Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-28

2η σελίδα «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Ξ ΒΗΠΙΙ ΕΙ ΠΗΝΗΗΗΠΗΠΗΠΗΗΠΠΤΗΗΠΗ ΠΙΤΗΗΙΠΠΙΠΠΙΗΠΙΝΠΗΗΝΙΗΗΓΠΠΗΙΝΙΠΗΝΝΕΗΗΙΜΙΜΗΤΙΑΗΝΗΝΗΝΗΠΗΙΙΠΗΜΗΗ πμ Μα απιαμἱωμαμα μμ ΝΕΩΝ ΜΙΗΝΜΗΝΗΙΝΙΗΙΗΙΝΕΙΝΗΝΝΗΝΗΙΝΗΝ ΜΗΝ 3 ΠΜΣ 8 Ε, ΠΑΠΑ ΩΑΝΝΟΥ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ Ὁ προεκλογικὸς ἀγώνας ἄρχισε. Οἱ λαϊκὲς ἐθνικοαπελευθερωτικὲς δυνά- μεις τοῦ λαοῦ µας κατέρχονται σ᾿ αὐ- τὸ τὸν ἀγῶνα ἔτοιμες νὰ συντρίψουν τὶς μαῦρες δυνάµεις τῆς πλουτοκρα- τικῆς, προδοτικῆς ἀντίδρασης. Κατέρ- χονται σ᾿ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα μὲ πλήρη συναίσθηση τοῦ τί διακυθεύεται. Ὁ πατριωτικὸς κυπριακὸς λαὸς θέ- λει τὰ Δημαρχεῖα ἐπάλξεις τοῦ ἐθνι- κοαπελευθερωτικοῦ του ἀγῶνα καὶ προπύργια τῆς προάσπισης καὶ ἐπέ- κτασης τῶν οἰκονομικῶν καὶ πολιτι- κῶν του συμφερόντων. Θέλει τὰ Δη- μαρχεῖα κέντρα συσπείρωσης καὶ συ- γένωσης τῶν λαϊκῶν δυνάµεων στὸν ἆ- γῶνα γιὰ τὴν Ενωση, τὴ ματαίωση τῶν ἰμπεριαλιστικῶν σχεδίων µεταθο- λῆς τοῦ τόπου µας σὲ πολεμικὴ βάση, τὴ λαϊκη ἐπιθίωση καὶ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ φασισμοῦ. Καὶ ἡ µοναδικὴ ἐγγύ- ηση ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὴ χρησιµοποίη- ση τῶν δηµαρχείων γι’ αὐτοὺς τοὺς πατριωτικούς, λαϊκοὺς σκοποὺς, εἶναι ἡ ἀνάδειξη σ᾿ αὐτὲς τὶς ἐπάλξεις τῶν δοκιµασμένων λαϊκῶν ἀγωνιστῶν, τῶν καταδιωκοµένων καὶ φυλακιζομένων ἀπὸ τὴ ξενοκρατία ἐκπροσώπων τῆς - λαϊκῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς παρά- ταξης. Ἡ μοναδικὴ ἐγγύηση, ποὺ Ἄ- πάρχει, εἶναι ἡ ἀνάδειξη ἐκείνων ποὺ βάζουν τὸ λαϊκό, ἐθνικὸ συμφέρο πα- νω ἀπὸ τὸ προσωπικὸ καὶ κεφαλαιο- κρατικὸ ἐκμεταλλευτικὸ συμφέρο. Ἡ ἀνάδειξη ἐκείνων ποὺ μοναδική τους φιλοδοξία εἶναι νὰ ὑπηρετήσουν πι- στὰ τὸ λαὸ καὶ τὴν ὑπόθεση τοῦ λαοῦ. ᾿Ἐκείνών ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ λαό, ζοῦν τὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ, νοιώθουν τὸν πόνο τοῦ λαοῦ, κι’ εἶναι ἕἔτοιμοι νὰ ὅ- ποστοῦν θυσίες στοὺς ἀγῶνες τοῦ λα: οῦ. Καὶ τέτοιοι εἶναι κεῖνοι ποὺ ἀπαρ- τίζουν τοὺς λαϊκοὺς ἐθνικοαπελευθε- ρωτικοὺς συνδυασμούς, ποὺ σχηµατί- στηκαν σ᾿ ὅλες τὶς πόλεις καὶ τὶς κω- µοπόλεις τῆς Κύπρου. Σ᾽ αὐτοὺς µο- γόχα µπορεί νάχει ἐμπιστοσύνη ὁ πα- τριωτικὸς κυπριακὸς λαός. Κι αὐτοὺς ονάχα θὰ ἀναδείξει ὁ παντοδύναμµος ὰς μὲ τὴν τίµια ψῆφο του. Ἡ ἐθνοκαπηλικὴ προδοτικὴ κλίκα τῶν διορισµένων, η οὺ δήλωσε ξεκάθα- ρα πὼς προτιμά νὰ παραμείνει ἡ Κύ- προς γιὰ ἑκατὸν ἀκόμη χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν µπότα τοῦ ἐγγλέζικου ἵμπε- ριαλισμοῦ, παρὰ νὰ κερδίσει ὁ λαός, αὐτή, καὶ χθὲς ἀκόμα, µέσῳ τοῦ ἐκ- φραστικοῦ της ὀργάνου, ἀποκαλεῖ τὸν πατριωτικὸ κυπριακὸ λαὸ «μισέλλη- να, ἄθεον, ἀνθενωτικόν, προδότην μὲ µίαν λέξιν», προθάλλει τὸ προδοτικὸ φασιστόμουτρό της καὶ ζητᾶ «ἀντι- κλείδια», γιὰ νὰ καταλάόει τὰ Δη- μαρχεῖα καὶ νὰ τὰ μετατρέψει σὲ ἄν- τρα της. Ἡ κλίκα τῶν ἐκμεταλλευτῶν καὶ τοκογλύφων, ποὺ συμμαχεῖ μὲ τὸν ξένο δυνάστη, ποὺ χειροκροτεῖ κάθε χτύπημά του ποὺ στρέφεται ἐνάντια στὸ λαό, ποὺ ἐκτελεῖ καθήκοντα κοµ- πάρσου τῆς παραπέρα καταπίεσης, ἐκ- µετάλλευσης καὶ καταδυνάστευσης τοῦ λαοῦ µας, ἔχει τὸ θράσος καὶ τὴν ἀναίδεια νὰ μιλά γιὰ ἐθνικὴν ὑπόθεση καὶ νὰ. µασκαρεύεται σὰν «ἐθνικό- φρων» παράταξη. Αὐτοὶ ποὺ σὲ κάθε ἀγῶνα τοῦ λαοῦ µας, εἴτε αὐτὸς ῆταν ἀγῶνας μεταλλωρύχων τῆς Κ.Μ.Ε., εἴ- τε ἀγῶνας ἁμιαντωρύχων, εἴτε ἀγῶ- νας οἰκοδόμων, εἴτε ἀγῶνας ἐνάντια στοὺς ἀνελεύθερους νόµους, εἴτε ἔπει- σόδια τοῦ Λευκονοίκου, εἴτε ἀγῶνας γιὰ τὴν “Ενωση, τάχθηκαν φανατικὰ μὲ τὸ µέρος τῶν ξένων, μὲ τὸ µέρος ΞΠΙΗΠΝΗΗΙΜΝΛΙΜΗΝΝΗΜΗΗΙΝΜΗΓΙΗΝΗΠΜΗΙΗΜΙΗΗΙ [ ΙΝΠΝΝΝΙΙΗΙΜΗΜΕΝΗΜΗΝΠΗΗΝΙΠΗΜΗΝΝΗΜΙΝΙΙΙΙ τῆς ἀμερικάνικης ἑταιρίας, μὲ τὸ μέ ρος τῶν ξένων καὶ ντόπιων κεφαλαιο- κρατικῶν συµφερόντων, μὲ τὸ µέρος τῆς ξένης κυθέρνησης, τῆς ὁποίας ἔ- χουν γίνει πιστοὶ ἀπολογητές, καὶ ἐ- νάντια στὸ λαό, νὰ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἐλεεινοὶ ἄνθρωποι, ποὺ ἔρχονται νὰ ζητήσουν ψῆφο ἀπὸ τὸ λαό. Καὶ χρησιμοποιοῦν τὴν κοµµαταρ- χία, ποὺ τὴν ἀνέόασαν μὲ τὴ ψευτιὰ καὶ τὴν πάπη μὲ τὴ διαγραφὴ χιλιά- δων χριστιανῶν ψηφοφόρων ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καταλόγους, τὸ αἰσ-. χρὸ µέσο τοῦ ἐκθιασμοῦ, τῆς νοθείας καὶ τὴν ψῆφο τοῦ Ταμπουρά, γιὰ νὰ παραπλανήσουν τὸ λαό. Ἀρησιμοποι- οὖν τοὺς Δεσποτάδες ποὺ ἀνέθηκαν στὸ θρόνο τους μὲ ὅλα τὰ πιὸ πάνω µέσα, στὶς προεκλογικές τους ὁμιλίες, Μετάτρεψαν τὶς ἐκκλησιὲς σὲ προε- κλογικὰ κέντρα καὶ τοὺς ἄἅμόωνες σὲ βῆμα ἀντιλαϊκῆς συκοφαντίας καὶ ἐ» ξύόρισης. Ο,τι μένει νὰ μᾶς ποῦν ᾱ- πὸ τοὺς ἄμέωνες, ἂν δὲν τῶπαν κιό- λας, ἢ ἂν δὲν τἄᾶφησαν νὰ νοηθεῖ, εἷ- ναι πὼς . Χριστὸς ῆταν..κέκκος! Οὔτε ἱερὰ οὔτε ὅσια ϐ᾽ ἀφίσουν στὴ θέση τους οἱ κεκκόφρονες ἐκμεταλλευτὲς καὶ πλουτοκράτες, προκειµένου νἁ ἐ- ξυπηρετηθοῦν τὰ σατανικά ΄τους σχέ- δια. Μὰ τὸ ἀμείλιχτο κατηγορῶ τοῦ λαοῦ µας δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέψει νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ ἑδώλιο τοῦ κατηγορουμένου, ποὺ τοὺς ἔχει µπάσει τὸ λαϊκὸ δικα- στήριο. Ὅσα γαλανόλευκα χρώματα κ. ἂν ντυθοῦν, ὅσες πλεχτάνες κι ἂν στήσουν, ὅσες βρισιές, συκοφαντίες καὶ ἀπειλὲς κι ἂν ἐκστομίσουν, ὅσα ἐθνοκαπηλικά συνθήµατα κι ἂν ρί- ξουν. Τὰ πολιτικὰ ἐγκλήματα ποὔχουν διαπράξει εἶναι τόσα πολλὰ καὶ τόσο ἀποτρόπαια, ποὺ καµµιά τους προσ- πάθεια νὰ ἐξιλεωθοῦν δὲν πρόκειται νὰ. φέρει τὰ ἀποτελέσματα ποὺ θέ- λουν. Μιλοῦν τὰ «μα τους. Μιλά ἡ προδοσία τους. Μιλά ἡ συνεργασία τους μὲ τὴν ξενοκρατία. Εἶναι οἱ διο- ρισµένοι συνεργάτες τοῦ ξένου κατα- χτητη. Οἱ παρασημµοφορημένοι του. Ὁ λαὸς τοὺς καταδίκασε καὶ τοὺς ξεκούµπισε ἀπὸ τὶς λαϊκὲς ἐπάλξεις. Ὁ λαός, αὐτὸς ὁ ὑπέροχος πατριωτι- κὸς κυπριακὸς λαός, Ε ονε ὁριστικὰ καὶ ἀμετάκλητα ἀπὸ αὐτὴ τὴν κλίκα τῶν παλαιοκομματικῶν, τῶν χρυσο- κάνθαρων. Καὶ ὁ λαὸς πάει μπροστά. Προχωρεῖ. Δὲν στρέφεται πίσω. Τόσο κυπριακὰ ὅσο καὶ παγκόσμια, ὁ λαὸς βρίσκεται σὲ τέτοια παράταξη μάχης, ποὺ τίποτα δὲν μπορεῖ ν᾿ άνα- Χαιτίσει τὴν ἱστορική του πορεία καὶ προέλαση πρὸς μιὰ λεύτερη κι εὖὐ- τυχισµένη ζωή. Τίποτα δὲν μπορεῖ ν᾿ ἀναχαιτίσει τὸ λαϊκὸ χείμαρρο, ποὺ ξεχύνεται ὁρμητικὸς κι ἀπαιτητικὸς γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ὑπόστασή του. Τί- ποτα, ἀπολύτως τίποτα, δὲν μπορεῖ νὰ σώσει τοὺς πλουτοκράτες κ᾿ ἐκμεταλ- λευτὲς τοῦ λαοῦ µας. Θὰ σαρωθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ἀνελέητα κτυπήματα τῆς λαϊκῆς ψήφου, τοῦ λαϊκοῦ πατριωτι- σμοῦ καὶ φανατισμοῦ καὶ θὰ ἐκδιω- - χθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτικὴ κονίστρα τοῦ τόπου. Τὰ μαῦρα κοράκια τῆς πλου- τοκρατικῆς προδοτικῆς «ἀντίδρασης, τὰ ὄργανα τοῦ κεφαλαιοκρατισμοῦ θὰ θαφτοῦν κάτω ἀπὸ τοὺς μαύρους ψή- φους τῆς λαϊκῆς ἐτυμηγορίας.Μικητὴς καὶ τροπαιοῦχος θάναι ὁ παντοδύνα- µος λαός, τὸ ἐνιαῖο µέτωπο τῆς Λαἵ- κῆς ᾿Εθνικοαπελευθερωτικῆς Παράτα- ξης. ΓΗ) ΙΝΜΙΗΗΝΗΜΠΙΝΝΝΝΝΝΜΗΝΠΙΝΠΠΗΜΠΠΙΗΜΗΜΙΝΕΗΜΜΗΗΙΠΗΙΝΠΠΗΙΙΝ οίσείς Η ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑ Τὸ «Ἔθνος Λτδ.» ἐπῆρε ἕνα καλάμι. [Καὶ ἁρκετὴ σαπουνά- δα. Ἔσκυψε καὶ φύσησε. Καὶ ἔφτιασε μιὰν ἐνιάστηλη σαπου- νόφουσκα. ᾽Απὸ τὴν ὁποία βγῆ κε μιὰ ἀποκάλυψη: «Ὁ ΠΚυ- πριακὸς Κδιμο ος διεκρί- θη παντοῦ δι ἐσχάτην προδο- σίαν»!! Μ΄ ἔτσι ὁ µεγαλέξαν- ὃρος τῆς δεξιοφροσύνης καὶ τοῦ παλαιοκομματισμοὺ ἔλυσε τὸ γόρδιο δεσμό. ᾿Εσχάτη προ δοσία τῶν κομμουνιστῶν, ὅ- ταν ἀγωνίζουνται καὶ θυσιά- ζουνται γιὰ τὰ δίκαια τῶν ἐρ- γατῶν στὶς ἀπεργίες τῆς Κ. Μ.Ε., τοῦ ᾽Αμιάντου καὶ τῶν οἰκοδόμων. Καὶ ἐκτέλεση ἵε- ροῦ καθήκοντος ἀπὸ µέρους τῶν ἡγετῶν τῆς κεκκοφροσύ- νης, ὅταν ἵδρωναν καὶ ἑίδρω- να» γιὰ νά προμηθεύσουν ἆ- περγοσπάστες στοὺς ἔκμεταλ- λευτὲς τοῦ λαοῦ. ᾿Εσχάτη προ δοσία τῶν κομμουνιστῶν, ὅταν πάλευαν καὶ σέρνονταν στὰ δικαστήρια καὶ φυλακίζονταν, γις τοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῶν λαϊ- κὠν δικαίων. Καὶ ἀθάνατη δό- ξα στοὺς µεγαλοσχήµονες ἀν- θρώπους τοῦ πλούτου καὶ τῆς χλιδῆς, ποὺ καταχειροκροτοῦ- σαν ὅλα τὰ «ἔκτακτα µέτρα»! καὶ ζητοῦσαν κι’ ἄλλες φυλα. | Κκίσεις κι ἄλλες ἐξορίες κι’ ἄλλους ἐντοπισμοὺς κι’ ἄλλες ἀπολύσεις ὑπαλλήλων κι’ ἅλ- λα κλεισίματα ἐφημερίδων. Ἐ- Οχάτη προδοσία τῶν κοµµου: νιστῶν, ποὺ παντοῦ καὶ πάντα -ᾱ Πρὸς τὴν ἕκτη Συντεχνιακή Συνδιάσκεψη ᾖς ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ «Ὁ ἀγῶνας ' ἐνάντια στοὺς ἀνελεύθερους νό 5 ἓ Ἑ ἕ ΕΕ Ξ Ξ : Ε 8ε Ξξ Ξ Ξ ξ ἕ Ξε Ἑ Ε Ξε μ.