—_— { Πρὸς την Α. Ε. τὸν Μαρκήσιον 5 Ξαλισθους cits, Ὑπουργὸν ρῶν ξωτερικῶν ats Mey vans Βρετανίας. Ἔξο χ ώτατε. » Οἱ ε θεθάστως ὑπ ποφαινόµενοι, ες Ῥκάλας καὶ Λάρνάλος Κύπρου, ἔχομεν τὴν τ μὴν va Se WabuzbDwiley τῇ Ὑμετέρα Ἐξοχότητι τὰ ἑπόμενά: Ες ἔ ἔσων Ἀέδωκεν ὁ τύπος περὶ τῶν ἐν ΕΙπρῳ ἀρχῶν : ἐπείαβη ἡ ἤδη ἢ σἐβαστὴ κώδέρνηθις τῆς λΑνάστης, ὅτι ᾽αὗται περιέπ stony els ἀσόγγνωστα σφόλαατα, πτείνοντα εἰς τὸ νὰ µαταιώσωσι τοὺς ἀγαθοὺς κοποὺς, ὑρ᾽ ὦ, αὕ- ὁ τη ἐμφορουμένη κατ έλαβε τὴν :νῆσον ἡμῶν. Οἱ στρατιωτικοὶ δι ovens Tai as, dvvosiveds todd Ho- «λιτικοὺς vououg xxi idiws τοὺς τουρκικοὺς, ἀλαεῖς τῆς doa, + 905. Aino, τῶν 40: ὑν καὶ ἐθίμων αὐτοῦ, δὲν εἦτο δυνατὸν νὰ saa avait tase any inibuuley ae swiss, ἂν ὃ πρώτος Μέγας Ἁρμοστὴς ὃ διὰ τῆς προ χηρήξε του ἑλήλωτο ἐς τὸν κυτεριακὸν λαόν. Τὸ voueBeccdy αν πριακὸν σῶμὰ, συνιάτΊμενον ἓχ τεσσάρων | : Άγγλων, ἐπισήμων μελῶν, καὶ τριῶν ιΣντοπίων,. μὴ ἐπιόήμων, δὲν ἀπεδες «ίχθη τὸ κατάλ- apo ν ἡ- ἐσπονήση νόμους, συν χδοντὰς ποὺς τὰς :πολλὰς ἀνάγκας. τοῦ τόπου, τὰ #5n, καὶ ἔθιμα 05709 O08 xa κατεκύρωσε νόμους καναδικασθέ έντας ὑπό τε τῆς Βωλῆς, τῆς ἑηµοσίας γνώμης καὶ τοῦ δικαέρυ, ὡς τὸν AS ἀγγαρείας καὶ ἄλλους budious. κάτοιχοι τῶν πόλεων S*T26 διλαστήρια, λει τουργοῦντ τὰ ἔτι καὶ νῦν ὑπὸ τὴν προξδρείκν τοῦ χαδὴ Χατὰ τὸν testy αὐτοῦ νόµαν, ἔναν- tov ont τοῦ ὅρου τῆς σὺ σὐμβάσεως τῆς ἃ Ἰουνίου, δὲν φαζ- Vaveat τὰ κατ τἆλληλα, ἵνα ἐξαφφαλίόωσι δίκαιον εἰς me ad Αλλά τς ϱἱ τούτων ὅλων καὶ πχσῶν τῶν ἀναγκῶν τοῦ τέτου ᾽έλομαν ἐν εἰδικῷ ὑπομνήματι ἐχτενῶς τραγματωθὴ κά a asia τὴν 4 όλμην νὰ ὑπο- θάλωμεν προ σεχῶς αὐτὸ τῃ Y. Ἐξ. Ἐν τῇ παρούση a= ναφορᾷ ἡμῶν ale ion ἡμῖν νὰ ἐκθέσωμεν µόνον τὸ yeyoves, Enea ἐτολμήσαμεν va anheyaaghowusy ο Y. Ἐξ. τὴν 29 Matsa διὰ τοῦ ἀντιπροσώτου ἡμῶν Κ.