ΧΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ. η βάφουσιν ἡμῖν ἐκ Αευκωσίας οτι ὁ Γωστὸς ὃν Λάρναχι Ἁ[ακξέη ἄγγλος ἕωπρρος, παρε νησαν ἕνεκα λόγων ὃ λως ἀδικαιολογήτων. λθύαι δὲ νέαν σύζυγον χἍραν ἐν ξέ .. τόπῳ. Ὁ Θεὸς σώσοι. την ψοκὴν του. 1 --- Ὀκ. Γουήλεμίων, ἄγγλας ἕμπορος, Ἀμερῶν δεῖπιον ἐν τῷ ᾽ΑΥγλικῷ Οἶαῦ, προσκαλέσας καὶ πάσι τῶν ἑλλήνων συμπολιτῶν ' µας. ᾿ Ἐάβἃ πληροφορούμθα ἐκ τοῦ ἐσωτερικὴ! Χαρουπίων ἐφέτος εἶναι λαπχ. Ὑπλλογζε ται έόνους μαὰ ποιότης αὐτοῦ λέγεται ἐ ἑξαίρετος ἡ ακδίς κῶν 2) 9009 Ὡς ἐκ τῆς πληβύος τῆς ὕλης ἡ ὑπε εχριώῤημον νὰ ἐλώσω μεν τὴν ἱθδομάδα ταύτην τὸ Νέον Κίτιον” εἰς διπλοῦν: Ὁ Την παριλθοῦσαν ΕΕδυμάδα ὁ ΑΔ. Ε., 5. αγεριστὴς απᾶ Υήσου κ. Γρίθς ἆ ἀνὺ χώρησεν περ χόμενος εἰς Λονδἴνον, Ἡ Α. Ἐξορότης, ο Μέγας Ἁρμοστὴς Κύπρου, αὔριον πίµπτην “κατέρχεται ες Λάρνανὰ. Λέγεται δὲ ὃτι ἀφοῦ ἐπ σχεφθῇ τὴν Λεμηστὸν καὶ Αμμόχωστο θ) ἀπ έλθρ εἰς Λου 21νον, ἔνθα θὰ.δ διατοίνη ὀλέγας ἡ ἡμέρας καὶ μετ ταῦτα θὰ ἁπαιακάμὴ, εἰς Κύπρον μετὰ τῆς εὐγενοῦς οἰκογεγείας του. Ὁ ὑποφαινόμενος Φέρω εἰς γγῶσιν τ τῶν ἐν Κύπρω ἑομένων Ἔργαζομέ των ἁλκὰ ὑράσκατα ὅτι ἡ δέχομαι πα ῥαγγιλία ἐπὶ διαγόρων εἰδῶν, οἷον, παγίων, ὉἍμάτων, ασλ, μέσ τρομήβεια) δύο τοῖς ἑκατὸν μόνου. Ὑπόσμεμαι ὃ πάσαν δυνατὴν οἱλονοίαν ἐξόδων τόσον ἐν Απλίςν όσον καὶ ἐνταῦθα. Πλειότερα, πλλροφορία. δίδουτα:. εἰς τὸ γρα Ὅ Φιῖον μου. Ἐν Δάρνακι τῇ 91) 9. Ἰουλίου 1979. Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΑΕΟΥΣ. -- Συνέχεια. ως π βοηηπύμανον ἀλιβ. Τὸ αὐγγραμμα, ὅ ερ μᾶς ἀσγολεῖ διαιρεῖται εἰς τρία µέρη. 1ὸ πρῶτον ἅπος τελεῖ σολλογὴν πυλλῶν δη- μοτικῶν ἀσμάτων, Γπαροι ιμιῶν καὶ παραμαθίων ἀνεκ- δότων, σολλεχθέντων ὑπ) αὐτοῦ τοῦ κ» Δοζὼν ἐπὶ τό- που, τὸ δεύτερον περιέ μι τὴν γραμματικὴν καὶ τοὺς κανόνας τῆς συντάζεως, ἐν τῷ τρίτῳ δίδεται ἢ σηµα- σία τῶν ἓν τῷ κειμένῳ λέξεων μετὰ τῆς ἐτυμολογίας αὐτῶν κατὰ δὸ πλεῖστον. λθνη εἷς τοὺς ἁρμοδίους νὰ χρθωσω ἐὰν ὁ χ. Δοζὼ ὄπεταμε τὸν σκοπὀν, ὃν προέθετο διὰ 290 ἔργου, ὅπερ ο ἔχω ὑπ ὄψιν' ὃνν θὰ ἡ- ναι ἔμως ὅλως ἀλυσιτελὲς ςνὰ μετ. Φέρω ἐνταῦθα ἐ συντέμῳ τὰς ἰδέας αὐτοῦ περὶ Αλῤανίας, διότι, νοµί- ζω, ὅτι δύνανται νὰ παράσχωσω οὐκ ὀλίγον φῶς εἰς σοὺς μη εἰδό τας χαλῶς τὴν παχροῦσα» χατάστατιν τοῦ ἀλθανικοῦ λαοῦ καὶ διὰ τοῦτο μὴ δυναμένους νὰ κρίνω σου ἀσραλῶς περὶ τῆς µελλούσης αὐτοῦ καταστάσεως. Ὁ κ. Δοζὼν ὑπολογίζει {κατὰ προσέγγισω ὅλον τὸν ἀλθανικὸν πληθυσμὲν εἰς ἓν καὶ ἥμισο ἔκατ ομμήριο, ἐξ ὦν 200, 060 περέπου οἰκοῦσιν ἐν Ἰταλία καὶ Ἑλ- λάδι, διαιρεῖ δὲ αὖτ τοὺς εἰς τοὺς ὄνω τοῦ ποταμο” Σκο7 πη (Γκάγμηδε κ καὶ τοὺς κάτω (Τόσκηλες), διαίρεσις κατ) αὐτὲν ὑπεμπαίνουσα οὐ μό ἔνον θιαρορ.ω εἰς τ γλῶσσαν, ἀλλάς συνάμα περιφρόνησιν καὶ µῖσος ἁμοι- θαῖον. Εξετάζει εἶτα ἐν τῷ προ ϱολέγῳ του τὴν κάτ νστα, σιν τῆς ἀλθανικὴς γλώσσης, ἡ ἂν εὐοίσκει πτω/οτάτην καὶ ἀνεπίβεκτον τελειοποιήτεως καὶ ἐπὶ τέλους ἐρωτὰ ὁποῖον τὸ μέλλον τών Αλδανῶν, ὡς Ἓβνους, ο «Ἡ πολιτικὴ 3 θιαέρεσις, τει, ἔτι μᾶλλον δὲ ἢ ἠρησκευτικὴ, σπουο λαίως: ὃολάσοι τὴν ὕτπχρξιν τῶν ᾽Αλόανῶν ὡς ἔθνους. Τὰ ἐν Ἰταλία καὶ Ἑλλάλ, ὃνε- σμνα μῶη ππβπιΌνα ἀῑείεοια εἶσὶ : ον ο ντ. παν ην ἔδωκε πρό τινων. ἡ βεστὲρ 'θυνσιν τοῦ Αιασκοβ-χέου (δρα Εν Ἑλλάοι ἡ ἱσότης ἑνώπιον τῶννό- της τοῦ ε σκεύµατος ἐπισπεύσουσι τὴν συγγώνευσιν ταύτην. : Ἐν τῇ πλλει τῆς. ᾽Αθηνᾶς δὲν θεω ρεῖται ὡς καύγηµα Ἡ ἰθιότης 1οῦ λλλβανοῦ, ἀπ) ὀναντίας μάλιστ στα βλέπεται! μὲ χακὲν ὄμμα ἀλλώς τε ” λλοη. µων καὶ ἡ ταυτ πομίζω ὅτι οὐδέποτε 2 Μάρκο Ἡπότζαρης, ὡς οὐδέποτε ὁ Κανέρης ἢ ὃ ἨΠιαρύλης, ὃ διεξεδίκησαν τὴν ἰδιότητ τα ταύτην, διότι λοκλήρως καὶ μετα καρδίας εἶ εἶχον ἀφο- σιωβῆ εἰς τὴ, ἑλληνικὴν πατρίδα ο . 3 Απομένει μα δ κύριος χορμὸς τοῦ ἀλθχνικοῦ ἔ- θνους ο η μένος ἔν τινι χώρα τῆς εὖρωτς αϊκῆς Τουρκίχήν Πρὸς βορρᾶν οἱ ἀκόλουθοι τοῦ δυτικοῦ δόγ- µατος, ὡς οἱ πτὸς νότου ὀρηέδοξοι, δὲν ἀγαπῶσι ἀλλή- λους περισσότ τον Ἡ ὅ σον ἀγατε τῶσι τοὺς ἐμοφύλους αὖ- τῶν Μουτουλμάνους, ὑπερέγοντας τὸν ἀριθμον καὶ ὑπο- στηριζοαένους δι) ὅλης τῆς ἐπιρροῆς κο: ῥνήσε ως, η- πες ς τοέγυτε πάντοτε τὴν ἐθνικότητα ἀξτὰ τοῦ Ἴσλα» μ:μοῦ. Οἱ Ξένοι ἱεραπέφτολοι διδασκουσι τοῖς Βορείοις ᾿Ἀλθανοις τὴν παλικὴν γλῶσσαν, καΐτοι ποιοῦντες γρῇσιν ἐν ταῖς ἠρησκεοτικαἲς τ ελεταίςτοῦ ἐθνι κοῦ ἰδι- ὤματος, ὅπερ 2ιασθείσωσ.. η α αἰτίᾳ ἐπιστεύθε. τὴν καταστροφή» τοῦ εθν:σρ»2 (ἀνπαοιαμι5ε). τῶν Τό- σχῖηο ὃων καὶ ἐν νε: δλ ων τῶν Αλάανῶν τοῦ ἀνατολι- κοῦ δόγματος καὶ ἡ αἰτία αὗτη εἶναι 2 ἑλληνισμὸς, ὃν τῶν Ἰωαννδων καὶ ᾱ- ΝΑ διαρίσουσιν οἱ ἐν τῶν σ/ολείων : Φ θηνῶν ἐ ἑξεργόμενο οι δι21 ἄσκαλοι καὶ ὁ,ὀχσκόλισσα! (αὖταὶ 9 . ας ᾽ ν εἰσὶν ἀκέκη ὀλήαὶ, διάσχον-ε:, ἀτελῶς μὲν, πλὴν ἀποκλεισ- στικῶς τῶν ἑλληνικὴν γλὠσσαν εἰς τοὺς παῖ- ξας ἁμφοτέρων τῶν ούλων. Μετά πά ὀλῆα ταῦτα εὐκόλως βλέπειτις ὁποία ζνκαὶ μεταβολαὶ ἐν τοῖς ἳ πολιτ πα ἢ ἀναστ ἔτωσις, οποἳχ. ῆβεσι καὶ ταῖς 2ησκευ κ αῖς ἀντιπαθείχις ἀπαχιτοῦντα:, » 3 . ΄ , γ 9 ἕνα ὃ ἀλθπνικὸς λαὸς ἃτ κτήση τὴν ἑνότητ τὰ, Ἶς στε- ͵ εἶσχ:, ἐξασφαλίση τὴν Διατή πρησν που καὶ τὴν τῆς ρ Ἄ η ἠλώστης του καὶ εἰσαγάγῃ τ ὀτην εἰς την /αρεία, τῶν καλλιεργημένων ἴδιωμάτων. .. ος Εἰς νὲοὲ Δάντης βὰ ρχει μόλις διὰ τὸ τελευλαῖου - : Αα . | Αν τοῦτο μέρος τοῦ ἔργου ιν ο Κ. δεζ ζὼν ὀμιλεῖ εἶτα περὶ τῶν δρίων τὰς ἆλβα» νικῆς γλωσσῆς «καὶ βέτει, ὡς τοισῦτα, α- Νί ..α κ μμ. πολ” -- ασ ας ἃ αλ. αλλ 0 1119292919, προ Ξ μεσημόραν οἱ τ2 ὄρος τῆς Καμαρίνας, ἔνθα ἔ εχειτο ἡ ἀραἷα, Κατιωπχ/χ, πέστασιν ἐπτὰ περίπου ὡρῶν πρὸς βορρᾶν τὴς Πρεδ αΑλλ’ ἑνταῦθ:, προσθέτει ., Ἡ ἁλθανικὴ αγ ώρα ἓιλαὶ ο ντ στ εν ην ζώνην καὶ οὖτως εἰπεῖν, τεροφυλακἠν' μό- νον εἰς ἀπόστασο δέκα καὶ πέντε λευγῶν ἐκ εθεν τῶν Ἰωαννίνων, αύτη ἐκτείνετα! κατὰ πλάτος «5 Προς ας περισ σοτέραν σ1ρήνειαν καὶ ἵνα δΙάκΡΟΗ ἐδίω: τὰ Ἰωὰ νινα γαὶ τν ἔπχργέ-ν αὐτῶν τὴς ἀλδανικῆς ώρας προσθξτει ἔν τν! σημ: εώσει, ὃτ τὸ ὅριον τὰς ἀλβανικῆς γλώσσης ἀπέχει ἀπο τῶν Γωαννήνων πδός αν τὴν διώ. Αληήσμὰα ώρας, πρὸς .