ᾶ ξ τε ἳ ' Β Ξ Ξ Ξ Ξ Ε Ξξ Ἑ ὥο ξ ΕΕ εξ ι Ξ 8 Ξε Ξξ 5 Ε ΕΞ εξ Ξξ Εξ Ξ ξε Ξ Ξπ Ε] Ε Ἑ ΞΒε Εξ Ξ Ξ Ξ Ἐν 8 Επ πας 5 8 ρα Ες ΞΕ Ξε Ε [ξ µους θάναι κομμάτι τοῦ γενικοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν ἐθνική µας ἀπελευθέ- ρῳσῃ». Ετσι τοποθετεῖ τὸ ζήτημα τῶν ἀνελευθέρων νόμων ἡ ἔκθεση τοῦ Γενικοῦ Συμµθουλί- ου τῆς ΠΕΟ πρὸς τὴν ἐπικεί- µενη Στ’ Παγκύπρια Συντε- Χνιακὴ Συνδιάσκεψη. Γιὰ τὴν ἐργατική µας τάξη καὶ γιὰ ὅ- σους ἀγωνίζονται πραγµατικὰ γιά τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ, ἐν ὑπάρχει πιὸ σωστὴ θέση τοῦ ζητήματος, γιατὶ ὅπως λέ- ει καὶ τὸ Γ.Σ. τῆς ΠΕΟ στὴν ἔκθεσή του πρὸς τὴ Συνδιά- σκεψη--δὲν μποροῦμε νὰ ἐγ- καταλεϊίψουμε τὸν ἀγῶνα ἐ- νάντια στοὺς ἀνελεύθερους νό- µους, θάσει τῶν ὁποίων φυλα- κίζονται δεκάδες λαϊκοὶ ἆγω- νιστές, κλείουνται ἐφημερίδες καὶ ἀπαγορεύουνται οἱ λαϊκὲς ἐκδηλώσεις, Αν πρόκειται οἱ ἐργάτες µας νὰ πλατύνουν τὰ πλαίσια τῆς δράσης τους, ἂν πρὀκειται ὁ λαός µας νὰ µπο- ρέσει νὰ κάμει ἁποτελεσμα- τικὸ ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἆ: γῶνα, εἶναι ἀπαραίτητο ν᾿ ἆ- γωνισθοῦμε παράλληλα καὶ γιὰ τὴν κατάργηση ὅλων ἐ- κείνων τῶν ἀνελευθέρων νό- µων, ποὺ σὲ κάθε µας θῆμα, σὲ κάθε µας ἐκδήλωση, στέ- κουν ἐμπόδιο καὶ μᾶς φράζουν τὸ. δρόμο γιὰ τὴν παραπέρα ἀνάπτυξη καὶ εὐημερία τοῦ λαοῦ µας. Συνθήματα σἀὰν τὸ «Ἐμπρὸς γιὰ τὴν ἐθνική µας λευτεριά» καὶ «Ὅλοι στὸν ἆ- γῶνα γιἁ τὴν Ένωση», δὲν μποροῦν νὰ θροῦν τὴν πραγ- µατοποίησή τους, ἂν δὲν σωνο- δεύουνται μὲ τὸ σύόνθηµα: «Ἐμπρὸς γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθέρων νόμων». Ἡ μµεγαλοαστικἡ τάξη καὶ οἱ φυλλάδες της ἀρέσκουνται νὰ Θλέπουν ἀντίφαση καὶ ἆ- συνέπεια στὴν ἀπαίτησή µας γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀἆνε- λευθέρων στὸν ἀνόητοι, Ἐργάτες, ἀγρότες καὶ ἐργαζόμενοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΤΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΟΝΤΩΝ: 1. Λ.Ο.Ε.Λ. 2. ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚΗ 3. Μ. ΛΑΡΤΙΔΗ (Σαπούνι «Μαρίνα»). 4. ΛΑ']ΙΚΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ δ. ΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 4 ΑΓΕΛΑΔΑ, εἶναι ζήτημα τιμῆς καὶ καθήκοντος. Τὸ Κεντρικὀ Οἰκονομικὸ Συμθούλιο Κινήματος. (Κ.Ο.Σ.) τοῦ Λαϊκοῦ Γ «ΝΕΑ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Λεμεσιανὴ ἐφημερίδα τοῦ Λαοῦ. Θὰ κυκλο- φορήσει ἐντὸς τῶν ἡ- μερῶν μὲ ἐκλεκτὴν καὶ ἐνδιαφέρουσαν ὔ- λην. κ Σήµερα Πέμπτη κυκλο- φοροῦν τὰ «Ἐργατικὰ Νέα», λευθέρων νόμων, γιατὶ -- λέ- νε-- ὁ Κυπριακὸς λαὸς ἀξιοῖ «Ἕνωσιν καὶ µόνον “Ενωῶσιν μεγάλα ὄψ ρευση τῆς καὶ τίποτε ἄλλο». καιο ἡ «ἐθνικοφροσύνη» φοθᾶται τόσο πολὺ τὸ σύνθηµα χει δί-Ι κοφροσύνη». νὰ νόμων. Φ. ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΙ ιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνε- γ Ἡ ΡΥη κ. δεξιά τοῦ τόπου µας δρίσκεται σὲ ἆ- πόλυτη συνέπεια μὲ τὰ ταξικά ἐκμεταλλευτικά ροντα, ὅταν κτυπᾶ καὶ καταδι-] κάζει τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν κα- τάργηση τῶν ἀνελευθέρων νό- µων. Γιατὶ εἶναι ἁπὸ καιρὸ ποὺ οἱ µεγαλοαστοὶ καὶ οἱ τσιφλι- κάδες τοῦ τόπου µας, σαν τὴν τύχη τους μὲ τοὺς ξέ- νους κατακτητές. Τὰ ταξικά τους συμφέροντα δὲν ταυτίζον ται ἀσφαλῶς μὲ τὰ συμφέρον- τα τοῦ λαοῦ, μὰ μὲ κεϊνα τῶν ἱμπεριαλιστῶν. Κατὰ συνέπεια καὶ ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν κατάρ- γηση τῶν ἀνελευθέρων νόμων δὲν στρέφεται µονάχα ἐνάντια ᾿Εγγλέζικο σµὀ, μὰ καὶ ἐνάντια στοὺς ἐκ- μεταλλευτὲς, ἐνάντια στὴ ντὀ- πια ὁλιγαρχία τοῦ πλούτου, Τὰ πράγματα εἶναι καθαρά: Αν οἱ ἐργάτες ἀγωνισθοῦν καὶ πετύχουν τὴν κατάργηση τῶν νόµων ἑἐκείνων, ποὺ σήµε- ρα ἐμποδίζουν τὴν ἐλευθερία λόγου, τύπου, συγκέντρωσης, ὀργάνωσης, κ.λ.π. σθοῦν καὶ πετύχουν περισσό- ρες συνδικαλιστικὲς ἐλευθερί- ες, αὐτὸ θὰ στρεφόταν ἑνάν- τια στὰ συμφέροντα τῶν πλου- τοκρατῶν γιατί, τότε ἡ ἔργα- τική µας τάξη, ἁπαλλαγμένη ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὰ φίµωτρα τῶν ἀνελευθέρων νόμων, θὰ μποροῦσε ν᾿ ἀνεθάσει τοὺς ἆᾱ- γῶνες της σὲ ἀφάνταστα πιὸ γιὰ τὴν καλυτέ- σης της καὶ γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἑνωτικῆς µας ἀξίωσης, Ἡ µως τῆς θέσης τῶν ἐργατῶν δέν μπορεῖ παρὰ νὰ γίνει θάρος τῶν κερδῶν τῶν πλου- τοκρατῶν, καὶ οἱ πλουτοκρά- τες δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τόσον ὥστε νὰ θέλουν νὰ μειώθοῦν τὰ κέρδη τους. προώθηση τῆς 'Ενωτικῆς µας ἀξίώσης δὲν εἶναι ζήτημα γιὰ τὸ ὁποῖο γνοιάζεται ἡ «ἐθνι- Αὐτὸ τὸ λέουν συχνὰ οἱ ἴδιοι οἱ μεγαλοαστοὶ στὶς ἰδιαίτερές τους κουθέντες της συμφέ:! σύνδε- ἵμπεριαλι- ἂν ἀἆγωνι- ελτίωση ὅ- λ σε Ἡτιψη θὰ πρέπει νὰ ἐπιφορτίσει μὲ τὸ «καλὰ εἴμαστε μὲ τὴν|ᾳ Γ᾽Αγγλία». Τὸ εἶπε ἀκόμα σὲ Γἀνοιχτὴ δήλωσή του ὁ παραση- µοφορημένος ἀρχηγὸς τῆς Κεκ κοσύνης, ποὺ δήλωσε πὠς προ τιικᾶ νὰ μείνει ἡ Κύπρος καὶ ἑκατὸν ἀκόμα χρόνια ὑπόδου- λη, παρά νὰ προόληθεῖ ἡ Ἓ- νωτική µας ὑπόθεση σὰν ἔθνι- κἡ διεκδίκηση. Νὰ λοιπὸν ποῦ θρίσκεται ἡ οὐσία τοῦ ζητή- µατος. Νὰ γιατὶ ἡ δεξιὰἁ κα- ταπολεμᾶ τὸ σύνθημα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθέρων νόμων, Γιὰ τὴν ἐργατική µας τάξη καὶ τὸ λαὸ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀντίφαση καὶ καμιὰ ἆ- συνέπεια, ὅταν, δίπλα στὸν ἁδιάλλαχτο ἀγῶνα γιὰ τὴν ἑ- θνικἡὴ µας ἀποκατάσταση, ση- κώνει ψηλά τὸ σύνθημα καὶ ᾱ- γωνίζεται μέ σθένος καὶ γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθέ- ρων νόμων. ᾿Αντίθετα, ἐμεῖς σὰν ἐργάτες καὶ γενικά ὁ λα- ὃς θά θλέπαμε πραγμµατικὴ ἀν- τίφαση καὶ ἀσυνέπεια στὴν πλουτοκρατικἡ τάξη, ἂν αὐτὴ ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν κατάργη- ση τῶν ἀνελευθέρων νόµων,δη- λαδὴ ἐνάντια στὰ ἴδια τὰ ἐκ- µεταλλευτικά της συμφέρον- τα. Γι αὐτὰ ὅλα λοιπὸν, ἡ Στ’ Συνδιάσκεψη τῶν Συντεχνιῶν µας πρέπει νὰ ἐχτιμήσει σω- στὰ τὴ θέση τῆς ἐργατικῆς τάξης ἀπέναντι στοὺς ἀνελεύ- θερους νόμους καὶ μὲ θάση τὴ σωστὴ αὐτὴ ἐχτίμηση νὰ ἁπαι- τήσει ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση νὰ καταργήσει ὅλους αὐτοὺς τοὺς νόμους. Στὴν αἴθουυσα τῆς Συντεχνιακῆς Συνδιάσκεψης πρέπει ν᾿ ἀκουσθεῖ καὶ πάλιν δυνατὴ κι’ ἐπιθλητικὴ ἡ φωνὴ τῶν ἑκατοντάδων ἀντιπροσώ- πων τῶν ἐργατῶν: «Καταρ- γεῖστε τοὺς ἀνελεύθερους ΠΜό- µους». «᾿Αφῆστε ἐλεύθερο τὸν τύπο µας». «Δῶστε στὸ λαὸ τὸ δικαίωµα τῆς ἐλεύθερης ὀργάνωσης καὶ οσυγκέντρω- σης». Πιὸ πέρα ἡ Σὐνδιάσκε- τὴ νέα συντεχνιακὴ ἡγεσία μὲ τὸ καθῆκο νὰ θέσει τὸν ὅλο ἀγῶνα γιὰ τὴν κατάργηση τῶν ἀνελευθέρων νόμων πάνω σ᾿ πεξεργασµένο πρόγραμμα. 3 ΠΡΟΣΟΧΗ Ι Τὰ παπούτσια σας στὸν ΜΙΚΗ ΣΝΕΤΠΙΡΙΣΗΘΗ ΚΛΤΑΙΚΕΊΗΣ ΥΠΕΝΗΗΛΤΟΗ ΠΟΟΣΟΧΕΗΙ ΙΙ ἌΚ οιλοι ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ».ΕΞ--- ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΠΟ 100 ΠΡΟΣ ΟΩΠΑ. ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ . «ΠΑΛΛΑΣ»: ΠΕΜΠΤΗ, 28.13.1949, ὥρα 9.15 μ.μ. Ὁδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. ὅ, (ΠαλαιόνΚαπνεργοστάσιον) Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ πεισθητε. . Πρατήρια: Βαρλαάμ, Λήδρας 136, Λευ- κὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα- ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία, Κτῆμα-Πάφος. το { Νεστις ρκορυστς οο. Ὁ. | 1 ΤΙΝ Τ01. ΣΟΝΛΙΟΣ ολα ΦΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 24 ΩΡΩΝ Χάρις εἰς τὴν ἀναχάλυψιν ἑνὸς ᾿Αμε- θικαγοῦ .ἰατροῦ, οὓς εἶναι δυνατὸν τώρα γ᾿ ἁπαλλαγῆτε ἀπὸ τὸν ἀποπνικτικὸν, βῆ: χα, δύσχρλον ἀναπνοὴν καὶ τὸ καταῦλι- πτικὸὀν ἆσθμα, σκοτώνοντες τὰ πραγμα” τικἁ αἴτια τοῦ ἄσθματος, ἤτοι τὰ μικρό: δια εἰς τὸ αἷμα. Οχι πλέον πολυδάπαναι ἑνέσεις καὶ ἐνοχλητικὸν κάπνισμα. Τὸ γέον τοῦτο εὕρημα, τὸ δέντάκο, ἀρχίδει τὴν ἐνέργειάν του ἐνιὸς ὃ λεπτῶν' σκο: τώνει τὰ µικρόθια τοῦ ἄσθματος, καθα- οίζει τὸ αἷμα καὶ ἀποκαθιστᾶ τήν. ζωτι- κότητα οὕτως ὥστε νά δύνασθε νὰ κοι- ᾶσδε βαθέως καθ’ ὅλην τὴν νύχτα, νά τρώγητε ὄντιδήποτε, νά ἐργάζεσθε καὶ ο γενευ ΘΜΙΤΕΕΡΙΑ ροργίσέον οἱ νε Τγ248, ΓΑΛΑ ΒΛΑΧΑ ΝΕΣΤΛΕ ν᾿ ἀπολαμθάνεται τὴν ζωήν. Τὸ Μεντάκο εἶναι τόσον ἀποτελεσματικὸν ὥστε σᾶς ἐγγυᾶται ἐλευθέραν ἀναπνοὴν ἐντὸς 24 ὡρῶν καὶ τελειωτικὸ σταµάτηµα τοῦ ἄσθματος ἐντὺς Βημέρου ἢ ἐπιστροφὴν τοῦ ἀντιτίμονυ ἐὰν ἐπιστρέψετε τὸ κενὸν περικάλυµµα. Προµηθευθῆτε τὸ Ἠεντά. κο σήµερον ἀπὸ τὸν φαρμακοποιόν σας. . Ἡ ἐγγύησις σᾶς Ἱ Μεντάκο προστατεύει. Παύει: Άσθμα, Βρογχίτιδα, ὠννάχι [ Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47, Λευκωσία. Τυπώνεται «Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς »ξ- ταιρεέίας ΠΡΟΟΔΟΣ», κούργου ἀρ. 9α, 56, 9Υγ, στὰ Τυπογραφεῖα τῆλαιΞ8 . ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σήµερον ΠΕΜΠΤΗΝ (μόνον) στὶς 2.15, 6.30 9.152 μ.μ. «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» ἐπαναλαμθάνεται κατά γενικὴν ἀπαίτησιν ἡ περίφημη ταινία «ΛΑΙΔΗ ΧΑΜΙΛΤΟΝ» Παραγωγὴ: ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΚΟΡΤΑ Μὲ τούς: ΛΩΡΕΝΣ ΟΛΙΒΙΕΡ, ὡς Ναύαρχος Νέλσων ΒΙΒΙΑΝ ΛΗ, ὥς Λαίδη Χάμιλτον. . ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ» Ὁ διασημότερος κωμικός, ὁ βασιλη ἂς τοῦ γέλιου καὶ τῆς χαρᾶς ΕΝΤΥ ΚΑΝΤΟΡ παρουσιάζεται μὲ τὴν ΤΖΟΑΝΣ ΝΤΑΙΒΙΣ, σήμερον Πέμπτην στὶς 6.30 μ.μ. καὶ αὔριον Παρασκευὴν στὶς 6.30 καὶ 9.15 µ.µ. στὸ κωμικὸ μουσικὸ µεγαλούργημα 9 ὑπέροχ 33 η ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΤΗΝ ΣΟΥΖΥ Ἐεκαρδιστικὰ ἁστεῖα... εὔθυμα ἐπείσόδια... κῶώμικο: μουσικὸ ξεθέωμµα.... ᾽Απὸ τοῦ Σαθθάτου ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΠΟΥΊἸΟΤ ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΓΚΡΕΗΝΤΖΕΡ ---υ-ΚΑΘΛΗΝ ΡΑ’Ι'ΑΝ (Μὲ πλήρεις Ἑλληνικοὺς τίτλους) Εἰσιτήρια προπωλοῦνται ἀπὸ τώρα. μή κ ΕΝ ΝΜΙΙΗΗ ΙΙ ΙΗΗΙΙΙΝΗΙΙΝΗΗΒΙΗΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙ ΗΙΝΜΙΜΙΜΙΗΗΛΗΙΙΝΗΗΙΜΜΙΙΙΗΙ 88 α ΠΠ ΠΕ ΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΚΛΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΣΕΞΛΙΕ! Παπούτσια ὡραῖα, στερεὰ καὶ φτηνά, μὲ ἐξαιρε: τικὸ γοῦστο καὶ μοντέρνα σχεδια, σὲ τιμὲς κα- θωρισµένες θὰ ὀρῆτε στὸν: ΛΛΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΠΘΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Πρατήρια: . 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλη, (Πλησίον Δημοτικῆς ᾿Αγορᾶς). 2) Ὁδὸς Φανερωμένης, 46. Κυρ. “Ἱεροδιακόνου. (δίπλα γραφείου Ἠλεκτριι. Εταιρείας). 3) Ὁδὸς Λήδρας 61, Α. Λ. Γιοξῆς, ἘμαιιηιΗμΠπππιπηηπππη τη ΗπΠΗΠΠΗΠΠΙ δὴ . . 5 ΑΕΒΟ) Ὑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΘΗΠΝΕΙΑΣ Λιπέρτη, ἀρ. 11, Λευκωσία. Βεώτεραι παραλαθαί: Φ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΥ'ΛΟΝ ΕΞΓΕΙΥ ΕΑΣΗΙΟΝΕΡΕ 54 πρὸς 11/45. Φ ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ παιδικἁ εἰς ὅλα τὰ μεγέθη. 9 ΤΜΙΝ-ΡΕΤ5 εἰς ὡὥραί- ους χρωματισμούς. Φ ΜΕΣΟΦΟΡΙΑ µμακρυὰ, ΚΑΣΚΟΡΣΕ καὶ ΠΑΝ- ΤΕΛΟΝΑΚΙΑ. ἕνα καλά καθωρισμµένο καὶ ἐ- ζήτησαν κι ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴ συναδέλφωση τοῦ λαοῦ, γιὰ τὸ συντονισμὸ τῆς ἐθνικοαπε- λευθερωτικῆς του πάλης, γιὰ την προκοπἡ, τὴ λευτεριὰ, καὶ τὴν εφτυχία τῶν λαϊκῶν µα. ζῶν. Καὶ ἐκτέλεση τιμητικοῦ καθήκοντος ἀπὸ µέρους τῶν Ἡγετῶν τῆς µμµεγαλοαστικῆς δεξιοφροσύνης ὅλες ἐκεῖνες οἱ «πολύτιμες ὑπηρεσίες», ποὺ ἤ- ταν τόσο µεγάλες, ὥστε νὰ κο- σμοῦνται σήμερα τὰ στήθεια τους μὲ τὰ Παλμερικὰ παρά- σηµα καὶ τοὺς ἰμπεριαλιωτι- κοὺς τίτλους. ᾿Ε σχάτη προδο- σία, λοιπόν, τῶν κοµµουνι- στῶν!ι Καὶ ὄχι τῶν ἀφεντικῶν τοῦ «Ἔθνους Λτδ.», μὲ τὶς ἐ- νιάστηλες σαπουνόφουΐσκες | ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ: Τὸ ἐπίσημο ὄργανο τῶν κεκ- κοφρόνων μεγαλοαστῶν καὶ ἐκμεταλλευτῶν τοῦ λαοῦ, σώ- γει καὶ καλά θέλει νὰ μᾶς πεί. σει πὼς ὁ «ἀγώνας» τῆς «ἐ- θνικοφροσύνης» στὶς δημοτικὲς ἑνλογες «δὲν εἶναι προσωπι- κός»| Δηλαδή, φέξε µου καί... γλύστρησα! Τὸ «Ἔθνος Λτδ. τρεµει καὶ συγχίζεται νὰ πα- ρουσιάσει τὰ πράγµατα ὅπως ἔχουν. Φοθᾶται νὰ παρουσιά- σει πὼς ὁ ἐκλογικὸς ἀγώνας τῆς «ἐθνικοφροσύνης» εἶναι ἆ- γώνας προσωπικώτατος, ἀγώ- νας τοῦ ἀφεντικοῦ του, ἀγώ- γας τοῦ Δέρόη. Φοθᾶται νὰ τὸ πεῖ αὐτό, γιατὶ ξέρει τὸ βούρ- δουλα ποὺ κρατάει στὰ χέρια του ὁ λαός, γιᾶ νὰ µαστιγώ- σει ἀκόμη μιά φορὰ τὸν Θεµι- στοκλῆ, ὅπως τοῦ ἔκαμε καὶ τὸ 1946. Τὸ «Ἔθνος Λτδ.» ἐέ- ρει καλά ὅτι οἱ πρωτευουσιά- γικες µάζες, πάσαν τὸν πα- ῥρασηµοφορημµένο συνεργά τῆς Παλμεροκρατίας μή τὸ αφτὶ καὶ κλωτσοκοπώντας τον μὲ τὴ δύναμη τῆς κάλπης, τὸν κατρακύλισαν ἀπὸ τὰ σκαλο- πάτια τοῦ Δημαρίείου γιὰ νὰ ἐντρυφήσει «εν τόπῳ χλοερῷ καὶ σκοτεινῷ, ἔνθα ᾿εὐώδεις Κουρτουνέαι ἀναθάλλουσι», Τὸ «Ἔθνοφ, ξέρει ἀκόμη πὼς καὶ πολλοὶ ἁστοὶ καὶ µικροα- στοὶ τῆς δεξιᾶς εἶναι ἀντιδερ- θικοὶ καὶ θὰ µαυρίσουν τὸν µάστορή του στὶς ἐκλογές. Καὶ γιά ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους προσπαθεῖ ἄτεχνα νὰ σκεπά: σει τὰ πράγματα. Καὶ μηχα- γεύεται τὸ «κόλπο», μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ἐκλογικὸς «ἀγώ- γας» τῆς «ἐθνικοφροσύνης»..... δὲν εἶναι τάχα προσωπικός | Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὴν κα- τάντια τοῦ «Ἔθνους Λτδ» ποὺ τρομάζει νὰ παρουσιάσει ξεκά παᾶ μπροστά στὸ λαὸ τὸ µε- γαλόσχημο ἀφεντικό του, μὲ τὶς «πολύτιμες ὑπηρεσίες» καὶ τα, παρασηµοφορηµένα του οτήθεια σύμφωνα κ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΗΠΩΣ: .Ὁ στρατηλάτης ΚΑΚ, μὲ την «ὑπερανωκομματικὴν» καὶ «ἀποπεριωπικὴν» σημµειώματο- γραφία του--ὣς κατὰ τὸ δικό του τρόπο σχηµατίζουνται οἱ λέξεις τῆς ΙΑΚίου γλώσσας -“προσπαθώντας νὰ ὑὕπεραμυν- θεῖ τῶν ἐπιχειρημάτων του. δι- αμαρτύρεται γιατὶ ἐμεῖς τοῦ εἴπαμε πώς, πολεμώντας τὸ σύνθημα γιὰ κατάργηση τῶν ΜΗ Λευκωσία, 286 τοῦ ᾽Απρίλη 19245 [.Ξ-θΛΗΤΙΚΗ. ΚΝΗΣΗΞ-- | 9-6 Στὶς 24 καὶ 25 τοῦ ᾽Απρίλη ἔγιναν οἱ πρῶτοι περιφερεια- ο ἀγῶνες στίθου στὴν Ασ- σια, ποὺ αημείωσαν λαμπρὴν ἐπιτυχία. Χιλιάδες λαοῦ ἀπὸ τὴν Ασσια καὶ τὰ περίχωρα παρακολούθησαν τοὺς ἀγῶνες αὐτούς, ποὺ τέθηκαν κάτω ἆ- πὸ τὴν αἰγίδα της ΚΕΠΟ. Ὁ Γ.Γ. τῆς ΚΕΠΟ κ. Π. Ξιούτας κήρυξε τὴν ἔναρξη καὶ τὸ τέ- λος τῶν ἀγώνων μὲ σύντομη ὁμιλία, σχετικἠ μὲ τοὺς ἀγῶ- γες καὶ τὸ πραγματικὸ ἆθλητι- κὀ περα, Επίσης ὁ ἜἘχτελε- στικὸς Σύμθουλος τῆς ΚΕΠΟ καὶ γυμναστικὸς κ. Β. Πετρί- δης ἦταν ὁ ᾽Αλυτάρχης τῶν ἆ- γὠνων καὶ ὁ κύριος τεχνικὸς σύμόουλος τοῦ Ἔργατοαγρο- τικοῦ καὶ ᾿Αθλητικοῦ Συλλό. Ύου ”Ασσιας, ποὺ ὀργάνωσε τοὺς ἀγῶνες,. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀγώ- νων, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἷ- ναι ἐξαιρετικά, ἂν λάθουµε ὁ- πόψη τὶς ἀτέλειες τοῦ γυµνα- στηρίου καὶ τὴν πενιχρότητα τῶν τεχνικῶν µέσών, εἶναι τὰ παρακάτω: Δρόμος 100 µ.: 1) Φλοκ- κἄς, Φρέναρος, 11 2) 10. 2) Γ. Μάκης, ”Λσσια. 3) Μ. Κλόκ. κος, Πραστειόν. Σφαιροθολία: 1) Α. Τσόκ- κος, Πραστειόν, 11.19 μµ. 2) Κεσὲς, Πραστειόν. 3) Θ. Χρι- στοδούλου, Πραστειόν. Δρόμος 1500 µέτρων: 1) Π. Βιολάρης, Δερύνεια, 4.35”, 1) Μ. Περίκλα, Κώμα Γιαλοῦ, 3) Μισίκκας, Φρέναρος. Ἐλευθέρα Δισκοθολία: 1)Ν. Χριστοφόρου, Πραστειόν, 31, 2). Κκεσὲς, Πραστειόν, 3) Α:. Τσόκκος, Πραστειόν. 12.90, 2) Ἱ. Οἰκονόμου, Φρέ- ναρος, 3) Γρηγόρης. ᾿Αφά- γεια. Δρόμος 400 µ.: 1) Μ. Περί. κλα, Κώμη Γιαλοῦ, 64 3) 10, 2) Χρ. Ἰσιάκκιρος, [Ἱραστειόν, 3) Καζάνος. Παλλουριώτισσα. ς Ἑλληνικὴ Δισκοθολία: 1) Κκεσὲς, Πραστειόν, 27.30. 2) Β.Ἀριστοφόρου, Πραστειόν, 3) Α. Τσόκκος, Πραστειόν. Δρόμος 200 µ.: 1) Γ. φλοκ- κᾶς, Φρέναρος, 27 110. 2) Π. Δ. Χ΄’΄ Πάκκου, Ασσια, 3) Τ. ᾽Αντωνίου, Παλλουριώτισσα. Δρόμος 800 µ.: 1) Π. Βιο- λάρης, Δερύνεια, 2:23. 2) Μ. Περίκλας, Κ. Γιαλοῦ. 3) Α. ᾽Αντωνίου, Κ. Γιαλοῦ. Αλμα ἁπλοῦν: 1) Μ. Κλόκ- κος, Πραστειόν, 6.1Ό, 2) Κκε- σές, Πραστειόν, 3) Κ. Οἰκονό- µου, Φρέναρος. Λιθοθολία: 1). Α. Τσόκκος, Πραστειόὀν, 0.53. δούλου, Πραστειόν, Ν. Χριστο- φόρου, Πραστειόν. , Άλμα εἰς ὄψος: 1) Μόσιης, Άσσια, 1.38. 2) Θ. Χριστο- δούλου, Πραστειόν, 3) Μ. Κλόκκος, Πραστειὀν. Δρόμος 5.000 µ.: 1) Α. Χ’’ Λούκα, Φρέναρος, 19:49, 2) Μ. Περίκλα, Κ. Γιαλοῦ, 3) ᾿Αν- τροῦτσος, Ασσια. Σκυταλοδροµία 4Χ100: 1) Ὁμὰς Ασσιας, 2) ὁμὰς Παλ- λουριωτίσσης, 3) ὁμὰς Φρε- νάρου. Πολυνίκης Σύλλογος ἡ «Νέα Μεσαορία» Πραστειοῦ, καὶ πολυνίκης ἀθλητὴς ὁ ἆ- θλητὴς Ἰκεσὲς Πραστειοῦ. ἱ ἀγῶνες ἀθλοθετήθηκαν μὲ δαρύτιμα Κύπελλα ὑπὸ τῶν Φίλων τοῦ Λ. ᾽Αθλητισμοῦ, κ. κ. Τάκη Παττίκη, Σταύρου Συρίµη, Νίκου Θ. Κόκκινου, Κώστα Χρ. Μουσκῆ, Λάϊον Μπὰρ Λευκωσίας, Λαϊκοῦ Πρα κτορείου Τύπου, Γεωργίου Χ. Κυμίση Γραφείου Ὁμολογιῶν, Α. Λ. Γιαξῆ Κατάστημα Νεω- τερισμοῦ, Χ. Σκαμπαλλῆ, Γ, Γαλαταρκώτη Λεμεσιανοῦ Δερ µατέµπορα. Γ. Σκαρπάρη ΕΡΜΟΥ 131 Εἰς τὸ κατάστηµα ΣΑΒΒΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ παρελήφθησαν: Φ ΠΟΠΛΙΝΜΕΣ ὑποκαμίσων μερσερεζὲ µονόχρωμες ἆ ριγέ. Φ ΤΙΠΕΤ μεταξωτὰ ὅ : ΠΙΚΚΕΝΕΣ: τὰ ραπτῶν. ἁ ἆνω ἴ ἢ δα τέρω. εἴδη εἶναι τῆς ᾿Επίσης ΚΑΣΜΙΡΙΑ εἰς ᾧ- ραῖα γοῦστα. ΜΕΤΑΞΩΤΑ ῥὁι άσματα. ΜΑΛΛΙΝΑ καὶ διάφορα εἴδη ΜΑΝΙΦΑΤΟΥΡΑΣ. ο ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ἀποτελουμένη ἐκ δύο δωµα- τίων καὶ ἡλιακοῦ, μὲ λάκκον νεροῦ, Ευρισκοµένη εἰς ᾽Αγλαν τζιάν, παρὰ τὸν δρόμον Λάρ: νακος ' Λευκωσίας. Πληρο- φορίαι παρὰ τοῦ Μουσταφᾶ Αλῆ, στὴν ὡς ἄνω οἰκίαν, Αλμα τριπλοῦν: 1) Ικεσὲς 6. Χριστο- ΝΗΠΗΗΙΗΗΗΗΙΗΠΗΗΗΙ ΕΝΗΗΗΗΗΗΗΗ ΠΗΙΗΗ ΜΗΝ Ης ᾿Ασσιώτη, Λοὲλ ᾽Αμμοχώστου, Κινηματοθεάτρου Πραϊον, ᾿Α- θλητ. Σωματείου «Νέα Σα- λαμίς», ᾿Αὸν ᾽Αμμοχώστου, Κ. Π. Καουνίδη, κἀὶ Δημη- τράκη 1. Τσιαούσιη. Στὸ τέλος τῶν ἀγώνων ὁ κ. Παῦλος Ξιούτας, ἆ- πένειµε τὰ βραθεῖα καὶ οἱ ἆ- γῶνες ἔκλεισαν μὲ τὸν Ἔθνι. κόν µας Ὕμνον. Στοὺς περιφερειακοὺς ἆ- γροτικοὺς ἀγῶνες στίθου τῆς Άσσιας ἐντύπωση προξέ- νησε ὁ μικρὸς ἀθλητὴς--17 χρόνων- Αντώνης Χατζηλού- κας θοσκαρίδιν ἀπὸ τὸ Φρένα- ρος, ποὺ κέρδισε τὰ 5.000 μ. Ἐπίσης ἄλλοι ἀθλητὲς μὲ - λαμπρὸν μέλλον εἶναι οἱ Πραστῖτες: Κλόκκος, Κεσές, Χριστοφόρου καὶ Τσόκκος, ὁ Καούνας καὶ Μόσης τῆς Ασ. σιας, ὁ Γ,. Φλοκκᾶς ἀπὸ τὸ Φρέναρος, ὁ Μ. Περίκλας ἀπὸ τὴν Κώμα τοῦ Γιαλοῦ κι ὁ Βιολάρης ἀπὸ τὴ Δερύνια, δὲ δυὸ μῆνες µέσα θὰ γίνουν νέοι Περιφερειακοὶ ἆ. γροτικοὶ ἀγῶνες στίθου στὸ Λευκόνοικο, προκηρυγμένοι ἀπὸ τὸν ἀθλητικὸ Σύλλογο Πραστειοῦ «Ἠέα Μεσαορία», Στοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς θὰ λάδουν µέρος καὶ Παγκυπρι. ονίκες ἀθλητὲς, ποὺ ἀνήκουν σὲ συλλόγους κάτω ἀπὸ τὴν Κ Ε.