς καὶ συνηθισμένα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΜΑΓΩΝΜΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ. ᾿Αποταθῆτε εἰς τὰ ΠΜεντρικἁ Γραφεῖα τῆς Εταιρείας µας. Διεύθυνσις: ΚΥΠΡΙΛΚΗ ΕΤΛΙΡΕΙΛ ΓΕΡΡΓΙΛΣ ἃ ΜΕΤΛΦΟΡΩΝ ΛΑ. ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ἀρ. 280-281 Ειννυνυνυυνυνυννυννυνυυνυνυνννννυνυννυνυνν νυσνυυουννυσνυυσνυσσσσσσνυσυἒυυσσουυΨσυνψΙι ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 295 ΛΕΥΚΩΣ ΙΑΝ. ΛΗΔΡΑΣ 54 ΕΙΕΜΕ(ΟΗ Παρελήφθησαν μηχαναὶ 7 Η.Ρ. ΒίεςεΙἰ ψυχρᾶς ἐκκινήσεως τοῦ ἐργοστασίου ΥΙΟΤΟΚ. ΤΙΜΗ : 5105 ΤΗΛ. 310 ΠΕΟΣ ΟΧΓΗΙ Τὰ παπούτσια σας στὸν | | ΜΙΚΗ ΣΥΝΕΤΒΙΡΙΣΗΟΗ ΕΙ ΝΑΤΛΗΙΕΙΗΣ ΠΟΛΗΗΜΤΗ Ἐργάτες, ΠΡΟΣΟΧΗ! Ἐργαζόμενοι, -Θέλετε ὡραῖο, στερεό καὶ φθηνὸ παπούτσι --Περᾶστε ἀπὸ τχ πρατήρια τοῦ «ΛΑΙ ΚΟΥ ΣΥΜΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ». --Θὰ βρῆτε τὰ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιόὸ μοντέρνα σχέ- δια ποὺ ἱκανοποιοῦν καὶ τὰ πιὸ ἀπαιτητικὰ γοῦ- στα. -- Συμμετέχουν σ΄ αὐτὰ ἔμπειροι καὶ ἀνεγνώρισμέ- νοι τεχνίτες καταστηµατάρχες τῆς Λευκωσίας. --Τιμὲς καθωρισµένες καὶ κτυπηµένες πάνω στὸ κάθε παπούτσι. -Ἡ προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ εἶναι: Διάρ: κῶς καλύτερο, ἐπιμελέστερο, στερεότερο καὶ φθηνότερο παπούτσι γιὰ τὸ λαό. ΠΡΑΤΗΡΙΑ: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλης (πλησίον Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς). 2) Ὁδὺς Φανερωμένης 46. Κυρ. “Ἱεροδιακόνου (δίπλα Γραφείων Ἠλεκτρικῆς Ἑταιρείας). ὅλη τὴ Γερμανία. ᾽Απὸ τὴν ἄλλη, ὁ ἑλληνικὸς ον φασισμὸς, σὰ «νοθευµένος» ποὺ εἶναι, τὶς τρώει ἀλύπητα καὶ ἔχει τὸ θράσος νὰ μιλᾶ γιὰ «νίκες» στὸ Γράμμο καὶ «πλήρη ἐκκαθάριση τῶν λη: στοσυμμοριτῶν». Καὶ τά ἐδῶ ὄργανά του ἐπαναλαμθά- νουν τὴ φωνὴ τοῦ κυρίου των. Ό,τι ὅμως κι’ ἂν λέ- γουν ἢ γράφουν, τὰ ἁποτε- λέσματα δὲν θ᾽ ἀλλάξουν: ᾿Απὸ τὸ Στάλινγκραδ κατ᾽ εὐθεῖα στὸ Βερολῖνο. Κι’ ἁ- πὸ τὸ Γράµµο κατ εὐθεῖα στὴν ᾿Αθήνα». ΛΝΛΚΛΛΙΨΙΣ «᾿ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΛΗΝΛΣ σουν πένθιµα οἱ καμπάνες σ᾿ |: Ἑορτάστε τὸ Πάσχα σας μὲ τὰ καλύτερα καὶ φθηνότερα ποτὰ τῆς Κύπρου τοῦ περίφημου ἐργοστασίου: ΔΙΟΝΥΣΟΣ’ Εἰς φιάλες ἄσπρες πα ὁκ,. ᾖ ὁκ. Μονάστερο 2/403 1/- Διάστερο 2/74 11194 Τριάστερο 3/1 1/3 ν.Ο. 4/- 2/- Οὔζο ἔξτρα 4/- 2/- Παλαιὸν γυναικοπάζαρον 26--28. Ταχ. Κιδ. 158, Τηλ. 190. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ Νεο” ΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ Οἱ αἰσθανόμενοι ἀπώλειων τῆς ρώμης, | οἱ πάσχοντες ἐκ γευροπαθείας, ἀδινα- µιας τοῦ σώματος, ἀκαθάρτου αἵματος, άδυνάτου µνήµης καὶ οἱ γηράσαντες | πρόωρα δὰ εὐφρανθοῦν ὅταν µάθονν τὴν. ἀνακάλυψιν διὰ τοὺς ἀδένας ὑπὸ ! ᾽Αμερικανοῦ ]ατροῦ. ϱϐ | .. Ἡ νέα αὕτη ἀνακάλυψις κατορθώνει τὴν ταχεῖαν ᾿χαὶ εὔχολον ἐπαναφοράν τῆς ρώμης εἰς τοὺς ἀδένας καὶ τὸ σῶμα σας, δίδει ἄφθονον καὶ καθαρὸν αἷμα, ἐγδυναμώνει τὸν νοῦν καὶ τὴν μνήμην σας καὶ σᾶς κάµνει νἁ αἰσθανθῆτε ὡς γέος ἄνθρωπος ἐντὸς 8 ἡμερῶν. Πράγ- ματι, τὸ οἴκιακλ τοῦτο φάρμακον μὲ τήν, ὑπὸ μορφὴν ισχίου, ἁπλὴν χρῆσίν σᾶς ἁπαλάσσει ἀπὸ τὰς ἐγχειρήσεις τῶν ἀδένων καὶ ἀρχίζει νὰ δίδῃ νέαν ρώμην καὶ ἐνεργητικότητα ἐντὸς 24 ὠρῶν' εἶναν δὲ τελείως ἀκίνόνυνον καὶ ἡ ἐνέργειά του φισιολογική. Φ Ἡ ἐπιτυχία τῆς καταπληκτικῆς αὐτῆς ἀναχαλύψεως, χΧαλουμένης Βαἴ. Τάμπῳ, ὑπῆρξε τόσον µεγάλη εἰς τὴν ᾿Αμερν. κἩν ὥστε πωλεῖται τώρά ἀπὸ ὅλους τοῦψ φαρμακοποιοὺς μὲ τὴν ἐγγύησιν τελε {κανοποιήσεως ἤ ἐπιστροφῆς τοῦ ἀντιτ μον, Δηλιδὴ τὸ ΑΒάϊ - Τάμπς πρέπει νὰ σὐς κάμῃ νὰ αἰσθανθῆτε γεμᾶτος ἀπὃ θώμην καὶ ἐνεργητικύότητα καὶ κατ 10.90 χαόνια νεώτερος ἐν ἐναντίᾳ περν' ἐπιστρέφετε ἁπλῶς τὸ κενὸψ' τερικάλύµµα καὶ πέρνετε τὰ χρήματά: (ας πίσω, Τὸ εἰδικὸν, δυιλής δυνάµεωςφὶ ναλίδιον ἐκ 48 δισχίων κοστίζει ἐλδο 34ϊ Τάμπο τοπ ον νς Λειαγοπῶλες Τοιγάρων Λευκωσίας κα Ἐπαρχίας Προμηθεύεστε τὰ τσιγάρα σας ἀπὸ τὸ [ΛΙΝΑ ΤΝ ΤΝ ΜΗΛΝΡΗΝ στὸ ΜΠΑΡ ΣΥΜΕΟΥ, Ὁδὸς Ἑρμοῦ, ἀρ. 156. ἜἘργαζόμενοι ᾿᾽Αγοράζετε τὰ τσιγάρα σας µόνο ἀπὸ τοὺς λεια- νοπῶλες ποὺ παίρνουν τὰ τσιγάρα τους ἀπὸ τὸ ΛΑΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ Ἐπιμένετε σ᾿ αὐτό. . Δίδει Ῥώμην χαὶ ζωτικότητφ! ως) (Παλαιόνκαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἶδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. ᾿Επισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ : πεισθητε. Πρατήρια, Βαρλαάμ, Λήδρας 136, Λευ- κωὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ ξία. Κτῆμα-Πάφος Προσοχή ! Προσοχή! ΑΡΑΣΤΑ Εἰς τὸ ὑποδηματοποιεῖον ὁδ. ᾿Αραστᾶ ἀρ. 5, θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν σὲς τιμὲς ἀσυναγῶώνί- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. » » κ » . | ν ν ΓΒΑΡΩΣΙΩΝ, ΤΗΝ 28.449. » » ν » » . Ρ ς . Ρ κ τἄλλους δυνάµους, :ἐλαστικὰ αὐτοκινήτων, ποδή | ἕλατα καὶ ἐξαρτήματα, τσιαν- | ετήρια, παπούτσια, | Ρ , ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ: ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟ:’ ΘΗΚΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘ.Ι 625, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΗΙ ὥραν 9.30 π.μ. Ἡ πώλησις θεωρεῖται πο: λὺ, ἐνδιαφέρουσα λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντικειμένων καὶ µη] « Οὔτε οἱ ἄκαιρες «φανφάρες» καὶ «μετὰ Χρι- Ἐ Ὃν νὰ έ ἷ , ᾿ ο. , ο , , μέλλες καὶ Μπισκόττα θά ' στὸν» προφητεῖες τῆς «ἐθνικοφροσύνης», οὔτε ἡ Ἐ ὦ θρωπο τὰ προσφέρουν ο 1) Εἶναι αὐτοπροωθούμενα καὶ δὲν σύρονται ἀπὸ Τράκτορ, ἀλλὰ κι- τὰ βρῆτε σὲ μεγάλην ποι- ΓΛΕΝΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 μ.