ΓΗ ΣΥΔΔΡΟΛΙΗΣ. πες Ἑπιοιαρο----- αν Εσωτερικῷ Φ». 90: ν τῷ Ἱξωτερωῷ 9: περι ᾶτὰι ιν. τῷ τα κ... λαστου ΦἍλλλον ἘΚΑΙΔΟΤΑΙ ΔΙΑΣ ΤΝ ξτξι - πλ' δέόν νὰ τὴν ὥπονοα αδη στ. 1 2ου εσε ηρωαῆς ος φέρῃ πτοΥρ πο οι Άη. “Ν []ᾷσα ἀπὸρ δωκτήτ ς χχὶ 9” ητης δν Σκάλα Κώπρου 0)Ε. ο Διευθυντὴς, 6. Κώνσταντυίδης. υνίου 1815] ΑΡἱ6. 3. σποστρσατοο ο οσσοοπποατοςνττινασασαα πιω ος ΤΙΜΠ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ. Αι) ἕναστονσ- τίχον τρ εδαὶ παὶ εἶδοπ .. τωιήσεις πβοπληρων. «ΟΠ ΤΙΕΥΣ ω κ. Δι Γραφ. τῷ Ἑλλ. λνονωός 1ΣΡΛΟΜΑΑΛΟΣ, ᾿ Διά π σαν αἴτητιν ἀπευθωντέον ΑΔ Μοησίδιτ Τμόσάσ]α ζοποἰαηδἰηϊἆςς, ἃ [μαγμαυα. ας ὄμγψεε. - Ἡονσπνσαι - σι ρσσς τος χ δΙΤΟί ο κνηριλκοὺ ΛΑΟΣ: ε-πορωκωάνοοι οσον -- Καθ ὃν γτιγμὴν ῑ Πύλη, πιεζομένή ὃ ὑπὸ τῆς ἐξ ἠμγεναταάνης Εωρώπης, παρεδέγἔτο δὶ ἐπισήμων ντ το - σ έσεων, να λιῤηζήσι, τὸ πράς τῆς συνταγματικῶς νο ορ ----Ὁ Καὶ ἅπαντες νὰ ἑλπζώσι,, Ἀαΐτοι οἱ λαοί. ης Ἠβεισαν ἐν ὕννωσκον ἐκ πείρας ἔτι αἱ ὑπού/έσεις αὖτ ης ἦσαν ᾱ- .. διασκοδκ'ζόμεύκι ὑπὸ τοῦ πρώτο) ἀνέ ἐΙλιο2, ῳ μιεῖς οἳ { Κύπριοι συνεµεριζόμεβα τὰς ἰδέας τῶν ὃ μοσταβῶ» λυιών, ἑνατ ενίζοντες μετὰ περιέργο», ἀλλὰ καὶ δέσω τινὰ ἐλτίδος ἑάπεριξ/ ούτος ὀλέμματος εἰς μέλλον, ἀπρόοπτον συαβεβηκὲς χατετἆραξε τοὺς λσγισμούς | µας καὶ πᾶς ἐνῥοιασμὸς ολς στιγμὴν ὡς ἐκ Ὀαύματος ἐξέλείεν. τινὰ σκαὶ κο ες ο ”ὴ το Ἓ Ευτνήσαμεν τεώΐαν ὑπὲρ τὰς «κεχλὰς Ἱμλῶν ἵδομεν αὐματίζουσαν τὴν Αγ- υληκὴν - δημαίαν, Ἶς ἔμβλημα εἶναι ὁ πολι” τισιὸς καὶ ἡ πρόοδος. Ἕλληνες ἠμεῖς, ατ ατιεζόµενοι ἐπὶ 9λο- κλήρου αἰῶνας ἀπὸ Ἀιοικήσεως, ἀποχαταστάσης τα ραθειγματικῆς ἐν τῷ πεπολιτισἁένῳ πάσμῳ, ὑποστάν- τες ὕβρεις, καταθιωγμὸὺς, ούλα ακὰς, δὸς 9) εἰ ἐπεῖν καὶ θανάτους τὰ τὴν ἐπ) η ἂν μα κήλ ποπεῖκόσιξνα. ης αες ορκἁλεότητες ὃνὰ τῶν ζοφερ ωτέρων Ἰφωμάτων εἰσίν. ἐζωγραφισμέναι ἐν τῇ ἀνήμη τῶν ὀλίγο ων ἐτ'ιζών- των πατέρων μάς, καὶ μορία ἄλλα, ἅπνά ὑν Μες ωροῦν- το ἀνυπόφορα καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ Άδη τοῦ Δάντουστε ναζόντων, ἐγαάρημεν βεβαίως ἐπὶ ᾗ µετα ῥολῆ σαῦτ Ὥ καὶ ἐθεωρήσχωςν αὐτὴν κΚάλλιστον οἱωνόν ’. αἱ δὲ ἐλ- πίδες µας ὡς τόσαὶ γρυσόπτεροι καὶ ἀοῦγόι /ρυσαλίδὲς ἐπέτων ὑπὲρ τὰς κἐλαλάς µας, αὐρίας ἐπαγγελλόμεναι πολιτοκάς καὶ ἐμπορικὰς ὠρέλείας. Κάὶ τῴόντι. δΙέ- λις τὰ τέκνα τἩξ ὑπερηφάνου Αλθίωνος ἐπάτησαν᾽ τὸ ακαῤάρεκσον ποσο ἔραφὸς τῆς [ἶατ τρίδος τῶν Ῥηνώ- νων. καὶ Ελαγόρων, ὃ πρῶτος μεταξὺ αὐτῶν, ὃ ἀντι- πρόδωπος τῆς ςΑ. Μ. τῆς Βασιλίσσης τῆς Αγγλίας χαὶ Αύτ τοκρατείραὰ, τῶν ᾿Πθιῶν, ἢ Α.Ε. ὃ πρῶτος ἐν Κώπρῳ διορισθεὶς ᾽Αὐμοστὴς, ὃ εἡγενέστατος Σὶρ Ἰάρνετ, χαρᾶς μη λια ἐπηγγήλατο ἡμῖν διὰ προ- κἠρύξεώς του, ὑπαγορευθείσης βεθαίως ὑπὸ τῆς θελή- σεως μεγἆλου ἐκπολιτιστικοῦ Ἔθνους καὶ ἐπ κυρω- Λείσης ὑπὸ Σεπτῆς ᾿Ἀνασσης, τλις ἄλλως δὲν ἠδύνὰ- το νὰ σκεφθῇ, ἡ νὰ διάταξη, ἀφοῦ, ὡς ἅπασα ἡ ὑφή- λιος Υηνώσκει, δρα αται τοῦ φ'λελευθεβωτέρου Ἔ- Άνους το χέσµου, οὗτινος ἡ ἐκπηλίτια- ικἠ ἀποστολὴ Ἀανθομολαγεῖ ται ὡς παν κό έσμιος εὐεργεσία. ᾿λευθερίας ” κ 3 . » ᾿ λοιπον, τεβασμὸν πρὸς τὰ Ὄθη καὶ ἔθιυχ μον, ἀπῃι- πο ροών Ἐνποριε σσν. ωιαπεσνς Ύα ων. νομην θικαιοσύνης ᾖἓν θιακρίσεώς ουλῆς ἢ ἤρησιε.- λάτας καὶ πα) ν ὅπα δύναταί τις νὰ ἐλπίση εξ Εὐρωπα: χοῦ ἐξηυγενισυέὺο» Ἔθνο ους ἐκέμισεν ημὶν ην 2- Υαθοῦ Αώγέλο ἐν τῶν Οὐρανῶν κατελθόντος ὃ πρώτος Ἀρμορτής υ.