Π.Ο ίαὶ τοῦτοι οἱ ἀγῶνες ὅπως καὶ οἱ ἀγῶνες τῆς Ασ. σιας τέθηκαν κάτω ἀπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Κ.Ε.Π.Ο. ΙΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ -Ἡ θρυλικὴ ὁμάδα τῆς Γ«Ὀμόνοιας» νίκησε, τὴν περα- σµένη Κυριακή, μὲ 6--0, ἰσχυρὴ μικτὴ ὁμάδα τοῦ στρατοῦ καὶ κέρδισε ἔτσι τὸ κύπελλο τῆς ΛΟΕΛ. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ «Ὁμόνοια» εἶχε νικήσει καὶ στὴν πρὠτ της σωνάντηση τὴν ὁμάδα τοῦ στρατοῦ μὲ 9--1. “Τη. Δευτέρα τοῦ Πά. σχα, οἱ φίλαθλοι τῆς Λευκω. σίας παρακολούθησαν στὶ «Ττάπια» μιὰ ἀπὸ τὶς συναρ. παστικώτερες ποδοσφαιρικὲς συναντήσεις τῆς σαιζὸν, τὴ συνάντηση ΑΜΟΛ--ΟΡΦΕΑ. Στὴ συνάντηση αὐτὴ ὁ «ὌὈρ. φέας» νίκησε τὸν «᾽Αμὸλ» μὲ 8) καὶ πῆρε τὶς Ῥω κύπελ. - ποὺ οθε τὸν «᾿Αμόλ». δηκνα ἅπρ -Τὴν Δευτέραν τῆς Λαμ- πρας συναντήθηκαν στὸ «Μό. ουτ» ἡ β΄ ὁμάδα τῆς Τουρκι- κῆς- Λέσχης' καὶ ἡ ὁμάδα τῆς Αγλαντζιᾶς, Ὕστερα ἀπὸ ἕνα ὡραῖο καὶ μὲ ψηλὸ ἀθλητικὸ πνευμα παιγνίδι, οἱ ὁμάδες βγῆκαν ἰσόπαλες (4-4). Χα- Ρραχτηριστικὸ εἶναι πώς, ἡ Τουρκικὴ ὁμάδα ὑπάγεται στὴν ΚΟΠ, ἐνῶ ἡ ὁμάδα τῆς Αγλαντζιᾶς στὴν ΚΕΠοΟ. ' συναντηση αὐτὴ εἶναι ἕνα πα- ράδειγµα ἔμπρακτης συμφιλί- ὠὦσης ἐκ τῶν κάτω, ποὺ ποτὲ δὲν ο σμσες, ἀλλά, ἀντίθε- τα, προώθησε ἡ ΚΕΠΟ, γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀθλητισμοῦ. ΘΕΑΜΑΤΑ ΤΗ δα {ΓΙ Λαίδη Χάμιλτον, ο Σ: Αν Ἄξερες τὴν οὐύζη. ΠαπάδΟΙἸΟΥλοσ 5 ᾿Ανάστα- σις. Λεμεσὸς ΓΙΟΡΔΑΜΛΗ: Οὐράνιο. σῶμα ΡΙΑΛΤΟ: Κατάσκοποι στὴ Πορμανδία. ΕΛΛΑΣ:Ι Τὸ ἐξπρὲς τοῦ Βε- ρολίνου. Βαρώσι ΟΛΥΜΠΙΑ: ᾿Αόρατος τοῖχος. Πάφος Τὰ πρῶτα φτερά, Σαρκωμένος Σατανᾶς. Κερύνεια Ὁ μὴν τοῦ µέλιτος. , Λάπηθος Εγκληµατίας καταγωγίων. Καραδᾶς Χαμένο ὄνειρρ. Γιαλοῦσα Πρωας τῆς Πακούνας. Ἀραδίππου Σαρκωμένος Σατανᾶς 2ον µέρος. ὌΑχνα Σαρκωμένος Σατανᾶς 4ον µέρος. Λεύκα Τὸ παραστράτηµα. Λευκόνοικο Τουρκικὴ ταινία. Λύσ Ἡ δούκισσα. : ΝΥΚΤΙΚΑ καὶ ΠΥΖΑΜΕΣ ἀπελανβέμαν νόμων, οὐσιαστι- 5 ε , Ἕ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ ἀπὸ 12/.| κἁτ ἵσσεται ὑπερ τῆς σύσφιγ-|ξ ε« ἕκαστον. / ξης τῶν πολιτικῶν δεσμῶν τοῦ Ξ Μ Α Γ κ Ο Π 4 Λ Α Τι 8 Φ ΦΑΝΕΛΛΙΤΣΕΣ καὶ ΣΩ-| λαοῦ ὁ ΑΚ κ σάρα πο Ξ | Ξ λίαν δι’ ὅλας τὰς ὁ «Ν. κ Φύλακας» όομα Ξ Ζ2ημερον ΙΙΕΜΙΊΙΤΗΗ και αΌριον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ Ξ . υτώ ιὰιξ ἡ ι ᾽ ν - Εξ 9 ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ εἷς ἀφάν. τὴν ἀθλιιὴν χειραφέησν ξ Ἓνα συνταρακτικό, κοινωνικὸ καὶ ψυχολογικὸ δρᾶµα 3Ἐ ταστον ποικιλίαν κ.λ.π. Ιτοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ. καὶ τὴν! 8 Β | ἑξνωσν»] Θαυμάσις καὶ το | Ο ΣΤΡΑΓΠΓΑΛΙΣΤΗΣ νά. Αν ὅμως ὁ «Ν. Κ. Φ» | ᾗΜὲ τούς: Ύ: κι. Ἑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ἀγωνίδεται! νιὰ τὰ δυὸ αὐτὰ Ξ : ο Ὃ μον ΑΡΗ ΓΚΑΡΕΥ ν Ξ . σι . δηλαδἡ ἀπὸ τὴ µια Ξ 9 Όρᾶμα ἑγὸς ἀνθρώπου ποὺ ἑσκότωνε παρὰ τὴν θέ- Ἑ Πωλεῖται κατοικία στὸ Κα.) γα ος λλκ αν τησ |Έ ί . πιὸ : Ε ραθοστάσι, τοποθεσία Σλοι-- νν ἀπὸ τὴν ἀλλ ρα ορ. ἓε λησίν του τὰ πιὸ ἀγαπημένα του πρόσωπα.... Ξ ποσα Φ. Εαρας ας. νώση, τότε γιατὶ ἄνοιξε τὰ ᾱ- |Ξ 5 Ξ Ὃμ Νικολάου, πμ κ οφοιρᾶ Ὃ αμα ο Λα Ξ Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗΜ, Τὸ ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖον μὲ Ε ΜΕ, τεμ. 36, Χασὰν ᾿Ίμπρα:| ρώταξη, ποὺ ἀληθινὰ ἀγωνί. θαυμασμὸ θὰ μιλᾶ ὁλόκληρος ἡ Κύπρος. Ξ ν τα π ὃν. τεμ. 102. ζουνται γιὰ ἄμεσες πολιτικὲς | Ὦξ Ε ποτε νειται πὸ 4 καµαρες, ἐλευθερίες καὶ γιὰ τὴν Ἔνω- Ξ ΛΝΝΙ ΚΗΙ ἢ ΒΛΗΠΕΥΙ Τ9 1ΛΗ Ξ 3 ἠαεγαιρκωάποχαρητήμιο, αὉ-| ση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλά- |Ξ αε . Ξ ἡ, μὲ µι ν ἐλιά καὶ τέσσερις! δα Καὶ γιατὶ τάχα ἡ γραμμ! Ξ ΙΡΕΗ ΒΤΑΗ-ΡΕΞ ΧΑΡΙΣΟΝ--ΛΙΝΤΑ ΝΤΑΡΝΕΛ. Ξ κ ομηἒς ς. . , αὐτὴ τοῦ Κόμματός μας να. Ξξ . ἓς πίσης πωλεῖται χωράφι στὸ| «ἐμπαιγμὸς», ἐνῶ ἡ «γραμμή» | ΞΠΙΙΛΙΙΠΙΝΗΕΙΙΝΗΝΙΗΙΗΝΗΗΙ ΕΠΗ ΠΜ ΠΗ ΠΙΕΙ ΜΗ ΙΗΝΗΗΗΝΗΗΝΗΜΗΙΣ Καραθοστάσι, στὴν ἴδια το-ιτοῦ ΚΑΚ εἶναι σοῦπερ ἐθνική . πρόραι ἕκτασης το ψι 2 Μήπως μι ατὶ τὸ ΑΚΕΛ καὶ ἡ]ὰ. ἷ προσταθιῶν καὶ 200 τετραγ.| Λαϊκὴ Παράταξη, πιστοὶ στὴ ᾿ Εμ’ ΠΠ, τεμ. νομμὴ ποὺ ἀκολουθοῦν, άνω. ΜΙΝΙ μι! ΠΡΙΝ ΠΛΗ [ΜΗ , Ριφ Χασαν Ιιασοῦυ» [νίζουνται καθημερινά μὲ λῆ, αὐλάκι, τεμ. 48 καὶ Χασὰν ματικὴ αὐπαπάριηση, ἐμᾷ ἆ Κ«ΥΠΕΡΟΥ-ΕΥΡΒΡΩΠΙΙΗΣ ᾽Ιμπραχὴμ Κασουλῆ. Γιὰ πε ΑΚ «ἀγωνίζεται» μὲ τὸ κα- ρισσότερες πληροφορίες ἀπεὺ-| λάµι τῆς ἄκαπνης «ὑπερανω- Διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου θόνεσθε στὸν ᾿Αρὶφ Χασὰν ἵα-| κομματικῆς» καὶ «ἀποπεριωπι. «Κ«ΕΟΝΑΓΠΕὸ σουλῆ, Ξερόν. κῆς» του σημειωματογραφίας ς Γι αὐτὸ μήπως ν γραφς ἀνὰ 15θήμερον καὶ πάντοτε ἡμέραν Τετάρτην. Προσεχεῖς ἀναχωρήσεις ἐκ Λεμεσοῦ: 4η καὶ 18η ΕΠΙΠΛΑ «ΝΕΒΗΠ γρ μον Μαϊου, Ίη, 15η καὶ 29η ᾽Πουνίου, 1949. Στὸ γνωστὸ ἐπιπλοποιεῖ- » Π ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ον τὸ «ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ» θά Σήµερον Πέµπτην 28.4.49, καὶ ΚΥΠΡΟΥ--ΑΓΓΛΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ) θρῆτε τὰ καλύτερα ἔπιπλα ὥραν 9.30 μ.μ. τὸ Θέατρον Διά πληροφορίας παρακαλεῖσθε ν' ἀπευθύνεσθε εἰς ἀνώτερα Έλων εἰς στερεό. σπίον ῥνρρώνο καιὰ γω ζην τοὺς Γεικοὺς Ἡράντορας (πρ ο τος , ιάσγ . τας μα ἐπίοκεφη θὰ διὰ ελευταίαν φορὰν τὴν ὁ κ.κ. Ηυ!, ΒΙΥΙΗΙ δ. (ο. (Ογρτυ5) μια. σᾶς πείση. Ὁδὸς Πλάτωνος, βεπιόεωρησιν Λεμεσόν - ᾽Αμ/στον - Λευκωσίαν - Λάρνακα - Κυρήνειαν Νο 11 πά οδος Αἰσχύλου «ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ» ᾿ , παρὰ τὴν παλ, Σαμουήλ πλου Ἐπασεν σε, κο ον .”. ορ ο Πάδὸ αρα υπ ς : πατριωτικἁἀ σκέτς. - , 1αφον, ΞΙΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΛΑΖΙΔΗΣ Εἰσιτήρια, στοῦ Γ. Ἰωάννου, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμένα Γραφεῖα Ταξειδίων. Λευκωσία. τηλ. 430, ή ο ο 6 Ιλ] 5Ι ΠΑΤΕ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΛΣΤΗΗΝ στ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΝΕΡΓΛΤΙΚΙ ΠΔ ΤΙΣ ΜΗΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛ/ΓΕ: Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. 47. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ διαχείριση, διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 9. Ακίνητα Μπενᾶα Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 130 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ὴ νααοωοοασταν” ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ Για τΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΠΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ου ΓΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε, του ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοὺύ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ λΑαοὺύ (ΑΙ{«ΕΛ) Χρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 21 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ Λευκωσία, ΠΕΜΠΤΗ 28 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 μ-- ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΔΡΟΜΝΗ: Ἐσωτερικοῦ: 52. 8.0 Ἐξωτερικοῦ: 5 3.100 ΛΠΕΡΠΑ ΚΑΙ ΣΜΙΛΙΝΗ “λΜΙΟΗ ΗΠΑΡ” ΠΕΥΚΗΣ 10 Σοθαρὴ συμπλοκὴ προκλήθηκε χτὲς ἔξω ἀπὸ τὸ «Λα. ον Μπὰρ» μεταξὺ τοῦ διευθυντῆ του ᾿Αχιλλέα Μουσκῆ καὶ τῶν ὑπαλλήλων του. Όπως πληροφορήθηκε συντάκτης µας ὁ κ. Μουσκῆς χωρὶς προειδοποίηση, ἀπόλυσε χτὲς τὸ πρωῖ ὅλο τὸ προσωπικὸ του. Ἑτὶς 11 π.