Back

ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

αλά οἱ ηγέτες γε- νιωνταν. Ὁ πρω- τότοκος ος. του βασιλιά ήταν ο φι- σικὰς Διάδοχος στην ηγεσία µιας χώρας. Καλός ἡ κακός, ἕξι- πνοας ἡ ηλίβος, µε ἦθος ἡ ανή- Βικος, ἧταν ο ἡγεμόνας. Σήµερα οι ηγέτες γίνονται. Στο Δημοκρατίες οι λαοί, µε βάση κάποια διαδικασία, εκλεὲ γουν την ηγεσία τοις και τον πγέτη τοις. Το πώς αποβαίψει κανείς πγέ της εξαρτάται απὀ διάφορους παράγοντες, Η τύχη και οἱ ιδιαίτερες εξαρετπκές πε- ῥριστάσεις παίζουν συχνά απο- φασιστικό ρόλο. Ακόμα, Χπ- PIOPOTKESC προσωπικότητες αναγνωρίζονται και on- μιουργούν ηγετικές φυ- σογνωμίες. το TW παρακτρίει τον ηγέτη εἶναι κάτι που ποικίλλει ανάλογα µε τς απαπήσεις κάθε λασύ και κάθε επαχής. Ενεῤγητικότητα, ευφυῖα και χαρακτήρας, εἶναι απαραίτητα πρὀσόντα για ένα ηγέτη. Λε- πτοµερέστερα απαπείται απὀ ένα ηγέτη φυσική και γευρικἡ uyeia, ακεραιότητα, εγ- Βουσιασμός, απο- Φασιστικότητα, αἰσθημα εἰ- Βύνης και πίστη. Βέβαια την πγεπκήἡ προ- σωπικότητα δεν μπορείς va την καλοιπιάσεις. Δεν µπο- peic va βόλεις σε καλούπια την χαρισματική προ- σωπικότητα. Υπάρχει πάντα συπγκερασµός και ιαορροπία ιδιοτήτων και σε κάθε ηγετική φικπογνωμία αυνυπάμχοιν γνωρίσματα, που ποικλλουν, και προβάλλανται ανάλογα µε τα βαθμό επικρἀτησής τους. Και αμτόὸ διαφαίνεται απὀ την παρακολούθηση της ζωής και του ἔργου των ηγετών. Γι αιπὀ και τα πιο πάνω απο- τελούν τα απαραίτητα, ta pt ψμουμ. προσόντα, που évac ηγέτης πρέπει να ὀιαθέτει. Για να λέγεται ηγέτης. Ε Ἀγες µέρες ο Κυ- πριακός λαάς επι- λέγει τον ηγέτη TOU. Τον άνθρωπο, απὀ τις ano- φάσεις του onoiou ba εξαρ- τηθαύν το μέλλον του τόπου κα ο τρόπος ζωής των πο- AITO. Tov άνθρωπο, που πρέπει να αποτελέσει το ὑπτατα κα- ταφύγιο του κάθε αδύνατου, ασήµαντου και ανώναπιου πο- λίτη. Τον ἄνθρωπο, που πρέπει να κάνει τον. πολίτη να al σθάνεται την κρατκή πα- Ρρουσία σαν ελπίδα και προ- φύλαξή του. τον ἄνθρωπο, που ομείλει να εξανθρωπίζει το νόμο και την απρόσωπη, ὑικρή και ἀήκηκη κρατική μηχανή. Ὁ καθένας ἔχει υπέρτατο κα- Βήκον και ἵἉμστη υποχρέωση Vo προβληματισθεί σοβαρά. Προβληματισμός και σκε- πτκισμός εἶναι τα απαραίτητα εφόδια τοι κάθε σικειδηταύ και υπεύθυνου ψηφοφόρου. Η προσωπικότητα του κάθε EN OWET EKAOTQN ϐ ηγέτης μετριέται την ώρα της κρίσης υποιµηφίου εἶναι τα πρώπιστο κριτήριο. Πρώτα εγκρίνεις τον μαντατοφάρο και ἐπειτα τὸ µή- νυμα. Αν απομρρίπτεις τον κἠ- ῥυκα, τὸ κήρυγμα εἶναι Πε- μµπτό. Τα παρελβὀν και τα έργα του καθενός αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Τα μέλλον του καθενός είναι γραμμένα στα παρελθόν του, λέει µια παροιμία. πρωστὰ στο Add Βρίσκονται σήµερα τρεις υποψήφιοι, | Μεταξύ τους και ὃ κ. Γλαύκος Κλη- ῥίσης. Είναι δκακυμα Tou Ku- ρίαρχοιι