αςι ναὶ ἠσήόνθημεν ἔ ὄστι ἠσθανθη 2 Νῶε ὅτε εἷθε τὴν περιότεραν, πρατοῦσαν εἰς τὸ ῥάμφος τς πλάδον άΐαν Αλλα) οἱ ἐληίδες μαι, τὰ κλυσᾶ » » ΄ 3931323 7 νι ΄ . - . µας οὲν ἐπρανγαατοποιήθησαν, ὧς μὴ ὥρει Λεν, ἐν . ΄ Ν ’ ΄ ἐννέααηνῷ υαχρῷ ὀικστΛαχτι ὡς πῆς ἀτιειρίας καὶ οὐγὶ τῆς βοωλέσεως τινῶν, λέγω, να χατκ- Ἄάβωσι καὶ οὐ /ὶ νὰ 2ιουκήσωσ: ου, νσον. Ὁ σρύτων αἰώνων καταδιώκων ἡμᾶς καχὸς ῥαίμων, τα” ραγθεὶτ, φαίνεται, ἐκ τῶν προσθοκιῶν µας, ἔρριψε γά: ριυ ἐκτολιτιστικῶν πάλιν σκυπῶν τὴν πεφωτισμέὶ ν νέαν Κυβέρνηση µας εἲς περιπλοκὰς µετ ἀγρίων υ- λῶν καὶ ἠνάγκασεν αὐτῆνν νὰσ πρ έψη ἅπασαν τὴν προ- σο(ἠν της εἰς τὰ µέρη ἐκεῖνα, ἀναβάλλουτα {ὰς ὑπὲρ τῶν ὀλίγων ἡμῶν ἐκτολιτιστικὰά «προβέσεις τι - κα- παλληλοτέρουη καιρούς. Σἆμερον ὅμως,ὅτε αἱ ἑαπόλε- μοι ἄγριαι θολαὶ, ᾖ Μία καπσσιν τῆς ἄλλης, λσλά- νονται ὡς ὄρος ὰ τν αὐτῶν 3 ρ7νο)σαν τὴν βεγαλην τ θκλαστοκῤάτορος Απ υλίας ἠναάυν καὶ ὡς κ λ στρου- ὐία πα ἠσσοσται κατεπτοημέναι νοµίζομεν, ὅτι, ἐὰν δὲν ἐπλλῆεν στι μὴ, πκησ σιάσει ἔμως, ὅπως μετὰ σεθασμ” 5 ὑποθείξωμεν ὃ θιὰ τῆς δημοσιέτητ τος τὰς ἀνχτ- κας ἵμῶν καὶ -ᾱ μέτρα, ἄτινα ὀέον νὰ Ἱάδη η σεβ1- στὴ Κυβέρ ρνησίς μας ππὸς 2ιόρῥωσιν τῶν ἐν τῇ ν νήσῳ ἐγάντων, ἑξαγάτη 8 οὕτως μας θέσεως ἄφο- ήτο, ὑπὸ τῶν περιστάσεων δημιουργηθείσης. Αι Ὁ Καταρτισμὸς τῶν Ἀνκαστηρίων καὶ Ἡ µεταρ- ρΆμισις αὐτῶν θεῖτχι ταχείας ἐνεργείας, διότι ἢ τα- ρουσία ἐν αὐτοῖς τῶν Καδίζω», αντὶν ἀποθχί ἵνῃ λυσι- τελῆς, πρόξενος μᾶλλον περ η πλοκῶν ἠνεταε, οι Κα- θίδες ἀνάγκή ὃν ᾽ἀφεβῶσον ἐν ᾖ ὥρισεν αὐτοῖς θέσει ἢ σύμθασις τῆς 4. Ιουνίου. Αντ αὐτῶν δέ νὰ προσλη- οὐῶσιν ἂλόρρς ἀχέρα: οι καὶ Ἰομομιθεῖς, ὃ δυνάμένοι νὰ λι- εξαγάγωσι ὃ ὀικχίως γαὶ ᾽ομήμως τὰς δικαζσµέγας τῶν ἰδιωτῶν ἠποθέσείς. Καὶ ἓν τοῖς συστηΏεῖσι Δικαστηρίοις, τοῖς, ἐπιλεύομένοις «Παίίθ 0ο» καὶ προωρισµένοις νὰ Δικάζωσι τοὺς Ξένος ὑτεηκόους, θέού νὰ προΐστανται ἄνδρες νομομαθεῖς αχὶ ἔγουτες συναίσθησιν τῶν ἑαυτῶν υψη ιών καθηκέν των, διότι οἱ στρατιωτιλοὶ Αισικη-αἳ, Πρό εὗροι αὐτῶν, δλην την ἀναθὴν προαίροσὺ» των, πλήρωσυν σαν ὑπὸ τῆς στο)» α Ὀέτεα Ἡ ἐπ κλλομένων αὐποῖς σπο)- τὸ ο εἰ» σσ πακὼς εἰσὶν ἀνετχρχεῖς . τον ἐν θισπάτῆς Ἠπωτ - Φαίνεται, απουδαίκς συνετείας. πάχ ΝΚΟΝ ΚΙΤΙΟΝ. κο ὁ δι... ' : ’ ξ -.-- -.-- . Ψικὺν ἔδδθὺς, ἀποκουύδας σὐτοὺς πρά τῶν ἀψγόρωνι ἀφοῦ Δατέλιπον ηὐὰ ὀλίγους Ἱεκρωὺς καὶ τραυματίας. 195 αἷμα ..... , κ. ο. ΔΑ , τΛρδῦ τούτου ἐπεισοῦίου σωνιστῶμεν την ἀνάγνωσιν Σοῖς συν ος δδ, ος -- - ΄ µ) 19 ως , χάλτᾶιε τοῦ, Ν. Γλευθέρου 1 ὐπομ” τῆς Ὀιέννης, οἵτωες : ἀπέφήναντο ἐν τελευταίῳ τιὶ ἄρθρῳ, ὅτι ὁ Ῥουρλίαι ὃσῳ λᾶὶ ἂν ὑποτεβῃ ἐξησθενημένη, δὲν φοθεῖται τὸν στρατὸν ναὶ τὴν ἐβνοθυλακὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀύναταν ν΄ ἀναθέσῃ θἄορούντως τὴν ἀπέκρουσιν τῆς ἐξ Ἑλλάδος ἐπιδρὸμῆς εἰς μόνους τοὺς Αλθανούς ΙΙ! ἀΑὲν πρέπει λοιπὸν νὰ θ.ρρθῶ μὲν καὶ νὰ ἐκτοξεύωμεν ἀπειλάς, οὐδὲ νὰ προσδοκώμεν ὁ λωην ἀρωνν Σένων δυνόμεων. Ῥοῦτο συμθυλεύουσιν ἡμῖν καὶ αὐτοὶ οἱ ἐχθροί µας. Ἰδλπίζομεν δὲ ὃτι ὁ Ἀ.Κουμουν δόῦρος δὲν ἀστείζεται ὁχσᾶλπίσας τὸν σχηματισμὸν στρατο πέδων καὶ την εἰς τὰ ὅπλα πρόπκλησιν τῶν ἂνὸ κλάσεων τῶν ἐφέδρων καὶ τῆς μετάθατικῆς ἐθνοφυλακῆς. ἊἎς μῆ ἂε ροθατῶμεν. Τὸ Ἑλληνικὸν ζήτημα δὲν λύεται χωοὶς νὰ βεύση αἷμα., Ποὸ ἡμερῶν κἀτὸ, τὴν /'Κλεὼ”' ὑπεγράφη Ἡ εἰρήνη Αγ ἁλίας καὶ Αγγανιστάν᾿ κατὰ τὴν συνθήκην τµημ.