Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1949-04-30

2η σελἰδα «ΝΕΟΣ ΔΠΜΟΚΡΑΤΗΣ» Λευκωσία, 30 τοῦ ᾽Απρίλη 1945 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Η ΣΤ’ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 'Τοῦ φ. ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ἡ Στ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη σὺν έρχεται κοντὰ στὸ κλείσιμο μιάς δεκαετίας ἅπα ότε πού, σὰν ἀποκορύφωμα τοῦ ἐργατικου ὀργανωτικου ὁρ- γασμοῦ καὶ τῆς ἀπεργιακῆς πάλης τοῦ 1937--33, συν- ερχόταν ἡ Ίη Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη. Στὸ διάστηµα αὐτῆς τῆς 1θετίας τὸ Κυπριακὸ Συντε- χνιακὸ κίνηµα ἀναπτύχθηκε κι ἀντρώθηκε, συγκέντρω: σε τεράστια ἀγωνιστικὴ πεῖρα, ἀνάπτυξε δεκάδες κι ἑκατοντάδες νέα στελέχη, συγκέντρωσε στὶς γραμµες του χιλιάδες νέους ἐργάτες, καθοδήγησε μµ ἐπιτυχία σειρὰ ἐργατικοὺς ἀγῶνες, µπηκε στήν πρώτη γραμμή τῆς πολεμικῆς-άντιφασιστικης συμθολῆς τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Κυπριακῆς, λαϊκῆς-ἐθνικοαπελευθερωτικῆς πόλης, ἔδωσε ἑκατοντάδες θύματα στὴν πάλη γιὰ τὴν ὑπερά- σπιση τῶν ἐργατικῶν καὶ λαϊκῶν δικαίων. , Ἡ ἱστορία τοῦ νεαροῦ ἐργατικοῦ µας κινήματος εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ἐργατικῶν ἀγώνων µιας δωδεκαε- τίας, ἀγώνων ποὺ δὲν σταμάτησαν οὔτε για μιά στιγ- µή. Ἡ ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ µας κινήματος ταυτίζεται μὲ τὴν ἱστορία τῆς πάλης ὅλων τῶν Κυπρίων ἐργαξζο- µένων, ὅλου τοῦ πατριωτικου Κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ ᾱ- ναπτύχθηκε ὕστερα ἀπὸ μιὰ μαύρη δεκαετία Φφασιστι- κῆς διακυθέρνησης τοῦ τόπου ἀπὸ τοὺς ξένους ἵμπε- ριαλιστὲς καὶ τοὺς ντόπιους παρασηµοφορηµένους συγ- εργάτες τους. Οἱ ἐργατικοὶ ἀγῶνες τοῦ 1948, ποῦναι οἱ πιὸ σοόα- ροὶ ἀγῶνες τῆς τελευταίας δεκαετίας, πέρασαν τὸ Συν- τεχνιακό µας κίνηµα ἀπὸ ἐξετάσεις ἀντοχης, ἀλληλεγ- γύης, ἀγωνιστικοῦ πνεύματος καὶ καθοδηγητικῆς ἱκα- νότητας. Τὸ κίνηµά µας πέρασε μµ ἐπιτυχία αὐτὲς τὶς ἐξετάσεις. Βγῆκε ἰσχυρὸ κι ὁπλισμένο μὲ ἐξαιρετικὴ πεῖρα, ποὺ ἀπόκτησε ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία καὶ τὰ λάθη του, ἀπ᾿ τὴν ἀντιμετώπιση πολύπλοκων προόληµάτων, ὅπως τὰ δημιουργοῦσε τὸ μαῦρο ἀντιδραστικὸ μέτωπο τῶν ντόπιων καὶ ἑένων, ποὺ παρατάχθηκε ἐνάντια στὴν ἐργατικὴ τάξη. , , ο. μερα, τὸ Κυπριακὸ Συντεχνιακὸ κίνημα βρίσκε- ται καὶ πάλι στὴν πρώτη γραμμῆ τῆς πάλης γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν κατακτήσεων ὅλων τῶν ἐργατῶν., Βρί- σκεται στὴν πρώτη Υραμμὴ τοῦ ἀγῶνα για τη σωτηρία τῶν ἐργαζομένων, ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, γιὰ τὴν ἀπομόνωση τοῦ παρασημοφορηµένου δοσιλογισμοῦ, γιά τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ξένους ἱμπεριαλιστές. ' κκ ἀ β4 Μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν ἀπεργιακῶν ἀγώνων τοῦ 19486, καὶ µέσα ἀπὸ τὶς ἀγωνιστικὲς ἀπαιτήσεις που υμᾶς- ἐπιθάλλει ἡ κρίση, ἡ ἀνεργία κ᾿ ἡ ἐξαθλίωση τῶν ἐργαζομένων, σὲ συνάρτηση μὲ τοὺς ἐπικείμενους σκλη- ὑς ἐθνικοαπελευθερωτικούς µας ἀγῶνες, προθάλ- λα μερικὲς σοθαρὲς ἀδυναμίες ὀργανωτικῆς Φύσης, ὅπως καὶ ἀνάλογα καθήκοντα. Μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικἁ καθήκοντα ποὺ καλεῖται νὰ δεῖ μὲ προσοχὴ ἡ Στ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη «εἶναι τὰ πιὸ κάτω: 1) Τὸ καθῆκο τῆς ἀποφασιστικῆς ἐξόρμησης γιὰ ὀργάνωση χιλιάδων ἀνοργάνωτων ἐργατῶν, ἐργατρι- ὢν, ὑπαλλήλων κλπ. Όλων αὐτῶν ποὺ βρίσκονται κά- τώ ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν ὀργανώσεών µας, μὰ πού, λό- «γῷ τῶν ἀδυναμιῶν µας καὶ λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθη- κῶν τῆς δουλειᾶς τους (ἐργοδοτικὴ τρομοκρατία κλπ.), θρίσκουνται ἔξω ἀπὸ τὶς γραμμές µας. Χωρὶς τὴν ὁρ- γάνώση τῶν ἀνοργάνωτων ἐργατῶν δὲν μποροῦν στα σίγουρα νὰ περιφρουρηθοῦν οἱ ἐργατικὲς κατακτήσεις κ᾿ οἱ Συνδικαλιστικὲς ἐλευθερίες ποὺ καθημερινά ἆᾱ- πειλοῦνται. Χωρὶς τὴν ὀργάνωση, τὴ διαπαιδαγώγηση καὶ τὸ µπάσιµο στὸν ἀγῶνα τῆς πλειοψηφίας τῆς ἐρ- γατικῆς µας τάξης δὲν μπορεῖ νὰ διεξαχθοῦν μ᾿ ἐπιτυ- χία οἱ προσεχεῖς σκληροὶ λαϊκοὶ ἀγῶνες γιὰ ἐπιθίώση, γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ φασιστικοῦ κινδύνου, γιὰ προώ- θηήση τῆς Ἐθνικῆς µας ὑπόθεσης. Ανάμεσα στὴν πιὸ πάνω δουλειά µας, βρίσκεται τὸ ἰδιαίτερο καθῆκο νὰ στρατολογήσουµε στὶς ὀργα- νώσεις µας τὶς ἑκατοντάδες ἐργάτριες, ποῦναι πάντοτε ὁ στόχος τῆς πιὸ ἄγριας ἐκμετάλλευσης. Ν) ἀναπτύ- ἔουμε τὸ ἐπίπεδο τῆς ταξικῆς συνειδητιποίησης τῶν ἐργατριῶν, ν᾿ ἀναπτύξουμε ἀπ᾿ αὐτὲς στελέχη. '«ὸς τώ- ρα ὑποτιμήσαμε τὸ ρόλο τῶν ἐργατριῶν στοὺς ἐργα- τικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀγῶνες, μ᾿ ὅλα τὰ µαθήµατα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ ἡρωϊσμὸς κ᾿ ἡ αὐτοθυσία τους στὶς ἆπερ- γίες τῶν μεταλλωρύχων. 2) Τὸ καθῆκο τῆς διαρκοῦς ἀνάδειξης νέων στελε’ χῶν, τῆς τοποθέτησής τους σὲ ὑπεύθυνη δουλειά, τῆς σταθερῆς βελτίωσης τῶν ἱκανοτήτων τῶν στελεχῶν µας, τῆς ἀνάπτυξης τῆς πρωτοβουλίας τους, τῆς ἀγω- νιστικῆς τους διάθεσης, τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης καὶ τῆς εἰδίκευσής τους, εἶναι καθῆκο ποὺ σχετίξεται ἀπόλυτα μὲ τὸ προηγούμενο. Χωρὶς νάχουμε πολλὰ καὶ ἄξια στελέχη, γιὰ ὅλα τὰ πόστα τῆς συντεχνιακῆς µας δουλειᾶς, δὲν μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε καὶ νὰ πλα- τύνουµε τὸ Συντεχνιακὸ ᾿Εργατικό µας μέτωπο, δὲν μποροῦμε νὰ διεξάγουµε ἀποτελεσματικὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς τάξης. Τὸ καθῆκο τῆς ἀνάδειξης ὅλο καὶ νέων στελεχῶν, δίπλα στὰ παληά, γίνεται ἐπιταχτικώ- ὅερο ὅσο σκληρώτεροι γίνονται οἱ ἀγῶνες µας κι’ ὅσο ὁ ἱμπεριαλισμὸς μᾶς ἀφαιρεῖ δυνάµεις μὲ τὴν ἐντατικὴ χρησιμοποίηση τῶν φασιστικῶν νόμων του καὶ τῶν ὁρ- γάνων τῆς ἐξουσίας του. Τὸ σύνθημα τῆς Στ΄ Συνδιάσκεψης γιά νέες ἐρ- γατικὲς μάζες στὶς Ὀργανώσεις µας πρέπει νὰ συνοδευτεῖ μὲ τὸ σύνθημα γιὰ νέα, ὃρα- στήρια µέλη στὴν ὑπεύθυνη Συντεχνια- κὴ δουλειά, γιὰ ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ ἀνάπτυξη τῆς δουλειάς ὅλων τῶν στελε» χῶν. 3) Ένα ἄλλο, σοθαρό µας καθῆκο εἶναι ἡ διαφώ- τιση κ᾿ ἡ ὀργανωτικὴ κατάκτηση τῆς µάζας τῶν Τούρ- κὠν ἐργατῶν, ποῦναι ἀρκετὲς χιλιάδες. Ἡ σημερινὴ ἀνοργανώσιά τους θέτει σὲ κίνδυνο τὶς κατακτήσεις τῶν ἐργατῶν, δυσκολεύει τοὺς ἀγῶνες τους. ᾿Ιδιαίτερα οἱ Τοῦρκοι μεταλλωρύχοι, ποὺ πῆραν µέρος στὸν πιὸ Πρωικὸ ἀγῶνα τῆς ἐργατικῆς µας τάξης, εἶναι ἀνάγκη γὰ βροῦν τὴ θέση τους στὴν ὀργάνωσή τους. Δίπλα στὰ πιὸ πάνω ὀργανωτικὰ καθήκοντα στέ- κουν πολλὰ ἄλλα, ὅπως εἶναι ἡ συστηµατικὰ ὀργανω- µένη μορφωτικὴ καὶ μαζικὴ διαφωτιστικὴ δουλειά, ἡ. ἐνοποίηση τοῦ κινήµατος τῶν μεταλλωρύχων σὲ μιὰ ὁμοσπονδιακὴ ὀργάνωση, ἡ ἑνοποίηση τῶν κυθερνητι- κῶν καὶ στρατιωτικῶν ἐργατῶν σὲ μιὰ Συντεχνία, ἡ στοβεροποίηση τῶν Παγκύπριων Συντεχνιῶν, ποὺ ἐκ- φράζουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὀργανωτικῆς µας προσπά- θειας σὲ συσχετισμὸ μὲ παγκύπριους οἰκονομικοὺς ἆ- γῶνες τῶν ἐργατῶν, ἤ συστηματοποίηση τῆς δουλειᾶς τῶν κεντρικῶν καὶ τμηματικῶν ὀργανισμῶν τῆς Π.Ε.Ο., μ’ ἕνα πραχτικὸ καταμερισμὸ δουλειᾶς, ἡ ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν πόρων τοῦ κινήµατός µας, ἡ ἀνά- πτυξη τῆς καλλιτεχνικῆς, ἀθλητικῆς κι’ ἄλλης ἐκπολι. τιστικῆς δράσης. Ἡ Στ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη εἷ- ναι βέθαιο πὼς θὰ σταθεῖ ἰδιαίτερα στὰ ὀργανωτικὰ προθλήμµατα τῶν Συντεχνιῶν µας, θὰ τὶς βοηθήσει νὰ ὁπλιστοῦν μὲ νέες δυνάµεις στὴν πορεία τῆς πραχτικῆς δουλειᾶς καὶ τῶν ἀγώνων τῆς ἐργατικῆς µας τάξης. ΚΗΡΥΓΜΛΙΑ ΕΙΛΓΓΕΛΙΥ ᾿Απὸ τῆς Ίης ἠλαῖου μέχρι τῆς 8ης Μαϊΐου συµ- περιλαμόανομένης καὶ ὥραν 7.30 μ.μ. καθ᾽ ἑκάστην, πλὴν τοῦ Σαθθάτου 7.2.49, θὰ γίνονται κηρύγματα τοῦ Εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ Αγγελιαφόρου αἰἶδεσ. ΑΡΓΟΥ ΖΩΔΙΑΤΗ, ποιµένος τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκ- κλησίας Κατερίνης τῆς Θεσσαλονίκης Ἑλλάδος, στὴν Εὐαγυελικήν Ἐκκλησίαν Λευκωσίας (ἔναντι Ἠλεκτρι- κῆς), «Ὁ θέλων, λαθέτωῳ ὕδωρ ζωῆς δωρεάν», φ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Ιληρί- δη πρὸς τὴν ᾿Εγγλέζικη ἔφη: µερίδα «Σύπριοτ» δείχνουν πέ- ρα γιὰ πέρα τὴν ὀρθότητα τῆς ἀπόφασης τῆς λαϊκῆς παράτα- ἕης νὰ ἀποκλείσει ὑποστήριξη τῆς ὑποψηφιότητάς του γιατί στὴν τριετία ποὺ διέρρευσε φαᾶ- νηκε ἀσυνεπής, τόσο στὸ Δη: μοτικὸ πρόγραµµα, ὅσο καὶ στὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ᾱ- γῶνα τοῦ λαοῦ µας. Ὁ κ. Κληρίδης ἔρχεται νὰ ἐπιθεθαι- ώσει τὴν διαπίστωση µας πως ἀκολουθεῖ μιὰ ἁἀντιδραστική πολιτικἡ. ᾽Απόδειξη πὼς ἡ ἕἔ- γνοια του εἶναι νὰ μὴ διασπα- στοῦν οἱ ἀντικομμουνιστικοί ψῆφοι. Δηλαδή, ἐνιαῖο μέτωπο μὲ τὴν μαύρη πλουτοκρατικὴ ἀντίδραση. Ὁ κ. Κληρίδης ἓ- ξακολουθεῖ ἀκόμη στὶς δηλώ:- σεις του νὰ ὑποστηρίζει τὴν δι- εκδίκηση συνταγματικῶν µε: ταρρυθµίσεων πρᾶγμα που συγκρούεται μὲ τὴν γραμμή τῆς λαϊκῆς παράταξης. ᾿ Αὐτὸ ὅμως δὲν σηµαίνει τί- ποτα φαίνεται γιὰ τὸν κ. ἄλη- ρίδη γιατὶ ἀπέσπασε τὰ χει- ροκροτήµατα τῶν Κεκκοφρό- γων τῶν ὁποίων τὰ συμφέρον: τα ἐξυπηρετεῖ. ᾽Αποτολμᾶ δὲ καὶ τὴν προφητεία πὼς ἡ ἐπι- τυχία τῶν Κεκκοφρόνων στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογὲς θᾶναι «συντριπτικὴ»! ᾿Εδῶ ὅ- µως εἶναι ποὺ τὰ κάµνει μού- σκεµα. Γιατὶ ἡ ἐπιθυμία του αὐτὴ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, Οἱ Κεκκό- Φρονες σύμμαχοί του, οἱ διο- ρισµένοι παλμερικοὶ θὰ σαρω- θοῦν ἀπὸ τὴν λαϊκὴ ἔθνικοα: πελευθερωτικὴ πορπανη καὶ στὴν Λευκώσία καὶ στὶς ἄλλες πόλεις. Ας τὸ χὠνέψει αὐτὸ ὁ κ. Κληρίδης καὶ οἱ νεοσύµ.