Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-29

2η σελίδα 8 Ἑνωμένη Αντίδραση» ΠΛΟΥΤΟΚΡΛΤΙΑ ΚΑΙΕΚΚΛΗΣΑ Ἡ πλουτοκρατικὴ ἀντίδραση διεκ- Τοῦ φ. ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ «ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Λευκωσία, 227 τοῦ ᾽Απρίλη 1942 | | | | | | να ο σώλοδονδί γ ΠΑΛΛΑΣ: Σ οὐζη. , ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ᾿Ανάστα- -ἆ ΘΕΑΜΑΤΑ]Ι ὁ-ο--ϱ--φ--ρ--θ--...δ.. ο-«0..9 0-9. | Λευκωσία ”Αν ἤξερες την σ σις. . «ΛΟΥΚΟΥΔΙ». Λοχαγὸς τῆς ϱο9οοος μὴ ὄν Φ ΡΙΣΕΙ ο ος ο Ὁ ἀγώνας γιὰ τὶς δη πριας κλίμακας καί, Σ κα ἰδιαίτερα, δώ ΑΠοψεισ ΦΦβφφΦφΦΦΦφθφΦφΦφΦφφφ 4. Φ.Α Φ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΙΓΙΜΑΙΑ μοτικὲς ἐκλογὲς ἐπὶ παγκύ- στὴ Λευκωσία ἄρχισε δις ες καὶ πάλι τους αμ η» ἤ παρδνης. ὁ νὰ μπαίνει σὲ μιὰ κρινσ ρητα Ὃ δι ση Παντοῦν ύνθηµά της: Ἔμπρος να διω 5 , . εμεσὸς , προεκλογικὴ κίνηση, μὲ τὴ συμπλήρωση τῶν συνδυ- τοὺς Μπολσεθίκους ἀπὸ τὰ Δημαρ:- πρὸς τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἡ Λεµεσιανη «ΡΙΑΛΑΤΟ». Ὁ ᾿Αριστοκράτης ας Ὃ Ὀ ἀναμετρηθοῦν στὴν ἐκλογικὴ κονίστρα, χεῖα. ᾿Εμπρὸς, ν΄ ἀποπλύνουμε... τὴν ἁμαρτία, νὰ διαλύσουµε τὴ ψευδη ἐν- τύπωση τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι κομμουνιστικὴ ἢ συνοδοιπορια- κή. Δίπλα στοὺς πλουτοκρότες έκμε- ταλλευτές, γενναῖα καὶ χρίστιανικὠ” τατα! ! πῆρε τὴ θέση της ἤ Κυπριακὴ Ἐθναρχία. Τά συνεργεῖα τῶν «ἔθνικο- φρόνων» προπογοανδιςτῶν σηµαντικα ἐπλουτίσθησαν μὲ τοὺς Δεσποτάδες προπαγανδιστές. Ὁ Κυπριανὸςτῆς ἴζε- ἀντίδραση, µέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ἀπελ- πισίας καὶ ἀπόγνωσης, ἀνάδειξε ὑπο- ψήφιο Δήμαρχο. Κι ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, προτοῦ ἁπλώσει τὸ δεξί του χέρι ἆ- τάνω στὸ κεφάλι τοῦ Ζήνωνα, θὰ ἔπρε- πε, τοὐλάχιστο, νὰ ἐνδιαφερθεῖ γιὰ ὅ,τι τὸ Λαϊκὸ Συμθούλιο τῆς Λάρνα- κας ἔχει πρακτικἁ προσφέρει στὸ Λαὸ τῆς Λάρνακας. Φυσικά, ἐν πρόκειται νὰ ἀναζητήσουμε πραγματικὲς χριστι- ανικὲς κατευθύνσεις, ὅπως ἐμεῖς τὶς Ληστής, , «ΓΟΡΔΑΜΛΗ»Σ. Νοσταλγίες, «ΕΛΛΑΣ». Μεξικάνικες νύκτες Βαρώσι «ΟΛΥΜΠΙΑ». ᾿Αόρατος τοῖχος. «ΗΡΑΙΟΝ», Στὴν µάχην του Εἰρηνικοῦ. Παφος Ὁ ἐξολοθρευτὴς τῶν ληστῶν. Σαρκωµένος Σατανᾶς. Ἄον µέρος. Κερύνεια Φίλα καὶ πές. ἐμφανίῶεται σήµερα ἕα χαρακτηριστικὸ εἶναι Ἡ ἀπ κνύουν ὅλοι οἱ ἐργάτες καὶ λαϊκῆς παράταξης, λαιοκομματικῆς σαπίλας, κη τοῦ λαοῦ. : δυνάµεις σηκώνουν σηµερα τοῦ ἀκούραστου ἀγῶνα, σύνης, τιμώντας μὲ τὴ λευκ γωνιστὲς τοῦ λαοῦ, Ιδιαίτερα στὴν πρωτεύουσα, παρασημοφορημένην ἡγεσία τῇ τοὺς ὁποίους ἐ ζωηροτάτη, καὶ τὸ κυριώτερό της οφασιστικότητα ποὺ ἐπιδει- οἱ ἐργαζόμενοι ὁπαδοὶ τῆς γιὰ τὴν καλύτερη δυνατὴ ὀργάνω- ση τοῦ ἀγῶνα, μὲ σκοπὸ τὸ ἐκλογικὸ σάρωµα τῆς πα- μὲ στόχο τὴ θριαµόευτικὴ νί- οἳ λαϊκὲς ἀκόμη μιὰ φορά τὴ σηµαία γιὰ νὰ κατασυντρίψουν τὴν ς προδοτικῆς δεξιοφρο- Φο τους τοὺς τίµιους ᾱ- ἡ φἒῆ τ κπροσωπεῖ ὁ ΛΑ'Ι-- ύνεια Πησιμοποίησε ἤδη τὸν ἄμδω- - ς ιστὲ ὁ να τῆς ἐκκκησίας όρφου, Ὁ ἀρχιε- ἀντιλαμθανόμαστε, στὴ σημερινὴ ἵυ- ος Λάπηθος ΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ. πίσκοπος εὐλόγησε τὸ Ζήνωνα Πιερί- πριακὴ Εκκλησία. Οὔτε συνδυασμὸ Ο δολοφόνος σύζυγος. ὰ | | ᾿ δη κι’ ὁ Κιτίου Μεικάριος... ἐχειροτόνη- τῶν λόγων μὲ τὰ ἔργα της. Σ, αὐτά, Καραθᾶς ΕΜΠΡΟΣ | Γσμοῦ, στὴν περίοδο τῶν κρι- σε, ἔστω καὶ διὰ τηλεφώνου, τὸ Λε- ὁ κάθε ἄνθρωπος τοῦ λαοῦ ἔχει τὸ χαμένο ὄνειρο. Αὲν ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιόο-| οἴμῶν ἐκείνων περιστάσεών, ᾿ λόγο. Πρόκε:ἴαι, µόνο, νὰ διαμφισθη- Λεύκα λία, πὼς ἡ πρώτη ἱεγάλη, παλ δὲν εἶναι οἱ κομμουνιστές που µεσιανό... πστριώτη ὑποψήφιο. Εἶναι, ὅμως γνωστὸ πὼς τὰ Δημο- τικἀ Συμθούλια δὲν «ἴναι «Ἔθναρχι- τήσουμε τὸ δικαίώµα στὴν Κυπριακὴ ᾿Ἐκκλησία καὶ τὴν Κυπριακὴ πλουτο- Ὢ μὴν τοῦ μέλιτος, Λευκόνοικο Τουρκικὴ ταινία. λαϊκὴ προεκλογικἡ συγκέντρώ! ση, ποὺ ἡ Λαϊκὴ Γία ἁταξη ὁρ ανώνει γιὰ τὴν ἐρχόμενη | ἐγκατέλειψαν τὸ λαό. Αὐτοί, Ἰοί κομμουνιστές, µέσα σὲ πραγ ματικὲς τρομοκρατικὲς συνθῆ: κἀ» Συμθούλια, Στὰ Δημοτικά Ζυμ- κρατία γά παρουσιάξουνται σὰν προα- Λύση Τεκάρτη, θα σημειώσει ρεκὀρ, Κὲς ἑνὸς οὔλτρα ἀστυνομικοῦ ή θ υυκεκοιμένη δουλειά. οπιστὲς ἐθνικῶν καὶ λαϊκῶν συµμφερόν- ὃ ᾿ ͵ «ετορτπι να ρα, κρό Ό ὶ δροῦσαν θούλια τίθεται σ»Υκεκριµενη Ἶς ὁ ς . Εγκληµατίας χωρὶς μνήμη. ἑπιτωχίας στὰ ἐκλογικά χρο:, Χρατους, ζοῦσαν καὶ Όρο χουν νὰ ἐνδιαφερθουν καὶ γιὰ τὰ ἐ- των κατὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογές. Τὸ ΑἈθηαίνου τικὰ ος Κύπρου. ᾿Απὸ τώρα, στὴν παρανομία, μὲ. χίλιους θνικά µας ζητήματα μὲ καὶ γιὰ τὸ ὅλο νά φωνάζει κανεὶς «᾿ Ένωσις καὶ µόνον Τουρκική «αλα, ῥ τ μέλη τοῦ. Κόμματος, δυὸ κινδύνους στὴ ράχη τους, νοικοκυριὸ τῆς πόλης. ἀσὶ τὰ σύγχρο- “Ενωσις», δὲν εἶναι ἀρκετό. Πρέπει καὶ Γιαλοῦσα ον Συντεχνιῶν καὶ τὸν ἅλ.' ἔστησαν τὶς ἐργατικὲς ὀργα: να Λαϊκὰ Δημοτικὰ Συμθούλια ἔχουν στὴν πράξη νὰ δείξει κανεὶς πὼς «γω: Ἠρωας τῆς Πακούνας. λων μαζικῶν ὀργανώσεων, ὅ- | νώσεις, γαλούχησαν καὶ ἄν- δείξει, πὼς τὸ νοικοκυριὸ σὲ μιὰ πόλη δὲν συνίσταται µόνο οιὸ νάᾶχει κανεὶς ἠλεκτρικὸ φῶς καὶ κἀλοὺς δρόμους, Δημοτικὸ νοικοκυριὸ θὰ πεῖ, προσέτι, γὰ φροντίζει καὶ γιὰ την τροφὴ τοῦ Λαοῦ, καὶ γιὰ τοὺς ἀπροστάτευτους γέρους, καὶ γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδιά, καὶ γιὰ τὴ µόρφωση τοῦ Λαοῦ, καὶ γιά ξη χρόνια ἔδειξαν πραχτικὰ πῶς µπο- ρεῖ ἕνας Δῆμος νὰ ἐπεκτείνει τὸ ἐνδια- φέρο του καὶ πρὸς αὐτὲς τὶς κατευ- θύνσεις. Τὰ Λαϊκὰ Δημοτικς Συμθούλια ἔ- δειξαν ἀκόμη πῶς γιὸ τὴν προαγωγὴ τῶν ἐθνικῶν καὶ κοινωνικῶν µας ζη- δείξουν, πὼς εἶναι πάντα ἔτοιμα νὰ μπαίνουν στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἆ- γῶνα. ('Αγῶνας Πάρκινσον, ᾿Εθνικὰ συλλαλητήρια, ἀγῶνες ἐνάντια στὴν πολιτικὴ τοῦ ὑψωμοῦ τοῦ τιµαρίθµου, ἐνάντια στοὺς ἀνελεύθερους νόμους κλπ.) Γιὰ νὰ διεκδικεῖ, λοιπόν, κανεὶς καὶ γιὰ νὰ εὐλογεῖ κείνους ποὺ διεκ- δικοῦν τὴ Δημοτικὴ ᾿ΑΒοχή, πρέπει στὴν πράξη νὰ δείξει τὸ ἐνδιαφέρο του γιὰ τὰ σύγχρονα Δημοτικὰ προόλήματα καὶ νὰ ἀποδείξει τὴν ἀποφασιστικό τητά του στὴν πάλη γιὰ τὴν προαγω- λογίες του πβὺὸς τὸν ἐθνικόφρονα ὑπο- Ψήφιο Δήμαρχο, ὅταν οὔτε ὁ ὑποψή- φιός του, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Σεθασμιώ- τατος, ἀλλὰ οὔτε κανένας ἀπὸ τὸν κόσµο τῶν «ἐθνικοφρόνων», ἔχει ἐπι- δείξει ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο ἐνδιαφέ- ρο γιὰ τέτοια ἱδρύματα τῆς Λεμεσοῦ, ὅπως εἶναι ἡ Παιδικὴ Στέγη, τὸ Γηρο- κομεῖο, τὸ Λαϊκὸ Συσσίτιο, ἡ Δημοτι- Φφυσικώτερο γιὰ ἕνα Δεσπότη νὰ ἐπι σκέπτεται τὰ 34 ὀρφανὰ τῆς Λεμεσοῦ, ποὺ στεγάζουνται στὴν Παιδικὴ Στέ. --. Υη καὶ νὰ ἐπιδαψιλεύει τὶς εὐλογίες του πρὸς αὐτὰ τὰ παιδιά, ἐπιδεικνύον. τας ταὐτόχρονα καὶ πραγματικὸ ἐνδι. αφέρο, σὰν Ἀρχηγὸς τῆς Εκκλησίας ι κἡ Βιόλιοθήκη. Ὁ λαὸς θὰ ἔθλεπε σὰν, νίζεται γιὰ τὴν “Ενωση. Καὶ στὴν πρά- ξη τὰ πράματα λένε πὼς «ἐθναρχία» καὶ πλουτοκρατία, ποτὲς δὲν ένδια- φέρθηκαν γιὰ τὴν “Ενώση. Κανένα ᾱ- γῶνα δὲν έχουν νὰ ἐπιδείξουν, Οὔτε κἂν καμμιὰ προσπάθεια γιὰ ἀγῶνα. Γιὰ τ ἀντίθετο, µάλιστα, ὑπάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις. µοτικἁἀ ζητήµατα δὲν εἶναι ἀρκετό. Πολλοὶ εἶναι, σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσµο, οἱ φωνακλάδες. Πρέπει καὶ στὴν πράξη νὰ δείξει κανείς, πὼς ἀγωνίζεται καὶ πὼς φροντίζει γιὰ τὴ λύση τῶν λαῖ- κῶν καὶ δημοτικῶν ζητημάτων. Καὶ στὴν πράξη τὰ πράµατα λένε πὼς ἡἣ ακἠ ᾿Εκκλησία ποτὲς μέχρι σήµερα, ὄχι µόνο οὔτε μιὰ δεκάρα δὲν πρό- σφερε, ἆλλ᾽ οὔτε κάν κανένα ἐνδιαφέ- ρο δὲν ἔδειξε γιὰ τὰ φιλανθρωπικά µας ἱδρύματα. Ὁμολογουμένως ὁ Χριστὸς δεν θὰ ἔκαμνε τὸ ἴδιο. ᾿Ενῶ ἡ Λεμεσιανη, γιὰ παράδειγµα, πλου- τοκρατία ἄγρια ἔχει μποὐκοτάρει τὸ ἔργο τῆς συντήρησης τῶν φιλανθρω- πικῶν ἱδρυμάτων τού Δήμου, φτάνον- τας ἴσαμε τὸ ξευτελιστικο καὶ ἐπονεί- διστο σημεῖο νὰ στιγµατίζει σὰν «ἀν- τεθνικὸ» ἐκεῖνο τὸ δηµότη, ποὺ γιὰ τὴ λογὴ πλουτοκράτες καὶ δεσποτάδες, ἐνῶ αὐτός, ὁ πιὸ πάνω, εἶναι ὁ θίος καὶ ἡ πολιτεία τους ἔναντι τῶν Λαϊκῶν καὶ Δημοτικῶν ζητημάτων Αν ὑπάρ- χει άπαντηση, ἂς δοθεῖ..... Στὸ µετα: δύ, ἐμεῖς κρατᾶμε τὸ κύριο, τὸ τετρα’ γωνικώτατο ἐπιχείρημα στὸ χέρι, πὼς ἡ κυπριακὴ πλουτοκρατία καὶ ἡ Κυ- πριακη Εκκλησία κατέρχονται στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογὲς μὲ ὁα- σικό τους σύνθημα: Νὰ πολεμήσουν άγρια ἐνάντια σὲ κείνη τὴν παράταξη, ποὺ μόνη προασπίζει καὶ προάγει τά ἐθνικὰ καὶ λαϊκά µας συμφέροντα. Αὐτό, τοὐλάχιστο, λένε τὰ πράγματα. Κι εἴπαμε, ἂν ὑπάρχουν γεγονότα, ποὺ ἀποδεικνύουν τ᾽ ἀντίθετο, ἂς πα- γων. Εἶναι µία ἁπλῆ οἰκιακὴ θεραπεία πε Πρὸς τὴν Στ’ Συντεχνιακἡ Συνδιάσκεψη τς µεσα στὰ πολλὰ καὶ σοθαρὰ προθλήµατα ποὺ θὰ τὸ ἁπα- σχολήσουν, εἶναι καὶ τὰ προ- θλήµατα τῶν Κυπρίων Μεταλ- λωρύχων. Ποιὰ ὅμως εἶναι τὰ κυριώτερα προθλήµατα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ µεταλλωρύ- Χοι καὶ ποὺ πρέπει ν᾿ ἀπασχο- ήσουν τὸ Παγκύπριο Συνέ- δριο 1) Ἡ ἔλλειψη ἑνοποίησης τῶν δυνάμεών των. Οἱ ὄργα- νώμένες δυνάµεις τῶν µεταλ- λωρύχων σήµερα δὲν εἶναι ἕ- νοποιηµένες. Καὶ τοῦτο τὴν μιά «Παγκύπρια Ένωση Με: ταλλωρύχων» γιὰ ἑνιαία µελέ- τη καὶ δράση εἶναι ἀπαραίτη- τη. η Ἡ ἔλλειψη ὀργάνωσης τῶν Τούρκων µεταλλωρύχων. Οἱ Τοῦρκοι μεταλλωρύχοι σή- µερα, παρόλο ποὺ ἀποτελοῦν τὰ 