Κύριε Συντάκτά, ν σος, Σίγὰρι π ρόεδρος τοῦ εν θυκωσία Αιλάστῃρίοῦ: vn f Δααθὶ, ᾿ ἐπέθαλί fiat mp8 πέντε Ἴδη:. μηνῶν πάράνομον: v5 πρόστιμον, ὅπερ ἀπεποιούμῃην νὰ πληρώσῶ, διότι εἶχον, ‘umes 4 ἐμοῦ πὸν γόμον.ὶ πρὸ ἑνὸς - πλρίτε του μηνὸς 6 K.. Cobham, Διοκητῆς Αάρναχος, apes πόθεν διαταχθεί, : σὐνέλαθέ μὲν % ἐν κἄιρῷ υυκτὸς ral ἑθῥιψέ | the ὡς κάροῦργαν ἐν δισμώτημῷ,-.: , ἔνθα, 7 παθὼν την. byelay ὡς ἐᾳ. τῆς ὑγβασίᾶς.. τῆς whee 4 pov, Orey pt 49 νὰ, ἀποτίσω «τὸ πβόστιµον ἐπὶ * δια At prices, xab vo apebs δύτως ἐλεύθερος, ἔχων' lever ony υοδηλεύσεώς ¢ iv =H ἰδ μου οἰκίᾳι,. ng (ἄγευ ΄ θὰ aa 2 “yCovto: outs τὰ ἀγήλυκα τέκνα: μου. νάβρώσας egy ζω ἀλλὰ ι μην ἐλπίζων πλέον: δικαιοσύνη» παρὰ τῶν wee MS ἐθεώρησα χἀλὸν νὰ ἀποτανθῶ΄ tig’ “AovSivav: ee ey τῶν ᾿Εξωτερικῶν, ἐκτιθέμενος. δ ιἀναφερᾶςμ. τε ἐπ τιθληβέν μοι παράνόµον. πρόστιῤο «ὑπὸ 705. Keno as, χαὶ τὴν εν eared νυκτὸς Φυλάκισίνίμου ' ὑπὸ τοῦ... το tobham. Ὁ εὐγενῆς Μαρχήσιος Σαλιαθουρίας, οὐ τὰ φιλοδί pt κάια αἰσθήματα εἰσὶ ώστὰ ἁπάσῃ τῇ ὑφπλίφ, εὐηρέστή on νᾶ τείνη Φιλήκοον og ry πτωχῷ οἰκέτῃ του, xalvee μὲ | ᾽ἀζιώσῃ εὐνοϊκῆς ἀπάντήσεώς τωυ. εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἀναφο a βάς µου, Θεωρῶ ὅθεν καθῄκόν µου ἀπαράθατον ΚύριεΣυντά ατα, νὰ ἀπονέμω «σήμερον Inuoaiz τῷ εὐγενεῖ Μαρκήσίῷ: τὰς ἀπείρδὺς ὐχαριστήσεις wou nal ἣν αἰσθάνομαι βαβεῖαν. » πρὸς ἀὐτὸν εὐγνωμοσύνην. ἐπὶ τῇ μεγίστη TU, ἣν ἐπεριποίή σέ µε διὰ τῆς ἀπαντήσεώς του, dif hg ἐξάγω: ou πεφωτὶ open τῆς Σεπτῆς ἡμῶν Avicans K υθέρνησις. ἀπ τοδυκιμάζεξ ’ πᾶν ἄνομον χαὶ. αὐθαίρετον | µέτρον, ἔότω καὶ ὑπὸ τῶν «Λες ie ιποφργῶν αὐτῆς hareerviene. 9 ae a Αέξασθε xt. πο τρ με ct i Ἡ ang 3 . τοῦτο η μισο ὅμν ἐν) ἀπαδεχθώμὲν.ἆ “on εὐθύνην τοῦ. πᾶσὰν ἀνᾶ(ῥεαίὴ: