ο ο, ὰ “Τράφουσίν ἡμῖν ἐν Πάφου. el we Fe | «Καθώς αἱ καχαὶ πράξεις δέον. νὰ στιγματίζωνται δημο εΓσίᾳ ὅπως ἀποτρέπωνται τὀύτων οἱ πολλοὶ, ᾿οὕτω καὶ αἱ Ὅμι ἀγαθαὶ δέον νὰ δημοσιεύωνται μάμῖνα :εὑρίσκωσι: μιμητας.. iri Έλοντες ὅθεν πὀιαύτας ἀρχὰς θεωροῦμεν καθήκόν µας ν ἃδ ἀποστέωμιν ὑμῖν. ὀλίγας avon ὄντες Ῥέδαιοι ὅτι θίλε ἡδοσυ γβοξυνήσιι αὐτὰς ἐν τῇ ἄξιο ἁἥῳ ὑμῶν ἐφημερίδεν οι νο ο κ ο ο πλου -..... τν 1 2 Ὁ Διοικητής Πάφο», κ. Βωσσόπ, εἶναι εἷς τῶν καλλί στων ἐκείνων ὑπαλλήλων, οἴτινες, ἐκπληροῦντες τὰ καθήκον. τά των, κατορθοῦσι ᾿σύναμα διὰ τῆς καλῆς διαγωγῆς καὶ ᾽αυμπεριφορᾶς.των ν᾿ ἀγαπῶνται ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς πατέρες. WH Πάφος πρό τινων μηνῶν δὲν εἶχε σχολεῖον. Ὁ Διοικη τὴς ἐφρόντισε νὰ συστήσῃ τοιοῦτον..Βἴχομιν χλέπτας. δη | (δυνάµεθα νὰ κοιμώμεθα καὶ νὰ ταξειδεύωμεν 'Ἠσυχοι.. 'Ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡ δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρχε.. Σήμερον ἐσμὲν εὐχαριστημένοι ἐκ τῶν δικαστῶν µας., “Ev “Evi λόγῳ ὅ,τι (δύναται νό, περιµέγῃ τις ἐκ φιλοδικαίου, Χαλοκάγάθου- καὶ . «ἀνεπτυγρ.ένου ἀνδρὸς, ἡ ἐπαοχία ἡμῶν δὲν στιρεῖται. ὄμ Ταῦτα χάριν τῆς ἀληθείας καὶ πρὸς, ἔνδειξιν τῆς byw -μοσύγης ἡμῶν πρὸς τὸν διακεκριμιμένον τοῦτον Ths “yyre- εκῆς Κυθερνήδεως ὑπάλληλον. . κα... ὈεἸβάφὀυσιν ἡμῖν ἐκ λευκά τών. * cree ae Ὅν «ζαπτιές τις ὀγόματι καὶ πράγματι Σαΐτ (μαῦρος). αὐλ - ᾿λαθὼν κατὰ διαταγὴν. τοῦ προϊσταμένου του Ἱθραῖμ τζαού ἴση χριστιανόν τινα ἐξύθρισε βοναύσως αὐτὸν εἷς τὸν Ὀδρόµον καὶ πρὸς ἐπίμετρον τῷ χατέφεοε' αφοδρὸν 'γρονθοκόπημα, ἔνεκα τοῦ Ὁποίου παρ’ ὀλίγον νὰ πάθηό δυστυχΏς: χὠρικός. | 'Άλλος πάλιν ἐκ τῆς ἡμετέρας χωμόπόλίως ἀπεπειράθη, νὰ, ἐξαπατήσῃη νεάνιδα, ἀλλὰ aairay yin ἐτιμωρήθη καὶ .. ἀντικατιστάθη δἱ ἄλλου. : ᾿Ελπίζομεν ὅτι ἡ : ἐν λάρνακε.- Αρχή χαὶ τὸν Σαΐτ δὲν θ) ἀθήση ἀτιμώρητον, διότι ἐὰν λάθωσι θάρρος οἱ ζαπτιέδες ἀλλοίμονον τότε εἰς ἡμᾶ». : ο 7 ‘ - , Δ : ρ e Ν η Αναφορά τῶν Λεμησσίων πρὸς τὴν. ᾿Εξοχότητα τόν Μαρκήσιον Σαλισθουρίας, Ὑπουργὸν τῶν .' Ἐξωτερικῶν τῆς Ἡ. Βρεττανίας