- µαχοί του. Σ᾽ αὐτὲς τὶς δη- λώσεις ὁ πατριωτικὸς λαὸς τῆς Λευκώσίας ἔχει ὁλόγυμνο µπροστά του τὸν κ. Κληρίδη. Ὅπως πραγματικἀά εἶναι. ᾿Αν- τιδραστικὸς στὴ ὀάση του, κρυ πτοκέκκος καὶ ἀσυνεπέστατος πρὸς τὸ πρόγραµµα καὶ τὴν παράταξη πρὸξ τὴν ὁποί- αν ὤμονε πίστη. Ὁ κάθε Ἀνήσιος πατριώτης, ὁ κά: θε Ὑνήσιος ἀντιπαλμερικός, ᾱ- στὸς ἢ μµικροαστὸς, ἂς 6γά- λει τὰ δικά του συμπεράσµα- τὴ συνείδησή του, 938 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ «Ἕλληνες τῆς Κύπρου! Ὁ ἀγώνας σας εἶναι καὶ δικός μας ἀγώνας, Ὁ πόθος σας γιὰ τὴν Ένωση εἶναι καὶ δικός ας πόθος, Ὁ Δημοκρατικὸς τρατὸς ἀνοίγει τὸ δρόµο τῆς λευτεριᾶς τῆς Ἑλλάδας, τὸ δρόμο τῆς ἐθνικῆς ὁλοκλήρω- σης, ποὺ γιὰ μᾶς δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ, δίχως τὴν Κύπρο στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἑλλάδας». Νἀ τί ρωμαλέα διακήρυξε ἡ Προσωρινἠ Δημοκρατικὴ Κυ θέρνηση τῆς ᾿Ελεύθερης Ἓλ- λάδας, ποὺ πάντα πιστὴ στὸ ἐθνικὸ πρόγραµµα τοῦ ΕΑΜ, δὲν ἔπαψε οὔτε μιὰ στιγμὴ νὰ τοποθετεῖ κι’ ἀποφασιστικὰ νὰ διεκδικεῖ τὸ Κυπριακὸ ζήτημα. Ἐνῶ ὁ Τσαλδάρης Αὐτὸς δι- ακήρυξε κάτι ἄλλο, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχασε τὴν εὐκαιρία νὰ απαιήδς, κι ὁ Λόρδος ὐϊνστερ, σὲ πεῖσμα τῆς Τσαλδαροσοφουλικῆς κ«ἔθνι- κοφροσύνης» τῆς Μύπρου. Ὅ Τσαλδάρης διακήρυξε πὼς «ἡ προθολὴ τοῦ αἰτήματος γιὰ τὴν ἕνωση ΔΕΝ ΕΙΒΑΙ πρὸς τὸ καλὸ οὔτε τῆς Ελλάδας, μήτε τῆς ᾽Αγγλίας! Παρα- πάνω λόγια δὲν Χρειάζουνται. Ἡ σύγκριση µιλάει µονάχη της. 2 98 ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ Στὰ δυὸ χρόνια τῆς Κυθερ- γητείας µου -- ἔγραψε ὁ Λόρ- δος Οὐῖνστερ -- δὲν ἄκουσα οὔτε ἕνα μὴ φιλικό λόγο. Στὶς περιοδεῖες µου στὴν ὕπαιθρο, οὔτε μιὰ φορὰ δὲν ἄκουσα πα- ράπονο κατὰ τῆς Βρεττανικῆς διακυθέρνησης. Οἱ Κυπριακὲς ἐφημερίδες μιλοῦσαν καθηµε- ρινἁ γιὰ «σκλαθωμµένο λαό, στενάζοντα κάτω ἀπὸ τὸν ἰμ- περιαλιστικὸ ζυγό, μά τὸ νη- σὶ σἁ σύνολο, παραμένει ἄθι- κτο ἀπὸ τὸν τέτοιο θόρυθο ποὺ δημιουργοῦν οἱ Κυπριακὲς φα- τρίες» | | Ἐμεῖς λέμε πὼς ἕνα ἀπὸ τὰ τρία μπορεῖ νὰ συµθαίνει στὸ Λόρδο Οὐϊνστερ ”Η τὰ µάτια του ἔπασχαν ἀπὸ δαλ- τὠνισµό, ἢ ἡ ὄσφρησή του ἑ- χάθηκε, ] τὰ ἀφτιά του ἐθού- ὥσαν, ᾿Εκτὸς ἂν συµθαίνουν καὶ τὰ τρία! Διαφορετικά δὲν ἐξηγεῖται τὸ πρᾶμα. 28 ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Μὰ ὁ Λόρδος Οὐϊΐνστερ προ- Χχώρησε καὶ εἶπε: «Ἡ Κύπρος ποτὲ δὲν ἀνῆκε στὴν Ἑλλάδα. Θἄταν τραγώδία γιὰ τοὺς Κυ- πρίους ἂν σταματοῦσε ἡ ὑλι- κή., πρὀοδος(!!) ποὺ πραγ- µατοποιήθηκε ὑπὸ τὴ Βρεττα- νικὴ διακυθέρνηση. Τέτοια τραγωδία φοθοῦμαι ὅτι θὰ συμθεῖ µοιραῖα, ἂν ἀλλάξει τὸ καθεστώς»! Ἔτσι, βέθαια, βλέπει τὰ πράµατα ὁ Λόρδος Οὐϊνστερ. Καὶ θέλει νὰ πείσει τοὺς ἀνα- γνῶστες του στὴν Αγγλία, πὼς ἔτσι βλέπουν τὰ πράµατα καὶ οἱ Κύπριοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κανένα παράπονο ἀπὸ τὴ Βρεττανικἡ διακυθέρνηση. γιατὶ βρίσκουν τὸ αἴτημα τῆς ἔνωσης σὰν «ὁλότελα ρητορι- κὀ καὶ αἰσθηματικό». Κύ ὅ- µως, ἂν ὁ Λόρδος Οὐϊΐνστερ ἢ- ταν ἀληθινὰ δηµοκράτης, θὰ μποροῦσε, μιὰ καὶ τόλµησε νὰ θέσει σὲ ἀμφιθολία τὴ θέληση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, νά εἴση- γηθεῖ τὴν ὀργάνωση ἑνὸς ἐ- λεύθερου Δημοψηφίσματος, γιά νὰ φανεῖ ξεκάθαρα τί θέ- λει καὶ τί δὲν θέλει ὁ τόπος µας. Μὰ τότε θά μιλοῦσαν τὰ πράγματα καὶ ὄχι οἱ παραδο- ξολογίες τοῦ Λόρδου Οὐϊν- στερ. Καἱ εἶναι αὐτὰ τὰ πράγ- µατα ποὺ τρέµουν, ἐκ παραδό- σεως, οἱ ἄγγλοι εὐπατρίδες, 29 ΚΑΤΑΠΛΗΣΣΕΤΑΙΙ «Καταπλήσσουμαι -- καταλί γει ὁ Λόρδος Οὐϊΐνστερ -- βλέ- ποντας πὼς ὑπάρχουν στὴν Ἑλ λάδα σημαίνοντα πρόσωπα, ποὺ εἶναι καὶ στὴν ἐξουσία, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς δηµι- ουργοῦν δυσκολίες γιά τὴν Κύπρο, ὅταν οἱ ἐλπίδες γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς Ἑλληνικῆς τα κι’ ἂς πράξει σύµφωνα μὲι ση ΚΙΝ ΤΙΝ ΙΛΙΚΙΝ ΚΙΤΙΚΙΝΙΝ Ἐργάτες καὶ Ἐργάτριες τῆς Κύπρου, | Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 63ης ἐπετείου τῆς ᾿Εργατικῆς | Πρωτομαγιᾶς, ἡ Παγκύπρια Ἐργατικὴ Ὁμοσπονδία ἄπευ-! θύνει σ᾿ ὅλους σας, ἐργάτες καὶ ἐργάτριες, τὸν πιὸ θερµό. | συντροφικὸ χαιρετισμό. Καὶ φέτος, ὅπως καὶ πέρσυ, ὅπως καὶ σ᾿ ὅλα τὰ µε- ταπολεμικὰ Χρόνια, ἡ Παγκόσμια ᾿Εργατικὴ Τάξη βρίσκε- ται στὴν πρώτη Ὑραμμὴ τοῦ ἀγῶνα γιὰ τὴν πρὀοδο, τὴν εἰρήνη καὶ τὴ δημοκρατία. ᾽Αλλοῦ μὲ τὸν ἔνοπλο ἀγῶνα τους, ἀλλοῦ μὲ τὴν καθηµερινὴ ἀπεργιακὴ καὶ πολιτική τους πάλη ἐνάντια στὴν καπιταλιστικἡ ἐκμετάλλευση καὶ ἱμπεριαλιστικὴ καταπίεση, ἀλλοῦ μὲ τὴ δουλειὰ καὶ τὴν Σοσιαλιστική τους ἅμιλλα, οἱ ἐργάτες ὅλου τοῦ Κόσμου συµθάλλουν στὴν µεγάλη µάχη γιὰ τὴν εὐημερία τῆς ἀν- θρωπότητας, γιὰ μιά διαρκῆ εἰρήνη καὶ πανανθρώπινη λευ- τεριά. Οἱ πολεμοποιοὶ τοῦ χρηματιστηριακοῦ καὶ βιοµηχα- νικοῦ κεφαλαίου κ᾿ οἱ πράχτορές τους σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο ξέρουν πὼς οὔτε τρίτος πόλεμος εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργανω: θεῖ, οὔτε οἱ ἐργατικὲς καὶ λαϊκὲς κατακτήσεις μποροῦν νά ἐξουδετερωθοῦν ἂν δὲν συντριθεῖ ἡ ὀργανωμένη πρωτοπο- ρεία τοῦ λαϊκοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήµατος, οἱ Συνδικαλι- στικὲς ὀργανώσεις, ἂν δὲν διασπαστοῦν οἱ ἐργατικὲς δυνά- µεις, ἂν δὲν ὑποταγοῦν στὴν καθοδήγηση τῶν πρακτόρων τῆς κεφαλαιοκρατίας. Εἶναι γι αὐτὸ ποὺ µέσα στὸ 1948 οἱ διασπαστικὲς καὶ διαλυτικὲς προσπάθειες τῶν ἐχθρῶν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δημοκρατίας ἐντάθηκαν. 'Ἡ προσπάθεια γιὰ τὴ διάλυση καὶ κατόπιν ἡ διάσπαση τῆς Π.Σ.Ό. ἀπ᾿ τοὺς ᾽Αγγλο-ἀμερικάνους Δεξιοὺς Συνδικαλιστὲς ἀποτέλεσε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς διασπαστικῆς καμπάνιας τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐργατικῆς τάξης, Οἱ σκοποὶ ὅμως τῶν πολεμοκαπήλων καὶ τῶν διασπα- στῶν ἀποτυγχάνουν. Ἡ Πρωτομαγιὰ τοῦ 1949 βρίσκει τὴν Παγκόσμια Δημοκρατικἡ καὶ Σοσιαλιστικἠ παραταξη πολὺ πιὸ ἰσχυρή. Οὔτε τὰ σχέδια Μάρσαλ, οὔτε τὰ δόγµατα Τροῦμαν, οὔτε τὰ ᾽Ατλαντικὰ Σύμφωνα, οὔτε ἡ «ἀτομική» προπαγάνδα μποροῦν νὰ συσκοτίσουν τὴν πραγματικη κα- τάσταση. Στὴν Κίνα, τὴν ᾿Ινδονησία, τὴν ᾿Ινδοκίνα καὶ τὴν Μαλαισία, τὴν Κορέα, τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν 'Ισπανία, οἱ ἔνο- πλες λαϊκὲς δυνάµεις καταφέρουν ἀμείλικτα κτυπήματα ἐ- νάντια στὶς ἱμπεριαλιστικὲς δυνάµεις. Στὶς Λαϊκὲς Δημο- Πλ ΤΝ ΗΙΤΗΤΝ ΤΗ ΙΛ Πὴ! Πρωτομαγιάτικη Προκήρυξη τῆς Παγκύπριας Ἐργατικῆς Ὁμοσπονδίας ἑνωμένων δυνάµεων τῶν ἐργατῶν, τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν ἐργαζομ ἐργαζομένων. Τὸ κίνηµα γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῆς εἰρή-! νης, γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν σχεδίων τῶν πολεμοποιῶν διαρ.᾿ κῶς καὶ περισσότερο πλαταίνει. . Ἡ Πρωτομαγιὰ τοῦ 1949 βρίσκει τὶς δυνάµεις τῆς ἀν- τίδρασης περισσότερο ἀδύνατες παρὰ προηγουμένως. Καμιά προπαγάνδα, κανένα σχέδιο καὶ κανένα σύμφώνο δὲν µπο- ρεῖ νὰ κρύψει ἀπὸ τὰ μάτια τῶν λαῶν τὴν πραγματικότητα. Δὲν εἶναι µόνον ἡ ἀπώλεια τῆς Κίνας οὔτε ἡ ἑτοιμόρροπη κατάσταση στὴν ὑπόλοιπη Απω ᾿Ανατολὴ, Εἶναι προπάντων ἡ ἐπερχόμενη οἰκονομικὴ κρίση. Εἶναι τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνέργων ποὺ ἤδη κυκλοφοροῦν στὶς 'Ενωμένες Πολιτεῖες, τὴν ᾿Ιταλία καὶ τὶς ἄλλες Καπιταλιστικὲς χῶρες. Εἶναι ἡ ἄνοδος τοῦ ᾿Επαναστατικοῦ Κινήματος σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ ἀπειλεῖ νὰ παρασύρει τὸ σάπιο οἰκοδόμημα τοῦ [α- πιταλισμοῦ. . 'Ἡ Πρωτομαγιὰ τοῦ 1949 ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ μιά σκλη- ρὴ δωδεκάµηνη πάλη τῆς Κυπριακῆς ᾿Ἐργατικῆς Τάξης ἐ- νάντια στὴν ντόπια καὶ τὴν ξένη ἀντίδραση. Μέσα στὸ 1948 καὶ τοὺς πρώτους μῆνες τοῦ 1949 οἱ ἐργάτες τῆς Κύπρου ἔδωσαν νικηφόρα τὴν µάχη γιὰ τὴν προάσπιση τῶν κατα- κτήσεών τους καὶ τῶν Συνδικαλιστικῶν τους ἐλευθεριῶν. Μὲ τὴ μαχητική τους ἀντίσταση καὶ τὴν ἡρωϊκή τους πάλη στὶς ἀπεργίες τῶν Μεταλλωρύχων, τῶν ᾽Αμιαντωρύχων καὶ τῶν Οἰκοδόμων, ἔκαμαν ὥστε νὰ ναυαγήσουν τὰ σχέδια τῆς ντόπιας καὶ ξένης ἀντίδρασης. Δὲν διαφεύγει καθόλου τῆς προσοχῆς τῶν ἐργατῶν πὼς σηµερινἠ ἀνάπαυλα δὲν εἶναι παρὰ μιὰ ἀνακωχὴ κι᾿ ὅτι λα, κ᾿ ἡ πολιτικὴ κ᾿ ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τοῦ τόπου ἐγκυμονοῦν νέους ἀγῶνες γιὰ τὴν περιφρούρηση τῶν ἐρ- γατικῶν κατακτήσεων καὶ τῶν Συνδικαλιστικῶν ἐλευθεριῶν. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἄρχισε ἤδη νὰ ταλαιπωρεῖ τὴν ἆ- γροτική µας οἰκονομία, καὶ τὰ μεσαῖα ἐργαζόμενα στρώ- µατα τῶν πόλεων δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ καταλήξει σ' ἕνα πρωτοφανὲς γιὰ τὴν Κύπρο ἀνεργιακὸ πρόθληµα. Μέσα στὶς συνθῆκες τῆς Κρίσης καὶ τῆς ἀνεργίας ἡ ἐργατικὴ τάξη πρέπει νὰ περιμένει νέες ἐπιθέσεις ἐνάντια στὶς κατακτή- ἡ ὃ κρατίες καὶ τὴν Ε.Σ.Σ.Δ. ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ Σοσιαλισμοῦ προχωρεῖ μὲ ᾽ἁλματώδη πρόοδο καὶ τὰ ὑπολείμματα τοῦ Καπιταλισμοῦ συντρίθ ουνται κάτω ἀπὸ τὰ κτυπήµατα τῶν σεις, τὰ δικαιώµατα καὶ τὸ βιωτικό της ἐπίπεδο. Μέσα στὶς συνθῆκες τῆς κρίσης καὶ τῆς ἀνεργίας ἡ κεφαλαιοκρατία θά ἐπιδιώξει νὰ φορτώσει στὴ ράχη τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν οίσεις ΗΡΙ ΠΙΤΙΝΛΝΙΙΕ ΤΗ ΝΝΙΛΕΙΗΠΙΙΜΙΝΙ ΜΜΑ ΗΝ ΤΙΝΗΙΜΙ ΝΕ ΤΙΝΙΛΛΝΙΙ ἠΜ{! ΠΙΝ ΠΛΝΝ ΠΝ ΤΗ ΜΙΤΝΙΙΣὴ ΤΝ ΠΙΛΗΙΝΙΝ ΠΗΛΙΙΝ ΤΙΝ ΜΕΝ, [ἱἁ ΤΗΝ ΠΗΙΨΡΙΗΗ 11! [0] ΜΛΔΙ, ΠΔ Τί ΜΗ ΤΝ ΗΛΙΙΗ ένων ὅλο τὸ βάρος αὐτῆς τῆς κρίσης. Τά μερο- τὸ 44-ωρο, οἱ Κοινωνικὲς ᾿Ασφαλίσεις, ϱ) ἀποτελέ- ἐχθρῶν τῆς ἐργατικῆς τάξης. Ἡ ἀπόφαση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ νὰ μείνει στὴν Κύπρο καὶ νὰ. τὴν µεταθάλει σὲ στρατιωτικοπολεμικὴ βάση δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ὁδηγήσει σὲ παραπέρα προσπάθειες γιὰ φασιστικοπρίηση τοῦ τόπου, σὲ παραπέρα ἀντιθέσεις καὶ συγκρούσειὰ ποῦ ᾿Εγγλέζικου Γμπεριαλιασμοῦ πρὸς τὴ δι- αρκῶς ἐπεκτεϊνομένη ἀποφασιστικότητα του Κυπριακοῦ λαοῦ νὰ ζήσει ἐλεύθερος καὶ εὐτυχισμένος. Μέσα στὶς συνθῆκες αὐτὲς τῶν ἀντιθέσεων ᾽Ιμπεριαλισμοῦ καὶ Εθνικοαπελευ- θερωτικοῦ Κινήματος ἡ ἐργατικὴ τάξη εἶναι βέδαιο πὼς θά ἀντιμετωπίσει νέες ἐπιθέσεις ἐνάντια στὶς σωνδικαλιστι- κὲς ἐλευθερίες καὶ τὶς συνδικαλιστικὲς κατακτήσεις. Ἐργάτες καὶ Ἐργάτριες τῆς Κύπρου, Τὸ Συντεχνιακό µας Κίνημα ἔχει ὅλες τὶς δυνατότη- τες ν᾿ ἀντιμετωπίσει νικηφόρα -- ὅπως καὶ στὰ 194δ --- κάθε νέαν ἐπίθεση ἐνάντια στὶς Συνδικαλιστικὲς κατακτήσεις καὶ τὰ ἐργατικὰ δίκαια. 'ΗἩ πεῖρα τῆς δεκάχρονης πάλης μας, τὸ πνεῦμα τῆς µαχητικότητας καὶ τῆς ἀλληλεγγύης ποῦναι βαθειὰ ριζώωµένα µέσα στὴν ἐργατικὴ τάξη, ἡ ἑνότητα κ᾿ ἡ πειθαρχία, ἑγγυοῦνται πὼς κάθε νέα ἐπίθεση τῶν ἐχθρῶν µας θά συντριθεῖ, ’ Μ’ αὐτὴ τὴ βεθαιότητα καλοῦμε ὅλους σας, ἐργάτες καὶ ἐργάτριες, στὶς Πρωτοµαγιάτικες διαδηλώσεις, Μ’ αὐτὴ τὴ βεθαιότητα καλοῦμε ὅλους νὰ πραγματοποιήσουν τ’ ἀ- κόλουθα συνθήματα: --Ἐμπρὸς γιὰ τὴν παραπέρα ἄνοδο τοῦ Ἔθνικοαπελευ- θερωτικοῦ µας ἀγῶνα. γιὰ τὴν Ένωση μὲ τὴν Ἑλ- λάδα. ο --Ἐμπρὸς γιἁ τὴ ματαίωση τῶν στρατιωτικοπολεμικῶν σχεδίων τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. -- Ἐμπρὸς γιὰ τὴν περιφρούρηση καὶ τὴν ἐπ λαϊκῶν κατακτήσεων. --Ἐμπρὸς γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τοῦ λαοῦ, --᾿Εμπρὸς γιὰ ἕνα πιὸ ἰσχυρὸ Συντεχνιακὸ Κίνημα. --Ἐμπρὸς γιὰ μιὰ Λαϊκὴ Μίκη στὶς προσεχεῖς Δημο- τικὲς Εκλογές | --Ζήτω ἡ Παγκόσμια Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπονδία. κάµατα, ϱ σουν τὸ στόχο τῶν ἐκτ:-ση τῶν α ΠΡΙΤΟΗΛΙΙΑ ΣΙΗ ΛΕΜΕΣΟ Μεγαλειώδεις προθλέπονται οἱ πρωτοµαγιάτικες ἐκδηλώ- σεις τῶν ἐργατῶν τῆς Λεμε: σοῦ, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτὴῆς µας. Στὶς 5.45 μ.μ. θὰ γίνει ἐπιθλητικὴ πα- ρέλαση, γιά τὴν ὁποία ἐξα- σφαλίστηκε ἄδεια. 'Ἡ παρέλα- θὰ καταλήξει στὸ Ἄυντε: χνιακὸ οἴκημα, στὸ ὁποῖο θὰ γίνει ὁ γιορτασμός. Σήµερα Σάθδατο στὶς 8.30 μ.μ. οἱ Συντεχνίες Λεμεσοῦ διοργανώνουν Πρωτομαγιάτι- κη συγκέντρωση στὸ Θέατρο «Ριάλτο». 'Ὁ Υρ. τῶν συντε- χνιῶν Λεμεσοῦ φϕ. Γ. Χριστο- Φόρου θὰ κάµει ἀνάλυση τῆς σηµασίας τῆς Εργατικῆς Πρω τομαγιᾶς. Θὰ ἐπακολουθήσουν χαιρε- τισμοὶ ἔκ µέρους τῶν Λαϊκῶν ὀργανώσεων καὶ τοῦ Δήμου πρὸς τὴν συγκέντρωση. Θὰ ἐ- κτελεσθεῖ πλούσιο καλλιτεχνι- γροτικῶν κέντρων καὶ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Σύμφωνα μὲ τὲς διευθετήσεις ποὺ ἔγιναν, ὁ γιορτασμὸς τῆς Πρωτομαγιᾶς θἀ γίνει μὲ 6θά- ση τὸ ἀκόλουθο πρὀγραμµα: Ἡ Συγκέντρωση θὰ γίνει στὴν Πλατεῖα Μπα- Ἱρακτάρη, ὅπου θὰ προσέλθουν ὅλοι οἱ ἐργά- τες τῆς Λευκωσίας, τῶν προαστείων, τῶν ᾱ- Ἑτὲς 10.30 π.μ. ἀντιπρόσωπος τῆς ΠΕΟ ϐ᾽ ἀπευθύνει Πρωτομαγιάτικο χαιρετισμὸ πρὸς τὴν συγκέντρωση. Μετὰ τὸν χαιρετισμὸ θά ἆ- κολουθήσει παρέλαση ἀπὸ τοὺς κυριώτερους δρόμους τῆς Πρωτεύουσας, ποὺ θὰ καταλή- ξει στὸ οἴκημα τῶν Συντεχνιῶν Λευκῶώσίας, ὅπου ὁ Γ.Γ. τῆς ΠΕΟ θὰ ἐκφωνήσει τόν πα- νηγυρικὀ τῆς Πρωτομαγιᾶς. Στὴν παρέλαση θὰ λάθει µέρος χορωδία, ποὺ 7 θὰ τραγουδήσει διάφορα ἐργατικά ἐμθατήρια. ΑΝΘΗ Τριαντάφυλλα ᾽Αγγλίας ! Γαρύφαλλα, Κρῖνοι, Λουθανοῦδες, Σιερινιές κλπ. Εἰδικαὶ παραγγελίαι διὰ γάμους. θὰ βρῆτ: πάντοτε εἰς τὴν ΓΕΩΡΓΟ ΜΗΧΑΜΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΛΙΜΙΤΕΔ, ὁδὸς Λυκούργου, ἆρ. 10, τηλέφ. 8Θο6, Λευκωσία, Γ. ΧΑΡΙΤΟΝΙΔΗΝ (περίπτερον), ὁδὸς Λή- δρας, εἴσοδος Γυναικοπα- ζάρου, τηλέφωνον 175. ΚΕΜΑΙ ΕὐὉΣδΤτΤΕ λΙ (βιόλιοπωλεῖον), πλατεῖα ε τῶν ἄλλων πόλεων. ῥραγίου, τηλέφ. 681, Λευκωσία. ροκ ΤΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ὑποφέρων ἀπὸ κακἠν λει- τουργίαν τῶν νεφρῶν, ἴσχυαλ- γίαν καὶ ρευματισμούς, πῶς μποροῦσεν ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ μὴ εἶναι κουρασμένος καὶ ἄρρωστος Καὶ ὅμως στὸ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΜΑ |! ΚΟΛΟΣ λειτουργίαν τῶν νεφρῶν, ἴσχυ- ἄπὰ όν Ἐνναμικὸ ὤ,ΕΣ 1ά αλγίαν καὶ Ρευματισμούς, γε- νικῶς δὲ ἀπὸ ἀδυναμίαν. Η- κὀ πρόγραµµα. Καλοῦνται ὅ- τὴν ὅλη παρέλαση θὰ διευθύ ὑπεύθυν Ἴθι οἱ ἐργάτες νὰ παρευρε- παρ ἐπιτροπὴ τάξης Ὁπευονη ΠΟΟΣΟΧΗ | ουν. Ξ1ὁ α” Τὰ παπούτσια σας στὸν ΗΤΟ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΟΥΡΑ- ΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ τ] ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΠΙΡΙΣΗΟΙΣ ΕΠΑΡΑΠΟΝΕΙΤΟ ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΛΛΑΣ» ΚΛΊΤΛΣΚΕΙΗΣ ΥΠΩΝΗΗΠΙΗ ᾿Αρχίζει ἀπὸ σήμερον Σάδθατον, μέχρι καὶ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, ἕνα ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΩΤΕΡΟΣ ΚΟΙΝΩΜΙΚΩΤΕΡΟΣ γράμμα του διηγεῖται πὼς σὲ σι. πεισθῆῃτε. ρδνα δν τω ὃν Άλατα ΙΚ«ΑΠΤΑΙΝ ΜΙΠΟΥςΟΤ Πρατήρια: τοῦ ἔφεραν μίαν ο, ο 1 τ τελείαν µεταμόρφωσιν,. ᾿Ιδοὺ Μ (Μὲ Ἑλληνικοὺς τίτλους) Βαρλαάμ, πορας Ἰά8ν Ἠδν τί γράφει: ἑ τὸν κορυφαῖο τῶν κορυφαίων ΣΤΙΟΥΑΡΤ ΓΚΡΕ- κ Κουν Ἓ ὃ 6. Βα. «Πρὸ ἑνὸς περίπου µμηνὸς ΗΝΤΖΕΡ, τὶ « κ «1. : ο π υμο 3 ῥαδερα ὄσγεχος ἀπὸ ἀτελῆ] τὴν τρισχαριτωµένη ΚΑΘΛΗΝ ῥΡΑ'ΙΓΑΝ ρώσια. Σήμερον τρεῖς παραστάσεις, ὥρα 3.30, 6.30 καὶ 9.15 Ὁδὸς Βεργοπούλου, ἀρ. ὃ, (ΠαλαιόνΚαπνεργοστάσιον) θὰ βρῆτε παπούτσια ὅλων τῶν εἶδῶν καὶ ποιοτήτων καὶ σὲ τιμὲς ἀσυναγώνιστες. Ἐπισκεφθῆτε µας γιὰ νὰ τῆς ΣΟΣ !Ι ΠΑΡΚΕΡ. Εὐέλθων Π. Γεωργιάδης καὶ Σία. Κτῆμα-Πάφος. µουν συνεχῶς κουρασμένος καὶ ὑπὸ ἰατρικὴν ἐπίθλεψιν, Ὑπεθλήθην εἰς διαφόρους 6ε- ραπείας καὶ ἐδοκίμασα διάφο- ρα φάρμακα, χωρὶς ὅμως κα- ΗΝ ΗΜΗΜΗΠΗΠΗΗΝΗΗΜΗΙΙΗΗΕΗΝΗΙΗΝΙΗΝΗΗΝΗΙΙΗΙΙΙ ΚΥΡΙΕΣ ΚΛΙ ΚΥΡΙΔΙ ΠΡΙΣΕΞΛΤΕ ! ΠΡΟΣΦΌΡΛΙ Ζητοῦνται προσφοραὶ διά τὴν πώλησιν 430 περίπου κυ- θικῶν ποδῶν ξυλείας κορμῶν νὲν ἀποτέλεσμα. Τέλος ἀπεφά- σισα. νὰ δοκιμάσω τὰ Αλατα ΚΡΟΥΣΕΜΝ. Σὲ 4 ἑθδομάδες μοῦ ἔφεραν τελείαν µεταμόρ- Παπούτσια ὡραῖα, στερεὰ καὶ φτηνά, μὲ ἐξαιρε- τικὸ γοῦστο καὶ μοντέρνα σχέδια, σὲ τιμὲς κα- εὐκαλύπτων, οἱ ὁποῖοι εὑρί- σκονται ἤδη κεκομμµένοι εἰς τὸ ᾿Αρδευτικὸν Τμῆμα ᾽Αχερίτου. Αἱ προσφοραὶ δέον νὰ φθά- δρῆτε στὸν: σουν εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ ΎὙ- φωσιν. ὌἜχω καλἠν ὄρεξιν καὶ θωρισμένες θὰ αἰσθάνομαι ἀκόμα µίαν φορὰν πόσον εὐχάριστος εἶναι ἡ ζωή». (ὁπ. 5Σ.Β.Ν.) Οἱ νεφροὶ εἶναι τὸ διὐλιστή- ριον τοῦ ἀνθρωπίνου σώμα: τος. ᾿Εὰν δὲν λειτουργοῦσι κανονικὰ διάφοροι ἀκαθαρσί- αι εἰσχωροῦσι ἐντὸς τοῦ αἴ- ατος, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ αἰτία ἰαφόρων ἀσθενειῶν. Ὁ ἐπιστημονικὸς συνδυα-. σμὸς τῶν διαφόρων ἁλάτων, τὰ ὁποῖα περιέχει τὸ ΚΡΟΥ- ΣΕΝ, ἐπαναφέρει τοὺς νε- ΙΙΙ ΛΑΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ὁραυλικοῦ Μηχανικοῦ ἐν Λευ κωὠσίᾳ οὐχὶ ἀργότερον τοῦ Σαθθάτου 28 Μαϊου 1949 µέ- Χρι τῆς µεσηµόρίας. Διὰ περισσοτέρας πληροφο- ῥρίας οἱ αἰτηταὶ δύνανται νὰ ἀποταθοῦν πρὸς τὸν Ἔπιθεω- ρητὴ» Ὑδατοπρομηθείας εἰς ᾽Αμμόχωστον. ΕΥΡΙΕΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΚΑΙ φροὺς εἰς τὴν ὁμαλὴν κατά- στασιν. Αἱ ἀσθένειαι ταχέως ἐξαφανίζονται, ἡ δὲ ζωή γί. ΝΙΛ! Πρατήρια: 1) Ὁδὸς Χρυσοχόων 59. Κυρ. Κκάλλη, (Πλησίον ᾿Ἐπανάστασις εἰς τὰς ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΑΎ΄ΛΟΝ ΞΠΙΜΗΗΙΠΠΜΜΜΙΗΙΠΙΙΙ λαο Ζήτω ἡ Παγκύπρια Ἐργατικὴ Ὁμοσπονδία. - -- ἩΙ ΠΝΙΝΙΙΑ ΝΙΝΟ ΗΝ 1-2 ΜΑΕΗΙ 1949 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΒΤΙΠΡΟΣΟΠΟΥΣ Τὸ Στ’ Παγκύπριο Συντεχνιακὸ Συνέδριο θά γίνει στὴ Λευκωσία τὴν Ίη καὶ 2η τοῦ Μάη στὴν αἴθου- σα τῆς Ἔνωσης Μικροκαταστηματαρχῶν Λευκωσίας. Ἡ ἡμερησία διάταξη τοῦ Ἀυνεδρίου καθορίστηκε ὡς ἑξῆς ἀπὸ τὸ Ἐκτ. Συµό6. τῆς ΠΕΟ. 1. Ἔκθεση Δράσης τοῦ Γενικοῦ Συμµθουλίου Π. Β . Ο. (Εἰσηγητῆὴς Α. Ζιαρτίδης). 