Back

ΤΑ ΜΠΟΥΚΙΑ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟ-ΠΟ

aa Τα ΑΠΟΕΛ κα ο Γκύγκιτς διέμευσαν τήν διαψεύσει οποιαδήποτε τέτοια δη αποκλειστικἡ εἰδησή µας, πις περασμένης μοσιεήματα και σχόλα σαν Εντελώς αβάσιμα Παρασκειής, ὅτι ο Γιαυγκοσλάβος ἄσαος ... και να. ὑπλώσει on τέτοιες επαφές fev κπιπά την πόρτα τος Οµύνοιας. ἐχαμν Ἠνει και ὅτι επί του παρόντος τὸ μόνο Σιηκεκριµένα, ανακοϊνωώση του σωματείου fou Tov απασχολεί εἶναι πώς να βοηβήσε: ανέφερε την ομαδα του γα την κατάκτηση τοι! πρῳ- 'Ἐπειδή τελευταία εἰδαν τα φως της δη Tadao.” µασιότητας δήθεν πληποφηρίες. και επειδἠ Περιτίόν φυσκά να σημειώσουμε ὅτι πε σχολιάζεται ὅτι ο Σίνισα Κύκιτς ἔχει κάμει ῥριµέναμε αιπή την διάψειση. Όμως τὸ- επαφές µε ἑνα ἡ περιασύτερα σωματεία τής Μίσαμε ὅτι οἱ πληραβορίες µας δεν επι πρώτης κατηγορίας και έχει αμζητήσει ἡ σι]- δέχανταν ΚΑΜΙΑ απολύτως αμφισβήτηση. ζητά το Βέμα της μεταγραφής τοι κατὰ την Και αὐτὸ απλούστατα επειδή εἶναι ana . καλοκαιριωή, παρίσδο, σ παίκτης µέσω της πρώτα χερι. Ὑπομονή ἁμωώς, Τα γεγονότα ta εφορείας τπου Tou ANOEA 60 nese va σας πείσουν,, —— -- ---υύκ----- - Lee eee ee eee ee ee ee ee ee ee ee ee el O KOA Χάνει ένα σηµαντικό ποσόν TA “MMOYKIKA” ΠΛΗΤΤΟΥΝ το ΠΡΟ-Ππο Σηµαντικἡ µείωση παρουσιάζουν οι στήλες του ΠΡΟ-ΠΟ στην Κύπρο, λόγω της δημιουργίας πάρα πολλών γραφείων “ προκαθορισµένων στοιχημάτων”. Συγκεκριµένα απὀ το 1888,που άνοιξαν τέτοιου είδους γραφεία, μέχρι σήµερα το ΠΡΟ-ΠΟ -ένας πνεύµονας του αθλητισμού µας -- είχε µείωση στις στήλες ὦθῦο και σε χρήματα 2256. Σημειώνουμε εδώ oti To ποσοστό διαφέρει επειδή από το καλοκαίρι του 1390 αυξήθηκε η τίµη τῆς στήλής του ΠΡΟ-ΠΟ απά οκτώ σε δέκα σεντ | αριθμοί αιποί εἶναι βὲ- βαια επίσηµαι και τους πήρηµε. από τον ΟΠΑΠ. Οπώς εἶναι γνωστά ἕνα μεγάλα µέρος GMa Te εισπράξεις τοι ΠΡΩ- ΠΟ πηναίνε στον ΚΟΑ και αξιοποιείται ανάλογα, πα τον Κυ πριακό σβλητισμο. Κατά συνέπεια λοιπόν αωτή η µείωση ζημιώνει και τον αΏλητισμό yas... Στα παρελβὀν ο ΟΠΑΠ ge ou γεργασία µε τον ΚΟΑ προ απάβησε να σταματήσει τη Ἆει «τουρηια τιν γραφείων στοιχημάτων χωρίς αποτελεσμα. O Sevbuwwmg Tov υπῆ- καταστήµατας Tou ΟΠΑΠ στην Κύπρο κ. ΚαιτσὐπεΊµας, µας ανε (PEPE χαρακτηριστικά Πα- λαιώτερα κάναμε τα Sofware που ἐπρεπε προς αυτὴ την κά: TeuAuvan) f