2550 τοῦ συνόλου τῶν µε- ταλλώωρύχων, εἶναι τελείως ᾱ- νοργάνωτοι. “Η ἀνοργανωσιά τους ὄχι µόνο παρεµόάλλει σο- θαρὲς δυσκολίες σὲ κάθε προσ πάθεια τῶν ὑπόλοιπων συνα- δέλφων τους, γιὰ τὴ λύση ὁ- ποιουδήποτε σοθαροῦ προθλή- µατος, μὰ καὶ ἐνθαρρύνει, σὲ µεγάλο βαθµό, τὶς άντεργατι- κὲς ἐπιθέσεις τῶν Μεταλλευτι- ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΛΛΛΟΩΡΥΧΩΝ κἡ περιορισμοῦ καὶ ἀφαίρεσης τῶν Συνδικαλιστικῶν Δικαιώ- µάτων τῶν µεταλλωρύχων. “Ἡ στάση τῆς Κυθέρνησης ἔναντι αὐτῶν τῶν ἀντισυντεχνιακῶν πράξεων τῶν 'Εταιριῶν, ἔνθαρ ρύνει μᾶλλον τὴν ἀντισυντεχνι- ακὴ ἐκστρατεία τῶν 'Εταιριῶν αὐτῶν. Ἡ ἐξεύρεση τρόπου νὰ πιεστεῖ ἡ Κυθέρνηση ν᾿ ἀλλά- ἒει αὐτή της τὴν πολιτικὴ, εἷ- ναι ζήτημα πάνω στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ δοθεῖ περισσότερη προσοχή, Τὰ πιὸ πάνω προθλήματα ὃρίου. Ἡ μᾶζα τῶν Κυπρίων µεταλλωρύχων εἶναι, σήµερα, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ τµή- µατα τῆς Κυπριακῆς ἐργατι- κῆς τάξης. Τὰ τέσσερα ἄυπρι- ακἀἁ μεταλλεῖα ἀποτελοῦν τὴν πιὸ βαρειά βιομηχανία στον τόπο µας, μὲ σύνολο ἐργατῶν περὶ τὲς 49ὰ χιλιάδες, Τὰ προ- θλήματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐργάτες αὐτοί, εἶναι τόσο δύ σκολα ἐξ αἰτίας τῆς πολιτικῆς τῶν Ἑταιριῶν καὶ τῆς Κυθέρ- νησης, καὶ αὐτῆς τούτης τῆς σύνθεσης τῶν ἰδίων τῶν µεταλ λωρύχων, Εἶναι γι’ αὐτὸ ποὺ τὸ Συνέδριο πρέπει ἰδιαίτερα νὰ δῆ μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρο τὰ προθλήµατα τῶν µεταλλώ- ρύχων. ἔναντι τῆς ἐργατικῆς τάξης « ἀπολαυές, ποὺ ἀντιπροσωπεύ- ουν πάνω ἀπὸ τὰ 3350 τῶν αἰ- τηµάτων τους. Οἱ συντεχνίες τῶν ἰδίων µεταλλώρύχων εἶναι μὲ τὴ σταθερὴ θοήθεια τῆς ΠΕΟ ποὺ κατόρθωσαν νὰ ὅ- περπηδήσουν τὰ σοθαρὰ ἐμπό- δια, ποὺ ἔθεσεν ἡ ΚΜΕ. καὶ ἡ ἀντίδραση, μόλις ἔκλειεν ἡ ἀπεργία. Χωρὶς τὴ θοήθεια τῆς ΠΕΟ, οἱ ἑκατοντάδες µεταλ- λωρύχοι, θύματα τῆς Ἑταιρί- ας, θὰ ἔμεναν στοὺς δρόμους, οἱ οἰκογένειες τῶν φυλακισμέ- νων θὰ ἀντιμετώπιζαν τὴν ο ΝΙΝΗΜΑΤΟΙ ΡΑΦΟΣ. ΝΙΚΟΛΑ΄ΙΔΗ, ΤΡΙΚΩΜΟΡΝ παρουσιάζει τὴν Ίην καὶ 2αν Μαΐου 1949, τὸ µεγαλούργημα «ΟΥ ΤΙ ΛΣ ϱ Ν» Μεγαλοπρεπέστατα ἔγχρώμο. Ἐπανάστασις εἰς τὰς ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΑΎ΄ΛΟΠ Μόλις παρελάδθαμεν θαυμά- σιες Κάλτσες Βάῦλον ᾽Αμερι- κανικοῦ Τύπου, Ολλανδικῆς κατασκευῆς, Αὐταὶ αἱ κάλτσαι σταὶ νάῦλον. Ἡ ποσότης ποὺ παρελάθα- εν εἶναι πολὺ περιωρισµένη, ) αὐτὸ προλάθετε, προτοῦ ἕ- ξαντληθοῦν. Ἐγγύησις ἑνὸς ἔτους δίδε- ται ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ τοῦ ἔργοστα- σίου ἄνευ δισταγμοῦ. Μεγέθη δὲ ἕως 10. Αἱ χαμηλαὶ τιµαί, τὰ πολλὰ γοῦστα καὶ Χρωματισμµοί µας θὰ ἱκανοποιήσουν ὅλους γενι- κῶς, ΣΑΛΑΧΙ ΑΛΗ ΡΙΖΑ Ὁδὸς Μιλήτου ἀρ. 27, νὰ κάµουν τὸν ἀγῶνα τοῦ 1948, ποὺ διάρκεσε ἕνα ὁλό- Κκληρο µῆνα, κι ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου ἦταν ἡ διαφύλαξη τῶν συνδικαλιστικῶν τους κα- τακτήσεών. Όπως και οἱ µεταλ λωρύχοι τῆς Καλαθασοῦ καὶ τοῦ Χρωμίου, δὲ θὰ κατόρθω- ναν τὴν θελτίωση τῆς θέσης τους, γιὰ αὐξήσεις τῶν µερο- καµάτων, ὑπερωρίες, ταμεῖα ο ροιοίος τν, ἐὰν δὲν εἶχαν τὴν καθοδήγηση τῆς ἴδιας τῆ Πε ο, Ἡγηση τη ς της ὍὉ ρόλος, τὸν ὁποῖον ἔπαι- ξεν ἡ ΠΕΟ γιὰ τὴν θελτίώση τῆς θέσης τῶν Κυπρίων µε- ταλλωρύχων φαίνεται καὶ ἀπὸ ᾿Αριθ. 1, Λευκωσία, δρόμος Κυρηνείας. Τὴν 3ην Μαΐου, ὥρα 9 π.μ. Ἡ πώλησις περιλαμθάνει τε- µάχια ξυλείας μιᾶς ἴντζας, εύ- λινες πόρτες, τεμάχια τζίγκων, τέλλιν ἀγκαθωτόν, τεμάχια σι- δήβου κλπ. ερισσότερες πληροφορίες ἀπὸ τὸν κ. Ε. Αντωνιάδην, ὁ- δὸς Λήδρας 1686, Λευκωσία. ΕΡΜΟΥ 131 Εἰς τὸ κατάστηµα ΣΑΒΒΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ παρελήφθησαν: ΕΒΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πως καὶ ὅλοι οἱ ὀπαξοὶ τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, μπῆκαν κιόλας δραστήρια στὴ ὅὃου- λειά, γιὰ νὰ µεταθάλουν τὴν 4ην Μαΐου σὲ σταθμὸ καὶ άφε- τηρία πρὸς τὴν τελικὴ νίκη. Εμπρός, ὅλοι μαζύ, στὸ τιµη- τικὸ καθῆκο, γιὰ νὰ γίνει ἡ 4η Μαΐου ἡ ἡμέρα μὲ τὴν πιό µα- νὰ δώσουμε στὴ μαύρη ἀντί- ὅραση τῶν παλμερικῶν τὸ πρῶτο χαστοῦκι στὶς 4 τοῦ Μάη! ᾿Εμπρὸς γιὰ νὰ θέσου- µε τὴν ἐρχόμενη Τετάρτη τὸν θεµελιό, τὸν ἀκρογωνιαῖο λί- θο, τῆς ΛΑ ΙΓ ΚΗΣ ΜΙΚΗΣ. Ἡ ἐρχόμενη Κυριακή, µέρα Πρωτοµαγιάτικης ἀγωνιστικῆς ἐκδήλωσης τοῦ παγκόσμιου προλεταριάτου καὶ ὁλάκερης τῆς προοδευτικῆς ἀνθρωπότη- τας, θὰ γιορτασθεῖ πανηγυρι- κἁ καὶ ἀπὸ τὴν τιµηµένη Κυ- πριακή µας ἐργατιά. Γιὰ τὸ προλεταριάτο καὶ τὸν ἀγωνι- ζόμενο ὑπὲρ τῆς λεφτεριᾶς του λαὸ τῆς Κύπρου, ἡ Πρωτοµα- γιὰ εἶναι, πρῶτα ἀπόλα, µέρα μαχητικῆς διαδήλωσης τοῦ ἆ- γαλλοίωτου πόθου τοῦ λαοῦ μας γιὰ ἐθνικὴ ἀποκατάσταση, θέτησης καὶ διεκδίκησης τῶν βασικῶν αἰτημάτων τοῦ Κυπρι ακοῦ λαοῦ γιὰ νὰ δοθεῖ διέ- ἔοδος στὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ τὸν µαστίζει, γιὰ νὰ σπά- σουν οἱ πολιτικὲς ἁλυσίδες τῆς ἀπολυταρχίας ποὺ τοῦ συσφίγ- γουν τὸ λαιμό, γιὰ νὰ σταµα- τήσει τὸ ἱμπεριαλιστικὸ σχέ- διο μεταθολῆς τοῦ τόπου µας σὲ στρατιωτικοπολεμικὴ ἐπι- θετικἡ βάση. Ταὐτόχρονα, ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες, ἡ Πρω τομαγιὰ εἶναι φέτος καὶ μέρα παλλαϊκοῦ ξεσηκώµατος καὶ διαδήλωσης τῆς ἀκαταμάχη- της θέλησης ὅλων τῶν ἐργα- τῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων νὰ συντρίψουν τὸ τέρας τοῦ µαύ- δρωσαν μὲ κόπους καὶ αἷμα τὸ λαϊκὸ κίνημα, καὶ στάθη- καν πάντα πρῶτοι στὸν ἀγῶ- να καὶ τὴ θυσία, γιὰ τὴν ἐ- θνικοπολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐπιδίωση καὶ προκοπὴ τοῦ λα- οὗ. Μὰ ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Δέρ- θης, ὁ Ο.Β.Ε., ὁ παρασηµο- φορημένος Αὐτὸς ἐγκατέλει- ψε τὸ λαό. Λὐτὸς ἀγκάλιασε ψυχαγωγία του. Τό. Λαϊκὰ Δημοτι- Επίσης τὸ νἁ φωνάζει κανεὶς πὼς ΚΥΡΙΕΣ ζικὴ προεκλογικἡ συγκέντρω-| ψέ λα, ο κἁἀ Συμθούλια, κατὰ «ἀ τελευταῖα ἕ- ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ λαϊκὰ καὶ τὰ δη- ση ποὺ γνώρισε ποτὲ ἡ Κύ-|τὸν Πάλμερ. Άότος ζητοῦσε, µ φερ γ η ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΜΙΔΕΣ προς! Ἔμπρός, ὅλοι µαζν, γιὰ] μὲ τοὺς λόγους ποὺ κθγαζε, νὰ συνεχιστοῦν οἱ «πολύτιμες» ὑπηρεσίες τοῦ Πάλμερ. Αὐτὸς, ὁ διορισμένος, μὲ τοὺς διορι- σµένους μουχτάρηδες τοῦ ἵ- διου ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶ- τος. Ας βουλώσει, λοιπόν, τὸ στόμα. Κι’ ἂς ἀφήσει τὶς «πα- ραθολές». Γιατὶ καμιὰ παρα: : τηµάτων ἀπαιτεῖται μ.ὰ συστηματικὴ «ἐθναρχία» καὶ ἡ πλουτοκρατία ποτὲς Τὴν πρώτην τοῦ Μάη 1949,, . μιά τεράστια καὶ ἱστορικὴ ἠ-|εῖναι ΑΡΑΚΝΟΎ ΦΑΝ ΓΑΙ.Διὰ -- ς « π κ᾿ ἔντονη πάλη ἐνάντια στὸν κυρίαρχο. δὲν ἔδειξαν κανενα ἐνδιαφέρο γιὰ τὰ συνέρχεται τὸ Στ’ Παγκύπριο] Τοῦ Φφ. Π. ΒΑΡΝΑΒΑ θικἡ νίκη, καὶ παράλληλα, νὰ] τὴν κατασκευήν των ἐχρησιμο- Ὃ Ἐν ομηὴ ἀλλδει ποὺ τὴν Κ᾿ ἔχοᾶν πολλὰ παραξείγµατα νὰ ἐπι- Δημοτικά µας προόλήματα, Ἡ Κυπρι- Συντεχνιακὸ Συνέδριο. ᾿Ανά- αὐξήσουν τὲς οἰκονομικές τους! ποιήθησαν αἱ λεπτότεραι κλω-ι ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ξέρει καλὰ ὅλος ὁ κόσμος. Γιατὶ καμιά παραθολἡ δὲν θἀ σταθεῖ ἱκανὴ νὰ τὸν σώσει ἆ- πὸ τὴ λαϊκὴ σκούπα τὸ Μάη τοῦ 1949, ὅπως δὲν τὸν ἔσωσε µήτε τὸ Μάη τοῦ 1946. Φ9Φ ΣΑΡΟΜΑ Γράφει ἑτέρα «ἐθνικόφρων» κιτρινοφυλλάς «Στὶς προσε- χεῖς δημοτικὲς ἐκλογὲς δὲν θὰ ψηφισθοῦν πρόσωπα, ἀλλὰ ἶ- δεώδη». Καὶ προσθέτει: «τὶς ἐκλογὲς θὰ ἠττηθεῖ ὁ κοµµου- νισµός, «ἵνα μὴ βορὰ τούτου γὴ τῆς ἐθνικῆς µας ὑπόθεσης καὶ γιὰ µνήµη τῶν πεθαµένων του θὰ... τολ: στι ποὺ ἔχουν ν᾿ άντιμετω:| εἴ ἁπὸ τὸ : Ὢ πεῖνα καὶ οἱ ὀργανωτικὲς ἆ- ί .. ρ , : ο τό : : ( τὴν προώθηση ὅλων τῶν αἰτημάτων µουσε νὰ ἀφίσει πέντε ἢ δέκα σελίνια πο ο κσμένες “ ἔπι- ιμεπώηήξοια αἱ µηπῦ παρ δυναµίες τῶν ντοσο, δύ- Λευκωσία, Ἑλλάδα, ῃ Κύπρου ώς τὴν ἐς ἛμμοἊ ΨΑΡΩΝ πανρνν τοῦ Λαοῦ. στὸ ταμεῖο τοῦ Ὀρφανοτροφείου ἢ στὸ ]θέσεις τῶν Μεταλλευτικῶν Ἔ-|χοι µας, καὶ ποὺ πρέπει νὰ τύ-| σκολα θὰ μποροῦσαν νὰ δεπε- ΛΗΜΟΠΡ εὖν Κωπβισρ ον εν τάξη ον ος ος ον Ὁ Κιτίου Μακό άδειν- ἵ ηροκομεῖο τῆς Λεμεσοῦ. ταιριῶν καὶ τῆς ντόπιας ἀντί-| χουν προσεκτικῆς μελέτης ἀπὸι Ρραστοῦν. Οἱ ἁμιαντωρύχοι, ΑΣΙΑ ο αι : {Φαίνεται ὅτι ὁ ἰησουϊτισμὸς δὲ ἴσιου τνο ἐπιδ. νο, πομεες Λοιπόν: Γιατὶ ς Ὀ 3 ὅρασης. Ἡ ἑνοποίηση τῶν δυ- μέρους τοῦ Παγκόπριου Συνε-) χωρὶς τὴν καθοδήγηση τῆς! ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ος τοὺς ἔργα ρω πα. τῶν παραξρλῶν. εἶναι ἡ πα κ ωρα ν Γιατὶ κατέρχονται στην ἐκ: [νάμεων τῶν µεταλλωρύχων σὲ ΠΕο, θὰ τοὺς ἦταν δύσκολο/ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ]θέτησης χαὶ διεκρίκησης τῶν] οὀργις προεκλογικὴ μέθοδος τοῦ παλαιοκομματισμοῦ. Καὶ ἐδῶ ἔχουμε ἀκόμα δυὸ θαυ- μαστὰ- τῷ ὄντι! --παραδείγ- µατα. Πρῶτο: Στὶς προσεχεῖς δημοτικὲς ἐκλογὲς δὲν θὰ ψη- φιστοῦν πρόσωπα ἀλλά «ἰδε- δη». Μὲ ἄλλα λόγια, ἂν εἷ- ναι ὁ Δέρθης ἀπέναντί σας, ὁ 0.Β.Ε., ὁ παρασημοφορημµέ- νος, κλεῖστε....