2. Ἔκθεση γιά τὴν Ταμειακὴ κατάσταση. (Εἰσηγητὴς Φ, Παρτασίδης). 3. Ἔκθεση ᾿Εφορευτικῆς ᾿Επιτροπῆς. (Εἰσηγητὴς Α. Λυμπουρῆς). 4. Ἐκλογὴ Νέου Γενικοῦ Συµθουλίου ΠΕΟ. Τὸ Στ’ Συνέδριο θὰ ἀρχίσει τὶς ἐργασίες του στἰς 3 μ.μ. στὸ οἴκημα τῆς Ἔνωσης Μικροκαταστη- ματαρχῶν Λευκωσίας καὶ θὰ συνεχίσει καὶ τὴν Δευ- τέραν 2 τοῦ Μάη. Καλοῦνται ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι νὰ εἶναι στὴ θέ- ση τους ἀκριθῶς στὴν καθορισμένη ὥρα. (Ἐκ τοῦ Ἐκτελ. Γραφείου ΠΕΟ). ΙΙΟΚΤΗΤΕΣ ΛΗΤΙΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙ Ὅταν Χρειασθῆτε πουροῦν γιὰ τὸ αὐτοκίνητό σας πα- ρακολουθῆστε ποιὰ αὐτοκίνητα ἔχουν πάνω τους ὡραῖες που ροῦδες, μὲ ὡραίαν φωνὴν καὶ κάµετε τὸν κόπον νὰ ρώτήσετε τὸν σιωφὲρ ἀπὸ ποῦ ἀγόρασεν τὴν πουροῦν, πόσον καιρὸν ἔ- χει ποὺ τὴν ἀγόρασεν, ἐὰν χαλᾶ καὶ τί ἔξοδα ἔκαμε γι’ αὐ. τὴν ἀπὸ τὸν καιρό, ποὺ τὴν ἔχει καὶ μετὰ νὰ ἀποφασίσετε νὰ ἀγοράσετε. ᾽Απὸ τὶς ἴδιες που νὲς ὁ 5-0-0 καὶ διπλὲς Τὲς πουλοῦ γιὰ 20 χρόνια. ... Ἐὰν δέν σᾶς ἵκανοποι τὰ χρήματά σας. Τρέξατε νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν πουροῦν σας ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚ. ΣΧΟΛΗΝ ΣΙΩΦΕΡ ΧΡ. ΚΕΡΑΥΝΟΥ ροῦδες ἔχουμε καὶ πωλοῦμε :-- Μο. Φ 7.0.0 .μ νά ν με κατόπιν ἐγγράφου συμφωνίας, ἐγγυημένες ήσουν πλήρως σᾶς ἐπιστρέφομεν ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΟΓΙΑΝΝΗΣ (τοῦ Μπλὰκ Στόουν) σᾶς περιμένει στὸ ἐξοχικὸν Κέγτρον ἹΑΝΘΕΟΝ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΙΡΟΝ «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ τὴν λειτουργίαν του τὸ ῥρωμαντικὸν φωὖ κέντρον τῆς Λ/σίας «ΑΒΝΒΕΜΟΜΥΛΟΣ.» ΜΕ ΑΡΤΊΙΑΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ποὺ θὰ παιανίσει καθημερινῶς ἀπὸ τὰς ϐ τῆς Ίης πρωϊνῆς ὥρας. ΓΛΕΝΤΙ -- ΧΟοροςΣ.. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΕΖΕΔΕΣ -- ΟΛΑ τα ΕΙΔΗ Ηοτ ο ΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙΚΟ ΕΛΙΑ ΣΑ: ΤΙΜΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΛοΓικα[. ΟΛΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕ ΜΥΛΟΝ» ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΜΤ Ον ΒΡΑΔΥΑ. ΚΑΘ᾽ ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡ η µουσικἠ θὰ παιανίζει ἀπ μ.μ, μέχρι Α-- ΠΛΟΥΣΙΟΙ «ΑΝΕΜΟ: ΧΑΡΙΣΤΗ ΙΑΚΗΝ ΕΞΑΙΡ ο τὶς 11 π.μ. μέχρι ΕΤΙΚΩΣ τῆς 1 μ.μ... 8 φο ς. οφ φιρ«φοὲ τε τῆς Ἑλλάδος, µήτε τῆς Κύ- πρου». Πρὸς τί, λοιπόν, ἡ κα-' τάπληξη τοῦ Λόρδου Οὐϊνστερ, . ὁ ὁποῖος ἐξυπνότατα ἀνεκά.! λυψε καὶ τὴ βαθύτερη αἰτίαί αὐτῆς τῆς μοναρχοφασιστικῆς | προδοσίας, ἡ ὁποία ὀφείλε-ὶ ται ἀκριθῶς στὸ ὅτι ἡ ὕπαρέη| του μοναρχοφασιστικοῦ καθε- στώτος στηρίζεται κατὰ µέγα ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. ΒΑΣΣΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΛΤΔΑ. νεται μιὰ εὐχαρίστησις καὶ . Δημοτικῆς ᾿Αγορᾶς). Μόλις παρελάθαμµεν θαυμά- πάλιν, 2) Ὁδὸς Φανερωμένης, 46. Κυρ. Ἱεροδιακόνου, σιες ο Βάῦλον ᾽Αμερι- δίπλα γραφείου Ἠλεκτρικ. Ἑταιρείας). Κανικοῦ Τύπου, ὈὉὈλλανδικῆς ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ 3) όσο Λήδ 61, Α. Λ. Γιαε κατασκευῆς, Αὐταὶ αἱ κάλτσαι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ Ξ ς Λήδρας 61, Α. Λ. Γιαξῆς. εἶναι ΑΡΑΧΝΟ ΎΦΑΝΤΑΙ.Λιά 6 Λόγφ ἀναχωρήσεως τοῦ ἵ- ΤΞΕΗΤΗΜΗΠΗΗΠΠΗΠΗΗΠΗΕΗΗΙΗΗΙΗΝΜΗΕΗΗΙΜΗΙΜΙΙΜΙΛΙΝΗΙΗΗΙΝΙΗΙΙ τὴν κατασκευήν των ἐχρησιμο- ήν Ἐν δης ον, πω-| 9 , : πιήρησαν αἱ λεπτότεραι κλω- ερδἠς ἐπιχείρησι , σταὶ νάῦλον, µαγειρίου µὲ ὅλα τὰ χρειάδη! ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΘΕ ΚΑΘΑΡΣΙΟΝ Ἡ ποσότης ποὺ παρελάδα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἂς άποτα- ΠΑΡΤΕ το ΝΕΟΝ ΛΑΞΟΠΑΚ εν εἶναι πολὺ περιωρισµένη, θοῦν εἰς τὸ μαγειρεῖον τοῦ κ. ὗ αὐτὸ προλάδετε, προτοῦ ἑ- Ἱερεμία Γ. Ματθαίου, στὸ δαντληθοῦν. Ξερό. ον] Εγγύησις ἑνὸς ἔτους δίδε- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ς αιοκοωπιαίνε του ἂν μῶν καὶ τοῦ ἐργοστα: -- : .- ας γευ δισταγμοῦ. εὐρύχωρο μαγαζὶ παρὰ τὸ ο αν Μεγέθη 87 ἕως 1 Παγκύπριον Γυμνάσιον, εἰς τὴν νοὰν ενοη ξως ν . ὁδόν Κοραῇ, ἀρ. 10, Κιᾶ πλ, ο αλωθολρος μολσίας ο προμεο ποληνᾶ ροφορίας ἀποταθῆτε εἰς τὴν « ας τισµοί µας παροπλεύρως οἰκίαν, ὁδὸς κο. Ἕνα µόνον κομμάτι νο οποίαν ὅλους γενι- ραῇ, ἀρ. 10β ἢ τηλ. 306. Λαξοπὰκ εἶναι άρκε- ΣΑΛΑΧΙ ΑΛΗ ΡΙ : τὸν διὰ νὰ κάμµῃ τὴν Ὁδὸ 4 2Λ Ἐν ανν σης στηρίζονται κατὰ ἐνέργειάν τθ, ἳ ον αν σ ὴ , ἀο δια νοο ση Βρεπανιὴ ος τὀλαέοτὸς ἔκι ην Ηοπρλσῖα Δὲν Ἆταν 9 ς ' γεῦσιν τῆς σοκολάτας ΟΠΡΑΣΙΑ ἢ ἀνάγκη νὰ κατα | ἷ : : ΣΤ πλήσσεται ὁ Λόρδος Οὐϊνστερ. ἡμ Ἡ καὶ τὸ τρώὠγετε ὅπως ΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Υλικού γιατὶ οἱ Κυθερνῆτες τῆς ᾿Αθή, | Ι τὴν σοκολάταν. Τὰπαι- ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ νας ἐπιδιώκουν νὰ δηµιουρ- | | | διὰτὸ ἀγαποῦσι καὶ Αριθ. 1, Λευκωσία, δρόμος γοῦν δυσκολίες στοὺς Ἅαγ. τὸ παιρνοισι μὲ μεγάλην εὐχαρίστησιν, Τὴν 3 Κυρηνείας. τὸ Ἕκς ΄άσαἴσα, ποὺ αὐτὸ δὲν Γενικὸς Αντιπρόσωπος: Ἡν δην Μαΐου, ὥρα 9 π.μ. τὸ ἔκαμαν ποτές τους, Οἱ Κυ. : . , ι | θερνῆτες τῆς ᾿ἀθήνας ἔκλει, ΣΟΦΟΚΛΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Λευκωσία. ὤλ πώλησις περιλαμθάνει τε-͵ σαν πάντα τὸ Κυπριακὸ στὰ ἆ ως πάρτε µιας ἴντζας, ξύ- | σφυκτικὰ πλαίσια τῆς «προ- ο ο) τες, τέεµαχια τζίγκων, | πωνίου, Απγλσελή ἠνικᾶς ο δρρου καθωτόψ, τεμάχια σι- | ίας», ἐνῶ ὁ Τσαλδάρης δια- Ὃ | κήρυξε ξεκάθαρα, πῶς ιν προ 2 Περισσότερες πληροφορίες, θολὴ τοῦ Κυπριακοῦ ζητήµα- ο. τον κ. Ε. ᾽Αντωνιάδην, ὁ-! τος δὲν εἶναι πρὸς τὸ καλὸ οὔ- - ΜΠΥΡΑ Δῄδμεςς 186, Λευκωσία, ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ | ΒΙ ο δψή, ΓΡΙΚΩΜΟΝ | παρουσιασει τὴν Την καὶ 2αν! Μαϊου 1949, τὸ μεγαλούργήμα| «ΟΥ ΓΛΣΩΝ» | Μεγ αλοπρεπέστατα ἔγχρ Φθάνει προσεχῶς. Εἰσαγωγεῖς σαν ωμο.. | Ὑπεύθυνος: Διομ. Γαλανός. . ὁδὸς Αρσινόης 43, Λευκωσία. μέρος στὴ βρεττανική, ἐπεμδα- τικ. θοήθεια Τυπώνεται στὰ Τυπο τι η «Τυπογραφικῆς καὶ Ἐκροσικης σεν ταιρίας ΠΡΟΟΔΟΣ»: η τούργου ἀρ. Φα, 96, 9Υ, ο Δευκωαία | ᾗν ἃς - ἀνέγνωσε στὴ συνέλευση, τὴν προκήρυξη τῆς ΠΕΟ γιὰ τὸ ἀκριθῶς. Υιδριασμὸ την Ἡρτομουνιᾶς ποὺ θὰ γίνει στὴ Λευκωσία. μ.μ. ακρ ο : ὶ « ὁ Λήι ος Λεμεσου Θέμα: Οἱ Δημοτικες ϱ. ὁ-Στὶς 4 Μαΐου καὶ ὥραν 8.30 μ.μ. ὁ Δήμαρχο» ος σον ! «ΑρέἹλουτῆς Σέρθας θἀ μιλήσει στὸ θέατρο Ριάλτο για τά ἐκλογὲς Λευκωσίας, πεπραγμένα τοῦ Δήμου Λεμεσοῦ. Όλοι οἱ δημότες Λεμεσοῦ Ἡ Ὑπεύθυνος- Διευθυντὴς ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΠΟΣ Γραφεῖα: ΣΥΝΤΑΞΗ: Ὁδὸς ᾿Αρσινόης ἆἀρ. 47. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (Οἰκονομικὴ διαχείριση, διαφημίσεις) : | Ὁδὸς Περικλέους, ἀρ. 5. Ακίνητα Μπενᾶ Τηλέφωνο: 291 ΤΑΧ. ΚΙΒ. 120 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ἡ ΠΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ ΚΑι Για ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ! ΒΗΜΑ ΜΛΣ: 0Λῇ] Όι ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΥΡΙΛΝΕΣ ΠΡΩΤΟΜΛΠΙΛΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗΣΗΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙώΤΗ ’᾿ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ορρπνο ΤΗΣ ΚΕ. ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΤΟΣ τοὺ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛλΑουύ (ΑΚΕΛ) ΚΑΙ ΛΙΟΜΗΛΙΤΕΙΣ Χρόνος Ίος -- Αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 28 τιΜΗ 1 ΓΡΟΣΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 30 ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 1949 Λευκωσία, ΧΡΩΜΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ἘΕσωτερικοῦ: 5 5. δ.0 | ᾿Εξωτερικοῦ: {5 3.10.0 ΠΛΡΑΧΕΡΗΘΗΝΕ ΛΕΙΑ Πῇ ΤΙ ΠρθΕΝΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Θὰ γίνει μὲ µεγάφωνα στἠν Πλ. Μεταξά µεγάλη παλλαϊκὴ προεκλογικὴ συνκέν- ράταξης θὰ γίνει ὁριστικὰ τὴν ἐρ- Ἡ πρώτη μί τρωση τῆς Λαϊκῆς Παρ ὁ χοµένη Ἱετάρτη καὶ ὡρα 7.90 μ.