μ. ὥς τὸ ΠΡΜΣΤ σύγχυση, ποὺ ζήτησεν ὁ μικροαστισμὸς νὰ σκορ: Ξ ο ο καὶ π ντα ση άθηκαν οἱ νοῦνται ὑπὸ τῆς ἰδίας των μηχανῆς 55 ἁλόγων. Ἡ ἰδία μηχανη κινεῖ καὶ ) κιλίαν στὸ , ῃ 9 ͵ τΞ . - , ι ο. 5 ν πίσεν απιη καν ος οτι Βσρρεςς η δρόμο Ἐ]πιὸ συνεπεῖς ὑπερασπιστὲς τὸν μηχανισμὸν τοῦ θέρους καὶ ἀλωφισμοῦ ταὐτοχρόνως. . ΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ κκ κατα το ΜΕΣΟΝΥΜΤΙΟΝ ΚΑΤΙ της, ὅδ άνπαα ὸ οδ τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν μη Ἐ Ιτῶν συμφερόντων τῆς φτῶχο- 2) Τὸ ψαλλίδι κόδει μπροστὰ καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μηχανή. Τοιουτοτρόπως ᾖ{ κ( 1} ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΛΗΞΗ. Ἑ. άητ η τῶν Δημαρχείων καὶ τὴ χρησιµοποίησί Ἐ[λογιᾶς, οἱ πιὸ ἀνιδιοτελεῖς ἀποφεύγεται τὸ πάτηµα τοῦ σπαρτοῦ εἰς τὸν πρῶτον γῦρον τοῦ χωραφιοῦ, } ΕΡΕ Χ ε τας σι ννα κα βῆμα γως τῆν ὑπεράσπιση Ἑ κι’ πο ο ο κασιοτᾶς ὅπως συµθαίνει μὲ τὰ κοινὰ Κομπάϊνς, ποὺ σύρονται ἀπὸ Τράκτορ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη ΕΙΣΟΔΟΣ: ΔΙ’ ΑΝΔΡΑΣ 4,- Ἑ πῶν δικαίων τοῦ λαοῦ καὶ τὴν παραπέρα ἐπέ- 5 μα ας ο ας οῦ αοῦ, 3) Τὸ κάθισμα τοῦ ὁδηγοῦ εὑρίσκεται ἐπάνω ἀπὸ τὸ Ψαλλίδι καὶ ἔτσι Λήδρας 69ᾳ, Λευκωσία. ΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2/- Ἐ χταση τῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς καὶ κοινωνι- Β τς αν πῶς ὁ ὁδηγὸς παρακολουθεῖ τὴν ἐργασίαν τούτου καὶ ὑψώνει ἢ κατεθάζει τοῦτο νο. .-.-υ-υ-ῆ-------- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 8,- 8 κ ὅλης Κι’ ἀκριθῶς γιατὶ ἐμεῖς ἔτσινοιώ Οἱ χιλιάδες τῶν ὁπαδῶν τῆς 1 9.ῃ Ρ ρ ἳ αι Ὅηη πι ο ο} Ξ κῆς πο τὰ ὄπμαρχ κριός Ύ : ης όλη ιώ, Λαϊκῆς Παράταξης, ποὺ εἷ- ἀναλόγως τῶν παρουσιαζοµένων συνθηκῶν τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ σπαρτοῦ. { ΕΦΘΛΙΛΗ ΛΙΝ Τ ΠΛΙΧἡ Ἐ πιὸ χτυπητὴ πας, οἵψ, ὑποχωρώντας σὰν Έ]ναι καὶ ἱμεροῦ ὅπως καὶ διὰ νὰ ἀποφεύγεται σπατάλη τῶν προϊόντων. ἳ ' πι -- Ἐ ὁ ε «ταξη τοῦ λαοῦ, Ἑτστα 1946, ἀποφασισμένοι ᾱ- 4) Τὸ ψαλλίδι ἐργάζεται σὲ κάσιαν καὶ ἔτσι ἀπὸ ὅ,τι κόψει δὲν ἔχει ἳ Έφθασε νέα παρτὶς καλ.]τ Ξ Οργανωμενη πρωτοποριακὴ παρατοζη του «σου. Έ]µετάκλητα, νὰ ξεκουμπίσουν - : ας . να. ᾿ ν ΕΧΕ Σ τσῶν γυναικείων «ΝΑΥ”- Ἐ δεχόµασταν ν᾿ ἀνεθοῦν σ᾿ αὐτὲς τὶς λαϊκὲς ἐπάλ- Ἐτὸν ἐκμεταλλευτικὸ παλαιο- νὰ σκορπισθῇ εἰς τὸ ἔδαφος οὔτε ἕνας στάχυς, ἀλλὰ μεταφέρεται αὐτομά- } ΛΟΝ» τῶν 54 λεπτότητος εἰς , ο Ξ ξεις, μὲ τὶς δικές µας μάλιστα τὶς πλάτες, οἱ ἄν- Ἐ κομματισμὸ στὴν πάλη τοῦ τως πρὸς ἁλωνισμὸν καὶ καθάρισμα. ν ἐπιὰ διαφόρους χρωματι- Εργάτες, άγροτες Ξ θρωποι ποὺ καμια κ τοσαη κα σα μαχη: ΕΞ ἐκλογικοῦ στίδου, προσθλέ- 5) Τὰ ἐν λόγῳ Κομπάϊνς ἔχουν δεύτερον διαχωριστῆρα καὶ ἔτσι δὲν 3] σμοὺς τὰς ὁποίας πωλοῦμε» {οι , κ να , Ξ αν λος ἂν ουσιασμ μπορουσαν Ἐ] πουν μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύ. ἔχουν καθόλου ἀπώλειαν σπόρου εἴτε στάχεων ὅπως συµθαίνει μὲ κοινὰ ϱῥ τώρα ἀντὶ 18 σελ. πρὸς 11/6 ὁ Και ἐργαζόμεγοι της Λλαϊκῆς Παράταξης Ξ ὃν Επαψε πιὰ ὁ λαὸς νὰ περπατάει μὲ ξένα σλὸς ὁς δποῖος, οσελεῖται, μουρὰ Κφιπάδνς, τὰ ἡσρκν οἴνοι Εὔδάοη Ἡμακασῃ ὶ τν ας ὶ. Δεσποινίδε | Ξ πόδια. Τώρα ἔχει τὰ στιδαρὰ ὁλοδικὰ του πό. Ἐ] ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ πρόσωπα»! ϐ) Ἡ ὅλη ἐργασία γίνεται διὰ νέου συστήµατος, τὸ ὁποῖον ἐφηρμό- { ριασθήτε προτοῦ ο ξξαντκη-, Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Ἑ δια ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσουν ὅπου αὐτὸς θέλει κι ποὺ τὰ στήθεια τους κο: σθη εἰς ᾽Αμερικὴν τὸ παρελθὸν ἔτος καὶ δικαίως θεωρεῖται ὡς ἤ τελευταία ή} βοῦν. ᾽Ασφαλισμένες γιὰ 6. Ξ. ὄχι ὅπου τὸ εμπήσθης τὸ πεῖσ «του ὁποιουδήπο σμοῦνται, ὄχι μὲ παράσημα. λέξις τῆς Γεωργικῆς Μηχανικῆς. δνες φ ο | 1 Λο... Ξ τε παλαιοκομματικοῦ.Γιατὶ αὐτὸς,στὸ κάτω κάτω, «ἀγαστῆς συνεργασίας καὶ Μεταχειριζόµενοι τὸ νέον Κομπάϊν εἰς τὶ α - ᾿ το µήνες, ὃν Πάσι ο Λ.Ο. : . ε ὶ ς . μπάϊν εἰς τὴν ἐργασίαν σας ἔχετε οἰκονο Σᾶς εὔχομαι καλὸν Πάσχα. ὃν ο αθρο τν ποιά ο πνπέρνευ οὖμαρα αβαπιαρας πο μρίοο , µίαν ἐξόδων κατὰ 507 τῶν µέχρι τοῦδε χρησιμοποιουμένων µέσων, περιπλέον ἐ ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗ ΡΙΖΑ, | 2. ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ » Ἐ| ρεσιῶν», -ι να . ο : : λαός, μὰ καὶ δὲν τοῦ ἀναγνωρίδει αὐτοῦ τοῦ η, καθαρὰ λαϊκὴ , περγα- δὲ ἔχετε τὰ ἀκόλουθα σοθαρὰ πλεονεκτήματα: Σ΄ Ὁδὸς Μιλήτου, ἀριθ. 28, | ο: Μ. ΔΑΡΤΙΔΗ (Σαπούνι «Μαρίνα»). | 3 Δ. ΛΑΙΚΟΥ ΠΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ 5 ΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ἆ ΑΓΕΛΑΔΑ, εἶναι ζήτημα τιμῆς καὶ καθήκοντος. Τὸ Κεντρικὸ Οἰκονομικὸ Συμβούλιο (Κ.Ο.Σ.) τοῦ Λαϊκοῦ Κινήματος. χανηµάτων, συμπεριλαµθά-/ 1 γει τὰ ἀκόλουθα: 5 ἠλεκτρο-! παραγωγοὺς μηχανὰς καὶ! μηχανὲς, ' διάφορα: ρουχικἁ, πατανίες, καργιό- ! λες κλπ. Περισσότεραι πλη: | ροφορίαι παρὰ τῷ κ. Ε. Αν: τωνιάδῃ, 186 Λήδρας, Λευ- κὠσία. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ φέρω εἰς γνῶσιν τοῦ ἀξι- ΘΕΑΤΡΙΙ{«ΓΙ ΠΑΕΡΑΣΤΑΣΓΙ Τὸ καλλιτεχνικὸ τμῆμα τοῦ Ε.Α.Σ. Λύσης ἀνε- θάζει τὴ Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς καὶ ὥρα 8 μ.μ. στὸ ΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΛΛΑΣ» Λύσης τὸ ὡραῖο δρᾶ- μα τοῦ διάσημου Ἓλληνα λογοτέχνη ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΜΙΟΥ 0 0ΡΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ Συµπράττουν οἱ ἄσσοι τῆς Κυπριακῆς σκηνῆς, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καὶ ΚΥΠΡΟΥΛΑ. τοίµου κοινοῦ ὅτι ἤνοιξα ἐ.