κορώνα οι κ « αὐἵ αν ας ο ὑ μρδν Μδρν νε ασ ΛΣ ἡμ. διοι] Ῥλανος, ἐκεῖνοῦ οἶτώές θι μμ στ. πα κ ρᾶς 3. ΤΝ ὖν ν λατη ἀονρμ, ῶσ αῇ) ον ἠβότάτου ᾗ ο) Ἰαρὰ- τὸν. αλῶγα- τοῦ ο ο ολαρίἀτούμάναί ἓ εἰς πο πα ροσσκὺ Ξύ: ο ο ν πω ζζηξοῦαι τὴ νι) «Αγιξαρτπόῖων τ πωγ.” οστό Ἐπυπολφίν |.) Ἐν λιελαζρ ως ναι ν άξιο). ροσοζής, διότι δὲ): εἶναι τς. ή [κολον.ν, ἀποτινάξώαίν ὀλίγοι” αν οἷος ὁ” Αὐβερια” ὃν λλάτεὰνν παφαδεχθώμεν ὅτι τ τν. ἠδέαν΄ κπκόώτην ὑποδαν- : χηγ ἄπιδιεία χεἰρλύνάμεως, ἐμούσης: ᾽δυμφέρου:΄ νὰ ὑ ἐὁ οπᾶς μέρη, ἐκεῖνα.. ταραχάς, «Φοβούμεβα μάμμαὶ- τά λν ἀποματαστῶσὶν ὃ πρῶτος. σπννδηρ.. «οὐ οὐ, θ᾽. ἀπειλοῦόκ, πι ολεθρίαλ!» ᾿ομ...-. δα βαν δα δα διάφορα, Ὀγεήματα, 5 ἅπερ.. (εξεθέσα ὄα μη, ἆςι πιστεύδµενι. ἑεὔπόντας, ἐν τῇ ἀρ' τες κ | ο. πολιτικῆς ἡμῶν. ταύτης ἐπιθεωρήσέως ὃσι. δ πολιτι ας οδοί ο ών δὴ μπας Ἀμῖν τοποᾶτον. αἴθριός,. να θα σ. ως πα! τ τώμιθά ο Τα αύταξ περιστροφὰς ἔχι ἔι τα ανω. σαν οὺδτ ἄὐτου ν δἱ : παλιτδισῦ :ἆ ορλαβήφα σσή γοὐδ᾽ Ἐν, νε ενας αν βοηθέίά: νι πσήμαπος ον ψ ος ράσο Επ ὃ κ ὑμαλιδτα Ὡς ων πολη ο ιθάνὸν | ἐδάδιέξοδὸς πο ο τε ἳν ἲ Ἡς ή Ἑλληνικὴ: Κοινότης, Αρόρεὲ Δι Ἁν ἑτη- ο ρησεςσιωπὴν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως τῶν δύο, ὑπὸ, πᾶςρ Δεν. ο Γφωκῄήσέως ᾽Ἀμμοχώστοῦ. ἀτιμααθέντων. ἱεβέων.ἡ, ο ἵ μες - πέρα Ῥεθαστή: Μακαριότης. Παρακαλεῖ ὅθεν Αὐτὴν, ολ. να εὐαρεστουμένη, “διαφωτίσῃ ἡμᾶς περὶ. πῶνδιαθη”- . μάπων, Αὐτῆς καὶ. περὶ. παν σδέ, ἀφορῶντ τοςτὴν' ὑπόθεσν. φαύτην, διότι ἄπαυτες ολ. πομόνως. κος ασ ) πληροφορίαν. τση τῶν . «Διατελοῦμεν τῆς. Ὑμετέρας τος ἐὐπειθέστατα πιευματικὰ . πέχνα. ΓΣ, Βάρωσίοις,” αῇ) δΌ1Φ -ῃ τος .τ Επονται (ολλάς ὑπογραφαί). : ρα τα ο... ση Εάι τΣ ἐκῶν κάτ νκων Σκάλας καὶ Αάρνακος ο ακάμάτητα τὸν” ἽἌρχης πα ήνηον Κύπρο : νο πτανρρψοἰς α ᾿ ας ἁπβῤος πιαλώήθᾶ- σον ὄε, ΑἩ κατὰ. ο καθήκον. Ἀἡμβσιύομος τὰς. : ἀποσταλείσας Εὐριτθέντών:: οδός Ἱερέῶν, ὄντες πο Ῥέ τοἱ «Ανα γνῶσται Ἡ ἡμῶν ο Ελεπον τες, ο ἳ ο ο ἄἰσθημάτων ἐφιστᾶ.. ν΄ Ἱδ όσον ή΄ ἄν' ἐπισταλὰς ον ἐπερὶ ἐσᾶς Ἰὑποθέσεως πῶν ὑπὸ ᾿ της) Δι μλίων ὠχαβιατηθήανται ἳ ς Εξηκχότης: διᾶ τῶν' ἠχαρακτηριζόντων |. ο. . : ΄γακαριώσατες του κάτοικόί” Σχκάλάς ικαὶ : ,Λάρνακος” ἀἰηῤθωίαν, Ἡ ' Ὑμετέρα Σεθαζτῃ - Μακαρίότητι: ἀναφορὰν κατὰ, ἈΝ, 1115. παρελθόντος, 9ὶ ᾗς θερρῶς. πας βεχάλόὺν. Αὖ: τὴν, ἵνα ποιήσηται 4ὰς δεούσας ’ ὁπαραστάρείς “λἡ- .