τὰ µάτια καὶ ψη φίστε τό... «ἰδεῶδες»! Ποὺ τὸ ἐκφράζει ποιός ὍὉ µεγαλοα- στικός, ἐκμεταλλευτικὸς ὀκτά- πους τῆς παλαιοκομματικῆς τάξης. Δηλαδὴ ψηφίστε τό «ἰδεῶδες» τῆς ἐκμετάλλευσης, τῆς καταπίεσης, τοῦ ἄπεργο- σπαστικοῦ ὀργίου, τῆς ἐθνικῆς προδοσίας, τῆς πάραπερα σύ- ἀντὶς νὰ ἐπιδαψιλεύει τὶς εὐλογίες τοι ρουσιαστοῦν κῶν Ἑταιριῶν, Ἡ ἐξεύρε Άη : ο, τὴ θέση ποὺ πέρνει ἡ ἀντιδρα-]Φ ΠΟΠΛΙΜΕΣ ὁ ρου κ’ ἐκμεταλλευτικοῦ παλαι-| σφιγξ ῶ λιτικῶ ἵ- : . . Ξ ο Ο ὕπον. ΧλλΕυ ν γξης τῶν πολιτικῶν ἁλυσί α. . χώρια, ὁ δια 6 πῶν αι τε ΑΚΟΜΗ τς αμ ευπριο Συν στικώτερη τῶν Μεταλλευτικῶν ερσερεζὲ μονό ας ᾱ οκομματισμοῦ στὶς προσεχεῖς |δων τοῦ λαοῦ. Ψηφίστε, ὄχι τὸ ρ Ργάνωσης τῶν Ἰοὐρ: |τεχνιακὸ Συνέδριο, ποὺ συνέρ| Ἑταιριῶν, ἡ ΚΜΕ, ἡ ὁποίαι ἕδρε μο χρωμες δημοτικὲς ἐκλογές, καὶ νὰ δώ:| Δέρδη, ποὺ : ὶ ΠΜ, κὠν µεταλλωρύχων εἶναι οὐσι- χεται τὴν προσεχῆ Κυριακὴ ἐπιμόνως ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ἑρ- ρς. σουν μὲ τὸν ἆ) ὤνοι ί Εδηι παῦ εἶναι πρόσωπο, καὶ ΑΝΑΖΩΘΓΟΝΟΥΝΤΕΣ 4 ΞΗΗΗΗΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΠΗΝΗΗΝΜΗΝΗΗΝΙΗΗΝΗΝΠΗΙΗΗΗΗ ΜΜΕ τες ζήτημα ὅλλ τὴν ὑπόθεση 11.52.49, ὕστερα ἀπὸ τὴ µελέ-| γάτες της ν᾿ ιτημύσμας πμ 6 ΤΙΠΕΤ μεταξωτά ραπτῶν. |κη τὰ δική πδ ος λάβει Ἡ μὲ μα ανν νο ο Ξ ᾿ . ., { κ 2 3 ὴ . ᾿ ’ τοι. Τ ΚΙΝΗΝΑΤΟΙΡΑ 3 Οἱ αυνθή ο ας ώοα θὰ κάμει, καὶ τὲς ἄ-/ΠΕΟ, Τὸ ἀπαιτεῖ γιατὶ θέλει] ΠΙΚΚΕΔΕΣ. τὴν ἐπικράτηση τῶνΛλΑ΄]΄ΚΩΝ τῆς ουτακραω κής, ἄφτερης. Σ ΑΔΕΝΑΣ. Ξ } ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 38]. 5) Οἱ συνθῆκες υλειᾶς ποφάσεις ποὺ θὰ πάρει γιὰ τὰ| τοὺς ἐργάτες της ἀνυπεράσπι-, Τὰ ἀνωτέρω εἴδη εἶναι τῆς] ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙ η αἰκῆς μι νο ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΡΩΜΗΝΙ Ξ δν Ἀιαδίωσης λλ ο πα σοθαρὰ προθλήµατα, ποὺ ἀν-{ στους ἀπὸ τὴν Ὀπολαση ἑδυι. ὀκᾶς. Ἴδ[κον ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ σ ὅ μα δως πλάκας κηλς νι , . ΞΙ ρύχων. μεταλλωρύχοι, πα- { κ ὁ . ὁλ : τη { -- ο, -- ο }μο : τὸ » τῆς χλι- ΦΑΝΕΥ. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΡΟΣΕ Ξ Λόγῳ τῆς μεγάλης κοσμοσυρροῆς πολλοὶ δὲν κατόρ- Ἐ ρόλο ποὺ κατόρθωσαν νὰ 6ελ- ῷ τάς. ὃν θα τὴν νὰ Ἱασην ικυμὸ ὅπο τὴν πο. ͵᾿Ἐπίσης ΚΑΣΜΙΡΙΑ εἰς ὦ- Ἆες τὶς πόλεις καὶ τὶς κωµοπό- | δῆς καὶ τῆς λίρας! Νά ποιὸ μερες Ἐν τῶν κόρων, ὀιωογικίΒ Ἑ θωσαν νὰ παρακολουθήσουν τὸ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ Ἑ τιώσουν σὲ κάπιο βαθμὸ τὴ θέ-{ κλογὴ τοῦ νέου Γενικοῦ Συµ- σι νὰ ἑμετ λα ΠΕΟ καὶ ἕ- ραια Ὑουστα. λεις τῆς Κύπρου. εἶναι τὸ πρῶτο, νὰ ποιὸ εἶναι καὶ φυσικῆς ἀδυναμίας, θὰ εὕρητε νά Ἑξ ἀριστούργημα τοῦ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΛΣΤΟ’Ι: Ἐ [ση τους, μὲ τοὺς συνεχεῖς ᾱ-[θουλίου τῆς ΠΕΟ. Τὸ νέον Γ, χλητα τοὺς ἐργάτες ης Τὸ ιΕ ατ. αμασή, 55 τν μον πα, π εὐτυχίωνλ. ᾿Υεἰς τῆν Άμερικανκ Ἐ Ἐ|γῶνες καὶ τὶς κινητοποιήσεις Σ., ποὺ θὰ ἐκλεγεῖ ἀπὸ τὸ : ὃ ᾿ Εώει!ΙΛΑΛΛΙΝΑ καὶ διάφορα εἴδ δ6, ἀπὸ τὸ ἁποῖο πρασπαθεῖ νὰ ερνμην. μήν κα ηλ ζενας Ὕθν. 8 Διὰ ποῦ ΠΗ ΑΝΑΣΤ ΑΣΙΣ Ἐς τους: ἓν πε εαν εσας Συνέδριο, θὰ ἔχει νὰ ἐἔπωμι- τος πλήρη ο μάσση κ ΜΑΜΙΦΑΤΟΥΡΑΣ Ἶ ας ια μας λτδ : Ιον, :ᾗ δεξιοφρος μμ : τὰ «μίαν Ἐγχεὶ «Ἰθηγῷ! Ἐ Διὰ τοῦτο τὸ προ ἱ . πολλὰ προ ατα, ποὺ ἑξα- σθεῖ υ σοθαρὰ καθήκον ν - - | “ σωνας πως, μα ος Ὁεκιριμοσωμη, οἩ ρώτερον ἀπὸ μίαν ἐγχείρησιν τῶν ἀδθν Ξ ρ ομµεν καὶ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑ Ξ ορβοῖν, ἄκομα μπαβαις σθεῖ πολὺ σοθαρἀὰ καθήκοντα, Γπροθλημάτων τῶν μεταλλωρύ- «παραθολὲς» καὶ πράσινα ἁλο, πὸ τὸν ὄγκο τῶν πάρα, ψή- ὑπὸ μορφὴν δισκίου, ἀνακαλυφθεῖσα ὑπὸ ΣΚΕΥΗΜ, ὥρα 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. . ον ο Ἡ ἃ μα ΞΗΤΙΠΗΙΗ]! ΠΜ ΤΤΗΙΗΗΕΗΠΙΕΤΓΗΙΙ. : Ημ Ξ5 μα καὶ ολ ὃ .Θὸ εἷν' ο ον ἡ ῶὢ ἔ ” ὴ 5 ι (ος ο Ἀμεονιανοῦ Ἰατοοῦ, “Απολύτως ἀκρόνκ| :ΤΗ ΠΝΗΗΙΗΠΗΗΝΗΝΗΗΝΗΠΗΗΝΗΗΗΗΜΗΗΗΝΗΝΗΝΗΗΝΗΜΗΝΗΝΗΜΗΗΗΗΜΗΗΣ εἶναι ἁπαραίτητη, Σὰὰν τέτοια Σῶμα στὸ ὁποῖο θά ἀνατεθεῖ τῶν «ὐθυνῶν του, ἔναντι αὐτοῦ. ᾿Ενοικιάζεται νεόκτιστη οἳ- [ΡΏ περίοδο τῆς Παλµεροκρα. | λαός. -αὶ Ευκολον εἰς την χρησιΥ, ἀλλὰ εἶναι: 'Η ἀποτελεσματικώτερη ἑ οί } Αα ἁμτέλς. του σο' αρου τµμήµατος της ἐρ- κία εὑρισκομένη εἰς Βεάπο- τίας. Τότε, ποὺ ὅπως Ἰάφει Τὸ δεύ : ὶ ἐς-- τὸ Εἰλειώπεβόν --αὶ αλα λυρὸν, ἂν Ἡ . πι ς (κωτερη ἡ ἐπεξεργασία καὶ ἡ ἐκτέλε «γατικῆς τάξ Τοῦτ ἲ Ξ ἲ 5 γραφει, εὐτερο: Στὶς ἐκλογὲς γνώσει τῆς ἐπιστήμης, δυναμωτικὸν ἀσφάλεια τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑ-ι ση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Στ | ἄπόλυπο κατι ο Εγινε Πλιν, καὶ ἀποτελουμένη ἐκ τεσ-| τὸ «πλήρωμα» (δηλαδἡ ὁ λα-| γράφουν -- θὰ ἠττηθεῖ(! 1) ὁ Ἑάσει Ἠλ., ἐπιαν μην Ἀήματη . : ῷ : η φ |: ἀπόλυτα κατἀνοητὸ ἀπὸ τοὺς σό ί ὃ : ὴ γρ ἠττηθεῖ(! ο) Ἐνεργεὰ πε εὐθεῖων ἐπὶ τῶν ἀδένωφ Ε άτε ἀ ότ ε γείας τους σ’ ὅλα τὰ Κυπρια:| Παγκύπριου Συνεδρίου. | μεταλλω ως τος σάρων κυρίων δωματίων, κου- |ὁς) ἀντιμετώπιζε τὴν κατάστα- κομμµουνισµός, «ἵνα μὴ βορὰ ς, νεύρων καὶ ζωτικῶν ὀργάνων, δίδεν ϱγ κ γρ ς κἁ μεταλλεῖα, Ἡ ἐλάττῶση, Ὁ καθοδηγητκὸς ρόλος ποὺ, ὃς Ρύῦχους, γιατὶ στοὺς] ζίνας, μπάνιου εὐρωπαϊκοῦ, ση «διά τῶν διαφόρων σωσιξί- τούτου καταστῇῃ τὸ... ἀγαθὸν γέον, καθαρὸν αἷμα καὶ ἑνε « δ γη ορ δύσκολ. ἁ ὃ ή ῆ Ἱ γ σοι αθηκών μα καὶ. Ὃν ος Ὥνον .. , ο. , τῶν ὡρῶν δουλειᾶς, ποὺ σή-| θὰ διαδραματίσει τὸ νέο Γ, Σ. ενοσαν καὶ στὲς πιό δύσκο: ἠλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως| ὧν», δηλαδἡ μὲ τὴν εὐψυχία, | ποίµνιον! Βρὲ τὸ «ἀγαθὸν αἰσδανθῆτε νέαν σωµατικὴν δύναμιν καὶ και ἐργαζόμενοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης µερα φτάνει μέχρι τὶς 10 καὶ| στοὺς μελλοντικοὺς ἀγῶνες]λες στιγμὲ ν . ο καὶ μὲ νερὸν ἄφθονον. Διὰι την ἀνδρεία, τὴν καρτερικότη-|ποίμνιον»! Οἱ µεγαλόσχημοι οώμην ἑντὸς 34-48 ὡρῶν. Λόγῳ τὴς 12 Ώρες, ἰδιαίτερα στὸν ᾽Αμί- |τῆς ἐργατικῆς τάξης, γιὰ τὴ εἷν, ας ποὺ ἀντιμετώπιζαν περισσοτέρας πληροφορίας ἆἁ-|τα τῆς πίστης καὶ τῆς ἔπιμο-ι τῆς Κεκκοφροσύνης ἔγιναν τώ- Φνσιολογικ]ς του ἐνογεῖας ἐαὶ τῶν ἀδ' ο αντο, Ἡ προστασία τῶν µε-| σωστὴν ἀντιμετώπίση τῶν π ο Γεἶχαν δίπλα τους αὐτὸ τὸ Σῶ-:| ποταθεῖτε εἰς τὸν κ. Κυπρῆν| νῆς του. Τότε, προσθέτει τὸ ρα «καὶ «ἀγαθὰ ποίμν Ααὐ- ων καὶ νεύρων ἡ ὃ-ινσητική σας δύνα, Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟ:ΓΟΝΤΩΝ: ὄχων ἀπ ὲ ἣν ἀντιμετώπιση προ µα, τὸ ὁποῖο, στὶς πράξεις του, Σοφόκλ. « 5, οἳ ἐς] τὸ σηµαίνει νὰ μιλᾶς μὲ παρα µις, µνήµη καὶ ὅρασις βελτιοῦνται : ταλλωρύχων ἀπέναντι ὅλων /θλημάτων της, εἶναι πολὺ µε- ἔδειξε τὴν παπα παρ ο) «οφόκλην, ὁδὸς Χρυσοχόών, |., θνος Λτδ.», οἱ κομμουνιστὲς τὸ σηµαίνει νὰ μιλᾶς μὲ παρα- θως καταπληκτικᾶς,-- Καὶ τὸ καταπλη, 1. Λ.Ο.Ε.Λ. τῶν κινδύνων (ἀσθενειῶν, δὺ-| γάλος. Οἱ Κύπριοι Μεταλλω-ι γαντὶ τῶν αν οότεων τῇ ζ Μο. 43 Λευκωσία, «ἐπρόδωσαν τὸ καθῆκον των» |θολές. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο µπο- κεικὸν τοῦτο ρακον τῶν ἀδένων καὶ 2. ΤΑΚΗ ΠΑΤΙΚ στυχηµάτων, γηρατιῶν κλπ.), ρύχοι, εἶναι θέδαιοι, πῶς αὖ- ηγούµενης σ πΠ ης προ καὶ «ἐγκατέλειψαν κατὰ τὸ! ροῦν καμιά φορὰ νὰ µεταδάλ- μας ο η εαμα, . Η ἑ τὴ θέσπιση εἰδικῆς νοµο-| τὸ τὸ νέο Γ. Σ. τῆς ΠΕΟ, θὰ νας Ὃ οκ Σ ὃν σκήης ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανη περὶ κρίσιμον τῶν περιστάσεων τὸ |λουνται ἀπὸ ἐκμεταλλευτικοὺς ἅτό λελκόδας εἷς τὴν Άμοσκὴν καὶ τὠσα 3. Μ. ΛΑΡΤΙΔΗ (Σαπούνι «Μαρί Εσίας, ποὺ νὰ παρέχει οὐσια- συνεχίσει τὸ ἐνδιαφέρο καὶ τὴν] γιὰ τν πρωάσπιση τῶν ἁωι.] τὰ 30 ἄλογα πλαγιαστὶ Κινδυνεῦον σκάφος». Καὶ αὐτὰ [λύκους σὲ «ἀγαθὰ πρόδατω ἐν λα ανν τν πάρα «Μαρίνα»). στικὴ Κοινωνικὴ ᾿Ασφάλεια]ἀκούραστη προσπάθειά του, γιά τὴν προάσπιση τῶν συµ- νούργια ὴ ος ο ισή ο. ὅλα τὰ γράφει ὁ Θεμιστοκλῆς, ! “Ο,τι ὅμως καὶ νᾶναι, εἴτε «ἀ- Ποομηθειθῆτε τὰ Βάτ.Τάμπς σήμερον 4. ΛΑ'ΙΚΟΥ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ ἀπ πρρατοσία στοές, µεταλ- ὅπως καὶ τὸ προηγούμενο ην της ἐργατικῆς τά. ον καλἠν ασε, οι ἐν, ὁ Δέρδης, ὁ ϱ.8.Ε., ὁ παρα. |γαθὰ ποίµνια» -- ὅπως θέλουν τὸν φαρμακοποιόν σας. Δοκιμάσα ωρύχους. Τέτοια ἀποτελεσμα- καθοδηγών 3 κ - ͵ κ ες | σηµοφορημένος τοῦ Πάλμµερ! παραθολικἀ νὸ - τὰ Περοτηρήσωνς ηλ μεώην ἠρνία, δ. ΓΑΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 4 ΑΓΕΛΑΔΑ, τικὴ ἀσφάλεια δὲν ὑπάρχει σὲ |λύση τῶν πολλῶν καὶ δύσκοι[, Τὸ νέον Γ.Σ. τῆς ΠΕΟ δὲν] αφερόμενοι νὰ ἀποτείνουν-͵ Καὶ τὰ γράφει µέ.. αποραάα.|ἄζουοτοι ο εἶσα. ωοσασμένοι τὸ φυαλίδιον, τὸ ὁποῖον διαρκσὶ 8ἡ Ν εἶναι ζήτημα τιμῆς καὶ καθήκοντο καμιὰ Μεταλλευτικἡ 'Ἑταιρία, ]λων προθληµάτων ποὺ ἀντιμε-| ὑπάρχει καμιὰ ἀμφιθολία μα στὴν ἐπιτροπὴν Ἰζολλε-|λές».᾿Εμεῖς θὰ τοῦ τὰ ποῦμε λύκοι -- ὅπως πραγματικά εἷ- οος μὲ τὴν ἐγύπαν πῶς θὰ οὓς ρω η ς. παρ' ὅλα ποὺ φορολογοῦνται τωπίουν, Ἱἳ καθοδήγηση ποῦ πὼς θὰ συνεχίσει τὸ ἴδιο ἔνδι- κτίθας «Ὀνήσια», σταρ ώ τα ὅπως τἀκαταλαδθαίνει/ ναι -- τὸ αμα εν ἀλλάζει. Ἀἰσθανβηνς Ἀλήρης θώμης, ἑνε τ ν : οἱ µετ ωρύχοι. ιαίτερα ἔδωσε τὸ σημµερινὸ Γ, ᾷς αφέρο, ὅπως καὶ τὸ ερινὸ καὶ ὅπως τὰ ξέρει ὅλος ὁ κὀ- | Τὴ απ» Ό ὶ τὴ ἕτη εώτιρος, λλλας δὲ οᾱς ἑπιοτμη ᾿ ό Εντρικὸὀ Οἰκονομικὸ Συμθούλιο {στὴν ΚΜΕ, οἱ ἐργάτες της πλη|ΠΕΟ στοὺς. Μεταλλωρύχους, θέτοντας στὸ κέντρο τῆς προ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σµος. Στὴν περίοδο τοῦ Πάλ. βερά ἂν ἠκυσῶν ελα ὅτσι τὸ ἀνείτιμον τῇ προσχµίσει τοῦ ὃν ον (Κ.Ο.