μ. ἀντιπροσωπεία τῆς Συντεχνίας Ὑπαλλήλων Δημοδίων Κέντρων τὸν ἐπισκέφτηκε καὶ συζήτησε µαζί του τὸ ζήτημα, χωρὶς ἀποτέλεσμα. Τότε οἱ ἀπολυθέντες ἐργάτες ἄρχισαν νὰ φρουροῦν τὸ «Λάϊον Μπάρ» μὲ πίκετς, παρ ὅλο ποὺ ὁ ἐργοδότης ὑπογράμμισε στὴν ἀντιπροσωπεία τῶν ἐργατῶν πὼς δὲ θἀ τὸ ἐπέτρεπε. Ἐ- πακολούθησε ἡ συμπλοκὴ μεταξὺ τοῦ ἐργοδότη καὶ τῶν ἐργατῶν του, μὲ ἀποτέλεσια νὰ ἐπέμθει ἡ ἀστυνομία, ποὺ ἔπιασε καὶ ἔθεσε ὑπὸ κράτηση τὸν ᾿Αχιλλέα Μουσκῆ καὶ πέντε ἀπὸ τοὺς ἐργάτες του. ΛΠΟΦΙΛΑΝΙΙΤΗΚΛΗ ΧΙΕΙ ΛΙΙΟΙ ΙΛΙΚΟΙ ΛΙΡΗΙΣΤΕΣ ΤΙ ΕΒΛΡΩΣΙΟΥ ᾽Αποφυλακίστηκαν χτὲς οἱ λαϊκοί ἀγωνιστὲς τοῦ Βα. ρωσιοῦ: ᾿Αντρέας Σπύρου, Δημήτρης Χάννας, Βάσος Μαυ- ράτσας, ᾿Αντρέας Παφίτης, Τιμολέων Π. Πτωχοπουλλος, Κώστας Πιερῆ, Δανιήλ ᾿Ι]ώάννου, Δῆμος Φωτίου, Γεώργιος Τσινίκολας, ᾽Αντώνης Μανιάτης, Γιῶργος Καλοψιδιώτης, Γε- ώργιος Ἠικολάου, ᾽Αναστάσης Παρπερίδης, Προκόπης Γε- ωργιάδης, Γεώργιος ᾽᾿Ασπρῆς, Παναγιώτης Κίτσης, Μιχάλης Χαραλάμπου καὶ Στέλιος Σιδερᾶς, ᾿ Στὶς Κεντρικὲς Φυλακὲς παραμένουν ἀκόμη 20 λαϊκοὶ ἀγωνιστές, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους οἱ φ. Νῖκος Σαθδίδης, Μ. Χριστοδούλου, Διομήδης Χατζηχρίστου, ᾿Ιάκωθος Ρῶσ- σίδης, καὶ Μίνως Περδίος. Μεθαύριο Σάθόατο θ᾽ άποφυλα- κιστοῦν οἱ 18 ἀπὸ τοὺς 20 λαϊκοὺς ἀγωώνιστές. Ὁ φ. Μ. Χρι- στοδούλου θ᾽ ἀποφυλακιστεῖ στὶς 9 Μαΐου κι ὁ Φ. Μίνως Περδίος στὶς ἀρχὲς ᾽Ιουνίου. Μιλώντας σὲ συντάκτη µας οἱ ἀποφυλακιαθέντες εἴπαν πὼς. πρὶν ἕνα μῆνα περίπου, οἱ ἀρχὲς τῶν φυλακῶν τοὺς πῆραν τὰ µαντίλια καὶ τὶς κάλτσες των. Ἀτές, ὅταν τὰ ζή- τησαν, τοὺς δηλώθηκε πὠς οἱ ἀρχὲς τῶν φυλακῶν τὰ ἔκα- Ἓψαν. Ζήτησαν νὰ δοῦν τὸ διευθυντῆ γιὰ παράπονο, μὰ δὲν τοὺς ἐπιτράπηκε. “Όταν ἀπολύονταν τοὺς πρότειναν σ ἀν- τικατάσταση τῶν δικῶν τους καλτσῶν ἀπ ἐκεῖνες ποὺ Φο- ροῦν στὶς φυλακές. Κανένας δὲν τὶς δέχτηκε καὶ θγῆκαν ὅλοι χωρὶς κάλτσες. Ὁ κ. Αἴρον δήλωσε χαρακτηριστικα στοὺς φυλακισμένους λαϊκοὺς ἀγωνιστέ: «ἂν κάνετε φα- σαρία θὰ ὑποστεῖτε μεγαλύτερη φυλάκιση ὅπ᾽ ὅση κάνατε». “Ὁἳ ἀποφυλακισθέντες λαϊκοί ἄγώνιντες- ας” πι ηβροφόρησαν ἀκόμη πὼς οἱ ἀρχὲς τῶν φυλακῶν θὰ στείλουν δ0 φυλακι- σµένους στὴ Μύρτου γιὰ ἐπιδιόρθωση κάποιου δρόμου. Οἱ φυλακισμένοι δυσφοροῦν γι’ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση γιατὶ γνωρί- ζουν πὼς ἔτσι κόδουν τὸ ψωμὶ τῶν ἄνεργων τῆς περιοχῆς. ὃ ΙΟΣ ΤΗΣ ΠΛΡΗΛΚΗΣ τ1ῦ ΠΛΕΙΡῆ ΤΗ Ι. ΜΕΛΕΥΘΕΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΙΥΛΣΗΡΥ ΛΑΡΝΑΚΑ, 27 (Απο τὸν ἀνταποκριτή μας). ΦὍ προεκλογικὸς ἀγώνας στὴν πόλη µας ἄρχισε ἀπὸ µέ ρους τῆς Λαϊκῆς παράταξης, καὶ τὰ µέλη τοῦ συνδυα σμοῦ µας γίνονται δεκτὰ παντοῦ καθημερινά μὲ φρενή τιδα ἐνθουσιασμοῦ. Χτὲς τὸ ἀπόγευμα ἤ Λαϊκὴ Παράτα’ ξη κυκλοφόρησε προκήρυξη πρὸς τὸ λαὸ τῆς πόλης, ποὺ τὴν ὑπογράφουν τὰ µέλη τοῦ συνδυασμοῦ Ἐθνικῆς Συν εργασίας. Ἡ προκήρυξη ἀνάμεσα στ ἄλλα ὑπογραμ' µίζει καὶ τὰ παρακάτω: «Πρέπει ὡς πρωτοπόροι τοῦ τιµίου ἐργατικοῦ καὶ λαϊκοῦ ἀγῶνος νὰ πολεμήσωμεν διά νὰ διατηρήσῃ ὁ Λαὸς µας τὰς κατακτήσεις του καὶ νὰ ἐμποδίσωμεν νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὴν πολιτικἠν ἐπιφάνειαν ἡ σαπισµενη πα λαιὰ κατάστασις, διὰ νὰ στρογγυλοκαθήσῃ καὶ πάλιν «χειροτέρα καὶ ἐκδικητικωτέρα αὐτὴν τὴν φοράν, εἰς τὴν ράχιν τοῦ Λαοῦ µας. Ἕνα τοιοῦτον ἐνδεχόμενον θὰ εἷ- χεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφἠν παντὸς ποὺ μὲ τό: σον µόχθον ἐδημιουργήσαμεν, τὸ σταµάτισµα, τὴν ἐκ. µηδένισιν καὶ τὴν ὀπισθοδρόμησιν τῆς ᾿λαϊκῆς ἀνόδου διὰ τῆς ἐσκεμμένης διασπάσεως τῶν λαϊκῶν δυνάµεων, τῶν δυνάµεων ἐκείνων ποὺ ἡ ἑνότης των εἶναι ἅπαραι- τήτως ἀναγκαία διὰ τὴν ἀνάπτυξιν, τὴν προώθησιν καὶ τὴν ἐπιτυχίαν κάθε ἐθνικοῦ καὶ κοινωνικοπολιτικοῦ ἀγῶ: γος τοῦ Λαοῦ µας, καὶ ἡ ὁποία ἑνότης εἶναι ὴ μόνη ἐγ- γύησις ὅτι θὰ ἀνατείλῃ µίαν ἁγίαν ἡμέραν ἥλιος ὁ Φφωτεινὸς καὶ ζωοδότης τῆς Ἐθνικῆς µας ἐλευθερίας». ΛΠΕΝΣΜΕΙΕΣ ΠΡΟΠΛΘΕΙΕΣ Τη “ΕθΗΙΚΟΦΡΟΝΩΑ” ΛΕΗΒΘΙ ΛΕΜΕΣΟΣ, 27 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Απὸ θετικὲς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε, διάφοροι «ἐθνικόφρονες» ἑξασκοῦν µεγάλη πίεση στὸν γιατρὸ της πόλης μας κ. κα ᾿Αναστασιάδη, ὅπως δεχθεῖ τὴν ᾿ὑποψηφιότητα, ημοτικοί : συμβούλου, ἀλλὰ αὐτὸς ἔχοντας ἀκόμη: στὴ µνήµη του το τνθημα τῶν περασμένων ὃημοτικῶων ἐκλογῶν εἶναι τελείως ἀπρόθυμος νὰ δεχθεῖ καὶ δεύτερο μόμισμα, 5 Ετακὴ ππιῆ Στὸ μεταξὺ ὅπως πληροφορούμαστε ἄπο Ὀετικη οἱ νο νννιακοὶ ργάτες εἶναι σφόδρα σορτς, γίὰ” τὴν ἀπόφαση τῆς «σωντονιστικης» ὅπως άναδε ρ ὅπο ψήφιον ἀντιδήμαρχον τὸν κ. Λέλλο Μαρκουλίδη,, καν) οπου αὐτὸς προσέλαθε στὶς διάφορες οἰκοδομές του Β νο τα) κα συντεχνιακοὺς ἐργάτες. ᾽Απὸ τὴν ἴδια πηγἠἡ µαθ' με ὅτι ἡ «συντονιστικὴ» ἐπιτροπὴ θὰ συνεδριάσει . ση ες δράδυ: στὸ οἴκημα τῶν νέων συντεχνιῶν γιά τι ἐξεύρεση τῶν 4 ὑπολοιπομένων ὑποψηφίων δημοτικών συμθού το ΩΝΑΣΗ. ΤΗ ΜΝΙΕΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΛΚΗΣ ΥΠΟΙΗΜΜΤΟΠΟΙΙΑΣ η ᾿Ἐπιτροπὴ ἀγῶνα γιά διά- αν : σα συνεδρία πηρε Ἡ Παγκύπρια Συντονιστ σωση τῆς ὑποδηματοποιῖας σὲ χθεσινή τὶς ἀκόλουθες ἀποφάσεις:-- . 1) Νὰ ζητήσει συνέντευξη μὲ τὸ Εμπορικὸ Ἑπωα κ ες καὶ νὰ τὸ Καλέσει νὰ ἐνισχύσει τὸν ἀγῶνα της’ ἔρευνα μεταξὺ τοῦ ἐ- τρ 3) Νὰ κηρυχθεῖ ὦ ὑποδη- γανώσει δηµοσιογραφικἡ συγκρίτικη ξωτερικοῦ κ τοῦ ντόπιου παπουτσιου. Παγκύπρια διήµερη ς ί ο υῤμαον, ο, δερματεμπόρων στὶς 17 ον 1 λα τὰ 4) Νὰ ἐκδόσει διακήρυξη, μὲ τὴν ὁποίᾳ νά ἡ ος εν μὲν Κόμματα, τὶς ᾿Οργανώσεις, τοὺς Δήμους καὶ ΕΦΠΒ ΓΠΛΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ η ΟΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΝΕ Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς ΑΗ ἀπ τελευταία της συνεδρίαση νὰ ὀργανωσει. ᾿ουλίου 1949. πριο Συνέδριο τῆς ΑΟΝ στὶς 9 καὶ 10 αν Τρταρτην Ἐπέ Τὸ Συνέδριο τῆς ΑΟΝ συμπίπτει Μὰ {θὰ συνδυαστεῖ μὲ τειο τῆς ἵδρυσης τῆς ὀργάνώσης ο. λΟΝ ποὺ θὰ Υῦε: Ιουλίου στὴ Λευκωσία. μιὰ µεγάλη Παγκύπρια γιορτὴ πρὸς τιμὴ τοῦ Συνεδρίου στὶς 5 Ἡ περίοδος πρὶν τὸ, Συνέδριο, 8 χρησμοποσ ος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δράσης της ῆς µαζικοποίησης τῆς τομεῖς, καὶ ἰδιαίτερα στὸν τοµέα τη ὀργάνωσης, ο .. [ὴ ΜΙΝΙ Σ ΙΤΗΝ ΠΙΝΕΙ Τὴ ΤΗΜΙΜΙΗΝ ΙΛ ΤΙΣ ΠΡΙΙΙΗΤΙΗΙΣ ΜΜ ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 (Ιδιαίτερο τηλεγράφημα «Ν. Δημοκρά- τη», ἀρ. 4944).--Οἱ Κύπριοι ἀντιπρόσωποι στὸ Παγκόσμιο Συνέδριο Γἱρήνης τοῦ Παρι- σιοῦ συναγ. ὑκκώτης καὶ Πεῦκος, γύρισαν στὸ Λονδῖνο, μὲ ἑδραιωμένη τὴν πεποίθηση, πὼς ὁλόκληρη Ἡ προοδευτικἡ ἀνθρωπότητα θρίσκεται ὁλό- Ψυχα στὸ πλευρὸ τοῦ Ἕλλη- γικοῦ λαοῦ. Σ’ ὅλους τοὺς λόγους ποὺ ἐκφωνήθηκαν στὸ Συνέδριο, ἡ ἡρωϊκὴ πάλη τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ ἦταν πάντα ῥρακτηριστικὴ ἐκδήλωση τῆς ἀλληλεγγύης τῶν προοδευτι- κὦν λαῶν--μοῦ τόνισαν οἱ Κύ- πριοι ἀντιπρόσωποι-- εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ποὺ ἀποκάλυψε στὸ Συνέδριο ὁ Αλάτραλὺς ἀντιπρόσώπος, πὼς οἱ Αὐστρα- λοὶ λιµενεργάτες δὲν «ἐπιτρέ- πουν σὲ κανένα πλοῖο νὰ φορ- τώσει προϊόντα γιὰ τὴ µοναρ- χο βασιστικὴ Ἑλλάδα, Οἱ Κύπριοι ἀντιπρόσωποι μοῦ δήλωσαν ἐπίσης πώς, ᾱ- ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέµατα. Χα-| ἀνθ πὸ συνομιλίες ποὺ εἶχαν μὲ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 27.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη ἛἙλ- λάδα» µετάδωσε τὸ πιὸ κάτω ἀνακοινωθὲν τοῦ Γεν, ᾿Αρχη- γείου τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ: «᾿Ανακοινώνουμε τὰ παρακάτω γιὰ τὴν πορεία καὶ τ ἀποτελέσματα τὰ». ἐπιχει- ρήσεων τῆς 25 καὶ 26 ᾿Απρι- λίου στὸ χῶρο Γράμμο--Σ µό- λικα-- Βόϊῖο καὶ σὲ συνέχεια τοῦ χθεσινοῦ µας ἀνακοινω- θέντος: “Ο ἐχθρὸς στὴν ἀἄπε- γνωσμένη προσπάθειά του γιά τὴν κατάληψη τοῦ Πύργου Στράτσιανη καὶ τῶν ἄλλων ὀχυρωμένων µας θέσεων στὴν περιοχἡ ᾽Αμάραντου, ἐκτὸς ἆ- πὸ τὶς 74, 76 καὶ 45 ταξιαρ- χίες καὶ τὸν λόχο ὀρειί- νῶν καταδρομῶν (ΛΟΜ), ἔρ- ριξε στὴ µάχη καὶ τὴν 42 τα- ξιαρχία τῆς Θης μεραρχίας του. Ἡ ἐχθρικὴ ἐπίθεση ὕπο- ΚΟΙΠΟΠΙΚΗ 10Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ὍὉ κ. Γεώργιος Μ. Συρίµης καὶ ἡ δ. Βαρόάρα Πετροπού- λου καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴν Λευ- κὠσίαν, ἔδώσαν ἁμοιθαίαν ῥ- πόσχεση γάμου. ΓΑΜΟΙ ὍὉ κ. Χριστάκης Γ, Μάγου καὶ ἡ δ. Ἕλλη Χ. Μαυρομμά- τη τελοῦν τοὺς γάμους των τὴν προσεχῆ Κυριακήν, 2 Μαϊ- ου, καὶ ὥραν 5 μ.μ. εἰς τὴν ἐκκλησίαν Χρυσελεούσης Στρο θόλου καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους νὰ πα- ραστοῦν. Ὁ κ. Παναγιώτης ἸΚαννα- φῆς ἀπὸ τὸν Καλοπαναγιώτη καὶ τώρα κάτοικος Λευκω- σίας καὶ ἡ δ. Χρυστάλλα Χρί- στου ἀπὸ τὴν Λευκωσία τε- λοῦν τοὺς γάμους των τὴν πρ. Κυριακἡ, 1 Μαΐου καὶ ὥρα 4 μ.μ. στὴν ἐκκλησία Αγ. Λου- κ Λευκωσίας καὶ προσκα- λοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φί- λους νἁ παρευρεθοῦν. ΔΙΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ ΓΑΜΟΥ Παρακληθήκαµε ἀπὸ τὴ δ. Ἑλένη ἵΓ. Σιούφτα ἀπὸ τὴ Σιὰ νὰ δηλώσουµε ὅτι ἡ Ψῥ- πόσχεση γάμου μεταξὺ αὐτῆς καὶ τοῦ κ. ᾽Ανδρέα Α. Σπὺ- ρου ἀπὸ τὴν Πέτρα δὲν ὀφί- σταται πλέον. ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Α.Κ.Ε.Λ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ἡ γενικὴ συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ ΑΚΕΛ Λευκωσίας καὶ Προαστείων ποὺ πρὀκει- ταν νὰ γίνει αὔριο ἀναθάλλε- ται, Ἡ ἡμερομηνία σύγκλη: σης τῆς γενικῆς συνέλευσης θὰ δημοσιευτεῖ ἀργότερα. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΚΕΛ Σήµερα Πέμπτη καὶ ὥραν δ μ.