Αἱ Ἐξοχότητῳ τῷ Μεγάλῳ τῆς Ἑύπρου: “Ἀθμήστῆ,, ο σ ποῦ ἐν ᾽Αμμοώστῳ. Δύσαρέστου. συμβάντος. ΐς, ὈωἘπειδὴ 8) ἔμαθον. ὅτι Ἆ Ὑμετέρα δεονέτη, Μα. κα ριότής ἐπέδωχεν ἤδη ὑπόμγημα,͵ τῇ. Κεντρικῇ: Ἐξου-. σία, 'δὶ οὗ οὗ. ἐξέθετεν Αὐτῇ. τά καθέκαστα,, καὶ, ἔλαδε ματά, τινας ἡμέρας ἀπάντησυ, ἐκ μέρους, τῆς' Ἆς τξνς παῦ. οπή λοῦ. ζητήματος: πούπους δπεῤῥόχα: οΕλλήνάλνικαρδίάνς ἔχαί ὑηόσχεαί ες γσἩ. αὐτὰ δπούδαίωςι δι αι ς ποδιοικητοῦ μμοχι του πρὸς τὸν ᾿ λμχουτ Βαλώσίωνιι: ο ο ον μες αἱ να ον μὲ τὸ πιθυῤίαν ΕρΕῷ Αμμοχώσῳ, 496.119. 1 εν Ὁ ἐΥπρδίσυχ! τὴς, πι. Μ. τν ἄΘΒΡΟΝ.. ς ο σὑνκκκπιο ο νο α - πρὸς τοὺς λος, .. ο .--- ο σετ ---- ῶ8 ί νο πλ πος Ἔραφεῖον Αρχηραμματέως: ' ας ὰ ὃν) Εν. ο ΡΗΕ δ. μι 19τ9, πι Πρ ζότη ος. νὰ ο τὴν παρολο) Λιό λε. καὶ αροσοχής«Αὐτῆς ες Ἕλρτ ΦΑΝ. πεεωί τν τῤλινὰ εἶμαι, Ἐν ο ο. ον εὐπειθῆς» υὑμῶν. θεβάπῳν, -' :Αντλιποῦ Αρ μι υμασ έως σπα μάς ανν τῆς, Α.:. πξοχότητος ποῦ- εμλου. το Αποστέλλω: ὑμῖν ἀπάντηαν’ Του- εἰς. άναφο-. : ἀπάστς λεῖσαν. Δότῷ: ὑπὸ τῶν Κατοίκων ο υβ. πό, τῆς Αι αγγαλω. μυτῆς ἡμετέρας. ἀναφορᾶςε, ὑπὸ ἡμερομη-. εδίαν 90, Μαίου, καὶ πλἠροφόρηαω.ὑμᾶς δή ἐν άν πηνία ἰσ[ ὑπ, θέλενόχαὶ. αλ δι ήσής, μετ] τς θαίως ὃτι «ὡς. διοὐοησης Μεγάλου τῆς Κύπρου Ἂρ βοστοῦ,᾽ “παρακαλοῦσῳ Αὐ-. τὴν, ἵνα, εὐἀρεστουμέν { ᾽ἀποστείλῃ αὑτοῖς ὅσῳ: πᾶ- Ὁν φον ἀντίγραφου. τῶν δύ. τούτων. σπουδαίων. ἐγγράφων. | «Ἡ Ὑβελέρα. Σεβαατὴ Ἑβακαριότης Ὑθρώσκείβε-, βαίως᾽ ΄δπόσον,ἐνδιαφέβον, ἔλάθὲν ἐν τῇ ὑποθέσει ταύηῃ,'. - ᾿ἅτίας ὃ- Ἀριστίανικὸς Ἀληδυσμὸς, τῆς Νήσου. ἡμῶν, οι 'μεθὸ ὀπόσης, ὀομνησας. ἀιμέι, γὰ δη τὸ. ἀπ | τέλεσμα., μ αλ κα τό . .. Ἐλελπιστοῦντες εαν. ὅτι ες, Θειοτάτη: ία» :καριότης θά εἰσακούση. τῆς. πρακλήσιης Ῥαότης πῶν. ον πνευμασῶν Αὐγῆς τέχνων, 8, ., .. «Ὑποσημειούμεθα . Μὐσεθάσεως, . η ο λάρνακν τη 15 ν]ουνίου 1819.’ ) Ἡ «Ἕπονται πολλαὶ πογραφαί. . Ἆνς μον βέδαιοι ὃτι ἡ ον ἠακαριότης, 9) ἀποοτείλὴ» τὰ. αρώσετ ταῦτα, καὶ τότε Ὑποσχόμαβη, νὰ δμοόοωμυ ψλαι στ Αισμν, ᾽ τος ο κ. Βοῦρκε, ἀἁπαντῶν ἄςτ τινα, ἐπερώσησων - ῶ. τῇ, Ῥου λη τῶν: Κοϊνοτήτων εἶπιν ὅτι ὃ' Σἱρ', Γάρνετ.. οὐελαιλίη, Ί Δισαζητήςἑ ἐπης Ἑόπρου,” δώ αὖν παβακτησν αὐτοῦ Ἴροσ᾽ θθλκεή δὶ δτις 9, Σόνταγματάρχαε Βἰδόλφ΄ ναι ᾱ” δάδόχος ο”... ἑαὐτοῦςς: «Ὡαιγηρώσκουσιν οἳ: ὈΑνωῶσσαω ἡμῶν Φρίός Μέι τν ας Αημαστῆς Κώπρων. ὠβίσκεταί, αίςς Κωνατᾶντωσύποχίν, ᾽ἀπελθὼν πρὸ, Άολλοβ: ο αὐτόσέ, εἴναι ἐξαμαλύγή: ζητήματώτι) νὰ γἀφιρῶντα. την γῆσόν μας. Ἂὲν θὰ ἑλησμόνησαῷ» δὲ. Ῥε, τὴς Λἐνκωσίας: Ἀαπᾶσθιπαρὰπάν, νω ση ων, κα δκρθετο: Ῥεταξὺ κ .