er ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ EN AAPNAKI. αφήσω + Κατὰ τὴν ην ἑ, ὦ- τῆς ἑορτῆς τῆς Α. Μ. τῆς Βασι Ἀίσσης σπουδαίκ διαδήλωσις ἔλαθε Κώραν ἐν τῇ, πόλει τῆς Ἀάρνακος. Τὸ ἄνθος τΏςένταῦθα κοινώνίας, παρακοχουθούµενον ὑπὸ πυχκνοῦ πλήθους λαρῦ καὶ συνοδευόµενον ὑπὸ «ὑδωπαὶ κῆς μουσικής, παιανιζούσης hited Davee τεμάχια, µιτέ: η εἰς τὸ Ἑλληνικὸν πρἸξενεῖον Καὶ -ἐζητωκραύγασιν ὑπὲρ τῶν. Α.Α Δ.ΝΠ τοὔΒασιλέωςτῶν Ελλήνων, τῆς Βασιλίσσης, 200 -Araddyou καὶ τῆς :ἑνώσεως [ τῶν Ιωαννίνων. Ὁ ὅπο όξενος, Κ. Ἡ Βασιλειάδης, “ἐξελθὼν εἰς τὸ παρᾶθυ βουι πὐχαρίπτησε τὸ πλῆθος, ἅπερ κατηνθύνθη «παιανιζού σης τῆς μημσικῆς τὸ ταῦ Σολώμοῦ.”.. Απ΄. τὰ κόκκαλα θγαλμένη “κτλ. εἰς τὸ Αιοικητήβιου, ζητωκραυγᾶσαν ὑπὲρ τῆς, Α. ΧΜ. τῆς Βασιλίσσης. τῆς Αγγλίας χαὶ Αὐτοκρατείρας sav ΩὨδιῶν ‘OK. (4 han, drown σης τῆς πόλέως Adavanos, ἀπὸ τοῦ ἐξώστοί ο πὖχ στησεν επίσης τὸν λαῦν. Κάτόπιν ἀπκξάπαντες χατηυθον θηζαν εἷς τὸ Γαλλικὸν προξενεῖον ὅπου ἡ ἐν μούσωὴ παιάνισεδην Μασσαλιώτιδά τὸ -δὶ πλῆβος- Fon πραύγασεν brie ro εὐγενοῦς Γαλλικοῦ ἔβνους, Ἄηνος Βαδεγκτᾶνας,Γαμβέτα, μαὶ ὑπὶρ τῆς Ἰωαννίνων, Ὁ κ.’ Αοζών, L Ade εἰς τὸ παράθυρον ἵνα εὐχαριστήσῃ «τοὺς -Kumalove καὶ -τρὶς «διεκόπη ὑπὸ - τῶν. φρενητιωδῶν ἐπευφημήσιών τωνν ατινες ΄ἀντήχουν χαθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν, ταῦτα αἐπανέκβμψαν ες τὸ λληνικὸν πραζύεῖον, αὐτὰς Οίας καὶ τὸ πρῶτον ζητωκραυγὰέ } Re 2 τοῦ ᾿φιλέχ. ἑνώσεως τῶν' ν.ἐπανέλαθόν τὰς i . Soe ‘ vive Exnoros τὺ }.Κατελθόντες be | ν ὅτι ἡ Διοίχησις Αμμοχώστου, | Ἀλτίκς ὅλως ἀπήμάντους, οὐχ] / “Tay παριλβοῦσαν Ἀλβίμπτή Την εργασίαν του, κύρίοί τινες εἶπον Δι” ῥίσκετο tis lovee i% Λευκωσίας, συλλαθοῦσα δύο ἱερεῖς wavov igudaxvny, “E22: + tou ny aot sg ζητώ. “πρόξενος τῆς Γαλλίας, τρεῖς ἐξ. Μετὰ ταῦτα. καὶ διέλύθηόαν' ἐν) ἀλλὰ” χαὶ ητέάασεν καθχιριασα αὐτοὺς διὰ τῆς ἀποκοπῆς τοῦ πώγωνος, µύσταχος αἱ κόμηςσι, Ἡ εἴδῃτις αὗτη. ἄπτρατε δὲν διαδαβεῖσα καθ’ ἕην την πόλο ἐξήγειρε την γένικην ἀγανάκτησυν καὶ πάρατα ἅπαντις κλείσαντες τὰ µαγαζεῖά ο ων καὶ ἐκαταλάφα Αα παπὰν i ipyxateev ava sotainaay. ELT D BAFO Kal Ἠρώὰν ἀλλήλους, ἂν. βανδαλικἡ air πρᾶξις 170 