-- πα δὲ ἕνα. [ί 1: . {ἰν ήν αχ” στ 1ς Πχρτ!)) ας δολ: ος 2ύλελα «σας. ος Πτ ης το, Ίνα ἡ Ὥ ὦ κ περὶ 192 μέλλον- ος τῶν ο. ανῶν, ώς .. ἐν το σε ή τὰ ον , λης της αν δψτν ἡ όν Ὄν τα αττοαένωνἳ πι μη Ὦ ἔπέατασις εᾶς Ἓλλάλος τας ερ στ κ αλα. βλάβη ἑθνικῇ δα τοὺς .Αλ5 νοὺς, ὦν ἓν α᾿ λαμθήνεται ἐν τῃ Όπ τ παρα/ωρητέα -ῇ Ελλέ 7 δονξ 2222 ας ΣΤΤ.--.- . Εξ ειρα τς ἳ 2 Ν ον, 323) στ ψντπσπον ον στ ἃ ασένος στρ μάο ντ τε έ --- λαπτ ος δατάνος Ῥτίισῇ αιά ρα δὶ: αιοςί 68, Ρ,, αξίας. ᾶοασα Φα ντο, ο σον ὥποσσσ 9, ἁέαα ) εσας 3 ΝΤΟΝ ΚΙΤΙΟΝ. που ον. ἀπυνύσεω τέως ἄγνωττνη ὢ Κύπτως ΤΟ. πρωτα σα ο’ Τααβ) Απο) άτλον λένς’ ἃ ἁτλοτατεις Χάτιδί τα τι «9 μὲν ἐκ Ρο ακοτάτο, λε ει μττ θλνκ λες φολκ ἐ τχντν, δὲ ἐν τοῦ 3199 ρν εἰς ὄννς / πιό Δρα δω εἶναι κπκσῖρτος. [λος λπὸν ἐφησ ν)η πσὴ Ἀπο γω) ἁτομωθάτε) ο στον κο τν ον βν ν ασ σγη δν δα πᾶτα ἂηλεν ασε ών να ἕνα λόνν καὶ ασιλὶ τλλαι ν ἀχὶ μα ελιστα πο κά λόριω νο ἐτπο τας νε κ ρέτωτη Καὶ ἐτὶ το έτη τότι ἀπιδιρ θη ἑελω{αοῇ : ΚΣΧΥΖΣΥΣ:: Ἁ πο λεσεο ἑ ἑδου ες Ὑπωντέοα τὴν Ἐν ων εν τὸν μα. Α2 ἠ τις κδη δια: σται ν) ανα αάτῃ λα] ανν ρω : τν κσὶ ἔτοτα να το παλαλί ελ ηπ πολιτηκἡ ἐσοοηα ν πμ ἄλλωτ εχι σρτεοι ο αλ 2, λοτείων δι αλωνς ετων - ὅτε δε) εἶ χι δίεχ) να λκαὠνη αξνα αλ ετῆ αν τὸ αγγλὼν σι ΄ χ' οσαυεὶς σετολ ης λος καθότον θὰ τὰ ἓν Αη) ὁστῳ ὄν κτλ να) σα, ἐλό γη ἡ ὀένοσα ἁπλρτητνεν μένεὶ Ἑλτλα ἠπέτι ἅλυ κ. τὸ) ἡνελτ διότι ο αἲ] δατοζόμα]α ατι αἲ ἐν λόγω οτι δὲν εναν πο ογον μπι ἑπγκένω] δὲ ἔτ 2112 υὰ ἔτι δλη}1 αποῖς τοι ώση που ἂν ἑεκατία ἆλως εἰς τα ΒΥΑΤΑΣΟ τικ ἕνα τὸν Ἆκ ὃν τῶν Ἀνατη κ δτι Δίον ἄσα νὰ ἀλλ νποί σοῦσα ἰν αντοέη τν λα. η) ὄτι ολ κ παω αἱ ἔτι Ῥαλάυτιὸ απτλνν δώτ' ὁνόαης εἰ ναι πλ των Αχ σεν Ἀπὶ ο δείς ἄδυνητας οτωτὸ ο νὰ ἐδαιλήν ἄλλα νὰ υπηστὸ τὴν πονην τος ἀναλόγως το) ἀληΛΕΧτΎΤη ὃ ὑπένεσν. δι Ὁ Αλ επέστο ποιβἆλλων πε» βεω το) ατατ. ται άν μαὶ τον βήητκ» απλή ον ἐπ κέυεν αλ ἴσῃ ον τα οτηῦν ὃ ότι δεν κατη γη ητ τηῦς ἐποδλ ὃν ὧν μην] αἱ Ποσο σήγ νο Καπονκ” πι μι λσία: Δ ο δὲ ἐπίπογπος τοῦ Ἡ. ΑγΩΣΣ 9 .. .Ψ ξ ΄ τὸ Πιο τιν κ ντο Ἶ Κι καἶ χι 2 τν. ππι ιν ὁ τιμες χα» τ ἔτεν» 9 -ε, -Ἡ 5150 νυν ποῦσου κν --/-- να) .. να’ έ Ῥ τεστ ὃς νός αλ δὲν δ σε, ἐξαίσετο Ἀσλν ὥ σχυεὶ ο ἸΑσλεπέττ ντ ἐν ασε ἡ γη ἐξαέρετες ! Ἀλλὰ ποιος ο 1 χι πια 3 λάμα {φαση τἆ σα ᾗ Βατταννκὴ νο στ ἓ [οτηρὴ ἀλλ τότε ποτ πλ λαγαῦ λέγει Ἡ ἃπ Ὀντησες, τι ἡ νεο ννκοθετία εἶναι ᾗ τουφεικὴ εξελεγχομένη ὑτὸ Αγγλω, να σικ) 3 Ἡ καὶ δια χεκλένων. ἀνδρ ὃννς Άρα ὑπάργει κ ρατὼν όκωῦν καὶ δὲν ᾿ὑπάργεν ταθὲς καὶ ὧν, σμένον πολίτεου-α ἁλκόδινη δια τὸν Ἑ» πριακὸν λαόν. ᾿ έ) Ἐν τὰ ἀπχυτήπει βλέπε καὶ - ἑξλς Π. Α. Ε. «δὲν ιτ τθυμεῖ νὰ παρχκκολη η ηση οὖν ὑαν Μακα Ειύτήτα εἰς τὴν “ζήτησιν υπᾶς Ἠμετέρα: διαγείρέπως χτλ. Ὠσωὶ ἔλεγε . δὲν εἶνχι ἔρια δούν σον κ ριε, νὰ κών παρατησητεις εν τν μην τ' : Μη : ) σ ' -- ᾿ σιω:ς. Κχὶ Άμος ρωλες Φ2.21 0 λ το ν1ιττον 3 ργε πέτκσπης κα) Ἅκον ἔχει, ὡς ἐκ τὰς θέτεώς τὸν ἁ Ἄχνοῃ ᾽ κ : ο. ο, ποντεστι Ἰκὴν καὶ πὴν Ἀιοίκητο τη τόπο», ἀπὶ το Νοέ ννσυ α την Υδείας τυγήση: ο, μχ. Μεροξ Αα ντη πεσι κακΏς ἐγόντωῦ, ἅπερ δἱδ2210 ἀθορμηη ες τὸν Χαν - τον να ἉἌ . καὶ πα απην ται ἀχὶ κατά πο έτειαι κ ἈπτΛσ) τσ Κωλέονηπις, στ’, “οι οὐασν αντ εὐετ ψ κῴτειν ἁπλι τοὐλάγέστου εἶνξ κατ «ληττ ὃν σωστη} ὅσο - καὶ νὰ δι πλλὺ τοὸ Υτήτρ ος αὐτῆ σε τχ 5. λένετ ελ. οἱ ἐν λόγῳ μον εἷη υαὶ εἰς 1. τ: διετχυριζόμελα ὅτι ο οὓς ἑνώπθητα, ἃι 5 , εἶνει ἀλλιλής τὴν ἀλήδε χο τ 7 ο Εὖνε ἀναγκαζνην ἀκολομθεῖ η δέουτε ὑπαα ὑςν πατεῖτν ην λ: σἩοη σπα: εἰστο ἳ ματέο τή να . Ἶν ΄ πα 3 παυποκίνω» ν, Έλα Ὑβαρας νὰ » δι ω δέν τι} ησχι λν » πες σεφ Ἀν ς2λὸ ἀπολε”1ή. ἀλλὰ δὲν ἕπεται ἐς τούτ ν ἅτι πτέτει καὶ νὰ ὑηέστκτᾶ. στη. υαςἀτιμώ: τεωτ, ἐφα κος Ὅλμθιωη υόνων ἁνγώστ ω, ααὶ ἄνατ Ἀήτπτωνν Ἡ π ἐφαλμοζομένων ἄλλους Ἰχος ἄλλα καὶ ἔθιλα ἔγοντας. --- δν τῶν ρόλων. τᾶς Ἑουσεοο σι ἱ Εερνήτεως εἶνε εὔχολον ν ἀποδει(θῇ ποῖοι ααὶ ἀνχλήνως τοῦ ἁλικήματν αν - Σ ὰ : λο τσ . .. - σοκ ὣ . -- --- πο τω .η1 τν ο | νὰ ας - πωῦ. λ μέηνὶ ἅπι ο άῤλωσα νλλην Άτο ον τὸ άρων, τη ΚΑπὸ20 ἔτι σοι πετ ολ π ερ ταπι ω!, ειτορ ον ο: Ἠη) δὲν εἶἷα. Ελπο να) δι ασε, 3 7113111 τη ὃν θέ εν καὶ εἰς αατονς τον ἄντιγρ 1 273 τας ἁλ δι ητι : ολόνα: ἔροιο ἐδέατ καὶ ας τοῦ χο Κ σον Ἀπὸ πιο τοῦ ἐράτες 2 αι τοῦ. στι λα] λατ τ1η τα8ν Ἠλπίοσαυ ποὺς τὴ Έτος ατη βέλη ὃν) η ποσὸς ἡμχ: δικκίοσή γα ὃν ππνι τὸ τὸ ἠέσοτιι σι ἔρνονο ποτ «λη7ο οτι τὸ ψ12 δα ο δέσέτε θ κστιτ]ν απ -ῆς ἀληδείκς, καί τα. πο Ἀπισοη παλ στο κένητ φπὸ ὁ σοι ῶν καὶ ἀντιπα)ειῶν Ἡ σοαλιρόντο, ἀπτιλίτων» --- εἰς ΕγαΡΙΟΣ Χιι τα ἓν ή Κων] Βόλῳ..Ἡ τος Αλία ηωασιευλέν- πο προς δὲν. «ἐνεποέηταν ραλὴν ἐν τῇ τόπωσονς ᾧχον21ατν ἃ οἳ Γγράφανς αὐτὰ. βατ ηταν ἐπὶ τλημρ :2ιῶν, ἂν σον ἑλεξαν ἐκ τῶν κα. κὠς ποὸς τὸ ἔλαν.νῖς σττι/ το δια | Ανὸλ: καὶφλ 11). δια) ἑλλονταν: ὡς ἑπχναστατση, 1. κα]χοῶς .λ2λου ον τσ {9 α ὀχν ται οσιῶν Ἀστ 127 σ)ε2 τος. τες τν 2.41) 22 τὸ πι ὃς ἐγόν» Ν “Ν καὶ ἀπολίῤοοτα: αὐτοὶς σκ113:: ὅ- τικ ὓς Λάδεώτ των. εν” αβέσα. ην δὲ λατ του ἅτεχς λαις 711 .χΧτ η Ἄνεται ὡς λα σ)1το οὔτε, της ἐ)/ «έτη οἷτε -ὖν πλω, 22, ἀχὶ πλήσσοντα: ἀπὸ σκ2102 ητ αχ) θα ἁμπτν ναι, περύμεντι «ο ὰ ο. αρκωθ.ν α- [σΊημα, ἀλλὰ νὰ ἐμπυεΊσωσι : Ὃ οἱ Κὐπγιο: 6 2ἵν ἡτ)νονηλήβευρή, 2ε 222δε. μεν ν ὀκικοσωη Ἡ ἓν ως ἐν τὰ ες τὸ ῶν κ. δαν θατ]έντα σελ Αλλὴ μαεῖς οἳ. Ἰ ἔφη εερίο, τμ ον ἕ ἔ/οπεν, οὔτε μεν αντπασώσε σωμεν αοὺς δω 2. αν Ψ20ς, ο ὡς ἱλπρορτ {θῆμεν, ἔλα» Βου δη τὰ αατόλληλα . αέτλα, ὁαντύσωσι -ᾱ- σα ίσα: ὃς κατ αἳτῶν 11 τιπωβείσα ς ἆλες τέτους κατη « Υορ ας σκοπο Ἴμεν { μένουν 9.