Σ.) τοῦ Λαϊκοῦ Κινήματος. ρώνουν πάνω ἀπὸ 9 χιλιάδες ήταν τόσο συνετὴ καὶ ἀδιάκο-]| σοχῆς του τὰ προθλήµατα τῶν | µηχανὴ µάρκας «Ράστον» πλα| Εξβ., ὅταν ὁ λαὸς ἐκινδύνευε! εἴτε ἁλιῶς. Ὁ λαὸς πῆρε ἤδη - περφύμμυταί, Ἵψ εἰ, δυτλῆς ὃν Ι λίρες τν Χρόνο. Ἡ βελτίωση πη, ὥστε νὰ τοῦ ἀξίζει κάθε Κυπρίων µεταλ ὠρύχων. Μ᾿ οἱ γιαστή, ὁλιγόστροφη (350 κι ὅταν τὸ κάθε τι ἑστέναζε| τὴ θέση του, καὶ ἡ τύχη τους μες φνα δουν Ἡ ο σας αι ὀ νο, ὅον συυθηκῶν τῶν Ὁ: /ἔπαινος ἀπὸ µέρους τῶν µε- µμεταλλωρύχοι κάτω ἀπὸ τὴν| στὸ λεπτὸν), κρύας ἐκκινήσε- ὑπὸ τὸ πέλμα τῆς μαύρης δι-| εἶναι μιὰ καὶ μοναδική: Σά- Βὁξ κ ΑΠΕ ποστς ας ΛΙΙΗΙΝΗΝΗΗΠΗΝΗΗΗΗΗΙΗΗΗΗ ΠΝΗΗΝΗ ΠΕ ΜΗΕΗΠΗΗΗΙΝΗΗΝΗΝΗΗΠΙΜΗΙ« τοὺς μ Ἰιααροὺς ἄὐίοιες πο ράων ολ. να αι πάντα δη τῆς ΠΕΟ κεἶναι/ως καὶ δυνάµεως 16--18 ἁλό-! “το τορίας καὶ τοῦ χαφιεδι-’ρωμα! . Ῥῤμην ἵ Ξ . .ς .. συνοικι-|/ καθόλου ὑπερθολή, ἂν ποῦ 6 ἔτοιμοι νὰ συνεχίσουν γων. Γιὸ ί ο σ Δίδει Ρώμη» καὶ βωτικότητα, Ξ ΚΥΡ 1) κ λ ΚΥΡΙ θ ΠΡΩΣΕ- λ [ Ἑ/ομους, ἰδιαίτερα στὸν ᾽Αμίαν- πὼς εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν καθο. τὸν δὐσκολό τους δρόμο, γιὰ νεσθε . μπε ρίου, ἕνλας 'Ε - . Έιτο καὶ στὴν ΚΜΕ. Ἡ αὔξηση |δήγηση τῆς ΠΕΟ, ποὺ κατόρ-| διατήρηση καὶ ἐπέκταση τῶν] σχιστικὴ µηχανὴ ἀπέναντι ἐρ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΟΥΚΟΥΔΙ» ΠΡΟΟΣΟΧΗ !Ι 5 Ξ Ξιτῶν μεροκαμάτων τοὺ σήμερα |θωσαν οἱ μεταλλωρύχοι νὰ σημεριῶν τους κατακτήσεων. [γοστασίου ᾿Ἠλεκτρικῆς ὁδός μοσο-- (ΕΞ ᾿ μιαῶ ᾱ οπή ΗΝ Ἐ α ἕ- εροποιή ὶ νὰ ἐπε- ὀρχανιέ -- Κωσί ἷς τὸ ὶ Ξ Παπούτσια ὡραῖα, στερεὰ καὶ φτηνά, μὲ ἐξαιρε- Ἐ] παγγέλµατα δὲν ἀνταποκρί- ίνες αν πανακολσς τῶν Ὀδρκ ος, ᾱρ, ὃ- ὃν ἠεδίρααῖα, ο ριος πμμμῃ εἰς τὰς 6.30 καὶ 2.15 μ.μ. Τὰ ί α : Ξ τικὸ γοῦστο καὶ µοντ δι να σχέδια, σὲ τιμὲς κα- Ἐ νονται, γιὰ Κανένα λόγο, οὔτε [θελτιώνοντας ἔτσι, ἔστω καὶ Οἱ ὀ ο » 15 αλα ώνιται κ πωλην ομαν παποπσας ος ρω ξ θωρισµένες θὰ θρῆτε στὸν: | στὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς, οὔτε] σὲ κάποιο θαθμὸ, τὴ θέση ΙΚοπεοο ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ὅτ δν ἑπκλαμθάνεται κατα γενικὴν ἀπαίτησιν ΙΛΙΚΩΝ ΣΝΕΙΒΙΡΙΣΗΡΗΣ Εστω νομος ως ρνας ος Πολ 8 Μηχανη ἀκαβάρτου. π «ΑΟΧΛΓΟΣ της ΚΑΤΤλΗΣ, : Ἑ Ἐ] ὁποῖες ἐργάζονται οἱ µεταλ-| Οἵ μεταλλωρύχοι τῆς ΚΜΕΙ. Πωλεῖται οἰκόπεδο στὸν ἳ ς ν ΚΛΤΝΙΚΕΥΗΙ ΥΠΟΝΒΗΗΛΙΕΗ λλΙ Κο Ν Ξ ες αὐτοί. χάρη στὴν ὀλόκ (Ἓυρη καὶ ᾱ-| Στρόθολο, στὴν τοποθεσία Ράλόγων οἷς ἁρίοτν καὶ « ΛΟΧΛΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΙΛΛΗΣ » . 2 3 Ξ ) Ἡ ἀντισυντεχνιακὴ πολι- διάκοπη καθοδήγ ἀπὸ τὴν! ἑξῆντα σκάλε ὄπισθεν , οπν αν Μεγαλο ῶ Οδὸς Βεργαποθνα, ἀρ. ὁ, Ἑ] τική τῶν Ἔταιριῶν καὶ τῆς]ΠΕΟ καὶ τὴν Ἐνίσχυση πα Κλδερηρίου] μὲ δικαίωμα τάστασιν ἀντὶ 4125. ΤΑΎ.ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ -- ΖΑΗ περ -- ΣΗΖΑΡ (ΠαλαιόνΚαπνεργοστάσιον) 8 Ξξε Κυθέρνησης. Ἡ ἐπιθετικὴ πο-| πῆραν ἀπὸ τὴν Κυπριακὴ ἐρ-|ἀνοί λά ο]. Πληροφορίαι ἀπὸ τὸ Τυ- ΡΟΜΕΡΟ - ΔΗ κοπ -- -- ἰ« ἳ Ξ Ν Ξξ ς ἠ τ . ἀπι τρ ρ-|ἀνοίγματος λάκκου νεροῦ, ΤΟΜΑΣ ΚΟΜΕΖ Θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων |Ξ Ε[λιτικὴ τῶν Μεταλλευτικῶν Ἑ- | γατικὴ τάξη καὶ τὸ λαό, μὲ εἰς τιμὴν εὐκαιρίας πογραφείον «Πρόοδος», ὁ- ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΟΡΕΝΟ τῶν εἰδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ | Ξ ταιριῶν καὶ εἰδικὰ τῆς ΚΜΕ τὲς προσπάθειες τῆς ἴδιας τῆς Π) : ριας. , δὸς Λυκούργου, 9ᾳ, 9β.9Υ,| σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. | ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ Ἑ] καὶ τοῦ ᾽Αμιάντου, μὲ τὸ νὰ] ΠΕΟ, κατόρθωσαν νὰ διεξα-]ι.'. Ππροφορίαι: Κυριάκον|τ. Κ. 340. Λευκωσία π | Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ 5 Ἀπομακρυνουν ἀπὸ τὶς ὃου-| γάγουν τὸν 4μηνον ἀπεργια- θησίεσνι γρ τι δου ' ἥ ν- πεισθῆτε ΕΕ/ λειές τους τὰ συντεχνιακὰ στε-| Κόν τους ἀγῶνα, ἀποτέλεσμα! αΠμοκρατη», ς Περικλε- , Πρατήρ ... ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ε λέχη, εἶναι στὴν οὐσία, πολιτι-| τοῦ ὁποίου ἦταν νὰ κερδίσουν {ους ἀρ. 5. ΚΥΡΙΕ} ΚΙ ΠΕΙΠΟΙΗΙΛΕΙ ΜΟΝΛΛΙΝΙ μλ] ΗθΗΙΛή ΠΠ [ΛΗΝΙ : Ξ Προσέξατε τὰ µαλλιά σας. Βαρλαάμ, Λήδρας 138, Λευ- κὠσία. Κ. Κουννᾶ, Ἑρμοῦ 6, Βα: ρώσια. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία. Κτῆμα-Πάφος. 1) Ὁδὸς Πρατήρια: Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλη, (Πλησίον Δημοτικῆς ᾿᾽Αγορᾶς). 2) Ὁδὸς Φανερωμένης, 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου, νουν ἄλυτα, ἐνῶ ἡ λύση τους Ἕχων, καὶ πλήρη συναίσθησ γ ΟΥΖΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ᾿Εμπιστευθῆτε τὴν ΠΕΡΜΑ- ΒΑΝΤ σας στὸ Κομμωτήρι: ον Σ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΗ γιὰ νὰ μὴν τὸ µετανιώσετε. Ὁδ. Ὀνασαγόρου, Μο. 19Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑ. γα, ἀναφέρθηκε καὶ στὴ μαύ- φων ποὺ τοὺς ἐπιφυλάσσει ὁ Ι«ΥΠΒΡΟΥ-ΕΥΡΒΡΩΓΙΗΣ Διὰ τοῦ ἀτμοπλοίου {««ΕΟΜΑΙΗ» ἀνὰ Ἰβθήμερον καὶ πάντοτε ἡμέραν Τετάρτην, (δίπλα γραφείου Ἠλεκτρικ. Ἑταιρείας). 3) Ὁδὸς Λήδρας 61, Α. Λ. Γιαξῆς. ΙΙΙ ΠΗΗΙΗΤΕΗΗΙΗΗΗΙΗΗΙΗΗΗΗΤΙΗ ΠΗΗ ΠΕ ΗΕ ΝΙΗ ΠΡΙ ΙΗΙΗΗΗΗΜΙΗΜΙΗΙΜΗΜΗς Προσεχεῖς ἀναχωρήσεις ἐκ Λεμεσοῦ: 4η καὶ Ί8η ος ἡΝαϊου, Τη, Ίδη καὶ 29η ᾽Γουνίου, 1949, Π ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΛΑ ΓΡΑΜΜΗ ΟΝΥΠΡΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ (ΕΝΙΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ) Διά πληροφορίας παρακαλεῖσθε ν᾿ ἀπευθύνεσθε εἰς τοὺς Γενικοὺς Πράκτορας Κύπρου, κ.κ. ΠΠ, ΒἰγΠα δι ζο. (ΟΥργυς) [ιά. Λεμεσόν -/ ο Τὸ ἄριστον τῆς Κύπρου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ἀποτελουμένη ἐκ δύο δωµα- τίών καὶ ἡλιακοῦ, μὲ λάκκον [5 νεροῦ, εὑρισκομένη εἰς ᾿Αγλαν τζιάν, παρὰ τὸν Ὀρόμον Λάρ: νακος -- Λευκωσίας. Πληρο- Φορίαι παρὰ τοῦ Μουσταφᾶ Αλῆ, στὴν ὡς ἄνα οἰκίαν. ἁ ς-ῃ 3, «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» Λεμεσιανὴ ἐφημερίδα τοῦ Λαοῦ. Θὰ κυκλο- φορήσει ἐντὸς τῶν ἡ- μερῶν ἐκλεκτὴν καὶ ἐνδιαφέρουσαν ὅ- λην. αρ Γνήσιον ἀπόσταγμα γλυκανίσσου Φιάλη ἄσπρη 1)2 ὀκᾶς ὢ 4)- Φιάλη ἄσπρη 1)4 ὀκᾶς 2)- Φος. Αμ/στον - Λευκωσίαν - Λάρνακα - Κυρήνειαν καὶ κικ. Δ.δ, ΣΕΒΕΡΗΝ ἃ ΥΙΟΥΣ ΑΤΔ,, Κυρήνειαν ον «ΠΑΥΛΟΝ ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΝ, Πάφον, καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀνεγνωρισμένα Γραφεῖα Ταξειδίων. πεύθυνος: Διομ. Γαλανός, | μὲ ὁδὸς ᾿Αρσινόης 47, Λευκωσία. | τυπώνεται στὰ Τωπογραφεῖα τῃς α«Τυπογραφικῆς καὶ ᾿Εκδοτικῆς Ὁ- ΠΡΟΟΘΩΣ», Ἐν ργο Φ . ν ρα, 56, ΦΥ. Δονκωσία ΠΑΛΑΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΖΑΕΟΔΝ ΑΕ, 26-28 Ταχ. Κιβ. 158 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Τηλ. 190 ο. .ν-ε----θ-----θ--δ- -ᾱ--φ--0--φ...Φ..Φ..Φ.--.Φ «ς δι τν ο--ώ- ον -ν .ρ- ε ακ-ι-- ὃν οὗ φφ» 9 Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἀρ. ἁτ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ λα αἴριση διαφημίσεις) : Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 5. Ακίνητα Μπενόᾶ Τηλέφωνο: 297 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 150 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ο ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ Για ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! . ω. Ἂ ΝΟ ΣΑΧ στ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΠΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΕ, του ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τοΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ (ΑΙΚΕΛ) Χρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 22 ΤΙΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ]Ι Λευκωσία, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 ἈΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ᾿Εσωτερικοῦ: 5 2. 6.0 ᾿Εξωτερικοῦ 5 3.10. ΜΗ Ἡ ΕΙΠΑ ΛΕΜΕΤΙ ὸ ΠΛΕΥΡΟ Τ0Υ Ι. ΕΥΝΛΥΜΗΡΙ ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (Τοῦ ἀντοποκριτῆ µας).-- Ἡ Πανεργα- τικὴ Συνέλευση τῶν ἐργατῶν Λεμεσοῦ, ποὺ ἔγινε στὶς 27.4, 49, ἀφοῦ ἄκουσε καὶ συζήτησε τὸ ἐκλογικὸ πρόγραµµα, μὲ τὸ ὁποῖο κατέρχεται στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλονγὲς ὁ Συνδυασμὸς τοῦ Ενιαίου Μετώπου Ἐργατῶν καὶ Ἐργαζο- µένου Λαοῦ (ΕΜΕΚΕΛ) ἐνέκρινε ὁμόφωνα τὸ πιὸ κάτω ψήφισμα: ” .. ἹἑἹἹ , Ῥ Εκφράζει την ἐκτίµησή της στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἓμε- κελικὸς Συνδυασμός, ὅπως καὶ στὶς προηγούμενες περιπιώ- σεις, θέτει πρὸς συζήτηση τὸ ἐκλογικὸ του πρόγραμμα µπρο- στὰ στὴν ὀργανωμένη ἐργατικὴ τάξη τῆς πόλης µας, δίνον- τας ἔτσι τὴν εὐκαιρία στὸν κάθε ἐργάτῃ νὰ πάρει ἐνεργὸ µέρος στὴν ἐλεύθερη καὶ δηµοκρατικὴ συζήτηση τοῦ προ- εκλογικοῦ προγράµµατος. 2. Θεωρεῖ τὸ ἐκλογικὸ πρόγραμ.- μα τοῦ ΕΜΕΚΕΛΙΝΟΥ Συνδυασμοῦ σὰ ρεαλιστικό, προο- δευτικὸ καὶ πλήρως ἐναρμονισμένο μὲ τὶς σκέψεις καὶ ἔπι- διώξεις τῶν ἐργαζομένων τῆς πόλης µας, τόσον ὡς πρὸς τὴν ἐθνική µας ὑπόθεση, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὴ λύση τῶν θασικῶν δημοτικῶν καὶ ἐργατικῶν προθληµάτων, γιὰ τὴν ἐξυπηρέτη- ση τῆς εργατικῆς τάξης καὶ τοῦ λαοῦ, γενικά. 3. Ὁ ΕΜΕ- Άν ΛΙΚΟΣ Συνδυασμος ἀἄπαρτίζεται ἀπὸ δοκιµασιιένους λαϊκοὺς ἀγωνιστὲς ποὺ σ᾿ ὅλη τοὺς τὴ σταδιοδρομία στάθη- καν πάντα δίπλα στὸ λαό, στοὺς ἐθνικοὺς, πολιτικοκοινωνι. κοὺς καὶ ἐργατικοὺς του ἀγῶνες καὶ καθόλα ἄξιους γιὰ νὰ τοὺς περιθάλουµε μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη µας καὶ μὲ τὴ ψῆφο μας νὰ τοὺς ἀνεθάσουμε καὶ πάλιν στὴ λαϊκὴ δημοτικὴ ἔπαλξη, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ συνεχίσουν τὴν πάλη τους δίπλα στὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸ λαό, γιὰ τὴν παραπέρα προώ- θηση καὶ λύση τῶν προθληµάτων του. 4. Ἡ ἐργατικὴ τάξη τῆς πόλης µας εἶναι ἀποφασισμένη νὰ συµθάλει ὁλόψυχα γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ΕΜΕΚΕΛΙΚΟΥ Συνδυασμοῦ, Χαρίξοντας ἔτσι στὸ λαὸ καὶ στὴν προοδευτικἠ πόλη µας, τὴν πιὸ λαμ- πρή, τὴν πιὸ ἱστορικὴ νίκη ἀπὸ ὅσες ἐγνώρισε µέχρι σήμερα». ὍἩ ΠΡΩΤΟΜΛΗΑ ἩΗ ΛΑΡΛΙΚΙ ΣΥΓΚΕΜΤΡΩΤΕΙΣ ΛΙ ΛΙΜΙΕΙΟΙΕΙΙ ΛΛΕΓΒΑΚΑ, 28 (Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).