ϱ) Σὺν REKT Hy: “Epy bust: τν ὀλήοις καὶ ἅπε πλῶς. v& ies hash τὴς, x Anndetaes” atk, ἐπόβενα πρέπει: γὰ, AVES. ὑπήκοοι ὀθωμανοί: εἰς τὴν κατηγαρίαν δὲ ταύτην δν, ζὑπάγετᾶι τὸ Δημαρχικὸγ. Συμβημν, ες 8 δια ξελεῖ. «ἀξιόσιμον, μέλὸς bx: ‘yop νΣ . ὁΤὰ πρακτικά, ens: ὑτοθέσεώς Παντελίδου ΄ μαρτυθόνοιν ‘peas περὶ τῶν νέων. ἀρχῶν) ἀλλὰ ιόέι ἐποιήσατο emia | αν εἰς τὰ. τοῦ δικατ τιστοῦ, χαὶ τῶν ὑπ ταλχήλων αὐτοῦ. ρὐδεὶς χρεώστης ἐδεσμεύθη εἰς λάρνακα. “pap 0 O τίμιος. Καὶ φιλόδιιος: πολίτης, συλληφθεὶς εἰς τὰς: 7: 30: ibs, pe: “ag Πέμπτης, ἐφυλακίσθη: εἰς τὰς 8. μ. μὲ’ Boy μετ. αὐτοῦ. τὰ ἴδια διὰ την: νύκτα ceva φοῤέ A parca” ἐλάμθανων & ἐκ τῆς Ιἰδίας του” οἴχίας δλην την τραφήν BOUT, 6: ἐπίσημος ἰἀτρὸς - ov ἐπ πεσκέφθη ἐ ty φυλακῇ % ut pot | * Ἐπιστοποίησεν, ὅτι, διετέλεὶ ἐν πλήρη ὑγείᾳ. “AL φυλακαὶ τοῦ ΓΦρουρίὰν δὲν εἶναι ὑπόγειὰ, ἀλλὰ. τὸ πάτωμα αὐτῶν εἶναι δύο πόδας ὑψηλότιρον :ῆέ ἔξω αὑλῶς. Ape Τε δὲν ητον ἕς-ὑμᾶς, Κύοιε Σ Συντάκτα, ἡ ἀλήθεισ ο πῶν γεγονότων τόύτων τόσον ἐὐτεῤόσντες: ὅσον εἰς τὸν ἐὐπέι “ai βέστατον: Διοικήτην Λάρνακος, ο. ν Λάρακε (αἱ) ©. Detavat CosgaM: τῇ 15 Moyle I879 we * Gemeboaee. καθήκον ‘pa νὰ ε δημοσιέύσώμον τὴν ἀναιρετικὴν. ταύτην τῆς .Α. :Ἐξοχότητος, τοῦ) Ἅρμο: στοῦ΄ ἡμῶν. Αλλ) ἐπιτραπήτω ἡμῖν νὰ παρατηρήσω- -μεν μεβ’ ὅλου τοῦ σεθασμοῦ ὅτι γράψαντες περὶ τῆς : ἐκλογῆς 70d. K. Mula δὲν Ἰννοοῦμεν ὅτι ἔπρεπε νὰ Ὑείνη: “δεκτὸς ἆ ὡς μέλος τοῦ Δααβὶ, ἀφοῦ χαὶ ὃ τουρ- ««πικὸς, νόµος. τὰς καὶ πᾶς ἄλλος εὐρωπαϊκὸς, ἀποχλείέι τοὺς ξένους ἆ ἀπὸ τὰς δικαστικὰς. θέσεις. Ἠποροῦμεν μό- νου πῶς ἡ A. Ἐξόχότης, δΑ᾽.. τῆς Κύπρο. Μέγας y Αρῥοστής,, δὲν ἔγραψεν ἐν τῇ ἀπολογητικῇ, που ἐχθέσει ὅ,τι νοὺς Ἴδη δημοσιεύει ἡ Α. Ε, ὁ ᾽Αρμόστὴς ἡμῶν, ὅτι δηλαδὴ᾽ dd x. Metis, χαίτοι ἐχλ εχθεὶς, δὲν. ἐγέγετο δεκτὸς ὡς Ex τῆς ξένης ὑπη.