Back

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Αποκαλυπτικές πληροφορίες ψαντίλεκτα στον τοµέα ατης ἄμωνας η βιακυβερνηση Ba- σιλείου ἔχει να ΕΠΙ: δείξει eva μικρό Βαύμα, Αν δεν το λένε κι ἂν δεν το βρανταφωνάζουν και οι ἴδιοι οι πολιτικοί Του αν τ]- παλοι, εἶναι via Tous yy OTHIC Kol EUVONTOUS AGYOUIC. Όμως κανένας δεν αρνιέται ἀπ. στα πεντε χρόνια Gtw- κυβέρνησης Βασιλείου με υπουργὰ Άμυνας τον κ. Αν δρέα Αλωνείτη. πετίκαµε πολ. περισσότερα από ood στα υπόλοιπα τα χρόνια and τα 1874 H Κυβέρνηση Βασιλείου EBEOE σε εφαρμογή. υλη- ποίησε σε µεγάλο βαθμό το όραμα Tov λααή πα υπο- λοψίαιµη αμυντική Βιήράκιση. Me πρόγραµµα, µε σωστή Ωξιολόγηση, µε κριτήριο καὶ οδηγὀ τὰ δεδομένα και τς ανάγκες της ὄμυνας της ελεήθερης Kimpou, πρη- χώρησε και υλοποίησε σχέδια και προγράμματα τα οποία κατά καιρούς κα ο ΑΡ: χιεπίσκοπυς Χρυσόστομος, και ϱ. Πρύεδρος του EK. EAEK Ap. Βάσος Λυσ- σαρίδης, πα να αναφερουµε ὑήσ. χαρακτηριστικά πα βαδείγµατα, τόσο επίμονα ζη- τούήσαν. Και δεν εἶναι λίγες οἱ φορες που αἱ πρααναφερβέντες αλλά και ἀλλοι πολιτικαἰ div- ὄρες, εἶτε µε την εωκαρία κά ποιας «ατρατωτκής πα- ρέλασης, εἶτε µε την εἰκαιρίά κάποιας στρατωτικής ἄσκη: σης, εκθείασαν το ΕΠΙ τελούµενο ἐργο κα σιη- χάρηκαν. τους Ἰβύναντες για τς προσπάθειες τοιις, Και για να είμαστε δίκαιοι και στις κρίσεις µας, µεγάλο μερίδιο του πιτυχαὺς ἐργοι! που επιτελέστηκε ανήκει και στα κόμματα και στη Βουλή we σνολαο, αλλα και στην Κοινοθαυλευτικὴ Επιτρὐπή Άμυνας. Για εἶναι οἱ πιο πάνω φορείς που, αφού evr µερώθηκαν πλειστόκις, σε τα- κπκή και σε ἕκτακτη βάση, éywav KoWwavol Taw σχεδίων της Κυβέρνησης, Ta ενέ- κριναν και προχώρησαν στην ἐγκριση των απαραίτητων κονδιλίων Tou χρειάζονται γα την υλοποίηση των προ γραμμάτων της Εθνικής Φρουράς. And aut την ἀποιμῃ, επα- ναλαμβάνουµε ὅτι οι ποιες κρίσεις, Βετκές ή αρνητικές ayyifouy Ka τα κόμματα και τη Βουλή. Και είμαστε eur τωχείς να επισηµάνουµε on αἱ ὅλη αυτή my περίαδο, µόνο Βετκὰ σχόλια ακο: στηκαν πα το épyo Mou Επι τελείται στην Εθνική Φρουρά. Θλιβερή εξαβρεση σ' αυτή την οµόβυμη στάση mr ἔφη: μερίδα Αλήθεια. Σποραδικἁ στο παρελβὀν, συστηματικά τον τελεειταίο καιρά. εκμεταλλειόμενη την προεκλογική περίοδο, ἡ ἔφη μερίδα βάλβηκε να µας πείσει om: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ “ΑΛΗΘΕ ΙΑΣ᾽ α Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γ. Βασιλείου ανάμεσα στους Υπ. Άμυνας Α. Αλωνεύτη καιτον Α.