κτά τινα ὀφγσνυκῆς γῆς παραδίδονται εἰς σην ᾽Αγγλικῆν διρίκησω, ἡ δὲ Ἱρετανικὴ Κυθέρνησις εἰς ἀντάλλάγμα ἐπαγγέλλεται νὰ γορηγῇ Ἀκτ᾽ ἔτος πρὸς τὸν ἡγεμόνα τοῦ ᾿Αφγανιστὰν 190000 λιρῶν στεσλινῶν. Παρστηρήτέον ὃτι τὰ τµήµα τα γῆς, ἀτινά λαμθάνει Ἡ Αγγλία, εἶναι αἱ πάροδοι, αἱ ἄνουπαι ἐπί τὸ ζαθούλ' ὥστε ὁ Ἰμκούθ Χὰν πατεθιθάσθη εἰς τὴν θέσω ὑποτελοῦς ἡγεμόνος. Ἡ Ρωσσία ἐφάνη ἀδιά φορος εἷς τὰ ᾽Αφγανικὸν ζήτημα, ἀφ᾽ οὗ ἡ Αγγλία ἐποίη πε ποὺς αὐτῆν παραχωρήσεἰς ἐν τῇ ᾿Αναιολῇ’ λέγεται ψά λιστα ὁτι ὑπάρχει συνωμολογημένη ἀγήλορῳωταικὴ σύμθα σις ἐπὶ τῷ ὀάπει ἀμοιθαίων παραχωρήσεων. . Ὁ πρῶτος Αρμοστής µας, Ἡ Α. Ἡξοχότης ὁ Σὶρ Γάρ νετ Πολσελέῶ, κατεστάθη πολιτικὸς καὶ στρατιωτικὸς δι οικητὴς τῶν ἐν τῇ νοτίῳ ᾽Αφρικῃ ᾽Αγγλικῶν κτήσεων. Ὁ Μαρκήσιος Σαλισθουρὺ, ἀπάντῶν εἷς ἐπερώτῃσιὴ τοῦ λόρδου Κόλγεστεῥι εἶπεν ὅτι, καθ ὃ ἔλαθε χθὲς τολεγράφη μα παρὰ τοῦ ἐν Κρήτ, προξένου, ἐπικρατεῖ αὐτόβι ἠσυχία, οἱ δὲ Κρῆτες πεποίθασιν ἐπὶ τὸν νέον Κυθερνήτην. Ἵθνεκα τῆς ἐλλείψεως ἰσχυρᾶς χωροφυλακής, ἡτις δύναται νὰ δι ατηρηθῇ. µόνον διὰ τῶν ἀπαιτουμένων χρηματικῶν όρων, πυμθαίνουσι συχνὰ ἐγκλήματα ἐν ἠδνοι ὤμως Ὁ Κρητικὸς λαὸς εἶναι εὐπρεστημένος ἐπὶ {ῷ ὀνντάγμάτί. Πολλὰ συνέβησαν ὰ. Βογορίδου εἰς τῶν Αν. Ρωμωλίαν. ἨὮδ καλπάκιον, διού ὑπεχρεώθη νὰ παλύψη τον κεφαλήν ἔου πρὸς ἄντιχκα τάστασιν τοῦ φεφέον, ὅπερ ἀνέγνωσαν βεθχίως οἱ ᾿Αναγνῶ :σταίτµας ἓν τοῖς τέλενταίοις Εὐρωπαίαοῖς φύλλοις, θὰ ἔχη, Ἡ Πύλη ἐπιμένει, ἵνα κατὰ τηλεγρήφημά τι φῆς 9 Ἱουμου, ὁ Αλέκο πασσᾶς οέσῃ τὴ φέρον χὶ ἀνυψώση τὴν τουρκικὴν σημ.κίαν. δω νο ” . ἲ ᾿ Αν ν Εξ -- ΄ οι δ. μεν νὰ θὰ πράξωσιν ἤδη οἱ ἐνθουσιῶντες Βούλγαροι. Τὸ καλ ιον ἄρά γε θὰ μεταθληθῃ εἰς θρυαλλίδα, τις θ᾽ Ἀνόδνῃ νέαν πυρκαϊὰν, μ' ὅλας τὰς προσπαβείας τῆς Εὐρώ πῆς ποὺς διατήρησιν τῆς εἰρήνηςι, λλλ) ἂν τοῦτο, διατί ἡ ἠΠύλά τοσοῦτον μυωπεῖ Καὶ Δνατάσσθε, ἵνα τέσσαρα θωρηκτᾶ, κατὰ τηλεγράφημά τι τῆς αὐτῆς Ἡμερομιηνίας, εἰσπλέύσω τω εἲς τὸ Ἑλληνικὴ ὕδαται Πίΐναι πολιτική φρόνησις νὰ ἑπαυζάνη τις τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐχθρῶν του Ἰάσον Φρονίμιως θὰ ἐποίει ἡ Πύλη Διακανονίζουσἁ την μετὰ .τῆς Ἑλλάδος ἐκκρὲνᾶ ᾠπάβεσιν, ς ἅπασα Ἡ Εὐρώπη ἔδώχεν ἐπίσημιον κδρος, αὐτὰ τα, πράγματα ἀποφαίνονται. Ἰεσσαράκοντα ἅλ Ἄοτε Βόσνιοι, ἐγένοντο αἰτία ν’ ἀπολέσῃ Βουλγαρίαν, ερ ίαν, Ῥουμανίαν, Μαυροθούνιον, Βοσνίαν καὶ Ἡρπεγοδίνην, μέγα µέρος τῆς Αρμενίας ἀαὶ μίαν ἐκ τῶν μεγαλειτέρων νήσων τῆς Μετογέίου. Καὶ τώρα, ἀντὶ τεσόαράκοντα,, ἂν ἐξεγερθῶτιν.. οἱ, Βούλγαροι τῆς Ἂνι Ῥωμολίας, καλῶς- ἔξῳ πλισµένοι καὶ ληθούμενοι ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν των καὶ τῆς κραταιᾶς Ῥωσαίας καὶ οἱ ἐλεύθεροι καὶ ὑπόδουλοι Ἕλληνες, τί Ὑενήσετάνο,. ἸΕὰν οἱ πολιτικοὶ τῆς Τουρκίας εἰσὶν ἆλη θῶς ὀξυδερχεῖς γἠδόμενοι τῶν συμφερόντων τῆς Τουρκικῆς Ἀὐτομοατοσίας αβῆηκόν των εἶναι νὰ ἱκανοποιήσωσιν ὅσῳ φάχιον τοὺς Ἑλληνικοὺς πόθους, ὀἵτινες πῆμερον θεωροῦνταιν παρατράγφδα γατὰ τὴν εἴσοδον τοῦ ὑπὸ -ῶνττε τένιμι Ἑ τοωσσῶκονε δν ἧ : υπο τῶν περισσοτέρων [)Ορωπσϊκῶν δυνάμεων αναπόσπαστον τῆς ἀννθήκης τοῦ Βερηλίνο» µέρος, λαὶ δὴ ἡ ποσγμ.α. αρα . ω ω- -- ο... - . ) ᾿ τοποίηδις αὐτῶν ὑποχοεωτὶκὴ εκ μέρους τῆς Πύλης -----------σ αλ ο-ᾱ---ᾱ---- ΒΡΓΚΩΡΙΑ. . Ν - Ν Ν Ο κ. οῦβαι, Διοικητὴς Λάρναχος, ἀπελθὼν 5 ορ ΄ ση 4 ’ ὃν ’ Φ ΄ τοότινων ἡμερῶν εἰς Συρίαν καὶ διατρίψας αὐτόσε δέ / χα σχἐδὸν Ἠμέρας, ἐπανέκαμψε τὴν παρελθοῦσαν τρί- την Φιὰ τοῦ Αὐστριακοῦ. - . γ -. ο. ν Υ .. « , Ο εἷς τῶν ἱέρεων, περι ὧν τοσοῦτος ἐγενετο θόρυ- Ν . δος, ἀπελύθη, ὑπόστὰς τὴν ἑπταήμερον φυλάκισίν του. ᾿Αποροῦμεν δὲ τῇ ἀληθείᾳ πῶς οἱ δυνάµενοι νὰ γνωρί- ζωσι λεπτομερείας τῶν ᾿ἐπακολουθησάντων διαθηµά- των