Back

ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Ο λαός θέλει τον Γιώργο Βασιλείου ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ Τ0 ΕΘΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Εἶναι ολπφάνεροσ στον κα- Βενα ἅπι ῃ τοιρκική Πηεσία -- κ εδω στην Ἀύπρα και στην Άγκυρα -- αν πλαμβάνον ται ὅτι δεν μπαρον Ἡνα ἃ- καιζλογήσσων την πωΝτική τος στα κωπριπκὰ. Too η ἔκβεση to Tevikou Tpap- pated Tar ΟΗΕ Μπούτρας Γκάλι, ὅσο και τα ήψισια 789 Tou Σωμβοιιλίου Ἀσια- λείας, ἀλλά και τα σηµαντικά μα poe μφσμα τοι Eu puUnokKou RovoRousiou, Εχουν καταστεί πραγματικός πανωκέφαλας πα την τοινῃ MKF) YETI — Kl vio Tov Po οὐφ ΗΜτενκτάς και μα Tov NpwAurtougya Loukcipav Ντεμιρέλ, Και Gey εἶναι μονάχα αμτά, Εἶναι και οι ιπολομσμαί τους. μα τιο εξελίξεις πα πῃέπει WO OVOUEVOVTO! ano Tov Ep youeve Maonie, ταν σι dbo κονώτητες θα κληθούν µέσω των ηγετών τοις, ἵνα Ou- νεχίσαιν τις σι ναμιλες ατῆ Neo Ὑόρκη. Και ασφαλώς αἱ προσεχείς σιναµιµες στη Nea Yoorn ὅεν Βαρπίσαιν απώὀ την αρχη-- αρχή. αλλά Όα εἶναι σέ χΕΙα τῶν όσων Ey WOW WiC TOY] Τα πα ἐν ως τι, ΠΟ προκαλούν TIOVOKEIDOAG στην τουρκική ἠγεσία, είναι Τὰ αποτέλεσµα. τής πολιπκής ToL Tesédpou Γιώργου Β4- αιλείου. Μιας πολιτικής eu ἐλικτης απὀ τη µια και σῃι- φωνής προς πα ἔχει αποκιαπίσει το Εβνικὸ Zu Bolkio om) AcuKwoia, Όλα πα περί τοι αντπθέτοι λὲ- γονται εἶναι παντελώς αβά- oa Kol εν πείθουν κανένα απολώτως, Ὠσο κυι αν μερικοί πρωαπαβο να Εμήανισβον µε την καλίπερη αμϕίεση και aga και σν πρῃαασπαβοιν να MAEATOPOUY µε ιδέες few πραγματικές, ὃεν µπορούν να πεἰσοιν, πιατ τα πράγματα μιλούν από μόνα τοις. AV στα τόσα χράνια Tou Ku- πριαπκού αγώνα η τοωµκική TYETIO Βρίσκεται μπροστά σε συβαρμά προβλήματα και ανη- σιιχεὶ Ίνα το μέλλον, αμτή él μαι wea amd Tic Avec πε- AITTELG μι πιιτὰ οφείλρτηι Ti «κανοτητα µε την οπηία o Πρύεδρας Γιώργας Ba- σιλείου χειριήτηκε όλες τς φάσεις και GAC The πτιηες TOU κμπριακού SBviKOU μας Βέματης, Εἶναι πρώδηλα ὅτι. θα κλη- Βαύμε να δώσουμε και ἀλλες μήχες μέχρις ἀτοαι εξ: VOYKOCGOUIE την ἠνεσία της ἀλλης πλευρά να εκ- πηταλείψει την αδιαλλαξία της, Aev 8a sival SUROAES µήχες, θα εἶναι πολ δύσκωλες, Ἰηατὶ π πήσσα της ἄλλης πλευράς ὑμακμίνεται και για την κα- VOTO Tc να ελίασεται, αλ- λά και για τὸ πεἰαµα της, Στς συνομιλίες του ε- Χύώμενοι Maptiou om Νέα oper παρων πρέπει να εἰνηι αΓιώργας Βασιλείου, µε ave- ψεµενη τη λαϊκή εντολή, Κι αιπή την ενταλή 8a Tou Tm hue o Kuplapwoo Agoc onc επικείμενες προκδρικές εκλογές, πα να μπορέσει vo σινε πει το εΏνικὰ το ΕΩΥΩ και να τὸ ολοκληρώσει. Autoi mou Bev θελα την επανεκλογή ται Γιώργου Βα- σιλείαυ οπν πποεδρία τῃς ὀπμιομρατίας εἶναι ο ση μεριμοί ἠψέτες της τουρκικής πλευράς O Age, O QPEL και Mma- TAWTC, TO ywwpife: Ag ou- Td, Yl GUTS kot Ga oVoVeWCE! την Εντολή στα Γιώργο Βα- σιλείομ ια να ολοκληρώσει τα εὔωκή τοι Soyo. oon Li ee SE SR Sn i παπακα-πακα.