ιτ πιπλοποιεῖον εἰς τὴν ὁδὸν. Δημοτικῆς ᾽Αγορᾶς ἀρ. 32,: ἐν Λευκωσίᾳ, τὸ ὁποῖον ἐρ-! γάζεται ἀποκλειστικῶς διὰ: ἴδικόν µου λογαριασμὀν, μὲ ΠΕΟΟΣΟΧΗ ΙΙ ΣΚ οιλοι ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Ρ ο ιά κ » Ρ κ ῥ κ ν ιά ζ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ᾖ) Ν Γ Ρ κά Ρ Ε Ρ Ε | Ε » |ὰ Ρ Ν αμ ! Ὁδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. ὃ, ικεῖνος ποὺ τὄχασε, μπορεῖ νὰ τεχνικὸν διευθυντὴν τὸν ἐπι- πλοποιὸν Χρῖστον Κατσικί- δην, καὶ κάθε πρᾶξις ἀφορᾶ ὀνον ἐμέ. | ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕ ΓΦΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ Στὸ γνωστὸ ἐπιπλοποιεῖ- ον τὸ «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ» θὰ θρῆτε τὰ καλύτερα ἔπιπλα ἀνώτερα ἕλων εἰς στερεό- τητα καὶ γοῦστα καὶ σὲ λαῖ- κὲς τιµές. Μιὰ ἐπίσκεψη θὰ σᾶς πείση. Ὁδὸς Πλάτωνος, Μο. 11, πάροδος Αἰσχύλου παρὰ τὴν σχολἠν Σαμουήλ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΙΔΗΣ Λευκώσία. ΑΝΜΕΥΡΕΘΗΚΕ λαμπάδα, περίπου πέντε πο- δῶν (5). Ὁ ἐνδιαφερόμενος παρακαλεῖται νὰ τὴ ζητήσε: ἀπὸ τὰ γραφεῖα µας, ὁδὸς Περικλέους ἀρ. 5. ΒΡΕΘΗΚΕ. Παντελόνι καινούργιο καὶ τὸ ζητήσει ἀπὸ τὸ Τυπογρα- φεῖο Ζαθαλλῆ, ὁδὸς Λήδρας. Νο. 144. ΖΗΤΕΙΤΑΙ µηχανἡ περὶ τὰ 30 ἄλογα πλαγιαστὴ και- νοῦργια ἢ μεταχειρισµένη στους. Γοῦστο-στερεότης ἀπαρά- µιλλος. ᾿ἘΕκπτώσεις . εξιαφερόμενοι νὰ ἀποτείνουν- 1 λόγῳ, τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΚΡΟΠΟΛ» ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ σὲ δυὸ παραστάσεις στὶς 5 καὶ ὃ μ.μ. τὸ κινηματογραφικὸ ἀριστούργημα ΜΕΞΙΚΑΝΙΙΕΣ ΝΥΙΤΕΣ --Εργο γεμάτο δροσιά καὶ γοητεία. --Ἔργο ποὺ πρέπει νὰ τὸ δοῦν ὅλοι. ΕΡΓΑΤΕΣΙΙ σὲ καλὴν κατάσταση. Οἱ ἐν- ται στὴν ἐπιτροπὴν Κολλε- κτίθας «Ὀνήσια», θὰ τὰ βρῆτε Λεύκωνος ᾽Αντιπρόσωποι : ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ χει ΡΟΠΟΙΗΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΙΛΝΙΝ ΠΗΝΗΗΙΝ ΠΠΜΛΙΗΛΙΟΝ ᾿Ανδρικὰ, Γυναικεῖα καὶ Παιδικὰ σ᾿ ὅλα τὰ µε- γέθη καὶ χρωματισμοὺς μὲ κρὲπ καὶ πετσί, Ἄτιμαι ΑΦΑΒΝΤΑΣΤΩΣ ΧΑΜΗΛΑΙ πο Κ ολοι ΛΙΟΥΟΦΗΣ και ΛΕΥΚΩΣΙΑ | µόνο στὴν 10 -- 11. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΝ τσ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ» .----- ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΠΟ 100 ΠΡΟΣΟΠΑ. ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ «ΠΑΛΛΑΣ» ---- τ---- ΠΕΜΠΤΗ, 29.4.1949, ὥρα 9.15 μ.μ. Ξ--- γρ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τὸ ἀρτοποιεῖον τοῦ γνωστοῦ εἰς ὅλην τὴν Κύπρον ΜΑΝΟΩ ΛΗ εἰδοποιεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του, ὅτι ἄρχισε νὰ κατασκευάζει τὰ ἐξαιρετικῆς ποιότητος εἴδη του, ὅπως καὶ προπολεμικῶς μὲ τὰ ἁγνότερα ὑλι- κἁἀ καὶ σὲ τιμες ἀσυναγώνιστες. Εἰς τὸ ἀρτοποιεῖον µας θὰ βρῆτε πισκότα πρώ- της ποιότητος, παξιµάδια ἀφρούγια, καπῆρες καὶ τὰς ἐξαιρετικῆς ποιότητος καὶ μὲ ἁγνὰ ὑλικὰ Φλαοῦνες καὶ τσιουρέκια διὰ τὸ Πάσχα. ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΡ. 2 (πάροδος Λήδρας). ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ. ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ ΚΑΘΑΡΣΙΟΝ Ὁ βοπιοάν Ἕνα µόνον κομμάτι Λαξοπὰκ εἶναι άρκε: τὸν διὰ νὰ κάµῃ τὴν ἐνέργειάν του. Τὸ Λαξοπὰκ ἔχει τὴν | γεῦσιν τῆς σοκολάτας | καὶ τὸ τρώγετε ὅπως Ἱ τὴν σοκολάταν. Τὰπαι- | , δη άὶ | Ἶι : - : διὰ τὸ ἀγαποῦσι καὶ τὸ παίρνουσι μὲ μεγάλην εὐχαρίστησιν, Γενικὸς Αντιπρόσωπος: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ἩἨΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Λευκωσία. σια ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΜΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΘΑ ΛΑΒΗ ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ, 24ην ΛΠΡΙΛΙΘΥ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ 2.45’ μ.μ. ΑΝΑΓΚΛΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ἡ προαναγγελθεῖσα συνάντησις, ἥτις ἐπρό- Κειτο νὰ λάδη χώραν τὴν Ίην Μαΐου 1949, ἠκυ: ρώῴθη. Ἡϊ ἕκτη συνώντησις θά λάδῃ χώραν τὴν 8ην Μαϊου, διὰ τὴν. ὁποίαν αἰτήσεις συμμετοχῆς θά γίνώνται δεκταὶ µέχρι τῆς 5 μ.μ. τῆς 27ης ᾿Απρι: λίου 1949. Ὑπεύθυνος - Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: “Οδὸς ᾿Αραινόης ἀρ. 47 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ δα ραι ) διαφημίσεις) : ) Ὁδὸς Περικλέους, ᾱρ. 5. Ακίνητα ' Μπεν άὰ Τηλέφωνο: 291 | ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 -- ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ - «ἕἵµπητ ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ Για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ΄Ι παρ - ῶετ ο] Ὢ ΔΗΝ ΟΡΓΑΝΟ . .. ΚΕ. ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοΥύ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ λδουύ (ΔΙ«ΕΛ) κ, αἱ ὃν μ 1 οώ --- - ( πω Ψ 4) --μ Ζ κ.α. -- αλα νος ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΣ “ Ἀρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 18 τιΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 | | ΧΡΟΝΙΑΤΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: 4 2. 8.0 | ᾿Εξδωτερικοῦ: 5 23.10.09 | στ ΝΗΙΤΗΗΙΛΙΙΗΗΙΑΠΗΙΗ ΕΕ ΤΗΕ ΗΕ Η ΠΠ ΠΗΓΗ ΤΗ ΓΗ ΠΗΓΗ ΤΗ! Ἰ0 ΜΠΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΕΟΥΗΙΡ ΠΕΗΕ Πρι} Ἰ0 ΠΛΗ. ΣΗΠΕΙΡΙΡ ΕΡΗΠΗΙ παω ΛΕΜΕΣΟΣ, 21 (Απὸ τὸν ἄνταποκ Δημοτικὸ Συμθούλιο τῆς πόλης µας ἀπέστειλε μέσον του Δημάρχου προς τον πρόεδρο τοῦ παγκοσμίου συνε- δρίου εἰρήνης τὸ πιὸ κάτω τηλεγράφημα: «Πρόεδρον Παγκόσμιου Συνεδρίου Εϊρήν ς, [Παρίσι ᾿Απὸ τὴν Κύπρο ποὺ οἱ Αφγλααμεβινόμη, ἱμπέρια, λιστὲς προσπαθοῦν νὰ μετατρέψουν σὲ σηµαντικὴ πολε. µικὴ δάση τῆς Μεσογείου δεχτεῖτε θεριιὸ χαιρετισµὀ. Ὅ λαὸς τῆς Λεμεσοῦ εἶναι πάντα ἔτοιμος νὰ προσφέρει κά- θε θυσία στὴν ὑπόθεση τῆς Εἰρήνης, | ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ Δήμαρχος Λεμεσποῦ»: α ΗΑΗΜΙΝΗ Τηῃ ΠΕΝΗΗΕΡΗ ΚΙ ΒΙΝΙΤΟΙ ΣΤΗ ΠΙΛΡΚΕΙΙ 0Η 1918 :Στὴ χτεσινὴ ἔκδοση τῆς ἐπίσημης ἐφημερίδας δημο: σιεύεται στατιστική σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννή- σεων καὶ τῶν θανάτων που συνέθησαν στὴ Κύπρο κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 1948. Ετσι, τὸ σύνολο τῶν γεννήσεων στὴ πιὸ πάνω περίοδο ἀνέθηκε σὲ 14980 δηλ. 32,12ο9/90ο τοῦ πληθυσμοῦ, τῶν δὲ θανάτων σὲ 3955 δηλ. 8.487. Έ θνησιμότητα τῶν παιδιῶν συνολικὰ ἦταν 69.639ο/οο Κατὰ ἐπαρχίες οἱ πιὸ πάνω ἀριθμοὶ ἀναλύονται ὡς ἑξῆς: Λευκώσίας ἐπὶ πληθυσμοῦ 121./24.- Γεννήσεις 14980 καὶ θάνατοι 3955, Κερήνειας (ἐπὶ πληθυσμοῦ 29. 033) γεννήσεις 914 καὶ θάνατοι 313, ᾽Αμμοχώσιου (ἐπὶ πληθυσμοῦ 98172) γεννήσεις 3065 καὶ θάνατοι 726, Λάρ- νακας (πληθυσμὸς 23736) γεννήσεις 1635 καὶ θάνατο. 