- Βίας τκαϊ κα μας, τὸ σης ας ἓς : Ν 4 μλδι -ἳ [ος μη .ζ. ᾿ ο , , Ὅ κ. Φις ὁ ἂρ Δκωστὴὸ, ἀπιστρέφας ἐν Αιμησσοῦ,,- ενθα). ὡς ὁ γωατὸνιἡ πααετὰς κ κατὰ, κο αὐτόσι Διοικήσμωρ : ε εἰ ας αο απ «Αν τω: . ο τι Ἐν Σκάλα. Κύπρου: ϐ) 18 Ἰρυνίου 1819. ων. ΑΡΙΘ. -8 : . : .. Ἰλωκσήτηςκ καὶ. Ν τ ΟΝ. Αυ ἔκαστον στίχον σεχ. λ .. . . νο | ἀαθμδες καὶ εἰδοποιήσεις, προπχηρών. | ας : (9. ωσζωπω ης. Α΄ ἩΜοποίοώς Τμόοάμ]ο Κοποιαπαϊάος, ἂ Ἱατπασα ᾱµ γρ, , πάς μηνα ΤΙΜΗ κατλλαριακῶςς ο κε ἑντῷ Ἅλλ.. ο Απαρώστ. ΟΕΙΤΙΕΥΣ ν. . ἅι ἀπ ἄ Ἴσαν αἴτητον Ἐπωβομεέοη ἵπερι ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ: 1 7 αν πα. | ο πτρτο- Ἐν. τῷ προη: γουμένῳ πμῶν ρύλλῷ εἴχομο «όψει περὶ. τῶν ἀναγκῶν» τοῦ τόπου ὀλίγα -τινὰ 'ὑποδεικνύ- στ οντες. μεθ’ ὅλου τοῦ σεθασμοῦ τῇ - Κυβερνήσει, μῶν Ὁ καὶ τὸν τρόπον. τῆς θεραπείας των: «Ηδη: θεωροῦμεν -ἀναγκαιότατον. νὰ πραγαατευθῶμεὺ -περὶ Ἑκάάτης α)- πῶν ἰδίᾳ, ἵνα διαφωτίσωµεν ᾿ κάλλιον τοὺς ἁρμαθίους καὶ πείσωικεν αὐτοὺς ὅτι Ἡ παραδοχἠ]- τῶν ὑφ ἡμῶν. ποδειχθέντων. µέτρων, εἶναι οὗ μόνον. ἀναγκαιοτ τή, ο Ἴσερ ο τὰ α. εδύμφέροντα: τῆς νήσδυ, ἀλλὰ “καὶ πρὸς αὐτὴν. ος πρ μὰς,' ἥτις ’ περὶ - (πολλοῦ ἀποιεῖται τὴν 1 ροςγῴ αλλ ζημία πασών τῶν. ατήσεών, ης. Κύπρός,{ 3 χρησιµεύ- να λος. ᾠροηγμνδις. Γποσοῦτον τεῖς τὰ τν πολώμό πι ν Ἰλόικὸν ἓν τῷ αρ «θρφ. ἡμῶν, πῷ ἐπιγραφομένῳ «Τί αἶτεῖ δ. Κυπριακὸς᾽ | ολ ἑπραγματεύθημεν πρῶτον περὶ. Δικαστηρίων θε-' (εκ ωρήσαντες᾽ τὸν. καταρτισμὸν αὐτῶν ὡς τὴν μᾶλλον ἐ- : πείγουσαν:: ἀνάγκην, περὶ Δικαστηρίων δὰ Ὑράψωμαν. πάλινσήµερον, ' ἐκτιθέμενοι Ελ εθέμως καὶ διὰ µρα, έων τεπὴν: Ιδέαν: μας. δο - 1, Α΄. «Ἡ, Φχύλη δια)ομ] τῆς δικαιοσίνης ὑπὸ τῶν Δικαστηρίων μας. μέγρι τῆς ᾽Αγγλικῆς κατοΓῆς εἶναι ωσικῶς ὕ υπ, .. δίδαξεν ἤδη ἡμᾶς ὅτι η παρουσία ἑνὸς ΄ Άγγλου Αδαὶ-- δίδηί 0ὁπαπιίςρα!τθ δὲν δύναται νὰ ἄλλοιώσῃ, τὸν φύ-.. σιν αὐτῶν. Τὸ. ὅτι δὲ ὁ μεγαλείτερος παράγων. τῆς. δια- { θοήτου. ἀθλιό ότήτος: εἶνας Ἡ παρουσία. 'πῶν Καδίδων. ἐν Ἰαὐτοῖς, ὁμολογεῖται, πως καὶ ὑπὸ τῆς ᾿ ἀγγλικῆς ἸΚασερ- : νήσεως, καὶ ὑπ' ἀλοῦ: ποῦ ἀρχηγοῦ τῶν πιστῶν Σ εχω κ λισλάμη:᾽ καὶ τῆς... Μ.. τοῦ Σουλτάνου διά τοῦ ἐν. τῇ ᾿ ο εΣυµθάσει..Ἀεθέντος περὶ τῶν Καδίδων .