Back

ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΙΣΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ουμμς Meta Tou MIXAAAKH ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ σι αντίπαλοι του Προέδρου Ba- αιλείου Eyouv Εέγυμνωθε κα λες µέρος πριν απᾶ τς Προ: το ομόφωνο Ψήφισμα των Ευρωπαίων ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΙΣΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΘΟΥ εδρικές Εκλογές παρέμειναν γωρίς κανένα πολιτικό ἐρισμα και ανάστηµα για να αντμετωπίσουν τον αρχιτέκτονα της πολιτικής και πορείας που οδηµεί στον τερ- µατισιό Tou σημερινού δια: µελιστικού. “στάτους κθα” κα στην σωστή και βιώσιμη λύση του κυπριακοή. Οι διαπιστώσεις αωτές δεν ἴσι- μστούν επηρεασμἁ συνεπεα TO ποθέτησης ἐναντ των υπο: ψηφίων κατά πς πρασβχείς προ- εδρικές εκλογές, αλλα a µπόρασµα παυ αναδύεται µέσα and To ιστορικὰ για την υπόθεση Tou λαού µας, ομόρωνο IIOP του. Ευρωπαίκού. Καιναβοιλίαιι, που προσλαμβάνει διεθνείς ὅια- στᾶσειο αφού Εχὲι κατατεθεί σαν επίσημο ἐγγραφο, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και Τα Ηνωμένα Έβνη καὶ συνεπώς θα εἶναι µια απὀ τς κατευθιντήριές γραμμές στις σι YOUNES ια το κυπριακό τον εῃ- χόµενο Μάρτη. Το ψήφισμα των Ειυκκωπαίών κατέδειξε ὁτ αἱ Ει- ρωπαίοι τους οποίος ο. ον ήππλαι του Προέδραι Βασιλείου βέλοιν va τους. χρησιμοποιήσουν σαν αντίποδα του ΓΓ. τοι ΌΗΕ κα Tou Συµβοιλίου Ασφαλείας βρ- σκονται σε πλήµη Ἰαίπιση ond Wea µε το Ιμήφισμα 7Β8 τοι Συµ- βαυλίου Ασφαλείας, πο Ιδέες και To Χάρτη καὶ τα µέτρα ἐμπ- στοσύνης, Με το ψήφισμα τους οἱ Εμρωπαίοι επιβεβαιώνουν an o Πρόεδρος Βασιλείου Sev δὲ Χβηκε τὴ Δέσμη Ιδεών Γκόλι σσ, βάση Abang αλλά σαν βάση ὅπι πραγµάτευσης για επἰλυπή Tou καπριακού και ζητούν την επα- νάληψη των. συνομιλιών για την Κύπρο τον ερχόμενο Μάρτη ὅπως Kabopos o Μπούρος Γκάλι, αντιδρώντας στην πρὺ 8εση του Γκαύκου Κληρίδη να ζη- τήσει αναβολή των σινομιλιών. av εκλεγεί Πρόεδρος, Όι Εμρωπαίοι για πρὠτή good στην ισταρία του κυπριηκού μὶ- λησαν Ἶπα κατοχικά στρατεύματα επιβραβεύοντας την πολιπκή Βα- αιλείου πα πάντα και µε mo τεραιότητα έθεσε το κυπριακό σαν Βέμα εισβολής και κατοχής και αποχώρησης των µατομκών στρατευμάτων, Οι Ευρωπαίσι µε τὸ μήφσμα τους ἐδώσαν ισχυρό pamoya στον τιροπαγανδιστικὀ μηχανισμό των ανιπάλων του Πραξδρου Β6- σιλείου που aywwd µε Πα: ερμηνείες. και. διαστρεβλώσεις να παρουσιάσει τον Πρόεῦρο Βα- σιλείου ὅτι µε την σπὀρρητι ἐπ: ατολή τοι! σταν Μπούτρος Γκάλι και δεσμεύτηκε αλλά και ξεπουλά την Κύπρο. Στα ήφισμα οἱ Ευρωπαίοι επαι- νούν ακριβώς τον Πρόεδρο Ba- αιλείου για την ενέργειἁ TOU, Kal την ενθάρρυνση που ἐδωσε µε την. επιστολή ται στο Γ.Γ. του ΟΗΕ. να προωθήσει την ἐγηριση Tow Wmplopatoc 788 στο σπορ αυνάπτονται οἱ Ιδέες και ϱ Χρ της του. To ψήφισμα των Ευρωπαίων είναι επίσης ἑνα ράπισμα κατὰ των διαστρεβλωτών της αληβειας ποι! ισχυρίίεται ὁτ ο Πρύεδρος Βασιλείου έκλεισε τὸ δρόµὰ προς την ΕΟΚ. Οἱ Εικκωπαίοι και Τούτο τοποβετείται στο επιταχίες της Πολιτικής Βασιλείου, ζητούν να επισπεύσει πι Genk yur µοδὂτηση. του το Συμβούλιο της Ευρώπης, Ία την ένταξη της Κά npou omy ΕΟΚ. 0 κωπρακὸς λαός. σἴγουρα κατὰ ng Moo εδρικές Εκλογές θα τοποθετηθεί στην πλευρά της πλαστηγας που Βρίσκονται τα Συμβούλια Ασφα λείας και οι Ευρωπαίοι και θᾳ πα: ῥραμερίσουν τοις αντπόλους το Προέδρου Βασιλείου, παι ἐχουν' αποστερηθεί κάθε πολιτικού ερι σµατας. ο ο