400, Λεμεσοῦ (πληθυσμὸς 78252) γεννήσεις 2.617 καὶ θά: νατοι 691, Πάφου (πληθυσμὸς 22454) γεννήσεις 1559 καὶ θάνατοι 488. ᾿Ιδιαίτερα γιὰ τὶς πόλεις ἡ στατιοτική ἀναφέρε: τοὺς πιὸ κάτω ἀριθμούς.-- Λευκωσία (πληθυσμὸς 36.322) γεννήσεις 1249 καὶ θάνατοι 355, ἹΚερήνεια (πληθυσμὸς 3060) γεννήσεις 118 καὶ θάνατοι 33, ᾽Αμμόχώστος καὶ Βαρώσια 508 καὶ θάνατοι 126, ριτή µας].-- Τὸ Λάρνακα καὶ Σκάλα (πληθ. 15.245) γεννήσεις 462 καὶ θάνατοι 104, Λεμεσὸς (πληθ. 24140) γεννήσεις ϱ22 καὶ θάνατοι 244, Πάφος (πληθ. 6012) γεννήσεις 178 καὶ θάνατοι 22. 0! “ΕΘΙΙΚΟΦΡΟΠΕΙ” ΤΗ ΛΑΡΗΛΙΑ ΙΥΕΝΣΛΙ ΤΗ ΠΥΝΝΗΗ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΗ 1 ΨΗΦΒ ΛΑΡΝΑΚΑ, 21 (Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Σὀμ- πληρώθηκε σήµερα στὸ ἐκλογοδικεῖο Λάρνακος Ἡ εκδί᾽ καση τῶν αἰτήσεων γιὰ ἐγγραφὴ καὶ διαγραφὴ ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους. ᾽Απὸ σύνολο 1217 αἰτήσεων γιὰ ἐγγραφὴ ἐγκρίθηκαν 20, δηλαδἡ 38 τῆς Λαϊκῆς παράτα- ἕης καὶ 52 τῶν δεξιοφρόνων καὶ ἀπορρίφθηκαν 327, δηλα- δή, 18 τῆς Λαϊκῆς παράταξης καὶ 19 τῶν δεξιοφρόνων. ᾽Απὸ σύνολο ἐνστάσεων 116 ἐνεκρίθησαν 63 καὶ ἀπερρί- φθησαν 53. Ετσι ἀπὸ τὴν ὅλη ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων ἐγγραφῆς καὶ διαγραφῆς τὰ ἀποτελέσματα παρουσιά- ζουν αὐξημένη τὴ δύναμη τῶν δεξιοφρόνων κατά... ἕνα ουν αὖ ψηφο. ΙΡΥΕΤΗΙ 0ΡΓΛΗΛΣΗ ΠΡΩΟΛΕΥΤΙΚΩΝΓΥΠΗΙΚΜΗ ΛΑΡΗΛΙΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 (Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- τὴ περασμένη Κυριακὴ ἔλαθε χώραν ἡ πρώτη ἱδρυτικ. συνέλευση προοδευτικῶν γυναικών της πόλης μας. Στὴν συνέλευση διαθάστηκε τὸ καταστατικο καὶ ὁμόφώνα ἆ- ποφασίστηκε ἡ ἵδρυση τῆς νέας Οργάνωσης. Ἡ συνέλευ: ση, στὴν ὁποία παρευρίσκονταν περὶ τὶς 50 γυναῖκες, ἐξέ- λεξε προσωρινὴ ᾿Επιτροπὴ ἀπὸ τὲς ᾿Αγάθην Χριστοδου΄ λίδου, Μαρούλλαν ᾿Ιωάννου, Ἐενίαν Βικολάου, Εὔαγγε- λίαν Χαραλάμπους καὶ ᾿Αθανασίαν Παρασκευᾶ, ποὺ θὰ κάµει τὰ κατάλληλα διαδήµατα γιὰ τὴν ἐγγραφὴ τῆς νέας Ὀργάνωσης, Ἡ κίνηση γιὰ σύμπη ἔη συνδέσμου προοδευτικῶν γυ- ναικῶν στὴ Λάρνακα θρίσκει µεγάλη ἀπήχηση µέσα στα πλατειἁ στρώματα τῶν ἐργαζομένων γυναικῶν της πό- λης µας, οἱ ὁποῖες καὶ θὰ απεύσουν νὰ γίνουν µέλη, µό- λις ὁ Σύνδεσμος πάρει τὴν σχετικἠ ἄδεια ἐγγραφῆς α΄ πὸ τὴ Διοίκηση. ΗΕΧΗΘΙΙΜΗΙ 0ἱ ΗΠΕΙΣΦΟΡΕΙ ΣΤ ΤΑΜΕΙΑ ΙΛΙΚΗΝ ΕΡΛΗΘΗ Μὲ ἐνθουσιασμὸ συνεχίζουνται οἱ εἰσφορὲς τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ᾿Ὀργανώσεών του στὸ ταµειο Λαϊκῶν ἀγώνων. Παρακάτω δημοσιεύουμε νεώτερο κατάλογο εἰσφορῶν. Ὁμάδα ΑΚΕΛ Γκαρσονιῶν Λευκώσιας :3.13.0, Ὁ. µάδα ᾿Ακὲλ Τρυπιώτου 2.2.0, ὁμάδα ᾿Ακὲλ Καϊκακλιοῦ 3.14.0, ὁμάδα ᾽Ακὲλ Ὁμορφίτας 2.:12.0, ὁμάδα Ακὲλ 'Α- γίου Σάδθα 2.3.0, ὁμάδα ᾿Ακελ Καλλιθέας 14152.0, ὁμάδα ᾽Ακὲλ. Φανερωμένης 1.60, ὁμάδα ΑΟΝ Λευκωσίας 3.1.0, ὁμάδα ᾽Ακὲλ Αγίου Δομετίου 14) 5, ᾿᾽Ανώνυμος 10), κ. ᾿Αγαθόκλη 10)-, ᾽Αλ. Λυμπουρῆς 14):, Χ. Σολομωνίδης 10)-, Χρ. Οἰκονόμου Β΄ ὁΦόση 10). Σύνολο 524.11.0. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζω ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ | Ἀενραίας εἰ δισ δέκα ε . .. : ί ἕ 3 ερ Ο κ. Νῖκος Χ΄΄’΄ Δημητρί- σελίνια ἑόδομαί ιαίως Όπ : αν ἀπὸ τοὺς, Ἕλγ. Ὄμοίο τος τομ οσς γητὰς καὶ ἡ δ. Ἐλπινίκη Δη:| νηµ ΙΚΗΣ µητρίου ἀπὸ τὴν Λάπηθο ἔτ] Ες οτι» σαν ἁμοιθαίαν ὑπόσχεση| πα Ας τς ντέρα γάμου. ὴν Κυριακὴ καὶ Δευτέρα --Ὁ κ. Στέφανος Ἰαθη ὁ ἐμααιπεχνικὸς Όμιλος τοῦ τζιώτης ἀπὸ τὴ Λευκωσία /Λορφωτικοῦ Συλλόγου Κα: καὶ ἡ ὃ. Δόμνα Κωνσταντι- ἰμακλιοῦ παρουσιάζει ἀπὸ γίδου ἀπὸ τὴ Μύρτου καὶ σκηνῆς τὸ κοινωνικὸ ἔργο τώρα κάτοικος Λευκωσίας. «Μιὰ νύχτα μιά ζωή». - , ἔδωσαν ἁμοιθαίαν ὑπόσχε-| --Στὶς 24 καὶ 22 τοῦ. Α΄ ση Υάµου. Γπρίλη ἀναθιθάζεται ὑπὸ ε- ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΩΡΒ ᾿ρασιτεχνῶν τῆς Ε..Α.Ι6: Τόµ-. που τὸ κοινωνικὸν δρᾶμα Ἡ ὃ. Χρωστάλλα Π. ἸΑκα-ι τος . η . : θιώτου, ἀπὸ τὴν Τρυπηµένη,! «1 ὁ Φιλ. πο ανσαη “νά ΓΤὰ µέλη τῆς ᾿Οργανωτικῆς οδααώωκδασςαραρασααοα ασοαοκαοαώκαςκοακαοσααααδαδακσα 1Σ0 ΛΙΞΛΝΕΙΛΙ ΕΙ ΤΡΟΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΙΛ 190 ΦΟΥΝΤΟΝΕΙ Τῆ ΕΠΛΝΛΣΤΛΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΛ ΤΗΣ ΧΡ Εξ ΠΗΓΗ Ε ἨΗ] Μέσο: ἀπὸ ὀμόθυμες ἀποφάσεις συνελεύσεων τῶν μελῶν τοῦι ρέτηση τῶν Κόμματος τοῦ Ἐργαζομένου λα- οὐ καὶ συσκέψεων ὅλων τῶν µα. ῥικῶν λαϊκῶν ὀργανώσεων καὶ | έξω--ὀργανωμένων ὁὀπαδῶν καὶ! φίλων τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, Καταρτίσθηκε τελικἁ ὁ ΛΑ']:- | ΔΟΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟ.- | ΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ, ποὺ ἔ-ι Χοντας πίσω του τὴν ἐνθουσιώδη ὑποστήριξη τοῦ ὄγκου τῶν λαϊ-ι κὠν δυνάµεων τῆς Λευκωσίας, ! δὰ κατέλθει στὶς προσεχεῖς δη-, μοτικὲς ἐκλογὲς καὶ θὰ ἀγωνι-. στεῖ γιὰ τὸ σάρωμµα τοῦ παλαιο-| Κομματισμοῦ ἀπὸ τὴν ἐκλογική, 3. η ΤΗ 1 Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ µαρχος. τοῦ ἐπισήμου Ἐθνικοαπελευθερ δημµοτικὴ κονίστρα. Ὁ ΛΑΤ ΚΟΣ Ι ΕΘΟΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ γιὰ τὴ Λευκω-) 4 σία ἀπαρτίστηκε ἀπὸ τοὺς ἀκό-ι λουθους ἀγωνιστὲς τῶν ἐργατῶν | καὶ τῶν ἐργαζομένων, ποὺ στά-| ου «Ὀρφέας». νωσης χῶν. ΠΩΣ ΠΙΕΙ ΕΓΙΝΕ ΗΗΗΗΙΕΗΗ ΕΤΗ Η1ἡ ΜΗΝ ΠΡΙΝ ΤΝ ΝΙΚΗ ΚΡΗΝΗΙΙ Π.Μ ΗΠΝΙ ΠΝΗΝΙ Γ|θηκαν πάντα πιστοὶ στὴν ἐξυπη- : Γφτωχολογιᾶς καὶ μ᾿ αὐταπάρνη- | ση πάλαιψαν στὶς ἐπάλξεις γιὰ : την ἐθνική µας ἀποκατάσταση: τέας τῆς ΠΕΟ,- ὑποψήφιος Δή- Λ. ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ, Παγκυπρίου ᾿Εθνικοῦ Συµόου- λίου τοῦ ΕΑΣ καὶ διευθυντῆς Οργάνου τοῦ ασπισμοῦ τοῦ Λαοῦ µας--ύπο- Ψήφιος ᾿Αντιδήμαρχος. Κ. ΜΟΥΣΚΗΣ, ἰατρὸς, Πρόε- | δρος τοῦ ᾿Αθλητικοῦ Σωμµατεί- Γ. ΜΑΝΝΟΥΡΗΣ, Γεν. Γραμ- µατέας τῆς Παγκύπριας “Ε- ΠΜικροκαταστηµατσαρ- Γ. Γραμµα- ! ο έλος τοῦ ωτικοῦ Συν- καταρτισμὸ θουλίου τῇ . ΣΤ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Γραμματέ- | - να ας τῆς Ἐπ. Ἐπιτροπῆς ΑΚΕΛ Γλογές. Δὲν μένει καμιὰ ἀμφιθο- Λευκωσίας. Γραµατέας τῆς γροτῶν Κύπρου. : ΧΑΡ. ΓΙΑΠΑΝΑΣ, Δημοσιο-, γράφος, Κεντρ. Ὀργανωτικὸς Γραμματέας τοῦ ΕΑΣ. ! σμὸ τὸ ΛΑΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕ:- ΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΒΔΥΑΣΜΟ.Ι Ἑκατοντάδες πολίτες, ποὺ εἶχαν | ἀπὸ νωρίτερα πληροφορηθεῖ τὸν ! πισκέφτουνταν χθὲς τὴν ἡγεσία 0. ΛΑΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ 0 ΛΑΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ Ὑποψήφιος Δήμαρχος ὁ τίμιος Λαϊκὸς ἀγωγιστῆὴς ᾿Αντρέας Ζιαρτίδης ἤ η! 5. Δ. ΦΑΝΤΗΣ, συµφερόντων τῆς, τῶν Συντεχνιῶν µέλος τοῦ ᾿Εκτελεστικοῦ Σύιι-ι τητά το ς ΠΕΟ. | Γλία ὅτι [στικοῦ Ιδώσει [ζοντας Ὁ λαὸς τῆς πρωτεύουσας δέ-| ΣΥΒΜΔΥΑΣΜΟ, τοῦ ὁποίου ἡγεῖ- / χεται μὲ ἀπερίγραπτο ἐνθουσια- /ται ἕνας ἀγωνιστὴς σὰν τὸν ΑΗ: ΙΤΡΕΑ ΖΙΑΡΤΙΔΗ, ποὺ ὅλη ἡ ζωὴ καὶ ἣ ὃ τοῦ Συνδυασμοῦ, ἐ- | ἐργατῶ λαοῦ. ΠΛΗ ΜΙΜΗ Τῇ ἡΙΝΜΤΟΗΛΗΗΛ ΤΗΝ ΕΛΛΛΛΛ, ΠΠ Ἡ ΜΗΝΗΣΤΗ ΝΙΡΙ ΜΟΣΧΑ, οἰ.-- Ἡ Προσω-. ρινὴ Δημοκρατική Κωθέρνη-' ση τῆς ᾿Ελεύθερης Ελλάδας ἀνακοίνωσε «ήμερα τὴν πιὸ κάτω ἔκκληση: «Ὁἱ Προσω | ρινἠ Δημοκρατικὴ Κυθέρνη-. ση τῆς ᾿ΓΕλεύθερης Ἑλλά- του γιὰ μιὰ εἰρηνικὴ ζωὴ δας σὲ ἔκτακτη συνεδρία της! καὶ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας στὶς 20 τοῦ ᾿Απρ.λη, ἡμέρα ποὺ ἄρχισε τὶς ἐργασίες του στὸ Παρίσι τὸ ΙΠαγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰ-' ρήνης, ἐνέκρινε καὶ ἐκδίδει τὴν πιὸ κάτω ἔκκληση: τοποίησαν ὅλες τους τὶς δυ- νάµεις γιά νὰ συντρίψουν Γτὴ λαϊκή µας ἀντίσταση. Μὰ :ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ ὁ ᾿Δημοκρατικὸς του Στρατός, - στάθηκαν ἀκατανίκητοι. Ἡ «Πρὸς τὴ Γενικὴ Συνέλευ- | Ἑλλάδα θὰ ζοῦσε ἥσυχα καὶ ση τῆς Οργάνωσης Ἓνω- εἰρηνικά, ἂν ἔλειπαν οἱ ξέ: µένων ᾿Εθνῶν. Πρὸς τὸ Παγ-νοι ἰμπεριαλιστές, ποὺ ὑπο- κόσµιο Συνέδριο τῆς Εἰρή-: δαυλίζουν τὴ φωτιὰ τοῦ ἐμ- νης. Πρὸς τοὺς Δημοκρά-! φυλίου πολέμου στὸν τόπο τες ὅλου τοῦ κόσμου. ἵμας. Εξ αἰτίας τῆς κατάστα- «Πέρασαν τρία χρόνια, ἁ-,της ποὺ οἱ ἐχθροὶ τῆς εἰρή- πὸ τότε ποὺ οἱ ξένοι ἐπεμθα-ινης καὶ τῶν λαῶν ἐπέθα- τιστὲς καὶ τὸ ο αριοη σι, | μον στὴν Ἑλλάδα, δεκάδες ΕΚΚΛΗΣ Η στικὸ καθεστὠὼς τῆς χώρας χιλιάδες ἄντρες καὶ γυναῖ- ετραγωδία τῶν ἑκατοντάδ µας ἀνάγκασαν τὸν Ἕλλη:, κες ἔχασαν τὴ ζωή τους. Ἡ χιλιάδων γυμνῶν, πεινασι νικὸ λαὸ νὰ ξαναπάρει τὰ Προσωρινὴ Δημοκρατικὴ Κυ ὅπλα, γιὰ νὰ ὑπερασπίσει Θέρνηση, γιὰ νὰ θάλει τέ την ἐλευθερία καὶ τὴν ἄνε-| λος σ᾿ αὐτὸ τὸ κακό, πολλὲς: ἑαρτησία του, τὸ δικαίωμά | φορὲς ὥς τὰ σήµερα πρότει-| στὰ [νς νὰ σταματήσει ὁ ἐμφύλι- ποὺ σύρθηκαν γιὰ ν καλο ος πόλεμος, μὲ θάση µιὰ δη- του. Σ᾽ αὐτὰ τὰ τρία χρό-. μοκρατικὴ ἆ Ὅ : αν . τρία ἡ συνεννόηση. νει πιὰ ἴνια, οἱ ἐχθροὶ τῆς εἰρήνης! µως οἱ ἱμπεριαλιστὲς καὶ τὸ σθύσει ἡ πυρκαϊά τοῦ ἐμου-' (καὶ τῆς δημοκρατίας, κινη: ἐθελόδουλο µοναρχοφασιστι- καταστροφἡ στὴ χώρα µας λους µας. Πρέπει νὰ στα πραγματικῆς | κὀ καθεστὼς πάντα ἀπόρρι- φέ ψαν αὐτὴ τὴν τίµια πρόταση, ἡσυχία στὴν Ἑλλάδα, εἴμα: μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συνεχί- ζεται ἡ αἱματοχυσία καὶ ἡ΄ τὶς πιὸ µεγάλες ὑποχωρή:, «σεις. Κάνουμε αὐτὴ τὴ δήλω-ι Ἐμεῖς καὶ τώρα ξαναπλώ- νουµε τὸ χέρι στοὺς ἀντιπά- ὧν αέ: ἵνων καὶ ἐγκαταλελειμμένων παιδιῶν. Εἶναι καιρὸς νὰ γυ: ρίσουν στὶς ἑστίες τους κα: χωριά τους οἱ φαντάροι, ἁ σκο:- ά: ἡ αἱματοχυσία. Πά Γπώνουνται στὰ µέτωπα. ὢτ Γι ρουµε τὴ γαλήνη. καὶ τὴν .στε ἔτοιμοι νὰ κάµουµε καὶ Ίση καὶ σήµερα, ποὺ ὁ Δη- Γμοκρατικὸς Στρατὸς ἀπο- Γδείχτηκε ἀκατανίκητος καὶ µατήσει πιὰ τὸ ὁδρᾶμα τοῦ καταφέρει ἀξέχαστα πλήγ- Γὲνὸς ἑκατομμυρίου ἀγροτῶν: µατα στοὺς ἀντιπάλους µας. Γποὺ ξεσπιτώθηκαν καὶ κου- θαλήθηκαν στὶς πόλεις, ὅ-! τῆς Ἑλλάδας. ᾿Απευθύνουμε που ζοῦν µέσα σὲ συνθήκες! πρὸς σᾶς αὐτὴ τὴν ἔκκληση ἐξαθλίωώσης. ἅ Πρέπει νὰ σταματήσει πιὰ ἡ! ὀοηθήσετε, ουυυυυυυοσουυυσυυυυυυυυνυσυσυνυυφ ουν υσυυνσοσυυουουυν ών ου ἱ ΜΙΝΡΛΙΙΙ ΠΤΙ ΝΗΙΜΛΙΜΙ Τῆ [ΡΜ 1 ΤΙ ΤΙ ΜΗΝ Ὁδηγός µας εἶναι τὸ καλὸ καὶ σᾶς καλοῦμε νὰ μᾶς Ἐμεῖς εἴμαστε ἨΝΗΙΙΙΝΙΝΙ ΜΝΝΗΙΛ 01 ΝΕ βΙΡΝ ΤΙ ΗΙΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 21.-- Τὸ! λες οἱ ἐπιθετικὲς ἐνέργειες Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλ-| τοῦ ἐχθροῦ, ποὺ σωνεχίστη- λάδα» µετάδωσε σήµερα τὸ, καν καὶ στὶς 18 ᾿Απριλίου, παρακάτω ἀνακοινωθὲν τοῦ, τσακίστηκαν μὲ σοθαρὲς γι΄ Γενικοῦ ᾽Αρχηγείου τοῦ Δη-. αὐτὸν ἀπώλειες. Στὸν τοµέα μοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλά- τῆς Κόνιτσας, τµήµατα τοῦ δας, γιὰ τὴν πορεία καὶ τὰ' Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἐ- σεὼν στὸ χῶρο Γράμμο -- στὶς περιοχὲς Προφήτη ᾿Π- Σμόλικα -- Βόϊο: «Οἱ µάχες λία -- ᾿Οξυᾶς καὶ Θεοτόκο φθορᾶς τοῦ ἐχθροῦ συνεχἰ-ι στηκαν στὶς 17, 18 καὶ 19 ΄Α-| πριλίου. Ὁ ἐχθρὸς στὶς 17] ᾿Απριλίου ἐπανέλαθε τὶς ἐ-ι κινήθηκαν γιά ἐνίσχυση, πιθετικές του προσπάθειες! πήθηκαν ἀποτελεσματικ στὴν περιοχὴ Σμόλικα. “Ο-ἰ Στοὺς ἄλλους τομεῖς, τὰ τµή πώλειες στὸν ἐχθρό. Μοναρ- χοφασιστικὲς δυνάµεις ποὺ κτυ Γµατά µας, ἐφαρμόζοντας τὴν τακτικἡ φθορᾶς τοῦ ἐχθροῦ, μὲ συνεχεῖς ἐπιθετικὲς κρού: [σεις καὶ παρενοχλήσεις στά, πλευρά, τὰ νῶτα καὶ τά µε- | τόπισθεν τῶν µοναρχοφασι ἱστικῶν δυνάµεων, προξένη ἀποτελέσματα τῶν ἐπιχειρή-! νήργησαν ἰσχυρὲς ἐπιθέσεις σαν σ’ αὐτὲς ἀπώλειες. Οἱ ἐ- [ξακριδωμένες ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ σ᾿ ὅλες τὶς πιὸ πάνω καὶ προξένησαν µεγάλες ἆ-' μάχες ἦταν 443 νεκροὶ καὶ Καταστρά: Ὥ κ. :996 τραυματίες. ἵφηκαν 9 αὐτοκίνητα καὶ ἀ.:πυροθόλα. Σκοτώθηκαν πά: Ἵνω ἀπὸ 90 μεταγωγικά ζῶα Καταρρίφθηκαν 3 ἀεροπλά- να». Πληροφορίες τοῦ Πρακτο: ρείου «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» ἀπὸ τὰ ἄλλα µέτωπα τῶν ἐ- πιχειρήσεων, ἀναφέρουν ὅτι τμήματα τῆς δης μεραρχίας τοῦ Δ.Σ.Ε. κτύπησαν τὸ 123 μοναρχοφασιστικὸ τάγμα στὸν καταυλισμό του, στὸ δρόµο πρὸς τὰ Ιωάννινα. Ἡ Γμάχη κράτησε ὣς τὶς άπο- Ιγευματινὲς ὧρες. Ὁ ἐχθρὸς εἶχεν ἀπώλειες 5 νεκροὺς καὶ 17 τραυματίες, Τὴν ἐ- παύριο, καὶ στὸν ἴδιο χῶρο, κακο καααααδαααδαακ ος καααα αρα «αρα αρα αρα... αοαα.