ΓΕΕΦ Αντιστρᾶτηγο Γ. Σειραδάκη κάποιο! έχασαν Την ευκαιρία για εὐκολο πλουτισµό -- Ὑποδομή στην Εθνική Φρουρά δεν υπόρχει κι ayo- ῥάζονται οπλικά συστήµατα που ὅεν μπορούν να χρη- σιµοποιηδούν. - 0 κύπιος Ἅῥφυ- µολογούµενος πληρώνει χρήματα σε ἅἄσκοπες ὅσ- πάνες, εἶε αγορόζοντας αχρείαστο οπλισμό, εἶτε αγο- µάζοντας όπλα σε Ψη- Αότερες απὀ τις τρέχουσες még, cite πληρώνοντας προμήθειες. Αιπά κι άλλα απὀὸ μέρους Βέματα, εγείρει πολώ συχνά η “Αλήθεια”, Το ευπήχηµα εἶναι ὅτι στην πολεμική της κατά τοι προσώπου Το υπουργού Άμυνας και εμρίερα της προσπάβειας Ὑππ τῃ σωστή αμυντική Βωράκισ, 1] ἐφη- μερίδα εἶναι τραγικά μόνη, παρά την ολοφάνερη mpo- απάθεια της να πρασύρει στην ἄχαρη προσπάβειά της και ἆλλους, κόμματα ἡ υπα- ἠΊφιους Προέδρους. Όμως τα ελατήρια της επἰβεσής της Εἰναι τόσο ισχυρά που Gev την αφήνουν ἵνα σκεφβεί σωστά και ορθολομοτικά. Το μάνα ποι κατάφερε µε την πολεμική της εἶναι να εξάγει προς τα ἔξω κάθε σο- Βαρή προσπάβεια της Ko προν γα ελσχύσει την ἁμυνά της, µε ἆλα τα γνωστά επα- κόλαυβα, αλλά κα να OST: γήσει τς Αρχές της An µοκρατίας να προβοῦν σε ἐρευνες και ενέργειες που σινεπάγονται πρόσθετες ὅα Tove, Kl GUTO Ya vo ano δείξουν ou οἱ καταγγελίες πις εφημερίδας εἶναι αατή- ῥικτες. AUTO Eye πε ρισσύτερα and µια φορᾶ, σού κάθε καταγγελία για κ: ποια παρατυπία, έπρεπε να απαντηθεί, πα πολλαῦς και ποικίλους λόγους, Όμως ποιά εἶναι η σηµερινή πραγματικότητα στο χώρα της Εθνικής Φρουράς Πρώτα- πρώτα η Ku- Βέρνηση Βέτοντας σε εφαρ- µογή, τα σχέδια της 1988 -- 1992, «φρόντσε να ev µερώσει ὁλοι-. Τόσο στο Πραεδρικό, όσο και στο Γε νικὸ Επιτελείο Εβνικής Φρου- ράς, σε κανές συναντήσεις Κυβέρνησης και ηγεσίας κομ- µάτων, επεξηγήθηκαν µε κάθε λεπτομέρεια οἱ στόχοι τοι. προγράµµατος και σμό φώνα εγκρίθηκε. Κάπ που επαναβεβαιώθηκε αργότερα µε την επίσης ομόφωνη ἔγ- κρισῃ δαπάνης τῶν απα- ραίτητων κονδυλίων. Ὑστπερα, τα µέλη τής Επι- τροπής Άμυνας της Βουλής βρίσκονται ἄξ STEW] επαφή µε τον Ὑπουργό Άμυνας και μαζί συναποφασίζουν για το κάθε βήμα που Ἰνεται, Και εδώ ως τώρα δεν έχει παρ τηρηθεί κάποια διαφορετική στάση. Μαι δεν εἶναι ῃ πρώτη φορά που κα 0 Πρόεδρος πις Επτροπής Άμυνας της G6 οι καταγγελίες της “Αλήθειας” είναι ψευδής και αστήρικτες Βουλής κ. Ἰάκης Mae τζηδηµητρίου, αλλά κα ἄλλα µέλη εξέφρασαν την ele αρέσκειᾶ του και ya To Epyo Tou Yroupyou Άμινας, αλλά κα Ίνα τους Ὑεμκύτερους χειρισμούς. Όμως