᾿Αναθορὰ τῆς Αν Μακαρνότετις τοῦ γι επ σκέτο | Kir ary NM. ‘Asu | υπο» #335 vay M. Aguoss τίαν. ες » - v 3 ψι ΄ 9 s Αἴτθημα οἴκτου Ἐαὶ ἄγαυακτήτεως ἐνεποίῃσευ εἷς τὰς καβδίας ἁπάντων τῶν yet τισυῶν τὸ ἀπρησλόκητου γευσνὸς . ‘ RY aU Άι EaBindiins ἐσγάτως ‘bad “say ἐν An J uayorra Reh: or Aneto zee 39 teats oy απη όντων Sogn 020355 22 λητίατ. δια sor WD oe ος : “eis τὸ ab κ Βλ εχλτέλοο παπα Κὸ. Hatz, κατ τιδικ σαν. αν, ἱ α τοῦ. ἡ δὲ ἐκ τοῦ porte. “sas oiyns isa d 7% σοτστή: Minden, ντος Tat, Virenazhzay7e7 εἰς ἐπ στη λε σοτ εἰτ TTIAKTIIAG (Wzdpoudizn κα 229667 ARE 23s mre ην τος Αινικητὸ Anny ὥσταον ὃν ὧς παλστόλρος Baracoa aby nimank 199 signal your, ἵνα δίδω a ART WARY, σοκ καὶ θα ἂς δ. Ἱαστιίδις καὶ Vd) AR η y NIAYIT . ο .. Nate er --- ... 4 PE a orth kt ατα) αλ) 11 ων “eh τῶν λαπῶν της a” ΄ * ° . . - ΄ πα Xx, Nilay dente, nyse tama 9 nas THs κό . δν Ν / ., κ. a . iy) “NE pi az Sinuluy. Avot. 2disutIe nT YZ aise » ραντκ τῇ ae Berio ηταν A)Yhav ἐπιδάλε ἁτοκωτι ' . a: 9 on wae myn me he τος τοῦ Volare 3.2 κκσὰ το ἆλοκκ στ, Ἀπὶ νὰ wh Ἀχιαο ώσπου ὑπὸ τον ρου Own καὶ ο Leviton κάνατε χάλλιον την e . 7 ’ a She RIDE μον ασὶ αι μις Ἅλνητε we ‘ FOS Orr TSHR ache CARN teyute vx 2tuly hs nietyy cals As ηταν “zis 4s . αἱ ταλσέπω σοι feasts may nT Aw Te πουν ἅπαι ΄ 4 9 » ΄ Nsamos, zal χπτε wn Selo cms καὶ ες δημόσια ἔργα τολειντέναι λε 2η) τοῦ ἑκσατεί. - se te στου τεσσλεν t 4 BE. 4 Mi Ts Kiss SLTATL2 22 chest, stats Buus dm Mok , ν a ve . Ν τν ἕσρησαι απατά) Σο ο. 19 , py - mashes Olen m2 mene κ: ἐπη/ 1 Ἡ. A. ο ἃ 9 rota ne Vay We me 9 , yn as i . = Be 8 My s95 7A: PSS LITT th την η 1 ο. . ‘ - . VAT VFR αλ. το yen 2205 «Τὸ. sagt σέ. θ1λ wiry 39529, iy An Cares mina, ty) Nz fs Κωτταν are eee rae OT ERTL, Ve Deusen εἰ: wee 2 Srv5alo, 2zivs vebarses Laas: . yh, δν 2? 220) λέγονταν a7 ranrita tye keane reels atl ante 7b This tty ee Mie ποσοστο kote, ταῦτα v4 BM ok Te gedio aes Taito kets a tet Fy toca, T ny, πτατε, Dees in we 74 Lye sheets i Sensi ov i oe τοῖς Αα οσα oe wz ani Dent tay, κια σκετς υπ παρα οτνωτετος fy Ὡ ο - von απ sarees: 73 σα σα * πραγλάτων ὃ ση kyaogsy “AN ysis meateses 85 hpparsinn, Sizthoks ἄλλη κατ αλλη λητέοΧν στι 1% bis vhged | 4 καθήκόντ x eps ve pekitra, ant art Ν 1 nr 2a aoe may | Quis πο οτι R25 Epis nia enya Χαυτα καὶ Senin ny 480. Kxl xhadsien br Oe Ty deinsyilt myMrrenx Epes =r se ia ΣΑ xs eo gaa5 te Loews ky ’ . ο. ὡς 5 