EE ξοχώτατε, ak Οἱ εὐσεβάστως ὑποφαιόμενοι, κάτοικοι τῆς πόλέως 4 Λεμησσοῦ, λαμβάνομεν τὴν τιμὴν. νὰ καθυποθάλωµεν «εὐσεδάστως εἰς τὴν Ty. Ko Κότητα τὰ ἀκόλουθα. ᾿Μαθόντες ἐκ διαφόρων ὃ' δημοσιογραφικῶν ὀργάνων:: τὰ κατὰ τὴν ἀπολογίαν τῆς ἐνταῦθα Διοικήσεως πρὸς. shy 'Σεδαστὴν ᾿Αγγλικὴν Κυθέρνησιν, παρετηρήσαµεν, 'Εξο- χώτατε, μετ ᾿ἐκπλήξεως ὅ ὅτι ἡ ἀπολογητικὴ τῆς Διοι- χῄσεως ἔχθεσις πρὸς εὔκολον τῶν γεγονότων | ιάψευσιν 7 χαρακτηρίζει ὡς τυχαίους 9θεν καὶ ἀναξίους πίστεως τοὺς κατ αὐτῆς γράψαντας᾽ διατείνεται ὅτι οἱ Ὑράψαν τες ἐκ καχοθούλίας καὶ ἐξ ἄλλων καχοφήµων φρονηµά των ἔγραψαν κατ) αὐτῶν ἐπίτηδες ὑπερθολικάκαὶ ὅλως ἀνύπαρχκτα τῇ συναινέσει καὶ ὑποχινήσεε καὶ. ἄλλων πινῶν ἐκ. τῶν μελῶν τοῦ ἐνταῦθα ᾿Αναγνωστηρίου, ὅπερ. ἐν τῇ ρηθείση ἐκθέσει, ἀποχαλεῖται χαταγώγιον ραδι- ούργων' ἰσχυρίζεται, Ἐξ, χώτατε, ὅτι ἡ πλειονότης τῶν «κατοίκων τοῦ: διαμερίσματος τῆς πόλεως ταύτης ἆπο- δοχιμάζει τὰ Υεγραμµένα ὡς ψευλῆ καὶ ὅτι ἐννενήκον- τα τοῖς ἑκατὸν οἱ κάτοιχοι εἶναι εὐχαριστηµένο: ἐκ τοῦ τέως τρόπου τῆς Διοικήσεως, καὶ ὅτι, πλὴν πολλῶν ” ἄλλων οἱ γράφαντες, ἐὰν ἦσαν ἐν Αγγλίᾳ Ῥωστοὶ ὡς ἐνταῦθα, δὲν θὰ ἐπιστεύοντο τὸ παράπαν. Οἱ Ισχυρισμοὶ οὗτοι, Ἐξοχώτατε, καὶ μάλιστα ἃ τε- λευταῖος, τείνοντες va προξενήσωσιν εἰς τὴν Κυθέρνησιν Ἔσφαλμένην ἐκτίμησιν περὶ τοῦ δημοσίου. τῆς πόλέως .. ταύτης φρονήµατος,᾿ Sioa εἰς τοὺς εὐσεθάστως, ὑπο- ΓΦφαινομένους τὸ ἐνδόσιμον καὶ τὸ φυσικὸν δικαίωµα ᾿ νὰ ἰσχυρισθῶσιν' ὅτι οὗτοι μόνοι εἰσὶν ἁρμόδιοι νὰ δια πιστώσωσιν τῇ Σεθαστῆ Κυδερνήσει τὸ ἑαυτῶν φρόνη-΄ -μα, καὶ πρὸς ἡλῥαστν, καὶ πρὸς ἀχριθῆ ταύτης TAR. οφορίαν. Καὶ δὴ, Ἐξοχώτατε, ἡ ἐνταῦθα διοίκησις ὑπῆρξον «ἐν γένει τοιαὔτη περίπου οἷαν περιέγραψαν αὐτὴν δι΄ | oO bv ᾽Αγγλίᾳ ἀξιοτίμου συµπολίτου ἡμῶν κ. Ο. Ἱ.. Ἰμβονίδου οἱ Κύριοι, Ae δν Παλαιολόγος, Α. οράτης “xl adders. h A II. ὁ Mramohas Κιτιέων, Ἡ δὲ ἐπ ἐσχάτων δημοδῖία fetes ὑπὸ τοῦ Αρ. Ἰιδιλαστοῦ ἐπὶ τῆς ἐκθέσεως. τοῦ Σεθασμιωτάτου Μη- / πφοπολίτού ἀνάκρισις οὐ μόνον 4 ἑνταῦθα: Δημόσιον, Αλλά καὶ πάντα μὴ προκατειλημμένον καὶ. ἀμερόλη- «πτον ξένον ἀνέπεισεν ὅτι ὑπερθολὴ οὐδεμία ὑπῆρχεν ' ἐν “TH 700 Μητροπολίτου ἐκθέσει. ο Οἱ γράψαντες, Ἐξο χώτα-ε, δὲν εἶναι ἀλομικᾶὲ, ὧξ “Ἡ ἀπολογητικὴ. ἔχθεόις, ἰσγυρίζεται, πυχαῖᾶ καὶ ἀνάξια. πίστεως πρέσωπα. Ἰάὶ περὶ μὲν. τοῦ Σεβαδμιωτάτου Μητροπολίτου Κιτιέων εριττὴν. νομίζομὲν πᾶσαν ὑπὲρ αὐτοῦ σύστασυ, διόἒι οὗτος Tuy eve ὢν ὁ ἐκλεκτὸς τοῦ ᾿λαοῦ, & ὃ τὴν: πνευµατικὴν ἐνταῦθα. τ ,ποίμνην πρὸ πολλῶν oF Fon ἐτῶν εὐδοκίμως,συνετῶς καὶ 3 πατρικῶς ἅμα ἑάτων: Ὁ δὲ κ, ᾿Ἱασονίδης εἶναι εὐγενὴς γόνος, εὐγενοῦς. 