= ϕ . po TOALMKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. κ. Ὅμν τοῖς δὲ: πλωμαατικοῖς κύκλοις τῆς Κωνστ παντα | wurehtis βεδαιοῦται ὅτι ἐσχάτως ἐπῆλβε, παλύωδία ο Ἐεὶς τ πολιτικὴ» τοῦ Σουλτ τχνου( ὑπὲρ τοῦ. ζεβίδου καὶ τῆς ἐθνικῆς. ἐν Αἰγύπτῳ μερίδος ν΄ Datverae, ὅτε, | τὸ Αἰγυπτιακὸν κρῆμα ἐθευματούν ages πάλιν, Fag ἘΠύλη, Fats 328 wos ἤρξατο ἀνχἡχἡδὸν: κολακεύορόἁς i | ea. Γαλλίαν, ἥτις τοσοῦτου εὐτόλιέως ὑποστηρίζει. robs? 7 δικαίους ἐθνικοὸς τῶν Ἑλλήνων, sous ᾿ἠβέλησε διὰ τ τοῦ μέσου πούτου νά Soy ὑπερασπ]στὰς παρὰ” OTS Eye τα γενέαι Γόλλοις Δημοκρατικοῖς, οὔσινες ἐπίσήμὼς μα. ἡκήρόξαν ἤδη ὅτι τὰ τελευταία <0. Κεδίβας, espe - {δεμίαν wre έχουσι τῇ Εὐρώπη ἀφοριῤε, ‘ ας ὅτι ἐνεργητικὴν κατ’ αὐτῶν πολιτική : yAlz, γενομένης. ἐπερωτήσεως περὶ ο. it ἁγγλικῇ Βουλῆ, ὁ ἹΚ. pgp ὑφυπουργὸς ent. } ἐξωτερικῶν, διέψευσεν. ὄτεμπάρχει διαφωνία. μεταξὺ | τῶν ἀνακτοθουλίων τοῦ os ‘eal τῶν Ἠαρισίων, τινα τοὐναντίον, ὡς εἶπεν, “gist 220? Cha σύµφωνα ἐπ). 00 Alyurttaxod ζητήματος. Ωὕτώ λοιπὸν αιωπηλῶς : Ἑδρώπη πχρεδέξατο τὰ ἐβνικὰ τοῦ Κεδίδου µέ-.. 4 aut 70%, τὰ ὑπ) αὐτῆς τῆς Stas πού: τος Ὑαρακτηρισθέν- τα ὡς πολιτικὸν πραξικόπημα καὶ ὡς προσθολΏν, µόνον ᾿ αν.) διὰ τῆς καβαιρέσεως αὐτηὮ ἱκανοποιουμέτην: Thy πας ὃς λινῳδίαν κα τῆς Εοωπαϊκῆς πολυτικῆς δέον We . | λάθωσιν ὑπ' ὄψιν οἱ πολιτικοὶ τῆς κια, πειθόμέ-᾽ νοι τέλος ὅτι αἱ αμ μειᾶπι τοατηρίζουσι, μὲν διὰ του λόγου πᾶν ἐξωτερικὸν ζήτημα, ἐμμέσως ἡ ἀμέσως. ': aids Ἐνδιαφέρον,. ἄλλα ὀυσκολώς ἀσθάζονται βίαια ae ex, EGIRIG Trgeunintougtw ety Tz5 Eved’ [ξίας αὐτῶν ος : my ἅλαί, busueKtau. Ό,τι κατωρθώθη. µέχρι σήμερον.» Bee “onta: FeO Ἑλλήναβάητήματος ἳ Elvat “analy, x20! ae: ο ---..-------- μυ” was, προκειµένου νὰ nerdy Ἄ Πύλη-καὶ. νὰ παραχω- ρήση ἐκουσίως ὅ,τι ποὸ αἰώνων καταχρατεἰ Τοσοῦτον πεισματωθῶς Ἱαὶ δεωρεῖ ὡς ἴδιόν Ἆϊς κτήἁα. Δυστυχία εἰς τοὺς λαοὺς, ὡς καὶ ele 2x άτομα, τοὺς περιαένοντας. ἕ ἄλλων σωτήρίαν. Καὶ . πάῤαδε ὁ μυς ὅτι αν 5 ρέφων διαµ. σεών καὶ τῶν μαρικῶν. πιδεί- a ο νανται, Ὃ παρβόσν. Οὐδεὶς, ἐσμὲν βέδαιοι σχέπτετχι σπουδαίως να ἐξαγάγη ὑπὲρ ἡμῶντὰ χάστανα ἐκ τοῦ πυρός. Τὸν καθόλου ἑλληνισμόν' δὲν. ἐχαροπάέηξ- σεν ἡ περὶ παρεμβάσεως τῶν tee Κωνσταντινουπόλει πρεσθευτῶν εἴθησις, ἀλλὰ τὸ ἐν Δεπενῶ, παρά Ίτὰ σύ-' Ὕορα τῆς Ἠπείρου, σχ ηματιζόμενοῦ | te 10, 000 a= ὁρῶν στρατόπεδον. Καὶ ἐν Θεσσαλία, ὡς διὰ: τῶν τη: he Ὑραφηµάτων τῶν Τεργεσταίων Φύλλων ἐμάθομεν, σχηρατίς ζεται ἄλλο στ ρατόπεδον, ἐν. ἀνάγκη δὲ.θά:κλη- θῶσιν εἰς τὰ ὅπλα αἱ δύο Χλάσεις τῶν ἐφέδρων καὶ Ἡ μετ ταβατικὴ ἐθνοφυλακή. Ιδού ποῦ ἔγχειτχι ἡ σωτηδία, ἰδοὺ διὰ τίνος «έσου θὰ ἰκανοποιηθῶσιν οἱ ἑλληνιχοϊπόθοι, οἱ µόνοι παραγκωνιζόμενοι σήμερον ὑπό τινων. δυνάµε- wy, wi) Rehowadiy νὰ παραδεχΏῶσιν ὅτι καὶ οὗτοι ἄποτε- ‘Assay ἀναπέσπαστον τῆς Βερολινείου συνθήκης µέ- Ρος. Ὁ Δελιγεώργης χατὰ τηλεγράφηµά. πι τῶν 28 τοῦ ᾿Ῥέουτερ ἅπι τεβίωσεν. Ἐν Ἑλλάδι γενικὀν. ἐπικρατ τεὶ πένθος, Ὁ cerno οὗτος, εἷς τῶν διακεκριμένων. πολιτικῶν καὶ ρητόρων τῆς Ἑλλάδος dover ἀληθῶς κενὸν δυσαναπλήρώτον καὶ μάλιστα χατα Thy inoy hy: ταύτην, καθ᾽ ay ἔθνος ἔ ἔχει ὑπέρ ποτε ἀνάγκην 7 παν- πὸς ἀνετιτυγμένου καὶ πολιτικοῦ. ἀνδρός, δυναίλένου διὰ τοῦ λόγου, Ἡ τοῦ καλάμου του νὰ ὠφελήση. αὐτὸ. αλλ’ οὕτως ἔδοξε. τῇ κακῇ τῆς Ἑλλάδος: μοίρα a Ερισκαμέῃ νὰ αμ) ἐν ὥραις δειναῖς ἐκλεχτό ox shavers