πῖσαμε σε όλαυς τους αρμόδιους φορείς ὅτι η ὑπαρξη αιπών των αραφείων ἠταν ουσιαστικά πα- ῥάνομη, βάση evag σκετκαί νόμοι του 19/9 ο οποίος ana- γορεύει τα προκαβορισµένο στοί: χηµα. Παρύλα αυτά dev έγινε τ- mora.” OTAN MIAOYN O1 APIOMCI... Ag αφήσουμε όµως τους αριθ- 1984 : ΕΒΤΗΒΕΒ , Οι εισπράξεις δεν μπορούν να υπολογιστούν λόγω της αὐξησης της πµής Της στήλης στα µέσα της χρολιάς, 1881: 43384358 και 5 43.38 358 1992: 38466910 ko £ 38,466.91. Σύμφωνα µε τα πια πᾶνω η µε- γαλύτερη κίνηση του ΠΡΟ-ΠΟ on μειώθηκε το 1988 και απὀ τότε υπάρχει µια σταθερἁ πτωτική Τάση Tw OTM που παίζονται. Αντίθετα τα πράγματα είναι πολι! διαφορετικά µε τα γραφεία στοι- χημότων Σήμφωνα µε στουἑεία που έδωσε. τα Ὑπουργεῖα Οικονομικών στη Βοιιλἡ α τρως αυξάνεται κα- τακάριφα χράνο µε το χρόνο. μούς να μιλήσουν απὀ μόνοι τοις. μειώθηκαν Σας παραθέτουμε πιο κάτω τς 19686 60658606 ΚΑ στήλες του ΠΡΟ-ΠΟ mou mai £48,526,9568cevr. Χτηκαν απὀ το 1888 σε ετήσπα 1989 : B1498085 και ἓ βάση και τς εισπράξεις ποι ση- 49,196, 0680evT Δηλαδή : 19682 500,000 1989:£ 600,000 1990 : £ 4,600,000 see ποπ 1991: £8.400,000 I . - ¥ ι Ίσα. Εξ 7,900,000 ἱμέχρι ταν I ' Οκτώβριο]. ͵ ΕΛΕΓΚΟΣ I | i την πραπερασµένη Πέμπτη τὸ ! Ί.. Ὑπουργκὸ Συμβούλιο ἔστειλε απῃ Ι Οιπρόνοιες της νέας νομοβεσίας για τα γραφεία στοιχημάτων εἶναι: κρίσης τοι υπουργού Οικοναμικών και θα χρησιμοποιείται ya ory Ι Βοιλή για ἐγκριση τραποπαητικὀ Ι [αἱ επιταέπεται ῃ εκπροσώπηση εταιρείας αιλλογκών στουκημάτων µανση των δελτίων. 1 νοµοσχέδια οὗτος ὥστε να απκεῖ- Ι Που σωστάθηκε στην Κύπρο ἡ στο εξωτερικό µε ελάχιστο ποσό Εν- | ῥοβένιος, καὶ κατατεβέντος κεφαλαίσυ ΕΟΦ 0. Τώρα επιτρέπεται μόνα ἡ εκπροσώπποτι ξένης εἸαιρείας, ΙΒ] Μαβορίζονται χρονικά ὁρία στα οποία Ώα Ἰνονται αποδεµτές αι- τήσεις μα χορηῄα ἀδειας αποδέκτη ἡ βοηβσύ αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων. µέχβι 15 Μαΐου κάθε χρόνα. . Αμξάνεται το επήσιο τέλος πα ἄδεια αποδέκτη συλλογικών στοι Ε χηµάτων απὀ Ε5Ο αε ΕΊΠΟΩ και πα βοπβό απαδέκτη συλλοημών ota Ι ημάτων απά τὰ σε 108. Επίσης καθορίζεται ὅτι α συῤωιογικὸς αριβ- puss αδειών απούεκτη σιλλογικών στοιχημάτων. Όι ἄδειες ισχύον aa ἕνα χρῶνο (8) Παρέχεται τα δικαίωμα στον απουργο Οικονομικών να τερµατίξει ἡ να ανακαλεί την ἄδεια διεεαγωγής συλλογικών