παρὰ τῇ Σεθαστῆ Κνθερνήσει δὲν ἑφρέντισαν ἐγκαί ρω νὰ διαφωτίόωσιν ἡμᾶς, χαΐτοι ἐγράψαμεν εἰέ πολ- λοὺς περὶ τούτου: ΄“Ο τύτρὸ, ὡς διεκἠῥύξαμεν διὰ τοῦ παρελθόντοέ ἡμῶν φύλλου, εἶνχι ἐλλόδερο ἡ δὲ πε- φωτισμεη τῆς ᾿Ανάσσης Κυβέρνησις β’ ἀποδίδη ἡμῖν χάριτας ὅσάχις διαφωτίζομεν Δὐτὴν περὶ ζῶν συμβαι- νόντων. Διατὶ λοιπὸν, ἑνῷ ἁπας ὁ λαὸς τῆς Κύπρου περιμένει ἀνυπομόνωέ νὰ 9η περὶ ὅλων 5ῶν ζητης µάτων, ἅτινα ἐτέθησαν ἤδη ἐπὶ τοῦ δικαἁτικὸῦ πάς πητος, διατὶ οἱ γνωρίζοῦτες σιωπῶσι Πολλά χὲρὶ ἀ)- . τῶν ἐμάθομεν, ἀἁλλ᾽ ἀπέχομὲν ἀπὸ τι να δηµοσιεύτ σωµεν αὐτὰ, διότι ἀγνοοῦμεν ἂν ἔχωνται ἀληθείας. Δρατ τόµεθα ὅμως τῆς περιστάσεως νὰ πληροφορήσωρεν τοὺς ἐν τῇ νήσῳ Χ. ᾽Ανταποχριτάς µας ὅτι τᾶσα ὃε- τικ ὴ εἴλησις, ἀφορῶσα τὰ κοινᾶ, δημοσιεύεται διὰ τοῦ «Νέου Κιτίου» ὑπὸ εὐθύνην µας, ἐπιθαρυνουσῶν ἢ- μᾶς ἡμᾶςμόνους τῶν κατὰ τύχην σύνεπειῶν της. Μετὰ τὰς ἐξηγήσεις παύτας, γιγνοµένας σήμερον δη- µοσία καὶ ὡς ἐκ Τούτου ἐχούσας πᾶν ἐπίσή]λθν κὕρος, ἑλπίζομεν ὅτι οὐδεὶό ϱ) ἀποξειλιᾷ ἀπὸ ποῦ νὰ ἠράφη εἰς τὸ μέλλον ἡμῖν πᾶσαν ἀλήδ εἰὰν. π . . .ῶν δὲ λε ια. ἀ. Πολὺ ἦν τὸ πλήθος ἐν Λάῤνακι κατὰ τὴν ἡμέράν τῆς πανηγύρεως «το Κατακλυσᾖμοῦ. Ὡς δὲ πάντοτε, οὕτω καὶ ἐφέτος, διεσκέδασαν Ἡσύχως ἅπαντες χωθὶς νὰ ἐπισυμδῇ ἡ ἑλαχίστη παβεκτροπή. Η.- ΑΔ. Πανιεότης, ὃ Μητροπολίτηξ Ἰιτιέων διετύπω σε πρὸ καιροῦ παράπονα κατὰ τῆς Διοικήσεως Ἀιμησσοῦ. Προσχκληθεὶς δὲ τελευταίως μετέθη αὐτόσε, ὅπως. ἀποδεί ξη, φαίνεται, ἐὰν ἔχωντα: ὑποστάσεως. }Αλλ) ὡς{μάθομεν, μετὰ τρεῖς ἢ τέσάαρκέ ἀνκκρίσεις, καθ’ ἃς ὅ κατηγὀρούµε νος δὲν πἀρευρίσκετο, ' ἀλλ ἀντεπροσωπιύετο ὑπὸ ἄλλου, ἡ Α. Πανιερότης ὑπεχρεώθη ν᾿ ἀποστῇ αὐτῶν, δίόξε πολ λαὶ παρεξἠγήσεις συνέθαινον. Διὰ τοῦ πβὸσέχοῦς ἡμῶν ύλ ου ἐλπίζομεν ἥτι βὰ ὅημοσιεύσωμεν τὰ πρακτικὰ, ἅπερ θὰ ὧσι, δὲν ἀμφιθάχλομενι λίαν περίεργα καὶ διδακτικά. Γράφουσυ ἡμν ἐν Λευκωσίας ὃτι οἱ βυρτοδέψαι διεμαρ ὃν ν . - μα ο -- -- -Ν.. τωρήθησαν προφορικῶς ἐνώπιον τοῦ Αιούκητὸῦ κατὰ τῆς δια ταγῆς, Ἆτις ὑπεχρέου αὐτοὺς ὑτὸς ἓξ μηνῶν Υ ἁπομακρυν θῶσι τῆς πόλεως. ᾿Εὰν τφόντι τὸ βυρόοδεφεῖον μολύνῃ τὸν », - . ΄ ο ΄ δ [ σέρα καὶ προξενῇ χακὸν εἰν την πόλιν, τέ χρησιμεομαίν αἱ διαμαρτυρήσεις) Οἱ Κύριοι οὗτοι δέον τὸ ταχύτερον νὰ µεταφέρωσυ -ἀλλαχοῦ τήν ἀκάβαρτον ἐργασίαν των. ΛΑλλ᾽ ἐὰν ἀπεδείχθη ὃτι αἱ ᾽ἀκαθαρσίαι αὐται, αἱ πρὸ χρόνων ὑ πάρχουσαι πλησίόν τῆς Αεὐκωσίας, | δὲν βλάπτοιι τὴν ὃ γείαν, διατί να δοθῇῷ «τοιαήτη διαταγή Ετμιν περίεργο! νὰ, µάθωμεν ποῖον τῶν δύο τούτὼν ἔχεται ἀληθείας. Ὑπο σχόµεθα δὲ νὰ τὸ δημοσιεύσωμεν. ΝΟΥ. ΝΙΙΟΝ. --- --- εωχᾶ, ἡ, πὑπωδα, στο ὃς ππν ἔμάλλε δὲ νὰ διέλθη δι Αθηνῶν, Ὀτιώςη ἵκλν {2' ή) αρ ο Ἡ ται όααρμᾶ Ἡ ία’ κίμετα., την ἕλλ πνικῆν Κυθέρνησω νὰ ἐνδώπή ὦ δὲν εὖ ἁριστος. Οἱ ὑμστυγεῖς οτωσνοὶ ἕλλοαι ο αμ) τη τν ας νὰ εφέτος δει ειδε ή. ο νυν ---- χατατι, Εν αἱ πληδρραρίχι πυῶν ὦπιν ἀλριθε οτε, ἐπίτρρ το όν πο ννς . ολλωμόν λεν ἃ Ὃ πλ Βλ ποι τὸς Ελλήδης ὁ οισθή οὐταε ὃ στρακτη γὸσ Νηῶτζος μαὶ ὁ εν ες τα ο) Ἡνερήσικ λεν τω Αονζίώ ἁπηστἍλενς προ ως 2 ον Ἓδοης κο τὰ π ω - λος . κο, . , ͵ ρλένεαρως, δὶ οὐ στο λατ, παροήαν ἡντλτς Ἡὶ Κρλοκοτρώνής., Ὥττε τὸ σἠτλυμὰ δεατεοα κτευθήσον ΗΝ το) ᾿ ἔσι ἰδεκίτεροι ἐπίτροπης» Κατά την ἀἡηιανλήν Ε Ὥραν ) ἅπάσαι αἲ ΛυνΧεις 4 ποστ πεδέχθησαν ήδη τὸ ἐν τῇ δευσέρκ αλλικῇ ἐΓκυκλίῳω ὃ, το , υέους τν ηπέροη, της παρε ύσις α- η ΝΟΣ : ατος Ἀαταστασίς 05 Χέρι τος ἕκλθον τπωθὲν πρόγραμ. ἐνεργείας περὶ τοῦ ἑλληνοτουσλικοῦ ατΆ Δευτέρας εἰς µουπικτω συν ν άσο Ἀκξηδιών εν ν τν μναλος. Ἡ ἐγκήκλίο τη, φέρει Ἰρρνσλογίαν κε, φβέ ο. - ς . βε2ττῳ τοῦ ἄναμα Ομήπο. ειροκροτ ηταν δα σοντος, ευαὶ δὲ συ μπλΆρν υὐα τῆς πβώτης, Ἀπθορίζονσα ολα -.