μ. στὴν Πλατεῖα Μετα” ᾱ. Ἠδη παραχωρήθηκε ἀπὸ τὴ Διοίκηση ἄδεια γιὰ τὴ συγκέντρωση καὶ τὴ χρήση µμεγαφώνων. Η συγκέντρω- ση, ποὺ προθλέπεται µεγαλειώδης, εἶναι θέθαιο πὼς θὰ ξεπεράσει σὲ ὄνκο καὶ σε παλμὸ κάθε προηνΟμη προεκλογικὴ συγκέντρωση ποὺ γνώρισε ποτὲς ἡ Λευκω- σίἱα. Ὅπως προαναγγείλαµε, στὴν παλλαϊκη συγκέν- τρωση τῆς Τετάρτης θὰ μιλήσουν : ὁ ὑποψήφιος Δήμαρ- χος τῆς Λαϊκῆς Παράταξης φ. Αντρέας Ζιαρτίδης, ὁ ὑ- ποφήφιος ἀντιδήμαρχος συναγωνιστὴς Λ. Τσιμίλλης, ὁ ὑποψήφιο' Δημοτικὸς σύμόουλος Φ. Α. Φάντης καὶ ὁ Γ. Γ,. τοῦ ΑΚΕΛ Φϕ. Ε. Παπαϊωάννου. ἡ Κ. ΙΕΣΙΟΣ ΜΗ ΛΙΗΟΣ ΠΛΦΟΙ ΚΑΙ Ἡ ΙΩΛΙΑ ΗΣ ΄ΕΘΗΛΡΧΙΗΥ᾽ ΚΤΗΜΑ, 29 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Οἱ ἀντιγαλα- τοπουλλικοὶ δεξιόφρονες τῆς πόλης µας συνεχίζουν τὶς προσ- πἀθειές τους γιὰ Καταρτισμὸ δεύτερου δεξιοῦ συνδυασμοῦ, Στὴν κίνηση μετέχει δραστήρια κι’ ὁ ὀδοντογιατρὸς Χρ. Κουπάτος. Ἡ ᾿Εθναρχία, ποὺ δυσφορεῖ ἐξαιρετικὰ γι αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἀνάθεσε στὸν Πισσᾶ, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Γαλατόπουλλου, νὰ πλησιάσει τὸν Παπακόκκινο, ποὺ εἷ- ναι ἀπὸ τὰ δυναμικώτερα ἀντιγαλατοπουλλικά στοιχεῖα, καὶ νὰ τὸν πείσει νὰ σταματήσει τὶς ἐνέργειές του γιὰ, καταρτι- σμὸ δεύτερου συνδυασμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Γαλατόπουλος ἐκλι παρεῖ τοὺς παράγοντες του ποὺ δυσαρεστήθηκαν νὰ ἀνα- λογιστοῦν τὶς συνέπειες τῶν σημερινῶν ἐνεργειῶν τους. Σ0γ- κεκριµένα φώναξε τὸν Παῦλο Χατζημάρκου καὶ τοῦ ζήτησε συγγνώμη γιά μερικὲς παρεξηγήσεις ποὺ συνέόησαν μεταξὺ τους, καὶ τοῦ ζήτησε νὰ µεσολαθήσει καὶ νά πείσει τὸν ᾱ- δελφό του νὰ μὴ μετάσχει σὲ δεύτερο δεξιὸ συνδυασμό. Φώ- ναξε ἐπίσης τὸ γιατρὸ ΙΚουπάτο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ πάψει νὰ ἐνεργεῖ γιὰ δεύτερο συνδυασμό. Γιὰ νὰ διορθώσει, ἀκόμη, λίγο τὴν κατάσταση, ἀντικατάστησε τὸν ὑποφήφιο Δημοτικὸ σύμθουλο τοῦ συνδυασμοῦ του . Κονιώτη μὲ τὸ γιατρὸ Μαυ- ρογένη κ᾿ εἶναι πιθανὸ νὰ κάμει ριζικὸ ἀνασχηματισμὸ τοῦ συνδυασμοῦ του. Στὸ μεταξύ, οἱ Λαϊκὲς ᾿Οργανώσεις ἑτοιμάζουν τὸ Λαἵ- κὀ ᾿Ἐθνικοαπελευθερωτικὸ Συνδυασµό τους, πού, ἀφοῦ ἐγ- κριθεῖ ἀπὸ γενικὲς συνελεύσεις, ϐθ᾽ ἀναγγελθεῖ µέσα στὶς προσεχεῖς μέρες. Ἡ ΕΡΛΤΙΝΗ 1458 ΛΗΜΟΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Τ0 1 ΣΥΗΤΕΧΗΙΛΚΟ ΣΠΕΛΡΙΙ ΒΑΡΩΣΙΑ, 28 (Απὸ τὸν ᾽Ανταποκριτή µας) Οἱ Συν- τεχνίες τῆς πόλης µας προπαρασκευάζουνται δραστήρια για ἠν ὅσο τὸ δυνατὸ µαζικώτερη συμμετοχὴ τους στό Στ΄’ Παγ- κύπριο Συντεχνιακὸ Συνέδριο. Μέχρι σήµερα ἔχουν κλεί- σει ὅλες οἱ συνελεύσεις γιὰ τὴν µελέτη τοῦ ὑλικοῦ τοῦ Συ- νεδρίου, καὶ ἔχουν ἐκλεγεῖ ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι. Αὔριο (σή- μερα) Παρασκευὴἡ καὶ ὥραν 7 µ.µ. καλεῖται σύσκεψη ὅλων τῶν ἀντιπροσώπων τῆς πόλης, καὶ κοντινῶν Παραρτηµάτων, γιὰ νὰ μελετηθοῦν οἱ Παρατηρήσεις καὶ Εἰσηγήσεις ποῦ Ὁ- πάρχουν πάνώ στὶς Εκθέσεις, καὶ νὰ, ὑποδειχθοῦν οἱ ὕπο- ψήφιοι γιὰ τὸ νἐο Γενικὸ Συμθούλιο τῆς ΠΕΟ. Πάνω στὸν τρὀπο μεταφορᾶς τῶν ἀντιπροσώπων καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν, τὸ Τ.Σ. τῆς ΠΕΟ ἔχει ἐκδόσει τὴν πιὸ κάτω ἀνακοίνωση: «Τὰ αὐτοκίνητα ποὺ θὰ μεταφέρουν τοὺς ἀν- τιπροσώπους καὶ ἐπισκέπτες γιὰ τὸ 6ο Παγκ. Συνέδριο θά ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ Βαρῶσι στὶς 7 π.μ. ἀκριθῶς. Ολοι οἱ συνάδελφοι καλοῦνται νὰ παρευρεθοῦν στὸ οἴκημα τῶν Συν- τεχνιῶν ᾽Αμμοχώστου ἀπὸ τὶς 6.30 π.μ. Οἱ τιπρόσωποι τῶν χωριῶν ἔχουν κανονιστεῖ ὡς ἑξῆς: ϱ. ἀντιπρόσωπος τοῦ Ριζοκαρπάσου νὰ μεταθεῖ στὸ Βαρῶσι. Οἵ ἀντιπρόσωποι τῆς Ἔγκωμης, ἉΥγ. Σεργίου, Λιμνιῶν, Τρικώµου, Πηγῆς, Λευκονοίκου, Μαραθοθούνου, καθὼς καὶ ἐκεῖνοι τῆς Αχερί- του, Αχνας καὶ Ἰοντέας,. νὰ θρίσκουνται στὸ δρόµο τοῦ χωριοῦ τους ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Λευκωσία, καὶ θά τοὺς παρα” χάδουν τὰ αὐτοκίνητα, Οἱ ἀντιπρόσώποι τῶν χὠριῶν: Λιο- πέτρι, Φρέναρος καὶ Δερύνεια ἐπίσης να θρίσκουνται στὸ δρόµο, καὶ θὰ τοὺς παραλάθει τὸ αὐτοκίνητο που θὰ περ- νᾶ. Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Παραλιμνιοῦ νὰ μεταθεῖ στὴν Δε- ρύνεια. Δομένου ὅτι τὸ Συνέδριο θά συνεχιστεῖ τὴ Δευτέρα, 2)5)1949, οἱ ἀντιπρόσωποι θὰ ἐπιστρέψουν στο Βαρᾶσι καὶ τά χωριά τους τὴν Κυριακὴ 6ράδυ, καὶ θὰ ξαναπᾶνε στὴ Λευ- κὠσία μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὴ Δευτέρα». ΝΙΜΛΥΘΗΚΛΗ ΤΑ: ΝΕΟΣΥΜΤΕΧΗΙΛΗ ΕΕΛΗΕΛΙΜΛΤΑ ΤΗΣ Κ. Μ. ΕΤΛΙΡΕΙΛΣ ΛΕΥΚΑ, 29 λαό τὸν ἀνταποκριτή µας).-- Οἱ ἀπεργο: σπαστικὲς Νέες Συντεχνίες, ποὺ μὲ τόσο φανατισμὸ ἀγωνί- στηκαν οἱ Πισσάδες καὶ ὅλοι οἱ πράκτορες τοῦ κεφαλαίου γιὰ νὰ στηρἰξουν ἀνάμεσα στοὺς μεταλλώρύχους ς ΚΜΕ, μερα δὲν ὑπάρχουν. Στὸ Μαυροθούνι, την ταπέλλα τῆς Νέας Συντεχνίας, ποὺ ἔόαλαν στὸ οἴκημά της πρὶν Τρεις µῆνες, τὴν ἀφαίρεσαν ψὲς τὶς νυκτερινες Ώρες, κρυφά, δυὸ γεαροὶ κέκκοι. Η ἴδια τύχη περιμένει καὶ τη Μέα Συντε- χνία τοῦ Ξεροῦ, ποὺ ἔχει σήµερα 7 µέλη, δηλαδἡ µόνο τά µέλη τῆς ἐπιτροπῆς της. [ι ΕΡΓΝΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΗ] λ ΙΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΛΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας). Σὲ πα! ἡ νεργατικἡ συνέλευση ποὺ ἔγινε χτὲς Τετάρτη στὸ οἴκημα τῶν ον μεσον, ὁ φ. Παντῖνος Μαυρογένης ἔθεσε μπρο στὰ στὴν ὀργανωμένη ἐργατικὴ τάξη τῆς πόλης µας ν ζήτηση τὸ ἐκλογικὸ πρόγραµµα τοῦ Ἐμεκελικοῦ αν ερ Ὅ ὁμιλητὴς καὶ ἡ σονελεση ὥς ὃν ἰδιαίτερα στ ήτηµα τῆς μεταφορᾶς καὶ διασωληήνώσ στὴ πόλη, Επωπη ολλ, συζητήσεων καὶ ἀπόψεων ἀπὸ μέ- ρους τῶν ἐργατῶν ἀνέδηκε στὸ θῆμα ὁ Δήμαρχος Εμεσαν Φ. Πλουτῆς Σέρθας καὶ ἀνάλυσε τὶς προσπάθειες που ταθλήθηκαν καὶ καταδάλλουνται ἀκόμη, καὶ τὶς δυ σκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζονται γιὰ τὴ µεταφορς τοῦ τε, ὍὉ φϕ. Σέρθας τόνισεν ὅτι ἔγιναν ἔρευνες καὶ μελέτη γι τὴν ἐπάρκεια τοῦ νεροῦ Κυδίδων καὶ Μαυρομμάτας, Τί 5ο Ἐ τὰ τωρινὰ χρόνια, ὅσο καὶ γιὰ τὰ μετέπειτα, γιατὶ τὸ η μικὸ Συμβούλιο πρέπει νὰ πεισθεῖ, Ότι τὸ παν. ποὺ ο. ξευρεθεῖ, θὰ ἐπαρκέσει καὶ γιὰ τὴ µετεπειτα εκ, κ - τοῦ νεροῦ Κυθίδων καὶ Μαυρομμάτας τώρα ἐξετάζεται, εἶ πε, τὸ νερὸ Αγίου Φωτίου. Γιὰ νὰ ἐξασφαλισθεῖ μας ἳ µεταφορά τοῦ νεροῦ θὰ χρειασθοῦν δεκάδες χιλιάδες λίρες καὶ γι αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιχορηγηθεῖ ἡ µεταφορα τι οπλη. τὴν Κυδέρνηση, ἢ νὰ γίνει δάνειο, τὸ ὁποῖο γιά να ἁπα η- ρωθεῖ, θὰ ἀναγκασθοῦν καὶ οἱ μετέπειτα γενεὲς νὰ π προς νουν. Γι) αὐτὸ τὸ λόγο τὸ Δημοτικὸ 2 υμθούλιο, κατέληξε φ. Σέρθας, πρέπει νὰ ἐξετάσει καλὰ τήν ποσότητα καὶ σ άρκεια τοῦ νεροῦ. Κατόπιν ὁ φ. Δήμαρχος μίλησε γιά νο λεκτρισμὸ τῆς πόλης, τὶς συνοικίες καὶ συνοικιακοὺς δρ μους κ.λ.π. -- ον Κατόπιν ἀνέθη στὸ ὀῆμα ὁ δημοτικὸς σόμδουλος καὶ ὁ- ποψῆφιος Δήμαρχος τοῦ Ἐ μεκελικοῦ συνδυασμοῦ φ. ἵνν δρ: τασίδης, ὁ ὁποῖος μίλησε γιὰ διάφορα δηµοτικα ζητήµ : καὶ ἑτόνισε τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουνται σγετικσ η τὴν ἐπέκταση τῶν Δημοτικῶν ὁρίων τῆς πόλης. Στὸ θῆμα ἔπειτα ἀνέδη ὁ Φ. Μιχαλάκης ὌὈλυμπιος. πο [ΤΙ ΤΤΔΝΝΗΕΙΜΗΠΤΙΚΙ ΠΗΠΙΙ ΤΗ ΛΙ ΝΙΚΙΙ ΜΙΠΗΙΚΗΙ ΝΙΙ ΙΧ ΚΙ ΗΛ ΠΙΙ ΜΙΚΗ ΠΝΙΚΙΛΙΕΝΗΛΕΡΤΙΚΗΗ ΠΝΗΝΜΙ Πρωτομαχγχιάτικα συνθήµατα τῆς Πρ. Κεντρικῆς Καδοδήχησης τοῦ ΑΚΕΛ Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Πρω τομαγιᾶς, ἡ Προσωρινὴ Κεν τρικὴ Καθοδήγηση τοῦ Α- ΚΕΛ ἐξέδωκε τὰ πιὸ κάτω πρωτοµαγιάτικα συνθήµα- τα: «1. ΖΗΤΩ ἡ ἐργατικὴ Πρω σύμόολο πάλης καὶ λευτεριᾶς γιὰ τὸ προ- λεταριάτο καὶ τὶς προοδευ- τικὲς δημοκρατικὲς δυνά- μεις ὅλου τοῦ κόσµου στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν κατασυντρι- θὴ τῶν αἱμοχαρῶν σχεδίων τοῦ ἱμπεριαλισμοῦ, γιὰ εἰ- ρήνη, ἀνεξαρτησία, Δημο- κρατία, κοινωνικὴ πρόοδο] δοξο Κομμουνιστικὸ Κόμμα ΣΕΠΤ ἡ ΤΝ ΕΗΡΕΗ ΜΙΝΙ ΤΙ [ΠΡΝΛΝΝ τοµαγιά, ΠΗΛΚΟΙΝΙΣΑ ΤΌΗ Τὸ Τµηµατικὸ ξεκινήσουν ἆπὸ τὸ ακῆς. Οἱ ἀντιπρόσωποι Εγκωμης, Αγίου Λιμνιῶν, Τρικώµου, Λευκονοίκου, ᾿Αχερίτου, Αχνας, νητα, Δερύνια, ο 0 ΓΡΙΦΕΙΡ ἀπασχολοῦνται τοῦ ταὐτό θὰ ἀπολύουνται. ΚΟΙΠΠΙΚΗ 10Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ σχεση Υάμου. ΓΑΜΟΙ (Ὀρεινῆς) τελοῦν Ίην Μαΐου καὶ ὥρα 3 τῷ ἱ. ναῷ πως παρευρεθοῦν. δὶς Εὐπραξία γάµους των Κυριακὴ σοὺς καὶ ὥραν 2 μ.μ. χωρήσουν. γάμους των ' ο Ίη. Μαϊου και ώρα ὡς καὶ τὶς ὃυ-ι οὔΌνται νὰ παρευρτθοῦν. μ. [ Παλλουριώτισσας καὶ προσ λους νά παρευρεθοῦν. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΗΝΤΕΧΝΙΗ ΑΛΗΜΟΧΙΣΤΟ Συμθούλιο τῆς ΠΕΟ ᾽Αμμοχώστου γνωστο ποιεῖ τὰ παριχκάτω στοὺς ἄν- τιπροσώπους τὸς ἐπαρχίας γιὰ, τὴν Παγκύπρι« Συνδιάσκεψη. τερ)-- Συνεχίζουνται οἱ συνο” Τὰ αὐτοκίνητα ποὺ θὰ µετα-: μιλίες μεταξὺ τῶν ἐκπροσώ- φέρουν στὴ Λευκωσία τοὺς ἀν-] πων τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης τιπροσώπους τῆς πόλης, θὰ: Βαρώσι στὶς Ἱ π. μ. «ὕριο Κυριακή. Ὅλοι οἱ ἀντι:ωόσωποι πρέπει νὰ ἑτοιμᾶστο)ν ἀπὸ τὶς 6.30 π.μ. Ὁ ἀντιπρῤσώπος τοῦ Ρι- ζοκαρπάσου κι θρίσκεται στὸ Βαρώσι στὶς π.μ. τῆς Κυρι- τῆς Σεργίου, Πηγῆς, Μαραθοθούνου, Κοντέας, καθὼς καὶ τῶν χωριῶν Λιο πέτρι, Φρέναρος καὶ Δερύνια νὰ θρίσκουνται στὸ δρόµο ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Λευκωσία, γιὰ νὰ τοὺς παραλάδουν τ᾽ αὐτοκί-, ὍὉ ἀντιπρόσωπος τοῦ Παραλιμνιοῦ νὰ θρίσκεται στὴ ΕΞΕΊΡΕΣΗΣ ΕΡΓΛΣΙΙΣ Ἡ ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ Γραφείου Ἐξεύρεσης Εργασίας, μὲ χθε: σινὴ ἀνακοίνωσή της, εἶδοποι- εἴ ὅλους τοὺς ἐργάτες ποὺ σὲ ἐργασίες ἐργολάδων τοῦ Συνδέσμου, ὅ. τι ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 2 Μαΐου 1949, [φείλουν νἄχουν. µαζί τους τὴν ταὐτότητα τῆςή Συντεχνίας τους, γιὰ νὰ ἐφοι διαστοῦν μὲ κάρταν τοῦ 1ρα- φείου Εργασίας. “Όσοι ἐργά- τες ἐφοδιάστηκαν ἤδη μὲ τέ- τοιαν κάρτα, ὀφείλουν νὰ τὴν ἔχουν µαζί τους γιὰ ἔλεγχο ἀπὸ µέρους τῶν ἀντιπροσώπων ῥραφείου ᾿Εργασίας. “Ὁ- σοι ἐργάτες δὲν θὰ ἔχουν τὴν τα καὶ τὴν κάρτα τους Ὁ κ. Χρῖστος Κουφούδης καὶ ἡ δνὶς Εὐτυχία Μ. Σαπαρίλ- λα κ᾿ οἱ δυὸ ἀπὸ τὴν Κάτω Ζώδια ἔδωσαν ἁμοιθαίαν ὑπό- Ὁ κ. Κώστας Χρ. ᾽Αναγιῶ- τοῦ καὶ δ. Βασιλικὴ Χαραλάμ: πους ἁμφότεροι ἐκ Περάτων τοὺς γά- µους των μεθαύριον Κυριακὴν μ.