ια να φθάσουμε σε πιπη τη CUVOIVETIO Tope πρυηγήθηκαν πολιτικές απα- φάσεις, απὀ πλευράς Kur βέρνησης, που επέτρεψαν την εξάλειµη ὑποιασδήποτε ακάς υπήρχε Ίρη γσυμένως, | Ano uy ape) me dha. πυβερνήση Βασιλείου ο νέας | υπουργός Άμωνας, απο | parce. και κατήργησε ἴους | ὁποιοις µεσάζοντες ry) Gv ‘ Εταιρειών «κ το uMoupyelo, © ayopec yvavTaL a iS απὀ τις εταρείες. Μάλιστα πάντα υπάρχει η διαβεβαίωση, ms ἑταρείας ὅτι δεν Χρη corto! µεσάζαντες στις Εμπορικές. πράξεις pe τα unaupyeia, Eto Βέμα των τμ κΠι παλι το Ὑπουργεία φροντίζει να εφημερώπεται για τις τρέ, youges TWES, TOWEL απο ere απὀ την Ελλάδα και ακόμῃ κα amo Te ite, me εταιρείες, πτείται ὕια- βεβίωση: on οι προ- σφερόμενες Ὥπμές elval and τι καλύτερες ἵπς αγορᾶς. Κάι ὅλα απιπὰ τα στοιχεία πα- ρατβενται ano tous ale ap- μόδισυς υπουργούς (Άμυνας και Οπκανομικώνὴ στη Rowan, Άλλο ἕνα καϊριο θέμα εἶναι εκείνα τής εξασφάλισης τοι! απαραἰτηταυ. ια. την Kimpo εξοπλισµού. Τί Ἠνεται σ αωτόὸ τον τοµέα: Και εδώ σε συνεργασία µε Th Βουλή, προηγείται τεχνοσικονοµική μελέτη και µετά παίρνονται οι απεκράσεις. Μια. σηµαντική παράµετρας παυ λαμβάνεται umdgm στις anopacec yd αγορά συηκεκριµένων ὁπλων Είναι αγαιρα σι πραγματικές ανάγκες, που πηγάζοιν απῶ την πραγµατκῆ απειλἠ που προέρχεται απὀ τον εχθρύ. Εδώ αφού ληφθούν υπό Τα δεδοµένα, επιχειρείται ῃ απὸ- κπηση Tou αντήδοτου, τής εξασφάλισης των µέσων ποι! TK εξουδετερώνει την απει- An. TéAoc, fev µπορεί παρά η αγορὰ εξοπλισμού να στη: μίζται πάνω σε αποκτηβέντα ἠδη οπλικά συστήµατα, Δη- λαδή κάθε νέα αγορά πρέπει να µπορεί να στηιχβεῖ απὀ προηγούμενες, ια να µπορεί να υπάρχεη π αλληλοιπο- στήριξη τιν ὁπλων, χονδρικά αυτές εἶναι αι ὅνα- δικασίες και η πολιτπκή στον τοµέα τῆς ἄμινας. Γιατί Aca πόν η πολεμική, Μα εἶναι ολα- ψάνερα Κάποιοι ἑχασαν την Εικαιρία ια εὔκολα πλοι- τισµὀ. Κάποιοι θἐλοων να πι- λήσουμ ὅπνα στην Κὐπρο. Ὥπλα που µπορεί να Προ- épyovTa and τη Ρωσία ἡ τη Νότα Αφρική. Όμως η Ἰι- Βάέρνπση ἑκανε πο επιλογές της, βρήκε. τες πηγές της, κα: ταλληλότατες, σε τιµές προ- απὲς και χωρίς τη µεσολά- βηση των µεσαζόντων, Me διάφορες διαδικασίες. Κάτι που θα αποδειχθεἰ και στη Βοιιλή, οτήν εξέταση τα 8ὲ- µατος. Όι πολόµιοι της κα- Βαρής αυτής πολεμικής, ας τρέχουν στην Ελλάδα να Βμοιν ενοχοποιητκά στοι [ χεία, ας δανείζονται απᾶψεις και ρθρα Ὑκι να τα ὅη- | µοσιείουν. στις εφημερίδες. | Εκβέτουν μόνο τον εαυτό τους. ο A 8