ὰ τῶν ὁ ἑλήνων πούτων νά δια- θωτσωμεν ο ο ψν Ἆρ ὃν Κωθίρησ» περ τοῦ πως εἶνχι ὃ Κυ υπ ματὸς λακὺς «καὶ, ὃποσ τὰ αἴσθής το, αχ μ]ντρα ἕλλοντι σα 0φαυτ Ίσα! ὑπὸ Ἀθραα ας νἌτῳ 3:0112 τών, των 1: άατιοε. καὶ μη | ὦλων Παῦν, ᾱ- οἱ Ἰκύ-- το. ο - αν δ”-. Φ ξυκν ο) ὁ1Υ νων εἰ μμ αἱ αλά κ 5 2ΛΛΟΥ ὧσ Αα νσαρα σου -.. ... ὖ ασ...) 3 σι --. .-ν Ξ/2 ο))σ- ο. η] θε. .» κ. ο , 1 ὔ -... 4 - τας θ8ε, τς κ κά -- ντ” ν -, τσ, η Α ”-.- ... - . . ὧν ἓν ΄ ΄ ας, ᾠ ο πμ τν.: να 0. -. η. ΑΑδις} Ῥρτὲν δν Σων όστις τῶν. Ὕλικ ὃς αχτο) ᾗς σκταλεὶ ςὁ7.- : 2 δω... ῶινς ᾧ 4 σῖς ἀκαταγωσί- ν , . γλεικία ἆλν τασα τας κτὶ πχ ἈπσχΓτ2αλ” 1) Εθν κ) λος τεσον 11.» νὰ αλ Ἑλληνισμές. κα” ση σττε εἶνε ἆ ελα}: ς α Εωιρβ ιν αν: 21.3 τς αμα, Ανα τοῦ. η. 2 Ἶ ο στων ἛἝλλην κο Εξ Ίλλοσι νσαο1. Ακαι γρ κα, πο, τς δι, - να 9 τω 4’ α...ρ9/ έ ο -λ., -.« σσ ππν Εν 29 κατι ο--- στα» τῶν 2ἳ ο. πα 5 - νο} .ρ εενοῖς τ ματ αχ το ἁτο/οῦς, ἀλλ) εἰγξ Α. 1 κλαύμτης, ο οικίας ήπρου Ὀρύδε πασά, “προδβολὴν, Ὑνοῤένην᾽ εἰς τὴν ᾿Εκκλησίς. | αν. καὶ τοὺς ᾿λειτουργοὺς αὐτῆς. Τί ἐννοεῖ ἡ Μ. Άρμο-. οτία λέχουσα:, ὅτι τὰ μὲ ἤθη καὶ ἔθιμα Σοῦ λα- οὐ ἐφεθά σθη. σαν μεᾖὰ ἀπουδῆς]|Ι τὸν ἀ ζη.ι ἁπῶνταιδμως οἱ. ἱερεῖς ἀἃὸ τὸν Α ϱχιεπίσχο- | που εἶναι, ἓν πρὀνόμιον, ὅπερ ὁ ὐδ' ἐπὶ μίαν αι Ἡμ ὴν δύναἈαινὰ γείνη. ἀν εκτόν , Αν δὲν ἁπατᾶ ἡμᾶς ἡ ῥνήμη 1. προκήρυξις ξῆς Α.. Ἐξογότη- ) κτὸς “ορ Ἆϊι Μεγάλου. “Αρμοστοῦ τῆς. Κύπρου, ἔλεγεν “πάν ταν τὰ Πθη᾽ καὶ ἔθιμα τῶν. κατοίκων θὰ - ὧαι τὰ» οὐδεμίαν δ) ἐπ αὐτῶν ἐποίει ἐξαίρεσιν. Καὶ Ἡ. |. Επισηβὸς ἔχείνη, προκἠρύξις, ἡ ὑαγορευθεῖσα βεβαίως |. Εὐπὸ' πῆς, Ἰυθἐρνήδέως, τής. Μ. Βρετέανίας καὶ ὃ διανεµη- [’ ἀθεῖσα καθ δληντλν΄ Ὑῆσον,, ἐξέφδαζε τὴν ἔπιθυμίαν τῆς |. ἐΣεπτής: ἌἈνάσόης»: Τ{ὁ δικάιοῦζαν λοιπὸ» νὰ ἐπιφέρη ἁλ- | Ἀλοώσείς, νὰ ποϊῄση ἑξαιρέσεις 'Μέ Χάι Ἰαὐλάγιστον |: Εδωωτέράςδιανας, “λοιδῦτοῦ ᾿φἐρρύσης ἐπίσημον «Άδρος. Τῥικάιούμεθα ψόμίζομεν». | να. ἐπρίαλώμεβα τὸ πνεύμα: : αἱ τὸ :Ἠράμμ. ἢς προκηρύξεώς ἐχείνης, ἡν ἡ ἀνάτ | Ὠνῶσις ἐνέπνέηδεν: ἄπασυ ἡμῖν τὴν λαλλίτέῥαν ἑντύπω ἀσιν' κάλ) Ἀρδυξένησὲν χαῑς ψυ λαῖς ἡμῶν εὐφρόσυνον ἀγαλ | τ ἀλίασιν :Αλλ’ ἐομὲν βέδαιοι ὅτι ἡ Α.. Μ. ἡ Βασίλισ-' εσα τῆς: ηηλ. ἁάλ: ΑὐτοχρᾶΜέῖρα τῶν Ἰνδιῶν καὶ 'Ἡ ᾿πεῤώτισμένή: αὐτῆς, Κυδερηρις δν ἀφαιρόῦσι τοῖς λα- κοῖς, δικαιώμάτας, ἀλλά ποὐνανἒίον ληροῦσιν αὐτοὺς εὖ λεργετημάτνή: δύ: ὧν οὗ τοὶ- ἐφημὲρόθόι, καὶ. ρδάγον- δόξαν τοῦ' ᾿ μεγάλου ᾽Αγγλικοῦ.. Ἓθνους, ΄ποῦ δε] «χύνοντος τὸ αἁἷμά του ὑπὲρ πῆς Βρο-. ἕ Ἐν νο). 106: πολιτισμοῦ.: Αν. οἱ- θεσπἰσθέντες κανόπιν ὥ ο νν. 'τοῦ Νομοθετικοῦ- Συμθουλίδυ ο οσὰ -τὰ .- ολ ἠΕκκλησίὰς ἡ ο ᾿Εξό χ ότης εξ ων ιῤίστῆς τῆς: γήςο ἳ ο νο κ. Εὔίωμέν ὅτι ἠπολλοὶ πώνο νε λάῃ. ο. αὐτῶν: ἑλλείψειες, τν ἀπῖν Ἄς Α.Εξοχότητος: λαῤδόος | ὃν όλων κα ν μεις ὡέό ἐπίχείρημ: καὶ διακηῤύσσοµεν πρίτην, Μ- ο ὴ φορὰν ὅτι ἀνάγκ η. ψὰ (λάθη: μέρος ὁ τόπος εις τὴν. ἐλ' πόνησιν. τῶν. φόμων,, ὀΐπιφές 0 ὰ - τα πύχ ην, που. 2Εὰν τοῦτο: ἐξ ἀρχῆς τό οὐδεὶς, βεδαίως, χῶν Χριστιανῶν. θὰ ὑπέγραφε ν ο ο πιρθώνας εἰς 5) διάκρισιν ἀλλοθρήδκων ζα- ἀπτιδῶν. Ἱερεῖςς αμδὼς νὰ ὑποπέσωσιν, ὡς πᾶς τις ἕς ελὸς «ὑπὸ {ὸν Πλιοιζῶν, εἰς. μικρᾶ τινα σφάλματα, δή δη. ιό Ονήτοῖς, θὰ Ἑίήνετο Ἡ ΄ δέουόὰ ἔνστασις, ἔϊ ᾿συρεζη σεντς δι Μεγ μαὶ θὰ ἀπεδέικνύετὸ ἔτι» τὸ Ἰ ἡδικα(ώ ας λοοδν νσδ ο. ἡμῶν Πατρὸᾷ ἀντὶ νὰ ἀφάρέμθα) πρόδκά μα τὰ εἰς τὴν ἑλτέλεσιν, 1ου νέ άμου, 3θὰ οἱ Ἡ ῥαΧι ὅπα τὴν. Διδίχησυν εἷς αλς: ἀπόγάσειᾳ ο ος ὑδαῦ, οὖὰ πώ ᾿δυσαρέστοὺς: ἀκηνὰς, καὶ -δὲν.] μόνει ο: όν, Σεπτῆ Ανασσα, τῆς Μι. η, να λπ ρε νὰ κατάργησιν Γμπρονόμίους, ἔπε οίς, Χρίσξιανόις τῆς Κύπρου θεωρεῖταὶ ὡς σας προς μὶ ο. ᾠ Επειτὰ,. δὲ, τ :άφὸδ' δγόμος Δάνώτερος, 'διάτ) - δ μὲν. ἱερεὺς, | ε χλάδόν: δένδροὺς ὑπέστη - ἑππήμερον Ἡ κ κάλισυν ὃν. λος, ὁ ἀπειθῆσας,, ὡς λέγει η Α: Ἔ- ἶ οχ στης, ἓνὸς. ὁλοκλήρου μηνός». δαν λέγομον μένει όμέχρε σήμέρον. ἀθιβώρητος ἡ τῆς ᾽Αμμο κώστον, Διοί- Σάῆσις»: Λσίό κατὰ τὴν ὁμολογίαν τῆς᾽ Μ. Αρμοστίας ῶδὲνἐ Ἰδήκουσε τῶν δεατ τἀγῶν αὐτῆς καὶ διέταξε Ἀπαβανόμως πτωχοὺς. χωρικοὺς να. Κορηγῶσι τροφῆν δεις ζαπτιέδες, χχὶ. ἵππους, ὡσεὶ νὰ ἐνρισχμεβά εἰς ἔπο- ο ἡ Λη Ἆν. Ἡ αΜθαιρεδία κτὶ οὐγὸ. ᾽ φδμος λάπει .3 μμ αἱ ν πληςςα τῶν χρίσεικνῶν, οἵτινες - Αιβίως: φε- |. ο μυ ---. - σα οσα ολλ ἃἲς πολιτείας», Αειτρργός πο ίσον θλάιδμα καὶ ὑφίσταται τν ταραβειγμἄτιστον : ἀτίμωσιν, 9ιέτι ὁ υἱ- | ὁς του ἔλοψε Ἀλάδον δένδρου, Διοίκησις δὲ πα» ν βαΐνου: σα. τὰς διατάξεις -καὶ. αὐθαιρέ πως. ἐνεργοῦσα μένει ἄνε νόχλητὸ:. Τί πρέχει τὰ εἴπωμεν τί νὰ σκερθῶμεν Εὐλυχῶὲ πρό. τινος ἀφίχετο εἰς τὴν. σῆσον ημῶν νέος Μέγας ᾿Αρμοστὴς, ἀνὴρ, οὗ τὰ, φιλοδίκαια ἀἰσθήμα- «τα εἰσιυ Ἰδὴ ηὲν γνωότά, πρ αὐλὸν λριίὸν ἂς ἀπο- πανθῶμεν. Μέγα Ἀρμόστα,. λντιά ἀρόσωδε, τὴς . Μ.. τῆς δα- αιλίσσης ἐν Κυπῳ! . Ὁ φιλόνοβος καὶ εὐάθωώβὸς ᾿ ης 'Κήπρου λαὸς ἐτρώβη ΄καιρίως|. Πλόσέθαλον τὴν ρησκεῖ- αν του, τοι. ὅ,τι δικαίῶς ὡς ἱερόν «καὶ ὅσιον παρ) α)-. τοῦ” θεωρείται, Εάν ὃν ό ος πάντων. βασιλεὺς, (ἰκανοποίήσον αὐτὸν 1λαὶ..ἔσοι βέθαιός. ὅτι ϐ) Αποσπάσης τὴν εωμοσόνην του: Πρὶν τῆς ἐντὰς θα ἀθίξεώς Σ Σου :ἔγραψε. καὶ ἀνεφέβθη: ὅπου δεῖ ἀλλ. ἀπὸ Σοῇ- περιµένεε.. ἠσήμεμον τὴν πρώτην ἐνέργειαν. Η- Α. Έ. ὁ: αήσ λὁ ος. Σαλιδδουρίας ἀπεχήροξεν ἄδη τὴν’ πῤᾶξιν: τῶν ἐν. ε Αμάσ Ακώ τμ ᾽Αῤχῶ» ἐν αὑτῇ τῇ Βουλῆ. τῶν λόρ νων καὶ ἔδωκέ Σοι,᾽ ὡς εἶπέ, τὰξ δεῤύσἁὰς ὁδηγίαξ-- Εξοχώ- ἳ ατε] ΄Απας ὁ πρισμανικὸς πληθυσμὸς τῆς Κώπρού ὡς εἷς ἄνθρωπος ἐξηγερμένος ἀπόφχσίν Σου. Δὲν ἀμφιβάλλει δὲ ὅτι ἔσετὰι δικαία καὶ νόμιμος. ος | ΄ παρκώθτ--- Π,ὸ την ὀξώτιμον, Σήνίαξν τῆς ἐφημρίδος -- Κέλιον”. δν π ῥΑναγνόντες τὰ μεταδὺ τῆς Α, Δανορόσιο, σος ὀοχιπισκόπιὺ Κύπρου, καὶ τῆς Α.' 