bipg wad TRA aay Tk ἀλλὰ πιοὶ =, µ - SF 57 { i i 421997 5 Tye ebexs, 92975, 4490) Dons AML WITTE ες ταν ποτ aliens 709 4x05 ons λεν ο σωγείλατο wniiderveny prhatimizny Nat, ΣΕ: 20107 cust, 7227 σεθλά η τοῦ λτοῦ Ἡ Wagner: AA Gandy i ’ Lt σις καὶ Ἡ Aven Odors: oe dete tne en 72 tsoazetos, 5 ὠνειδίσγησαν τ x θρητ airing δω αὐτοῦ Pend) esas adn νό ος τέως iynoset gate ext has urate by eh δη καὶ Όλνωκ τῶν λκ7) τής Αιπτολή:, κ Siz τοῦ Κυ mat ατα}. μας, λέγει 4 ahs Remrees BI, Ah Ts yar igs 1°97. T8 px ὑπάργουτι , σι λλοὶ καὶ ὃ: 19223. Tay OY dvdo rena, 4 Niviucx Swart anak, Sol, gaizyzi 797 αγ στι” Sou Savhiov, rid qs dary) Sizgst ye, ME Anz Avent asy wah bbe Epzrmra its van95 TA ἁτιμώτευν Πο λα εἷνχιο la τὰς νό ος 3 Suiscor vor ca Κάπο: νὰ Hin ἂν ἆλλγοὶ τᾶτ τε δικη) gut tod 4203 bey tity, eal ’ Ne Chay 293, BAws at μαι wots? ανν Ότι ποπ τι Ἄς αχὶ δα ὄπετα S915 ος νὰ Ala % vaigzauat)e Ries Barn: ἑστων ἀποτελητεζτω). AV Ἁκαῖς eon ρολ AMVIL VV, yang iy, ee] 42935 AN pos usta Mv Le, δν τοῦ ost vk: Oe dards 5 Byun - Royer, Birg, tx3 22-2) arky EI br2 74) Rings: Bade teh πε re £9195 tT Bort ολ οσα τή τε K Stavh tes ασὶ τὸ 5 ie τε αἰτὰ τὸ iueyZ3 9997 ANE IMT A! ΄ 2050 ’ 4 ’ ‘ - , ‘ ' Ev taat3sg SeeTuve ST) Th WRIVITA TY EF TG WIZ ~ ‘ 2 1 ἳ DOTA TUTTI ματ vu ‘Ya. Ελ οότητος πι ane ἐν 1 ὑσεολέ 7803 LIRDIIL! τῶν Ἀχτκω Burwitws, ο» ἔιστὸ καὶπέλο sho manta ὃν Αντ ην ἐπὶ τοῦ Ῥέματος τοῦ σουτ ἱκκνοποέκ τις τον East το BS a & ath snd ‘ ο ἂν 3 ‘ vey oO, . : va ddr, th δὲν θα che 6 tis ta Oardaestyy mayne V% pine ths ae τὸ λοπη ο τοῖς γή μέγχτι καὶ ma) κ. πῶν τον ὃν της Σιττᾶ: ‘ris: tis Hi Samy 9 Ons. Ετὶ πάσι δὲ ο ότοις τοσακ. το Ὕ ώς πμ Ete δι νύτη: einen 292, RAILAAAY, πως ives arn v% $245 La xhoy as wai wid | 2 τι, ἂν ἐξ ανάγκη: pale 5 sate he & ¥xh TLIIMNM, senna ‘Ss ο Ex TAG 4 ot ae συν λτιω: τον κκ ληκόυτ wr 13 θετός adv, Esa δὲ be ας πιέπεως τῆς ὃς ελάστως τοῦ Ἀσον ἃστι ἅτια τῷ ἀκνότακ πι τοῦ ἀξι η στου ο το ἐηγέρη Bitte Ax διὰ τολεγοαφηκάτων καὶ δι ee αὐτοῦ, ἑξέροατὲ καὶ πρὸς ἐμὲ την λύπην καὶ γκο λατητ ποτ οὖν ZiT t xz INT. Tay δι αίκυ τε την τοῦ 1x03 ποότατο ἐπιδο » . κμκάτων κάγὼ, ἐλπίζω ὃτιθέλε, 9333 202), yrs ‘zi aainv ox laxvomrinsys i735, Ayo, 7395 498 why εὐγαλίττητυν. TAs ‘Yusertaxs Εἰοχότητος πρὸτ Θ1ὴν παρακλήτωρ» Λιυκωσίκ τῷ] Μαν. TSE: saywrery eee στ σου Κύπανο, ἁυρίῳ Ρ. Θ. Tits xt. * Eig 3 Au atanrhoiy Λεικωσίας» . os (Ὑπ. Σωφρήνιος.) >