δροµ: ἄλλως σα τε ἦ ἀπομάκρυναίς, πων ἀπὸ τοῦ: τόπου, ἔνθα πρόχειται περὶ διανομῆς: τῆς δικαιοσύνης, καὶ μάλιστα. πρὸς ἀν- κ ώπως διάφορον. τοῦ ἑαυτῶν ἔχοντας, θρήσκευμα, έθε- 5 4πίσθη Ἴδη. ὃν τόπους, διατελούντας ὑπὸ τὴν ἄμετον :Χυριαρχίαν τοῦ Σουλτάνου. ὅχον ἀφορᾷ τὴν Εὐρωπαϊκὴν. | ο Τουρκίαν- ὑπολέίπεται δὲ μόνη Ἡ Ασία, Ἔνθα πλεονα- ζει τὸ- Τουῤκικὸν στοιχεῖον καὶ ὅμως καὶ. ἐχεῖ αν ἀπὸ 8) 00 Αὐγούστου ὁδηγίαι. τῆς Α.. Εξοχότηίος τοῦ ἡὑ-. ποὺργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν πρὸς τὸν Σὶρ. Λαγιάρδον” :δὲν ὤν ν Καδίδων., Διατί, λοιπόν. ἐν' ον, γένεται- εἑξαίρε-. ον, (ἐπισήμως ὁμολογἠμένη, ἡ δὲ πεῖρα τῶν δέκα μηνῶν θειχνύουσι πολὺν . ἐνθουσιασμὸν : ὑπὸρ «τῶν. τέως. ἔογων | βίσεως, δυνάμει τῆς. ὁποίας Αιοκοῤῥιός, ὑπὸ-. τῆς. να Βρε ττανίας Μή Ἠποτε ἀπεκαλύθθησαν παρά. πᾶσαν προσ” - - δοκίαν ἀποδείδεις. ὅτι οἱ ἐν Κύπρῳ Καδίδες ἀπ ποτελοῦ - σι μοναδικὴν. ἐξαίρεσιν τῶν. οδναζέλσών των Β΄, Τὰ τρία” τέταρτα καὶ Πλέον. τος πληβυσμογ΄ εἰσὶ χριστιανοὶ καὶ. ἣ γλῶσαα, ια πχντές ἀνεξαιρέτως οἱ ἱ- ᾽αγενεῖς τόΏρκοι ἐννοοῦσιν, ἐλίγιστοι᾽ δὲ «δὲ, ὁμιλοῦσιν, εἶναι ἑλληνική». πάρχοῦσι | μάλιστα, Καὶ. Τοῦρχοι - αἳ ωρίζοντεςτ τὴν᾿ Ἰουρχικήν. Τίς η: ἀνάγκή, ἔθεν, δί ! «ἂν τὰ διόγραφα κα)-αἲ ἀποφάσεις Ἰράφονται εἰς Ἰλάσ-- σαν: ἁκατάληπτον. ἓὶ 4 τοὺς ἐνθιαφερομένους, καὶ τοὺς πα- «ρέδρους χβιδτιανοὺς, δικαστάς, ἐξ οὗ συμνότατα. συν-. : ἐθάινεν.ὥ ὥστενὰ .σφῥαγζζω ψ. μα. σπατ ἄδες ς μμ 3 Φοῦεὲ πολλοῖς μὲ. τὴν. ληγθεῖσαν ἀπόφασιν Διατὶ χαὶ περ τῶν' διερµηνέων. βὐτῶν' σὰ. ληφθῇ πρόνοια νὰ γνω- -, η ζώσί τὴν. τούρχικὴὴ κ ἀδιάφορον -ἃ ἂν Ἠνθοὺν ὅλως, ἢ καχῶς ἐγνώριζοῦ: υσὴν Ἐχληνικήν Ρ', Μῆνας τινὰς πρὸ, τῆς Αγγλική: ς κατοχῆς ἐή- τησεν.ὅ - Ἑλληνικὸς, λαὺς τῆς Κύπρου ἀπὸ τὸν Νομάρ- χην τῶν νήσων ἐκλυγήνε χρ. μελῶν ἐν τοῖς Δικαστη στηρί- οις χαὶ Σνμβουλίοις ἀνφλογον τοῦ πληδυσμοῦ τῶν ἐθνοτήτων τοῦ τέπου, μαὶ ας λληὺς, νὰ ἐλπίζη ὅτι θὰ: εἴση «ο-ετο. Ἡ αἴτησίς τρυ, διότι” ᾖπο το μφωγος μὲ τὸ: δίκαιον. καὶ τὴν λογ: κἩῑν.. τίς ἀνάγκην νὰ ἐς κολουθή-, ση Ἡ ἀπὸ τῆς κρατοὐσής Φυλῆς. πρὸς βλάδην. τών. ο : στιανῶν' νοµοθετηθείσ: αὐτῃ' μαροληψίο ο ο ον σος 3 εις Ὁμολογοῦμεν ὅτι µέχρι τοῦὸε εἴχομεντὴν, ἰδέαύ. ὅτι αἱ Ἑθρωπαϊκαὶ. Κυδεργήσεις ἐφήρμοζανμετὰ θρησκεύτί-. ο χῆς εὐλαβείας τὴν ἀρχην ὅτι «Τὰ. δικαιώµατα πρέπει νὰ ὧσν. ἀνάλογα τῶν καθηκόντων. » Καὶ όμως, ἑνῷ καὶ Ἄμεῖς εἰσφέρομεν οὗ αὶ. πὰτρία. τέταρτα. ἐχ τῶν φόρων, ὡς εἶναι ἡ ἀναλογία. τοῦ πληθυσμὸ»,. ἀλλὰ πολὺ. περισ σότερον. ἐκ τῆς ἐν. γένει ἐργασίας, τῆς ἀπαιτουμένης