τν Ἡ Σωτηρία παιδὸς δεκαετοῦς. ῃμΜ''. Ἡ Ἡ περὶ τὸ κολυμθᾶν κατὰ thy ὥραν ταύτην τοῦ ἔτους ἐπιφαινομένη παρὰ τοῖς παισὶ τάσις. ἐξήγειρεν εἲς τοῦτο : χαὶ την ἐπιθυμίαν Νεκαετοῦς παιδὸς, ὃστις τῇ 90)139.]ου © λίου ἐρρίφῦη εἰς τὴν θάλασσαν καὶ γωνίζετο. πρὸς τὰ χύ µατα, ὃτ αἴφνης καλυφθεὶς. ὑπ'. αὐτῶν θὰ πατεποντίζετο, ς ἂν μὴ, κἀτὰ τύχην' ἐκ τοῦ τόπου ἐκείνου᾽ διερχόμενος ὁ εὖ ἑεγενης νέος Κύριος Γεώργιος᾽ Δημητρίου -Λανίτης. καὶ τὸν «κίνδυνον τοῦ δυστυχοῦς παιδὸς' κατανοῶν,, δὲν ἐρρίπτετο ὡς : .εὑρίσκετο ἐνδεδυμένος εἰς ην θάλασσαν καὶ: ἀνήρπαζε᾽' λε πόθνμον σχεδὸν. τὸ τλῆμον παιδίον, ντ νο στ) te! “TSy σωτΏρᾶ τοῦτον τοῦ παϊδὸς Ἑύριον Γεώργιον Δημ. λανίτην ἐδιάθροχον ἀπὸ τῆς θαλάσσης, μετὰ τοῦ σωθέντος΄ ἐξέλθέντα ἐπευφήμησε πὺ «παριστάµενον πλΏθος. καὶ συγχαί. ρω κἀγὼ αὐτῷ δηµοσίᾳ, εὐχόμενος ἐργάτας πρᾶξεων ,τοσού. 0 εὐγινῶν πολλοὺς ἐν τῇ ΄πατρίδι νὰ ἔχωμεν. -- ο “Ey Δεμησσῷ τῇ Σ/19- Ἰουλίου 1879 αν ΠΕΤΡΟΣ I. ΜΟΓΚΑΣΤΕΡ. παν ‘4 te rey