Η εφημερίδα -- περιοδικο ΓΝΩΝΙΗ Η άψογη στάση της Αθήνας Το ὅτι α τύπος ὀμέρηεται κρίσιµες στυπιές εἶναι κοινά αποδεκτό, Δεδομένα επίσης ναι ὅεν μπορούμε να το τρΏ- ποποιήσουµε, είναι ὅτι σ’ αιπές τις Ηρήσμες στυμές σι- νέπεσε να έχουµε και την κοθικραία ἐκφράση τής ὅη- µοκρατίας, το εκλαγικό δικαίωµα του πολίτη να επιλέξει τον Πρύεδρα της Δημοκρατίας. Η προεκλογική περίοδος προχωκκέ ὅπως προχωρεί, ὑμαλά σε γενικές Ἠραμμές. Αυτό ποι ἃα θέλαμε να επι- σηµάνσουμε µε το σημείωμα αιπό, αλλά και να εΞάρουμε, ECVE, TY CUM πολιτή μαι ταµτική της ελληνικής κυ- βέρνησης, αλλά, μπυρωύµε να πούμε ππι ολόκληρου Tow πολιτινοή μόσμοι της Ελλάδας vo μείνει paced at αιπή τη διαμάχη. Γνωρίζυυμε ὅτι Σάποια πόμµμιτα αποτάθηκαν oF EEA - ga κύμματα της Ελλάδος, ζητώντας βοήθεια μαι ενί- σχυσή στην προεκλογική τους επατρατεία, Μνα ταντική που παι στο παρελβόν εἰχε ακολοικ]ηθεί. Άλλωστε κἄ- ποιες πληροφορίες αποµαλιπτικές των πρώθέπεων ναι ὑιαθέπεων μερωκύν Μομμάτων και Μάποιων υποψηκρίωην δημοσιεύσαµε και στην προηγούµενη ἐκδοσή µας, ὅη- μοσιεύουµε και στην παρούσα µας ἐνδοση, Για peg oui ὧεν έχει (πµασία: Ηταν ανημενόμενο, Εμείς κρατούµε και επισηµαίνουµε τη στάση της ελ- ληνικής κυβέρνησης και των ελληνικών πολιτυκὴν κομ- µάτων. Φρόνιμα πράττοντες, απέφυγαν επιμελµώς να αγαμειχαύν στις κυπριακές εκλογές Κι αυτή τους η στάση σίγουρα προκάλεσε πικρία µεταξύ των opel δετών μαι αδελωών κομμάτων στην Κύπρα. Αλλά η τή ρήση καθαρά υπέτείης στάσης απύ πλευράς Αθήνας, στις εκλογές τής Κύπρου έχει την εξήγησή της, Πρώτα οἱ Έλληνες αδελφοί αναγπυρίζουν το ὅκ- μαίυμα ασ εμάς να πρένουµε παι ανεπηρέπήτα, ν΄ ἅπο- ᾠασίσονμε ποιόν θέλουμε να Πγηβεί του αγώνα µας γμι τεῤματισμό της ματοχής. Ὑστερα, ῃ στάση αυτή των Αβηντὺν ὅεν μπυκεί ντ elvan άσχετη µε την ανεξάρππη, ἁημοκρατική, επιτυχημένη, πυτής και επτής Κύπρου, ἁμοιυβέωνηση Βασιλείου οτην πενταετία που πέρασε. Δεν μπορεί παρά οἱ εν Ελλάδι πολιτικυί παράγύντες να εμτιμούν ως αξιώλύγη μαι ση- μαντινή την προεδρία Βασιλείου, γερονὺς που dev τοις επιτµέπει να θέλουν αλαλγή γωιμμής πο τακτικής στα µείζανας σημασία εβνιμά θέµατα που απασχυλούν τον ἑλληνισμό και για τα οποία Αειηωπία μαι Αθήνα (με αι- βέρνηση ΠΑΣΟΚ, αλλά κα Νέας Δημομρατίας) την τελειπαία πενταετία ερμάστηκαν µεβοδικά, σε αμαστή συενργασία µε αλληλονατανύηση και αλληλοπεβααμώ, παπιμαίνοντας να καλρουν ένα μεγάλο τµήµα του ἄρή- μοι που ὥσυμε να ἀμησλσουμε, Εμείς χαιρόμαστε γα τη σιπεομαπία αυτή, χαιῤόμηστε 'μα την ἀφμογῃ ὑπάσῃ πο τηρεί ή μήνα τις ελογές τής Εύπραι, παρά τις οχλήσεις που ἠέχεται από τη Άκι- πακης κα ελπίζοηµε καὶ ειύµαητε σι σχέσεις των dio TLevoa να. oueeyiooiw μπι µετά τις εκληες ια να ἔχσυμε προαπτικές θετικής αντιμετώπµσης των μεμάλιων ἑνεκών προβλημάτων που βρσμώονται τα ὀράμο τοι ελληνισμοή. Ω ΕΚΛΟΤΗΣ