Π. Ῥαλσαμάκὴ. ν . . ’ . Τὸ ουσάρεστον τοῦτὸ σομβὰν καὶ ἀκριθεστέραςπλη- τὸν ἔχοντα ἀὐτό. ῥθφορίας ἔχει ὡς tte. ea Ν ῳ ο w O υἱὲς τοῦ παπᾶ Κυλικκοῦ ἐκ Ῥιζοκαρπάσου ἔκοψεν 7 ar 4 ν νι ἡ ἔηρον Ὀένδρον ὁ διὰ νά Ct ορθώση τὸ ἀαγκανοττή Ύασον a % Κοῦ κήπου των Ὁ δασεφύ Παυλικᾶς ἐνήγαγεν αὐτὲν εἰς τὴν ὃ διούχῆσιν ᾽Αμμοχώ- στου ἑνετάλη δὲ ζαπτιὲς θια να φέρη εἰς τὸ Φεκαστή- βιο τὸν υἱὸν τοῦ ἑερέως, ἀλλ) ἀσθενοῦντος τούτου ἐπα- βουσιάσ ὁ πατ wie αὐτοῦ πασᾶ Κυριακός, ἔστις χωρὶς νὰ δικασθῃ εἰς τὸ ἁρμάδιον «δικαστήριον, η να ὑπὸ τοῦ διοικη{οῦ, Zita ixdéstws ot ποφάσέως, εἰς ἑπτὰ ἡμερῶν φυλάκισυ. Την αὐτὴν ἡμέραν ὁ πρωθιερεὺς τοῦ ἔωρω Ξνλοράγω ) Αντώνιος non, els Anus ὄχωστον, (ότι χατὰ τὴν κατάγγελέὰν δύο τούρχων ζαπτιέδων ὃν ἐδέχδη ὁ θιαταγὴν τοῦ 1οικη τοῦ νά Ἰρρηγήση αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἵπποις των Ξροφὴν καὶ περιποίησιν ζωρεαν. Ὁ Ερεὺς οὗτος ἐδικάσθη. εἷς τὸ Ταδὶ μεζλίσιον καὶ κα- τεδικάσθη εἰς τριάκουτά μερῶνς Ειλάισήν ἀωφότι- ροι δὲ οἱ ἱἐρεῖς παρεδέ οβησαν εἰς πὸν Φρούραρχον, ἔστις τῆ συγκαταθέσε: τοῦ estar 709 ἐφήρμοσεν ἐπ) αὐτῶν το ἀγγλι xiv WS λέγευ ἔθιαον τῶν ουλα ἑῶν, καὶ αὖ- θωρεὶ ἔχειρε τν κόμην, τὸν πώγωνα χαὶ τοὺς μήστα- κας αὐτῶν, sivas εἰς τὸ θεσμωτήριον τῶν κακούργων καὶ κατχδικάσας αὐλοὺς εἰς 5 manana yaeeee ἔργα: Τὸ ἔβιμοντοῦτο, Ἐξοχώγατε, 2ὲν ἰσχύει ἐνΚύπρῳ, οὔτε δύ ψαται νὰ tau me 2295 δλοχληρίαν ἀντιδαῖνον εἰςτά nin, τὰ ἔβιμα καὶ ας ἐκκλησιαστικὰς διατάξεις τοῦ τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης σος ας : τέ του. Aim εἶναι ἣ ἀληθῆς καὶ πραγκατιὴ aony £ 409 δυµθάντος, ἅπερ Ctaniwg xxteczozke χὸν ὀέθό ven ἑλ- η ληνικὸν 7 πληθυσμὸν τἩς Κὐπροῦ καὶἅμα τῷ ἀκόύσιιατε έξη Ἰέρθησαν ἆ ἅπαντες ὥς εἴς 0: ωπος, ααὶ βεωρέσαν- τες τοῦτο ὡς προζδολἠν χα τα τῶν θρησκευτικῶν αὐτῶν ἐθίμων χαὶ συνδυάζοντες αυτὸπρὸς τὴν ὑπὸ τῶν ἐν Κύ- πρῳ ἀργῶν συστηµα-ικὴ» sexys τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου τοῦ τέπου, ὀικπίως ἐξήγησαν τοῦτό ὡς ἔθνι- περιφρένησι»ι κὴν καὶ θοησκευτικΏν κατ᾿ αὐτῶν Nz » ES ζογώτασε, ἡ τὰς Κύπρο κέφαλος Lae *AAT x or n3 πτο ἐπὶ α να TES μα ὁ acne of psz υπνο) αὐτοκρ Ίτλεες ἔθωισ, αὐτ]. 