κοότητός «ποὺ, ἀλλ) ἠβνεῖτο διαρρήδην- τὴν ἐκλογήντου, | Ἐπωκότητος (ποῦ.. ὁποίου: δύνανται va εὑρεθῶσι . πολλαὶ μαρτορίαι.. Ὅσον ὃ) ἀφορᾷ τὰς φυλακὰς,, καὶ ἂν τὸ πᾶ- a Πείπωμα αὐτῶν, εἶναι: dias. 300 πόδας ὑψηλότερον. τῆς Ἐ ἔξω- αὐλῆς, δὲν εἶναι ὃ ύκαιον, πιστεύομεν, νὰ φυλακί- | ζωνται ἐν αὐταῖς παχοῦργοί τε ar τίμιόι ἄνθρωποι, χρε- toareiires, a εἰς μικρόν. τι τε Datos: PSEETEVOPES, Tord Te μέλη: τοῦ, _Meyla “haiti κατὰ. ahs ἐν ἰσχότ νζὰμ : Pe ὁ ὁ Κύριος οὗτος, κατεδικάσθή ὅ if, διότι ὠμίλησεν έλα | an es δάψευδεν ἐπισήμως Υεγονὸ ϱ, ὑπὲρ τῆς αὖθεν-- | « , . 5 . “sty . RH age τον οφ) 5 κατεκρίνοµεν, Bapuecbe καὶ σκοπὸν οπὸν ἔχομοὺ κ vz z Eaxshodd « Aarons évo Κλοῦντες διὰ τῶν παρακλήσεών µας τὴν. Σεθαστὴν. Κυβέρνησυ, µε μεχριόότου. ἐπιφέρωδι» ὁἱ ἁρμό-. διοι τὴν δέουσαν διόρθωσιν. Εΐναι ἀληθῶς ἀλυπέφορού ὁ τίμιος πολίτης, 6 Κφεωστῶν καὶ μὴ δύνάμεύοα. νὰ πληρώσή ὡς ἐκ τῶν περιότάσέω iy ὀλίγα onward, Ἆ Sige. πι ἐξ]λόκόπήσεύ, ἐλαρρῶς ἀχρέιον ὑπηρέτην, qh. ἐξύθρι-. σεν αὐθέδη. μισθοφέρον, γα, περικλείηται ἓν. εἰρκταῖς, ᾿ . τὰ ἐκτρώματα τῆς κοινωνίας ἐνδιαιτῶγται, καὶ νὰ - ἐξευτελίκηήαι ποδοῦτονᾶ ἆ ἀτίέναντι αὐτῶν, τρ ἑδλομένων άντοτε νὰ ἐξυθρίζωσι τὴν ποφέρουσαν- τιμι ότητα, καὶ, νὰ καταπατῶσιν αὐτὴν, ἐκδικόύμενοι θύίω την «κατα» «δυκάσασὰν καὶ περιφροὐοσόαν αὐτοὺς ἀνθρωπότητὰ. Περε. “av χειροπεδῶν ἐποιησάμεβὰ ἐν. παρόδῳ χόγον, εἰπόνή-- τες ὅτι ἐχρησιμοποιή θησαν ἐν a ἀρχῆ. τῆς. Aspects χατοχῆς, ἀλλὰ δὲν ἐγράφάμεν A ἐδε- oe ύθησαν χρὲῶσταιε He λΑστυνοµία aye 3 ότ é σύστημα, πάντα «συλλαμθανέμενον δ’ ἀποιανδήποτέ, αἱ - - τίαν νὰ ἑεωπώή.. καὶ οἱ πρῶται, ύο: ὑπαστυνόμοί | ἡμῶν, οὓς δὲν ὀνομαζομεν rap. ab pogpenions, ἐθεώ- ῥουν ἔγκλημα ve παρέλθη ἑσπέρα χωρὶς hy ἱκανότητά των θιὰ τῆς χείροπ ο ώφεις ἀφῥρώπων, πιόντων ὀλίγον 7 περισσότεβον 07 συνήθους, Ἡ οὐρισάν- των ἐν τῇ 99ᾷῷ, 4, Same arcwy πέντε λεττὰ | feta τὸ µεσονύκτιον εἰς. δηµέσιόν τι κατάστημα. Πάντα ὅμως Χαῦτα παρῆλθον ἀγεπιστρεττὲὶ, ὡς ἐλπίζομεν- καὶ σή- μερον ἐὰν πόιῶμεν αὐτοῖς αλνείαν, tts άσσομεν. noite ty ἀποδείξωμὲν α μόνον ὅτι αἱ ἐν τεσθεν ἀποσταλεῖσχι καὶ ἐν wy Κυσνῇ β(ὄλῳ δημοσιευθεῖσαι ἐχβέσεις ὃ δὲν ἦσαν καθ’ ὅλα ἀφριδεῖς. τὸ παρελθὸν ὁ διδάσκει ἡμᾶς τ περὶ τοῦ μέλ- Ἄοντος. Διατὶ-λοισὸν ἀποκρύπτ swiped ὅτι ἐν Κύποῳ ἔλαθον χώρανύ πολλα ἆ a2, 2905 aa Πεῖρα ἅπ πέδειξεν. ' ὅτι συμφέρον