ο ορ ἃ ὅ ὅμως Ὃρρρορθημνὴ ἐλλό φατὀσύνη : Κόρώνα Π, Πκρίδόυ, ἕδρεψέ pix ag ee τῆς πβώξης τάδιώς ἐξἡγησάν- μετὰ, ya) wis. ‘ebdohlecs” 1969005 :συγγραφεῖς, cat t Proypacplay age Ov. cuinypxpodants Kah. Exeyvorsyneay © ἐπντυχἐστᾶτ ται LETH Paaauy καὶ” “Mew. ἀνάλύουσαι᾽ μετὰ, τοσαύτής, ἔπιτυ ay θαυμασμὸν τοῦ. ᾿Φφιλομ» ύσου ᾱ- πάλλήλών, δὲ εἰς 7 πάντα τὰ µαθήµα ος τῶν καθόλου εὐστόχών., amas reroudaougdy waviduy iva ne Sowers rete eat iS (φιλοπονία.. ον λιλίρης 8. . eens κἀθηκον την: εὐπαίδευτου. αλ ea ης τὸ: σἱιόπιμ ον, τής, διδασκαλίας κάνα μεγίστη: ἐ “Edit uot ous Treen yacyoy, ὠραβνεὰ παρποὺς, Brpscudeiey 8 τοσταλέντα. ἡμῖν :ἐναρκτήριον λόγον” της ο ές τὴν. ἀνάγνωσιν, αὐτοῦ. aig πάντας . τοὺς, owes