Back

Σέρλοκ Χολμς... οι βουλευτές του ΔΗ.ΣΥ.

ον τελεµταίο καιρό Ἰήναμε μάρτυρες µιας πρι- τοφανούς Κινηταποίησης και δραστηριοποησης των βουλειπών των ανππολιεικηένων τον Βασιλείου κομμάτων, στην προσπάθειά τους να πκή- ἔουν την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο. ἀναγορεύβηκαν ἆλοι ce Σέρλοκ Χολμς. Εφοδιάστηκαν µε φανάρια, µικρασκύπια, ανιχνευτικἁ ὀργανα και αµολήθηκαν. Δεν άφησαν γραφείο και χωψίά κυβερνητική, δεν άφησαν βιβλίο και φύπελο που να µην τον ξεσκονίσουν, Ὁ σκοπός ἑνας και μοναδικός, Να ἐντο- πίσουν σκάνδαλα, ατασθαλίες, παρατυπίες. Και εἶναι ν’ απορεί κανείς, Μα πότε ἔγπναν ἆλα αυτά Τις τε» λειπαίες βδομάδες Είναι δινατόν µέσα σε τάσο σύντομο χρο: ψικὀ διότηµα να έγιναν τόσα πολλά, Τα εἶχαμε μήπως, και σε χρόνια περασμένα Τότε οἱ κύριοι βουλευτές γιαή δεν φρὀ νπζαν και προληπτικά, αλλά και ἔγκαρα ἔστω να παρέμβουν Γιατί αὐρανούσαν, Εἶναι ἡ δεν εἶναι και οἱ ἴδιοι ηθικοί αυτουργοί των ὁποιων παρατυπιών Ἠϊνονται, αφού μπορούσαν να πα: ρέμβουν ἐγκαιρᾶ και δεν το ἑκανναν: Ὅμως δεν εἶναι αυτὰ το θέµα µας. Εἰναι ἄλλα και αφορά απο κλειστκά τους ἴδιους τους έντµους κυρίους βουλευπές., Kat ξεκινούμε µε το απόφθειημα που αρέσκονται αἱ κήριοι βου- λευτές να επικαλούνται κάθε φορᾶ που 8a antopeudouy Kal Ga bade nicole, ve pat. Ατασθαλίες!! LEOAOK XOANC... O1 BOUAEUTEC του ΛΗ.ΣΥ. κάναυν τη διατριβἠ τους περί χρηστής διοίκησης. :Η γωναῖκα τοι Καΐσαρα δεν πρέπει να εἶναι τµκα, αλλά και να φαίνεται ὅτι εἶναι τίμια, Και εδώ λιπούμαστε να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση των βουλευτών µας, Και εξηγούμαστε: Λεν πει πολἠς καιρᾶς που εἰκε αποκαλικΒεἰ ὁπ μεγάλος αριθμός βουλευτών δεν πλήρωσαν απὀ χρόνια πολλά τὸ φόρα εισοδἠματός τους, ἁπλαδή µε άλλα λόγια δεν εφάρμοζαν Ἰῃα χρόνια, νόμους της πολιτείας που οἱ ἴδιοι ψήφιζαν. Και π παρανομία αυτὴ αφορούσε βουλευτές ὁλων των κοµ- µάτων ποι προέρχονται απ όλες τς γεωγραφικές περιοχές Koi Th eyive όταν αποκαλύφθηκε αυτὸ το υπαρκτό, το χει- ῥροπιαστὸ σκάνδαλο Ποαρατυττίε ae Οὖπε ανακριτικὲς επιτραπὲς στήθηκαν, οὖτε η Επιτροπή Ὁκ- κονομικών της Βουλής σε κατ' επεϊγουσες συνεδρίες, οὖτε η Βοιιλή ζήτησε να σταλούν στην πυρά οἱ ἔνοχοι, οὗτε και πᾶ- ραιτήσεις ζητήθηκαν. Αντβετα ὅλοι ἑσπειιπαν µε διάφορες πυροσβεστκές δη: λῶσεις να καταλαγιάσουν τον Βόρυβο, να καυκαμλώσαυν το σκάνδαλα ία το καλή όνομα τών ανππροσώπωών τοι λααί]. Ούτε χρηστή διοίκηση σκἐφθηκαν τότε, οὖτε το καλό Πα: ρᾷδειγμα Ίπα τους πολίτες επικαλέστηκαν, οὖτε μίλησαν για ισονομία. Αυτή εἶναι η αντιμετώπιση και η θεώρηση πῃς ἴσπς ἀντ- κρυσης των παρανομούντων πολιτών Και η διαφάνεια, τα ὄικαίυμα τοι) πολίτη να γνωρίζει και να πληροφορείται: Απά την ἆἀλλη, πώς Βέλουν οι κύρια βουλευτές να Tir στεύσιμε ὁτ. γνήσιο εἶναι το ενδιαφέρον τοις ια την EE yiaven, Tou δημοσίου βίου, ὅταν αι ἴδιοι παρανομούν. Γιατί δεν Είναι μικράτερη παρανομία π ἄρνηση καταβολής των υπό του Νόμου. προβλεπομένων φόρων, απὀ δαπάνη κάποιων Χβρη- µάτων κἀποιών ταμείων καθ’ µπέρβαστι εξουσίας, Και το μεν a εἶναι εκεὶ χειροπιαστᾶ, το ὃς ἄξίπερο χρειάζεται απὀ- WET.