Back

ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AMYNA

Βουβευτής πθηρώνει ξένους eS ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AMYNA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ Βαιιλευπὺς ου. Δημοκρατικού Συναγερμού” εξάρµτσε Πρόσφατα στην Ελλάδα µε σκοπύ και στόχο να σιρκενταώσει στοιχεία που να τοι επι nig Επίπονες σωνομιλίες τοέπουν να ακανδαλολογήσει προσωπικᾶ κατα του seme Oe ee 0 Pare υπουργοῦ Άμυνας κ. Ανδρέα Αλωνεύτη kal ye- κάατ ν a. nei .. γνωρίσει το δικαίωμα επιστραφής τιν νικοτερα της Κυβέρνησης. . πρασφίπων κά TO ὀικαίωμα πε- Πρέπει να πούµε ὅτι ο βουλευτής ενεργούσε µε μιουσίας. Αυτὸ ΕΠΕ πα πρασιωική πρωτοβουλία, αλλά ἠλπιζε πώς στην πε- και εἶναι επίτευγμα της πο ρίπτωση που Ba εὐρισκε ενοχοποιητικά” στοιχεία των. Χρφισμῶν τοι. Προέδρου α: βα ενέπλεκε στην προσπάθεια του, βοηβούσης, και σιλείου. Βεβαια ο Ντενκτάς µε ὀιάρορες : FI Toopacne apevite, να ay ae oe της προεκλογικής περιόδου και το Δημακρατικό βαστὸ αυτό το δικαίμμα αλλά to γε- Συναγερμό”. ασνος ὅτι τὸ αναγνώρεϱε, εἶναι σημανταῦ Η. αποστολή Τὸ κ, βουλειτή στέφθηκε and ἁπλο ατα χέρια µας, που ἀπά την κᾶ- γάτητά µας να το χειρσθούµε θα εξαρτηθεί η εφαρμογή του. πλήρη ... αποτυχία, av Ka εἶχε επαφές µε δη- µασιαγράφαικς, εµπάρους ὁπλων και Ἐν ενεργεία Kal o To waves vo Χπρισθεί παραπέρα τὸ κι αξιωματκούς, παοσφἑροντας μύλιστα και χρήματα, πρισκό είνα ο Πρύεδρος Βασιλείου, στον ος Ὁ ενώ η επίσημη Αθήνα δεν Δέχβηκε να ἔχει καμιά Agog jag Ga Swivel αμαιξωμένη εντολή νά ιν επαφἠ μαζί του, Όλα τα αποκολιητικά στοιχεία µε η εχίσει το εθνικά ργο. ἵνα. τή δικαίωση Των ee . g ΣΕΛά προσφύνων µας. για τη δικαίωση πις Κύπρου µας συγκεκριµένα ονόματα δημοσιεύονται στι Απερήῥῥαστα και κατηγορηματικἁ ο Πρὐεδρος [θα Βασιλείου διακήριιξε πως οὖπε ἄεκτηκε, οὖτε δὲ: —— - YETOL QUTE Ko. BG πεί τις ἰδέες Γκάλι σαν Gaon, AGOne TOU RUNpIKOL! MpAgAneto, Ἡ αὐτὸ και δεν µπορεί να Geass περµαπσμµενΏ τον αγώνα, παρά μέχρις ὅτου επιτευχθεί λύση δίκαιη και βιώ- oun, mou Ba διασφαλίζει τὸ δικαίωµα επιοϊραφής και περιολισίας ὁλων των παοσι γώ Ὁ λαός γνωρίζει πως α Γιώργος Βασιλείου είναι ο ἀνβρωπας πο τιμά πο υΠτκμπεις TOU, Nou νοιώθει ὄεσμευμενος µε τις δοκηρήξεις Tov, To απόδειξε. κατὰ την πρώτη το Βητεία Kol Ba To αποδεεξει κὀι στη δεύπερπ, την οποία. Οριστκα και αμετάκλητα Ba tou την αναβέσει ο κμρίσρχος λαός ο Γιώργος Βασιλείου εἴναι o nyém mou Twa Te υποσχέσεις του. Βουλευτής πληρώνει ξένους ΚΑΛΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AMYNA Ε µια πρωτοφανή σε ήθος και περιεχόµενο ενέργεια σε βάρος της πατρίδας του, προέβη βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού” ποι τα τελευταία χρόνια ανέλαβε ως ο µέγας προστάτης της ἄμυνας της Κύπρου. Ο βουλευτής αυτός πήγε πρόσφατα στην Ελλάδα και προσφέροντας ακόμα και χρήματα, επιχείρησε να συγκεντρώσει στοιχεία που θα βοηθούσαν να “φάει”, ὅπως ο ἴδιος αρέσκεται να λέει, τον υπουργό Άμυνας κ. Ανδρέα Αλωνεύτη. Η πολεμική του βουλειπή αιπού κατά του κ. Υπουργού, άρχισε τα τελευταία χρόνια και έχει ελατήριο, ὀχι το γΜήσιο ενδιαφέρον για την άμυνα, αλλά οικονομικά συμφέροντα για τα οποία θα δοθούν επεξηγήσεις στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Ταν τελειταία Καιρὰ η παλεµική Tou Βομλευτή, εντὸς και εκτός Βοιλής κατά του κ. Αλώγεύτη εντείνεται. Σπεύδοντας να εκ- µεταλλευτεί και την προεκλογικὴ περίἰοὅο, oo foukeuTAG ava- λαμβάνει πρωτοβουλίες που σ- youpa ὑημιώνουν kal To Koya του, μα που ενεργεί προσωπικά, ΕλΠίζαντας ἁμιως πάντα ότι θα πε- πίχει να Εμπλέξι στην προ: σπᾶθειά Tou αυπή και το Δη- µοκρατικό Συναγερμό”. Πρόσφατα ο βουλευτής, µε Ύε- µάτο το πορτοφβόλι του, πήγε omy Ἀβήνα µε σκοπὀ να πλη- ρώσει πα να συγκεντρώσει στοι- yeia mou Ba στὴκίαν τις κα- τηγορες του. πα δήθεν ατασθαλίες στα Ταμείο Άμυνας κάι ια αγορά ακατάλληλο οΠλι- σμού. Στην Αθήνα εἰχε επαφές µε αν- Βρώπους που νόμιζε ὁτ Ba tow βοηθούσαν: Είδε δη: µασιογράφους, εμπόρους ἁπλων, εν ενεργεία αξιωματπκαὺς του ελ- ληνικαῦ, στρατού που σχετίζονται µε την Κύπρο και άλλους. Πρυ- σπάβεια να ἔχει επαφὲς και µε την επίσημη πλευρά απέτυχε, η’ αυτὸ ο. κύρος Βαυλειπής Πνέει τα µένεα κατὰ me Μέας Δη- μοκρατίας”. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά ονόματα απ᾿ αυτούς mou o KO πριος βουλευτής εἰδε στην εξόρ- unary Tou: Σνναντήθηκε: απ Me tov Ἠυώσπόὸ Gn pomeypapa tou SKY Ka- κασυνόάκη. Ὁ Κακαουνάκης είναι. Υνωστός δη- µοσιογράφος µε ιὔαίτερες επιτυχίας ὅταν τοµέα της ερευνητικής δη- µοσιογραφίας, απ Me Tov έμπορο ἁπλων Λια- κουνάκο, ιδιοκτήτη της εται- pelac AXON. @ Me το Βασίλη Βητήιλαίο, επίσης ἐµπορο ὁπλιων, (δίο- κτήτη της επαφεᾶς ἄοβαἱ Τιπάε. ο Βητζηλαίος υπη- ρέτησε στην Κύπρο επί χού- ντας ως ανώτατο στέλεχος, της ελλαδικής ΚΥΠ mou δρούσε στο νησί την εποχή Εκείνη. α Συναντήσεις είχε επίσης µε αξιωματικούς. του ελληνικό στρατοί, τα ονόματα των οποίων κατέχουµε αλλά αποφεύγουμε προς To παράν δηµασίοποησή τοις, μια και οἱ αξιώματικοί εἶναι εν ενεργεία. α Τέλος o βουλευτής απΏ- πειρώθηκε να δευβετήσει συναντήσεις και µε την επἰ- σηµη ἑλλαδική κυβερνητική πλευρά, κάτι όμως που ὅσν μπόρεσε, συναντώντας πλήρη άρνηση, γεγονός που τον ἐνανε να τα ἔχει µε τα κυβεριύν κόμμα πῃς Νέας Δημοκρατίας”, Ἱπατί δεν του βοήβησε στς προσπάθειές TOU, Όπως και προηγουμένως ανα- φέρβηκε, π. σταυροφορία αυτή του βοιλεπή τὸ! “Δημόκρατικού Συναγερμού ἑχει ελατήρια κα- Βαρά προσωπικά που σχετζονται ασφαλώς µε οικονομικά συµ- φέροντα, Npéow Tou στενού ο- κογενειακού περιδάλλοντος του δουλευτή επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να καταστεί 5 µεσάζων µέσω του οποίου το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, θα προ- μηθεύεται τον οπλισμό της ΕβνΙ- κής Φρουράς. Ὅμως τα Ὑποιργείο, σταθερό στην πολιτική που χάραξε απὀ την αρχή που ανέλαβε η Κυβέρνηση Βασιλείου, για απευθείας προ- pide απλισμού απὀ τι Kd τασκειάστριες εταρείες δεν έδωσε την εἰκαιρία για εκολο και γρήγορο πλοιπισμὀ, Από εδώ λοι- πόν ορμώµενος ο κ. βουλειπής επιχειρεί λισσωδώς τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας Kode µέσα να βρει τρωτά στο υπουργείο Άμυνας για να πλήξει τον υπουργό κ.