δροα ΝΕΝΙΙΗΝΙΙΙ ΤΤῆ ΠΛΡΙΙ ΚΙ ΤΤΙΝ ΠΡΛΙΑ {! ΕΡΙΝΙΕ ΤΗ ΠΜ)! ΤΙΝ ΗΝ ΜΗ ΠΗΙΜΕ, ΜΑ ΝΑ ΕΙΒΛΛΙΙΜΕ ΤΙΝΗ ΜΙΝΙ ΙΙ ΙΗΠΙΙΣ ΙΗ ΜΟΣΧΑ, 2|.-- Αρχισαν :χθὲς στὴ Γαλλικἡὴ πρωτεύου: 'σα οἱ ἐργασίες τοῦ Παγκό- σμιου Συνεδρίου τῶν ὅπα- :δῶν τῆς Εἰρήνης. Στὸ συνέ- δριο αὐτὸ παρευρίσκουνταὶ περὶ τοὺς 1500 ἀντιπρόσω: ποι, ἀπὸ µέρους ἄνω τῶν 600 ἑκατομμυρίων «ἀνθρώ- πων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο Στὴν αἴθουσα τοῦ συνεδρίου κυµατίζουν 60 σημαῖες δια- Ἐπιτροπῆς τοῦ ἔγιναν δεχτὰ μὲ παταγώδη χειροκροτήματα καὶ ἔπευφη- κρίνουνταν ὁ ζολιὸ Μιουρί, ὁ ᾿Αραγκόν, ὁ Γκὺ Μπουασόν, ὁ Βέννι, ὁ Πρίττ, καὶ ἄλλοι. Ὁ Κιουρί, ἀνοί- γοντας τὸ συνέδριο, εἶπει «Οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, ποὺ ᾱ- γαποῦν τὴν εἰρήνη, ἔχουν συνείδηση ὅτι δίνουν μιὰ µά γιὰ νὰ τὴν ἐπιθάλουμε στο (πολεμοποιούς». Κατακρίνον- πας τὴ γνωστὴ στάση τῆς Γαλλικῆς Κυθέρνησης, ὁ Κι- ᾿ουρὶ εἶπε: «Δὲν πιστεύω νὰ διάστηκαν μὲ εἰδικὸ µηχά- νηµα, ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει ν᾿ ἀκούουν στὴ γλῶσσα τους τοὺς λόγους τῶν συνέδρων. ΜΕΓΑΛΗ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΛΛΑΣΣΗΣ! Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς []α- μᾶς παρακάλεσε νὰ δηµοσι-| ανν ος Ε.Α.Ι. Τόμπου, ὄ ὶ ἡ θώνας μμ. .- ης μα ος ν Σωτήρη, Σ! --Ἡ Α.Ο.Π. Λυμπιων ἄνε- Πιτσιλλίδη, ἀπὸ τὸ [παλαι-, θάζει ἐπὶ σκηνῆς τὸ ἕβια χώρι, δὲν ὑφίσταται πιά. |ἵ Ὁ ἁμαξᾶς τῶν πεων», ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ [τὴ Δευτέρα τῆς Λαμπρης. Ὑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Ἡ κ. Βασιλικὴ Γ. Τριµη:! ΥΝΕΛΕ. : Σήµερον Παρασκειἠν θά κλινιώτη ἀπὸ τὴν Λεμεσὸ θά Πε ρον ρ αν κα δεχθεῖ ἐπισκέψεις τὴ Δευτέ-͵ Υ ουν οελκωσς Ὅα ὡὰ ρα καὶ Τρίτη 25 καὶ 26 Α-: μιοντῶ ΡΟΚ τά μίαντον ναὶ πριλίου ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁ- ἓν Ὃ ον τοῦ Πάσκα στὸ γοµμαστικῆς ἑορτῆς τοῦ συ-᾿ αμ] Ἡ τα. αλνεκ. , εΠελέντρι, ηΕ θέµατα: ἡ)ν ντι ζύγου της. [ρεση ὁράπης ΓΠΙ.Ε.Ο. 2) Ἔ- ΣΥΝΑΥΛΙΑ Γκλογὴ ἀντιπροσωπων Υ)Ν Στὶς 28.4.49 στὸ κινηµατο: τήν Παγγυπριά Σωνδιάσκε:, θέατρον «Παλλάς» θὰ δοθεί, ψη. ἡ ἐτήσια συναυλία τῆς Ἔ-,ΕΙΣ ΜΜΗΜΗΡ νώσεως Φίλων τῆς ᾽Αρμενί: “Ὁ κ, Κώστας Καλογηρο- ας, Χορωδία ἀπὸ 100 πρὀσώ-᾿ εἰσέφερεν ὑπὲρ τοῦ Δημοτι- πα καὶ ὀρχήστρα. Γκοῦ Πτωχοκομείου εἰς µνη: πατρός του Βικολ., ρου 52 καὶ εἰς µνή: ἃ Λυσιώτη 5]. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ὁ Λαϊκὸς Συνεταιρισµὸς: Καλογῆ Κατασκευῆς Ὑποδημάτων { µην Κοσμ | μη τοῦ | Γαστείων ὅτι τὴν ἡμέραν αὖ- Γτὴν τὰ Λεωφορεία της θά) νηγύρεως Ἁγίου Γεωργίου ονπαης , ἑταιρεία Δε ΠΡΑΓΑ, 21.-- Ὁ ᾿Αμερι., ὠφορείων ᾽Αγλαντζιᾶς φέρει/ κανὸς συγγραφέας Μὰρξ᾽ εἰς γνῶσιν τοῦ ἀξ. κοινου Βτέϊτ, γνωστότατος ἀπὸ τά. τῆς Λευκωσίας καὶ των προ” θιθλία του ἡ «Μάχη του Εἰ- ερηνικοῦ» καὶ «Γιαπωνεδικο .: | Ἡμερολόγιο», ἄρθρο ποὺ ἐπι κρίνει δριμύ.. αρχοφασιστικὸ ͵ ἐκτελοῶν τὴν γραμμὴν Λευ-] .. Αθαλάσσης ἀπὸ τατα τὸ μον κωσίας ἳ : λα, επή τὴν 6 τ.µ. μέχρις ἀργὰ τὴν καθεστως της Ἀθήνας, «Ἡ νύκτα καὶ μὲ ἐλαττωμένας: ἐξουσία στην Ελλάδα--γρά:! τιµάς. Γφει ὁ ᾽Αμερικανος συγγρα-: ι φέας--ἐφέτος δὲν θὀρίσκεται Ἡ στὰ χέρια τοῦ Σοφούλη | τοῦ Γσαλδάρη, µαά στα χε Πρὸς εὐκολίαν τοῦ κοινοῦ, ἡ ἑταιρεία ὥρισε 2 σταθ: Εἰς τὴν ἐκκλησίαν : ὥςστ Σ( ᾿ . δν Αντωνίου καὶ εἰς τὸν ρια του Παπάγου. Ἱ εράστια. «σταθμὸν Λεωφορείων, Αν. οθδος, Πα ἐπρόκειτο να α. χαντζιάς, ὁδ. Ἑρμοῦ. ἄρ.: πανηθοῦν γιὰ την αἴκονομι»͵ 212. Γκὴ ἀνασυγκροτηση, τῆς χὠ ) Ἡ Λειτουργία φροντίδι τῆς ρας. περάστηκαν σὲ πο ή Ἐκκλ. ᾿Ἐπιτροπείας θὰ µε: κά κονδύλια, μὲ σκοπὸ | ταδίδεται διά µεγαφώνων. ἔνταση τοῦ πας ιου ο | Ἐκ τῆς Εταιρείας Λεωφο:| τοκυλίσµατος. «ΤΟ µεταξω, ρείων ᾽Αγλαντξιᾶς, | ὅσο περισσότεροι εἶναι οἱ ἐ- Συνεδρίου ρίξουν τὴν εὐθύνη τῶν πρά: ὁ Γαλλικὸ λαό. ξιδεύει καὶ χώ: µίες. ᾿Ανάμεσα σ᾿ αὐτὰ δια- ρὶς ἄδειες, Ἡ ἀλήθεια ἀπὸ. Ἰαὐτὸ τὸ συνέδριο, ὅσα ἐμ-| τριάρχης ᾽Αλέξεϊ, ᾿ξεών τους στ | Ἡ ἀλήθεια τα Ητὲ /πόδια κι᾿ ἂν ζήτησαν νὰ στή-' ρέας τῆς [σουν οἱ Κυθερνῆτες τῆς Γαλ- 9 | σ᾿ ὅλο, Προτεσταντικῆς λίας, θὰ σκορπίσει τὸν κόσµο». Μετὰ τὸν Κιουρὶ πῆραν, τήτων, στὸ συνέδριο τοῦ [Πα- ,ρισιοῦ παρευρίσκουνται καὶ ᾿πολλοὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ἐκ: Κλησίας, ὅπως ὁ Ρῶσσος Πα- ὁ Πρωθιε: Κανταθρυγίας, ὁ Ιἀρχηγὸς τῆς Οὐγγρικῆς ς ἐκκλησίας, |Ιὁ ἀρχηγὸς τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τῆς ᾽Αλθανίας κ. καὶ ἄλλοι τὸ λόγο, τελικὰ, ΑΤ. [δὲ χθὲς ἐπρόκειτο νὰ µιλή- φόρων χωρῶν. Όλοι οἱ δη: χη, θέθαιοι ὅτι θά νικήσουν. ἴσει ὁ Βρεττανὸς ἀντιπρόσω- µοσιογράφοι ποὺ παρευρί-ι Δὲν εἴμαστε δῶ γιὰ νά ζη: πος Ζηλιάκους, ποὺ παρα- σκουνται στὸ Συνέδριο ἐφο- τῆσουμε την εἰρῆνη, λλὰ ᾿χώρησε ὅμως τὴ θέση του, ὑς ᾿στὸ μαῦρο τραγουδιστὴ Ρόμ- πενσον, ὁ ὁποῖος τραγούδη- ἴσε δημοκρατικά τραγούδια. Ευ ᾿Εκτὸς ἄλλων προσωπικο- περιορισμοί, τρο- ἀνα: πιθαλλόμενοι οἱ καταπιέσεις καὶ οἱ µοκρατίες, ἄλλο τόσο Ἱπτύσσεται τὸ κίνηµα τῆς Ἔ- λεύθερης Ἑλλάδας καὶ οἱ δημοσίευσε. δυνάµεις τῶν Κομμουνιστῶν. | ᾿Απὸ τὸ 1947 καὶ δῶθε, οἱ Ἑνωμένες Πολιτεῖες παρα- χώρησαν στὸ καθεστως τῆς, Αθήνας 750 ἑκ. δολλάρια, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ στρα.. τοῦ της, χωρὶς ὅμως καὶ τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς 6ο” ήθειας νά εἶναι τέτοια, ὅπως, περίµεναν οἱ ΚωθερνΏτες, τῆς Οὐάσιγκτων. Στὴν Ἔλοι λάδα ἀνοίξαμε μιὰ πληγή, | τα Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. ὁδὸς ᾿Αρσινόης 4ᾖ, Λευκώσία. Τυπώνεται στὰ πονάς τρ αΤυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικης . ταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ», ὁδὸς Λυ- κούργου ἀρ. 8α. 96, 9Υ. Λευκωσία ο --Ἡ ᾿Ιταλικὴ ἀντιπροσω: πεία, ἀποτελούμενη ἀρχικὰ ' ἀπὸ 300 µέλη, στὴν πορεία της πρὸς τὰ Γαλλικὰ σύνο- ρα, αὔξησε τὰ µέλη της σὲ ἠποο.. Σ᾽ αὐτὰ περιλαμθά: Ίνουνται 33 δήμαρχοι, 22 6ου- ᾿λευτὲς καὶ γερουσιαστὲς τοῦ ααχκακααςκασολκααςδοαδρααδαὀοραθραα. αΑκαδρδαακα :ὄχι µόνο στὸ κορμὶ τοῦ Ἑλ- Γληνικοῦ λαοῦ μὰ καὶ στὸ :κορμὶ τῆς ᾽Αμερικῆς. Καὶ ὅ- ἴσο πιὸ πολὺ ἐπεμθαίνουμξ :σ) αὐτὴ τὴ χώρα, τόσο καὶ περισσότερο φουντώνει ἐκεῖ τὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα». «Τὸ Κακουργιοδικεῖο τῆς Γραμματέας τῆς Λαϊκῆς µας Παράταξης, δια- Λευκωσίας, δηλώνοντας τὴν ἀποφασιστικό- Ιγιὰ τὸ σάρωµα τῆς Δερθικῆς ἀν- ἱτίδρασης κατὰ τὶς δημοτικὲς ἐκ Γπρωτεύουσας ποὺ «ΧΡ. ΣΑΡΒΒΙΔΗΣ, Βοηθὸς Γεν.