- Ν ς -- ἄν ν Νοοζλαίδης ὢ τῷ Ἀλνικά ὥπρδιτν τοῦ Συλωνοῦ. λέπια τερον τὸ τοῦ τοόπου τῆς ὀργκία τῶν εν Κω) ᾿ . ο, . ν ΄ ο Ξ / ᾽ ὁ , . πο στὰ πόκλσκα ῥγαληένη) ὁ μή, άλλος, . τῇ ὂ τώαασίλας ρεπθεντῶν, ὡς μεπολαδο των ἐν ταῖς Ότι ἂν μη ς ἑλθετὸς, ὃν Φουτὰα ετεὶ -.- Ἡασσχλιώτιδε κο ὁ Φρειδωρῖκος Άθε: ϱ ὃν Φαντασία δεκπρανμκτεύπεσι τῶν πληοεξηνσίων᾽ Γλλάδος καὶ Τρυρμίας, τᾶς Ῥοργίας, ἣν ἐπάιξε διὰ τοῦ βιο{ου λίαν μα Ἡ μέρα, ἠνάρξε έως τῶν διατε» 2κγματεύσεων τούτων ορίζεται ἑ ἐν κ. σον νη η μὲ μετὰ μεγέάτῆς τέρνηςτ μα ρε ο. τὰ πας εἰκω Ἡ ” ὃ ρου, αἱ δὲ εἰς διεξαγωνην τοῦ ἔο πολλαρλἰ ὀεευφήημημεῖσ». Κάβόλου εἰπεῖν Ἆ ἐφεσπερῖ: αν Ὕου τῆς ασολαθήπεως δρ θδεις τῶν πρἐσθευτῶν δέν ὑπΏρξὲ Ἰσου ὑιισκεδαστιδη, Ἀθίτοι δὲν ἐτίησαν αὐτὴν μα ερ μλωνῤαι τὸν ἐπίτημον σῶν ποιούτών αμδικσκέ Διὸ, τῆς Βάρηήός των Ἀολλοί ἐκ τῶν Συμποιτῶν μδ. ὔεων πύπνν, ἀλλὰ τὸν τὰς ὀΜνηἠσέω αὐτῶν ϐ9 Ἀθεπισὴ ψῳ οβέλω παρ) οἰδήποτὲ τῶν πρεσθευτῶν ον αρετδύμέ ὃς ον ο ὀ. τοῦ οὗ ατῃ,οπλοίου τῆς ρίας ἀπές/ονται . Ἶ νο Ἁνὸ τοῦ Λὐστεικκοῦ ἆτ]λο ος μ σ σῳ καὶ ἄν τς πρ εδῥείάς τοῦ ἐπὶ τῶν ἐξωτερνκών ὅποο ο2γ 00 ἓ» έωως-αφτωθύπολν ᾖ Α. ὁ Πστριὰργ ης Πρησολήθων μεν, : η δεν Ονρταντωαώ ολο : Α. Π. ὁ σαν “. ε τούσνν, ἄλλωξ τὲ μηδὲ παρισταμ.ένου εἰς τὰς σονδιασκέψεις, αι. ἡ νοήύνενος Κήύλκου. κος Ἡ οκ ος Θες, καὶ . Πιν ὃ Ἠγούμενος ΚΥΜΧΟ» ὡς Αη ὀντιῃ τ ησωπευσλένης ἐν αὐταῖς τῆς κ θερνήσεώς του ἓ ἡ -------- 3, νς τ2ῦτ2 περιστοέφ 7 εται 3 ἑῆλας 1η ἐπιλαμΆανημένη «. μμ μυ . τῆς λεπτομέρεστέρας δικγραρῆς τῷ κατὰ τὴ ο. 9 }λή διστελῶν ὅτι θα ἠσπάζετο τὸν Μωαμεβονισμή ὁν. ἱκατοπιν γείου Επ εκ όν Ώληνοτ οὐρκικοῦ υνόρσας ἅτι τς ὡς σλίνε η ψέτ ας ἐφοόιστο πήρα τν Ἄργον το ὃς «βδ8 Γπαι, ἐπχφίετχι εἰς την σδιάσκεψον τῶν. τος εάθἒτ τῶν. Ἔν θαρρωθεὶς ἐξ ἄλλων ὀμηθρήσλων που) μαὶ ὑπὸ τοῦ πλάτη | ἱ ἱ | | έα λαττιές τις ἀριμένιως εἶπεν ἑππέρσν τινα ἐν ἐρωτικῇ υέθη | ι ππιά ορθεσθω ὁ τούτοις Ἀχτόπω τῇ ἀποδοζη: τῶν πβοτάπεωή τις γαλλι Ἰόμου ἡμῶν ορον , Έλενο Ατομον, δρ, ἀθοενα, Ε κῆς ἐγκυκλέρ παρ) ἁπὰτῶν τῶν δυνάμεων, δίδονται ες παρόδῳ, εἶναι εν εν ”. τῶν ἁπ αγίων ἐκάίνων καλῶν πάν τέμων τοῦ» ν Κωνοτ μα όλεὲ καὶ ἐν ᾿λβήναις πρετθευτὰς αἳ Ὁπαλ κ λλων, οἵτοες ὠεργετοῦτι τὰ Κωθερνήτε τον διὰ, τῶν ἐντολὴ. ἵ ἵνα παλέσωώσι τὰς δύο ὐθερνήσεις εἰς διορισμὸή ας εὔειοῦὸ κάὶ δώ 2ηνός μα πων, ἅποι «ι : . πς γένος Ας ναι τν αι μᾶ «τῶν ἀντιεροσώπωύ αὐτῶν πρὸς ἔναρτν τῶν εν Κωνσταντι στῶσα. θὐτὸς .ν τὰέ πασά τοῖς λκοῖσιι, ου/ὲ νου ἆ ! 3 πήτας παρ Απο 9ο], ᾿ νουπόλεν ἁιλέσων διωπ οραγματεύς» τών κατὰ τν ὠρισμένην ἡ πίφν μ ἐν τῶν Ἱερῶν τ ὢν Φουλομάνων νὰ τ πειθαναηκά» ρωδν κ μέραν. Ἡ πρόσκλησις αὗτη εἰσέτι δὲν ἀνεκσινώθη εἰς τὴν ἑλληνικὴν αωοέρνησω΄ θέλει δὲ 9: εβαίως Αν ἁάνννώθἆ εὐθὸς, ὡς ἅπαντες ἐ πρεσθευταὶ λάδωσω την πὲρὶ ταύτης «ντο λήν. Γή ορας δὲ Κυθεργήσεὶ ὡς ἐπανειληῤμένως εἴπο ἁὐτὸν ν᾿ ὀρνυηθῇ την πίστιν τῶν πατέρων του, αλλὰ σήμιε | ϱοΥ περιέρχεται ἀγόθως τᾶν πρ, ἐκτελῶν τὰ Ἀ1)ήκον ! 