μ. καλεῖτι σ᾿ ἕκτακτη συνεδρία ἡ ὁμάδα ΑΚΕΛ 'Α- γίου ᾿Ιωάννου στὸν συνηθισµέ- νο τόπο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Μόλις ἀνακύψαντες ἐκ τοῦ πένθους, εἰς τὸ ὁποῖο μᾶς ἐ- θύθισε ὁ θάνατος τοῦ προσφι- λοῦς ἡμῶν πατρὸς ᾿Αθανάση Μιχαἠλ ἐκ Λεμεσοῦ, θεωροῦ- μεν καθῆκον µας νά εὐχαρι- στήσωμεν πάντας τοὺς καταθέ σαντας στεφάνους ἢ τοὺς καθ οἰονδήποτε τρόπον συµµετα- σχόντας εἰς τὸ πένθος µας. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Αὔριο Παρασκευἠ στὶς 7.390 μ.μ. καλεῖται γεν συνέλευ: ση τῆς Ἕνωσης ᾿Εμπορικῶν Ὑπαλλήλων ᾽Αμμοχώστου, μὲ θέµατα: Ἡ Παγκ. υνδιάσκε: ψη, Ταμεῖο Κ. Α., καὶ Διά- φορα. - Μεταχειρίζεσθε τὸ ὑγρὸ σα- ποῦνι «ΤΡΙΠΟΛΣ» γιὰ το ώς σιµο ὑφασμάτων, μαγειρικων εν, ἐπίπλων κλιπ. Απαλ- λάσσει τὴν οἴκοκυρα ἅπο πολ- λοὺς κόπους, δὲν χρειάζεται ἀαλουσίθα. Ζητήσατε το ἀπὸ τὸν παντοπώλη σας. ασττττ------τ-τττ------------τ-τσ Ὁ κινηματογράφος Νικο- λαϊδη, Τρίκωμον, παρουσιάζει τὴν Ίην καὶ Ζαν Μαΐου 1949, τὸ μεγαλούργημα «ΟΥ ΙΛΣΩΝ» Μεγαλοπρεπέστατα ἔγχρωμο. ἀντιπροσώπους τῆς Σοβιετι- | κῆς Ἔνωσης, τοῦ Βιετνάμ, τῆς Γαλλίας, τῆς Λ᾿Ιταλίας, τῆς Αὐστραλίας, τῆς [Παλαι- στίνης, τῆς Μ. ᾽Αμερικῆς καὶ τῆς Ισπανίας, μὲ µεγάλη ἵκα- νοποίηση διαπίστωσαν, ὄχι µόνον ὅτι τὸ Κυπριακὸ ζήτη- µα εἶναι Ὑγνωστὸ σ᾿ ὅλους τοὺς προοδευτικοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ ἆ- γώνας τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιά Ἔνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα κινεῖ τὴ θαθύτατη συμπάθεια ὁλόκληρης τῆς προοδευτικῆς ρωπότητας. ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 (Ιδιαίτερο τηλεγράφημα «ΒΝ. Δημοκρά- τη», ἀρ. 4952).- Σὲ συνδιά- σκεψη Τύπου ποὺ ᾖἔγινε στὸ Παρίσι, οἱ Κύπριοι ἀντιπρό- σώποι ρώτησαν τὸ Ρῶσσο συγγραφέα ᾿Ἠλία Ἔρεμ- πουργκ, γιὰ τὴ στάση τῆς Σοθιετικῆς Ένωσης ἀπέναν- τι στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγῶνα τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ, καὶ ζήτησαν τὴ γνώµη του πά- νῳ στοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ἐχ- γιὰ τὴ δῇθεν στρατιωτικἡ 6ο-| θέθαιος, ὅτι στὸ Δημοκρατι- ήθεια ποὺ παίρνει ὁ Δημοκρα-! κὀ Στρατὸ παρέχει ἀδιάκοπη τικὸς Στρατὸς ἀπὸ τοὺς Θό- ! καὶ ἀποφαωσιστικὴ θοήθεια ὁ ρειους γείτονες τῆς Ἑλλάδας. ἰ Ἑλληνικὸς λαός, γιὰ νὰ τσα- Ὁ ὌΕρεμπουργκ σ᾿ ἀπάντηση | κίσει τὴν ᾽Αμερικάνικη εἰσθο- δήλωσε πὠς «τὰ αἰσθήματα λή, ποὺ ἐπιδιώκει ν᾿ ἀφανίσει τῶν Σοθιετικῶν λαῶν γιὰ τὸν τὴν Ἑλληνικὴ δημοκρατία. ἀγωνιζόμενο λαὸ τῆς Ἑλλά-! Εἶναι ὅμοια θοήθεια μὲ κεί- δας, εἶναι ὅμοια μὲ τὰ αἰσθή- Ίνην ποὺ ὁ Σοθιετικὸς λαὸς µατα ποὺ νοιώθουν ὅλοι οἱ | πρὶν τριάντα χρόνια πρὀσφερε λαοί, γιὰ κείνους ποὺ πολε- | στὸν Κόκκινο Στρατὸ γιὰ νὰ μοῦν γιὰ τὴ δημοκρατία. Εἰ-| σαρώσει τοὺς ξένους δυτικοὺς γαι τὰ ἴδια αἰσθήματα ποὺ ἐ-. ἐπεμθατιστὲς καὶ νὰ δηµιουρ- γέπνεαν τὸ Βύρωνα, καὶ ποὺ! γήσει τὴ νίκη τῆς Σοθιετικῆς δυστυχῶς ἔπαφαν νὰ ἐμπνέουν ᾿ Επανάστασης», τοὺς ἡγέτες τῆς χώρας ποὺ. Παραπέρα οἱ Κόπριοι ἀντι- Ὑέννησε τὸ Βύρωνα. Όσοι πρόσωπο: ρώτησαν τὸν Ἔρεμ- γιὰ τὴ δεύτερη ἐρώτηση--συ-!πουρΥκ, ἂν ἡ Σοθιετκὴ “Ἕ- νέχισε ὁ διάσηµος ὥσσος [νωση ἔκαμε διαθήµατα γιὰ συγγραφέας--ἐκεῖνο ποὺ ξέ:͵ τὴν κατάσταση στὴν Κύπρο. Ρουµε εἶναι πὼς οἱ ᾽Αμερικα-| Ὁ Ρῶσσος ουγγραφέας ἆ- νοάγγλοι 6οηθοῦν μὲ ὅπλα Γπάντησε πὼς ἡ Ε.Σ.Σ.Δ, πολ- καὶ ἑκατομμύρια δολλάρια]λὲς φορὲς διαμαρτυρήθηκε καὶ καὶ λίρες τὴ µοναρχοφασιστι- | ἐξακολουθεῖ τὶς διαμαρτυρίες κἡ Κυδθέρνη Οὔτε ᾿Αλόα-, της σὲ κάθε παρουσιαζόµενη νοί, οὔτε Βούλγαροι στρατι-| εὐκαιρία, γιὰ τὴν κατάσταση ὥτες πιάστηκαν στὸ µέτωπο, | ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν Κύπρο. µήτε καὶ ὀρέθηκαν ἄλλα ὅ-| Δυστυχῶς ἡ΄ Κύπρος δὲν εἶναι θρῶν τοῦ Ελληνικοῦ λαοῦ, πλα, ἑκτὸς ἀπὸ ἀμερικανικά.]ἡ µόνη ὑποδουλωμένη χώρα| Γιὰ ἕνα πράγµα ὅμως εἶμαι΄ τοῦ κόσμου». στηρίζεται μὲ περισσότερα ἆ- πὸ δυὸ συντάγματα πυροθο- λικοῦ, καὶ τὸ σύνολο τῶν δια- θεσίµων ἀεροπλάνων. Τὴν ἐπι- χείρηση διευθύνουν προσωπικὰ οἱ Βὰν Φλήτ, Παπάγος, Βεν- τήρης καὶ Ἰσακαλῶτος. Ὁ ἆ- γώνας σ᾿ ὅλη τὴν ἔκταση τοῦ τοµέα πῆρε ἐκαιρετικὴ σφο- ὁρότητα. ᾿Ιδιαίτερα σκληρὲς μάχες διεξάγουνται γύρω ἀπὸ τὸ ὕψωμα 1615 καὶ Προφήτη ᾿Ηλία ᾽Αμάραντου. 'Ο ἐχθρὸς, ρίχνοντας κατὰ µάζες τὸ πε- ζικό του, παρἀ τὶς τροµακτι- κές του ἀπώλειες, κατόρθωσε νὰ προωθηθεῖ πρὸς τὸ ὄψωμα 18615. Τὰ τμήματά μας, ἀφοῦ ἔσπειραν τὸ θάνατο στὸν ἐχ- θρὸ μὲ τὰ πυρὰ τῆς ἄμυνάς τους, πέρασαν σὲ θυελλώδη ἀντεπίθεση, ἀνάτρεψαν τὶς ἐχ- θρικὲς δυνάµεις καὶ τὶς κατα- δίωξαν πέρα ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς ΜΟΣΧΑ, 27.- Ὁ ραδιοφώ- νικὸς σταθμὸς τῆς Σοθιετικῆς πρωτεύουσας, σχολιάζοντας τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Παγ- κόσµιου Ἔυνεδρίου τῶν ὁπα- δῶν τῆς Εἰρήνης, τόνισε ἀνά- µεσα στὰ ἄλλα καὶ τὰ ἀκό- λουθα: «Ἐπὶ ἕξη μέρες συνε- χίστηκε ἣ ζωντανὴη ἐπίδειξη τῶν παγκόσμιων δυνάµεων τῆς εἰρήνης, τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Οἱ λόγοι τῶν ἀντιπροσώπων στὸ παγ- κόσµιο συνέδριο τῶν ὁπαδῶν τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ πολιτι- σμοῦ, περιστράφηκαν ὅλοι γύ- ρω ἀπὸ τοῦτο τὸν ἄξονα: “Ὁ- λοι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου, ποὺ αἰστάνθηκαν πέρα γιὰ πέρα τὴ φρίκη τοῦ πολέμου, εἶναι σήµερα σταθερὰ ἀποφασισμέ- νοι νὰ συνασπιστοῦν καὶ νὰ ἀγωνιστοῦν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφάλειας τῶν λαῶν, θάσεις ἑξόρμησής τους. 'Η µά- χη συνεχίζεται στὰ ἁντερεί- σµατα τοῦ Πύργου Στράτοια- νης, ὅπου ὁ ἐχθρὸς καθηλώ- θηκε καὶ ὑφίσταται συνεχῆ αἱ- µορραγία, Τὸ πυροβολικὸ µας ὑποστήριξε ἀποτελεσματικὰ ὅλες τἰς ἐνέργειες τῶν τµη”- µάτων µας. Οἱ ἐξακριόωμενες ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ ἀπὸ ὅλες τὶς πιὸ πάνω μάχες εἶναι 272 νεκροί, 1446 τραυματίες καὶ 97 αἰχμάλωτοι, Καταστράφη- καν 4 ἐχθρικἁ ἀεροπλάνα. | ἐχθρὸς ἐγκατάλειψε στὸ πε- δίο τῆς µάχης πολεμικὸ ὑλικὸ μιᾶς ταξιαρχίας, ποὺ συγκεν- τρὠνεται καὶ καταμετρεῖται. Τὸ Γενικὸ ᾿Αρχηγεῖο τοῦ Δη- μοκρατικοῦ Στρατοῦ συγχαί- ρει τοὺς ἡρωϊκοὺς µμαχητὲς ) καὶ τὰ στελέχη ποὺ παίρνουν! ναρχοφασίστες, µέσα στο Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ἐξέ- δωκε τὴν πιὸ κάτω Διαταγὴ πρὸς τοὺς μαχητὲς τοῦ Γράμ- µου: «᾿Απὸ χθὲς τὸ πρωϊ ἄρ- χισαν καὶ συνεχίξουνται 30 ὦ- ρες τώρα οἱ σφοδρότερες µά- χες γύρω ἀπὸ τὸν πύργο ὄτρά τσιανη. Ὁ ἐχθρὸς ἔρριξε στὴ μάχη τὸν ὄγκο τῶν δυνάμεών του. Τὶς ἐπιχειρήσεις διευθό- γουν προσωπικἀ οἱ Βὰν Φ,.ήτ, Παπάγος, Βεντήρης καὶ Ίσα- καλῶτος. Τὸ πυροθολικὸ τοῦ ἐχθροῦ ἔρριψε δεκάδες χιλιά- δες ὀλήματα ἐνάντια στὶς θὲ- σεις τῶν τμημάτων µας. Μὰ οἱ ἡρωϊκοὶ μαχητές τῆς Στρά- τσιανης κρατοῦν μὲ σταθερό- τητα καὶ ἀποφασιστικότητα τὶς θέσεις του καὶ ἀποδεκατί- ζουν κυριολεκτικὰἁ τοὺς µο- μέρος στὶς παραπάνω µάχες».| πνεῦμα τῆς ἐντολῆς τους, ποὺ ὁ Γενικὸ ᾽Αρχηγεῖο τοῦ εἶναι ἡ φθορὰ τῶν δυνάμεων Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποδείχθηκε περίτρανα μὲ τὸ παγκόσμιο θεια τῆς εἰρήνης. ᾿Εδῶ οἱ λαοὶ διακήρυξαν ξεκάθαρα ὅ- τι δὲν ζητοῦν ἀπὸ κανένα τὴν εἰρήνη, μάἀ τὴν ἁπαιτοῦν καὶ εἶναι ἔτοιμοι νὰ τὴν ἐπιόάλουν. Αὐτὴ τὴν ἔννοια ἔχει καὶ τὸ γεγονὸς πὼς τὰ καθήκοντα τοῦ Συνεδρίου δὲν τέλειωσαν μὲ τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν του. Ο Κιουρὶ διακήρυξε: Δὲν τε- λειώνουµε µμ᾿ αὐτὸ τὸ συνέ- δριο, μά ἀρχίζουμε ὀργανω- μένα τὸν ἀγῶνα µας. Μέσα σ' αὐτὴ τὴν προοπτικἡ τῆς ἆἀδι- άκοπης πάλης, τὸ παγκόσμιο Συνέδριο προχώρησε καὶ ἑξέ- λεξε µόνιµην ἐπιτροπή, που ἀνάλαθε νὰ συντονίσει τὴν πά- λη τῶν λαῶν γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου, Στὴν ἴδια ἔπιτρο- πὴ ἀνατέθηκε καὶ τὸ καθῆκο τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς σύγκλησης τοῦ δευτέρου παγ- κοσµίου Συνεδρίου τῶν ὁπα- δῶν τῆς εἰρήνης. Μὲ τὴ Διακήρυξη ποὺ τὸ Συνέδριο ἐξέδώκε τὴν τελευ- ταία µέρα τῶν ἑἐργασιῶν του καὶ ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς ὅ- λο τὸν κόσµο, ἀπαιτεῖται τὸ σταµάτηµα τῶν ἐξοπλισμῷῶν καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς ἀτομι- κῆς θόμόας. ΗἩ Διακήρυξη προσθέτει: «Όλες οἱ ἀπόπει- ρες τῆς παγκόσμιας ἀντίδρα- σης γιὰ νὰ πνιχτεῖ ἡ φωνὴ τῶν λαῶν ἀπότυχαν παταγωδῶς. Ἡ ἀλήθεια- ὅπως διακήρυξε ὁ Ζολιὸ Κιουρὶ--ταξιδεύει καὶ δίχως διαθατήρια. Οἱ λαοὶ στὸ συνέδριο τῆς Εἰρήνης ἑ- πρὀταξαν τὸ ἀποφασιστικό τους ΟΧΙ μπροστά στοὺς ὁ- ποδαυλιστὲς ἑνὸς νέου πολέ: μου». Ι ΠΡΩΤΙ ΠΡΟΕΚΛΔΠΙΚΗ Ὁ προεκλογικὸς ἀγώ- νας στὴ Λευκωσία ἄρχι- σε πιὰ νὰ µπαίνει σὲ ὁ- ξύτατη φάση, σὲ στιγμὲς ποὺ ἡ «ἐθνικοφροσύνη» ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀντιμε- τωπίζει ἀκόμη δυσκολί- ες στὸν καταρτισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ της. Παντού, τὸ θέµα τῆς ἡμέρας γιὰ τὸ λαὸ τῆς πρωτεύουσας εἶναι οἱ προσεχεῖς δηµο- τικὲς ἐκλογές, ᾿Ιδιαίτε- ρα μεταξὺ τῶν ἐργατῶν καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἐργαζομένων διοπαλαι- στῶν, µικροκαταστηµα- ταρχῶν, ὑπαλλήλων κ.