ὃς - : wat Fyacu σελύνια:: ἱπρόστιβον. Εἶναι δίκαιον. αἱ ὀκάδες 'ὰ Sor: σωσταὶ καϊνὰ μὴ ἐξαπατῶσιν οἱ Γκύριαι - παντοπῶλαί “tydgovew μον ὃς Nes . “Tipe Bie ἡ ᾽Αστωῤόβή: ᾱ- ζυγίσασα. τὰς ‘Make may Παν πωλῶν καὶ ὐροῦσα αὐτὰς “ἑλαφροτέρας, κατὰ .ἓν 3 «δύο δρα pase ὑπεχρέωσεν εζκοσι σέντε ἐξ αὐτῶν νὰ: πληρώσωσιν΄ ined {εἰς τὸ ζύγιον τὸν Ἀδομον, ἀλλὰ, πιστιύοµεν, ae n Ἀημαρ᾽ βώσαν. ία ὤφειλε προηγουμένως νὰ Εδοποιήση καὶ ἔπειτα νὰ τι μωρήση” τοὺς τ µη. συμμορφουμένους ταῖς δναταγαῖς. της: Πολλοί, ᾽αχέδὸν ὅλοι οἱ παντοπῶλαι ἔχουσιν ὀκάδας he Kuv jr τόλέως.- Δὲν πταίουσι λοιπόν. “ay: ἐλλείπωσιν. ἐκ τῶν. τετρακοσίων ἓν ἢ δύο µράμια.᾽ Ἔπρεπε γὰ. διατάξωσι ᾿πρῶ τον αὐτοὺς νὰ προσέζωσι,.. καὶ ἔπειτα. ve: τοῖς Ἐπιθάλώα πρόστικον, ὅπερ πνλλο, ᾿πτώχοὶ ὅ ὄντες, pene AOTOU “ERAN At ἐξετάσεις μας πα chy. παφθύόδααν ene! | “Ob: χαρποὶ,, οὓς ἐδρεψάμεθα,, εἰαὶν ἀγάλο Ταν. a ‘repaadoxt ὤν µας. Τὰ ἐκτ παιδευτικἁ ἡμῶν «καταστήματα χάρις εἰς-. τὴν. φιλόμουσίαν τῆς Α. Μακάριότητος τοῦ Ἀρχιπισκόπου ἡμῶν καὶ τών συμπολυτῶν µας εὑρίσκονται ἐν ἀνθηρᾷ κατα. στάσιν, Φοιτῶσιν ἑ ἐν αὐτοῖς πλέον πῶν ἱπτακοσίων' μαθητῶνι , ἀρρένων τε καὶ θηλέων. Κατ’ ἔτος δὲ ἀποφοιτᾶσιν -:εἴκοσιν., ἕως τριάκόνται ὧν ᾿ πολλοὶ Draper “Bidaonarer ἐν ποῖς . χωρίοις.. = 4 ve Ἐγένιτο ἀναφομὰ ἐκ μέρους τῶν ν πθλιτῶν πρὸς ἐπὸν “Atos. κητὴν, δί Ὡς αἰτοῦσι νὰ: ἐκδίωχθῶσο. ak. pela. ‘Chord, Adeq, & αἴτινες μαπερχόμασν ἀσυσπόλως”” τὰ ἔντιμον ἐπάγγιλ΄ ψά των σκανδαλίζουσι 7 πολλούς, καὶ μνρία. παβέχουαι ταῖς” Ὑεροντοτέροις πράγματα ἕνεκα “τῶν. νεωτέρων, . ο Απάντησις ἀκόμοη δὲν ἐκήφθη. Ta cola ᾿Αναγνωστήρια beg! Ζήνων Σόλων), seth ἡ κ. Ὁμόνοια” ἐνοῦνται. Θὰ καλῶται δὲ τὸ axoudatov τοῦτο ἤδη σωμιατεῖον, ὅπεα β᾽ Απαριθμή᾽ βεθαίως πολλά µέλη “Kur τριακὸς Σύλλογος.” υλέγεται ὅ ὅτι ὁ Ἀϊθικητής μας, te “White, 6° ἀναχωρή σῃ κατ) Αὔγουστον. ‘HA. EL 6- Miya © Αρμοστής, μετὰ. ” (tg mod emevehetov Tou ee ὡς. .