1 | Ι τὰ ο μαὶ προσεύχεται δὲς τὰς Ἠμέον τἐνχριστοννκῶ Νκῶ, ζρτῶν ρεθαίως παρὰ Θεοῦ τω ώρ τιν ὃε’ ὃ,τιπρὸς 6 στιγν, ην , ν μνι ἐπιθάλλεναι ὑπα/οέωσις, ἵνὸέ ἀπ ἔδε}θ την πρόσκλ ἐσκέφθη νὰ πράξη, α--- ασ ησιέ αΜμΦΗ τν Αρίακλη ο πι) ἐπὶ τὸ ρῷ τι ὑπὸ της Πύληὲ να γνωρήσεως τοῦ κὺ ο ρυυς το ο). Φερολυείο» πρωτοκόλλὸυ καὶ τοῦ μαβηρισμοῦ Χννισζώμν τοῖς ἀξιοτέμους μάλε εσι τῆς ἁημιαριίας Αάγ Ἶν ρησα ὡς ῥάπέως τῶν διχτ τα γματὲήσεων τῆς ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ' ὰ » γακοςι ἵνα συντόνως διατάξωσι την ἀφαίρεσων τών ύλω, ἐλονρ . ρθεις μὰδὲ Όά ἔτι ο πο μἠς . . , δ ἐλείνων, ότνα ἐ έμτοι τηγψ.ένα ἐν τῃ θαλάστῃ ὅντα ἔνμτς σα) : ὁ Ἡ δερθία - εἰς ὀυνάίεις νωσω, δἱ «οὔ ἀπένσυτι τοῦ καφενείνο ες Ξχνθοῦ μόλου, ἐμπο: », μι ανν τὰς κ ην δι -. εν μον ην ἐσαντεϊτλὶ πο) αὐτῶν ὃπ πι ὧν ) δίζ ουσι τὰ χύυιατ α ἀπὺ τοῦνὰ προδεγγόνωπεν εἰς την 6η ρ-- . Ἐ ἐοια αγ Ἡ σας Ὦ «λήοᾖν μα Ἑδο νά μις Ρ:2ῶψ ὁφίων κατὰ τήν ν δικήθοναιν τῆς ἠόνιας, ὑπαθλπθῇ ὁ ὑπά ρὰν χαὶ συασωρευομένων οὕέω «διαφόρων ἀκλθάρτ των ὑλῶν ) Ἴ, ) ἀν1 εώρησοη ἡ χαιζομένῃ ἐπὶ τοῦ ὅτι τὰ, μ.εθόοιχ Άπως έχα Θαλι . ϱκληπαν σημιερην, εἶσαι λίαν δαθενή ἐπὶ τοῦ σημείου τού 1 καὶ λιμνά ουτυς τοῦ ὕδωτος προς Ξεὐοῦσ τοσχύτην ὄνσῳδι | ἂν τις αποκαθίατἄται κἄποτε ἆνυπ τάθ22ης, βλάπτο λα ος ἡ ντ, την, ὠπτενὰ ἐπιτοέίωη ε πω- τι ῥαίως καὶ τὴν ὑγείαν τῶν ἐν τῷ μέρει ἐκείνῳ συν πόντω) ἐπιτρέγωπι τῇ Σερθίᾳ ὃ Όπως ἀπόκρόύση τὰ» ο. ' ἐπὶ ῷ ( . λα -αᾱ-- 1. Ἆ κατοικούγτων. Ἐὰν τὰ ὄνλα ἐκεῖνα εἰπὶ πρρωριαψένα νὰ | χώρας αὐτῆς ἵενήσομενας ἐπιδρομ.24. διαφυλάττωτω ἐκ τῶν κιλάτων τὸν Μι ὁ Ἅ δω ὃν ὑπὸρ ο) Αγ ἐκανονίσθηπαν εἰσέτι πλσαν αἱ πὲρὶ τῆς ΑὈστριακῆς ἐξωδευβησα) µυθώδη, ὡς ἄκούομενι πησὰ, καὶ ἐὰν ἄνευ Ἀατογχης ταῦ Νά6ι Πα αρ λεπτόμέρεναν. αὐτῶν θὰ κα «πᾶτη, παστῳκῶσιάσνι μαῇ ἡμᾶς, πλῦτα παρὰ . ο τομβονλι του τὸς τοῦ Αἰωνβυντηρίου τῆς Αγ. Ῥωμυλίάς , παρ έγθη την Ὑαλλικὴν υλῶσσἁν διὰ τ τὰς αὐζητ τήσέις του: Ὁἱ θῶσσοι διέτ ταζαν νέα πάτὰ τοῦ Μί-6 ἐκστρατείανι ἓν Ασίχ. | γὰ ἀσθειῶσων οἱ ἄνθρωποι, -ᾱδοσρωκ ές. Πα. Ἔξοχοτης, ὁ Μέγας τᾶς Κή προὸ πρῶτος Άρορ οστταη ὁ Σὶο Γάρνετ Οελτελέη εὐχαριστεῖδιὰ τῆς ἐπισήμιου Ε. ημερίδας τῆς Κύπρου αχὶ. ουχὶ τὰς έληιε ἳ Ἶ λ (ι , 3 .». , Κώπρος)) ὁἱς κατὰ χ Ἰάθως. ματεράσθησαυ αἱ λέξεις βης Πρὸς τόὺς [ουχτάριδες καὶ τοὺς ᾿ἀζέθες τᾶς Δημογερούτίας τῶν Χωρίων, Γνωστόποιεϊταν ὑμῖν ὅτι, ἐπειδὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ κ «τν εντ Ό 9’ (ψρυιις (νο βεο” τὸν Κωπριακὸὴ λαὸν, δί ἣν ἔδειξε αὖτ ο ἀγάττην, προστιθέμενης ὃτι θὰ δικτ Ἄρῆ ο ον ἐκλαχλῶσην ἐκ νέα) τὰ υν ἑλή ποῦ Μετζλίσι Δααθὶ τοῦ τὰς μα λλησῖνας ὃ ααμμιήσεις, καὶ ουχὶ ἐραπμίαν ο Καιμακάματου Ἀάρνακος, ὃ Ἴτδι δύο Χριατιχνοὶ καὶ δύο μοήσνν, ὡς μεταφράζετ αι τοῦτο ἐν τῶ ἐπισήμῳ τοῦ 5ὁ λἰουσουλμόνοι,ὰ τὸ ἕκαστον Κάωρίόν ποέπει νά παρουσια- που δημοσιωγραφικῶ ὀργάνῳ. σθῶσι τοὲς εἲς τὸ Κονάχι τὴν παρασκευὸν εἰς τς εἴκοδι στοκ 1. Ἱουνίου διὰ νὰ δώσωσώ εἷς τὴν ἐκλογὴν ταύτην τὴν Μετ οὗ πολὺ ἐπχγαλαμβάνουται ἐ) Κωνσταντηουπό αι φηφέν πων. 7 | αἱ διαπραγματεύσεις μεταδὺ Τουρκίας καὶ Ἠλλάδο: πρὸς Αάρνακ:, 10 Ιουνίου 919. μκκλαναν τῶν ὁσίων, Αἱ δυνάμεις ἅ ἅπασαι προσεχώρησαν στ Ὑπεβονος, Ἀντέκτης. ὃν ΚρνΣ ΡΑΥΤΗΠΑΗΣ τ ουοαὲ ο... ἓν Βαδιατῶνος «ὁ δὲ 0 ο ο πὑρ] ππᾶ: ραὐ]π]ιοᾷ δὲ Έπος ο Όγριας ο Ρπείας Ἰποσίαι ώρησεν ἐκ Ἀίχσοσα 0δ. Ῥν ης ἑλυ Πομρο ΘήΗΛ 29, μιχυποῖν-- ρε. ς Ἆίας ἐπὶ τοῦ «αλλικοὶ .ξ τ : .. 