0: κατα ττητα” 6: aks para ITILILIIT ZS Μο λτάνσι, καὶ ὁ 1 καὶ ος Κόπιο Ene ρω σαν gt, Soe ἐπ, λες bhi LDR veriarn B252772 IRI TI RATLATAS. στησΣ) νέα»! ΤΕ a ual dase. ascii. E sy Hes Py ὅτι 2 ἱερεῖς ὅταν πταίσωτη, ῥμκήζουτα: μὲν εἰς τὰ: οοστ κά δικαστάρ'α, giizaijwix, ἔμως εἰ oS 5 μητροπόλεις ὅταν δὲ 8: Raver twas: KUL IY YAZTE TIVE μα την wz) e582 αὐτόν, αποστέλλουν χ: εἰς τν ἐπίσσπτ», τυς ἀρτρέσ] την te swrivay, ὃν ἐλυκτν aviv Ἡ Εκκλητία καὶ ἐπ στη 2495 signs a aay hi nals Hepa ag: Tis iezazivg 927 πι’ Huy Shp ATM SRA TAL TY a Μο, 219 ωχ, αν ον ἀφηγηλήσας πετ κακο stat dais 331.945 ye myst re οἱ 903 ο. αἰν ἁτμωσ.ν σαύτην. TAKA αἱ ἁρ/αὶ τς λατ) ὦ ὦ- στη σὺν τη πεῃ D247: a vaenigig792 27 by 4395 73 ἑλληνικὴν στο υεξοο, την Ὥρητας κο καὶ το κ 1ου α)- 27, κατεπέτητα) αχ τὸ xz iho Banvay, a barai sid AAS DINERS TD μν ἕνα Ἱερέα 26 RATT eet 2) 4 0, πι ὃν ἔστοον ο διέτι ὃς ὑπίκλυσεν εἰς satay iy inva καὶ αἰθαίτε τον. 2 SPR , fe a ἑξεν = tee ν) 2 ytggy gaionss Manawe2t93 3 a7 9s ARGS ος ae 4 Αρη tem. 4. Mugidvies yrs a7 ina eqs 5 . τῷ πας τν 4, O95 WEY δὲ μέχρι sivas 33 1h ἀπίφαση της παντλε ης αἲς να δο:κάσεως ἀλλ’ τῶν προτέρων ἁπηλπ. atin ἔγεω-. ρήσσαο κα] κου ἡ hen yy vt mo ητωκτν ταῦτα i sar qAevsza“D3 74 rebar) | nse net Xs δν: ο, : = sun αχ ys tay pmia δι Sots prise Lr Tt wa TTS et ah xyn)} wit be ππὸρ 8ιὰ31σεως τὸ] NTS) wa -πὓς ἸΑνατολὴν μελέμνη, θέλωυσν ἐπνείσει νὰ Niows: . 4 πέραν sig th ἕκ προλέσεως μα ἀποσία» by στοχτωτκῶν Λαῶν 9Η: κητὸν σ2 λα λτκ. 217 4277 D- σαι αὐτοὺς διὰ mAb “omaha, Υπ ωσκτω) Fin vy νην τοῦ ὁ 11 ῖν καλτὴν γλ στην τής πλεον 2- πμ τα DY ALT: 2) 433 qinsu. As x . a ποστ τν» Ne - αλύτων ὃ Ύαυτα: νὰ περιο2:σ)ὖσι πολλα) ἀδικ αι, ὃν ή-- a os . μεν χ.νΧ ἐτισυ.3 ὖσν ἐκ παλ) mend ἴστως say 4. «δα ῆ 4 Fy ao’ tisy 4 2s tye vie, OVI) RuSVA Rilsx Aniserzey ο)/ ἄμτα τν». - ’, Τὸν ταπενὴν ἡμῶν Shitty BAGS 2/3 ney Tay Oe ψηλὰν τμην νὰ 523. Szswusy τη. Ὕμε T32 ey 4397 aera ees S Ox τῶν ἄντ. προσώπω) μι ων κλρίω “Lesa Jus Mu-) ριανἸέως “x vse ου Ἰ. Γκνων 3 820, εὐελτίστο ντε = 1 s ἒν A ..τια -λ. 5 ἔτι & Ὑμ. Ἑλογότης ἐν τῇ ἀπσίρῳ ITs καλοκανα- Oi θέλει eiasesanin νὰ ds εὖαςν Ἰ ἀκρέατ». Διατελοσμυ μετὰ βαδυτέτω 1 F256 2743, Ths 'Yustion: ‘Keyes 792, Ταπειότατοι καὶ ας εηέστατοι θε πντες. Ἐν Αξρνακι Κύπρο, 99) Now's» 1879. {Επουτα: πεντακόσια! κα. a