͵ καταδίκασε μιά καὶ γιὰ πάντα “Ἔνωσης ᾿Α- | στὸν πολιτικὸ ἀφανισμὸ τοὺς ἡ- [γέτες τοῦ κυπριακοῦ, Γάθηµα στὴν ἀντίδραση, χαρί:- σµένη μὲ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν Γλίου πολέμου. Ἐμεῖς, γιὰ νὰ ᾿ δα κας ασ δαοδδς | ΠΠ Π0βῆ [ΡΝΝΙΗΙΝΙΙΙ Γκας, στὶς 3 μ.μ. ΠΗΓΗ ΤΗΕ ΓΗ ΗΕ ΤΗΗΤΗΕΕΤΗΗΠΗ ΗΕ ΤΗΠΠΙΗΙ ἡ ΕΛΤΤ ΠΤΕΙ ΛΠΌ Τρ 1ΦθΤΙΗ ΝΑ ΠΙΛΗΛΤΗΣΡΥΗ [Ι ΕΚΕΛΕΙΕΙΣ ᾿ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 21.-- Όπως µετάδωσε χτὲς τὸ ρα- διόφωνο τῆς ᾿Αθήνας, ὁ πρόεδρος τῆς Γεν. Συνέλευσης τοῦ ΟΗΕ Δρ. ᾿Εόαττ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση τοῦ Σοφούλη νὰ μὴ ἐκτελέσει τοὺς συνδικαλιστὲς ἡγέτες Ελευθεριάδη καὶ Δημητρίου, ποὺ καταδικάστηκαν τε- λευταῖα σὲ θάνατο ἀπὸ ἔκτακτο στρατοδικεῖο. Τὸ πλῆρες κείµενο τῆς αἴτησης τοῦ Ἔθαττ δὲν ἔχει δημοσιευτεῖ, ὠστόσο ὅμως γνώστηκε ὅτι ὁ πρόεδρος τοῦ ΟΗΕ. τονί- ζει πὼς ἡ ἐκτέλεση τῶν πιὸ πάνω σωνδικαλιστῶν ἡγετῶ» ἀποτελεῖ «ὀλεθρίαν ἀντίφασιν», σὲ στιγμὲς ποὺ ἐπανα- λαμθάνουνται οἱ προσπάθειες γιὰ µεσολάθηση καὶ συµ- θιθαστικἡ λύση τὼν διαφορῶν ἀνάμεσα στὴν Ελλάδα καὶ τὶς γειτονικὲς της χῶρες, ᾽Αλθανία καὶ Βουλγαρία. 0] ΠΗΗΛΡΧΟΦΛΙΙΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΩΛΗ Τ0Η ΛΤΟΝΙΣΤΗ ΛΗΜΟΣΙΟΙΡΙΦΘ Ἰ. ΦΙΤΠθ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ. 21.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ἑλλάδα» μεταδίδει πὼς ὁ «ύρου, ἀντιπρόσωπος τῆς Κυ- θέρνησης τῆς ᾿Αθήνας στὸν ΟΗΕ δήλωσε ὅτι ὁ Τάκης Φίτσιος, ποὺ καταδικάστηκε σὲ θάνατο ἀπὸ ἔἕκτακτο στρατοδικεῖο, δὲν ἦταν δημοσιογράφος καὶ πὼς ἡ ἔφημε- ρίδα ποὺ ἐργαζόταν δὲν ἐκδίδεται πιά. Πάνω σ᾿ αὐτό, τὸ πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ελλάδα» τόνισε: «Ὁ ἄσπιλος ἀγωνιστὴς Τάκης Φίτσιος ἀπὸ τὸ 1920 ἦταν δηµοσιογρά- Φος. Γιὰ τὴ δημοσιογραφική του δράση καὶ τὴν ὑπερά- Ξ σπιση τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ πέρασε 12 χρόνια τῆς ζωῆς [ξ του στὴ Φυλακή. ᾿Επὶ ᾿Ιταλικῆς κατοχῆς ὁραπέτευσε καὶ ἑνώθηκε μὲ τὶς δυνάµεις τῆς ᾿Εθνικῆς ᾿Αντίστασης. Μετὰ τὴ Βάρκιζα ἐργαζόταν στὸ «Ριζοσπάστη». Ὁ Κύρου, μὲ τὶς δηλώσεις του, οὔτε τὸν ἥρωα Φίτσιο μπορεῖ νὰ κατα- σπιλώσει, µήτε τὸ μοναρχοφασιστικὸ ἔγκλημα ἀπὸ τὴ» τυχὸν ἐκτέλεσή του θὰ σκεπάσει. Αν ὁ Φίτσιος ἔκτελε: στεῖ, ὁ ἙΕλληνικὸς λαὸς δὲν θὰ τὸ ξεχάσει, καὶ ἡ µέρα ποὺ θὰ ἐκδικηθεῖ τὸ αἷμά του δὲν εἶναι μακρυά». ΜΟΣΧΑ, 11 (νεώτερο).- Ὅπως πληροφορεῖται τὸ «Τέλεπρες» ὁ ἝἛλληνας δημοσιογράφος Τάκης Φίτσιος ἐκτελέστηκε. Τονίζεται σχετικἁ ὅτι ἡ αἴτηση τῆς διεθνοῦς “Ἔνωσης Δημοσιογράφων πρὸς τὸν ΟΗΕ γιὰ νὰ σταµα- τήσει ἡ ἐκτέλεση τοῦ Φίτσιου καθυστερήθηκε ἐπὶ δυὸ μέ: ρες, ἔφτασε δὲ στὸν προορισμό της τὴν ἴδια µέρα ποὺ ὁ Ἕλληνας αὐτὸς δημοσιογράφος ἐκτελεῖτο στὴν Ἑλλάδα. Β ΠΙ Με ΜΛΗΙΦΕΣΤΙ ΤΠ ΚΛΤΛΙΤΕΛΙΕΙ ΤΙΣ ΝΛΗΙΑΤΤΕΣ ΠΑΡΙΣΙ, 21 (Ρέουτερ).- Ἡ Παγκόσμια Συνδικα: λιστικὴ ᾿Ὀργάνωση ἐξέδωκε σήµερα Μανιφέστο, στὸ ὁ- ποῖο τονίζει πὼς µόνο ἡ ἑνότητα τῆς ἐργατικῆς τάξης, ἐπὶ παγκόσμιας κλίµακας θὰ σαρώσει τοὺς ὑποδαυλιστὲς ἑνὸς νέου πολέμου. Τὸ Μανιφέστο καταγγέλλει τὴν ἆᾱ- ποσκίρτηση ἀπὸ τὴν ΠΣΟ τῶν Βρεττανῶν, ᾽Αμερικανῶν καὶ Ὁλλανδῶν συνδικαλιστῶν ἡγετῶν. «Ἡ ἀπόπειρα διάσπασης τῆς Ὁμοσπονδίας--τονίζει τὸ Μανιφέστο τῆς ΠΣΟ- ἀπότυχε καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀποσκίρτησαν, θρῆκαν τοὺς ἑαυτοὺς τους ἀπομονωμένους καὶ ἀντιμέτωπους μὲ τὴν αὐξανόμενη ἀντίδραση τῶν ἐργατῶν, ἀκόμη καὶ στὶς γραμμὲς τῶν δικῶν τους ὀργανώσεων». Οἱ ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΙ 0 ΛΑΟΣ ΜΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΡΘΟΥΝ Σε ΠΟΛΕΜΟ ΠΑΡΙΣΙ, 21 (Ρέουτερ).- Στὴ σημερινὴ σύνοδο τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίου τῶν ὁπαδῶν τῆς Εἰρήνης πῆρε τὸ λόγο ὁ ἐργατικὸς θουλευτὴς Ζιλιάκους, ποὺ μίλησε γιὰ δυὸ ὁλόκληρες ὧρες καὶ καταχειροκροτήθηκε ζωη: ρότατα. Ὁ Ζιλιάκους ἐδήλωσε: «Τὸ Βρεττανικὸ Ἔργα- τικὸ Κόμμα ἀσχολεῖται περισσότερο στὸ πῶς νὰ κερδί- σει τὶς προσεχεῖς ἐκλογές, παρὰ γιὰ τὴν πιθανότητα πολέμου. Πιστέψετέ µε. Ἐφόσο οἱ ἐργατικοὶ θάναι στὴν ἐξουσία, ἡ ᾽Αγγλία δὲν θὰ τραθήσει πρὸς τὸν πόλεμο. Τὸ ἀντιπολεμικὸ αἴσθημα εἶναι δυνατὸ µέσα στὸ ἐργατι- κὀ κίνημα, τὶς συντεχνίες καὶ τὴ χώρα. Δὲν πιστεύω πὼς εἶναι δυνατὸ γιὰ ὁποιαδήποτε Ιυθέρνηση στὴν ᾽Αγγλία νὰ μπορέσει νὰ τραθήξει τὸ Βρεττανικὸ λαὸ στὸν πόλε. μο µέσα στὰ προσεχῆ λίγα χρόνια καὶ ὕστερα θᾶναι πάρα πολὺ ἀργά νὰ τὸ κάμει. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΛΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΛΙΜΕΙΑ. ΣΤΟΧΩΝ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 2ἱ (Ρέουτερ).-- Οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς ἀεροπορίας τῶν 'Ἐνωμένων Πολιτειῶν τῆς ᾿Αμερι κῆς ἑτοιμάζουν ἐγκυκλοπαίδεια στόχων ποὺ θὰ ὑποστοῦν ἐπίθεση σ᾿ ἕνα μελλοντικὸ πόλεμο. Ἡ ἐγκυκλοπαίδεια αὐτὴ τῶν στόχων εἶναι µέρος τοῦ προγράµµατο: ἐθνι' κῆς ἀμύνης τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν, καὶ δὲν ἔγινε γνωῶ- στὸ κατὰ πόσο περιλαθαίνει τοὺς 70 στόχους στὴ Σο- Θιετικὴ Ενωση, γιὰ τοὺς ὁποίους ἔγινε λόγος τελευ- ταῖα. Ἡ ἐγκυκλοπαίδεια περι) αθαίνει χάρτες καὶ πλη- ροφορίες γιὰ τοὺς στόχους, ποὺ ὑόθηκαν ἀπὸ πράκτο’ ρες, ἐφημερίδες, καὶ ἄλλες πηγές. Οἱ στόχοι ποὺ ἀναφέ: ρονται στὴν ἐγκυκλοπαίδεια εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία τῶν χωρῶν στὶς ὁποῖες ἀνή- κουν, ὅπως γιἁ παράδειγµα ἐγκαταστάσεις, ἐργοστά σια κ.