--ΨΜὲς ὁρ- γανώθηκε στὸ οἴκημα τῶν Συντεχνιῶν Πανεργατικἡ συνέ- λευση ἡ ὁποία ἐξέτασε τὸ ζήτημα τοῦ γιορτασμοῦ τῆς Πρω- τομαγιᾶς. 'Ἡ συνέλευση ὁμόφωνα ἀποφάσισε νὰ συμμετάσχει στὸν Παγκύπριο γιορτασμὸ τῆς Πρωτομογιᾶς, ποὺ γίνεται στὴ Λευκωσία. Πολυάριθµοι ἐργάτες ἤδη θήλωσαν συµµετο- χή. Ἡ συνέλευση ἐπίσης ἄκουσε ἀνακοινώστεις γιὰ τὸ γιορ- τασμὸ ποὺ ὀργανώνεται τὴν παραμονὴ τῆς Πρωτομαγιᾶς στὴν πόλη µας. Ὁ γιορτασμὸς τοῦ Σαθῥάτου θὰ περιλαμ- θάνει διαδήλωση τῶν ἐργατῶν στὶς 1.30 μ.μ. καὶ συγκέν- τρωση στὶς 8.30 μ.μ. μὲ ὁμιλίες καὶ καλλιτεχνικὀ πρόγραµµα. Πε ΠΡΟ ΕΓΚΛΙΜΙ ΦΟΝ ΚΡΙΤΕΙ ΣΕ ΛΝΛΣΙΛΤΙΣΗ ΤΗ ΚΟΝΤΕΙ ΒΑΡΩΣΙΑ, 28 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).--Μυστηρι- ὥδες ἔγκλημα κρατεῖ σὲ ἀναστάτωση ὁλόκληρη τὴν Κοντέα ἀπὸ σήµερα (χτὲς) τὸ πρωῖ. Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες μας, οἱ λεπτομέρειες γύρω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα εἶναι οἱ ἀκόλου- θες: ᾽Απὸ τὸ θράδυ τῆς περασμένης Τρίτης, χάθηκε ἀπὸ τὸ χωριὸ ὁ Παντελῆς Λάρκου, 40 χρονῶν καὶ πανδρεµένος μὲ παιδιά. Τὸ πρωῖ τῆς Τετάρτης ἡ γυναῖκα του καὶ οἱ ἆδελ- φοί του ἄρχισαν νὰ τὸν ἀναζητοῦν στὰ µκοντινὰ χωριὰ καὶ στὶς πόλεις, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. ᾽᾿Αφοῦ κύτταξαν καὶ ὅλους τοὺς λάκκους τοῦ χωριοῦ, µήπως τοῦ σωνέθηκε κανέ- να δυστύχημα, καὶ δὲν τὸν ὀρῆκαν, ἀπελπίστηκαν πιά. Σή- µερα τὸ πρωϊ, τυχαῖα, θρέθηκε σὲ κοντινἠ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ χωριὸ πεσµένος μπρούμµυτα µὲσα σ᾿ ἕνα χωράφι σπερµένο μὲ κριθάρι, νεκρὸς καὶ μὲ µώλωπες σὲ διάφορα µέρη τοῦ σώματος του. Σὲ δυὸ-τρία µέτρα ἀκτῖνα ἀπὸ τὸ πτῶμα, τὸ κριθάρι ἦταν ποδοπατηµένο. Δίπλα του, ὀρέθηκε ἕνα ἐξάρ- τηµα περιστρόφου μὲ δοωόὸ γεμᾶτες σφαῖρες καὶ ἕνα µα- αἷρι, . η ἀστυνομία, διεξάγει ἔρευνες γιὰἁ τὴν διαλεύκανση τοῦ μυστηρίου. Μέχρι τῆς στιγμῆς δὲν ἔγινε νεκροψία γιὰ τὴν διπίστώωση τῶν αἰτίων τοῦ θανάτου. 0] ΕΛΡΩΙΙΗΤΕΣ ΥΠΟΛΕΧΤΗΚΛΗ Η’ ΕΙΒΟΥΣΙΛΣΜΟ ΤΟΥΣ ΛΠΟΦΙΠΗΚΙΒΕΙΗΤΕΣ ΒΑΡΟΣΙΑ, 28 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).--Χτὲς ἆᾱ- φίχθηκαν στὴν πόλη µας, οἱ 18 ἀποφυλακισθέντες λαϊκοὶ ἆ. γωνιστές, Μὲ τὴν εἴσοδο τους στὴν πόλη, ὁ λαός, στὶς δου- λειές καὶ στὰ καταστήµατα, τοὺς ὑποδέχθηκε μὲ χειροκρο- τήµατα καὶ ζητωκραυγές. Τὸ 6ράδυ, ἔγινε στὶς Συντεχνίες πανεργατικἡ συγκέντρωση, στὴν ὁποία ἔγινε ὑποδοχὴ τῶν ἀποφυλακισθέντων. Μίλησαν οἱ φϕ. ᾿Αντ. Ψαθᾶς, Γ, Μακρῆς καὶ Ν. Φλουρέντζος. ᾽Απὸ μέρους τῶν ἀποφυλακισθέντων, µίλησε ὁ φϕ. Βάσος Μαυράτσας. Αὔριο Σάθόατο, ὁπότε ἀποφυλακίζουνται καὶ οἱ ὑπόλοιποι λαϊκοὶ ἀγωνιστές, θὰ γίνει παλλαϊκὴ συγκέντρω- ση στὸ «ΗΡΑΙΟ»Σ στὶς 4 μµ.µ. γιὰ γενική, ἐπίσημη, ὑποδοχὴ ὅλων τῶν ἀποφυλακισθέντων. Στὴ συγκέντρωση θὰ µιλή- σουν οἱ φ. Α, ᾽Αδάμαντος Δήμαρχος, ἢἨ. Φλουρέντζος, Α. Ψαθᾶς καὶ Β. Ποσπορίδης, [Ι ΚΕΚΝΙΙ ΤΗΣ ΛΗΜΟΧΗΣΤΟΙ ΚΗΗΓΟΥΗΝ ΜΠΕΓΟΣΗΕΝΗ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΘΥΣΙ ΒΑΡΟΣΙΑ, 28 (Τοῦ ἀνταποκριτή µας). “Ἡ δεξιοφρο: σύνη τῆς πόλης µας, ἀφοῦ κατόρθωσε κουτσά- στραθὰ νὰ καταρτίσει τὸν «ἐθνικολαϊκὸ»(!!) συνδυασμό της, τὸ ἔρρι- ξε καὶ στήν....... πρωτότυπη ὀργάνωση τοῦ προεκλογικοὺ της ἀγώνα. Ἔτσι, ἀπὸ χθὲς, κυκλοφορεῖ ἀνάμεσα στοὺς Κεκκό- φρονες τοῦ Βαρωσιοῦ ἡ πιὸ κάτὼώ ἐπιστολή, μὲ τὸν τίτλο: «Θὰ εἴμεθα τοχεροὶ»! «Ἡ πόλις µας θὰ σᾶς εὐγνωμονῇ καὶ θά ἔχετε τὰς εὐλογίας τοῦ ἔθνους, τῆς πατρίδος καὶ τῆς ἐκ- Κλησίας, ἐὰν συμμετάσχετε καὶ σεῖς ἐνεργῶς εἰς τὴν προ- σπάθειαν πρὸς ἐξολόθρευσιν τοῦ κομμουνιστικοῦ µιάσµατος ἐν τῇ πόλει µας καὶ φροντίσετε διὰ τὴν νίκην τοῦ ἐθνικολαί- κοῦ Συνδυασμοῦ τῆς πόλεώς µας, τοῦ ὁποίου ἤγετης και ὑποψήφιος Δήμαρχος εἶναι ὁ λαοφιλἠς Βικόλαος .. ᾽Αντω- γίου. Τότε, µία καλὴ τόχη θὰ σᾶς περιµένῃ»., , Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει καὶ τὸ πιὸ κάτω ὑστερόγραφο: «᾿Αν- τιγράψατε ἕξ ὅμοια ἀντίγραφα. Ταχυδρομήσατέ τα εἰς ἕξ ἄλλα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴν γνώμην σας θὰ ἐοηθή- σουν εἰς τὸ νὰ ἔχωμεν τὴν τύχην, διὰ τὴν ὁποίαν γίνεται λό- γος ἀνωτέρω», ἢ ΠΡΩΛΙΕΥΤΙΚΟΣ” ΚΠΠΡΙΛΗΣ ΕΠΙΘΥ ΜΕ ΝΙΚΗΗ ΤΗ ΝΕΚΚΟΦΡΟΠΙΗ/ Μὲ τὸν τίτλο: «Ὁ κ. ᾿Ιωάννης Κληρίδης ἀποσύρεται ᾱ- πὀ τὴν τοπικἡ πολιτικὴ» ἡ ἐγγλέζικη ἐφημερίδα «Σύπριοτ» δηµοσίεψε χτές τὴν ἀκόλουθη συνέντευξη μὲ τὸ Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Ι. Κληρίδη. «Ὁ δηµοφιλὴς καὶ δραστήριος Δήμαρχος τῆς Λευκῶ- σίας |. Κληρίδης δήλωσε ππάς στὸ «Σύπριοτ» πως θ᾽. ἄπο- συρθεῖ ἀπὸ τὶς Δημοτικὲς ὀποθέσεις, καὶ δὲ θά ἐπιδιώξει γά ἐπανεκλεγεῖ στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογές. Ο. κ. Κλη: ρίδης μᾶς δήλωσε, πώς, ἡ ἐμφάνισή του ἐπὶ κεφαλῆς ἑνός γέου ἐκλογικοῦ συνδυασμοῦ δυνατὸν νὰ προκαλοῦσε διά- σπαση τῶν ἀντικομμουνιοτικῶν ψήφων, χωρὶς κανένα ὠφέ- λιμο σκοπό. Ὁ κ. Κληρίδης εἶπεν ἐπίσης, πώς, δὲ θὰ κατέ- δει στὶς ἐκλογές, γιατὶ πιστεύει πὼς θάταν κακὴ ἐξυπηρέ- τηση τοῦ κοινοῦ νὰ διευκολύνει τὴν ἐκλογη στὸ Δημοτικό Συμθούλιο Λευκωσίας ἀνθρώπων χωρὶς πεῖρα, ποὺ δυνατὸν γὰ πειραµατίζονταν σὲ θάρος τοῦ κοινοῦ. Ανασκοπώντας τὴ θητεία του πιστεύει εἶπε πώς, στὴ διάρκεια της, Όπηβετη: σε τοὺς ψηφοφόρους πιστὰ καὶ καλὰἁ χωρὶς διάκριση ὅσον Φορᾶ τὰ πολιτικὰ τους φρονήματα καὶ τὴν κοινωνική τους θέση. ᾿Αϕήνει, συνέχισε, τὸ Δημαρχεῖο μὲ ἱκανοποίηση για τὸ πολὺ ὠφέλιμο ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε αὐτὸς καὶ οἱ σύμδου- λοί του, Ὁ κ. Κληρίδης, δήλωσε ἀκόμη, πώς, μὲ τὸ να μη ἐκθέσει ὁ ἴδιος ὑποψηφιότητα, τὸ ᾿Εθνικὸ κόμμα θὰ ἔχει συντριπτικὴ ἐπιτυχία στὶς προσεχεις Δημοτικὲς ἑκαγο πρᾶγμα ποὺ ὑπὸ τὰς σημερινὰς πολιτικάς͵ συνθήκας τὸ τω: ρεῖ καλόν. Περαιτέρω ὁ κ. Κληρίδης δήλωσε πὼς νομίζει ὅτι τὸ Ἐθνικὸν Κόμμα θρίσκεται σὲ ἀντίφαση μὲ το να παιρ- γει µέρος στὶς Δημοτικὲς ἐκλογὲς κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ν εὔρ: νιέται συνεργασία γιὰ πλατύτερη ὀἁππβοε τς δια κυθέρνηση τοῦ τόπου. ὉΟ ἴδιος, συνέχισε, :. ἐξακολου εἲ νὰ διαφωνεῖ μὲ τὴ θέση ὅτι ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς Ενωσης µπο- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28.-- Τὸ Πρακτορεῖο “Ελεύθερη ἙἛλ- ! λάδα» µετάδωσε σήµερα τὴν! πιὸ κάτω ἔκκληση τῆς Προσω- | ρινῆς Κυθέρνησης πρὸς τοὺς | Φφαντάρους, τοὺς ἐθνοφρουρί- | τες καὶ τοὺς τίµιους ἀξιώμα- : τικούς: Τίμιοι ᾿Αξιωματικοὶ, ᾿Αδέρ-' φια! Στὶς 20 τοῦ Απρίλη ή Προσ. Ἂιοκρατυκή Κυθέρνη- | ση τῆς ᾿Ελεύθερης Ἑλλάδας | ἐξέδωκε ἔκκληση, ποὺ τὴν ᾱ- πηύθυνε πρὸς τὴ Γεν. Συνέ- λευση τῆς ᾿Ὀργάνωσης ἛἝνω- µένων Ἐθνῶν, πρὸς τὸ Παγ-! κόσμιο Συνέδριο τῆς Εἰρήνης | καὶ πρὸς τοὺς Δημοκράτες ὅ- λου τοῦ κόσμου. Στὴν ἔκκλη- σή µας ἐκείνη τονίζαµε ξεκά- ΙΩΝΙΚΗ 10Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ὍὉ κ. Αντώνης Λοϊζου ἐκ Λευκωσίας καὶ ἡ δ. Σωτῆρα Ζαχαρία ἐκ Κώμης Κκεπὴρ καὶ νῦν κάτοικος Λευκωσίας, ἔδωκαν ἁμοιθαία ὑπόσχεση γάμου. ΓΑΜΟΙ ὍὉ κ. Νικόλας Γ,. Παρα- σκευᾶ, ἀπὸ τὸν Λάρνακα Λα- πήθου καὶ ἡ δ. Μαρία Πολυ- δώρου, ἀπὸ τὸν 'ΑΥγ. Δομέτιο, τελοῦν τοὺς γάμους των τὴν πρ. Κυριακήν, 1 Μαΐου, ὥρα 3 μ.μ. εἰς τὴν ἐκκλησίαν “Α». Γεωργίου καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους νὰ παρευρεθοῦν. ᾿Ιδιαίτεραι προσ κλήσεις δὲν θὰ σταλοῦν. -“ὍὉ κ, Χριστάκης Γ. Μάγου καὶ ἡ δ. “Ἕλλη Χ. Μαυρομμά- τη, τελοῦν τοὺς γάμους των τὴν προσεχῆ Κυριακὴν, 1 Μα- ἴου, καὶ ὥραν 5 μ.μ. εἰς τὴν ἐκκλησίαν Χρυσελεούσης τρο θόλου καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους νὰ πα- ραστοῦν. -“Ὁ κ. Γεώργιος Δ. ᾽Ατζιά- ρη καὶ ἡ δ. Ἔλλη Δ. Κλεάν- θους, καὶ οἱ δυὀὸ ἀπὸ τοῦ Μόρ- φου, τελοῦν τοὺς γάμους των τὴν πρ. ἄυριακήν, Την Μαΐου. καὶ ὥραν 4.30 μ.μ. εἰς τὴν ἐκκλησίαν 'ΑΥγ. Μάµαντος Μόρ φου καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγ γενεῖς καὶ φίλους νὰ παρευρε- θοῦν. ὍὉ κ. Τρύφωνας Παπαγιάν- νης ἀπὸ τὸ Βασίλι (Λεονα- ρίσσου) καὶ ἡ δ. Φραγκοῦ Γεωργίου ἀπὸ τὴν Λιθράγκω- µη, τελοῦν τὴν Κυριακὴ η Μαΐου καὶ ὥραν 3 μ.μ. τοὺς γάµους τους στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας Κανακαρίας (Διθράγκωμης) καὶ καλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους τους νὰ παρευρεθοῦν. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ὁ κ. Βασίλης Κ, Ιουδου- νᾶς, ἀπὸ τὴ Λάπηθο, καὶ ἡ δ. Μαρία ΒΜ. Καταλάνου, ἀπὸ τὴν Ὄρκα, τελοῦν τοὺς άρρα- θῶνες τους τὴν προσεχῆ Κυρι- ακήν, Ίην Μαΐου, καὶ ὥραν ὁ μ.μ. εἰς Ὄρκαν, καὶ προσκα- λοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φί- λους των νὰ παρευρεθοῦν, ΣΥΜΕΔΡΙΑ Α.Κ.Ε.Λ. Καλεῖται σὲ ἔκτακτη συνε- δρία ἡ ὁμάδα ΑΚΕΛ ρα 4.49 µένης τὸ δΣάῤφθβατον ὅ0 καὶ ὥραν 4 μ.μ. ΑΦΙΞΕΙΣ ᾿᾽Αφίκετο ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὁ ὀφθαλμολόγος κ. Σόλων Σαρρῆς καὶ θὰ ἐγκατασταθεῖ µονίµως ἐν Λευκωσίᾳ. Ἡ νεόκτιστος κλινική του, ἄνωθεν τῶν γραφείων τῆς ἐ- φημερίδος «Ἐλευθερία», θὰ εἶναι ἑτοίμη ἐντὸς ἑνὸς µηνός. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ᾽Αναχωρεῖ σήµερα στὴν ᾽ΑΥ- γλία γιὰ σπουδές, σὰν ὑπό- τροφος τῆς Κυπριακῆς Κυθέρ- νησης, ἡ ὃδ. Χρύσω Χ. Δημη- τριάδη. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Καλοῦνται σὲ Ακαή ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Σ.υντε- χνιῶν Λευκωσίας γιά τὴ Συν- διάσκεψη τῆς Κυριακῆς σήµε- ρα Παρασκευἠ καὶ ὥραν 7 µ. ἡμ. γιὰ µελέτη τοῦ ἐγγράφου τῆς ΠΕΟ καὶ γιὰ τὶς εἰσηγή- σεις, ΠΛ ΕΠΙΘΕΗ ΚΙ ΛΗΗΣΧΙΗ Γ. Παρουσιάστηκαν Χχτὲς στὸ | δικαστήριο τὰ µέλη τῆς Συν- Ἐν ία παλ αλλον, Αμθσίων Γκέντρων: Νησίφορος Βαρδῆς, ! Μιλτιάδης Κωνσταντινίδης, Χα: ᾿ Ρράλαμπος Γεωργίου, Νικηφό-ι ρος Χατζηχριστοδούλου καὶ: ὁάάθας ᾿Αριστοτέλους καὶ | τοὺς διατυπώθηκε ἡ κατηγο-: ρία πὼς ἐπετέθηκαν καὶ κτύ-! πησαν τὸν ἐργοδότη Αχιλλέα Διουσκή, διευθυντὴ τοῦ «Λαἲ- ον Μπάρ», καὶ προκάλεσαν ἀνησυχία. Ὅλοι οἱ κατηγο- ρούμενοι δὲν παραδέχθηκαν τὶς κατηγορίες τους καὶ ἄπο-ι λύθηκαν μὲ 20 λίρες ἐν γύηση! ὁ καθένας, γιὰ νὰ δικαστοῦν ι στὶς 6 Μαϊου. Ἡ ἴδιες κατη- γορίες διατυπώθηκαν κ᾿ ἑνάν- τια στὸ διευθυντή τοῦ «Λάϊον Μπὰρ» ποὺ θὰ δικαστεῖ στὶς 6 Μαϊου. | { ΟΙΚΟΠΕΔΑ!: ΟΙΚΟΠΕΔΑΙ! ΓΠωλοῦνται οἰκόπεδα στὴν ὁδ. Δερύνειας, Βαρῶσια. ἐν- τὸς τοῦ κήπου τοῦ κ. Μιχάλη Μιοχωρίτη. σὲ τιμὲς λογικές, Γίνονται εὐκολίες στὴν πλη- ρωμή. Τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. ὁ- σα ἁπὸ τὰ οἰκόπεδα μείνουν) ἀπώλητα, θά πωληθοῦν οἱ- ᾿ κειοθελῶς σὲ δηµόσιο πλει-] στηριασμὀ, στὸν Μορφωτικό! Σύλλογο Δερύνείας. ᾿Αποταθῆτε:-- ΒΑΣ ΙΛΗΝΙ Χ'΄’ ΠΑΣΧΑΛΗΝ, ὁδὸς Λάρ: ρεῖ νὰ ἐπηρεαστεῖ μ ἐνδιάμεση ἀποδοχὴ συνταγματικῶν µε ταρρυθµίσεων, νακος, 91Α, ΒΑΡΟΩΣΙΑ. θαρα πὼς ἐμεῖς εἴμαστε ἕ- τοιµοι νὰ σταµατήσουµε τὸν᾿ πόλεμο καὶ τὴν ἀνθρωποσφα-: λάδα Μπορεϊ νὰ ἡσυχάσει ὁ γὴ στὴν Ἑλλάδα. Λέγαμε ᾱ-ι τόπος µας Μπορεῖ νὰ σταµα- | κόµη πῶς γι αὐτὸ τὸ σκοπὸ. τήσει ἡ ἄδικη αἱματοχυσία : ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ κά- Ἐκεῖνοι ἀπάντησαν ὄχι. Τὶ λέ- | µουµε τὶς πιὸ μεγάλες θυσί- ἐτε ἐσεῖς Θέλετε τὴν εἰρήνευ- | ἐς και υποχωρήσεις, γιὰ νὰιση καὶ τὴ συναδέλφωση Θέ- σταματήσει τὸ αἷμα, γιὰ νὰ! λετε νὰ γυρίσετε γυρίσουν ὅλοι στὰ σπίτια τους, σας, γιά νά ἡσυχάσει ἡ Ἑλλάδα | οἰκογένειές σας, στὰ παιδιά | καὶ νὰ θρεῖ εἰρήνη ὁ λαὸς[σας Οἱ Παπάγος, Τσακαλῶ- . μας. ᾽Αντὶ ὅμως ἄλλης ἀπάν-:τος, Βεντήρης καὶ Μπαλοδῆ- τησης, οἱ ἐθελόδουλοι τῆς ᾿Α-' µος διατάζουν τοὺς ἀξιωμα- | θήνας καὶ τὰ ξένα ἀφεντικά | τικοὺς σας: «Σ κοτῶστε τοὺς] τους, σᾶς διατάζουν νὰ ἔανα-| φαντάρους ποὺ δὲν προχω- θγεῖτε στὸ Γράμμο, θυσιάζον- | ροῦν. Σ κοτῶστε ἐπὶ τόπου ὅ- τας τὴ ζωή σας γιὰ λογαρια-/ σους ἀπειθαρχοῦν». /Αποροῦν σμὸ ξένων συµφερόντων. Τώ- ' ὅμως αὐτοί, οἱ λίγοι, νὰ χύ- ρα, ἐμεῖς, ἀπευθυνόμαστε σὲ: νουν ἔτσι τὸ αἷμα σας, ἐνάν- σᾶς καὶ σᾶς ρωτοῦμε: Μπο- στὰ σπίτια | στὰ χωράφια σας, στὶς! ΗΕ ΠΠΗΠΙΗΠΠΜΙΠ ΜΙΤ ΠΝΙΙ ΤΗ ΚΙΝ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἕλ- ΄λα στρατιωτικὰ αὐτοκίνητα. λάδα» µετάδωσε τὰ πιὸ κάτω, Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐχθροῦ εἶναι γιά τὴ δράση τοῦ Δημοκρατι- ἀνεξακρίόωτες, τὸν κοῦ Στρατοῦ ἐνάντια µισθοφόρους τοῦ Τροῦμαν: Μέ-, ρα 60 µέτρων. Οἱ συγκοινωνί- τὠωπο Γράμμου. Στὶς 25 τοῦ. ες τοῦ ἐχθροῦ διακόπηκαν. ᾿Απρίλη τμῆµα τοῦ Δ.Σ.Ε.Ι Στὴν τοποθεσία Άγ. ᾿Ἠλία κτύπησε ἔξω ἀπὸ τὴν Κόνιτσα ͵ ᾽Αμάραντου ἄντρες τοῦ Δ.Σ, φάλαγγα ἐχθρικῶν αὐτοκινή- | Ε. σκόρπισαν ἄφθονο διαφω- των. Ἕνα αὐτοκίνητο κατα-͵ τιστικὸ ὑλικό, καὶ στὴν πε- στράφηκε καὶ ἀρκετὰ ἄλλα, ριοχὴ Αγ. ᾿Ηλία Μυροθλήτη ὑπέστησαν ζημιές. ᾽Απώλειες| µαχήτριές µας μίλησαν στοὺς τοῦ ἐχθροῦ ὅ νεκροὶ καὶ 13: φαντάρους μὲ τηλεθόα, κα- τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, στὶς γραμμὲς τοῦ Δημ. Στρα- ρεῖ νὰ γίνει εἰρήνη στὴν Ἑλ- | καὶ τὴ δική σας, γιὰ εἰρήνη ἵκτα τὴν ἀἁπάντηση. Μὴν Γναδέλφωσης. νάχθηκαν τραυματίες. Στὸ δρόµο Γιάν-, λώντας τους νὰ σταματήσουν | νινα πρὸς Πόνιτσαν σαμποτὲρς τὸν πόλεμο καὶ νὰ περάσουν | Ρρους. τια οτὴ θέληση τὴ δική µας καὶ συναδέλφωση, ποὺ εἶναι καὶ θέληση ὅλου τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας Οχι, δὲν μποροῦν, Σταθεῖτε μπροδτὰ τους ἄπο- φασιστικἁ. Δόστε τους ἔμπρα- ολε- μᾶτε ἐνάντια στ ἀδέλφια σας. Μἠ µρίξετε ἄλλη πιστολιά. Βγάλτε παντοῦ ἐπιτροπὲς συ- Στῆστε παντοῦ τὶς δημοκρατικές σας ὀργανώ- σεις µέσα στὸ στρατὀ. [καὶ ἐ- λᾶτε σὲ μᾶς γιὰ μιὰ ἆπευ- θείας συνεννόηση, γιὰ τὸ στα- µάτηµα τοῦ ἐμφύλιου σπαραγ- μοῦ. Θὰ σᾶς δεχτοῦμε σὰν τί- µιους ἀνθρώπους μὲ ἀνοιχτὲς ἀγκάλες. Σκεφτεῖτε καὶ ἆπο- [ ΝΙΝΡΙΙ 98. Τὸ ἀνατίναξαν μὲ νάρκες Συὸ ἅλ- τοῦ. Στὴν περιοχἡ Καϊμακσα- λὰν τὰ τμήματά µας κτύπη- σαν τὸ σταθμὸ διοίκησης τῆς ἴδιοι 22 ἐχθρικῆς ταξιαρχίας. ᾽Α- στοὺς ' δρόµο ἀνατινάχθηκε μιὰ γέφυ- νατινάχθηκαν δυὸ ὀχυρωμένα σπίτια. Οἱ ἀπώλειες τοῦ ἐχ- θροῦ σὲ νεκροὺς καὶ τραυµα- τίες εἶναι ἀνεξακρίόωτες. ᾽Α- πὸ νάρκες ποὺ τοποθέτησαν σαμποτέρς τοῦ Δημοκρατικοῦ δι τρατοῦ στὶς τοποθεσίες Πύρ- γου καὶ Παναγίτσας ἆνατι- δυὸ στρατιωτικἁ γεμάτα Φφαντά ᾽Απώλειες τοῦ ἐχθροῦ 12 νεκροὶ καὶ 17 τραυματίες. αὐτοκίνητα 1 [ΛΜ [1ὰ 1! ΙΜΙ ΠΜ ΗΡΙ ΜΟΣΧΑ, 28.-- Τὸ Πρακτο-| «ἡ φιλία ἀνάμεσα οστεὺς λα- ρεῖο «Τὰς» µετάδωσε σήµερα! οὓς τῶν Ἑν. Πολιτειῶν, τῆς τὰ πιὸ κάτω μὲ τὴν εὐκαιρία| ᾽Αγγλίας καὶ τῆς Σοθιετικῆς τῆς Πρώτομαγιᾶς: «Τὶς ἡμέ-[ “Ενωσης εἶναι ἡ καλύτερη ἐγ- ρες αὐτές, παραμονὲς τῆς! γύηση γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κὀ- Πρωτομαγιᾶς, οἱ λαοὶ τῆς Σο-| σµου», θρίσκει τεράστιαν ἁπή- θιετικῆς Ἔνωσης στρέφουν ἁ-| χηση στοὺς ἐργάτες καὶ τοὺς δελφικἁἀ τὰ µάτια πρὸς ὅλουςι ἐργαζομένους αὐτῶν τῶν χω- τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου, ποὺ| ρῶν». ἀγωνίζουνται γιὰ τὴν εἰρήνη ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28.- Τὸ καὶ τὴ δημοκρατία. Στὴν πά-| Πρακτορεῖο «Μέα Μίνα» µετά- λη γιὰ μιὰ σταθερὴ εἰρήνη,! δώσε σήµερα Πρωτομµαγιάτι- στὴν πάλη γιό τὴ φιλία καὶ τὴ] κα συνθήµατα τῆς Κινέζικης δηµοκρατικἠ συνεργασία τῶν Ἐργατικῆς Συνοµοσπονδίας. λαῶν τῆς γῆς, δίπλα στὴ µε-| Οἱ ἐργάτες τῆς Μίνας καλοῦν γάλη καὶ πανίσχύρη Σ.οδθιετι-! ὁλόκληρο τὸ λαὸ νὰ θοηθήσει κὴ Ένωση καὶ τἰς Λαϊκὲς Δη-| τὸ στρατὸ καὶ νὰ συνεισφέρει µοκρατίες, οσυσπειρώνουνται | μὲ ὅλες του τὶς δυνάµεις στὴν σήµερα οἱ ἐργάτες, οἱ έργα-| ἀνασυγκρότηση τῆς 6ιοµηχα- ζόμενοι κι’ ὅλοι οἱ ἄλλοι προ-| νίας τῆς χώρας, γιατὶ µόνον οδευτικοὶ ἄνθρωποι σ᾿ ὅλη τὴ! ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ γῆ, μαζὶ μὲ τοὺς λαοὺς τῆςι πραγµατικἡ ἀνεξαρτησία γιὰ ᾽Αμερικῆς καὶ τῆς Μεγ. Βρετ-! τὸν Κινέζικο λαό. Παραπέρα τανίας. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἁμ-] καλοῦνται ὅλοι οἱ ἐργαζόμε- φιθολία ὅτι τὸ σύνθημα τῆς]νοι τῶν ἀπολευθερωμένων πε- Πρώτης τοῦ Μάη, ποὺ σὰν' ριοχῶν νά αὐξήσουν τὴν παρα- προσκλητήριο σάλπισµα ὀγῆκε] γωγή καὶ νἁ καλύψουν τὶς ᾱ- ἀπὸ τὴ Μεγάλη Χώρα τοῦ 2ο-| νάγκες τοῦ μετώπου. Οἱ κά- σιαλισμοῦ, καὶ ποὺ τονίζει πὼς! τοικοι τῶν κατεχοµένων πε- ΙΠΜΙΝΜΙΝ ΗΗΝΗ ΛΙ ΤΗΣ ΜΙΤ ΤΙΜΗ ΚΝΙ ΜΙΝΙ ριοχῶν, ἐξ ἄλλου, καλοῦνται γὰ ὑπερασπίσουν μαχητικά τά ἐργοστάσια καὶ τὶς μηχανὲς, γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴν κατα- στροφή τους ἀπὸ τὶς ὑποχω- ροῦσες δυνάµεις τοῦ Μουόμι- ταγκ. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ο2Ν8.-- “Ἡ Κεντρικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ Κόμ- µατος τῶν Εργαζομένων τῆς Οὐγγαρίας ἐξέδωκε Πρωτοµα- γιάτικα συνθήµατα, ὅπου το- νίζεται πὼς ὁ Οὐγγρικὸς λαὸς εἶναι ἕτοιμος νὰ ὑπερασπίσει τὴν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης, προχωρώντας στὸν ἀγώνα ὅ- λων τῶν λαῶν γιὰ τὸ θρίαµ- 6ο τῆς εἰρήνης, τῆς δηµοκρα: τίας καὶ τοῦ Σ οσιαλισμοῦ. Οἱ Ούγγροι ἐργαζόμενοι στἐλ- λουνάδελφικὀ χαιρετισμὸ πρὸς τοὺς λαοὺς τῆς Σοθιετικῆς Ἕννωσης, τῶν Λαϊκῶν Δημο- κρατιῶν καὶ ὅλους τοὺς ἔργα- ζομένους τοῦ κόσμου, ποὺ ἆ- γωνίζουνται γιὰ τὴν εἰρήνη, ἐνάντια στοὺς ἱμπεριαλιστὲς ὑποδαυλιστὲς τοῦ πολέμου. ΛΑΡΝΑΚΑ, 28. (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- ᾽Αντιπρο- σωπεία τῶν Συντεχνιῶν καὶ τοῦ ΑΚΕΛ, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν συν. Γ. Χριστοδουλίδη, Π. Παναγίδη, ᾿Ανδρ. Γεωργίου καὶ Γ. Φωτίου, μετὰ τοῦ Δη- µάρχου κ. Σανταμᾶ, ἔγινε σή: µερα δεκτἠ ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ Λάρνακας καὶ συνεζήτησε µα- ζί του τὸ ἀνεργιακὸ πρόόλη- μα. Ἡ Λαϊκὴ ἀντιπροσωπεία ἔδωκε τοὺς πιὸ κάτω ἀριθ- μοὺς τῶν ἀνέργων τῆς πόλης: Κτίστες 20, Πελεκάνοι 20, Μη- ανικοὶ 22, Σιωφὲρ 20, ᾿Ανει- ζκωυτοι ἐργάτες 200, Λιμε- νεργάτες 140. Σύνολο 452. Ἡ ἀντιπροσωπεία ἀπέδωσε τὴν ἀνεργία στὸν περιορισμὸ τῆς θιομηχανικῆς δραστηριότητας (Κομθίων, Ὑποδηματοποιϊας), στὸ κλείσιμο τῶν στρατιωώτι- κῶν δουλειῶν, στὸν περιορισμὸ τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν καὶ ἐπληροφόρησε τὸ Αιήτη ο τι ὅλοι οἱ ἄνεργοι δὲν δρί- σκουν οὔτε γιὰ µίαν ἡμέρα δουλειά. Οἱ Λιμενεργάτες, λό- γω τῆς ἀπονέκρωσης τοῦ λι- μανιοῦ Λάρνακας, κυριολεκτι- κἁ λιμοκτονοῦν. Οἱ εἰσηγήσεις τῆς ἀἄντιπρο- σωπείας ἦταν αἱ ἀκόλουθες:-- α) Νἀὰ ἐκτελεσθοῦν δίχως καθυστέρηση τὰ ἔργα, ὅπως ἡ ἀσφαλτόστρωση τοῦ «μπάῖ- πάς» Λάρνακας καὶ ἡ ἀποξή- ρανση τῶν ἑλῶν ᾽Αγίου Λαζά- ρου καὶ Παμπούλας. ϐ) ὰ ἐνδιαφερθεῖ ἡ Κυθέρνηση γιὰ τὸ λιμένα τῆς Λάρνακας, Υ) ΒΜὰ παραχωρηθεῖ χορήγημα πρὸς τὸ Δῆμο Λάρνακας γιὰ τὴν ἐπισκευὴ τῶν δρόμων καὶ τὴν κατασκευἠ νέων. (Ἡ εἰσή- γήση αὐτὴ ἔγινε πρὸ πολλῶν ΜΗ! ΙΙ ΡΙΙΠΗΙ ΜΗΝ ΤΙΗΗΗ ΜΙΡΠΙ Πῇ ΙΚΤΙ ΛΙ ΜΗΝ μηνῶν ἀπὸ τὸ Δημοτ. Συμθού- λιο καὶ τὶς ᾿Ὀργανώσεις). Ὁ Διοικητής ἀπάντησε ὅτι ἔχει ὑπ᾽ ὄψη του τὰ πιὸ πάνω ἔργα καὶ ἐνεργεῖ γιὰ τὴν ἐπί- σπευση τῆς ἐκτέλεσής τους. Σχετικἁ μὲ τὸ λιμενικό, ἐ- πληροφόρησε τὴν ἀντιπροσω- πεία ὅτι θὰ καταπλεύσει προ- σεχῶς στὴ Λάρνακα πλοῖον ποὺ φέρνει φορτίον αὐστραλια- νοῦ σίτου γιὰ ἐκφόρτωση στὴ Λάρνακα. Όσο γιὰ τὸ εἰδικὸ χορήγηµα πρὸς τὸ Δῆμο, ὁ Διοικητὴς ἐξέφρασε ἐνδοια- σμούς, τελικἀ ὅμως ἐδήλωσε ὅτι θἀ μελετήσει τὸ ζήτημα καὶ θά τὸ ὑποθάλει πρὸς τὴν Κυθέρνηση. Ὅπως ἀντιλαμ- θάνουμαι οἱ Συντεχνίες Λάρ- νακας θὰ ὑποθάλουν ὑπόμνη- μα γιὰ τὴν ἀνεργία πρὸς τὸ Διοικητὴ Εργασίας. ΣΝΕΧΙΘΙΗΤΑΙ 0ἱ ΣΗΙΗΤΗΤΕΙΣ ΠΙ Τρ ΓΕΡΗΛΝΙΝΟ ΠΡΟΒΛΗΗΛ ΟΥΑΣ ΙΓΕΝΤΩΜΝ, 28 (Ρέουτερ).- Ὁ Πρόεδρος Τροῦμµαν ἐδήλωσε σήµερα, πὠὼς πιστεύει ὅτι ἡ Σοδξιετικἠ Κυθέρνηση ἐνεργεῖ μὲ «καλὴν πίστη» κατὰ τὶς διεξαγόµενες συνοµιλί- ες μὲ τὶς Κυθερνήσεις τῶν Δυτικῶν χωρῶν γιὰ ἄρση τοῦ ᾱ- ποκλεισμοῦ τοῦ Βερολίνου. Ὁ Τροῦμαν πρόσθεσε πως οἱ ἐξελίξεις τῶν συζητήσεων, ὅπως ἔχουν περιγραφεῖ σὲ ἀνα- κοίνωση τοῦ Σταίητ Βτιπάρτμµεντ εἶναι «ἐνθαρρυντικές», Στὸ μεταξὺ σήµερα οἱ συνομιλίες γύρω ἀπὸ τὸ Γερμα- νικὸ πρόόθληµα συνεχίστηκαν μεταξὺ τοῦ Ρώσσου ἀντιπρο- σώπου κ. Μαλὶκ καὶ τοῦ κ. Τζέσσαπ, ᾽Αμερικάνου ἐπιτετραμ- µένου γιὰ τὶς διεθνεῖ διαπραγματεύσεις. Η συνάντηση, στὴν ὁποία παρευρέθηκε καὶ ὁ Γκρομύκο, κράτησε 90 λεπτά. Οἱ Ρῶσσοι ἀντιπρόσωποι ἀπαίτησαν ἀπερίφραστη ἀνταλλαγὴ |! ἀπόψεων ἐπὶ ὅλων τῶν ἐξωτερικῶν ζητημάτων, συµπεριλαµ- θανοµένου καὶ τοῦ Βορειοατλαντικοῦ συμφώνου. Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΠΕΝ ΕΙΠΗΙ ΛΗΛΠΙΦΕΙΚΤΟΣ { ! [ ΜΟΣΧΑ, 28.- Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ Πρακτο-| τοὺς καπήλους τοῦ κάθε ὁσίου. ρείου «Τὰς», ὀργανώθηκε χτὲς στὴ Ρώμη µεγάλο συλλαλη:! τήριο τῶν ὁπαδῶν τῆς εἰρήνης, στὸ ὁποῖο μίλησε ὁ ἡγέτης: τοῦ ᾿Ιταλικοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος Πιέτρο ἨΜένν. Ὁ. Νέννι τόνισε: «“ΗἩ προσχώρηση τῆς ᾿Ιταλίας στὸ Βορειοατ- λαντικὸ σύμρωνο οὐσιαστικά σηµαίνει παράδοση τῆς γώρας µας γιὰ νὰ μεταθληθεῖ σὲ ἀεροπορικὴ καὶ στρατιωτική 6α- ση τῶν ᾽Αμερικάνων ἰμπεριαλιστῶν. Ἡ ὑποχρέωση τῶν [τα- λῶν. Σοσιαλιστῶν εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς, εἰρήνης. Εἴμαστε πέρα γιά πέρα πεπεισμένοι πὼς ἡ εἰρήνη! τοῦ κόσμου μπορεῖ νἁ διατηρηθεῖ καὶ πως ἕνας τρίτος παν- κόσµιος πόλεμος δὲν εἴναι ἀναπόφευχτος. Οἱ ἐνέργειες ποὺ στρεφούυνται ἑνάντιά µας καὶ ποὺ ἔχουν σκοπὸ νὰ διασπά-ι σουν τὴν ἑνότητα τῆς ᾿Ιταλικῆς ἐργατικῆς τάξης, θὰ ἀπο-ι τώχουν. Οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ἐργαζόμενοι τῆς ᾿Ιταλίας µπο- ροῦν νὰ θασίζουνται σὲ μᾶς». ϱ ΤΡΙΚΕΕ ΠΗ ΛΠΛΗΤΗ ΒΑΡΩΣΙΑ, 28 (Τοῦ ἀντα- ποκριτῆ µας).-- Ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης µας φ. ᾽Αδάμαντος, πῆρε ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸ Γεν. Γραμματέα τοῦ ΟΠΕ. κ. Τρίκ- 6ε Λη ἡμερ. 14.3.43 μὲ τὴν ὃ- ποία τοῦ ἀγγέλλεται ἡ λήψη τοῦ τηλεγραφήματος τοῦ Δη- µοτ. Συµθουλίου, σχετικά μὲ τὴν καταδίκη τῆς Κρήνης Παυ λίδου σὲ θάνατο ἀπὸ τὸν ἑλ- ληνικὸ μοναρχοφασισμµὀ. Η0Η0ΙΛ-ΠΡΦΕΛΣ Τὴν Κυριακἡ 1.2.49 θὰ γίνει στὸ «Γκόουλ» ἡ ποδοσφαιρικἡ συνάντηση ποὺ μὲ τόση ἄνυ- ποµονησία περιμένουν οἱ φι- λοι τῶν δυὸ καλῶν µας σωµα- τείων ᾿Ορφέα καὶ Ὀμόνοιας,. Κ᾿ οἱ δυὸ ὁμάδες θὰ κατέδουν στὸν ἀθλητικὸ στῖθο άποφα- σισµένες ὄχι µονάχα νὰ διεκ- δικήσουν μὲ πεῖσμα τὴ νίκη, μὰ καὶ νὰ διδάξουν τὸ ἀνώτε- ρο ἀθλητικὸ πνεῦμα, ποὺ τόσο δεινοπάθησε τελευταῖα, ἀπὸ Σήµερα Παρασκευή, στὶς 7 μ.μ.. καλοῦνται σὲ σύσκεψη ὅλοι οἱ ἐκλε- γέντες ἀντιπρόσωποι τῆς τόλης καὶ ἐπαρχίας ᾽Αμ- µοχώστου γιὰ τὸ Στ΄ Παγκύπριο Ἀυντεχνια- κὀ Συνέδριο μὲ θέµα:--- Μελέτη Παρατηρήσεων καὶ ὑπόδειξη ὑποψηφίων γιὰ τὸ νέο Γ.Σ, τῆς ΠΠ. Ε.Ο. .. .--9-.9--0-----ᾱ- 9 ο- -ᾱ- -ᾱ- -ᾱ--ᾱ--ᾱ-----ᾱ--δ--θ--σ--θ- οἆ ὁ [λ ΙΑ ΕΙΜΗΝΤΙΗ ΗΡΙ ΚΙ ΙΙΙ ΠΙΝ Λι, ἰ ἰἱ ΜΙΗ (ΙΙ η Η ΠΠΠΙΠ ΠΠ ΠΠ ΠΠῃ Φασίστε. ᾿Εμεῖς σᾶς περιµέ- νουµε πάντοτε. Μιὰ συμθουλὴ ἔχουμε νὰ σᾶς κάµουµε: Ἐ- σεῖς ποὺ κάθε στιγμὴ τραθιέ- στε στὸ μέτωπο καὶ σᾶς σκο- τώνουν, σκοτῶστε ἄφοθα κάθε φασίστα ἀξιωματικὸ, ποὺ μὲ τὸ πιστόλι στὸ χέρι σᾶς ὁδή- γεῖ στὴ σφαγή. Πάρτε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση τώρα. Ὅπου κι ἂν δρεθεῖτε, στὴ δύσκολη σας στιγµή, σηκῶστε µόνο ἕνα μαντήλι, Φωνάξετέ µας. Ὦ᾿ΤἛἘ.- μεῖς, ὅπου κι ἂν εἶστε, θὰ θρεθοῦµε πάντα κοντά σας. Εἶναι ὁ µόνος τρόπος νὰ ζή- σουµε τὸ ταχύτερο ἐλεύθεροι καὶ νὰ σώσουμε μαζὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα». ΧΙΙΝΟΥΡΠΙΕΙ ΣΙΝΕΙΦΙΡΕΙ ΣΤθ ΤΑΜΕΙΟ ΛΛΙΚΟΝ ΜΜΕ Οἱ ἀκελιστές, οἱ ἐργάτες, οἱ ἀγρότες, οἱ µικροκαταστηµα- τάρχες κ᾿ οἱ θιοτέχνες, ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι κ᾿ ἡ µεγάλη στρατιὰ τῶν φίλων τοῦ Λαῖ- κοὺ κινήματος ἀνταποκρίνουν- ται καθημερινὰ μὲ αὐτοθυσία στὸ καθῆκο τῆς ἐνίσχυσης τοῦ Ταμείου Λαϊκῶν ᾿Αγώνων μέ- σον τοῦ «Βέου Δημοκράτη». Δημοσιεύουμε σήµερα νεώτε- ρο κατάλογο εἰσφορῶν. Ὁμάδα ΑΚΕΛ «τροθόλου ς».195.0. Ὁμάδα ΑΚΕΛ Χρυ- σαλινιωτίσσης ᾖ3, Ὁμάδα ΑΚΕΛ ΠΚαϊμακλιοῦ ϱΕ1.12.0, Ὁμάδα ΑΚΕΛ Αγίου ᾽Αντω- νίου Α1.12.0, Ὁμάδα ΑΚΕΛ ᾽Αγίου Δομετίου 51.10.0, “Ὁ- µάδα ΑΜΕΛ Κοντεµένου 1.10. 0, Ὁμάδα ΑΚΕΛ Κάτω Λα- κατάµιας 1.0.0, Ὁμάδα ΑΚΕΛ ΜΝαϊμακλιοῦ Β΄ δόση 1.1.5, Ὁμάδα ΑΚΕΛ Αγλαντζιᾶς 1:2.2, Ὁμάδα ΑΚΕΛ Μιᾶς Μη- λιᾶς 19)-, Ὁμάδα ΑΚΕΛ ”ἼἜΕ- ξω ο προ 50.17.39, Ὁμάδα ΑΚΕΛ Κάτω Ζώδιας 50,13.5, Ὁμάδα ΑΝΜΕΛ Πολυκατοικιῶν Λευκωσίας 50.13. Ὁμάδα ΑΚΕΛ Γεριοῦ 12)-, Ομάδα ΑΚΕΛ Τσεριοῦ 0.1.2, Ὁμά- δα ΑΚΕΛ 'Αγίου Σά6θα 10)-, Διάφοροι µέσον Μισιελῆ Σά6- θα 13)-. Οἱ πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν ΩΠΙαλλουριώτισσα συνεισέφεραν τὰ ἀκόλουθα ποσά:--΄Απὸ 10) - οἱ Κώστας Κυπριανοῦ, Κυριά- κος Παπαδᾶς, Χρῖστος Κυρια κοὺ, Μελῆς Σιούφτας, ᾿Λνδρέ- ας Βασιλείου, Χαρῆς Χρίστου, καὶ Ἡρακλῆς Εὐριπίδου. Χαρ. Μαυκαρίδης 8)-, ᾿Αόραὰμ Χρίστου ϐ)-. ᾽᾿Απὸ 5)- οἱ ᾿Αό6ρ. Ι αθριηλίδης, Σταῦρος ὅταυ- ῥρίδης, Θωμᾶς Χρυσάνθου, καὶ Γεώργιος Βατηλιώτης, ᾿Ανώ- γωµος 4)-, καὶ Γιαννῆς Λυσάν- ὅρου 2)-. Σύνολο 5ς28.17.3. ΙΗΛΒΟΙΗ ΠΝΕΡΓΛΤΙΚΗΣ ΣΥΗΕΛΕΊΣΗΣ Ἡ ψεσινὴ πανεργατικἡ συ- νέλευση γιά κατατόπιση πά- νω στὸν πρπσεῇ ἀγώνα γιὰ τὶς Δημοτικὲς ἐκλογὲς ἆνα- ὀλήθηκε, ἐξαιτίας ἐπείγουσας χτεσινῆς ἐργασίας ὃλων τῶν συντεχνιακῶν στελεχῶν γιὰ τὴν προπαρασκευἠ τῆς µεθαυ- ριανῆς Παγκύπριας ὐντεχνι- ακης «Συνδιάσκεψης καὶ τῶν πρωτομµαγιάτικων ἐκδηλώσεων καὶ κινητοποιήσεων. Ἡ πανερ- γατικἡ θὰ γίνει τὴν ἐρχόμενη Τρίτη, παραμονὴ τῆς µεγαλης Παλλαϊκῆς συγκέντρωσης ποὺ θα γίνει στὴν Πλατεῖα Μεταξᾶ. ΠΗΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΛΗΤΙΕ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 28 (Ρέου- τερ).- Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν Σαντὰκ δή- λωώσε σήµερα πὼς ῆταν «με: γάλο λάθος» ποὺ ἀποκλείσθη- κε ἡ Τουρκία ἀπὸ τὸ Βορειο- ατλαντικὸ σύμφωνο, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ᾿Ιταλία, ποὺ δὲν εἶναι χώρα τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ, ἔγινε δεκτή στὴν ὑπογραφὴ αὐτοῦ τοῦ συμφώνου. Ὁ Σαντὰκ πρό- σθεσε πὼς δὲν ὑπάρχει πιθα- νότης γιὰ τὴν Τουρκία νὰ ἐπι- στρεψει στὴν πολιτικἡ τῆς ἔ- νοπλης οὐδετερότητας. Η Γουρκία -κατέληξε--στηρίζε- ται περισσότερο στὴν ἰδέα τῆς συλλογικῆς ἀσφάλειας παρὰ στὰ ὅπλα, διότι «δὲν μποροῦμε νὰ στηριζόµαστε στὸ ὅτι τὸ δόγµα Τροῦμαν θά συνεχιστεῖ ἐπ᾽ ἀόριστο». στὰ ἄλλα, καὶ τὰ κοινούς µας πόθους καὶ µας ἀγῶνες. «Ἕλληνες τῆς Κύπρου, ὁ ἀγώνας σας εἶναι ἀγώνας, ὁ πόδος σας εἶναι καὶ ΗΕ ΠΙΑ ΠΙΤΊΛ ΕΕ 0 ΙΛ) ΗΝ ΠΡΙ ΝΗΠΕΡΗΗΤΗΣ [ΛΥΙΗΤΕΡ Δὲν ἄκουσε πουδενὰ παράπονο κατά τῆς Βρεττανικῆς Διακυθέρνησης ! ΛΟΝΔΙΝΟ, 28. (Ιδιαίτερο τηλεγράφημα «Ν. Δημοκρά- τη», ἀριθμὸς 5318).-- Στὶς παραιονὲς πο ον ν ᾱ- Ννακοινωθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ νέου Κυθερνήτη τῆς Κύπρου, ὁ Λόρδος Οὐϊΐνστερ δηµοσίεψε σήµερα μακρὸν ἄρθρο στὸ «Πταίηλυ ΒΗτέλεγκραφ» γιὰ τὴν Κύπρο, μὲ τίτλο: «Ἡ τα- κτικἡ ποὺ κατάστρεψε τὴν ἀποστολὴ ἑνὸς Κυθερνήτη». Σ τὴν ἀρχή, ὁ Λόρδος Οὐϊνστερ ἔμμεσα παραπονεῖται γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀποικιακὴ πληρονομιὰ ποὺ ἄφησε ὁ Ἠτισραέλι, ὅπως οἱ ἰνδίες, ἡ Αἴγυπτος καὶ ἡ Ἰύπρος, σήµερα µόνον ἡ Κύπρος ἀπόμεινε στὴ Βρ. Αὐτοκρατορία. «Εἶναι ἕνα ὡραιότατο νη- σι--συνεχίζει-- ποὺ παρέχει κάθε εὐκολία καὶ ἄθικτον ἀπὸ τὸν πόλεμο. Σχεδὸν τίποτε δὲν λείπει, Πιὸ εὐγενικός, φιλόφρο- νας καὶ Φιλόξενος λαὸς δὲν ὑπάρχει. Στὰ δυὸ χρόνια τῆς Κυφθερνητείας µου, µέσα σὲ ταραγµένες συνθῆκες, δὲν ᾱ- κουσα οὔτε ἕνα μὴ φιλικὸ λόγο, ἑκτὸς ἀπὸ μιά περίπτωση, δυὸ μῆνες πρὶν φύγω, ὅταν σ' ἕνα χωριὸ ὁ κόσμος νόμισε ὅτι ὁ συνοδός µου ῆταν ἐπίσημος τοῦ ὑπουργείου ᾿Αποικιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ ἕνα μικρὸν ἐπεισόδιο. Βέθαια, ἀντιμετώπισα μεγάλην πολιτικὴν ἀναταραχή, ποὺ ἦταν ἔργο τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ΑΜΕΛ καὶ τῶν ἐργατικῶν συνδικάτων, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ κομμουνιστές. Τὸ νησὶ, ὅμως, σὰ σύνο- λο, παραμένει ἄθικτο ἀπὸ τὸ θόρυθο ποὺ δημιουργοῦν αὖ- τὲς οἱ φατρίες(!!). Στὶς περιοδεῖες µου στὴν ὕπαιθρο, οὔ- τε μιὰ φορὰ δὲν ἄκουσα παράπονο ἐνάντια στὴ Βρεττανι- κἡ διοίκηση, εἴτε γιὰ τυραννικοὺς νόμους. εἴτε γιὰ σκληρὲς θιωτικὲς συνθῆκες. Οἱ χωρικοὶ ζητοῦσαν περισσότερο νερό, ἐπισκευὴ τῶν χωριτικῶν δρόμων, εἴτε τὴ λύση κἄποιου το- πικοῦ ζητήματος. Οἱ Νυπριακὲς, ὅμως, ἐφημερίδες στὸ με- ταξὺ, μιλούσαν καθημερινά γιὰ «σκλαδωμένο λαό, στενάζον- τα κάτω ἀπὸ τὸ ζυγὸ τῶν ἀγγλοαμερικάνικων ἱμπεριαλι- στικῶν καὶ καπιταλιστικῶν συμφερόντων». ϱἱ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΙ Τ0 ΙΝΤΙΙΗΙ . Συνεχίζοντας ὁ Λόρδος Οὐϊνστερ δίνει τὰ κύρια σημεῖα τῆς πολιτικῆς ἐξέλιξης στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ 1931, ὅταν πυρ- πολήθηκε τὸ Κυθερνεῖο, καὶ προσθέτει «Στὰ 1946 ὁ Κρή- ητς Τζόουνς ἀποφάσισε νὰ κάμει μιὰ νέα προσπάθεια, γιὰ νὰ δώσει λύση στὸ Κυπριακὸ πρόδληµα, μὲ τὶς γνωστὲς προτάσεις, γιὰ σύγκληση Συμδουλευτικῆς Συνέλευσης, πα- Ρροχἡ Συντάγματος καὶ προσφορά δεκαετοῦς σχεδίου γιὰ οἱ- κονομικἡ ἀνάπτυξη τῆς Νήσου». ᾿Αναφερόμενος στὶς ᾿Αρ- Χιεπισκοπικὲς ἐκλογές, ὁ Λόρδος Οὐϊΐνστερ γράφει, πὠὼς επρῶτα ἐκλέκτηκε ᾽Αρχιεπίσκοπος τῆς ᾿Αριστερᾶς, ποὺ ἄρ- Χισε νὰ ξερνᾶ φωτιά καὶ λάθα κατὰ τῆς Κυθέρνησης. ᾽Αλλά αὐτὸς πέθανε. ᾿Αποφασίσαμε ν᾿ ἀφήσουμε νὰ ἐκλεγεῖ νέος Αρχιεπίσκοπος, πρὶν προχωρήσουμε στὴν ἐφαρμογὴ τῶν δι- κὠν µας µετριοφρόνων σχεδίων. Ὅσοι ξέρουν τὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς Κύπρου δὲν ξαφνιάστηκαν ὅταν στὴ δεύτερη ἐκλογὴ νίκησε ὁ ἄνθρωπος τῆς ἄκρας δεξιᾶς. Αὐτὸς συγ- κρότησε τὴν ἐπισκοπική του ἱεραρχία, ζητοῦσε τὴν ἕνωση καὶ προπαγάνδιζε τὸ µποϊκοτάρισμα, τὴν ὑπονόμευση καὶ τὴν ἀπειθαρχία, γιὰ ὁ,τιδήποτε πρότεινε ἡ Κυδθέρνηση, χρη- σιμοποιώντας τὴν ἐξουσία καὶ τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ἐκκλησίας, για τὴν πραγματοποίηση τῶν πιὸ πάνω σκοπῶν του». Ὁ Γ ουϊνστερ κατόπιν ἀναφέρεται στὴ σύγκληση τῆς Διασκε- πτικῆς, τὴν ἀποχὴ τῆς δεξιᾶς καὶ λέει: «Ἔτνι ἀναγκάστη- κα νὰ προχωρήσω μὲ ἀκρωτηριασμένη ου-ό ευση, ὅπου ὁ- Ρισµένοι κύριοι τῆς ᾿Αριστερᾶς θάχαν προφανῶς σημαντικὴν ἐπιρροή. Τοὺς ρώτησα ἂν σκόπευαν εἰλικρινὰ νὰ συνεργα- στοὺν γιὰ σύνταξη συντάγματος καὶ ἔλαθα ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση. Αλλὰ μόλις συνῆλθε ἡ Διασκεπτική, οἱ κύριοι αὐτοὶ ρώτησαν ἂν εἶναι δυνατὸ νὰ συζητήσουν σύνταγμα ΑὺἎ- τοκυθέρνησης. Θεωροῦσα ὅμως ἀναμφισθήτητα, πὼς ἡ Αὐ- τοκυθέρνηση ἤταν θέµα ἐκτὸς τοῦ πλαισίου τοῦ συνταγµα- τικοῦ σχεδίου, ὅπως εἶχε ἑτοιμαστεῖ ἀπὸ τὴν Κυθέρνηση τῆς Α. Μεγαλειότητος. ᾿Αντίθετα πρὸς τὴ συωµθουλἠ τοῦ ΓΠροέ- δρου τῆς Διασκεπτικῆς, οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς Αὐτοκυθέρνη- σης ἐπέμειναν νὰ ζητηθεῖ ἡ ἄποψη τοῦ Λονδίνου». Ο Γουΐνστερ παρακάτω ἀναφέρεται στὸ ταξίδι τῶν Δια- σκεπτικῶν στὸ Λονδῖνο καὶ λέει πὼς κατὰ τὴν ἐπιστροφή τους ὁ Δήμαρχος Λεμεσοῦ εχωρὶς νὰ κάνει ἐπίσημη δηµόσια ἆ- νακοίνωση, ἄφησε νὰ γίνει γνωστὸ ὅτι, ὅπως ἔλεγε, τοῦ εἶκε Οοθεῖ στὸ Λονδίνο ἰσχωρή, ἀνεπίσημη πολιτικἠ υποστήρι- ξη, καὶ ὅτι ἡ Αὐτοκυθέρνηση θὰ ἐπραγματοποιεῖτο». Συνε- Χίζοντας, ὁ Λόρδος Γουῖνστερ ἀναφέρεται στὴν ἀρνητικὴ ἆ- πάντηση τοῦ Λονδίνου σχετικὰ μὲ τὴν Αὐτοκυθέρνηση, στὴν ἀποχώρηση τῶν μελῶν τῆς Διασκεπτικῆς καὶ τὴ διάλυση της. Καὶ προσθέτει: «Ἡ θέση ποὺ πῆῤεν ἡ Βρεττανικὴ Κυ- θέρνηση ἧταν ἡ ἀκόλουθη: Στὴ δεξιὰ τόνιζε πὼς τὸ αἴτημά τῆς γιὰ Ένωση εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ στὴν ἀριστερὰ πὼς τὸ αἴτημά της γιὰ Αὐτοκυθέρνηση ἐπίσης ἀπαράδεκτο. Στὴ δεξιά καὶ τήν ἀριστερὰ μαζί τόνιζε πὼς ἡ πρόταση γιά σύνταγμα δὲν ἀποσύρεται. “Όταν μιὰ ὁμάδα, σημαντικά ἀν- τιπροσωπευτικἠ τῆς Κυπριακῆς κοινῆς γνώμης, θὰ δηλώσει ὅτι θέλει αὐτὸ τὸ σύνταγμα, θὰ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ ξανα συζητήσουµε τὸ θέµα». ῦί ΗΤΙΠΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΠ ΤΗ ΕΠΗ Τὸ ἄρθρο τοῦ Λόρδου Οὐϊΐνστερ καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Λίγους μηνες ὕστερα ποὺ διαλύθηκε ἡ Διασκεπτική, Α- ριστερὰ ἐγκατάλειψε ἐπίσημα τὸ αἴτημα τῆς Αὐτοκυό ρνη- σης καὶ υἱοθέτησε τὸ πρόγραµµα τῆς Δεξιᾶς γιὰ «ξνωση καὶ μόνο ἔνωση». Ετσι ἡ Κύπρος εἶναι ἡ µόνη χώρα τοῦ κόσμου, ὅπου ἡ δεξιά καὶ ἡ ἀριστερά, ἐκκλησία καὶ κομμουνιστές, στέκουνται στὴν ἴδια πλατφόρμα, Όμως, σὲ καμιὰ περίπτω- ση, δὲν ἄκουσα ἕνα ὑλικό, οἰκονομικὸ ἐπιχείρημα, ποὺ νὰ ἐνισχύει το αἴτημα γιὰ τὴν Ἔνωση- αἴτημα ὅλότελα ρητο- ρικό, αἰσθηματικό,. Ἡ Κύπρος ποτὲ δὲν ἀνῆκε στὴν Ἑλλά- δα(!!) καὶ ποτὲ δὲν κυθερνήθηκε ἀπὸ Ἕλληνες, Θἄταν τραγώδία γιὰ τοὺς Κυπρίους, ἂν σταματοῦσε ἡ ὑλικὴ πρόο- δος, ποὺ πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴ θρεττανικὴ διακυθέρνη- ση, πραγμα ποῦ φοθοῦμαι ὅτι θὰ συμθεῖ μοιραῖα ἂν ἆλ- λάξει τὸ καθεστώς. Γι αὐτὸ καταπλήσσουμαι θλέποντας πὼς ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα σημαίνοντα πρόσωπα, ποὺ εἶναι καὶ στὴν ἐξουσία, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς δημιουργοῦν δυσκο- λίες γιὰ τὴν Κύπρο, ὅταν οἱ ἐλπίδες τῆς Ἑλληνικῆς Κυδέρ- νησης στὴν πάλη της κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ, στηρίζουνται κατα µεγάλο µέρος στὴ Βρεττανικὴ θοήθεια. Αὐτὸ εἶναι παράδειγµα μαύρης ἀγνωμοσύνης καὶ λυποῦμαι ποὺ τὰ σο- φά λόγια τοῦ Τσαλδάρη, ὅτι «ἡ προθολἠἡ τοῦ αἰτήματος γιὰ ἕνωση σήµερα δὲν εἶναι πρὸς τὸ καλὸ οὔτε τῆς Ἑλλάδας µητε τῆς ᾿Αγγλίας», δὲν ἀρίσκουν πλατύτερη ἀπήχηση». Στὸ τέλος ὁ Λόρδος Οὐἵνστερ τονίζει: «Ἔκχουμε μιὰ θαυμά- σια διοίκηση στὴν Κύπρο, ποὺ ἔκανε καὶ κάνει σπουδαῖα πράγµατα γιὰ τὴ Νῆσο»! Θ. ΔΟΓΑΝΗΣ κο εοςνλ... ών ωΙωκκπλλώ κών “4... ΕΩΝΙΚΗ ΠΛΙΚΛΙΡΗΣΗ ΜΕ ΜΠΙΡΕΙ ΝΑ δει ΙΙΧΠΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΙΓΚΛΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΛΙΙΣ καὶ δικὀς µας δικός µας πόδος». Ν ΠΡ, ΛΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΛΚΟ ΛΙ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28.- Τὸ Πρακτορεῖο «Ἐλεύθερη Ελλάδα» µετάδωσε ἀπόψε ὅτι ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς τοῦ Δημο- κρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδας, καθιέρωσε τακτικὴν ἐκπομπὴῆ γιὰ τῆν Κύπρο, κάθε Πέµπτην, στὶς 7.15 μ.µ. Τὸ ἴδιο Πρακτο- ρεῖο µετάδωσε πὼς στὴν ἀποψινὴ πρώτη ἐκπομπὴ τῆς «Ἐλεύθερης Ελλάδας» γιὰ τὴν Κύπρο, ὁ ὁμιλητῆς τόνισε, ἀνάμεσα κόλουθα: « Ἕλληνες τῆς Κύπρου! Ὁ ἀγώνας σας εἶναι καὶ δικός µας ἀγώνας. Ὁ πόθος σας γιὰ τὴν ἕνώση εἶναι καὶ δικός µας πόθος. Ἡ ἐκ- πομπή µας αὐτὴ θὰ μάς συνδέσει στοὺς στοὺς κοινούς Κάθε µέρα ποὺ περνᾶ, ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδας στρέφει καὶ περισσό- τερο τὰ ὀλέμματά του πρὸς σᾶς, ἀναμέ- γοντας τὴ µέρα, ποὺ ὅλοι µας ἑνωμένοι, θά προχωρήσουμε σὲ ψηλότερα σκαλοπά- τια ἀνάπτυξης καὶ πολιτισμοῦ. Μὰ κάθε µέρα ποὺ περνᾶ, ξεσκεπάζει καὶ περισ- σότερο τοὺς λακέδες τῆς ᾿Αθήνας, ποὺ παράδωσαν τὴν Κύπρο καὶ καταπρόδω- σαν την πιὸ ἱερή της ὑπόθεση στὸ Βρετ. τανικὸ ἰμπεριαλισμό. Ἡ Προσωρινὴ Δη- µοκρατικη Κυθέρνηση, συνεχίζοντας τὸ ἐθνικὸ πρόγραµµα τοῦ ΕΑΜ, δὲν ἔπαψε οὔτε στιγμῆ νὰ τοποθετεῖ καὶ νὰ διεκ- δικεῖ τὴν Κύπρο. Μόνο αὐτὴ ἔχει τὸ δι- καίωμα νὰ μιλά γιἀἁ τοὺς πόθους τοῦ Κυ- πριακοῦ λαοῦ γιὰ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρ- τησία, γιατὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀγωνίζεται και γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία τῆς Ελλάδας. Τὸ μοναρχοφασιστικὸ κα. θεστώ:, ποὺ ξεπούλησε ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα στοὺς ᾽Αμερικανοάγγλους ἰμ- περιαλιστές, οὔτε μπορεῖ, οὔτε θέλει, μήτε ἔχει δικαίωµα νὰ µιλά γιὰ τὴν Κύπρο. Ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς ἀνοί- γει τὸ δρόµο τῆς λευτεριᾶς τῆς Ἑλλά- δας, τὸ δρόµο τῆς ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης, ποὺ γιὰ μᾶς δὲν πορεῖ νὰ νοηθεί δίχως τὴν Κύπρο στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἑλλάδας,.

Τίτλος Θέμα Σελίδα
ΚΡΙΣΕΙΣ και ΑΠΟΨΕΙΣ 2p
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 2p
ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΗΘΕΙ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1p
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 1p
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1p
ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΔΕ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΓΟΥΪΝΣΤΕΡ 1p
ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΕΡΓΑΤΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ Λ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 1p
ΝΕΟ ΣΤΥΓΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΦΟΝΟΥ ΚΡΑΤΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΗΝ ΚΟΝΤΕΑ 1p
ΟΙ ΒΑΡΩΣΙΩΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Μ' ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΕΣ 1p
ΟΙ ΚΕΚΚΟΙ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ! 1p
Ο ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ κ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΙΚΗΝ ΤΩΝ ΚΕΚΚΟΦΡΟΝΩΝ! Τοπική Αυτοδιοίκηση 1p
Η ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 1p
Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΝΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1p
ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1p
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ 1p