ὅ- πως µία κοινωνία καὶ κατὰ συνέπειαν «Κυδερνησις ὁ ὑ- πάρξη, τὰ δέκα ἑννέα ἡλοσιά ἴσως, ἂν µή τιπλέον, τὰ Πρωτοδικεία (Δααδῖ) ἀπ παρτίζονται ὑφ᾽ ἑνὸς λπουσουλ- μάνου καὶ ἑνὸς' Χριστιανοῦ χαὶ τοῦ: Καδή, ᾿ οὗ Ἁ μπας, ἰσοφαρίζει ποὸς τέσσαρας- ἄλλας. | Ἴσως ὑπάρχουσι- λόγοι: πολιτικοὶ- Ανώτερος, οὓς αν μεῖς ἀδυνατοῦμεν νὰ ἐνγοήδωμεν, ὅπως Ἡ ὀρηρκιυτικὴ καὶ ἐθνοκὴ φιλοτίμία, ὡς χαξ τὰ ὑλικὰ' συμτ' έροντα τῆς: ἡ ώι μμειονοφηφούσης ς φυλῆς ευγχΏωσώ, ἁμμερίμνου' προσο- αραίτητογ.ὶ νὰ «θυσιάζωνταί ὑ-.. ιλοτίμία. καὶ. ο πμ ωνη τν χᾶς' ἀλλ” εἶναι ἄρά ε πὶὲρ. τῆς. ἰδέας ταύτης Ἡ ο σδή Συμ σ τῆς Ἀλειαφηρίαςς νρὴ μον ντ 5 βρηταυ.. δω «άν ην : ο Ἄἱ σύρωμεὶ δθύ ο στ σης, “πολιτικῆς σχηνᾶς: καὶ ἄξιἐξετάσωμὲν) δϊματι φιρῷ, τὰ ἐπὶ αὐτῆς. ἀκτολισβόμέθια: ο ὑπ η μκηώ μδί νησις τῇ. ανμδουλῇ. «βεβαίώς: φίλῶν δυνάµων. «δίοοι λ ως ὀγπισῥηλώποις, : δι τ Ἰ τη Σδαιοθυκφμαὶ π ο ην ἀλήθειαν:- ν οος πάντας, τοὺς: Ὃ άο σῆς διοικήστώς μᾶ απειτίς Δ μβνου: ούρα) ϕς εἰς πὰ: τελωνεῖδος ἡ ὀλιγὼ- ἀ πέρους: χριατιανούς- ἐράπαντος: “μήπως, ἡβεις. μεν 9ε Φαλοὶ΄ ώς τες γαγο Τλν. Ῥουρκύκὴν 5 δι να ειν ο μα κ ιοξ δὲ Ῥοῦρχας ἡ ἄπ ο... ον πλωτόλὸ σφι Ἅλι ὐ α νσθν Ἱουρκία } ο ον ἡ Ἀλάδα) ιχώρφανν:, υτῶν νο νά ον, νδδε δλῶν το πο ἀπήριον, νὰ .- πρὸς ἓ .. ολ αρτοι ολη εἰς τον - ὧν τς εν ος : λάσσα, τῶν λμαστηων, ἁ ος 1) η Νά (ἔχώμεν δικαστάς, ὦ λαο ἐκ ον ν. ό Ὀανωπέρων, καὶ. ᾿ἀκεραιοτέρων- χαποίκων κατ’ ἀναλοὶ ον Ἡ αν, τοῦ. Ἀληθυσμος τῶν. δύο φυλῶν' ὁ δὲ Καδῆς το όμι ἑτερὸς Ἰνόμος, ν .Απόμαιρινλοσιν᾿ ἀπὸ τὰ πολιτικά |: ) ὃ 7 δικαστήριάν. 7 ' 3 ο, ο ΣΥ ΙΕ {ολ κὴ δικαιοσύνη νὰ Ἀάμηται ὑπὸ εἰ- {, « ἂν Ἰραλς, ο τα Ἐ ἄστη: περιφερεί 'σμήμ απος [ναχὰ] ἡγὶ λος ὐ Ἑλσίάλνου, πάρίζη Σ οπδὶ ππρωτοδιχέίών ἐν. ἑκάστῃ ἔδρῳ ύπο ιοικήσεώς καλος ος Ὁ αηλέγραρος Ἀβόστίθήσν κ ρθ Σφετείου μῆά ἸΔενλωκίας αλ” δὲ ολικὴή ὑπὸ τῶν εἰ» (ανασα - ρα αν ας ο. στ θηνοδίκείὼν. ὡς πτάισματηδυείων) ήμμελο ο Ην Σά οῄς. θάλα, ζητήσεις τηνί ο αὥτον ᾱῇ Φωρκνκαως, οτρβτοὺς: ἴ τν : ά ας ος μμ δει ηδ’} θὐδεῖς νὰ Φφυλαλίζήτα, μὴ, ὅταν κα ὅπως ἳ ὅ- ο λος νόμος: δᾳίζές «τὸ δὲ, ἔνελλμα 'σόλΧ ηψεῶς ὑπὸ πρῦ . ο πέρου δρικητοᾶ. τοῦ: “διαμερίόμα τοι ἑκδιξόμενοῦ ἵν να: ς επιφέρη Ἰ στέρησιν, Ἱπῆς : πβόσα ῆς Ἀκθθερᾶς” ὧτο ἐο ὃς πι ο 2 ὡρῶ ὤγιλ ως πάγο ο η Έτος, ὅπερ δὲν θὰ ᾗ εναν Τὰ Γωνώκρίαις ος - πο η ᾿ τσ αρ τησία ης ο παλκὰσὴ Ἀφάβεςςς, Τὰνπι τνκρᾶ Ἴσλν Πρχης) ος : ης Αρλήσιςς Ἰαμαρτυρήτεις, ἔστω ο μεν ναό ο. γὰ Ἀροκαλέσωσι περιπλοκὰςιῇ : μόνος δι Αναγνώστησανὸς ο Εν τννς ἐν, Ἀωλήῳ,ὃ σ΄] Σύστασς λαο ν καὶ ος ν νὰ νά: μὴ ὁποδάλλωνται”. τς, δηµόσία ἔργα μοι σὲ, Φυλαχιζόμένοι διὰ Ἰ χρέη καὶ νὰ μμ: χλείώνταί ἐν τοῖς” :βουρίοις παραπλεύρως” τῶν. κα λύργω άνδρες, δυστύ: κ ῄσαντες ἴσωςι ἡ εἰς μυκβόνιτι λάθος, ωποπεσόντες, λε ο λτ εἰθισμένοι εἷς Χλάῥας μαλακὰς, ααὶκράσεως) μὴ αὖς α) (επἐχούσης ἴσως εἲς τὴν ὑγρασίαν τῶν' ὑπογείων,.. ἐν οἷς Ἰποχρεορλσαι ή ὁ δµρχῶντας τὴν νύχτα ο μώμς ἐπὶ |- . ἀπλη οσο ον μις ο παῦτα εἰαὶ κὰθ. ἡῤᾶς τὰ πρῶτα σῴσφατιλἁ τοῦ” κά. τὰ ο ζρησμοῦ, τῶν: “Δικαστηρίων” πο. πόσον ἆ ὦνιάνεω. ἵεἶναι, Ἡ ούνατος ἡ Ξατὰ τὸ δίκαϊου: Ἔκαὶ ποὺς” νόμους διανομὴ ως : τὰς. αμα ών παρα ᾷ αρ ο δικαιρούνης, ο. πάντας, λαο διακρίσίως. φύλη δή] νο ος τα μἀποφἀσεώνε, δ) σκιά ἀλόα καὶ Τἡλ αὖ θὲΧ. δι ρρύθμισς ὐς Ἰξιδίαης, κάίτοι: Ῥλέπὲ ἆ ἀντιματώπους σε Ν ἳ βησκεύματάς, καὶ ἡ ἐπὶ τὸ βέλτιού ταρρυύμισις ἀὖ με ἐνθαῤρώθεῖς βαεταν Σὲς τόῦ εποῦ καὶ πεποιδὼς ὅτι Ὀὐδέποτι 'αὖ τῶν. Ἑλτίζομῳ, δὲ ὅτι΄ Φελονσι-Ἡ πυχει τῆς. δεούσης. ὃς ἐπῤοσυχῆς καὶ: μελέτης Παιρω κκ ης Κυδερνῄσεως' τας των” καὶ θὰ οπλάώδν. ἀπδ᾽ ο ος δίαδίδ) εαπῆς᾽ Σεπτῆς΄ Ανάσσης, τῆς Μ «πΒρεττανίας!. τῆς ἐπο: ἑκάστότε διά ᾿ τοῦ ὃ πο λέῥάφικοῦ σόθκατός στὰς. ο Ὁ Βομία. εἶναι ἵνα καὶ 9 διάφοροι. πῆς Ανατολής Ολάοϊ 4 ἠπαβαδκευάς μού, Γαἶτωδεξ ἂν ἁθοσπῶος 3δ) μαδια ας ᾧ ο εσέλθωσι πλέον, εις τὴν, δδὸν τῆς προδον κ1ὶ ἠΣοῦ- που.] ρώπης,, ᾽αυντελοῦσιν δµωςεί εἷς,τὰ νὰ: ὖπο ο αβρῦ, . ο. / ο. ν νά. σκέπτήταϊ ὑκα] νὰ. μόῥαθάλλή: ο σος ) λε ση ς τν ἀρίακίσαι ὁιδενα πρισθισλεντής, δενα: ὃν ο] βρώ τοις ππονργοξς σης: ΦΑλλὰ, πιθανόν πολιτ ς Ίνλθε αίτια, οἰκονομικὰον ο ον) - ο σον σὺν Ὀλήμωσὴς ο ο πχ ὸὸ μον ο πτωρος, ὦ να. σέων τοῦ. Κιδίρου οχι 9 Γ νὰ διάτάξαι: τὴν ἔνετ λεν πε, ὑΑ., σα) ο ἡμεν, Ἅν φαύεται ἡμῆς «Ἴσοῦσον« αἴ ο] πριῶν Ἄ μῖντε ἐντὲ θ ρηκσῶ σαι ἂρ Ἄριας.. Δέν εμεβα, ἀληισιόδόξοι ἀλλ) Βαν εάν η Ἄροῤματα, ο χεσ) Ὑομ(ζὰᾷ ρα είρη τν ζηλο] ων ας ον Γ φμόλβσιν καπ ις νς μας δν, δννάμεβαν σα θὰ. προ ώς ὰ δω, κά ὄδξω τν ΐ αν τι ὃν νο ανω ἃ μα αν πείαςι Αεφώνησαν μολόύτοῦσο σῶ 'παγμα. τῆς ότι Απριλίοό καὶ ὁὰ:) ἑώρῶσιοσὸ 9 οπέῤθυνον ἀπὶι σι ὑκτιλέσεή-- πών. χεόμένω κάτάπων ὁ υσή ων μ Ἡ, δὲ αμ ε λα σι δν ἀρετας ο ο | πολίτικΗ Ἀπιοπωρήσῖς, δν ' » ο δι ον { δαπωβιίσας κατηγδρίας ἐκ «μέρους ώς κ πι, 'πόῦ οὔ Ὕητρο. οἱπολίτου