λ.π. υς γιὰ τὴ νίκη τοῦ λαοῦ, ὁ πατριωτικὸς λαὸς τῆς μαύρισε καὶ μεγαλοα- παλαιοκομματισμοῦ, θὰ κι’ αὐτὴ τὴ φορά τὸ ἴδιο ΙΙ νίκη στὸ ΛΑΙΜΟ ΙΙΙ! ῥράση του εἶναι συνυφα- ν καὶ τοῦ ἐργαζομένου ΗΝ ΜΙΙΗΗΙΙ ἔτοιμοι νὰ σταματήσουμε Γτὸν πόλεμο, μόλις ἤθελε ἐ- ξασφαλιστεῖ στὴν Ἑλλάδα ἡ δυνατότητα νὰ ζεῖ κανένας χωρὶς τὸν τρόµο τοῦ θανά- Γτου, χωρὶς τὴν ἀπειλὴ τοῦ εἐκτελεστικοῦ ἀποσπάσμα- Γπος, μόλις ἤθελε παραχωρη- 1θεῖ γενικὴ ἀμνηστεία καὶ ἐ- ξασφαλίζουνταν τὰ στοιχει- ώδη δημοκρατικἁ δικαιώµα- τα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη. «Τὸν τελευταῖο καιρό, ἐ- πίσηµοι τῆς ᾿Αθήνας τόνισαν τὴν ἀνάγκη ὀργάνωσης και- νούργιων θουλευτικῶν ἐκλο: γῶν. Ἐμεῖς εἴμαστε ἕἔτοιμοι νὰ συµθάλουµε οὐσιαστικὰ γιὰ μιὰ τέτοια εἰρηνική, δη: µοκρατικἡ λύση τοῦ ἔσωτε- ρικοὸ µας προθλήµατος. Γιὰ νὰ Θθασιλέψει ἡ εἰρήνη στὴ χώρα µας καὶ γιὰ νὰ πάψει νὰ ἀλληλοσκοτώνεται ὁ Ἑλληνικὸς λαός». οἱ δυνάµεις τῆς 8ης Δημο: κρατικῆς μεραρχίας κτύπη- σαν ἐχθρικὴ φάλαγγα αὐτο- Γκινήτων. Τρία αὐτοκίνητα γε γμᾶτα νεκροὺς καὶ τραυµα- τίες ἐθεάθηκαν νὰ ἀποχωώ- Γροῦν πρὸς τὰ ᾿Ιωάννινα. Δέ- [κα νέοι καὶ νέες κατατάχθη Γκαν στὶς δυνάµεις τοῦ Δη: [μοκρατικοῦ Στρατοῦ. Στὴν ἱπεριοχὴ Δυτ. Μακεδονίας, Ιτµήµατα ἀνταρτῶν κτύόπησαν :ἐχθρικὸ λόχο, προξενώντας Γσ᾽ αὐτὸν ἀπώλειες 30 νε- :κροὺς καὶ δ7 τραυματίες. ΓΠιάστηκαν 5 αἰχμάλωώτοι. αΑδολρακααοασαδραθοὀώθδαδσρροα Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, 4 κομμουνιστὲς θουλευτὲς, 10 ἀνεξάρτητοι θουλευτὲς, 35 καθηγητὲς Πανεπιστηµί- ὧν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἡγέτες γυναικείων ὀργανώσεων καὶ συνδέσμων διανοουμένων. -“Ταὐτόχρονα μὲ τὸ συνέ: ὃριο τοῦ Παρισιοῦ, ἄρχισε χθὲς τὶς ἐργασίες του στὴν Πράγα καί δεύτερο συνέδριο | εἰρήνης, γιὰ τοὺς ἄντιπρο- ᾿ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Ωρα σώπους ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ μποῦν στὴ Γαλλία. Στὸ συνέδριο τῆς Πράγας παρα- κάθεται καὶ ἀἄντιπροσω: πεία τῆς ᾿Ελεύθερης Ἑλλά- εί ’ δας, ὅπως καὶ ὁ Ρῶσσος συγγραφέας Ἠλία Ἔρεμ: Τ0 Π(ΝΙΙΠῆ ΚΤΠΗΡΗΚΕ πουργκ. αααδαασςσραοςακρααβδαραβδα ΠΟΛΟΙΦΛΙΡΙΚΗ Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα ἡ ποδοσφαιρικἡἠ ὁμάδα ΕΑΣ Λύσης θὰ συναντηθεῖ στὸ γήπεδο Λύσης μὲ τὴν Β΄ ὁ- µάδα τῆς «᾽Αλκῆς» Λάρνα: ΜΠΑ ΤΟΙΣ ΚΙΝΕΙΟΥΣ ΚΜΗΟΙΗΙΠΕΙ Ἡ ΝΕΝΗΙ ΚΙ Ἡ ΠΙΗΠΙΗΕΗΜΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, οἱ ᾖ(Ρέουτερ).- Οἱ ἀπώλειες τῶν πληρωμάτων τοῦ Βρεττανικοῦ καταδρομικοῦ «Λονδῖὶ- νο» καὶ τοῦ πολεμικοῦ «Μαῦρος Κῦκνος» ποὺ κτυπήθη- -«Ἡ Α΄’ ὁμάδα τῆς «Ὁμό-ι καν ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ πυροξολικὸ στὸν ποταμὸ νοιας» θὰ δώσει τὴ 6’ συ-ι Γιαγκτσὲ ἀνέρχονται κατ ἀνεξακρίόθωτες πληροφο- νάντησή της μὲ ἐπίλεκτη,! ρίες σὲ 41 νεκροὺς καὶ 51 τραυματίες. Προηγούμενες µικτὴ ὁμάδα τοῦ στρατοῦ πληροφορίες ἀνάφεραν πὠς 59 ναῦτες τῆς Βρεττανικῆς γιὰ τὸ Κύπελλο τῆς ΛΟΕΛ,| κανονιοφόρου «᾿Αμέθυστος» ἔφτασαν στη Σαγκάη μὲ Θεσσαλονίκης ποὺ ἐκδικάζει τὴν ὑπόθεση τῆς δολοφονίας τοῦ Πόλκ, ἐξέδωκε τὴν ᾱ- ἱπὀφασή του. Σύμφωνα μὲ! :αὐτήν, ὁ Σταχτόπουλος, ποὺ τὸ πρακτορείο «Ἐλεύθερη᾽ Ἑλλάδα: τὸν χαρακτήρισε! σὰν καινούργιο Βάντερ: | λούμπε, καταδικάστηκε σὲ͵ (θάνατο, ἐνῶ ἡ μητέρα τον] | Αννα ἀθωώθηκε. Οἱ ΕὐάΥ:| ἵψελος Εασθανᾶς καὶ ᾽᾿Αδὰμ ΓΜουζεµίδης, ποὺ δικάζουν-| ἵταν ἐρήμην, καταδικάστηκαν ͵ [ ἐπίσης σὲ θάνατο. τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα καὶ τραϊῖνο, ὅταν τὸ πλοῖο τους κτυπήθηκε ἐπίσης στὸν πο- ὥρα 3.30 στὸ γήπεδο τοῦ! ταμὸ Γιαγκτσὲ ἀπὸ τὸ Κομμουνιστικὸ πυροθολικό. Με: «Γκόουλ». Αν κερδίσει καὶ ρικοὶ ναῦτες καὶ αὐτοῦ τοῦ πολεμικοῦ ῆταν τραυµατι- στὴ Β΄ συνάντηση ἡ ὁμάδα σµένοι καὶ μεταφέρθηκαν ἀπὸ τὸ τραῖνο μὲ φορεῖα. τῆς «Ὀμόνοιας, θὰ πάρει! Σηµείωση «Νέου Δημοκράτη»: --Τὸ καταδρομικ τὸ κύπελλο. ᾽Αντίθετα ἂν χό-| «Λονδῖνο» εἶναι γνωστὸ στὸν Κυπριακὸ λαὸ ἀπὸ τὰ Ὁ- σει θὰ γίνει καὶ Τρίτη τελι:! κτωθριανὰ γεγονότα τοῦ 1931. Εἶναι τὸ καταδρομικὸ ᾿ 9 ποὺ ἀποθίθασε στρατὸ στὴ Λάρνακα και τη Λεμεσὸ, ος ἰκαὶ ποὺ µετάφερε τοὺς κύπριους πολιτικοὺς στὴν ἐξο- -«“Ὁ «Ὀρφέας» θὰ συναν-ι ἕρι πο φερ 5 ριους “ας . ς Τρία. τηθεῖ στὴν «Τάπια» τὴ Δευ ΛΟΝΔΙΝΟ, 2ἱ (Ρέουτερ).-- Ὁ δημοσιογράφος ἱτέρα τῆς Λαμπρῆς καὶ ὥρα Γρηγόρης Σταχτόπουλος «θρέθηκε ἔνοχος» γιὰ συµµε: ὁν «Αμὸλ» Λεμε: τοχὴ στὴ δολοφονία τοῦ Πὸλκ καὶ καταδικάστηκε -σὲ 3 μ.μ. μὲ τ : Εισόδια δεσµά. σοῦ.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Κρίσεις 2p
Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2p
Ο ΕΒΑΤΤ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΦΟΥΛΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Κυπριακό 1p
ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Τ. ΦΙΤΣΙΟ Κυπριακό 1p
Η ΠΣΟ ΜΕ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ 1p
ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΙ' Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΡΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ 1p
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ 1p
ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΤΥΠΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 1p
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ 1p
ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 1 ΨΗΦΟ 1p
Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 1948 1p
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΓΚ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 1p
ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΣΟ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 1p
Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΟ ΓΡΑΜΜΟ ΣΕ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΥ 1p
ΚΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΙΜΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 1p
Ο ΛΑΪΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p