τοῖς. τε διοικοσσῖ. αν διοικουµένοις εἶναέ νὰ πείθωνται οὗτοί μὲν τοῖς νόμοιά, ἐκεῖνοι δὲ να δίοι--- a κῶσι ἑννόμως, αἡ παθεκχλίνοντές οὐδὲ κεραίαν τῶν ὑπὸ τῆς ὀψηλῆς θέσεώς των ἐπιβάλλόμένων αὐτοῖς σπου- δαίων καθηκόντων . Ὁ Κυπριακὸς λαδς, elvat Keds ςφι-. |. Ἄῤνομος καὶ φίλήσυχός.. ᾿Απεδέξαχο δὲ hy reRédtetay | πολιτικήν που. Αμ ὡς. ἀριστον οἰωνὸν καὶ τὰ δέλτιστα ἀπεχοέ E70 ἐκ τῆς νέας Σεδαστῆς Κωδερνή-, σιώς που. Δὲν ποέτει λοιπόν ν Ve δεωρῆται. ὡς ἀπαίτη- oe ἐὰν. ντι παρεχώρησεν ἤδη Τουρχία nats χα- - ς αυτῆς διά τοῦ συντάγµατός «της: φαίνεται αὖτ ῶ ἐ-- iy στον, οὐ δὲν,» Υιγνώσχκων᾽ ὅτι κωέωνάτα, ὑπὸ τοῦ σιλελενθερωτέρωυ, να τοῦ Pe ae AW x νὰ δείξωσι oN = vd, eon pina επίσης. ἐὰν ἑ εξεφερέ - ποτε πάράπονα κατὰ η) sv κατὰ: πὰς πῥώτας ημέρας μμ διοικητικῶν μέτρων», διότι ε εἶναι ἀληθῶς ἀνεζήγητον τί ὑποφέρει 6 = Fev μὲ χρυσᾶ, ὄνειρα χαὶ μὴ εὐρίσκων «οὔτε-τεμά-. oye ἄρτου ἐπὶ. τῆς πραπέζης” του, ἴνα μετ pion «τὴν πεῖ- « ψάνπου, Δὲν. εἴμεβα ἆ ἀγρίοι. Ε/αμεν τὴν ἀπαίτησιν | μά- ο λιστα, ὅτι al ἵμεθα” ἠτοδοῦτον: ἀνεπτυγμένοι ὡς' καὶ mag the ‘Bons se Avat τολῆς λαός. ‘Ol Σέρδοι,: “ot. ᾿Ῥωμοῦνοι «Ἀλωωβοδουνιῶται αν ούλγαροι | Bios Ῥουλὰς ὃς παὶ αὐποδίοικῶνται: ‘Brat λθιπὸν. ἡμεῖςς. νὰ μὴ Ἄνβερς 3 Ὅνώμεθα ὑπὸ τοῦ: Φιλελενθερωτέρου: τῆς. ὑφηλίου Ἓθνους τὡς ἁρμόζει weds λαόν, ὁ ὁποῖος Κέκλητ ται. νά. «χρησιµεύ-' «ση ὡς ὑπ ὀδείγμα α καὶ ν, ἀποδείζη.. Bre OW λαοὶ τότε μόνου. προάγονται καὶ-εὐημεροῦσιν ὅταν Bs ζουσι ἼΚυδερ-- Μγήσεις Φιλελεύθέρας καὶ orrdodtxaiag ys « Eopey πε: πεισµένοι ὅτι ἡ Σεβαστὴ ἡμῶνι Ἰνδέρνησις οὐδὲν΄ apn: νηβήσεται ἡμῖν. ἐκ τῶν ὅσων σκοποῦμεν ὁσονούπω: (νὰ . αἰτήσωμεν αὐτὴ, ὅταν. πληροφ οφοβηθῇ: μάλιστα ὅτιὲ tout’ ἄξιοι καλλιτέρας, TONS ἼΠδοῦ. διατὶ ἐπιμένομεν ἀναι- ροῦντες ἕνα πρὸς ἕνα τοὺς διισχυρισμοὺς ὑπαλλήλων Tey, ἁπατηθέντων εἰς τὰς περὶ Ῥαῶν Χρίσεις των χαὶ ᾿ὀόντων πρὸς δικαϊολόγησίν των ἀνακρίδεῖς ῆ τῇ Σεδαστῇ Ἅμῶν Κυθερνήσει πληροφορίας, δυναμένας oh ἐπηρεά-. σωσι τὸν διαγωγήντ της, καὶ νὰ αρατήσωσι τὴν Κεῖρά, ο ét rath, τς νὰ ἐπιδαφιλεῦσ, ἡμῖν παν ἀγαθόν.