'Εξοχότητος ου . Αιαγειρίστου. τῆς γῆσού Κυρίου Τρίᾶς, διαμειφθέντκ ἔ ΕΥ- γραφὰ ἐθεωρήσαμεν” άθηκον- ἡμῶν.ν., οπως ὑμῖν τὰ κάτῶθι ἅπερ- ἐπεγράφαμεν «Πάρατηῥή δεις,» ΩΕχεῖξομεν-ἰ δὲ ὅτι: αν ον αὐτὰ ἐν. ταῖς οτή»-, 1 λα τοῦ ) ανέον Ειπίου:χ..”-. σε ρω κα μμ ο ο ον Ἠααπιδήοίη . τῶν δύο τούτών. πχ σεν ἐγγράφών ἐξά . Πρῶτον μὲν ὁ Άρχιεπ ίσκοπς δισσυρίζεται, ὅτι οἱ ἐν ᾽Αμμοχώστῳ. Άγγλοι Διριάκηταὶ ἐπέ ῥσλαν εἰς δύο ἐερεῖς ποινὴν ἀτιμώσέως διὰ μικρὰ σφἆλρια᾽ δτι τοῦτὸ ὡς ἐναντίον τῶν θρησκευτικών ἐθίμων -τῶν ὧν τῆς Ανατόλῆς ὅ χι Σναννκὸς λαδ» τΏς Κύπρου ένα κ, τής ἀνεἰπάραδίαιος νε ἐν περιλήψει τὰ ἑξας., ῥαχτήρισεν ὡς ἐμτέκιγρὸν ἡλῶ ἱερατέίου του χαὶ ἀγχυακτή σας ἐσήτηᾶων ἱκάνοποίησιν διᾶ τοῦ ᾽Αργιεπυτκόπ' ἄθιν ὃς ΄ διᾶ την προπθληβεῖπαν αὐτοῦ θρησκευτικήν συνείδησιν «καὶ ἐθνικὴν φιλοξιμίαν, Χαὶ- ὅτι την διλαΐχν ταύτην / πρότασιν τοῦ λαοῦ ἐτ θιδόκιμ4ζων καὶ ὁ Αρ λιεπ(ήκαπὸ ὃς᾽ παρακαλεῖ νὰ δοῦῄ ἀνἁλογος καὶ πρέπηυσα ἱκανοποίλσις πρὸς κοϊνὴν εὖ χλρίστησιν. --ιλέύτερον δὲ ὁ ἐπίτροπας Μοὔ Μ. ᾿Αρμοστοῦ - ιἁπαντὼν συμφωνεί μὲν ἐπ τἱ της. οὐσίάς τοῦ. ζητ τήματος καὶ ελυπεῖται διότέ συνέθης. «ἆλλα διαφωνῶν ὡς πρὸς “τὰ καθε 'καδτα ζήτεῖ νὰ, δικαἰνλογήσῇ. τὰ! ὁδικαιολόγητα δὺ εί ἵμωῶν :ἀνώστων' ποὲς κὐπρίδις Χαὶ διά, νόμων ἀγγλικῶν ! ἐπε ἱ λλομρών ῥόνον εἰς τοὺς. ἑχκλύργτος ἔπωσ., κο το - :ΤΆλλ) δα ψνή τες ὑομίτῃ ὁτι λέγοβεν ἁλιπόστατα σημες οὔμεν τ '“ἀόλουβά ἐπὶ τῶν ἐς πέριλοπ τῶν τοῖς ἐν λάγφ ᾱ. παντήσέως.᾽ . ά.ι δὲν - ὑ λάμς περὶ ἳ ῥύλα [εώς Άλλὰς περὶ τον) ἠφ ἀτιμώσεως διὰ μικρά σοήλ μιατα (ἀδικηματα). Πάσαι τῶν υπα λντιένων ἐθνῶν αἱ δεονομίαι διαιροῦστ τὰ ἐν. ὃν. ημεε ἀδικήματα εις τρεῖς εαμον. ) αν) Ες δι ο/ήματα. Εἰς ἐγελλμωτα κ ναὶ ὃ. Εἰ -πταίσματ κ ἡτ Ἑλημμο Ἅνατ χ. ο --Ἐς ἐς πδίχν τῶν τριῶν κστΆ γαρ οιῶν ὑττήγαγου οί ἐ ἐν Δμιογώστῳ Άγηλοι Διοικηταὶ Γιπά σφάλματα τῶν ἐν λόγῳ Περέων, καὶ ἐπομένως. ἑοηρμησα! τα ο κένν ἀνυπομόνως τὴν . σα Ἡ . ο γράφει “ὅτι ἀφίκοντο ἐἰ μα πὸν κ. λαγν Ἱ. ολα ὁδηγίαι ὅπως συστήτῃ εἰς τὴν Πύλην νὰ διορίσᾳἡ :πληρεξουσίουἁ” διὰ, τὸ Ἑλληνικὸν ζάτημα, καὶ ὅτι θί ει ποι: Ὅτῆς Ῥαλλία:. .. Ὡ πληρεξ ἄροτιλι τῆς. Πλλης: λάγονσαι οὐ” απουργὸς τῶν. ᾿Εξωτερικὸν Κχραβεοῦ ολῆτ. πχτσᾶς καὶ ὁ Κων. : στὰν πασσᾶς᾽ ἡ ὁ ὑδυμπαρη « τοῦ ὑποοργιν τῶν έδωτε τε ἵ υβικῶν. ον .. Αθισαί. ὃτι αἱ. Δυνάμεις συνεφώνησαν. ν) ᾿ἀπὸ κονοῦ : πιέσωσι τὸν Κεδίόην. καὶ ὑποχρεώσωσω, αὐτὸ» νὰ παραὸς θα. τὸν δ ρίσμὸν τριῶν΄ εὐρωπαίων.. ἐξελεμτῶν: : Ὁὰ Τράφουσιν ἲ ἐκ Κάώνσταντωόυτόλίως ὃς ς η(Α. Πανκγό | τη: ὅ Οἰκου]μενυκὸς Πκτριάρης, ἆ ἅμα: ἔχαδι τὸν .. Λάέρνς ας Ἀποσταλίντα νι, πε ῃ ὑποβέδεω. τὸν δη ο ἴρλη να] πίσσα ον ολο Εν τῷ Ἡ τν. πλαν μα ασ δν, δη τς ᾽αφάλλούτα κατὰ πολλά- Δι) ν τοῦ. πῤοτιζος ἡ Ἠ ὃν φύλλον 5 θὰ δημσιεύσωμεν. λόκληρον τκύτηὴ, ἐπιφίροντες κχὶ τὰζ. ἡ διωαν παρατηβήτεῖς, υωπούμεβα:δ οτι ὡς ἐκ τοῦ στενοῦ : χώρου: τοῦ φύλλου ἡμῶν. δι δυνέμι εκ. νὰ καταχωρίτω: εν τὴν μεταξὸ πσῶν χ. ἃ.-' Σαρ κχὶ Παλαιολόγου συ/δνάλε σαν, ο ἤδη ἐν τῶ Νεολό γῳ' Κώνσταντινοοπ ως μά (6 Ἡμθήσα Μία” ποῦ κρδίον δημτιύθοσι ο έξης : .: εχ σ ο 3 3 αρα σήμερον ηληράῥημα:: . Λάρνακα Ὁ Ἑλτεάγίως ἀληλος αρχή 0 »χρλτιὼς τῆς ἐξοντίατν « προυξίνησεύ, ὡς Φαίνεται, ἀναθρκτα”ν συνας.. τν τῇ Ἡ ἀφήγησίς τοῦ Αεγουότος µ τχθιο ἁέται το. ο αρος ἀπέδιγων ϊ να Ὃ αρ νο ἡ- ο) τρία, τν στον μετὶ 3 Ὄσθη, Κατά τας πληρορίαιΣ παύη ὁ βρε, τας δρ ο υσᾶ Αμρχώστ Ὀ σοηπτικΏ: καὶ ἄν δίκη ἐρ᾽ λλάκντε δή. Ἕλληνας ἑερςς δισ τίς, αἴτοες οφ ΡΟ Σ τοι καὶ καβ πίθχλεν στο εἰς τὴν τα είωτιν τὰς κα ρὲς η τοῦ Ὑσεν καὶ τῆς μόκης αοτδηι ὡτ. εἴθτοχ, «κχτὰκ τὸ πα | κάνονισ υξ τῶν φ)λκκῶ ὖ, υγ: ἑγητχιρ προς μμ ο) περὶ κν νῶν ἐγ' πλημχτιῶν. λέγεται ὅτε οἱ ἑάτονκνν τοι δ κλήρο) ᾿ πόλεων τη νήσο» σονεκάλεσαν πόλλὰς σοναλεή σεις, ὅπως ἐν «φράσωσε τὴν δ τχρέτκτιὴ τω! κΧ)’ δληή τῇ: πράλω: ταχύ οτης καὶ ἀπ τέστείλακν δικο τυρήτεις΄ προς τὴν ἁλοτέραν Ἡ κ... ᾿ποπικὴν ἀρχλν. Τι ληρόλν τηλεγοὲ ἐρηωα διὰ) μέτνν τοῦ πρακτορείο» Ρέοτερ' ἐκροάνη. πεπο λητὴ ὅτι ὁ πολ: δάγὼΥὰ, τοῦ ἐν Αμμοχώττῳ. δ ΚΩ το1«θ᾽ ἀποῤνεμικ η]. ὑπὸ τῶν' ἀλωτέρων α.τὸ7. δν δ. 1ο μα, βιοχίω: Ἆτι[ . ἐσρηματίσά ών. γώ μην περιτη ὧς αλοῦς ἄωδίίαστ Ἆς. 21 «γήσεως Ἆτις ἐκ Κάπου μετα2ι 2{ Έτχ. κας 3 στινῶς πρὸς τὴν. διδομένην 3 αλλγη το το κὖ 21 Γ ἄμρως λωπηρὸη ὃτι τσκ τη. ἀπιρόσιστος ολες Άν ἐν. αίας ἐξατκεῖται ἐν Κύπρφ. Τὰ γι Υιός, ὦ τα κλίρεται ΑΧ} τυρεῖ χονδροειλστά την παῤιφρόνη τη” ποὺ τὰ τοῦ λκο” καὶ ης Ἱ : πὰ θρησκευτικά αὐτ]ήμ ατα, Ἡ δὲ περι ἹῬοόνη τά τη λία) ᾿ πιθανῶς θὰ δημιο ὐργήτῃ βχ}ότερα) καὶ δ. αγάξστεο») αἳ ἴσλλ .. ἐχθροπαθε (ας πάτη: Ἑτέρκεπρ έν ἕως ἔστω αχὶ ρολα, ᾿βώτερον κ ο ὃς πραγαατική λινκ φον ατηι. τούτοις δυήκόλω: ἠναταί τις νὰ πιστι στη οτι αἱ ἅνώτενχι ἀρχαὶ θα ἐ ἐπέτρεπαν τον ή σην το οί καν 0.1) ὙἎ πρόναο Εένην ἕνεκα ὅλως ἀπηιεἁντων κατ ὄδως μάλ ἀλι κη: κ πων. Ἐὰν τὸ πρᾶγμκ ἔχα ἀλη}3 ὅτι ὡς ἀαΥΥέλ)η ὀφήέλ μεν ν᾿ ἀναμίνωμεν. ὅπως ἡ πρᾶξις τοῦ. διοικητοῦ τὸς τν μλχώστου ἀπονηρυχὸῇ... ἐν) η 1 τη ήσεται ην. σύστασιν ταύτην πρησε ὥς μετὰ τοῦ πρέσθιως, .. τμοσιεθη ἀλληλογραγία.. ἐκ Άλληστοῦ: ΄ἀποσταλεῖτα: καὶ ΚΑΛΑ εἶναι 2 περοφανὲς δτι ἱστορία μη πιστιύσται κκ)’ -ὅλην πλ) Κι προν αχὶ ὅτι παρήγαγε μι γι ἑξιρι κος, χττει Ετος | ε λονσὸν ὅτι σα. «η αγοηότα ἔροτο οπῶς ἱάμἀγγύλλωϊσαι ν εναν τηριξ ρα, ὄρσς τικ μον - τ--ᾗ πινορώντὰετ ων τοῦ αιτοκράτ τορος. Ἐν νάρχητη πεσνττουκόμας ὃπ α ογζνων, ἐδέκθλ τὰ υγκαρηήρια τῶν ,ὥπουρήῶ, κ. Ῥωη λτοργ όν τοῦ κ2άτουτι ὧν πρθίατατ ὁὁ Βίσμτοχ,. -ατΆχτηγ 5η ον προίσς σα. ὃ΄ ο. ἁτῶν: οι καὶ τ ὄμνς ετ π υφημ τῶν, . υΕπικτθλόντο ος ἴποδο .. ο υμώς ὧν δοζὖν,εοῦ’ αν, ο. αρ. ὶ λος, αἱβάπα[αρἝὲι ο ον νερο σι Προς ὰ λαν, πιριηλοε κατ ο «Ἔ δα ένε ἓ ὲν προρκία ἀπὸ ον ον, αχ απολλῶν ἠλωσσᾶν” καντἰδίωση ηλ αλ καλνεωτέρας, Φιλολογίας χαϊ ἆσ χο ὃν ιτ αν μελέτη»: τῶν, λκῶν ν µίσφητ ν κατέστη, ἑάπειρότατος τῶν: ος. ι Ἡ γνώκη ὅ δλεν τοῦ λογίου ἀνδρὸς “περ { λα»ῦ, τὴς γλώσσης του: κ ερ ν αλ) πολ κῆς αὐτὸ) κατ αστάστως, .. ἔχη μ.ὶ γα Ἕλσας γτ) ἐνλι 393 999, Ν ιά: ον» 5 ο ν ντα). ον νὰ νον ῥάλιατα, ὑπόσε ὃν πέσο: γύαπαι λόγος, περὶ Γποη ἀλθανικὴ5. (ζητήματος, ον Αλλα σον ἢ ἀναθέρω ται ἐπὶ τοῦ.. ποκειμένουςὶ ἰδέ έας νὰ 3 ’ Ξ : ας ὼ τοῦ. συγγῤ3{ω έως, ἐπι ο τήτω μοὶ - μῳ πὸν. σκοπὸν τοσ- ΕΡΥΟ».του Ένωστ τὸν, ὅτι ἣν καταγωγή: τοῦ ἀλθάνίο γεκα τῆς Ἕλλεί ἕως {στ ας σαν ὑπὸ σκότους τὸ λαὸς οὗτος ὀμφωστα ἐδα]αά ο ν ος δνον κατὰ τὴν δευξ ο ος πε 3 Ξνεκάτο», ο ο τὰ νο ος ον ή 21φω ἀναφέῥει έ το] σα πητ. ἑκρρασεώτ 3 Ἔνναι αν Αλη δε, ὅ Ἴδτι ἀποντῶνται, παρὰ νο Ἱδνόματα, α Αλθενοὺ»΄ καὶ α᾿ Αληίαδῃ ἀλλὰ, περὶ φύ ο λης ὁἱ κρύσης, παρὰ τοὺς πρόπολας πολ] ουκ άσσο) δι ὅ- το τοὺς ἐ): ῴρησαν τους. νν. Ἀλδανοὺς ᾠς µεταν ἑδταθ ἐξ 2 τίας πχ») ο)91ν) ὅμως ο τῶν. -ἀρχαίων: συγγραφέων. γίνεται μνεία το αέτης Ἶ ἄλλητε ματαναστεύσεως α). ἐποκένως Ἁ Υ)ώμῃ αὀτη, ὡς καὶ. πόσα: «ἄλλάιε εἶναῦ [ ἁπλῆ ὑπημσις, οἱ μσταγενέ ἱστερη.Βρλαν ος «γράφο ἀντὸ νὰ φίρωσι φῦ μᾶλλον. οπὸ ζήτηαα ὁ πολλα Ἅτες τοὺς λλέλος : θα: ὅτι δὲ Ῥοι βαλλους Ἡ Ἰλλομούς:.» » ΕΥ πο. αύτη: σα ένει ἰστορικΏν, μαρτυμᾶν ς με) τῆς ἐλύστ τητ' το}: Ἀλθσιιως ἔθνους κα αἱρῆ ο ης πό. ἡἡρΜή ᾱς καὶ τὴς σογκριτ:κῆς. ἡραμματιήςιάνεύ «τῷ οκ. ἕω) απ το πλ τὰς: ἄλλατεὴ [νλήσὸ ῥ .ξ- {ἔτι '-, εκ. μέσ, ὃ ἓ οὐ. δναται. ἴσωτ᾽ νὰ ληβῆ. πλ νρλοώνζησ τος, τη λα καὶ τὸ μέσ τοσο ὁι49222. ἅ ἄχὸ ρολ λε ο. ἳ νὰ. παρ σχωσ! τοις. σοφοῖςἈλληὴά, α)ικῇ γλῶσ νο εσα ἀποτεληι κατὰ τὴν ἔκφρατιν. τοῦ. Χ. Αοζὼν χράδο: ανα αϊασεὶς πόνά Ἔν αωσκ:κὸν, δἱ ὅπερ κα)”. στατ χ) ἀτ ολο ]α: 22) εἰς τὴ) με ἐλὲ τη). αιτὴ ἡ γνῶσὶς: 'δλών. . τόν ἄλλων γλωσσῶ», ἐξ ορ αὖτῃ᾿ δανείσει υκαὲ δη τὶς ἑλλλὰ «Ἠπν σοκ κ αχ) τον αλα οκον, οἱ - το το) κ. Άσου) γή νε ἄγνοοηντες πέσας Ἡ τι- --.ο 1) νας ἐξ ποτῶο, ὑπέπεσαν εἰς τερατώδεις. ἐτιμοογίκὰς τλθας .ι Επε ται (σωήχεια) ο. Ὑπεύθονης Σα τἁκτηςὶ θ ΚΩΝΣΤΑΑΤΙΝΙΔΗΣ δισ να 1ο 121. δὲ οσα Ογρεαα θαμιης. Ὕνεκα 68, Ρεἰπξίπσ-Έσαςθ Βααασθ, [[Ἀχηδον.---Οσρεπδ... ... ν. -. λες 5 πα Α.Οο ο ο νομ σ - ... : ο ἡ πα. ο πσαν ν-Ἡ θόλο -- 7 ἐκύκλαφορήσκώτος, Ωέου.: μι νόμιαμαοας. ὅ στ] ᾠποὺρ γὸ Σων. οΕζωτίρικῶν ἀπήντηήννθτν τὸ: ἡ ποιοῦτον -. δν] ὑπερόακῤούε πςτύ ἄρθρον πε, Απρρνμημλε οίκων Ἂ «Επιεραπήτω: δμώς. Ἅμιν νὰ α πώμοὴ δτί παρα, ἀς: τ ουμαίραιτὰ Ἴοῦςς ν η επλιώ η πῶνοπέν ο πλλώ κ λιρών ηλ) ρέλκα, ἡ η ο μο εἰσίν, Ἔ νωστὸνη Ῥηαβοσκόπωρο ον ὑποχβεωβὸ ᾗ, ο ορὰζ ώμο, καὶ. παῦτα., ες χαλρονόμισμ ήν, ἀλικυκλοφο [. οὔχ ἷς ιἄλλα, ἐκτὸς τῆς. Κόπρου, µέρη,ὲ τότε, τί γενήτεταις |: ν ο ιμν, λάγους, νὰ) πιστιύπωμο | ὃτι Ἡ. Σιδαστὴ Κωθέρνησις | σκίφθη πὶῤ ἀούτοῦ, καβόσον, μάλιατα ἀπλ δύ9’, καὶ ἐπέχει ὃ αν δω δηλ.) διεδόθή ὅτι τὸ νέον. χαλκονόμισμα. πλδ πὰ: ὔ ο κΗΝΗΗ Κνθερνήσιως,, ὀλί: άβνσκι. καὶ: Δωνωσίρ, 9ὐδ] ιν ᾱΜ διόνν τὸ ο ιλιδος Ἄάρνα | Ἑλλεβλνδριαν. Ὥππι μένει. δ ία μη) τῶν :δύ η αν αέρας ον ν ο, τά ταόσλ λίμ η ἐν διλώρμέδι “ἡμῶν φις ἕ ἔχοης διαχοπὰς εί τ δν αὗται' την 2009: Ιοιλέου.- λα) αι ώνᾶ άμδἀστῶν: λα ρα κ στα τὰ ὤψί τοῦ ολα εί έδνος) Ἐν δν μον π) τν τς αν ο ορβρο λς 3” ο ... ο Μυριανόοή ᾖδηας τον απ ος ὑκαίώςαὶ διότι: εὶς ποδρνν κρὺ. Ὄνος τούτος, ος ἃ μ τρο οι ο αρ ο ἄ λανθς ἸΚήσου τόπου | αν, ἐνταρθα. αἳ τέρας Μοναὶ μαῖ ἐπομίνως ὁ ορ χαὶ Ὑλῶσσανν αἱ θρησκεία ὡδ' πιμαλ. ον εἠλήλια, διέδωσαν, ἐγτασὴα Ἠ' κα τκδί ζωλομήνη:, εὶς-τας. Καλεπάς” κα) μκόράς μέ εμας τῆς βα2-- τὸ ἄντο 12 ΤΙΝ ον ο μων πρη Γεὖρεν' ἄσνλον- ών το]δεμίαν. ᾽ λμν' ἐνεποίητεί στὴν ἑνύπωσύν, Αρ ρπονν τερω΄ α ροκεν ο τό ως ο αμ Φφ ντασδῆ ο σ ΐ μμ ἔνης καὶ πέρωτομίνης ἅ ας Ἡκὴς. Αν λβς ρηνήσι ἡβέων. ποιάὂτην: ἀτίμί ὑσίνι νε ἐπὶ. αιώνας. ὅλοὺς ὑπὸ' ἆλσ., ν μιός καὶ» (βάρραρα ον, ρικῶς θεὠρούμένην: Κὠ:᾿ δα) ἡάσθημεν μεν παὶν πόσ λλ ον ἓ ἔμεινὰν. αἱ ποῤσώρεις ο νόμινας χαλιεὶς τὰ τἔλά λα τῶν [ βατοίκών θὰ «να τ' εβασται) δ- : δεις ἆ ἀναξίας 197. 2Άγγλικοῦ ὀνόματος: ο} δω. Εκκλησίας γνήσια τέχνα.. ο ας ν ος ας τῆς ζω, σαύτης πράτ ώς ΜΜ λώ- , ἐσ] η μα. ζώ πο υσιν, (ὑπέστη:ὃ δ. Ἱερὸς ἡμῶν. Κλήῥς διά: ν-) δα ὁπότε ἡ σεώς: θὰ ἕ ἑπραττονίνατὰ χβιστιανῶν., ες, τρ παν ᾿ζήσοτες, οὔτε Εἰδομεν ή: οὔτε. ἠκδήσχμεν,: οὖν 6 άλου”: Αῤῥρατορ, προκηῤότεις αἱ, ἕν ὀνόματι, πῆς- Ιστὰα χωσ᾽ λέγούσα Ἴδτι ετὶ Ίδη κ) ἔ-, « ὃ- τίς Ἠλόνάτο, πο-.- αλτὴν' πό κηνος οἵά ᾿ χαϊαὶ τῆς πρόκατόχονν Κυθερήνεωῃ εΚάὶ δὲν. εἶναι γή: πρώτη φορὰ/καθὶ ἂν ἠκούσάμεν ἤ πράτ 3 πὰ Σχολεῖά: μας. 7 τῆς: αὐτῆς: Δοὐλάχιστου᾿ πο Ἄχημῇ, τη ώνντα ήν χαὶ ὁπὸ τῆς, προχατό 9 Ἐλβερνήσεως᾽ πρθσταδίας: κιν Ἰδυνεύουν. γὰ διαλυβοσν, αἱ οἰχίαι µας να. καταρρεύσουν π ἅμα ἐπέλθη᾽ χειμῶνι διότι δὲν δυνάμεθα ἵ ζά τὰς ἐπιδι-- οῤῥώσωμεν, ὁ θε ὃς δλνὰ: Φάλάξῃ καὶημᾶς. ἀπὸ χαλεπὸν | αρα’ ὅλαί αὗται αἱ ἀποφάσεις Ἀακαὶ, Ἡ Τελευταία | ὅμως αὕτη: ὑπερηκόντισες πέσας τὰς προγενεστέρας:. διὸ καὶ ἡμεῖς σβρυν, περιφρόνησιν καὶ. ἀτίμωσιν, χατά κῶν θρησκεύτικῶν. ἡμῶν. ἐθίμω»,- «κατά 103 εροῦ- Ἡ ὤν Κλήροῦ καὶ τοῦ Ἓθνους ἐν. γένει ἀὐτὴν. θεώροῦντες,. ια- Ἡ μαρτυρόμεβα”ὰ ἐκ. τῶν ὀρέων ποῦ.. πθλύμπω, καὶ, πάρα. καλουμεν. ὅπωξ, ποιόόντες χῥησὺ, Λῶγ. Ἠψηλῶν «Ἐἠσθέτ-- πσεως: οχμῶν. δίκαἰώμέτων-. χαὶ. ἁκαθηχόγτωνί,, ζητήση.ὸ, ὃ σε π)ν. ποπουσαν' ᾿ἐκανοποίησιν καὶ διατελοῦµεν,:. [άκαριότητος πνευματικά, { καὶ τῆς Όρε τ νὰ Μυριανφούσης: τη οτη) -Ἡ 1816: { Ἐπονταϊ “ολλαὶ πε]ραφας } | νά ο. ννσ, ο ιτ) χαριστήσιως πληριφορζόμιθα, δτιὸ, ἐν Μαγκιατρία -- λληνδ. ἱμποσίκὸς οἶκος τῶν «Χ. ΧνΛιοΧς Κωνσταντινί δή καὶ Σσ σπουδά(ως ἐργάσεταιν. ἀνταῖ τοκρινόµενος πληρέ .στατα εἰς τὰς προτδλκίας τῶν μετόχων... Κατα καθήκον ο. Ἴθιν πατριωτικὸν. συμιστῶμιν. αὐτὸν οὐχὶ μόνόν εἰς ποὺς' ἐνταῦ θα καὶ Ὁν- Αἰγύπεῳ: Κωκρίους, ἀλλὰ, καὶ τεῖς: τοὺς ἅπαντα . Ἔ χοῦ Ἕληη να ἐμπόρους. :Ἡ θα, αὐτοῦ: ἔχει: οὕτω, -: μη ος ῷ ἄς-. ν Ῥν ια ο ον ἔστις ο οιον τὸ ωω. ὰ τὴ ὁδὸν, Λάβναχος ὁ ὑπ' όρο 14. οοἶκί τν ν Ὃ δην 9 κηφι᾽ άπολίών, ὁ. μοιαγοὴέ οὓς λακδὲν Ὅφνλος τοῦ τα ἀαρη: εἰς δὴν χώραν: τῶν, αγρίον Ζουτ... τ ΙΕ λού.ςΚ ατοπτεύσεως «Ὑένομέν ςεἴς τινα (θέσιν ὑπὸ τῶν. Γἀγγλικῶνι στρατευμ ότων,' Ἐπερήζώσθησὰν,: παντα ὑπὸ ἡπῶν ἐχῆρῶν,. μαῥομἔνων μττ.. ᾽ἀπελπισίας τα) ἐκεῖ᾽ ο κακὴ το) Δότοκή ἀσορς ν΄ απολέ έοντος᾽ Μοίρα, ἀπεβέσιτ. εσε, τὸν θΣνατον τοῦ ψέου. υἱο1τὸυ. ἀνδρείου στρατιώτὸυ κα, πολλὰς ἐλπίδας παρέχον τος” διὰ. πό: μᾶλλον, τῆς... (οἰκογενείας τῶν, Βοναπ τχρτῶν.. .Ο θάνατος τοῦ πρ Ύκητ . πος ἀποκα) στητ.» Ίδη ἀρχκηγόντ ἧς, οἰκογένεία. παός τηλ. -πὸν δεύτερον ἐξάδελφον.. τοῦ. Μαπολέοντος-. ρόνμονς ἆ δναι Αληήνο1δτι τὰ λάθη, τοῦ. θείο που :ἡμκύφωσαν!., κάπως. την αἴγλην τῶν λτοκρατόρων | πούτων Τῆς Γαλ- ας. ἀλλά τί δὲν δύνατσινὰ χατόρθώσηἡ ἀρέτή Τώ» . [λγενὰς Ῥαλλέα' (δημ οἁρατουµένη”- ἀφίκετο πάλιν . τὸν' κολοφῶνα τῆς δνάμεωςς καὶ ᾽ἀπίκτησε.' πὴν προτέ βαν Φόξαν το τὸ πολισικὸν σεάδίον΄ μένει -.. Ψοωτὸν διά πανία -εὐπατρίδην,: ἐργῶνῖα εἰς προαγω--, Αήν. Ας ἀπόσιορ, Ἴση ᾖ8εν ὁ πρίγκημ. Ἡαπολέ ων πας ισαν. ὀπισή,δροώικὴν. ἴδέαν καὶ ἂς «ἀσπασθη.. φιχελεωβέτ: ν προῦς' ἂρ χὰς, «οἷας.- πρεσθεύει δηρὴ εὐχενὴς., καὶ Φίλο” . ἐπρουλευτ:κἡ Δημορασα. καὶ ἐσμὲν βέβαιοι ὅτι αὔτῃ δὲν θὰ ἐμοδίσῃ αὐτὸν ν᾿ ἀναδῆ Τάσον ν σψλν δρ ἓτ .. Τρέπει ἢ Αατήρητς αἰπιι ο ἕ : Ε - ασ - . αμ σες αἱ μες αὗται θὰ εέγον, ην ν ης «Ἀλολτάλω ιόν: εν μαίστωών: οὗ. ἡ ἔκρη ηξις ἐπνκέν, μδνη πάντοτε: δν. ἀφύπιισήν΄ ἐπ νο. αν ης λην οὐ δ” ἐπὶ” ἀ Μαξ: στ μην, νὰ- ἡ | εὲ Ἱ να. σερονα Εσωρεύνήσεις: αμ θνονῶν, η Ῥ ος οτι ἐν ἁμμᾶν «σόλτάν ͵ Ἵψην. των” εἰ ννατον Ὕὰ.. εις ο “των. καὶ αντί: κντοῦ ἁπάσας, .. ο. εβαστρεφώσιη πέζλητικαὶ. πάλιν πο να, δι, δι ο ος νο ὃν 1ος Φαύὰ ἡ τχες πατὰ τοῦ Σουλτάνου, : δατεζ ος ντ ἂν ἠπβατα τοδη. Ὕδιὰ τόσ φιλοδοώσσού Ἠαχανὺτ Νιδιμ παστ3 τὸν ἀχἁριστον: (κ Χαθβόδίν, ὁ ἡ δὲ κὐθέρνησις ὑπεχρεώθη, ΝΑ λάθῃ) σλρθρζώσδΧ.' μέτρα καὶ. νὰ δια τάς 4) ην. φυλάκισαν: πολλών: Η. Ρωστικὴ ' σπολιτοκλκήρξά το, Αῥιαμβύουσα᾽ καὶ. Βεωροσμο, «χωίθιοιτ 9 ο κ. Ὕπὸν νὰ, ὀγοικάἸωμεν. τὴν. ἒν. Κω]ατανσουπόλε εὐπόλιτ υκῶς ᾖτ. ο μπηθεῖσάν: Εὐρωπαιωὴγ. δύναμίν,, Ἠτιςε, Γδντεκδικμιεένη ἵ ἴσώς παρεμθάλλες, εἰς τὴν. ἄνοδὸν τοῦ. Μα μρύτπ τόοτκ” μα χτας, ᾿συνεπείατ. ΑΙ όν δεάλή : ὀδονά να” νὰ] Ερώσι Φπουδαίας᾽ Ί ἓ' τῶν πριτομτῶν. περὶ: σπέδωλιτητίως τ ος Σεξ ἄρχ λλικῶν «συνδρών ὄνται ἐν οφ. Φθνομοτικῶν ρω ια)” ον Ὃ ης τσ ης σα. ο νν οι γρ δν ο κΣφΦ ο. : ἕ ο μοος Ν τε Σέλεσω, της. νι Βερολρ' σθἠδνηι ὧν πρὸς τὸ. πλληνιον Ί δ λλημα λλΛΙ ωρα αι ἄλλαι. Ἀνάμες ἔῤνον, τὸ δικχίω μας τα δυνέφωνήθηι»ν» ᾿ ἀποδέ ζώντας ἡ μα [πάσαν απόφατην, ἴέμι τον συνὸ ς ςαλ, ήξε εώ νὰ των. προκήπτουτα. καλμίαι ώόνηὴ πῶς ἶνη με μώ, δὲν κ. (ώρα τῤρηι δες μδπλςσής΄ ειγενοῦς 1 Ράλλίας. περωταθείσης!, αυ. τα αν. ίψεη:: ς ῳς. ἀντεπροξάθη. αύν δ' αλ εξ ες οί δισταμήρλα πας ὢὰ αλαμθήνοντες ἡμᾶς κ τόμθνν. τν, δις 1 Ἀπώτου ἡ ο ὸρ ολ λιώπλαν ον ὅτι τὰ ἐν δρολβόή ὑπ τας ς δν τν ῥ τν ολλδοῦ πρ δρ κ αλλ τς υ τὸ ῬηοΝεὸ λρμοστὴν πῆς ΑΚυπρουϊ” ὦ ἄαθντώριατερην. ΒιδόλΣ:, την' θην ἀδος ί στης κάρνάκας κὸ ΟοΡανσᾶς, ὁε «Ὑποδιρικητὴ .ψδ δισκο αἲ πόλιτικαὶ καὶ ατρατιωτικχὶ, Αοκαλν ἡ: αἱ Π 3 «Νόπιότης ὁ- Αρχιμανδρίτης Κίτῴυς Αντιπρόσωπος, Ἐπροπολίτου Ἐμῶν, ὁ κ. Σίγελε᾽ καὶ ὁ ἑατρὸή τοῦ Ἴτρατοῦ ο οί Αιδάσέαλοι, καὶ. μαθηται καὶ πχηθος λασα ὑπεδέγον (49 αὐτὸν ἆ απο θα ζόμενού : πρὺ τοῦ Δική τηρέοῦ: Β. α. Πδλο΄ Ὅἆδτης ἀφοῦ ἐχαιρετηαϊ τοὺς ὁποδεχήιένους” τὴν ἐπιβιώ ρηδε, μετὰ 'πρὸτοχ ἦς . τοὺς παρατετ ταγμένους εὐαρίθμους ἵ : Φαν γενετής σέρατιώτας λαὶ ἔπισα ἀνίθη τὴν, Κλίμακα, τοῦ τφλκβ ών Ὀτωχρανῄα άντων τῶν, αβήτῶνς” ἸΑπὸ τῆς. ππο]ᾳ δὲ ΜέχΡ ε τῆς Ἓθης, ὥρας ἐδέχετο τὰς ἐπνσκίψεις τῶν νοίὰο πῥῶτα Φερόντων πυαπσλιτῶν μας». νωρίζοντες ζπὸν ἄν « δρα καὶ ἀκπύπαντες αὐτὸν ἐρωτῶντα μιτή «ἀγδιαφέροντος ἅ μα. τῇ τηρἀποθίθάσειτ του τὸν κ». ο Βἰολατά, κ νφτῶνι εὐπατρίδῷ ὤν.. ἐκεύνωνος ἐξ οἴτινες Αγασῶσι, ἀτην : ξύπρο ο δίονις τῶν, σπα ἡαρίδας. πῶς [χα ος ἂ άθ. μμ χο . ἑλπίδαέ τί ἡ Ἡ νήσος ἡμῶν προ, θή δισ, ῥμλὶς τὴν. τπιρωτι, μἩ σμένήν, καὶ. φίλάβρώπον΄ αὐτοῦ οκ ήν κα) ΠΒ [Κύπρος τὸ ιν ἀρωγῇ, ποικθὰ Σύχιὴ ἀκλτήςη Σε εθχάτ]ς: Κωβώνήσίως΄ της. ΑΙ. Ἐν νάσσης πολιτεύματος, καταλλήλοῦ τή ἀναπτύσει, καὶ ἆ ἀνάγ. . πλάι μας ο 1 ἠλόποόμιὴ αδο ως ὅτι ον ω ί οθιλή: ώς ἃ- δν ν, ., ώρα ο τς 1) σάς. τα τῶν νὸς ος εἰ. ᾱ, υποῦ.. δν ρα ο. ποΚΧΤΗ τῆς ος ἐχρὶ ἡμ ὃν ΑΔ: οϊκηταὶ δα Ἡ ον . ατ καὶ ο οι «λεώς 0 ἀκούσωμεν εὐχέρισται Αμ μαῤημην ὃτι, ἀντὶ τῆς. | σμὲν ἄξια ὃ προς Ἔδι Ὀνρ]σθε)}η κρθθόλησεὺ' εἰς τὸν Ἰλμένα: µας εή δρ ή ᾿Κὐρίανὸ ο Μηλιώ σης» αληήμοοδε οφ ν το πόθος ὧν κ Ὦν . κχρτηέρν έπη δι «λος νὰ μάχαλοαν ες τὸν. ἀλιστερὸν ην : πα : δι ηἀ δν. υσανιά ανά, ιδία ας τε ἠδάντλωσν απ κλαλνεσέρανὴς ος σα ο ερ ον. Ἂλλνε ος Ὃ δη τι] ἕ ο δῶ . 4: Μακαριότηνὰ ἀπίστικη τοῖς, ς. οκά ἑάνείγραφα, τῶν αἰφηβιίσῶν «δύο γρά δώ ἂ, τη δεν αι ήσωμαα: ο αν πας τν ο ος Ακ λε - Ἅ ο ήῥσσνου ὑπὲρ καλός: ἂς ον αὖτ .Β ὁ τὸ χώρίὸν. ἡώροὸ, τοός δύσ ο ον ο πλ ντ ς ὧν. Ὁ Ἀιστυχὴς νν ν εὖα: κ ον ες ς ὄπώς ὃς - ο. | τ ν ος κ ρς ον Ἆτ κά σα οφ ο. ας αι να τν ος νο ώ . μα ολ νς Ὀλεβησλοῦ σπ. 6 ωχ αν «ιών πας ες ἡ αλά λος ώ Αννα πο ο. ρ µ αρ ολὶσ τν ο... ος το η Ἡ 9 αν ον. πας μὸ ρ λα. Ὃ κ ρολο ο”. ο ἴν αν ος νεο ρα α εηλα πο λωραίέλπι δε ον ας ἡ λιω πρλτν ας Αλλ. ΑΦ ΟΜΑΑ ομη νμλοδιώτ ες ο νι ο ὃν Τὸ, ος ν. αλ .σ- ᾿σύγγαμβμόν του, Σοφθαλή ἘΚλύράτου τες εἰς οἱ ὗδι ὧν ο ἃ ον εροες περ ον σον Αν ἡνον ἀποῤῥόνα ἳ αθη διὰ τὸν. δυσυχἍ: οσρακή ἔ ὅπου δλὼς ἐπιτεθείςς ἁκτ αιταῦ ὰς. (θδμα κ. ἀφίὶ ' ο ιος ν .1 ο. ν πο ον ω ῷ π Αα ων Ἡμαρήσικ: Ναντ ολ λδί τν δα αν ὄναιν σι δέν ον τλβονληρτῶνἀνοτήσων, οθόνης ὀιρωτήμιωώι περα με] ος τν -- ας ν ων ε ια σε Μ Ἐν Σκάλα παν ΜΗ. ΣΥΝΑΡόΜΗΣ.: ν ον . --εροα τμ τῷ. Κάτε, Φρ. 90. Ὅ Ἐν τῷ Ἔξωτερικῷ .λ 5. Ἔ καττον’ φόλλον. τι σαι. Πάψ.. μα. | Κύπρου ῤΡ. ΝΕ ο Ν..α- καὶ εἰδοποιήσέις. προτ πληρων. Ἰουνίυ 1878. ΑΡΙΘ. 1, ΞΤΙΛΙΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΡΩΝ. . τ κά Δι ἕκαστον σ έχων. Σελ. ν ο. ρθει ἐν) τῷ εν Ἀνσγιωστ. ΟΚΓΗΡΥΣ. 3: ντ αμ 2” ηλ περι 19Σ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΣ Σ ΣΩΜΑΤΟΣ. οΚαΐτοι ἡ: ὑπὸ ὄνής Σεθεστης, πει ρυήσεως εναμένη λκλόγΧ. τῶν Ὁ ἐντοπίων. Μελῶν. δὲ εἶναι ἀνεπιτο) ης, οὐχ. ἧττον ὅμώς ὅπως πὸ. Σωῤατεῖρν. τοῦτο ἀιταποκρι- νι Ὃ ορ εἰς τὸν Ὀψηλοή, αποῦ πρρορισαὸν θεω- Νο. εἶνα πρόσληφ]ῶσί οτὶ νι {ως τοπἒς σολ. μόνον φφοσσῤεν ὅτι τη ολ ]όγτες ἀπόρροία, κοινῆς ὅκ πάσαν διάμέρια τς μεν ἐν προηγωμνῴηι τσ τσ ἐφαῤμβαίροι ἓ ἐν) ὑπῷ, πα σα ο. ο Ιον, αλάδῃ µέρος «Ελα δα) πες θὰ. διέπωσι τν 1 πή δα 0 ᾖένον τὸ” “σπολαιότατ τον το Ὑνώματεύομεν θᾳ. προσετί]εντο- ἀναγκαιοτ : αιρέσεις εἰς τὸ ὃ σλρ0ς δι ἠτσαῆς ἀπν τού μα) ὑπ'. ἀριθμὸν: Ἴδ. 'Ἐπὶσ ταγητῶν τὰς ς σκόπόύτης. ὠργίαος ὅπως 1 τιμωσήτας ἡ » «τερεὶ ὲ ἐ-. δα πὴν. προαγωγή, πῖςγ αὐσόματος, συμῷορὰς πιας). Ἕμενοι, εἰς ἄλλο ο ἐπαγγελάς ἃ ἀντὶ τῆς πιώῤγρΙρωμ- Ἰ μιαν ἔνίοτε νὰ” μὴ: εὐρίσχώσιν ἐπὶ μ.σ)ῷ ἑωῤγὸν νὰ τ κ, πὴν” (ὴν τῶν ἓν κα ρῷ' β] ἀποηνή-, νὸς εργο», οὐτιύος. πὰὶ έκνα εἶναι ἀνηλι» η ο ράα συ δαί νείνὰ μὴ ὃ δύναται. γὰ δια”. τρ ο ἐελοῦ) οκ) κατὰ συνέπεια». 3πὰ δύσ-- ρα, πρὸς τὴ εν πατρός - ἀαὶ τοῦ ἐκ. | τῆς γεώργίάς ε εἶσοδ ημας καλός θὰ: ἔπ. Ααρλωνξαι καὶ μὲ τν ες δη ἔ ἔτην ὡς Ὢλ.σρέχον,οἱ πτω”- προθὴν γῆν ς ονο καὶ πο ἀναγκαίου. σπὀρού κα). διὰ νὰ στήσουν, ὡς λήρμο,, ω ζευ Υ, ἄρ ς των πχρέ κ νται ὃ---ὼ ἔτη δα Ἑλναί ὃ δίκαιον λοιπον νὰ Ἀληγύνωσι ποια αἱ τοι καὶ νὰ ἀπάλλοτριῶνται τῶν γαιῶν των ὁ.) εἲς νὰ’ θδρε νὰ χωρία ἔνλα ἡ Υγὴ. εἶναι πτωγοτάτη καὶ ἔπο- ο μάνας. ὃὲν ἀμλείθει τὸν γεωπόνον σύνεῶς ᾽ σπειραίνη, δὲ διατρ τῶν βρῶν εἶναι Δαπανηροτάτη, ἀναγκά- ο ζονται. οἱ ὁρείνι ω διάδας καὶ νὰ σπείρωσι ᾿ξένας' αγαίας διὰ νὰ ἀφήτωτι πλ. ΄πτωχοτέτας: ἐδικ ές των νὰ Ὑονιμοποιηὁῦσι. 9 --ν τησ λαὶ ἡ- δυχταγὴ ης: 121 ο Μά χοτί ο. δν” ἕξαιρει Ί. Αν. εταύτας |: Ἐν τος αὐτοῖς µέρᾶ: ο δν ό ην. πο ος τρρο ην. ν φληνι άμέτωνο ων αλ κ σὝά καὶ ἄλλα μξῃ λη κ. καταλληλο: : ο ἐφ' ὦν . ἔπυ σῶν λν ον το: συ μκεκρος 1. 2 Ῥλασ κα). μις τον ισαλήλο περὶ ἀγγαοεῖ ας νόμος περὶ οὗ πολλὰ: ἕν' τῇ ἑ Βλή σονες τληήταν, σονεπείχ τῶν ὁποίών π οὅδοκᾶ- | η ητη7η δὲ 1οᾶ. Ὃ αι ή κατι ἀνχγκην' Ἑλλειθις.” ιός | ο ἔ ουτε». ὀλίγας γαὶα (ας χώρικρῖς χά) Χατχγνό-ὰ πρόστιμην καὶ θα αν ώον ν. ἀπολέσωσι, καὶ τὴν πα”: χόπεροῦ: Πεώῤγοι ο στε λος πῶν. Ἱροτήρω, β)ῶν' των [ ον Σ ο ο ' νοὶ ἓξ μον νὰ κάταβα: νωσιν να, σὰς. πε- Ἱ ἀθ σικοὺς ς Ἰάγούς νὰ ἀθθῇ Γὴ ἄμπελος εἶναι Ἀνγη ὃὲ νά, καταστῇ αλλ φυτεο- 10. καὶ πλέον ἔ ἔτη Ἡ γῶ, δ- κ. σιμοη, πα) δὲ ὃ.) Δρ καὶ πγάγωατα τ 3 τῆ, Σε2ὰστ 8Ι λΙσοτίο ” ὡς ἀρχῆ ἢ «καὶ τέλος τοῦ «Ὑεωργικοῦ ἔ Ν να. ία στῇ Κωβερνήσε:: «ἐ,}ὰχὶ Ἡ 19] . ο 1.9) . δημιουργεῖ μνρίαν, δυσκολίας - Τους σ δὲν εἶναι ἡ ἁρμαδιωτάτη Ἡ 1118.) Ὀκτωδρί ο. θὰ -ἦτο . τρα, γομίζομεν”. χα! στ.) Ἠ. διὰ που ὃ. Αν δριζομέ ἑνῆ δημοσί ἱευτις τοῦ καταλόγου, τῶν γαιών, αέικασχ!, Ἀδημοπράτησις, ὑπ ὑπὸ πῆς᾽ ἐπισή- μον. ἐρημτρίδος ἶδαί ἆ ἀτελέστατον μέσον, πρός: πληρὸ-- 22 αν: τῶν ἡαρκτηἠδλωηο:. διότι τὰ ἑνένήκονεα κ έκα-- αρσσχ.τ τῶν Χατοίχων αοησήμετς 1) ἡὕπάρξν τῆς ἐ- ο ος ίδοα. παλητν, ὑπῆς 5 Ἅμλὸ στ Ὃ αμ ἀμι” δα δν δν. Αναγνώσηται πρ πλὰ ν φὦν 10. ἂν- ρώσων. ὲ ἐκ το ο λλΗ σμοῦ. ο τἍλν θὰ εἰσήγετο ὁ 1: η κατέργησις α.τοῖ- -δὸν θὰ νομοβετεῖτο. ἡ ὑπὸ: ἡ τηλ ο. 11 Μαρτίου” 4858. Επι ταγὴν δί ὃς ἐπιτρέ- Ἠπεεταὶ ἢ' ἐπέαδχτ.ς εἲς πὰ τῶν Αὑκαστηρίῶν τῇ Διοικη- ποῦ, ο δημνω ον δικτατορικὴν ἐξούσίαν τοῦ Ν . ἀκοροῖ. κατ χ αν ὀοκοῦν τὰς ἀποφίσεις τῶν πολιτικῶν ὰ πονικῶν Δικαστηρίων διότι έαν. τὰ, Δικαστήρια ᾖ- . να) καλώς συγκεκροτηµέ»: ίπ ώς, πι ἐπέαθασις τῶν Υ .- ς ἕντασις ἐπὶ τῆς ἀνισότη τος ἂν μή τι ἄλλος, Γδσλλοαν 1 πᾶλοας ἀποθαὴο ῦν, Ἅμὰς ἡπαγ ουσ» τὰ 2,ζφορὰ. εἴδ] ἕά πορευμάτωνάδα τς ι ὑπ σΑ. ας σθα Ἀληλύνώση ὃ 6ὲ κα πυτε τοῖς ἔκατ»ν, ὁ δὲ αν, τος 2, κριθή πέντε χαὶ ὅ βαμβακόσποβας᾽ ὀκτώ: . ας Ες τὸν δλί Ύωντοίτωρ, ἅπτο ἓν δίρχ παραλείγµ1- {ἐν 1 ΣΣ ΣΧ20, νὰ πησθῆ, ἑλπίζομε,: . Σεθχ- ον Κ2ίρνητις ὅτι τὴν ἐπὶ ἄλλωῦ βέτεων σύστατιν 342 ἄασλετ ΙΧ21 σώαασ1ς ἐπιβάλλει αὐτὴ ἡ ἀνάγκη τῶν ποπγ κ έτου, ὥστε ὃν εἶνα: ἂν ἆγκηνὰ ὑπεν) Αἴτωμ.ν ο Αὸτ τΑν ὅτ, Ἆ Βοευταν κ κατ2χὴ παρέλα5εν Ἰαἃς σον- ς ταγματικοός πως καὶ πεπροια: σμένοος μι βουλὴν ἂν Βν ν΄ » 1 9 ἐτῶν π πολστενέκτων μαρτυρίών. κό ο. ον. λα. «αι οι. Ἐν “ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σπορ [, . αν, ΣΥ ο. θλάνος τ κ ολπά τ τοῦ, ο ώση 21, «ἀμμῥήττη ἄ ... ο κατ ἑταλκίας Διοικητῶν - ἐὰν δὲ. τούναντ ον, δική» ἐξακολορθοχσ: λειτουργοῦντα. Καὶ θά ἐγίνετο ἡ δέουσα. ' το. ἐπι-. τιπ)οσύσω», ὅπιρ ἠτὸ πονιχρὰ ἀμο! βὴ ὑπερτρισκασί ων .. Επιξαγῆς,, δι ἧς «Ἡ μὲν κκαρς, καὶ. δ Ῥαύτυρος ῇ κ .ς ΝΕΟΝ κΙτΙιοὰ κκ ξκἰα ἄν 9 . . , α ͵ . Λο « -, πο - πι Ἂ ὑποδεγόμστοτ τν Αι νο Αγ Ἂν ην ατα)” ο ὰ τετ απολλτον ὃς ἀλλά τέστν σστο ἀιπίκεισαι πα: ὃν συζσύω) ἅτα ω ο. 9 πο ἀλλιοις Υαὶ ττὸς: α--- δε ο/ ὖτ οισή ο. κραη στ ασ: τον Ἡ Ἅτ. τος μή των ἡ λλοσι Α 3 . θιστς σσ) οποια λ)) νε ὁφτωννή» αν ἀλοττω καὶ }2. Ξἰ Πρατόέμ: Ἶα .εεὃ ξωατν 214 «ας πι τς Ἔ ν- τάραττ ποια τὰ αχ ση γα : 3) ο 3ρλ λατ , Αν λα: , αρ τν μι 1’ Ελ λντι το ἐπ ατο ν) Αλ αν ν ἄναὸ: οήι, ἄπταῃ Μη ος περὶ ἡμῶν πι ο) 2ης, μὴ θέ Χατ αν υγ] τ΄ ) Ἁλττω, πμ] ἐα τοῦ ἓν 21: δνῳ ἢ ῆδη λ2/ιι πα ση, Κωρίος ερωονμο Μια): θίως, Κυποο. Ὅϊ άνετα! Ἴ τὰ ρε σου τε” ὃχ ἐν Κὐπιρ Ελσν ἂν γη) ἀγολικ 1: ἁπσὰ ὅσα: ἐν λουὸνυ οἱ Ἄγλος, Ἡ ἡ ναλλικὓς ἐν Πα μι ο οἱ Γύλλοι, ἵνα τίς ντ οἱ αν τὸ γαλλκ ὃν, οἱ 9) ἀνγλικ ὃν καΤΣΥὖΥ ὼ τω Αισλσῤτο}ί ελα, δη 12711 ἀπὸ τὴς ἔοίαη τα τη πλ λ ηλ τησ ὐ δαι σσκεν ἅπας ἔτι τι Ἰ Ελλ1: κ ώ σκην τής Καὶ δα ὃν, ί - πα”. ο. τν ’ « 7 9) , ὃ. ατελη! τὸ, ἀπ) ἃς ἀπεκὸί ἴρετα δα λν καὶ Ἂν σοκὸλ2. λεύσαςν νὺ μα πα έτη ε)λόλως τν δν ἐν Βύπρω π πλ τ δη δὔτε ὅτι πο σουτ.) στο αστείο, λος 3 Ξ Δ ὄρις ἀνεανα οσι 91] ὑπὶο τὶς μαστε τὶς δλδ» , 9 ω ὧν ἒυς «σπα ελ 55 αν πεπεισαένοι ὅτι δν 5 η Αναγν ύ2λο εν ἐν ”ψ «ο δρνφῦ. Ὁ λοδος Σσ2υλεῦ τοῦ ΛΑΔΕΣλέΗ ο ὑτλτε ἂν ἑζωτερης 0ν ὑπ το Υὴ ἔδωκεν ὑδηγί {αι τοικότα:, ὦ έν οἵας μι ο ἁ μἩ ὑγέττχιται τε καὶ ο | Κἰποφ ουλακντόμτη ενα, ληνες .οεῖς ἀπιμώτεις, ξ οι ζημένων τών 5 ἂν ὃν λ. η ὴν τω ἀλλ” αν τον φο 99. αν ν ὤν πων ὑπ .. Ὁ. ΜΙαλκή Ἄος ΣχλιτΆνρλίατ ἁτεητῆ σεν ὃτι οἱ πιό ωὲς τῶν Ἑλλλνών [λέων δν : φίραα γν π τωγώνων ἀπινλντή ταν ὃ ο) μι . κ ινὺς δια ἑατέεως Αὐχτολικοὸ ΛΟΛΑ ΜΑΝΑ, ἀλλὰ σόιώρ) ὸ φνως ποῖς κάθονιλμὸῖ: λῶν γε τὖν Φολά.3 ο τω: δι ἐ ἐπιταγ ης λήλῥητα, εἰς τὸν νλτουν πα νο νὰ παραδεγθᾳ ἃ δει ὑπ τἼρσεν ατα ία. τε Ἐτὼν ἅτι αἱ τοῖγει - πρέπει νὰ ἀτελήβτωντάι μόνου ἓν Περιστώσει μα ὦ κατ λλς χέτως, οἱ δι .ρεῖς κ εδικἀτλήσα» εἲς ὁλ. τη ταρα Φυλὰ «λκετιν διὰ σφάλματα, ἑλάγιστα. Ὁ. Ὑποδιοιὴ τηε, προ έθη' ον καν ο πράγματ τωσ, ὁ, δὲ- Μέγ: μοστῆτ. ανν ντα, πο ἀπὸ γὸ) ἐπχικλά, ϱνο1τηι 2τιὼρ πανε 72η όν. Ὁ εγοῦι ἡανκήτ ν. Ἀχτύπο, εἶσεν τι δὲν θιώ ες ὁ ἑ αγ «του να ὃ: κτάςα ὅττε αἱ 9 1! ο ης ο) Ἡ ὑπόκεινται εἰς ἁτιμάσησν διότι αἰτῆ ἡ φ ολ άεντις μιότις, Τὸ ν) ἀποκύττωνταν αὲ τ 5 Ὁν Εἶοε μέτρου παλιό ότηταη καὶ υρομή, ἀλλ) ἄν ὃν Έντο, νου εοἱ Κήπο, εἔγωσον ἀνάγ αν τισ τη πηοραλάτε ἕως. Αὲν ς απ ννκν ολο ὃτ, θὰ ὃ τω. μία στοτο ετο) ἀπολο οσο ατου ἐπιθούαῖ ο ςἐρνὰνν αἰπενωτά τας λ ηλ λντ. Ῥιθόλωτἐ ἐὰν ἀνεζκρττω:. τοῦ νητ ἁματος τη του 3 κ προ ἓ ἕνα. ἔτρωρας πλάνη αἱ ἀρχαὶ φσεωστ' κο ρα τέγώτι πολὸ ἐπὶ τὸν ὑπ Ὅ αντα ο, θέλω παρκ χλτει το) κ. ἡλὰ. τοῦ ο λόνῳ έαν 41αφω)ᾷ τ τς πβσσι τος τος, τ ὁ , ελ χνι ... 9 λα οισίκων 9 τα -. . . ὰ ω ὦ : ΄ ο. - κ αν ο, ὧν .. ω .. ο ο ε.α... Φ1027 1. μήπως αλ οίς τις της ἄιτι πολλτερσεως ἐξην γέρθην |. τα νχλορηηετσαχ ὑπὸ τοῦ ἛἝλληνκοῦ κλή»3ον ζάγθτλτος νά μμ --- δικά νητε. ὑπὸ τὸν ἁλωτέρω λ Ἓ λήσι στην ἁλκὸν καὶ Ρλ ση ν 13 Ἀπὸ» αἸ Ότο) μ. πολ ν 5 ἕς 4νν τν ἔκαλ12ὴ 19 τ ον πω ΄ , π ὅ Σά ω κ. - -. πὸ τιπι «ματι τα 1δᾷ ο. ταέτα ης να Τεν. τν ποσο πησή: αα1. δη. σίνσεί χαλὸ» νὰ. ἐὲ ἁπολότωσ, ἀλλ) οἱ κατ σδοὶ θοΐπει υγ: ᾧσι. ᾿ ο. ΥΣ .. 139 / ον ο. ο ο Ὁ σα το ν ἤ 319 ης αἱέθ ζ κασι καὶ πλοις πῶν Χἄτοίκων τής υῷξονν ..... φ ολο απ οτησάν ἐκ τὸν Τεν Ἱταίών ὁ λλων τὴν Ἱ σι Β ἃλω 1 οτε εξξχε ἐθιττιλὴὴ τῆς ὰ. σσκαρν 5.0 λογος π 1 Κλτοον ἐπιρηλατ μβΙν Υα. ἐκθέλω μ.ν ὃὅ το τν τἩ λαο ο ο λλνη τλν ἐπ' ο. οχι ὧτ ἄραμκγος Ἰ ἅλα απ αέγτι ἡ μετάν» κ πω το. Π: 11. δὲ τὰς ἔπνστηλης 2αῦ - Π εδοτ- .ὸ 9. αλτῆς --ἲ σι αντ τοῦ λος α τοσο λ τοις κ. Π. Βα λειάδη, δό δι: βιωσά δαν: δω τον ντ αλα ξένων, τε ααὶ ντο ὧν ἀιλα λὀνιμοήν ἀρίννατη τν Αγ) όττην «δε Ἱκ νὰ ςγααθὰ ἔὰο, πτὸ ὃν γα τῶν Υὰ ἐπιβιδκιώ ότῃ δὲ ἑδιττολὸς 3 Ἐν Ἆτι οδιὶς Ἐκ τον στ] ἐ ἐπατγά ἐστι ἔλσκο Ἀπτλίκως. «ἀνεγώνητενν ὡτεὶ νὰ, εὖ ρέσλατὸ ἐν τῷ Υαρήφι ἔῆα ἑωλνησι τὰ δικθατήλια καὶ οἳ νά σευον τῶν αλλο, ξένων ὄ νά κεων Υάὶ ἀπάρτιλλην αν τὸ τα ττικ ὃν σπα ζωτ ον περὶ τοἳ ποης ἀνεξώρητο, ἐκ σης γήτουο ἀπὸ σον ἀτέ τν, Εταεηα πετ ένοι ᾧ τι, ἀντὸς ὁλί , ..- .. ο η γ.ο τα πέν κατα }ὰ ἐπ. ον αι τω ν τους δν τχὸ ἠρισα σος σον 4 --.-α - - 9 3 να ᾗν 93 Απρλί Όν ὁ Σὲ2 Ὁ ολσελέης 9 . Ν . ετίῳ Ἑαλετλνν τς ἐπιστολην τοῦ υχὶ σκλκ σσ Ἅπεν ὡς ἐκ τοῦ. ὃν εδ Ἡ δν. Ν. ὃς σώοσα λες ποὸς τος θάλλωτάτν ἆ1) 17 ΄ . , . Ἀ . . - δ τα Ν μΧ ω τὸ) νδ Αν η 121 {δη ττλ Ἶν τιν Ἠ. ον πας ἐτκερην ἑλλρλκλὸ κ ήματητ ἓν νά Πε τν Ἡ Ασγιετι ώσπου έτος ν λιαβιδέτιι τῷ αχ. Αεγαδιτο πο» ΚΊπγον ο ανδήτ' ἒ ο ἔγττπιν. 4 -οἱ κτείτω τ! 1 τὰς Ἀχτὰ τὰς Αὖν λινκ ἃτ ιδερνή εως τὰς γήτου κατηγορίας Κατ μὲ ἕκαττος εἶνχι πε) πὴς ὃν τοῖς λόγους χαὶ ἅμα ὡς ἀπιδειγς] τὰ μάτι εἰς ᾷ ἁλήλωα ως πιωρηλὰ - ἔγλτι αΕτιδα κ ἁζω πρ ἑσησεν ὅδως ἀναλ1)ῇῇ Ἡ ἀλικηίας Λατ τὸν Ὕδιλονο όι σου 245 πι ς ἀνκλοωλείτὰς γι ἐπνττλὰς ὥφελ. 'ν Υὰ ἵν νὑτκω τη τι θά ἑκαλο στη νᾶ ὃ ὁτωτι νά δὲν ἔπριπε δὲ το, αραπαθτον Ἡ ντ υπαλειῶν γὰ γλάγωσε, τοις πρ ἕγ Απτᾶν ἁπωί ἐβιβλιωτν τὸν Υώμπο: των εἰς ἄλληνὰ { απο λαλβτων: Μη) ην ον ο ώμης μὴ λέγρυσες ἁλήδίι κο λον ὦ ο ας ανα λποτε, ἄλλης ἴως τὸ δὲ.) Ἰ τὸν ο. νμεον ει νὰ τικωρη)ῇ ἂν Αντ] ψετ ος νὸ διότι ο λος. ἂστλε ιτ ὁ ἔντων, ο ρε τετ δὲ ἔτοι ἔνώ τοι αντ ο, λος αὖ πα εἰ: ες τοῦ λαλῦ δὲν χατὰ πτέλλουταν. Ὅντι δν αφ» ὃν ἵνα κ πποινν ἡ] ατωνίρην α-)ὃ τί ἔνταρεν τοῦ ἔνα αμ καὶ πι. ἠρύσθη τὰς 3λη22 φοσίας Ἄτ ᾿ δί ἐσλτατις δὰς Ελλῤλυικῆς Σ/αλής Αλλη ἄλγουται τήν ποτε) Κὐρκκλς 318) [ολίσοε,, Ελπίζομν δι ὃτί ἄπποτις ἡ Σο απολέταν λῶν θὰ τι ήτωτω ἂοτὰς διὰ τὰ 2132 113{ τω»ι Κστὰ τη Μλλοτχέσο τα ντὴν Όενατ στο] ΑΣ ος ἐν ἐτο ᾽ ὦν 8 : ε . Ν- Λ ο Π πχ ὃν τὸ ἀτα σον νο λ, ΑΡ Στά.. χ, ὰ 9. Ατ κ Σο κ ων ων νι 11) Ο το) σα τας ο ο ο ο ΟΕ ων Ποετοέτο κ ο, πο. να 2) οτί ϱ δν ατ 1) ας ο 1 ἓ ασντν ε' πλτέ οὖν ο 115111 το 1ο. σλλοῇην δ. ὧν οἱ ,λωλιοὶ ᾱ Όσέως δὲ πό θαλν, ν Ξ --ᾱ Α.Σ τοῦ 7 πο Ὥ μέν. νο εδ, τοι ..» Ὑλένει 1.) οἱ ἁ οι ηταν «Λε κ οσίστι Λταπιτσοῦν Αη στου καὶ : 020 ἕ ζω.χν οἰκτιοελ ὃς πκραέτητί, τω: Τοῦτη, κ ἃ- ππληρολοροήκεῖα σήμαλγε, δὲ) ἔρεται ἀληλείαοι ὥς Ἂν την [5

Τίτλος Θέμα Σελίδα