στοιχημάτων ὧτι α αποδέκτης διεξάγει την εργασία συλλογικών στοιχηµότων ἡ προ- ! βαίνει οποιαδήποτε ενέργεια ae σχέση µε αμτή κατὰ παράβαση Ε των διατόξ ἴου Νόμοι ἡ των Κανονισμών τους όρους που Βέτει Lo ¥roupyoc. J le) Ειδάγεται 6 Βεσμός πης παροχής προς τον ποιά, Τραπεζής ΙΕ ύησης ε200 00 τουλάχισίον ἵπα να καλύπτει πην πληριώμ πρή- σωπα που σιμμετέκοιμ στο συλλογικό στοίχηµα και ἔχουν κερδίσει και ὁ αποδεκτης αρνείται την πλγσωμή τοικ.. I ἱστ] Τα δελτία Βάσει των onciwy Διεξάγεται to | KeivOvTO até Tov umoupyo © ΓΙ Εισόγεται η χρήση απο α 1 δικής ταµεισκής μηχανής π οπιοί ἠχημα Ao ey- in} Anayopeveta. 7 cigodec avyiAlkwy de uTooTaTING TOU die- ξάγονται σιλλαγικά στοιχήματα. (Β] Στο µπαστατικό θα μπάρχει ανηρτηµένη π ἄδεια TOW exe! BK δοθεί ἵια διεξαγωγή ερήασίας συλλογικών στοιχημάτων και πινακίδα στην εληνική ὁποι Βά ἄναγβαφονται οι ἀμαι και οι αανονιαμοί βάσει των οποίων διεξάγονται τα σηλλοψικά σταγήµατα 1) Ώι αποδέκτες συλλογικών σιοιχηµοτων. υποχρεούνται να κα παβήλουν µέχρι τέλας Μαρτίου κάθε χράνοι, ετήαιοις een Αεήμένους λογαριασμούς. Στην εισηγητική ἐκβεση που ὅτάληκε στη Βοιιλή αναφε Ἰδετὰ τη διαπίστωση ὅτι η υφιστάμενη νοµοθεσία περί σι]λλογικών στοιχημάτων παρουσιάζει ορισμένα κενά, τα Υπουργικό Συμβούλια με την Αποησή τοι, της οὔτις Νοεμβρίου 1990 παρ, 23, συμιρώνησε ὅπως, Επιµοπή απὀ τους ωποιρνοως Οικονομικών, Άμινας και ἡι- καιοσύνης στην οποία να σηµωςτέγεῃ και ο Γενικὸς Εισαγγελὲ Δημοκρατίας, μελετήσει τα ἆλο θέμα της τραποπού]σης τα υ Νόμοι πο ρυΒμίζει την ἄσκηση τι TROY YEA pC λογικών στουκημάτων στην Κύτρα και τ Muar) cy Dey ται πωστηρώτερος ἕλεγχος ατα γραφεία οτοικημάτων [οι πρὀ- νοες της νομαβεσίπς πα- ρατίβενται πε ἄλλη στήλη]. Αυτό ἕνε αφού -- σύμφωνα µε την εισηγηπκή ἐκβεση -- δια πιστώβηµαν ορισμένα κενή στην ισχύουσα νομοβεσία. Σχολιάζοντας τις πρόνοιες του τροποιητικού ναµασχεδίου a kK. Καιπσάπετρα µας είπε δε νομιζω ἅπι η νέα ναµοβεσία θα Βαηβήσει τα ΠΡΩ-ΠΩ. Μάλλον θα βοηβήσει um Χάνει λεφτά τ BU το φόρο. AGA Βα μπορούσε να ave TOAL περισσότερα από τῷ χε αυπὴ η ας της ea EE Ee eR ee ap. 34 tou 19 al amo my GAN 3. Η Ὑποαυρηικὴ Ἐ aia ava HETO ano encpeg mou AUT] O κπριακάς αΏληταμός. ορισμένες ειπνήσεις σι απο Kor MPENE! kat νε, για να ψήφιση Μομαακέδιο το οἱ 5»