μ. ἐν Χρυσελεούσης Πε: ράτων καὶ προσκαλοῦν πάντας τοὺς φίλους καὶ συγγενεὶς ὅ- -Ὅὸ κ, Νεόφυτος ᾽᾿Ιωάννου ἀπὸ τὴν Πέγιαν Πάφου καὶ ἡ Παναγιώτου ἆᾱ- πὸ τὴν Φλάσου, τελοῦν τοὺς τὴν ἐρχομένην 15.49 ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ Αγίου Δημητριανοῦ Φλά Οἱ νεόνυμφοι μετὰ τὴν τέ- λεσιν τοῦ μυστηρίου θὰ ἀνα- Ξ«Ὁ κ. Κώστας Σοφοκλέους ἀπὸ τὴν Παλλουριώτισσα καὶ δ. Κυριακούλλα Ξενοφών” τος ἀπὸ τὸ Κτῆμα τελοῦν τοὺς αὔριο Κυριακηήν ,. στὴν ἐκκλησίαν Παναγίας κα- τοῦ νεροῦ στήν, λοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φί- Αὔριον Κυριακὴ καὶ ὥρα 10 π.μ. καλεῖται συγκέντρωση στὸ οἴκημα τῆς “Ένωσης Μι- Λέμε κροκαταστηματαρχῶν σοῦ μὲ θέµα : Οἱ δημοτικὲς ἐέκλογες. Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τῆς Ἔνωσης ὅπως παρευρεθοῦν. Καλοῦνται σὲ γενική συνε: ση οἱ µάγειροι Λευκώσίας, τὴν ἐρχόμενη Τρίτη, στην Ενω Μικροκαταστη ματαρχῶν. γαι ἀπαραίτητη. αλλ κκακκακ ἐ φωνών» ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΚΕΛ Καλοῦνται σὲ γενικἡ συνέλευση ὅλα τὰ µέλη τοῦ ΑΚΕΛ Λευκώσίας καὶ Προαστείων σήμερον σΣάθθατον καὶ ὥραν 6 ἳ σ Ἡ παρουσία ὅλων τῶν με) ὤν εἴ- ν ο, ὡ ο ον καὶ Σοσιαλισμὸ στὸν κό- σμο. | 2. ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟ- ΣΜΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΕΤΕΟΠΟ, ποὺ μ ἐπικεφα- λῆς μη χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ, τὴ ΟΡΒΙΕ- ΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ἀγωνίζεται γιὰ εἰρήνη, ἀνεξαρτησία καὶ εὐημερία τῶν λαῶν ὅ- λου τοῦ κόσμου. 3. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ στὸν Ἑλληνικὸ Δημοκρατικὸ Στρατὸ, τὴν Προσωρινὴ Δημοκρατικὴ Κυθέρνηση τῆς Ἑλλάδας καὶ τὸ πανέν- | Ἑλλάδας, ποὺ ἐμπνέει καὶ καθοδηγεῖ τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ στὴν πάλη γιὰ τὴν τι- μή, τὴν προκοπῆ, τῇ λευτε- ριά, τὴ Δημοκρατία, τὴν ἐ- θνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἑλλάδας. 4. ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΜΝΙΚΟΑ: ΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΟ- ΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥ- ΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, ποὺ ἀγω- νίζεται γιὰ τὴν Ἔνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴ µάνα Ἑλλά: δα, τὴ λαϊκὴ ἐπιθίωση, τὴν κατάργηση τῶν ἀνελεύθε- Ρρων δικτατορικῶν νόμων καὶ τὴ ματαίωση τῶν μπε- ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 29 (Ρέου- καὶ τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν γύρω ἀπὸ τὸ Γερμανικὸ πρό- ὀλημα. Σήµερα, ὁ Ρῶσσος ἀντιπρόσωπος κ. Μαλὶκ, δή- λωσε πὼς ἡ Σοθιετικὴ Ένω- ση δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ ζητήσει τὴν ἀναθολὴ τῆς ἵδρυσης ξέ- χώρου κράτους στὴ Δυστικὴ Γερμανία, θέτοντας αὐτὸ τὸ ζή τηµα σὰν ὅρο ἀνταλλάγμα- τος γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἀποκλει- σμοῦ τοῦ Βερολίνου. Αν καὶ ἡ δήλωση αὐτὴ θεωρεῖται σὰν «προσωπικἠ» γνώµη τοῦ κ. Μαλίκ, ποὺ περιµένεται νὰ ἐ- πιθεθαιωθεῖ ἀπὸ τὴ Μόσχα, ὡστόσο οἱ πολιτικοὶ κύκλοι τῶν ᾿Ενωμένων Πολιτειῶν ϐ6ε- ωροῦν αὐτὴ τὴ δήλω σά διέξοδο πρὸς ἐξεύρεση έάσης συνεννόησης. Οἱ δυὸ ὅροι ποὺ ἔθεσαν ξεκάθαρα οἱ Ρῶσσοι ἀντιπρόσωποι γιὰ τὴν ἄρση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ Βερολί- νου εἶναι: α) Βά τερματιστεῖ ὁ δυτικὸς «ἀντιαποκλεισμὸς» τοῦ Βερολίνου, καὶ ϐ) νὰ συγ- κροτηθεῖ Διάσκεψη τῶν Τεσ- σάρων ὑπουργῶν τῶν Ἔξωτε- ρικῶν. Παρἀὰ τὴν προηγούµε- γή τους στάση, οἱ δυτικοὶ ἆ- ποδέχουνται σήµερα αὐτοὺς τοὺς ὄὅρους, ἂν δὲ τελικἁ ἐπι- θεθαιωθεῖ ἡ δήλωση τοῦ Μα- λὶκ ἀπὸ Μόσχα, ὅτι δέν ὁ- πάρχουν ἄλλοι ὅροι, τότε δὲν μένει παρὰ νὰ γίνει προκα- ταρκτικἡὴ σύσκεψη στὴ : Νέα Ὑόρκη, γιὰ νὰ καθορισθεῖ ὴ ἡμερομηνία, ὁ τόπος καὶ ο γενικὲς Ὑραμμὲς τῆς ἡμερή- σιας διάταξης τῆς συνεδρίας τῶν Τεσσάρων Μεγάλων. Ὅπως μεταδίδει ὁ ἀνταπο- κρτὴς τοῦ Ρέουτερ ἀπὸ τὸ Βε- ρολῖνο, γιὰ πρώτη φορὰ σή- μον ὕστερα ἀπὸ 12 μῆνες, ιευκολύνθηκαν οἱ συγκοινω- γίες διὰ λεωφορείων μεταξὺ τοῦ ᾽Ανατολικοῦ τοµέα τῆς ριαλιστικῶν σχεδίων µετα- θολῆς τοῦ τόπου µας σὲ πο- λεμικὸ ὁρμητήριο. 5. ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΑ- ΓΡΟΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἄξονα καὶ τὴ ραχοκοκκα- λιὰ τῆς ἐθνικοαπελευθερω- τικῆς πάλης τοῦ λαοῦ µας. 6. ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΙΑΜ- ΒΟΣ στοὺς λαϊκοὺς ἐθνικο- απελευθερωτικοὺς συνδυα- σμούς, ποὺ κατέρχονται στὶς προσεχεῖς Δημοτικὲς ἐκλογές, μὲ τὸ λάθαρο τῆς συμφιλίώσης, τῆς συνένω- σης καὶ συσπείρωσης τῶν ΠΠΠΗΠΠΠΙΕΙΕΠΙ | ΠΗΙΝΝΙΗ Γερμανικῆς πρωτεύουσας καὶ τῆς Βρεττανικῆς δυτικῆς ζώ- νης κατοχῆς, ΛΕΊΙΚ ΣΑΞΕΣ, 29 (Ρέου: τερ).-Ὁ Ρῶσσος ἀντιπρόσω πος κ. Μαλὶκ ἀντέκρουσε τὴ εἰσήγηση γιὰ ἵδρυση χωριστῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ. ποὺ να συζητᾶ προκαταρκτικἁ πάνω στὶς διαφορὲς προτοῦ περά- σουν στὸ Συμθούλιο ᾿Ασφα: λείας. Ὕστερα ἀπὸ πολύωρη συζήτηση ἡ πρόταση αὐτὴ ἔ γίνε ἀποδεκτὴ μὲ 4/ ψήφου. ἐναντίον 6 καὶ μὲ μιάν ἀποχή, Ἡ Ρωσσία κ’ οἱ ἄλλες χῶρες τῆς ᾽Ανατολικῆς Εὐρώπης κα- ταψήφισαν τὴν πρόταση. Κατα τὴ διάρκεια τῆς συζήτησης ὁ Ρῶσσος ἀντιπρόσωπος κ. Μα- λὶκ τόνισε ὅτι μὲ τὴν υἱοθέτη- ση τῆς πρότασης μπαίνει στὸ περιθώριο τὸ Συμθούλιο ᾿Α- σφαλείας, ἐπιτέθηκε δὲ μὲ δρι- μεῖς χαρακτηρισμοὺς κατὰ τῆς ᾽Αγγλικῆς ἀντιπροσωπεί- ας. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 29.- Σὲ συγκέντρωση τῶν ὁπαδῶν τοῦ Προοδευτικοῦ Κόμματος τῆς ᾽Αμερικῆς, ποὺ ἔγινε χθὲς στὴ Νέα Ὑόρκη, ὁ Χένρυ Οὐάλλας ἔκαμε δριμύτατη ἐπίθεση ἐνάν- τια στὴν πολιτικὴ τοῦ Στέῖτ Ντηπάρτμεντ καί, ἰδιαίτερα, ἐ- γάντια στὸ Βορειοατλαντικὸ Σύμφωνο. «Πιστεύω ἀκράδαν: τα -- τόνισε ὁ Πρόεδρος τοῦ Προοδευτικοῦ αμαα -- ὅτι ὁ ᾿Οργανισμὸς Ενωμένων Ἐ- θνῶν. μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ διατηρήσει τὴν εἰρήνη τοῦ κὀ σµου. Πιστεύω ἐπίσης πὼς δὲν Γὑπάρχει καμιὰ λογικἡ αἰτία, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὴ Σοθιετικὴ Ἔνωση καὶ τὴν ᾿Α: µερικὴ νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ καὶ μὲ ἁμοιθαία κατανόηση. Εἶναι τὸ πιὸ λυπηρὸ πρᾶμα ποὺ θλέ πω στοὺς Κυθερνῆτες τῶν Ἓ- νωμµένων Πολιτειῶν νὰ θεω- ροῦν σὰν «προδοσία» τὴν συ- νεργασία μὲ τὴ Σοδθιετικὴ Ἔ νωση. Εἶναι ἀκατανόητο πού, σὰν ἀποτέλεσμα αὑτοῦ τοῦ ἀν- τισοβιετικοῦ προσανατολισμοῦ., καὶ οἱ ὑπάλληλοι μὲ τοὺς ἑρ- γάτες χάνουν τὶς δουλειέςτους µόνο καὶ µόνω γιατὶ πιστεύουν στὴ συνεργοπία καὶ τὴ φιλία τοῦ λαοῦ µας μὲ τοὺς λαοὺς τῆς χώρας τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Λυπηρότατο εἶναι ἀκόμα τὸ γεγονός, ὅτι οἱ Κυθερνῆτες τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν ὦπο- στηρίζουν ὅλα τὰ σάπια καὶ ἀντιδραστικὰά καθεστῶτα, παν- τοῦ τοῦ κόσμου, ἐξαρτώντας αὐτὴ τὴν ὑποστήριξη ἀπὸ τὸ θαθμὸ ποὺ αὐτὰ τὰ καθεστῶ- τα εἶναι ἀντικομμουνιστικά. Μιλώντας γιὰ τὸ Βοοεισα- τλαντικὸ σύμφωνο, ὁ Οὐάνκλας εἶπε: «Τὸ Βορειοατλςωτικό εἷ- ναι μιά νὲα ἔκδοση τοῦ ουμφώ- νου τῆς ἀντικομιτέρν, ἄν καὶ αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔφτιαξαν τὸ πα- ρουσιάζουν σὰν εἰρηνικὴ συµ- µαχία. ᾽Απὸ στρατιῴτικοπολε- µικἡ ἄποψη, αὐτὸ τὸ σύμφωνο ἀποτελεῖ καθαρὴ τρέλλα. Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης δὲν θὰ πο- λεμήσουν ποτὲ γιὰ χατήρι τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν, καὶ ἐἑ- οἱ δασκάλοι µας ἀπολύουνται μεῖς δὲν μποροῦμε γιὰ κανένα Τ0 ΒΟΡΕΙΘΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΡΕΛΛΑ «Οἱ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ» - θὐέλλας λόγο νὰ κερδίσουμε σ’ ἕνα νέο πόλεμο, µόνο μὲ τὴν ἀτομικὴ θόμόθα». Καὶ ὁ Οὐάλλας κατάληξε ὡς ἑξῆς: «Πιστεύω πὼς δὲν εἶναι ἁκόμη πολὺ ἀργὰ νὰ κα- ταπολεμήσουμε τὸν κίνδυνο ἑ- νὸς νέου πολέμου. Ὁ ᾽Αμερι- κανικὸς λαὸς μπορεῖ ν᾿ ἀλλά- ξει τὴν κατάσταση, ποὺ δηµι- ουργεῖ ἡ πολιτικὴ τῶν σηµερι- νῶν κυθερνητῶν του. 