λ. π., συζητεῖται πλατειὰ τὸ πρόθληµα τῆς καλύ- τερης δυνατής ὀργάνω- σης τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶ' να, γιὰ μιὰ δίχως προη: γούμενο νίκη τοῦ Λαϊκου Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Συνασπισμοῦ, τοῦ ὁποί ου ἡγεῖται ὁ τίµιος καὶ ἀκούραστος ἀγωνιστης, φίλος ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΙΑΡ- ΤΙΔΗΣ, καὶ ποὺ στὸ σύ- νολό του ἐκφράζει τους ἐσώψυχους πόθους καὶ τὰ Ὑνησιώτερα συμφέε- ροντα τοῦ λαοῦ. Στὸ μεταξὺ ὅλοι οἱ ἐρ- γάτες τῆς πόλης καὶ τῶν προαστείών ἑτοιμάζουν” ται νὰ κατακλύσουν ἆᾱ- πόψε τὸ συντεχνιακὸ οἵ- τὸ γύρω χῶ- Θὰ μιλήσει ὁ ὑποψήφιος Δήμαρχος ΜΗΛΛΗ ΠΛΛΛΑΊΚΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΣΙΙ φ. Α. ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ παλλαϊκὴ συγκέντρωση ὀργανώνεται γιὰ τὴν ἐρ- χόμενη Τετάρτη, 4 Μαϊ- ου, ἡμέρα ποὺ εἶναι ὁ- ρισµένη γιὰ τὴν ὑποθο- λὴ τῶν ὑποψηφιοτήτων. Χθὲς ὑπεθλήθη στὴ Διοί- κηση ἡ σχετική αἴτηση γιὰ παροχή τῆς ἁπαι- τούµενης ἄδειας γιὰ τὴ µεγάλη αὐτῆ πσλλαϊκὴ συγκέντρώση, ποὺ ἡ ἐπι τυχία της θὰ σημειώσει πραγματικὸ ρεκὸρ στὰ ἐκλογικά µος χρονικά. Ὁμάδα ἐπιτελείου ἄρχι- σε ἤδη νὰ ἐργάζεται πυ- ρετωδῶς γιὰ τὴν ἐπιτυ- χία τῆς συγκέντρωσης, ποὺ θὰ γίνει στὴν Πλα- τεία Μεταξά, στὶς 6.30 μ.μ. Πρὸς τὸ λαὸ τῆς πρωτεύουσας, ποὺ σὰ θάλασσα θὰ πλημμυρί- σει τὴν Πλατεία, θὰ µι- λήσει ὁ ὑποψήφιος Δή- µαρχος τῆς Λαϊκῆς Πα- ράταξης, ὁ ἀγαπημένος ἡγέτης τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων τῆς Κύπρου, φίλος ΑΒΤΡΕ- ΑΣ ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ. Θὰ µι- λήσουν ἐπίσης ὁ συναγ. Λύσανδρος Τσιµίλλης, ὁ- ποψήφιος ᾿Αντιδήμαρχος προσεχῶν δημοτικῶν ἐκ- λογῶν, καὶ θὰ τοποθετη- θοῦν τὰ πρακτικὰ καθή- κοντα, ποὺ πέφτουν στοὺς ὤμους τῆς ἐργατι- κῆς τάξης γιὰ τὸν ἐκ- λογικὸ ἀγῶνα καὶ τὴν κατάκτηση τῆς νίκης, μὲ τὸ σάρωµα τῆς κεφαλαι- οκρατικῆς δεξιᾶς. ς Εξ ἄλλου τὸ Ενιαῖο ᾿Εκλογικὸ Ἐπιτελεῖο τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, σὲ καθημερινὲς συσκέψεις μελετᾶ καὶ τοποθετεῖ μὲ σύστημα ὅλα τὰ προ: θλήματα τοῦ δημοτικοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνα καὶ ὀργανώνει ἀπὸ τώρα τὴν πάλη τῶν λαϊκῶν µα- ζῶν γιὰ τὶς ἐκλογές. διαίτερα τὸ πρόόληµα τῆς διαφώτισης τοῦ λα- οῦ μὲ ὅλα τὰ δυνατά µέ- σα, κρατιέται πάντα στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ἐκ- λογικοῦ µας ᾿Επιτελεί- ου, ποὺ ὁλοκληρώνει τὴ δουλειὰ του μὲ κολλε- κτιθιστικὴ συγκέντρωση τῶν ἀπόψεων τῶν μελῶν καὶ στελεχῶν ὅλου τοῦ κόμματος, τῶν λαϊκῶν μαζικῶν ὀργανώσεων, καὶ τῶν μὴ ὀργανωμέ- τοῦ Συνδυασμοῦ, ὁ φ. γων πολυπληθῶν ὀπαδῶν Α. Φάντης, ὑποψήφιος τῆς λαϊκῆς παράταξης. δΔημοτικὸς Σύμύθουλος, καὶ ὁ φϕ. Ε. Παπαϊωάν- ”Ηδη, τὸ ἔργο τῆς µα: ἱ Χὶ Ἡ ἕωης Ἰθῦ νου, Γ. Γραμµατεας της ζικῆς διαφώτισης του χηµα καὶ τὲ Ό ί ὴν πρά- Προσωρινῆς Κεντρικῆς ο θὰ συζητηθεῖ Σα λαοῦ, µπαίνει στη τρ ρ ! « ο πο τὸ ἑήτημα τῶν δθέη. Ἡ πρώτη µεγάλη, Καθοδήγησης του ΑΚΕΛ. ἡ ΡΗΤΗ ΠΡ ΤΙΣ ΠΡΙΙΙ ΙΝΠΙΙΡΙΗΙΙΗΙ ΠΜ Τἳ ΕΛΛΙΝΜΙ ΜΑΙ 1 ΜΙΡΙΚΙ ὍὉ Βινσὲντ Τολεράνο, Γεν. Γραμματέας τῆς ᾿Εργατικῆς Συνοµοσπονδίας τῆς Λατινι- κῆς ᾽Αμερικῆς καὶ ἀντιπρόε- ὃρος τῆς ΠΣ0Ο, ἔκαμε τὴν ἆ- κόλουθη δήλωση στὸν ἆνταπο- κριτὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πρακτο- ρείου Εἰδήσεων στὸ μίας «Ἡ ΠΣΟ ἀπὸ τότε ποὺ συγ- κροτήθηκε, ἐνίσχυσε ὅλες τὶς προσπάθειες τῆς ἐργατιᾶς καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ελλάδας, γιὰ γ᾿ ἀποκτήσουν τὴ λευτεριἀὰ καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τους. ἛἜξα- κολουθοῦμε νὰ ὑποστηρίζουμε αὐτὸ τὸν ἀγώνα. ᾿Εμεῖς, οἱ λαοὶ τῆς Ν. ᾽Αμερικῆς ἁκρι: θῶς, γιατὶ οἰκονομικὰά εἴμαστε τόσο ἀδύνατοι, νοιώθουμε πιὸ θαθειὰ τὴν πάλη τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας. Τὴ θλέπουμε σὰ δι- κὀ µας ἀγῶνα. Καὶ ξέρουμε πώς, ὅσα λεφτὰ κι’ ἂν ρίξουν οἱ ᾽Αμερικανοὶ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ κρατήσουν στὰ πόδια του τὸ μοναρχοφασιστικὸ κα- θεστώς, ὁ 'Ελληνικὸς λαὸς θά κερδίσει τὴ μάχη». Θ. ΔΟΓΑΝΗΣ αρα αλα αρα ας ας ας ος ας ας ας κααα ας αδαα κακο ςα ας ας κα καααα κας [ΜΗΙΕΤΡΕΙΝΙΕ ΤΙ [ΒΛ ΝΜΙΙ ΙΙΙΓΛΙ ΙΝΙΝΙ ΤΙΡΙ ΠΡΙΙΙΙ ΤΙ ΜΗΕ ΤΙΝ ΝΝΝΙΚΙΝ 1 ΙΙΙ ΜΛΝΛΧΙ ΙΕ ΡΗΤΗ ΤΙ ΑΗῆ ΠΛΙΕΙ ΙΡΕ ρῃ ΠΡΜΗΝΗΝ τοῦ ἐχθροΡ. Τὸ Γενικὸ ᾿Αρχη- γεῖο καλεῖ τοὺς ἄντρες καὶ τὰ στελέχη τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ στὴ Στράτσιανη νὰ δυναµώσουν ἀκόμη πιὸ πολὺ τὰ κτυπήµατά τους. Όλοι οἱ μαχητὲς τοῦ Γράμμου ϐ6ρί- σκουνται στὸ πλευρό τους. Παρακολουθοῦν τὸν ἀγώνα τους καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ρι- Χτοῦν στὴ µάχη γιά γὰ τοὺς ὑποστηρίξουν. ᾿Πρωϊκοὶ µαχη- τές, ὑπαξιωώματικοὶ καὶ ἀξιω- ματικοὶ τῆς Στράτσοιανης, συντρίψετε τὸν ἐχθρό. ὭἉΧτυ- πεῖστε τον πιὸ ἁποφασιστικά. Εμπρός, ὅλοι, σὰ λιοντάρια, γιὰ νὰ συντρίψουµε τὸ µοναρ- χοφασισμὸ στὸ Γράμμο. Ὅλοι στ᾿ ἅρματα. Ὅλα γιὰ τὴ νίκη. Γιὰ τὸ Γενικὸ ᾿Αρχηγεῖο τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας. ΒΑΣΙΛ. ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ». συσσιυυυσυσσσψυσυυσσυυυυσυυσσυσυυσυσσψυυσσυσσυσσσσσυσυσυσσυσυσυσυσυσσυσυσυσσσυσοσυυσυυυυσυυυυυυυυυυνυνυνονν Όυυυυυυυυυυυυυσυσυυσυσσυσυσυσυυυν Π] ΛΙ ΛΜ ΤΠ ΠΝΙΙ ΙΙΗΙΙΙΝ ΜΙΠΙ ΠΠ ΠΝΝΙΚΛΠΗΝΤΙΙ Τῇ ΛΙ ΜΗΤΙΚΗ ΤΙ ΤΝ ΜΙΚΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ὅ Συντηρητὴς Δασῶν κ. Οὐύώτερερ ἀναχώρησε γιά σύντομη ἐπίσκεψη στὴν Ὕπε- ριορδανία, ὕστερα ἀπὸ πρὀσ- Κληση τῆς Κυθἐρνησης τῆς Ὑπεριορδανίας, γιὰ νὰ δώσει τὴ συµθουλή του πάνω σὲ δα- σικὰ ζητήματα. -“Ὅ τιμαριθμµικὸς δείχτης στὶς 3] τοῦ Μάρτη 1949 ταν 326. ᾽Αναλυτικὰά ὁ δείχτης γιὰ τὰ διάφορα εἴδη εἶναι: Τρόφιμα 304, ἘΕνοίκια 393, πάση, 4368, Φωτισμὸς καὶ καύσιμα ῥ41, Διάφορα 362. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτής µας ἀπὸ τὸ Λευ- κόνοικο ὁ ὑποψήφιος Δημοτι- κὸς μὴ τῶν 9 ικο- φρόνων» . Δημήτριος Σαρρῆς δὲ θὰ μετάσχει τοῦ συν αἱ σμοῦ τὠν στὶς προσεχεῖς δη- μοτικὲς ἐκλογὲς. -“Χτεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοί- νωση ἀναφέρει πὠς τὸ τμῆμα ᾿Αγγλία. μικρὴ ἀποστολὴ κυ- ψελῶν. «Λάγκστροθ» ποὺ κο- στίζουν 5 7.7.1 κάθε µιά, Οἱ µελισσοκόµοι ατοὺ θέλουν ν᾿ ἀγοράσουν τέτοιες κυψέλες πρέπει ν᾿ ἀποταθοῦν στὸ διευ- θυντὴ τῆς Γεωργίας πρὶν ἀπὸ τὶς 30 τοῦ ᾽Απρίλη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Α. Ο. Ν. Ἡ Κεντρικἡὴ Γραμματεία τῆς ΑΟΝ ἀνακοινώνει σ’ ὅλες τὶς Τομιακὲς καὶ ᾿Επαρχιακὲς Ἐ- πιτροπὲς τῆς ΑΟΒ πὼς σὲ λί- γες µέρες θά στείλει µέσον τῆς ΠΟΔΒ τὶς «ΚΑΡΤΕΣ δΔίΑ- ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ᾖΤΟΝ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟ- ΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ», Γι αὐτὸ τὸ λόγο ἐντέλλονται ὅλοι οἱ ὁρ- γανισμοὶ τῆς ΑΟΜΝ νὰ στείλουν στὴν Κ. Γραμματεία ὥς τὶς 4τοῦ Μάη, χωρὶς καμιὰ κα- θυστέρηση, ὅλες τὶς κάρτες ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους. Ἡ Κ. Γραµµατεία τῆς.ΑΟΝ μόλις θἄχει ὅλα τά ἀπαραίτη- τα στοιχεῖα θἀ δημοσιεύσει σχετικὸν ἀπολογισμὸ τῆς ἐκ- στρατείας αὐτῆς τῆς Α.Ο.Β. ὅ- πὲρ τῆς Δημοκρατικῆς Ἑλλά- δας καὶ Ισπανίας. Ἡ Κεντρικὴ Γραμματεία τῆς ΑΟΝ. Λευκωσία, 27.4.49. ΔΗΛΩΣΗ Ὁ Ματθαῖος Μακροσέλ- λης, ἀπὸ τὴν Ασσια, μ᾿ ἐ- νυπόγραφη δήλωσή του μᾶς πληροφορεῖ πὼς ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὶς ἀντεργατικὲς νέες συντεχνίες. ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΛΕΠΟΙΝΙΛΕΣ Προσέέατε τὰ µαλλιά σας. Ἐμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- ΝΑΝΤ σας στὸ Κομμωτήρι- ον Σ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ γιὰ νὰ μὴν τὸ µετανιώσετε. Ὁδ. Ὀνασαγόρου, Ἠο. 19Α, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. γεωργίας παράλαθε ἀπὸ τὴν’ ΡΛΛΙὐΦΛΗΙΚΟ ΠΙΛΙΤΕΛΗΛ Τ8Υ ΜΙῦ ΤΣΕΤΟΥΓΚ ΠΡΟΣ ΤΡΗ ΚΙΠΕΙΙΚΟ Π10 , ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 27.-- Τὸ Πρακτορεῖο «Νέα Κίνα» µετάδωσε τὸ κείµενο διαγγέλµατος, ποὺ ἀπηύθυναν πρὸς τὸν Κινεζικὸ Λαὸ ἀπὸ τὸ ραδιοσταθμὸ τοῦ Πεκίνου ὁ Κομμουνιστὴς ἡγέτης Μάο Τσὲ Τοὺγκ καὶ ὁ- ἀρχηγὸς τοῦ Επιτελείου τῶν Κινεζικῶν ἀπελευθερωτικῶν δυνάµεων Τσοὺ Χέ. Μὲ τὸ διάγγελµα αὐτὸ οἱ δυὸ Κινέζοι ἀρχηγοὶ καλοῦν τὸ λαὸ τῆς χώρας τους νὰ Θοηθήσει τὸν ἀπελευθερωτικὸ στρατὸ γιὰ τὴν τήρηση τῆς τάξης καὶ τῆς πειθαρχίας. Ὡστό- σο, τονίζεται πὼς οἱ κλἐφτες καὶ οἱ σαμποταριστὲς θὰ τι- μωροῦνται αὐστηρά. Παραπέρα τὸ διάγγελµα ἀναφέρει ὅτι θὰ δοθεῖ κάθε προστασία πρὸς τὶς ξένες διπλωματικὲς ἀρχὲς καὶ τοὺς ξέ- νους ηλόσως, ἐφόσον δὲν παραθαίνουν τοὺς ἰσχόοντες νὀό- µους. Σέ σωνέχεια ζητεῖται ἡ ἄμεση ἀποχώρηση τῶν Βρετ- τανικῶν καὶ ᾽Αμερικανικῶν δυνάµεων ἀπὸ τὴν Κίνα. Καὶ τὸ διάγγελμα καταλήγει: «Τώρα ἡ Κίνα θρίσκεται στὰ χέρια τῆς Δημοκρατικῆς Κυθέρνησης. Διακηρύττουμε πὼς εἵμαστε ἕτοιμοι μὲ θάση τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσοτιμίας νὰ συνάψουµε δι- πλωματικὲς σχέσεις μὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου». ΑΓΚΥΡΑ, 27.