Back

Εσείς είστε οι κατακτητές της πόλης της Αμμοχώστου

ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΙΗΊ Εσείς είστε της πόβης τη 8, πρωΤύσανη αποφασστικό Toor κινρίτη: Αμερικανικ’ παράγοντας, για ἅμεση ολύ- Trainer, Ing επιατραῴής της Αμμοχώστου και TOU GAOU MOxe1ou Tu μετρων Εμπιστοσ]νής σημφωνΏ µε την ομόφωνη ἐγκριστ του Σημ βουλίου Ασφαλείας, τοι ψηφίσματος Τ88. τα Στάη Νπιπάρτµεντ απέστειλε µήνιµα, το οπαίο οὐ, φωνα µε τ] ὀιπλωμοτκή ομυλογία. κρίνεται Πολύ αυστηρό πρας την Αγπαρα για το Βεμα της Αμμαχώσου. Σ1ὰ μήνυμα του προς την Άήπυρα pa την Αμμόχωστο, το Σποίητ Νπηπάρτμεντ ζητά ὅπως υΠαρξει ἄμεση, αποδοχή παι Ηλαποίπση. tou ηφίσματος 789 και των µέτρων eum, στοσυνης και παραδοβεί η Αμμόχωστος στο ἠνᾶμεις των, Ηνωμένων Εθνών ὥστε να επιστρέψουν σ' αυτή, ο νόμμοι κατοικοίτης. Η χωρίς οποιαδήπατε επιφύλαξη Umepien] Tou 789 and toy Αμερικηνό αντιπρύσωπο, θεωρείται and τους ar πλωματικοὺς κύκλους στην Ουάσιγκτων, σαν απαρχή νέας τοπαβέτησης τοι) αμερικανικού παράγοντα οτα κμπριακό, THOU ΕΝΙσΧΗΕΙ και το έργα του Μπούτρος Γκάλι και τοι! Συ. Βολου Ασφαλείας αλλά μεταφέρει και to αοβαρὸ μήνυμα Προς την Άγκυρα Όπ: Ανεξάρτητα απά tr ηπωπολιτική. και στρατιωτική σημασία της, ὅρν µπορεί να προκαλεί ρήγματα στη θέση ὅτι τα YH φίσµατα του. Συµβουλίου Ασφαλείας ὅσν πρέπει να rt ραγνιρίζονται πλέον, Τα μήνυμα του Ἑταίητ Ντηπάρτµεντ πρας την Άγκυρα ῥταν On dev µπορεί να κρύβεται πίσω απὀ τον Ραούφ Ντεκτός γιατῖ εὖναι τα τουρκικά οτρατεύµατα που κατέχουν την Αμ μύχωστο Οι πρασπάβειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κα ται Συμβουλίαυ Ασφαλείας τοι οποίοι εἶναι μόνιμο µέλος οι Ηνωμένες Πο λείες, ἕναντ της Τουρκίας ενισκύθησαν. από Ίο τελευπαίσ οµόφωνο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Καὶ: νοβουλίου µε τα οποίο μιοβετήβησαν το Ψήφισμα 788, το Πακέτο Ιδεών κα ο Χάρτης Γκόλι, ικατακτητές Αμμοχώστου ΜΕ το ιµήφισμα των Ευρωπακυν ολοκληρώθηκε η απο. μόνωση της Άγκυρας η οποία πἰστευσε πµας σαγµή ὅτι θα μπορούσε να εκμεταλλευβεί προς όφελος Της κάποια ρήγ- µατα και διαφορές ατις σχέσεις µεταξή των ΗΠΑ καὶ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Όι πιο πάνω εξελίξεις προὔαγράφουν το κλίμα µέσα στα οποία Βα βρεβεί ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ντεμιρέλ κατά την επι κείµενη επίσκεψη τοι στην Οµάσιγκτων, και τις συνομιλίες Που Βα ἐχει µε την ἁμερκάνικη ηγεσία σε όνα φάσμα φλεγύντων θεμάτων περιλαμβανομένων και του! κε’ πριπκού Επισημαίνεται απὀ διπλωµατικοής κύκλους οτι ο Τούρκας. Πρωθυπουργός θα επιζητήσει οικονομική και στρατιωτική βαήβεια απὀ τις ΗΠΑ για να µπορβαει να διαδραματίσει τα μόλο που εποφθαλµιά στα Βαλκύνια, σι Μέση Ανατολή αλλά πρα παντός, στις Μουσουλµανικές χώρες της πρώην Σοθιετικής Ενωσης, σπιν Κεντρική Ασία. Ύψας αναγκών αντιμετωπίζει ῃ Άγκυρα και το ερὠτημα εἰ ναι αν 8α προτιμήσει να συνεχίσει την οδιάλακτη στάση της. στο κωπριακά, και να υποστεί τεράστιο πιαλιτικό οικονομικά και στρατιωτικὐ κόστος, Αναμένουν οἱ διπλωµατκα κύκλο κα: Βομιστικές. συνομιλίκο. στην Οωάσήκτων αναφορικά µε την τουρκικὴ στάση στο Κι- πριακὸ ὅταν μάλιστα υπάρχει τα ype οδιάγραμµα που καθόρισε ο Γεν. Γραμματέας του ΟΗΕ, για επανάληψη των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ἧτοι κατά ταν ερχόμενο Μάρτιο, Και γνωρίζει ο κ, Ντεμιρέλ και η ἀλλη Τουρκική ηγεσία οἵι δεν µπορεί να προσέλβει το ὀργανο της α Ραούφ Ντεκτᾶς, τον Μάρτη σπη Νβα Ὑώρκη χωρίς να αποδέχεται Ἱη ὃνε- Εανωνή διαπραγματεύσρων µε βάπη το Τ88, τι Δέσμη Ιδε- ὧν και Ίον Χάρτη Γκάλι.