'Εμεῖς, μπροστά στὴν πολιτικὴ τῆς ᾱ- τοµικῆς θόµθας, προτάσσουµε τὴν πολιτικὴ τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Μπροστά στὸ σχέδιο Μάρσαλ, προτάσσουµε τὴ συνεργασία τῆς ᾿Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσης, Μπροστά στὸ Βορειοατλαντικὸ Σύμφωνο, ἐμεῖς προτάσσουµε τὸ Χάρτη τῶν Ἑνωμένων Ἓ- θνῶν καὶ τὴν εἰρηνικὴ λύση ὅλων τῶν διαφορῶν µέσο αὐὖ- τῆς τῆς ᾿Οργάνωσης. ᾿Εμεῖς μπροστά στὸ νέο πόλεμο, προ- τάσσουµε τὴν εἰρήνη, τὴ συνερ γασία καὶ τὴ φιλία ἀνάμεσα σ᾿ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόὀ- σμου»|! ΧΘΕΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΧΛ Χτεσινὴ ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρεται στὶς τελευταῖες ᾱ- ποφάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συµ- θουλίου Λευκωσίας, ποὺ ἐγ- κρίθηκαν κι ἀπὸ τὸ Διοικητὴ τῆς ἀστυνομίας, ὅσον ἀφορᾷ τὴν τροχαία κίνηση στὴν πόλη γενικά, κ᾿ ἴδιαίτερα στὴν ὁδὸ Λήδρας, Δημοσιεύουμε τὸ πλῆ: ρες κείµενο τῆς ἀνακοίνωσης, γιὰ κατατόπιση τῶν ἐνδιαφε- ροµένων: «Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ κοι- νοῦ, ὅτι τὸ Δημοτικὸν Συμθού λιον Λευκωσίας, τῇ συναινέσει τοῦ Διοικητοῦ τῆς ᾽Αστυνομι: ας, θὰ θέσῃ ἀπὸ τῆς Ίης Μαΐου 1949, ἐν ἰσχύϊ τὰς κάτωθι ἆπα- γορεύσεις καὶ περιορισμοὺς σχετικῶς μὲ τὴν τροχαίαν κί- νησιν εἰς τὴν ὁδὸν Λήδρας, δυ- νάµει τῶν ἐξουσιῶν τῶν παρε- χομένων ὑπὸ τῶν Δημοτικῶν Κανονισμῶν 1938--1947, Κα- νονισμὸςΙ81. Γὰ µέτρα ταῦτα ἐλήφθησαν ἐν τῇῃ προσπαθεία νά ἐπιτευχθῇ ἡ ἀποσυμφόρησις καὶ νὰ ἀποφευχθῇ ὁ κίνδυνος, ὁ ὁποῖος σήμερον ὑφίσταται λόγῳ τῆς τροχαίας κινήσεως εἰς τὴν ὁδόν Λήδρας. ΘΕΑΙΡΟΝ 'ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ, ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΒ 30.4.49 καὶ ὥρα 9.30 μμ. [ὸ θέατρον ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΠ» ἐπαναλαμθάνει τὴν ὑπέροχον γαλλικὴν κωμµωδίαν ὀπερέτταν ΑΛΛΟΥ 0. ΠΑΠΑΣ ΚΙ ΑΛΛΟΥ ΤΑ ΡΑΣΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταξὺ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ δύσεως, εἰς τὴν ὁδὸν Λήδρας, ἀπὸ τὸ κατάστηµα «Σπίννεὺς µέχρι τῆς γώνίας καταστήµα τος ᾿Ιντζιρτζιάν, ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: 1) Τὸ ὁ- δηγεῖν ποδήλατον ἢ µοτοσυ- κλέτταν, 2) ἡ παρουσία πλα- νοδιοπωλῶν μὲ ἁμαξάκια, 3) τὸ ὁδηγεῖν ζῶα, 4) τὸ ὁδηγεῖν ϱ η ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ὅλοι οἱ Μορφῖτες σὲ παλλαϊκὴ συγκἐντρωση. Θὰ μιλήσει ὁ ο Ν, ος π. ΒΙΚΟΛΟΠΟΥΛΛΟΣ, ὑποψήφιος τῆς ΛΑ Τ”- ΚΗΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ πάνω στὴ δράση τοῦ Δημοτικοῦ Συµθουλίου, καὶ τὶς προσεχεῖς ἐκλο: γές. 6 ὦ ὁ ὡς καὶ ἡ παρουσία φορτηγῶν αὐτοκινήτων ἢ λεωφορείων ἢ ταξὶ ἢ κάρρων ἢ ἁμαξῶν, ἐ- κτὸς ἐάν πρόκειται νὰ φορτώ:- σουν ἢ νὰ ξεφορτώσουν ἐμπο- ρεύματα ἢ νὰ παραλάδουν ἢ νὰ ἀποθιθάσουν ἐπιθάτας, καὶ 5) ἡ στάθµευσις τροχοφόρων οἰουδήποτε εἴδους. Μοεῖται ὅτι φορτηγά αὐτο: κίνητα, λεωφορεῖα, ταξί, κάρ: ρα ἢ ἅμαξαι δύνανται νὰ εἰἷ- εἰσέρχωνται εἰς τὴν ὁδὸν Λή- δρας ἀπὸ τὴν πλησιεστέραν δι- ασταύρωσιν διὰ νὰ φορτώσουν ἢ νὰ ξεφορτώσουν ἢ νά παρα- λάδουν ἢ νὰ ἀποθιδάσουν ἔπι- ξάτας εἰς τὸν τόπον τῆς έργα- σίας των καὶ νὰ ἐξέρχωνται, πάλιν ἀπὸ τὴν πλησιεστέρανι διασταύρωσιν. Θὰ σταματοῦν εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας των κατά τοιοῦτον τρόπον, ᾧ- στε νὰ μὴ ἐμποδίζουν τὴν τρο- χαίΐαν κἰνησιν καὶ διὰ χρονικὸν διάστηµα τόσον ὅσον χρειάζε ΓΕΛΟΙΑ. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ, ΧΟΡΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ. Εἰσιτήρια στοῦ Γ. ᾿Ιωάννου τηλ. 435. ταὶ διὰ νά ν νὰ ξε- Α ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ 0Α0 ΛΗΔΡΑΣ φορτώσουν ἐμπορεύματα ἢ νὰ παραλάδουν ἢ νὰ ἀποθιθάσουν ἐπιθάτας. 2. ΤΟΠΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ. ᾿Ἐφιστᾶται ἐπίσης ἡ προσο- χἠ τοῦ κοινοῦ εἰς τὰς διευθε: τήσεις, αἱ ὁποῖαι ἔγιναν σχε:- τικῶς μὲ τοὺς νέους σταθμοὺς χημάτων, οἱ ὁποῖοι καθωρί- σθησαν διὰ τὴν πόλιν Λευκω- σίας. Πινακίδες μὲ μαῦρα γράµµατα εἰς λευκὸν πλαίσι- ον, δεικνύουσαι τοὺς τόπους σταθμεύσεως ὡς καὶ τὸν ἀριθ- μὸν καὶ τὸν τύπον τῶν τρο- χοφόρων, τὰ ὁποῖα ἐπιτρέπεται νὰ σταθµεύουν, ἐτοποθετήθη- σαν εἰς ὅλα τὰ κυριώτερα ση μεῖα, ἡ δὲ στάθµευσις εἰς μέ- ρη ἄλλα ἀπὸ τὰ καθορισθέν- τα ἀπαγορεύεται. Ἡ συνεργασία τοῦ κοινοῦ θὰ διευκολύνῃ τὴν ἐπιτυχίαν αὐτῶν τῶν διευθετήσεων. Οἱ ὁδηγοὶ τῶν αὐτοκινήτων θερ- μῶς παρακαλοῦνται ὅπως κά- µνουν χρῆσιν τῶν αὐτοκινήτων των ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς πό- λεως µόνον ὅταν τοῦτο εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖον. 'Ἡ συµ- φόρησις ἐντὸς τῶν ὁδῶν, ὡςκαί ὁ κίνδυνος ἔφθασαν εἰς τοιοῦ- το σημεῖον ὥστε νά ἐπιθάλλε- ται ἡ ἐφαρμογὴ τῶν Κανονι: σμῶν τούτων διά τὸ σωμφέρον τῆς δηµοσίας ἀσφαλείας». Σι αξε οκκκΔΙκΙκΙκκΙΙΙἝὖλΑλὴ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τὴν ἡμέρα τῆς Πρωτο μαγιᾶς ἀγοράστε ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τὸ 6ι- θλίο τῆς Π.Ε.Ο. Ο ΑΓΩΝΑΣ τῶν ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ «{ ΦμαλλλρλλλαλακκμΙμΙμΙλλλή κ ν ἀγωνιστικῶν πατριωτικῶν δυνάµεων τοῦ λαοῦ µας, στὸν ἀγῶνα γιὰ τὸ ψωμὶ καὶ γιὰ λευτεριά του. 7. ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ τῆς ντό πιας προδοτικῆς πλουτοκρα τικῆς ἀντίδρασης, ποὺ συν- εργάζεται μὲ τὴ ἔενοκρα- τία καὶ συνωμοτεῖ ἑνάντια στὸ λαό µας. 8. ΨΗΛΑ τὴ σηµαία τῆς πάλης γιὰ τὴν “Ενωση, τὴν κατάργηση τῶν ἀνελεύθε- ρων νόμων, τὴν ἀντιμετώπι- ση τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καὶ δυστυχίας, τὴν ἁἀπο- στρατικοποίηση τοῦ τόπου». ας ΠΟΠΗ ΕΡΕ ΤΙΣ ΜΠΩΤΙΝΙΝΕΙ ΛΕΜΕΣΟΣ, 29 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- Πλησιάσα µε σήµερα τὸν δήμαρχο τῆς πόλης µας φ. Πλ. Σέρδα κα τὸν παρακαλέσαμε νὰ μᾶς δώ- σει μερικὲς ἐξηγήσεις πάνω στὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἀναφέρουν σήµερα δεξιὲς ἐφημερίδες σχε τικἁ μὲ τὴν δῆθεν ἁπαγόρευ- ση τῆς ἀνάρτησης τῆς εἰκόνας τοῦ Μακαρίου στὰ πρατήρια τῆς Δημοτικῆς ἀγορᾶς. Ὁ Δήμαρχος μᾶς ἁπάντη- σε: «Φαίνεται πὼς οἱ δεξιό- φρονες µόνο σὲ θολἀὰ νερὰ ἆ- ρέσκονται νὰ ψαρεύουν». Περ: γώντας ἀπὸ τὸ πρατήριο τοῦ κ. ᾽Αγρότη εἶδα ὀναπμᾶνς τὴν εἰκόνα τοῦ ἀρχιεπισκόπου µέσα σ᾿ ἕνα πλαίσιο ἀπὸ κα- λάθια σκόρδων κι’ ἕνα σωρὸ ἄλλα εἴδη μανναθικῆς. Θεώρη- σα καθῆκο µου νἁ τοῦ ὑποδεί- ἕω ὅτι δὲν εἶναι τρόπος αὐτὸς νὰ τιμᾶ κανένας κεῖνα ποὺ πρεσθεύει καὶ νὰ προκαλεῖ τὸν κάθε δηµότη ἐκθέτοντας τὲς εἰκόνες κατὰ τέτοιο ἄπρεπο τρόπο, κι ὅτι μποροῦσε κατὰ κοσμµιότερο τρόπο νὰ ἐκδηλώ- σει τὰ φρονήματά του. Καὶ προσέθεσα τὶ θὰ εἴχαμε µέσα σ αὐτὴ τὴν Δημοτικὴ ἀγορὰ ἂν οἱ συνάδελφοί σου ἄρχιζαν νὰ προκαλοῦν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπον Αὐτὸ ἐπέτρεψε στὴν ἐθνικοφροσύνη νὰ πλάσει τὸ παραμύθι ποὺ εἶδε τὸ φῶς στὶς χτεσινὲς ἐφημερίδες. ΠΟΛΟΣΦΗΙΡΙΚΙ Αὔριο Κυριακὴ 1.2.4 θὰ νίνει µεγάλη ποδοσφαιρικἡ συ νάντηση μεταξὺ τῶν ἰσχυρῶν ὁμάδων «Ὁμονοίας» -- «ἢέ- ας Σαλαμίνας» στὸ γήπεδο τῆς Ττάπιας, Ωρα ἐνάρξεως 4 μ.μ. -“Ἡ ποδασφαιριςὴ. συνάντη- ση μεταξὺ τῶν ὁμάδων «Ὁ- µονοίας» καὶ «Ὀρφέα» ἀάνα- θλήθηκε. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 29-- Τὸ Πρακτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλλά- δα» µετάδωσε τὴν πιὸ κάτω Διαταγὴ τῆς Διοίκησης τῶν Μονάδων τοῦ Γράμμου : -- «Χτές, ὥρα 18, οἱ ἡρωϊκοὶ µα- χητές µας, ὕστερα ἀπὸ ἁπα- ῥράµιλλο ἀγῶνα, ἐγκατάλει- ψαν τὸν Πύργο τῆς Στράτσια νης. Οἱ ὑπέροχοι ὑπερασπιστὲς τοῦ Πύργου, ἀφοῦ γιὰ 26 µέ- ρες ἀντιμετώπισαν μὲ παρα- δειγματικὸ πνεῦμα αὐταπάρ- νησης καὶ ἡρωϊσμοῦ ὅλες τὶς μαζικὲς ἐπιθέσεις τοῦ µοναρ- χοφασισμοῦ, καὶ προξένησαν στὸν ἐχθρὸ πάνω ἀπὸ 4 χιλι- άδες ἀπώλειες, καὶ ἀφοῦ ἐκ- πλήρωσαν ἁπόλυτα τὴν ἀἄπο- στολἡ ποὺ εἶχαν γιὰ φθορά τῶν μοναρχοφασιστικῶν ὃδυ- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 29 --Η Κ. ᾿Ἐπιτροπὴ τοῦ ᾿Αγροτικού Κόμματος Ἑλλάδος ἐξέδωκε προκήρυξη πρὸς τοὺς ἀγρότες τῆς χώρας, ποὺ ἀνάμεσα στ’ ἄλλα ἀναφέρει καὶ τὰ πιὸ κά: τω:-- «Αδέρφια, Ἡ μοναρχοφασιστικἡ Πυ θέρνηση τῆς ᾿Αθήνας, μὲ τὴν ἐντολὴ τῶν ξένων ἀφεντικῶν της, σᾶς ξερρίζωσε ἀπὸ τὰ σπί τια σας. Τὰ χωριά σας ρηµά- χτηκαν καὶ τὰ νοικοκυριά σας καταστράφηκαν ἀπὸ τὶς μαναα χοφασιστικὲς συμμορίες. ὑποσιτισμός, οἱ ἀρρώστειες, ἡ φυματίωση ὁδηγοῦν καθηµε: ρινὰ τὴν ἀγροτιὰ στὸ θάνατο. Πόσοι ἀπὸ σᾶς δὲν θάψατε τρυφερὰ σας θλαστάρια, τὶς γυναῖκες σας καὶ τοὺς γονιούς σας. Σ᾽ ἕνα ἑκατομμύριο ὃ- πολογίζει ἡ Βαλκανικὴ ἘἜπι- τροπἠ τοὺς ξεσπιτωµένους μὲ τὴ θία ἀγρότες. Πρόκειται γιὰ τὸ 1)7 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλ- λάδας, γιά τὸ 1)2 τῆς ἀἆγρο- τιᾶς τῆς χώρας. [ίαὶ ὁ µο: ναρχοφασισμὀς, ὄχι µόνο ἔ- ξακολουθεῖ ν᾿ ἀρνιέται τὴν ἐ- πιστροφή τους στὰ χωριά τους καὶ στὰ χωράφια τους, μᾶ ξε- σπιτώνει τοὺς χωρικοὺς καὶ ἀπὸ ἄλλα ἀκόμη χωρκὰ. Οἱ -- Β ΛΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΚΕΠΗΙ ΝΑ ΗΝΛΨΗ ΕΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΘΥΣ ΚΙΝΕΙΒΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 29 (Ρέουτερ).