δυνατὸν νάλάθη χώραν ὑπὸ την ᾿Αγγλικὴν Κυδέρνησιν, ats ἰπαγΏλήταϊ νὰ ἐκπδλιτίση ἁπασάν τὴν «Ἀνατολήνς Τηλεγραφήμτώῳ ἀπεατάλησαν πάραυτα εἰς Stave ayn SMe SN ον , . : . Atynzoctiey atin απαντήες ἐπεριμένετο µετα ψεγίότης ἄνω mouanat: ἧς τηλέγρα ay «ολ Περὶ Si pete ἐλήρθη a ie | Ρος “Atti gts ἱερίῶν πβιστάτη, ᾿Αγανάκτησις λαοῦ usflite 7 ab ολύγαι BUTE AEG SEG Ἠρχεσαν, am attbusiw ov Ree iF feylaty ert Matx ant Ohwv te mesure avy Om ulav xoauyny amedmrads nduvaOncxy νὰ ἑκπέμψωτιν kal τὰ ppb Ta. hat Κατχίτρινα χείλη των μίαν λέξον { νὰ mani away κανοποίηῷ. ᾿' Πάραυτα συνετάχθη ἄνα φοῤὰ πὸὸν την Ἀ. Μακαριόητα, tov’ ᾽Αλχιεπίσκοπον Κύ Toy NG, ἄναέγραφον Βλέπει, Αναγνώστης Κατωτέρω πλη ῥωθεῖσα ἀστραπγηδὸν δὶ ἄπει ῥίθμων ὑπογραφῶν καὶ γεν ναῖοι ἔράνοι «ἁάτεςίθησαν ἵνα ηλ έγραφπθὴ τὸ Ἱεγονὸς, εἷς'' ᾽Αγγλίαν. Λέανώρα: ἤρκεσεν ως ἀποσταλῶσι δέκα «πέντε τηλεγραφήµαρα ες Αγγλία», ἰς τὸ, Ὑπρυργεῖον τῶν Εξων- τερικῶν εἰς Ὅνν 'σΣίρ Δίλκει εἰς ό Γλάδστωνα, εἰς thy Χα waver, slg τὸν ᾿ΑρτὝχτων, αἱ τὰ !' Ἡμερήσια Νέα.) καί εἰς πολλούς ἄλλδύς εὐγωεῖς Ύρδους, εἰς' Αθήνας, “Key σταντινο0αθλιν καὶ Αὕωπτον κτλ ἐμπεριέγ. ουτα σζεδὸν τὰ,» BAe ARR Aas Avo dare dXeode πώγωνα, ῥῥατακάς καὶ κόαην δυο) ἱερζων, τοῦ μὲν, δικιἀπέκοψε᾽ ἀχάδον «δέν δρου ἐκ τῆς ἰδίας του ὀϊκίας, κο 7 00 |b, Sider” Bev ὑπέγραψι κλῆσιν, ἀλλ᾽ ἐπάρουσιάσθη τὴν «να Λεῖσαν ἡλέραν -ἓν πῷ- Διοικητηρίῳ. Ἡ πρᾶξις αὕτη πραΦολὴ οὑσαύ κατῶρτὴς: ἱερᾶς ἡμῶν θᾳησαίίας δεῖται tual, nee BT ὅτι: n Κωθέρνησις τῆς ᾿Ανάσσης θὰ δώσῃ δικαιοσύήμῃ MEM rece Taito dawn yh mods werden εἰς τὸ hiormn Hiss Kall ἐκλέ : ξκσα Ἠπιτροπὴν ἐσύστησεν αὐτῇ νὰ 4 ἐρουαιάσώ dig! “hv: [ Διοικητην καὶ νὰ παρακαλέσῃ αὐτὸν Ἡ :ἀμέσως ἀναγγείλη : τῇ κεντρικῇ. τὸ τόπου ᾿Εξουσία' τν ἄκνάκτηπίν pg καὶ τ αἰτήσ ἅμα την τικωρίαν τοῦ ἐνόχου.- σ Διοικητής: ἡμῶν. KY Cobhan οὐ µόνον ἐδέγχθη πρασηγόδὸς την.” Επιτροπὴν τν καὶ ἤκουσε τὰ παράπονα. τῶν κα λίκων Εὲτὰ ROAD: rod ἐνδιαγέροντος, WAN vA. uae vx mney 7, pr jets “Atixuclay tx Sinvex, five wovev va Skuta Fade Tae atuglz. Ἡ Επιτροπή ὑποσχεθεῖσα τοῦτο κοιν. γελασα τὴν ὑπόσγὶσιν ην Δἰόικητοῦ πα ρελάλεσεν ἅπαν ας ν᾿᾿ἀπιβώτῳ εἲς τά ἴδια, οἵτόες ὑπήκουδαν τάραυταγ ἀφδ of προηγόνμίως Cath ati yee brig t7g: ATM. vig Bote λίσσης Βικτωρίας καὶ ἐφώνάξαν ! Κάτω οἳ τάραύνοι κώσαλ.