λαοί να εγκρίνει ἡ να απορρίψει τον υποψήφιο του Συναγερμού και του κ. Ρο- λάνδη. Κρίνοντας τον πρώτα σαν άτομο και ἐπειτα την εξαγ- γελµένη {ἡ πολιτική του. Για χίλιους λόγους Ga no: ρούσε κανείς να απὀρρίψει τον κ. Κληρίδη. Κι ο καθένας απ' αυτούς τοις λόγους θα µπα- ρούσε amd μόνος τοι να απο: τελέσει Ἀόγο απόρριμης. Πόσο μάλλον cho patil Οι τελειπαίες [μόνοι] προ- εκλογικές µεταμφιέσεις του κ. Κληρίδη, πείβοιν και τον πια δύσππιστα πολίτη απο τα τόπου ὅτι ὁ εκλεκτός του κ. Χρυσόσταμου Σοφιανού Sev διαθέτει τα προσόντα που θα μπορούσαν να. Tov χα ρακτηρίσουν ικανό και αξιά- πιστο ηγέτη. Μήπως ὁμώς και τα έργα και οι ηµέρες του αφήνουν οποια- Grote αμφιβολία για την πο- λιπκή του συνέπεια Όα µπο- ρούσαν να γραφούν τόµοι ια τις αδυναμίες, τις ασινέπειες και τς ελλείψεις του κ. Κλη- Ρρίδη. Δεν υπάρχει ὅμως οὖτε χρόνος, οὔτε χώρος, οὖτε λόγος. Αρκεί µόνο να ϐΒυ- μηβούμε τί ἑλεγε ο ἴδας πα τς ἰδέες Γκάλι και τὶ λέει τώρα. Άς΄ θυμηθούμε το άρθρα τοι Tov Mao Tou 1992: Ἔπι- κίδυνες εἶναι 6ἱ φωνές που ακούγονται στη Ge µας πλευρά για απόρριψη της ἐκ- Βεσης Γκάλι και του ψη- plopatag 750. Τί ἔλεγε παλαιότερα ya Tov Πρόεῦρο Βασιλείου και τί λέει σήμερα. Συμφωνώ µε την πο- λιτική Βασιλείου” ({Zu- vevTeuEn στον “Aya@va 19 3.1988). Ας θυμηθούμε ne τοποθετήσεις Tou yo το διά- Aoyo. Ξεπερασμένη ὅκι- δικασία ὁ διάλογος” έλεγε το 1983, ενώ το 1988 εδήλωνε: 'Και πάλιν η πολιτική του δια- Κόγου θάλλεται. Με µανία. Με επιπολαιότητα. Με ame- ρισκεψία”. Και στην ἴδια δή- λωσή του ἐλεγε Ἱπα το Άη- µοκρατικό Κόμμα και του Πρδεδρὀ του, που σήµερα τους εκλιπαρε για σι- ηκυβέρνηση: “ᾳ Πρόεδρος του ΔΗΚΟ δεν εἶναι τίποτε άλλα, Tapa πρόεδρος ενός φθί- ναντὸς κόμματος. Ὑπάρχει λόγος να ᾖἔαπ- νάθυμηθούμε τα ύσα ο κ. Κλη- ρίδης καταμαρτυρεί στην 'Κα- τἀθεσή” του στο Μακάριο και που δεν τόλμησε ποτὲ να Τα πει ζώντας τοι Μακαρίου Ἡ τη στάση του ενάντα Tou Γρίδα,... ϱ ηγέτης και η αρετή του µε- TRETa την ώρα της κρίσης, Όχι εκ τοι ασφαλούς και εκ των υστέρων. Αν την ὥρα της κρίσης, της διαμάχης και του κινδύνου, έχει το θάρρας va σηκωθεί, να στοιχηβεί και να μετρηθεί µε την ορβότητα των θέσεών του και το θάρρος της γνώμης του. Και ox την ώρα Tou ύποπτου συµ- φεροντολαγικού υπολογισμου. ᾳ κάθε αδι]- πολίτης, ασήµαντος, νατος και αν- νυμος πολίτης αυτού. τοι. τάπου, θέλει Προ- στάτη τον Πρόεδρό τοι, Κι όχι προστασία ... and τον Πρό- εδρα του. O θεσμός Tou προεδρικο αξιώματος. χρειάζεται προ- στασία απὀ τον Πρόεδρο, Ka oy ο. Πρόεδρος προστασία απὀ το Βεσιὸ. Οἶπε ταύτιση προσώπων και θεσμών sm τρέπεται, Γιαά ὅταν τα πρό- σωπα πέφτουν, ῃ πτώση TOUS παρασύρει και τους Βεσμούς. Και η πτώση των θεσμών εἶναι TG TRO πολλές φορές, μοιραία Ία τους λαους. ΛΑΙΔΑΛΟΣ