- ᾿ Εκπρόσωπος τοῦ Στεῖτ Ντημπάρ µεντ ἀνακοίνωσε σήµερα ὅτι ἐξετάζεται ἡ δυνατό: τητα «τυπικῆς ἐπαφῆς τῶν ᾿Ἑνωμένων Πολιτειῶν μὲ τοὺς Κι- νέζους Κομμουνιστές». Τελευταῖες πληροφορίες ἀπὸ τὴν Ιίνα ἀναφέρουν ὅτι τα Κομμουνιστικἁ στρατεύματα συνεχίζοντα τὴν προέλασή τους ἀπέκοψαν τὴ µοναδικἡ ὁδὸ διαφυγῆς διὰ ξηρᾶς τῶν περικυ κλωμένων κυθερνητικῶν δυνάµεων στὴν περιοχὴ τῆς αγ- κάης. Οἱ πληροφορίες τοῦ ἀνταποκριτῆ τοῦ Ρέουτερ εἶναι ὅτι ἡ πόλη ἔχει ὑπερφαλαγγισθεῖ καὶ ἀπομονωθεῖ, ὥστε ἀντιμε- τωπίζει πλήρη οἰκονομικὴν καταστροφή. ΛΟΝΔΙΝΟ, 29, (Ρέουτερ)-- Ὁ πρώην Βρεττανὸς ὑπουρ' γὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν κ. Ηντεν δήλωσε σήµερα, ὅτι ἡ διεθνὴς προσοχἡ µετατοπίσθηκε τώρα στὴν Απω ᾿Ανατολή, «ὅπου ἡ κατάσταση ἐμπνέει σοθαρώτατες ἀνησυχίες». ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΙΛΙΛΛΙΚΑ ΜΗΡΙ ΣΤ0 ΡΩΣΣΙΚ0 ΤΘΗΕΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΗΟΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 29 (Ρέουτερ)-- Ὁ Δήμαρχος τοῦ Σοδι8- τικοῦ τοµέα τοῦ Βερολίνου κ. Ἔμπερτ, μιλώντας σήµερα κα τὰ τὴ διάρκεια συνέλευσης τοῦ Δημοκρατικοῦ Σδυνασπισμοῦ, δήλωσε ὅτι ἡ διοίκηση καταρτίζει δεκάχρονο σχέδιο γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς πόλης. Τὰ κτίρια τῆς Όπερας, τοῦ Πεν επιστηµίου τοῦ Χάμπολντ καὶ τῆς ᾿Εθνικῆς Βιθλιοθήκης, που θρίσκουνται ὅλα στὸ Σοδιετικὸ τοµέα, θάναι ἁπὰ τὰ πρῶτα τὰ ὁποῖα θὰ ἐπισκευασθοῦν καὶ ϐΘ᾽ ἀναδιοργανωθοῦν. Ὁ κ. ὌἜμπερτ πρόσθεσε ὅτι τὸ οἰκονομικὸ ἔτος ποὺ ἔληξε ἀφῆκε πλεόνασμα 50 ἑκατομμυρίων μάρκων. Καταλήγοντας ὁ Γερ- μανὸς Δήμαρχος ἀνακοίνωσε, ὅτι ἡ διοίκηση τοῦ Βερολίνου ἀποφάσισε χτὲς νὰ µεταθιδάσει τὴ διαχείριση τῶν Τραπεζῶι καὶ τῶν ᾿Ασφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν στὰ χέρια τοῦ λαοῦ. Συ- νολικὰ ἔγιναν ἤδη κτῆμα τοῦ λαοῦ 465 ἐργοστάσια, 935 Τρά- πεζες καὶ 188 ᾿Ασφαλιστικἁ “Ἱδρύματα. ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ, 29 (Ρέουτερ)-- Ἡ ᾽Αμερικανικὴ ἁστυ- νοµία συνέλαθε 9 Γερμανοὺς ποὺ εἰσήγαγαν οὐράνιο ἀπὸ τὴ Δυτικὴ ζώνη ων. ᾿Ανατολικὴ ζώνη τῆς Χώρας. Βρέθηκαν στὴν κατοχή τους 2.300 γραμμάρια οὐρανίου ἀξίας 10 χιλιάδων δολλαρίων. Ἡ ΡΩΣΙΚΗ ΡΘΛΟΞΟΙ ΕΚΚΛΗΙΑ ΟΙ Τδ ΒΙΟΥ ΜΕΙΙΚΟΝ ΠΙΤΡΙΛΡΧΗ ΛΟΝΔΙΝΟ, 29 (Ρέουτερ).- Ὁ Αρχηγός τῆς Ρωσσικῆς Ορθοδόξου Ἐκκλησίας Πατριάρχης ᾽Αλέξιος ἔστειλε πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη ᾿Αθηναγόρα συγχαρητήριο τη: λεγράφηµα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνθρόνισής του. Τὸ γεγονὸς τοῦτο κρίνεται ὡς ἐνδεικτικὸ τῆς ἤδη γνωστῆς πρόθεσης τῆς Ρωσσικῆς Εκκλησίας νὰ διατηρήσει φιλικὲς σχέσεις μὲ τὸ Οἱ- κουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Παρόμοιο συγχαρητήριο τηλεγράφημα ἔστειλε πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ ὁ Πατριάρχης τῆς Ρουµανικης Ἐκκλησίας. ϐ ΠΗΜΛΙΧΟΣ ΠΠΡΗΛΚΗΙ ΘΑ ΠΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΜΕΘΛΥΡΙΌ ΠρΏΣ Τ0 ΠΠ) ΤΗΣ ΠΟΠΗ Τ0Υ ΛΑΡΝΑΚΑ, 29 (ἀπὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- Ὁ Δή- µαρχος Λάρνακας καὶ ἡγέτης τοῦ συνδυασμοῦ Ἐθνικῆς Συ- νεργασίας κ. Λ.Σ ανταμᾶς θὰ λογοδοτήσει ἐπὶ τῶν πεπραγμέ- νων τοῦ Δημοτικοῦ Συμµθουλίου τὴν προσεχῆ Δευτέραν 2 Μα- ῖου 1949 καὶ ὥραν 7 μ.μ. εἰς τὴν Πλατεῖαν Κίµωνος. Ἡ λο- γοδοσία τοῦ κ. Σανταμᾶ μὲ τὴν ὁποίαν θὰ γίνεται μιὰ πλα- τειὰ ἀνάλυση τῆς δράσης τοῦ Δημοτικοῦ Συμµθουλίου κατὰ τὴν πολτό τριετία θάναι ταυτόχρονα καὶ μιὰ ἁἀποστομω- τικὴ ἀπάντησή ἑνάντια στοὺς δεξιόφρονες ποὺ ἕν ὄψει τῶν Δ. Εκλογῶν ἄρχισαν νὰ συκοφαντοῦν τὸ Λαϊκό µας Συμθούλιο καὶ τὴ δράση του. Μάταιος ὅμως εἶναι ὁ κόπος τῶν «ἐθνι- κοφρόνων» γιατὶ τὰ ἔργα μιλοῦν. Ἡ συγκέντρωση τῆς πρ. Δευτέρας προμηνύεται ὀγκωδεστάτη. ο Ἡ «διαφώτιστικὴ» τῆς δεξιᾶς ποὺ ἐπανειλημμένα καὶ στὸ πολερο ψυχαγώγησε τὸ λαὸ τῆς πόλης µας μὲ τὰ ἁρ- λουμπολόγα φυλλάδιά της δοκίµασε χθὲς νὰ ἀἁπαντήσει στὴ ακήρυξης τῆς Λαϊκῆς Παράταξης δὲν κατώρθωσε νἁ θ[ξει. «ἀπάντηση» τῆς «διαφωτιστικῆς» µόνο θυµηδία προκάλεσε µέ- σα στὸ λαὸ γιατὶ οὔτε ἕνα σημεῖο τῆς ἐμπεριστατωμένης δι- ακήρυξης τῆς Λαϊκῆς Παράταξης δὲν κατώρθωσε νά θίξει. Αρκέστηκε νὰ ἐἑπαναλάδει τὰ ἴδια παληὰ περὶ «κοµµουνι- σμοῦ» κ.λ.π. ποὺ τοὺς ὁδήγησαν στὴν ἧττα τοῦ 1946. Φαίνεται δὲν συνετίσθησαν οἱ ἄνθρωποι ! | ΜΗ Τμ ΜΙΚΗ Ι ΤΗΝ ΝΝΙΙΗ ΤΡΙ ΠΡΗΝΙΙ [μη ΡΙΚ ΝΗΕΤΠΙΡΕΠΡΜΗΝΝ νάµεων, διατάχθηκαν νἁ συµ- πτυχθοῦν σὲ καινούργιες θέ- σεις καὶ κεὶ νὰ περιμένουν τὸ Κμαρκαφκόόν γιὰ νὰ τοῦ κτυπήµατα στὸν ἐχθρό, ἀπὸ αὐτὲς τὶς καινούργιες τους θέσεις. Ας μιμηθοῦν ὅλοι οἱ μαητες τοῦ Γράμμου τοὺς ἆ- παράµιλλους ἀγωνιστὲς τῆς ὁτράτσιανης, ποὺ ζήτησαν νὰ παραμείνουν στὶς θέσεις τους καὶ ν᾿ ἀποθάνουν. Μὰ ἡ τακτι- κἡ τοῦ Στρατηγείου εἶναι πάν- τα ἡ ἀποφυγὴ ἄσκοπων θυσι- ὢν. πομκόρομς τὸ µοναρχο- η στὶς κορφὲς Γράμμµο, στὸ Πάμενικ, στὸ 1615 καὶ στὸ Γκόλιο. Τὸ παράδειγµα τῶν ἀντρειωμένων μαχητῶν τῆς Στράτσιανης μᾶς καθοδη- γεῖ πρὸς τὸν ἐθνικοαπελευθε- ρωτικὸ δρόµο τῆς νίκης. “Ο- λοι στ ἅρματα! Ὅλα γιὰ τὴ νίκη». , ώσουν πιὸ ἀποφασιστικὰ ἆ- κόµη κτυπήματα. 'Ὁ ἐχθρὸς θἀ πλερώσει κάθε νέο του 6ῇ- μα πρὸς τὶς καινούργιες µας θέσεις καὶ μὲ ἄλλες Χιλιάδες κορμιὰ φαντάρων καὶ ἐθνο- φρουριτῶν. Οἱ ἡρωϊκοὶ µαχη- τὲς τῆς Στράτσιανης, ἄφησαν τὸν Πύργο, μὲ τὸ συναίσθηµα τῶν νικητῶν. Τώρα θρίσκουν- ται σὲ θέσεις περισσότερο ὁ- χυρωμένες ἀπὸ πρίν. Καλοῦ- µε τοὺς μαχητὲς καὶ τά στε- λέχη τῶν μονάδων τοῦ Γράμ. µου νὰ καταφέρουν πιὸ δυνα- τά, πιὸ ἀποφασιστικὰ ἀκόμη ΡΙΚ! ΤΗ ΜΕΗΤΗΣΡΚΗΠΗ ΗΛΛΙΙΙ ΜΜΗΠΕΣ ΗΛ ἡ ΗΡΙ ΜΗ ΠΝΗΙ | ἐθελόδουλοι τῆς ᾿Αθήνας καὶ͵ μαχητικὸς φρουρὸς τῶν συµ- } τὰ ξένα ἀφεντικὰ τους πίστε- ψαν πὼς μὲ τὸν τρόπο τοῦ ξε- σπ'τώµατος τῶν χωρικῶν, θά χώριζαν τὴν ἀγροτιὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη της πρὸς τὸ Δημοκρα- τικό µας Στρατό, θὰ µπόδι- ζαν τὴ θοήθεια τοῦ λαοῦ πρὸς τὴ λαϊκὴ του ἐπανάσταση καὶ θὰ ξέκοθαν τὸ ἔνοπλο κίνηµά µας ἀπὸ τὶς λαϊκές του ἐφε- δρεῖες. Μὰ ἁπατήθηκαν. Κανέ- να μέτρο, ὅσο κι ἂν ἧταν σκληρό, καμιά ξένη θοήθεια, δὲν μπόρεσαν, οὔτε θὰ µπορέ- σουν νὰ κλείσουν τὸ δρόμο τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ πρὸς τὴ νίκη. Όσο πιὸ πολὺ ἐφαρμόζουν τὸ µέτρο τους, τό- σο πιὸ δυναμώνει, τόσο πιὸ θεριεύει, τόσο πιὸ πολλαπλα- σιάζεαι ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς Ἑλλάδας. Σ᾿Αγρότες, ᾽Αγρότισσες, ξε- σπιτωµένοι! δΔὲν φτάνει ποὺ φερόντων τῆς ἀγροτιᾶς, σᾶς καλεῖ ν᾿ ἀγωνιστεῖτε γιά τὴ σωτηρία σας. ᾽Αγωνιστῆτε χω- ρὶς νὰ πτοεῖστε. Μἡ περιµένε- τε νὰ σᾶς λυπηθοῦν οἱ τύραν- νοι. Ζητεῖστε νὰ γυρίσετε ἁμέ- σως στὰ σπίτια σας. ΒΥγάλτβ παντοῦ ἐπιτροπὲς ἀγώνα, ἀπὸ τά πιὸ ἀποφασιστικὰά στοιχεῖα, καὶ παλέψετε γιὰ ὅ,τι ζητεῖτε. Μὲ μαζικὲς διαμαρτυρίες, μὲ συλλαλητήρια, μὲ κάθε µέσο, ἀπαιτεῖστε νὰ σᾶς ἀφήσουν νὰ γυρίσετε στὰ χωράφια σας. Ζη τεῖστε νὰ σᾶς δώσουν χρή- µατα, ἐργαλεῖα, τρόφιμα, ρου- χισμὸ καὶ κάθε Φοήθεια γιὰ νὰ κτίσετε ξανἁ τὸ νοικοκυριό σας. Διδαχτεῖτε καὶ σεῖς ὁ τὸ παράδειγµα τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, ποὺ κράτησαν γιὰ 12 μέρες τὸν ἀγώνα τους, ἆ- ψηφώντας κάθε τρομοκρατία καὶ τὸ στρατιωτικὸ νόµο. σᾶς πῆραν τὰ σπίτια! »᾿Αδέρφια! ᾿Αγρότες, ἀγρό- σας τὰ χωράφια σας. τισσες, ξεσπιτωµένοι! Γιὰ νὰ τὸ νοικοκυριό σας. Σᾶς ὀνομά. τελειώσουν ὅλα τὰ ξάσανά ζουν τώρα καὶ ἁἀνταρτόπλη-,σας, ὅλοι ἑνωμένοι, ἀπαιτεῖ- κτους. Αὐτοὶ ποὺ σᾶς ἔπληξαν! στε μαξὶ νὰ σταματήσει ὁ ἐμ- ἐκεῖ ποὺ καθόσαστε στὴν ἧσυ-! Φύλιος πόλεμος, γιὰ νὰ εἴρη- χία σας καὶ τὴ δουλειά σας.ἰ νεύσει ἡ χώρα, ὅπως τὸ προ- Ἐμεῖς «ξέρουμε τὰ θάσανάι τείνει ἡ Πρ. Δημοκρατικὴ Κυ- σας. Τὸ ᾽Αγροχτικὸ Κόμμα Ἑλ-| θέρνηση τῆς Ἐλεύθαρης Ἕλ- «λάθος ποὺ στάθηκε πάντα δ' λάδος». αν πνοπετσπτον

Τίτλος Θέμα Σελίδα
Η ΣΤ' ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 2p
Κρίσεις 2p
ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Πολιτισμός 1-2p
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΚΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1p
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΪΚΟΥΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ 1p
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ 1p
Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 1p
ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΙΛΟΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΩΣΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1p
Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ 1p
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 1p
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Κυπριακό 1p
ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΡΕΛΛΑ 1p
ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ 1p
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 1p
ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΟΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Κ. Μ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1p
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤ' ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Ο Β' ΔΕΞΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ 1p
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1p