Κιτίου,: ἀναθαλὼν τὴν. ᾿ὑπόθεαιν ταύτηνη ἀγνοοῦ ᾿ μα ος. πε τρ μήνας, ) κατηνθύνδη ες λινκωσίαν. : λες ο ο, ἕωσσςωπφοτ λὶ Εὐρωπαρκάὶ ἐφημερίδες κ καὶ πρὸ πάντων. αἲ) ολικαῖ.. Ὅδημοαιέόδὺσαι, τὸν περὶ τοῦ ξυρίσµατος τών. ἱερέων τηλέγρα, «Φον, κατακρίνουσιε- δριµύτατα, τὴν δικγὠγὴνι' τῆς: Διοικήσε. ως: 2Αήμοχώστο αΤὰ δὲ᾽'’. Ἡμερήσια Νέα)» τοῦ Λονδίνου υκάϊ. ἄλλαι: Ἰάηηλικαὶ: ημερίδες, ἀποφαίνόνται Ἆτι Ἁ πραᾶν μεν αὔτη: (δέν νὰ, ἐξιτασθῇ, καὶ νὰ, δοθᾷἡ δέουσα Ἡ Ὃ ανν ε ος ἐκ νι, τῶν, ἰατοξίων Σχὰ ο Ἕλαςν Λάρνακος καῖ. “Δεμησσοῦ». καταγγελλόγτω» : την. ὑπὸ τς . εΔιουκήσιω Άμμαι χώστου ἀτίρωτην.. τῶν' ἱρέων. δν ἡμθα ντ π Γ Πάρατἠροῦμαν: δε λώπης ὁ ὅτι οἱ ενταῦθα ἁποκαταττη βγω” Άγγλοι. ὁ εἰς” 'μετὰ τὸν ἀλλον, δικλύθοτι νοὺς, έωπο᾿ : ρικοὺς οἴχους των καὶ ἀναχωροῦσιν. ᾽Ηπατήθηταν ἀληδῶς :“πολλοὶ. εἰς τὰ εἴδη ή τῶν ἐμπορευμάτων.. Εκόμισαν ἐξ ΑΥ ὁ γλίας. πραγµατείας, τὰς ὑπ νο(ας εἰς μόνον [ξένους Ὢδυ ναντο «νὰ ἑξοδεύτωπις:, Τὰ ὑφάσματαιτ τῆς Μαγκετερίκε, τὰ μόνα -ἀξδώσμα, εἰς. σὸν τόπον υπαβηµελήθησαν, ἐπληρώθηταν δὶ υταὶ ἀπ' οθήκαι ἐά ἔνλειῶν, ποτῶν, ᾿ἐπίπλων' χτλ. «Αλλά καὶ τἄν τις ἐπιτύγχανν, εἰς τὰ εἴδη δὲν θὰ ἠδύνατο. γὰ, συναγω Ἱοψισθῇ πάλι μετὰ, τῶν, ἐντόπίών ᾿ Ελλάνών, οἵτωψς.. πρὸ Ἱ. ἐπολλοῦ., ἔχδυδιν εἰς χείρας τὴν εἰσαγω - ᾽ ανῖὰς, εἴδους - εξθου, καὶ - αλντοπίουχ καὶ : ὁ σκουσῖ πῶς. νὰ ἐργασθῶσι ᾿ πκαὶ” νὰ ἁζίωσι μμ ο. δπός, δὲν - ὥναω εὔκολάν΄ διὰ -το τὴν ἆ α 7ο τρέχογίος ἑλάθομω, πανό χλή ο δι ος. Ἱπαρακα ὁ ο όόμθα” νὰ διαφεύσωμεν πὴν διχδόθεῖσαν- φήμην ὃτι. ὁ Δ΄ Ὁκτωρ. Χάῑδεστὰν, Δήμαρχος τῆς πόλεως Λάρνακος!- δὲν ἐ ἐπι' : στρέφει πλέον, χαὶ ὰ βε αιώσωμεν τοὺς. Συµπολίτας μας ὅτι μιτὰ δέχα πέντε Ἠμέρας, θὰ ἡ ναι ἐνταῦθα. Επειδη δὲ - ὅ πρὸς ἡμᾶς. γράφων δύναται νὰ ἔχῃ θετικὰς . πληροφορίας . σματως Φημοαώνμοή, τοῦτο. ο”. Ἡ ἄ άα ΓΙ ΔΙΑΦΟΡΑ: -ἳ ο. Κατὰ τὰς ὃς εἰδήσως ἐκ. τοῦ Ἐθέλπιδος Ακρώτηρίου,, -αἴτινές φέρουσιν ἡμερομηνίαν, 90 Μαΐου, αμ περὶ. εἰρή Ἵνης διαπραγματεύσεις ἀπέτυχον, ἕνεκα τῆς. ἀρνήσεως, ποῦ Νετιουάγου νὰ. παραδεγθῇ ,οἰουσδήποτε. ὅρους «καὶ τυνά , παραδοθῇ - ἄνευ 'συνθηκῶν ματ να. ὅτι αί «πριαη ἡ δὲν ἦσαν, εἰλικρινεῖς.... τν ο: ον Μ ταχεῖά προέλασις τῶν ἀγγλικῶ» στρατευμάτων. ᾿ κατὰ τοῦ ἐχθρικοῦ. στρατοπέδου ἐγκατελείφθη. ἕνεχα τῆς αὐξήσεως τῶν δυσχερειῶν ὡς πρὸς τὴν μεταφορέν.' “Λέγεται ὅτι ἅπασαι αἱ δυνάμεις -τοῦ Κετ.ουχγού |. θέλουσι. προσθἔλη τν ἐπὶτοῦ- ΚατωΤουῃγθα θέσιν τῶν ἡ Άγγλων. | 'Ἡ ὀγεία τοῦ γλοοῦ' στρατοῦ ἐθελαιώθη. Ὁ Ἑτρατιωτικὴ. βωσσικὴ δύναµις ἀπεστάλη κατὰ. τῶν Τέκε Του ον συγκειµένη. ἐκ 16. άγμάτων. πεζιχοῦ, ὁ,800 ἱππέων καὶ.3θ.. πηλεδόλων΄ νεχώ ρησε δὲ ἐξ Ἰσλιολοὺρ. τὴν Θ. Ἰουνίου. «3 : - Ὃ Πάδος ἐπλημμύρησε: παρὰ τά, Μάντωαί ἐπί πνὸν μεγάλα. ζημίας. ἳ. κμ Αναγγέλλεται ἐκ Πορυτόλιμς εξ ἔπισί ἡμου, τν ο 1 Ῥλαμή ἐν Βορδιγάλλοίς:, 44. ἄρβρου τῆς: Βερολίνείου συνθήκης.- (Ἀδίκων, τοῦ λιθηνοῦ. Ὑπέρχει δν φάβος ἐκρήσιως. ναστάσεως,, ἐὰν Πύλη δὲν αυγκατατεβῇ- 9’ ἀνλκαλέ-᾽ | σεηματισβη) νέον͵ φιλορωσσικὸν. ὑπουργεῖον.. ος πας πρεσδείας ϱ θέ έλει «Αντματαστήσε. τὸν ρρώ ιδ, ἀπὸ να ᾿λευσομἐνοὺ δν θελεί” ἐπιτρέπὲ τν ο λείας, προϊόντος τᾶς Νήσου: οὖψ κ δνλ Γκωσίας, Κυῤηνείας, λάρνακος: κὸ λάμησα: πὴν ἄσθεστον κατασκευῆς της ἐδίας Ἡ ἁ 3 5 γῆς, ὅτε ἡ Αγγλία ἠνώθη- μετὰ τῆς- Γομανίας,, ἰαμαρτυρηθῇ κατὰ 'ποῦ Κεδιθικοῦ. ων ζκς 99. λΑπριλίου.” Ἡ Ρωσσία, καΐπερ προσκληβεῖσα ὑπὸ τῆς Πρωσρμκῆς ωθερήσιώς, ΓἈπίκει πάσης ἀπιμθά- αλ δάς, ο ος ῶς ον ὃ Ὡς βε δαιοῦταί, ἡ Τορμανία:ὃ (ἀλεκοίνωσε: τοῖς ο κτοδο ίοε τό πᾶς Αγγλίας» καὶ 4ῆς Ταλλας, ὅτι λει ὑπερχσπίσεί, μόνου πα :οἱκόνοικικχ: συμρε ἔροντ: απῶ «υπηκόων ἄθτῆς, οκαὶ ὅτι ἀφίνεῖ τὸ πολίτη κλνἁζή την τεὶς τὰς δυτικάς: (Δυνάμεις ς Ὁς Ο στρατηγὸς Ταριβάλδης: ἃ Η γαλλικής Βουλὴ ἐπέχῤρωσε, την, ἐκλογὴ ἐν όλ δ ὃν Ὄλρν κα τρ Σπουδαίαι- ἀγεφύησαὴ, ταραχαι ἐν' ο. ίᾳ ὧν) ᾽ρταντίνῃ- ἐς ἱ οἱ Βόσνιοι: οιμάζουσον ἀαλάρη ' τὴν αὐτονομίαν' αὐτῶν:». --- : Ἐν. ταῖς βώμουνίκαῖς Ἄρυλαις εῤνετο . | περὶ ἀνκθεωρήσεως τοῦ συυτἆγματος κατὰ. ιν Ἔννοιαν ᾿ 4) Ἕνεκα τῆς ἀσθενείας τῆς πρηγκιπὲ ἔσσης | Ῥλαλρής ρου ὁ Τζάρος ἐγκατέλειπε τὸν - εἰδέαν τῆς εἰς Βερολ]νον μεταθάσεως αὐτοῦ ἐπὶ τῇ. εὐκαιρίᾳ.’ τῶν. .κφολῶν γάμων. τοῦ Αὐτοκράτορος Γουλιέλμου”. ν ον τοῦ. αἰμκος:. ν ς Ἄδεται «ὅτι ὁ στρατηγὸς Ἠγνατίέφ. δέλα, ο δα πάλιν, πρεσδευτὴς ἐν. Κωνσταντινουπόλει- σ ο σ ᾿Ἐρεθιαμὸς ἐξαχολουβεῖ ἐπιχοχτῶν ατα). τῶν' ' ἔπχ' ση πὸν Ρουστὲμ. παχσσᾶν. -- τς Επικρατεῖ . Ἰδέα, ὅτι, ἐν . Κωνσταντωούήόλεί θέλει ὋΌκ.. Άδαμςὶ πρῶτος Υρααματὺς τῆς ἐν Παρισί- ο οι» ὧν ς ᾠδο σκευῆς ὡσαύτως τῆς Νήσου. τα! .Ἡ ᾽ἀπαγόρευσις, αὕτη- θέλεε. ἐπίχεο θαὶ χρὸ ὃλα τὰ καυσόξυλα. χοπτόµενα. εἰς τὴν: Νῆσοῦ, ἁαὶ. εἰς Ν Νήσο ἀλλὰ ο ὴ ἐκτείνεται όσα τὰ οντως Ἡ ν Εν Β) Ες Ὠπίθα θπά ο ώφὶ θ σὲ τ σος : 68, ο κα, Μοπαο. απάτη: Ὀαγηλοβι- 2Η Κίπρ ἃ 2

Τίτλος Θέμα Σελίδα