Ὑνωρίζετε, εἰς ἨΠλάτρας. . Ἔχομεν ὅθεν ὀλίγους η 08! ἐμπόριόν, μας εἶναι Ὕεκρω. ‘ WEVOV. ate ὃ, { Ty του. “Nats Heyes Σήμερον π πρόκειταινὰ ‘Socal n στῶν ὑπ τόθεσις. Λεπτοµερείας’ Ἀθθονόν: τὴν προσεχή [Bonin “any ἀπόφασιν.. ο nh 'Ῥοῦρκός iE ο “pera, Tete. piel 210 LevrTianes. nh (eye aa Bben Buapunmis πιργ: οὗ. ἀποσιωπῶ :τὰ, + ovata” zany. faux lace pays. Ἐδωτηθίῖς ὑπὸ ὑτοῦ Ἁγπλοὺ δι pave A λέξις αὕτη, εἶπε- as πὸ πιστεύεσε θά εἴπῃ Greek, tani 4 LY ‘OSieaarys isd te ‘Bint ak σὺν χριατιανὸν ne BOTS, εθεώρησεν _tavedy ‘ p0aGeB ny iy oy ahs διότι. απ τεκάλέταν:: νο pes τοῦ, Scenes he ἐθνκότητ fe a hy 7 0. Θεό. 6 α: Τράφουσιν᾽ iat ἐκ Ἀεμπασοῦ, 3 ® sa Patient ‘tie! oT” ekg τὸν λψ. να ματ. ας πλήθος συνέρρέναιν τὴν πορλωκασν βεταξὺ τοῦ ὁποίου διεχρίνοντο ἡ Ά, E: “by Avonrns Apay, λα. Π. 0 Maz ῥοπόλίτης Κιτίου, ὁ κ. Ἀήμαρχος καὶ οἱ τά πρῶτα Φέροντες τῆς Ἠμετέρας ' πόλεως», Ags. ὑπιδέχῤημώ» Ὁπὸν νέου ἡμῶν Ἱ. ᾽Αρμοστὴν, Boris: ay ε é προσηνῶςιἀπήλθομεν ug τὰ ἴδια κάὶ, μετὰ µε at Se μας αι ἔλαθον hy. remy νὰ παρο Ες. ορ αν ή οπάνιών πῶνᾶ γαθῶν ὧν HY. Ῥξοχότής,» 1500 ςνήσου,. ἂς ΄Ἔπέλθη % poten’ τὰ ἑλλείποντα - κα sera ee ee θε reins, Betton. pes “Thy mad τοῦτο δύναμιν παρέαχεν Opty : ᾿Ἐξοχώτα- πε, “ED gate: ἱπῆς Σέπτῆς Avaoong, : ἥπις, χηδομένη τῶν συμφερέντων καὶ ας εὐημερία τῶν λαῶν Ἁὐτῆςἡ A. Φέρει av ee τν νε καὶ: she εὐδαιμονίαν. éy bs ἀφῆκέν ἓν λευζώσί: Αρη τη ὡς Διόύκητὴς rovbtiiseptopartgatediou, ο smn Ῥέστάτα τὴν ἐν τῷ :προσώπῷή ὑρόνΑρί ην ΑΝ τῆς Σεπτήςκὲ ᾿Ανάσσῆς ὡς'λ Με Άρμα i ἀβεοχώτατε,”: πὶ τοῦ: rap MURRS tru * “εἶναι Ὑεγονός, ἀναμφιαθήτητων, ρειδόμ Hot 8p ton “yaody di ἄφατον ἐ ἐπὶ -τῷ ἀχούσμασε, Ral ss ou ‘2 διότι.’ eas Bpuarglas: ous ‘Kemps edit. τὰ ο “tata Ta’ dv διὰ Ἀῶν. χειρῶντῆςχά: Ἐξ. ἀπὸ : πὰ παθή plato. ah παλαιᾶς ἀαὶ ἐθλιθερᾶσκαταστάσεώςτ της. ἀφοῦ δὲ Υ.Εὲ ἐπέτυχε πληρέσταταν νὰσυμθιθάσῃτὰ κα θήκοντατῆς θέσεώς Της μετὰ, τῆς προσελλύσέως SAS . ἀγάπης πῶν κατοίκων κατὰ τὴν ἐποχὴν τήςπρώτηςΑύτῆς διοικήσεως ἐν Λευχωσία, εἰς ἐποχ ἣν μάλιστα,» καθ), ἣν τὰ πέντᾳ ἦσαν ἀνώμαλα: καὶ ἄγνωστα,, δὲ ὑπάρχει A ἐλαχίστη ἀμφιβολία ὅτι σήμερον, Od ἐπισύχή 2 -edALov καὶ θά Extension: εἐπ᾽ Αὐτῆς. τὰς: exes, αἱ Εὐλογίας” Rob ‘ λαοᾶ τῆςί γήσου. “ἡμῶν, καὶ ( ins ae ηλωτόν καὶ ὁαρνηβόηον οιαστα, Εξηλώτωτε, ‘ai { neaatonlan Ὢ καὶ - πεποιθή- ΄ πα , “oe 7 η a Επ. ο}