5 (σλλικοῦ ποπ κόπηυ Πε τ ρὲ λ ἐπιστρέφων | Ποπαγ Ν. Μΐπῃ ἆ ἔο. Ῥχορτίδέοτε: ΝΣΟΝ ΚΙΤΙΟΝ. Ααίων χαθηχόντων. Μεγίστη 9) ἀνάγκη ἐπίσ. ἃ ᾿ ῆ ᾿σύστασις Ανωτάτω. Δικαστηρίου, ὃν αμένου νὰ ὁι- καζη κατ ἔφεσιν τὰς πολιτικάς, ἐμπορικᾶς καὶ πουνι- χὰς ὑποθέσεις, ὡς καὶ ὃ ἐν τοῖς. Δικαστηρίοις διορισμός εἰσαγγελέων καὶ συμθολαιογράρων, διότι ἢ ἔλλειψις τῶν τελευταίων τούτων φέρει μέγα, κώλυμα εἰς τὰς συναλλαγὰς τῶν ἰβιωτῶν, καὶ π προπάντων εἰς κας Ἁτὴ- ματικάς. . Β’. Πἶΐναι δη γνωστὸν ἔτι Ἶ Κύπρο εἶναι κατ αν ζογἊν τόπος Υεωργικός' ἐπειδὴ ὅμως οἱ γεωργοὶ ἀπηύ- ὃησαν ἐργαζόμενοι ἀ) ἁρπως, οὐ µόνον δὲν ἐθελτιώθη παρ’ ἡμῖν Ἡ γεωργική μέθοδος, ἀλλ᾽ ὀπισθοδρόμησε τὰ μέγιστα, διότι οἱ ἐπαγθεῖς σχετικῶς τῆς καθαρᾶς προσόδου φόροι καὶ τὰ τούτοις αοῦ δέκα τιστοῦ νὰ δεκατίζη κατ ἀποκοπὴν τὰς ἀμπῖ- Ἄους, πας ἑλαίας καὶ πάντα τὰ Καλοκαιρινὰ λεγόμενα προϊόντ α παραδίδωσι τ ὃν μό]ων τέχνων τοῦ ἀγρότο ου εἰς την ἀσυνειδησίαν τοῦ με” μ.ο ήθη καὶ τοῦ ἐκτιμητοῦ χὐτοῦ ὁ δὲ τρόπος τῆς δι- ατημήσεως τῶν εἰδῶν τῆς δεκἔτης εἰς , καὶ ἐφέτος τὰ συνήθη αὐτοῦ θαύματα. ἩΗ πεφωτισµέ νη ἡμῶν Κωδέρνησις ἐπίστατσι βεβαίως πολὺ χαάλλιον Ἱμῶν, ὅτι Ἆ πρόοδος τῆς Ὑεωργίαςθἁ ἐπιφέρη τὴν εὐη- | μερίαν ἀμέσως μὲν εἰς τὸν ἀγροτικὸν Ί πληθοσμὀν, ἐμ- μέσως δὲ καὶ τῶν αλ τῶν πόλεων καὶ κατὰ συ- νέπειαν τὴν αὔξησιν τοῦ εἰσοδήματος τοῦ δημοσίου τα- μείου. Πεποίθαμεν λοιπὸν ἔτι θὰ Λάδη ὅσῳ τάχιον πάντα τὰ κατάλληλα μέτρο, δ ωργίας, ῆτις εἶναι, οὕτως εἰπεῖν, ἡ ψυχη τῆς νήσου ἡμῶν ῆτοι,.ά ἄ.) Σύστασιν γεωργικῶν τραπεζῶν. β.) Κατασκευὴν ἀρτεσιανῶν φρεάτων ἀλλὰ καὶ πρὸ που- του πακἸοποΐησιν τῆς ρρῆς τῶν χειμάρρων κατὰ τοὺς κανόνας τῆς οῤῥανληκῆς, ὥστευ ἁρδεύωνλαι ὅσον τὸ Φυνατὸν περισσότεραι γαῖαι καὶ νὰ κανονισθῇ ην διαδο- πικὴ κατὰ χωρία καὶ ἄτομα χαὶ προϊόντα ἄρθευσις. γ. .) Γεωργικά σγολεῖα, πρὸ τούτου ὅμως σύστασιν κατ ἐπαρχίας προτύπων ἁγροκηπη. ίων, διευθννομένων ὑπὸ Ἠὐρωπαίων Υεωργῶν, ἔνθα πῆς Ῥὐρώπης καὶ τὴν οἶνοτ τὀμῖ1). Γ΄, Αίχαιον, ναμυμἒν, νὰ ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ὑπὸ τῆς Σεβαστῆς Ἰωθερνήσεως Ἶ ἑλληνικὴ Ὑλῶσσα τῆς πλει- ονότητος τῶν κατοίκων, ἀφοῦ καὶ Ἡ Τουρκικὴ Κυδέ ἐρ- 7ησις ς παρεδέξατο τοῦτο τελευταίως ὡς ἀναγκαιότατου, καὶ Ἰνείχετο τὴν γλῶσσαν τοῦ τόπου εἰς πχρελθόντας Ἀβόνους καὶ ἐν τοῖςΔι ἱκαστηρίοις, καὶ ἐν ἐπισήμοις ἐν σα Υράφοις. καὶ ὅπου ἄλλοθι ἐκρίνετο ἀναγκαῖα. Δ΄, Θεωροῦμεν δικαιότατον ὡσαύτως, ἵνα κοινωνῶ- σιν εἰς τὰ δηµέσια ὁ ὑπουργήματα καὶ οἱ ἱκανώτεροι τῶν ἐντοπίων Ἑλλήνων, ἀφοῦ καὶ οὗτοι: συνεισφέρῴσυν ε εἰς | τὰ δημόσια βάρη καὶ ἡ ἀνάπτυξις ται ε περι φβρονητία. Τὸ συστηθὲν Νομυθετικὸ, Συµέούλιον τῆς νή- σου, ἐὰν περιελάμβανε λκίόεκρι Μέλη, ἐκλεγόμενα τὰ μὲν ὑπὸ τῶν κατοίκων, κατ’ ἀναλογίαν τοῦ πληθυ- σμοῦ ἑκάστου διαμερίσματος τῆς νήσου, τὰ δὲ ὑπὸ τῆς Σεθαστῆς Κυβερνήσεως, οἱ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐκπονούμενοι ὑσέρ τοῦ τόπου νόμοι, ἀπόρροια ὅ ὄντες Ἀοιῆς σγέ εως καὶ ἰν δίας περὶ ἑνὸς ἑχάστου διαμερίσματος γνώσεως καὶ πεί- ῥάς θὰ ἦσαν μᾶλλον ἑ ἐφαρμόσιμοι ἓν τῷ πόπῳ καὶ λυσιν πελέστεροι. εἰς τὰ συμφέρ οντα αὐτοῦ. | | μλ. Ὑπὲρ τοῦ ὃ ἐμπορίου, διὰ τ τὴν πρό όολον 2) οὐδὲν εἶχε πράξει ἡ προκάτογος κ. Ἰόμεβα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τοῦ ἑ τοῦ ὑποί- υβέρνησις, ἀπεχδε- εἶναι | παρπκολονβοῦντα καγὰ | ἀαλέρραν τοὺς Τεωπόναης. Πρὸ πάντων τὸ δικαίωµα ἐπιοήσιων ἄρτον τῶν ἡμιγύ- : ή ματα ἔχαμε: ὃς αν τῆς γε- - ' ἕ παν» δλἠν τὴν αλ λὴ διάβεσιν τῶν ὀλέγων η Ε λελλήνωνι τῶν ποοατλθηύντων 9 ᾿ τας νὰ ἴδωμεν ἐφαρμοζομένην .. προστα]οντων νὰ πειβαναγκάσωαι τὰς Κυ χαὶ διθαχθῶμεν ἐμπράλτως τὴν βελτιωμένην γἑωργίου | αὐτῶν δὲν ς νὰ εὐγνωμονῇ τὸ εὐἡενεῖ Ραλλικῷ .