Ανδρέα Αλωγεύτη. Η αποστολή που ανέλαβε στην Ελλάδα, ήταν η κατάληξη στο τε- λευταῖο σκαλοπάτι τής κά τρακύλας τοι χωρίς ωστόσο να μπορέσει να εφοδιαστεί µε οπυια- δήποτε στοιχεία. Αντίθετα εμείς Είµαστε σε θέση να αποκαλύµουµε στη συνέχεια κα ἄλλα στοιχεία γύρω απὀ τη δραστηριότητα του κ. βαλαπή. ..α ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Πικραμένοι και χολωμένοι εἶναι αι επιτελείς τοι! Λη µοκρατικού Συναγερμού, Μαή η Νέα Δημοκρατία” και κατ επέκταση η ελληνιμή κυβέρνηση «αρνήθηκε πει σµατκά va ἐλβε αρωγας στην πολεμική που ο ΔΗΣΥ ανέλαβε κατά του Mpordpou Βασιλείου, ιδιαιτερα στο εΒι]- KO Geo. Είναι γνωστά ὅτι και προ- σωπικά, α Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υποστηρίζει πλήρως και σιιµ- φωνεί µε την πολιτική γραμμή που ο Πρόεδρος Βασιλείου ακολουθεί στο κυπριακό, κάτι TOU μΕΧΗΙ ΠΡΙΝ Guo µήνες χοβωμένος ϱ ΛΗ.ΣΥ. µε τη Νέα Δημοκρατία ἑπραττε σε απύλυτα βαθμό και ο Πράεδρος του ΔΗΣΥ κ. Γλαύκος Κληρίδης. Έτσι δεν ήταν δυνατό α κ. Μη- τσοτύκης να επιτρέπει στον εαυπόὸ του ἡ σε στελέχη του κὐμματός του να αναλωθούν σε εκστρατεία κατά του Κ. Βασιλείου, mapa τις Εκ- κλήσεις τοι! ΔΗΣΥ. Me wiv ἀρνηση αυτη της Νέας Δημοκραήας”, α επι- τελείς τοι ΔΗΣΥ στράφηκαν προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και προσωπικἀ ταυ Πρδέδροιι του Κινήματος κ. Ανδρέα Πα- navipéou. Είμαστε σε Βέση να απο- καλίλµουµε ὁτ. πριν τρεις βδομάδες περίπου, ανώτερο απέλεχος του ΠΑΣΟΚ ἠλβε προσκεκλημένος του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία γα επαφές µε την ηγεσία του κόμματος. Μια πουλάχισταν σύσκεψη ἑγνε σε σπίτι στελέχους του ΔΗΣΥ om Λεικωσα, στην παρουσία και τοι Προέδρου Tou Δημοκρατικοί Συ- ναγερμού” κ. Γλαύκου Κλη- pidn. Φαίνεται ὅμως on oe 7 προσπάβεια aut) toy AHEY δεν καρποφύμησε, παρόλο Tou κύκλα του κόμματος ἄφησαν να διαρρεύσει ὁτι θα εμφανιστεί αὐντομα σι- Νέντειξῃ Ανδρέα Ma- πανδρέου oo ϕφι- λελεύβερα”, µε την οποία Εμµέσως α προκρίνεται η ανάγκη ολλαγής κυβέρνησης στην Κύπρο. Ιδιαίτερα οι του ΔΗΣΥ Ῥα ἠβελαν vo ane σπάσοιν δηλώσεις εξ Ελ- λάδος και ιδιαιτερα απὀ πλευ: ῥράς ΠΑΣΟΚ σχετικά µε το Τε του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 788, ia το οποίο ο ἴδιος ϱ κ. Παπανδρέου ανα- φέρθηκε σε θετκά στοιχεία που περιέχει. Πάντως, τόσο ο ΔΗΣΥ, όσο καὶ τα κόμματα του Με τώπου” φαίνεται να απο- τυγχάνουν να εµμπλέξοιν τς ελλαδικές πολιτικές ὅυ- νάµεις στον πᾳοεκλογικὸ αγώνα της Κύπρου και ιδιαί- τερα να τις συστρατεὐσουν στην πολιτική τους κατά τοι Προέδραι Βασιλείου. Μπα