- οἱ βάρθάροι. '' Μιτὰ παρέλευσιν ἡμιαείας ὥρες ἀπιστάλητ ὑς μέρους τῆς Αύ Ελοκότητος «τοῦ | Αντιπσώπου. (3ό5᾿ μεγάλου λομαστοῦ Κύπρου τὸ- ἑξῆς ηλιγράοά κ λόπερ ᾿ εὐηριστήθη ἃ Διοικητής ἡμῶν ν᾽ἁθοστείλῃ: bg. eo Rave } ywoarhpiey 8 8 Kees: ὅπως ἴδωσιν αὐτὸ ᾿ἅπαντες:τ: 2 Χθὶς εἶδον τὸν Αρχιεπέτέοπὸν καὶ ὠμίχησα μετ ἀὐτοῦ - πιρὶ τῆς ὑποβέσεώς: ᾽Αιιμχώστοῦ.: Σήμέέρον δὲ ἀπίστειλά:: ἐπιτιτραμίλίνον ὅπως εξετάση tiv: ὑπέθεσιν. 1 Μετά TINT ἀνάγνωσὺ od τηλεγραφήµατος τούτου ἅπαντες ἀπεχώρη any, ἑλπίζοντις ὅτι ἱκανοποίητις Δοβήτεται τοῖς ἔξωδρισθεῖ-- _ Oty, BX ἡ ἀορὰ Σεν κε ἐλεισιμένη καθ” ὅλην τὴν Ἠβέραν,, Ἠμεῖς διηγούμιβα τὸ γλγουότκ, οὐδειμίαν ἐπ αὐτῶν {- δίαν κρίσιν Φέροντες..' Άλλ᾽ ὅπως διαφωτίσωμεν- τοὺς. Ἐν θερνῶύτας περὶ τῆς απουδχιότητος τοῦ αράγικατης, θεώροῦ μεν xa Anny hua vie: ite ey TAME LOY OXCya Te, TLETE. τῇ ὑπὸ τοῦ λα” Ῥανδαλικῇ ἐπικληβείση πράξες τῆς Mtoe: Ἀησέως ᾽λμμοχώττοῦ.' Ὁ πώγων καὶ Ἡ κόμη τῶν Ορθο-΄ δόξων ἱερέων θεώραὄνεχι Ἰελᾷ πάδ᾽ ἡμῖν χαὶ μόνον h Ἔκκλη. ate ὄύναται νὰ διατὰξῃ την ἀπονοπὴν αὐτῶν, ὅτι ἱερεύς : τις ὑποπέσῇ εἰς κακδύρφημα, Ἡ Ἄλλο-τι σπούδαῖον΄ παρᾶ - 1. πτωµα ὑπὸ τῆς Εκκλησίας ἡ τῆς πολιτε(αὐ αὐστηρῶς τι μωρούμενου,᾽ Εν ο πρι: ὧν ὁ Χόγος- δύο ἔερεῖς sev Xn | Beis Bot teers alice St ὡς ἐπλήρογλοήθημαὺς μτκρόν τι. | λάδος' ἄλφότεδαι ἑπραξαῇ ἡ Διοίκησις ὤφείλε ν ἀποστείλη « αὐτοὺς εἰς sav Ασχιεπίσκοπον, ὅσ καθαιρῶν αὐτοὺς νὰ ore a παραλώσῃ.κε Karon we she τὴν, nase xy. περὶ, ee. ὑπάρ. Ἰωναι Σουλτανικὰ φιρμώια nol διατάξει, περ οὐδεὶς την. ᾽Αὐατολην οἶκᾶν ξένος ἀγραεῖ. αλλ) i dsolancis = τῆς Αμμοχώστου an SREP SA, | οὐδὲ {pag Boren, | Φαίνεταί, τὰς συνηθείαξ προέθη εἰς τὴν ἄτοπην Em πρᾶξιν, κα δαιρέσάσα δύο Ἱερεῖς, οἵτινες ἂν δὲ ἠᾳθθ ἄνωσιν' ὑπὸ Ἀύπης, οὐδίτ πότε. ὅψως βὰ παροὠσιασθῶσιροιοῦτὸν : ἔχοντες πσόσω: που. πρὸς τὰ. πνεωματικὰ . σέκνα των, :ἢ θὰ τολμήσω” αι νὰ ἱεοουργγήσωσι. | Kx’ iB πληροφορούμεθα ὁ εἷς. εἶναι δυστυχῶς ΓἈραλέως καὶ 4 Κιυχὸς σιώγωγ (του οὐδέπο τεπλέον 8. : Seeger, ποῦ. Ψῤιδωμέιου προσώπου. TOV I