Τε ποριχωτέρου τῶν | ᾿Εθνῶν τὰ βέλτιστα” ἄλλα πρός γε τὸ παρὸν δὲν δα κατηγορηθῶμεν ἐπὶ ἀνωπομονησίᾳ. ἂν παρακαλέσωμεν να διαρρ ουθμισθῆ τὸ Τελωνεῖου' ἐπὶ 1. Εὐρωπαϊλώτερον. ο Γνωρ ἴζοντες ὅτι φὴδένα λόγον ἔχει ἡ νέα Ἡμῶν Κυθέρνῄσις ν΄ ἀμφιβάλλη περὶ τῆς εἰλικρινοῦς πιστό- | τητος ἡμῶν παβαλαλοῦαεν νὰ ἐκπονηθῆ Κανονισμᾶς δημο τικώτερος, οὕτως εἰπεῖν, καὶ ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν νεώ- περον Τουρχικὸν κανονισμὸν τῆς Δημαρχίας, ὅ ὅστις ἐθε- ωρήβη ὅτι ἔδωχε πολὺ εἰς τοὺς δηµότας, περιορίσας τὴν Διοικητὶκὴν Αργὶ ἣν νὰ ἐκλέγη τὸν Δήμαρχον | με- παξὺ τῶν ἐκλεγομένων Ν[ελῶν τοῦ Δηααργαοῦ 5 υμ- θρυλίου. Η᾽. Καὶ τελευταῖον δέον νὰ ὧσι σεθαστὰ τὰ τῆς Ἑλληνικῆς Ορθοδόξου ναί προνόια, ἅτινα ἐκτήσχτο αὕτη ὑπὸ :ῶν διαφόρων Ἀατακτητῶν, λαὶ τὰ ὁποῖα, τολαῶκευ εἰπεῖν ηούθησαν ἁλώθ' τητα ὑπὸ τῆς πρώην. Δυναστείας, καὶ, εἰ Ὃς να ν, νὰ μὴ Ὑέγνηται Διαστ ολὴ εὐνοίας μεταξὺ τῶν διαφόρων ἐγκατοίκων συλῶν. Ταὔτα παντα ἐνομίσαμεν πρέπ τον νά θέσωμεν μεθ) ὅλου τοῦ σεβασμοῦ ὑπ ὄψω τῆς Σεθαστῆς Κυδερνή- σεώς μας, ἅτινα θεωροῦμεν ὅτιὃ ούνανται ἐντὸς ῥραχυτά- που Ἰβόνου ν᾿ ἀναπτ/ξωσι λάτα τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῆς τὸν τόπον, καθόσον μάλιστα ὁ ἑ Ὑκάτοικος αὐτοῦ Ἕλλη- νικὸς λαὺς, πε προι ασμένος μὲ τὰ φυσικὰ ἐκεῖνα πλεο- νεκτήµατα, ἅτινα ἵ Ρυλή που ἐκληρονόμησε παρ) ἐν- ῥέξων προγόνων, παρέχει πλείστας ἑλπίδας αἰσιωτέρου μέλλοντος. . 4 ου ΄ ΠΟΜΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, αν « 4 ᾱ - 4 ὢ: εν Αγγλία, οὕτω καὶ ἐν Ἰ πολλών γερρυσιαστῶν καὶ μολλευτῶν ταλέα ἐτχημιατίσβη ὑπὸ Ἑλληνικὸν Κομι ἰ πήρα. λ. -- ὁδ ν τχτου πρὸς υπο” τήριδιν τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς τῶν ὑπὲρ Ἑλλάδος δνατάζεων τᾶς λερολυνίου συνθήκης, ἴδίως καθ’ ὧσον αφηρᾷ τὴν πειρου, Αλλ᾽ ἆλά ἵε τὰ Κουιτάτα ταῦ πολλών φι βερνήσες των, αἴτιωες την γκτ᾽ εὐχην λύσω τοῦ Ἕλληνι κο” ζητήματος θεσροῦσιν ὡς ὥτταν τῆς πολιτικῆς των, τὰ Κουιτάτα ταῦτα, λέοµεν, βα ἐπηρεάσωσι τοὺς περὶ τοὺς { σιυροὺς Ιηοναφλλὰ καὶ Αοσρέτον, ἵνα ἀσπασθῶσι Βεωρίας ἃς πλέον ἡ ἅπα” ἐπισήμως ἀπεκήρυξαν : Εΐναι ἀληθὲς ὅτι { Ὑλῶσσα, τῆς « Ραλλικῆς Δημοκρατίας) εἶναι λίαν ἐν ῥηραντ εκη διὰ τοὺς Ἑλληνας καὶ ὃν πρέπει γ ἀποχούψω μεν ὅτι ἡ φράσίς αὗτη !ἲ., ὃνν ἆ µ εθα, χρείας τυ χούσης Υὰ λύσωμεν πᾶν ζήτημα ἡμεῖς μόνοι ἄγευ την βοηθείας ἅ χλωνιιι ἐξετῳήθὴ δεόντως υφ) ὄλων Φηῶν, Αλλ’ ὡς. καὶ ἄλλοτε ἀπεφἀνθὴμὲν δὲν πα ραδεγόμεβα, δὲν δυνάμεθα νὰ παρ ῥαδεχθῶμε ν ὅτι. ἐκ λῶν ὃν 000, “ουῦ μαχητῶν, οὓς πέκτητχι σήμερον Ἠ Γαλλία, ὡς δι εκήρυξεν ὁ Ραμδίέτ τας, ἕστω χαὶ 100: ϐ) ἀπολισθῶτιν ὁ ὑπὲρ τῆς λύπεως τοῦ Ῥλληνικοῦ ζητήματος. ὀφείλει ἡ Ἑλλὰς Ἓθνει, ὃ ὅπερ ἐν μὲν τῷ Βερολωείῳ, Νννεδρίῳ ὁ ὑπῆρξεν ἃ συνήή Ἰἴορος αὐτῆς, ἔκτοτε δὲ ἀντελήφθη ἐ εν πάτη εὐχαιρί« της] Ἑλληνικῆς ὑποθέσεως. Πλην θὰ ἐθέωρεῖτο µωρία καὶ παρ) αὐτοῖς τοῖς φιλέλληόν Γἆάλλοις εὰν ἡμεῖςι χε ῖραςς Ἔχοντες ἑαταθοωμένᾶς, ἐναπεθέ τοιεν ἁπάσα: ἡμῶν τὰς ἐλπίδας σος στράτιώταις τῆς Γαλ λίας, - πιστεήοντες ὅτι βὰ χύσωσι τὸ ἀἷμά Ίων ὑπὲρ ἡμῶν, }οῦτο ἐννοήσαντες Ἠάλλιόν τοῖς ὑπουργοῖς τῆς. Ἑλλάδος᾽ οἱ }οῦρχθι ὑπουργοὶ ἀποχάτέστησαν ΄ αὐθαδέστεροί ἐπιτρέψαν τες τῷ ἐν Θεσσαλίᾳ Τουρκικῷ. στρατῶ νὰ εἰαθάλη εἰς Ελ ληνκὰ χώματα, λόγφ ὅτι κατεδίωκε΄ συμμορίαν ἐξ 150 ἐπάναστατῶν, χαὶ νὰ συ κρουσθῇ μετὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ τα Ἀτικόῦ μτραας, ὅστις μετὰ τρίωρού μ.άχην.. ἀπ πίδείξε τοῖς Τούρκρις τι ἀτιμωρητεὶ δὲν Αρ ολλρναυ ἐχθροὶ ες Ἑλλη

Τίτλος Θέμα Σελίδα