- Τουρκικὸ Εἰδησεογραφικὸ Ἡραπθρεῖο µετάδωσε σχόλια διαφόρων ἐφημερίδων τῆς Κωνοταντινού- πολης σχετικἁ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς κατάστασης στὴν Κίνα. Ετσι, ἡ ἐφημερίδα «Σαμπόστν κάµνοντας ἀνασκόπηση τῶν γεγονότων παραδέχεται ὅτι οἱ Κομμουνιστὲς κατέλαθον τὴ Σαγκάη καὶ τονίζει εἶναι ἀδύνατο πιὰ νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴ Βότια Κίνα. Επίσης ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς ᾿Αγκύόρας µετά- δωσε, ὅτι οἱ Ιομμουνιστὲς συνέλαθαν τὸ διοικ τὴ τῶν κυ- θερνητικῶν στρατευμάτων ποὺ ὑπεράσπιζαν τὴ Σαγκάη. ΒΕΑ ΔΕΛΧΙ, 27 (Ρέουτερ).- Ὁ ὑπουργὸς τῶν ᾿Ινδιῶν γιὰ τὶς Εξωτερικὲς ὑποθέσεις διάψευσε σήµερα πληροφορία, ὅτι οἱ ᾿Ινδίες ἀποφάσισαν ν᾿ ἀναγνωρίσουν τὴν Κομµµουνι- στικὴ Κυδέρνηση. τοῦ Βανκίν. Ὁ ὑπουργὸς πρόσθεσε πὼς ἡ ἀναγνώριση μιᾶς νέας Κυδέρνησης στὴν Κίνα εἶναι ζήτηµα ποὺ θὰ ρυθμισθεῖ ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων. ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 (Ρἐουτερ).-Παρὰ τὶς προηγούμενες εἰ- δήσεις γιὰ κατάληψη τῆς Σαγκάης ὑπὸ τῶν Κομμουνιστικῶν δυνάµεων, ὑπάρχει σήµερα ἡ πληροφορία, ὅτι ὁ Τσὰγκ Κάῑ Σὲκ ἔφτασε σήµερα στὴ Σαγκάη καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς τὶς κυθερνητικὲς δυνάµεις νὰ ἀντισταθοῦν κατὰ τῶν Κομμουνιστῶν γιατὶ ὅπως εἶπε--ὅ Κομμουνιστικὸς Στρατὸς θά ἠττηθεῖ......... ἐντὸς τῶν προσεχῶν τριῶν ἐτῶν! 0ἱ ΕΠΠΤΗΙΕΙΣ ΠΙ ΤΒΗ ΛΡΙΗ ΤΙ ΛΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΒΕΑ ΥΟΡΚΗ, 27 (Ρέουτερ).--Οἱ ἀντιπρόσωποι Ρωσ. σίας καὶ Ἑν. Πολιτειῶν θά συναντηθοῦν ἐκ νέου σήµερα στὴ ΒΝ. Ὑόρκη γιὰ νὰ συνεχίσουν τὶς συνομιλίες τους σχετικά μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Βερολίνου. ᾽Αγγέλλοντας τὴν πιὸ πάνω εἴδηση, ᾽Αμερικανὸς ἐκπρόσωπος δήλωσε ὅτι ικάωτηση θὰ γίνει στὸ οἴκημα, ὅπου ἑδρεύει ἡ οδιετικἡ τιπροσωπεία, Στὴν συνάντηση αὐτὴ οἱ δυὸ ἀντιπρόσωπο: κ.κ. Τζέσσαπ καὶ Μαλὶκ θὰ συνεχίσουν τὴν ἀνταλλαγὴ ἆ- πόψεων, ὅπως δὲ δήλωσε ἐκπρόσωπος τῆς ᾽Αμερικανικῆς ἀντιπροσωπείας στὸν ΟΗΕ, οἱ Ἑν. Πολιτεῖες ἐλπίζουν νὰ μάθουν κατὰ τὴ 'σηµερινὴ συζήτηση ἂν ἡ Ρωσσία εἶναι δια- τεθειµένη νὰ ἄρει τὸν ἀποκλεισμὸ «χωρὶς νὰ προδάλει ἆᾱ- παράδεκτους ὅρους», ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 27 (ΡῬέουτερβ).- Οἱ 'Ενωμένες Πολιτεῖες ζήτησαν ἀπὸ τὴ Ρωσσία νὰ προδεῖ σὲ ἐπίσημη ἀνακοίνω σχετικὰ μὲ τὸ Χρόνο καὶ τοὺς ὅρους ὑπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἦταν διατεθειµένη νὰ ἄρει τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ Βερολίνου. Ὁ κ. Μαλὶκ ἀναμένεται ὅτι θὰ διαθιδάσει ἀμέσως τὴν ᾽Αμερικανικὴ αἴτηση πρὸς τὸν ὑπουργὸ τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. ᾿Αντρέῖ Γκρομίκο, ὁ ὁποῖος προτοῦ ἀπαντήσει πιστεύεται ὅτι θὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὴ Μόσχα. ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 (Ρέουτερ)-- Επίσημοι ᾽Αγγλικοὶ κύκλοι τόνι- ζαν σήµερα ὅτι ἂν τὸ Συμθούλιο τῶν ὑπουργῶν τῶν ἑξώτερι- κῶν συνέλθει πρέπει νὰ καταλήξει σὲ ὁρισμένες ἀποφάσεις. ᾿Απὸ τὸ Παρίσι μεταδίδεται ὅτι ὁ Γαλλικὸς Τύπος στὸ σύνο- λό του σχεδὸν παραδέχεται, ὅτι ὁ ψυχρὸς πόλεμος σηµείω- σε κάποιαν ὄφεση, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ τερματισθεῖ. Β ΙΙΛΙΙΚΝΙΗ ΠΛ ΤΗΝ ΕΠΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΗΦΟΛΡΥ ΤΦΥ .ΒΟΡΕΙΡΗ ΜΤΙΗΝΤΙΚΟΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 27 (Ρέουτερ).-Ὁ ᾽Αμερικανὸς Ὃ την γὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Ατσοεσον προσφώνησε σήµερα τὴν Ἐπιτροπὴ ᾿Εξωτερικῶν Σχέσεων τῆς ᾽Αμερικανικῆς Γερου- σίας, ποὺ συνῆλθε γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτημα τῆς ἐπικύρω- σης τοῦ Φορειοατλαντικοῦ Συμφώνου καὶ τῆς ἔγκρισης τῶν κονδυλίων Φοηθείας. εἰσηγήθηκε τὴ χο- Ὁ κ. Ατσεσον μιλώντας σχετικἁἀ ρήγηση ποσοῦ 1.130.000.000 δολλαρίων γιά στρατιωτικοὺς σκοποὺς πρὸς τὶς δυνάµεις ποὺ ὑπόγραψαν τὸ βορειοατλαν- τικὸ Σύμφωνο. Παράλληλα πρότεινε ὅπως δοθοῦν 220 ἑκατ. δολλάρια σὲ διάφορες ἄλλες χῶρες, συμπεριλαμθανομένης τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας. Στὴν ὁμιλία του ὁ κ. -Α- τσεσον χαρακτήρισε σὰν «κυνικἡὴ» τὴ διαγωγἡ τῆς Ῥωσσίας καὶ ἰσχυρίσθηκε ὅτι ἐξαιτίας τῆς Ρωσσικῆς πολιτικῆς παρα- τηρήθηκε στὴν Εὐρώπη κάποιο αἴσθημα ἀνασφάλειας, ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 27 (Ρέουτερ).- Ὁ Τοῦρκος πρεσδευ- τὴς στὴν Οὐάσιγκτων εἶχε σήµερα πολύωρη συνομιλία μὲ τὸν ᾽Αμερικανὸ ὑφυπουργὸ τῶν ἐξωτερικῶν. Θέμα τῆς συνο- µιλίας ἦταν ἡ περαιτέρω στρατιώτικὴ καὶ οἰκονομικὴ θοή- θεια ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ παράσχουν οἱ Ἑν. Πολιτεῖες πρὸς τὴν Τουρκία, ϐἱ ΛΝΛΠΛΗΡΟΤΕΣ ΤΗ ΥΠΟΥΡΓΩΗ ΠΛ ΤΗ ΛΥΣΤΡΙΛΚΗ ΣΥΗΘΗΝΗ ΛΟΝΔΙΝΟ, 27 (Ρέουτερ).--Ἡ Διάσκεψη τῶν άναπλη- ρωτῶν τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν, ποὺ συζητοῦν πάνω στὴν Αὐστριακὴ συνθήκη εἰρήνης, κατέληξε σήμερα σὲ πλ΄- ρη σχεδὸν συμφωνία ὥς πρὸς τὸ ἄρθρο 38 τῆς συνθήκης. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀφορᾶ τὶς ἀπαιτήσεις ποὺ ἔχουν ἐγείρει ἡ Γερμανία καὶ ἡ Αὐστρία, ἡ μιά ἐναντίον τῆς ἄλλης. Προηγούμενα ἡ Διάσκεψη δὲν μπόρεσε νά καταλήξει σὲ συμφωνία πάνω στὴν αἴτηση τοῦ ἆοδιετικοῦ ἀντιπροσώ- που κ. ζαροῦμπιν, ὁ ὁποῖος ζήτησε ὅπως ἡ Αὐστρία παρα- δώσει στὴ Σο6. Ενῶση ὁρισμένα ἀντικείμενα ποὺ πάρτηκαν ἀπὸ τὴ χώρα κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου καὶ ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ τώρα νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ τὴν Αὐστρία. ΕΠΙΙΕΨΗ ΛΗΕΡΙΛΗΟΙ ΕΠΙΗΗΟΙ ΣΤ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗ ΙΣΡΛΠΙ ΧΑ΄ΙΦΑ, 27 (Ρέουτερ).- Ὁ ᾽Αμερικανὸς στρατηγὸς Τζὼν Χίλντριγκ, διευθυντὴς τοῦ εἰδικοῦ Τµήµατος τῶν Εν. Πολιτειῶν γιὰ τὶς ὑποθέσεις τῆς Παλαιστίνης, ἔφτασε σήμε- ρα ἐδῶ ἐπιθαίνοντας 'Εθραϊκοῦ σκάφους, τὸ ὁποῖο µεταφέ- ρει 1200 Ἑδραίους πρόσφυγες. ὉὍ στρατηγὸς Χίλντριγκ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ᾽Αμερικανοὺς ποὺ διάκεινται εὖ- μενῶς πρὸς τὸ κράτος τοῦ ᾿Ισραήλ, πρὀκειται δὲ νὰ παρα- μείνει στὸ 'Εθραϊκὸ κράτος δυὸ περίπου ὀδομάδες. --Γνώσθηκε ὅτι ὁ κ. ᾽Αλεξάντερ Χέλμ, ποὺ διορίστηκε ἀντιπρόσωπος τῆς ᾽Αγγλίας στὸ Τὲλ ᾿Αθὶ6 ϐ’ ἀναλάθει τὰ καθήκοντά του στὶς 10 Μαϊου. ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΓΙΑ. ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΥΎ΄ΡΕΣ, 27 (Ρέουτερ).' Πολλά πρόσω- πα ἔχουν συλληφθεῖ στὴν Παραγουάη ὕστερα ἀπὸ τὴν ο“ κάλυψη τῆς συνωμοσίας ἐναντίον της Κυθέρνησης τοῦ ο. Φελὶπ Μολὰς Λοπές. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ Ἕαγειᾶ τῆς µεθορίου, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς συλληφθέντες ει ὁπαδοὶ τοῦ τέως δικτάτορος τῆς Παραγουάης στρατηγος Μορινίγκο. Ὁ στρατηγὸς Μορινίγκο θρίσκεται ἐξόριστος στ Μπουένος Αὖρες ἀπὸ τὸν περ. ᾿Ιούνιο.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Αθλητισμός 2p
Κρίσεις nullp
ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ! 2p
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 1p
ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ 1p
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 1p
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΟΥ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 1p
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Κυπριακό 1p
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΓΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΟ 1p
ΜΙΚΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 1p
ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΛΑΪΟΝ ΜΠΑΡ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1p
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ ΧΤΕΣ ΑΛΛΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΡΩΣΙΟΥ 1p
Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ Λ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 1p
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 1p
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ 1p
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1p
ΟΙ ΛΑΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΤΕΤΑΞΑΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΟΥΣ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΧΙ 1p
ΟΙ ΛΥΣΣΩΔΕΣΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ 1p
ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ ΚΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 1p