709 τότδυ οἰκογενείας, τιμώμενος καὶ ἀγαπώμένος πάρὰ πάν των ἐπὶ ταῖς οὐκ) ὀλίγαις ἀρεταῖςτου. Ὁ ἡ. «ΔΙ Πα- λαιολόγος δὲν εἶναι ξένος, ὡς ἡ ἀπολογητιὴ. ἔκθεσις διατείνεται, ἀλλ) Ἰθαγενὴξ : Κύπριος, ἐκ Λεὐκωσίάς, ἐν ταύτῃ ἑ ἐκπαιδευθε ἱς καὶ ἀπό Ίινων ἑτῶν ἔνταρθα ἐὐδοκί- Bas, διβάσκων, εὐγενῆς καὶ εὐθπόληπτος τοῖς πᾶσι τυγ ᾿χάνων, προϊστάμενος Ob voy nal Ξὸθ᾽ μόνου κάτὰ. τὴν πόλιν παύτην. λα υμκά, Σωμαβέίου. ὍὉ ἐν, Ἀλεξανδρείᾳ τῆς Αἰνήπτου κ. Α. Ὀράτης εἶναι ἑπί- σης Κύπριος ἐκ τῆς : κώμης, Ορᾶς, εξ As φέρει καὶ τὸ. ἐπώνομον ᾽αὐτοῦ. Οὗτος εἶναι ἐπίσης εὐγενῆς καὶ εὐδπό Darras | ἐν. Αλεβανδρείᾳ ἐ ἔμπορος, ἐπὶ πολλα ἔ ἔτη προε- δρεύσας τῆς ἐν. τῇ πόχει ἐκείνη φιλομούσου. καὶ Φιλο πτώχου. ζυπριακῆς λΑδελφότητος, ὃς ὁ πολλὰ ἔτη πρὸ τῆς Αγγλικής Ἀατοχῆς διατετυπωµένος, φίλανθρωπι-, ὸς σκοπὸς τυγχάνει πάντη. ἀλλοῖος τοῦ ὑπὸ τῆς ἀπο- λογητικῆς ἐχβέσεως, χαταγ) /ελλόμένου.: : : - TeAeutation, Eko Κώτατε, τὸ ἐν τῇ πόλέι΄ tad’ νὰ χνωστήριὸν δὲν εἶναι ᾽κάταγώγιόν φιλοταράχων κ Kab Og ᾿ διρύργων, ἀαθὰ ἡ εἰρημένη: κθεσὶς διαθάλλει,΄ ἀλλ ᾽ ἀπεναντίας ἐντευκτήριογ φιλησύχωὺ, φιλομούσων καὶ. ἐντιμωτάτων. ἰθαγενῶν χατοίκων ἐμπόρων. ὡς ἐπὶ τὸ πλεϊστον, συσταθὲν ος πενταετίας ifn ἐπὶ τῷ κυρίῳ: σκοπῷ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἐν τῇ πόλει ταύτη ἔκπαι δευτηρίων, καὶ τῆς ἓν. τοῖς, περιχώροις΄ ᾿διαδόσεως: Gv «Ἰραμματων, a i Tabet, Ἐξοχι χώτὰτέ, π πρὸς: Hace τῆς δημοσί- . τας yawns: τῆς πόλεως ἡμῶν᾽ σχετικῶς Teds TOUS toy ' Plapous” τῆς. ἐνταῦθα: «Διοικήσεως καβυποθάλλομεν ἐπὶ, τοῦ παρόντος τῇ Ύ. Ἐξου Cont | 'διαθεθαιοῦντες, bys: TOOT ᾧ Αὐτὴν, on a ᾿ἐγκάρθιας. καὶ εἱλικρινὴς ἡμῶν, πε καὶ πόντων ἐν. γένει΄ τῶν. Ἀρίστιανῶν. τῆς ηήῄσου αι κατοἰκῷ ος εἶναι ἡ ὑπὸ τὴν Συνταγματικὴν Φίλε: λάβα, περωτισμένην τῆς Σεπτῆς Ανάσσης- Κυ-. ᾗ θἐργῆσιν ἐν abet εὐνομίᾳ, ἐλευθερίᾳ καὶ ἰσότητι δια- βίωδίς ἡμῶν, ἐφ) a ἐσόμεθα ἀείποτε οἱ μᾶλλον - “tao, aad μᾶλλον εὐγνώμονες τῶν΄ κατοίκων της»: ο Ἐὐελκιστοῦντες: ὅτι ἡ Ὑμ. Ἐξοχότης θέλει edge: ce στηθῆ νὰ λάδῃ ὑπὸ σπουδαίαν ἔποψιν τὴν δήλωσιν καὶ αἴτησιν ἡμῶν ταύτην ὑπησημαιούμεϊα- ασε άστως mK The ear _ Kinesboriztor θεράπούτες, τοι «κἄτοιχοι. τῆς πόλεως Λεμηόσοῦ: Δεμησσὸς, Κύπρου 18]91 Ἰουνίου 1879. Πρὸς uv A. Ἐξολότητα΄ πὸν Μαρχήσιον Σαλισ- δουρίας, Ὑπούργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς. Βρετανίας. ον Λονδὲν tov. sl —— ay 7 -* * ’ i