% Sifts esd pes by Moet. oo eel eae πάν αὐώπὸ Eno: TeaGOV, δή ο αν beeper a ey Sr πρὸς τὸ δηµέσιον, ’ oR HERE TOG τον μὲν η. ἀδυνα μία, δεύτερον δὲ A te aya larelvai Aogaie kat τηλικαύτη, ώστε κα αὐτήν pou Boh Aaah Seapévers: Oude «δύναται ἡ παρὰ πὸ «εἰκὸς ” «πῶνὸ υνάμεῶν μου εὐῤενὴςί ἐκτίβησις “8A, μέρους, πῶν x pate ἐμανεύση: τὸ. θάρρος. πῶν. λέγων ᾿ θέ pe eee GE CULO MTB βουνᾶ, a “pak. feet ve pais ele. eC als Kona! Ove batons ps ἀπόνώναι, As σοβαρότήτος. αὐτοῦ 0 aby Boon βεβαίως οὔτε: πόλλὰ, οὔτε ἔχτακτόν τι ἀκού - ο σηδε νι a ἐπισήμου πῆς ἡμέρας, ὑπερπλέοναζουσα φυσική µου ᾿ eth μὲ recisoO ancy ἡ i ποῦ. ἔργου σπου . - κ. Ὦ νὰ ος ο ὅτι 4 ἁαῤλίων' ἀλλὰ τύ xn ἀγαθῇ τε + | Operépa émetxers dadnrubetcd: poi Sid ts Oueréoad _tdmidroaivns txophymee we, δυνάµεις, ὅπως ἕ- πιληφθῶ en Ee θάρρους. ποῦ ἔργόύ. . ο --'. Κατα τὰ «πρῶτα, βήματά ου εἶνᾶι πιθανόν καὶ φυ- τος ἐξἎρέ µου τὸ Ῥρόνημα: καὶ ὑπεστήριδέ με ζητοῦσαν αν τὰ τοῦ-χρόνου διδάγματα. « Ὑποπὸς τῆς διδασκαλίας τῶν κοραδίων. ενα. h ὁιά Ὀνότι όσον: ἐπίπονον καὶ. Bap, τοσοῦτον εὐγενὲς καὶαεμνὸν μέσα: δὲ- πρὸς | ἐπίτευξιν a Hh. Exuctnars γνώσεων ᾽ἁγιῶν λα). AA σὺν τῇ. πράξει ange liogir διδασκαλία «τοῦ τ πρὸς. χὸν Θεὸν δέθους nae πρὸς τὴν. πατρίδα ἀγά- | Ὕπης, τῆς πρὸς τοὺς Ὑονεῖςτιμῆς καὶ: εὐλαβείας, καὶ πάσης Se δ (καιοσύνης,σε µνότήτος χαὶ µετριοφροσύγης. ‘Tay σεμνότητα καὶ Φιλοστοργίαν καὶ τὴν μέτριοφοο | ob ds ισεν ἡ gas, ὡς κατ ἐξοχὴν ἀρετὴν τῆς γνναι- «X06 ἀπῤδείξέι, ἑ τούτού ἀπαντώμεν ἐν τῷ καθ’ Ἡμέραν εσοντάι, ἑνῷ τὀὐναντίόν τὴν σεμνὴν καὶ µετριόφρόνα καὶ “αὐτοὶ οἱ αἰδχράδιοι ὄεθοῦσι καὶ ἐπινοῦσι. Tuva ἄστορ cyte διαλανθάνει ἁπαράτήρητος ὑπὸ τὰς πόικίλας φάσεις ποῦ πολυπλόχού ἄὐτου σταδίου. . Πόθεν ἄρά τοῦτο ΓΔιότι Ἡ γυνή! ἐκ φύσεως, ἐπροικίοθη. διὰ ἠοχλῶν πλεό- Ὑεκτημάτων: φύσεί τε λαϊθέδει ἔχει μείζονα. τοῦ. ἀνδρὸς προσόντα Todd ἐξάσκησιν τῶν τριῶν ἐἰρημένων ἀρετῶν! Πόση. λοιπὸν φράνησις, πόση σπουδὴ ἀπανεῖται, ὅπως τὰ προάόντα ταῦτα. μὴ ἀποθάλώσι τὴν ἀξίαν των. καὶ ᾽μεπαποιηθῶσιν εἰς ἑλαττώματα] Τοῦτο εἶναί τὸ. κύριον μέρος τῆς. Ἀθικῆς ἀνατροφῆς τῶν Ὑωναικῶν.΄ ‘Kat εις υπδῦτο δέον ve ἠροσήλώση τὴν προσοχὴν. αὐτῆφ Ate µή νὰ προσηλώσω τὴν προσοχήν μου. κατὰ τὸ Boa χὺ. διά- 'στημα τῆς διδασκαλίας μου µαθήµατα ἀρυομένη ἐκ συνεργάσᾳς ἔχουσα τὴν κατὰ Χριατὸν πίστιν καὶ τὴν ἠθικήν», ο ' .. - eB watt Bae Me Boa oe Rt, ᾿Καὶ πέσον εἰς τοῦτο προσεπάθήσα θέλουσιν ἀποθείξεέ Thy βελαίωσιν τῶν μὴ καλῶς ἑχόντων “καὶ συλλέγου- Bio. »Shabasd καὶ koe ταστὴς ane εἶναι ἆττον φεκτὰς,, κὸμαστρίας Ὑὐναικὸς- «Κατήγοροι ἀδέμνου ἀνδρὸς εἶναι, µόνον οἱ κάτὀχοι χρηστῶν ἡθῶν,, ἀλλά γυναῖκα ἄσεμνον ἐχαὶ αὐτοὶ él ἄϊσχρόδιοι, ἄνδρες μέμφόντάϊι κ καὶ βδελύσ- | 6s anobaider θηρίον αἰμώχαβὲς, ve Tap ἀνᾶρὶ ἡάστορ. τὴρ Kad ἡ διδάσκαλος. Καὶ εἰς τοῦτο κάγώπρ οσεπάθησα τῶν ἀθανάτων τῶν προγόνων ἡμῶν' συγγραμμάτων καὶ ἄικὸύ Ἡ δρ βωτοπειρία. καὶ Ἡ ἀδυναμία νὰ μὲ ἐπρόδωκαν,, A συναίσθησὶι ὅ ὅμως | coo ὑψηλοῦ ἅμα καὶ ἱεροῦ καθήκον 2 aie τῆς καρδίας. καὶ ἡ ἀὐάπτυξις τοῦ νοὺς ἔργον os . , ὑμῖν τὰ δἁπλὰ εδέσματατῆς πευματικἨςἑστιάδεώῷ aR “ab: nA ἡτρῖαί, μου “παρατίθενται ὑμῖν δήµερον, ἡὰὶ ἅπερ : ie τίζω. νὰ παραθέσωµεν. ἄλλοτε TEAR, Διότι ἐφέ. nog, ws Shy das. λανθάνεί, 2a ἡ ἔγαρξις tay μαθηµάτωῦ- ντα βραδύτερον 7 τῶν. ἄλλων. ἐπῶν, Hat at εαθήτριαϊ. τἀπολέσασὰι ὡς ἐὰ πῆς ἔπε ελθούσης ἕ νε λα ὶ κκῶν. χαιρις a nov RF Siatuvu sien fpovion, Siatorigs akoNeS ion, ag: Z aay: #Eiy. 208 πώλικῶς εἰς τὰ διδἀσλαλεῖα.ς ᾿φοιτᾶν, ας πλάκας βραδέως 1 ροσῆλβω», καὶ. (πολλαὶ αὐνε) χῶς ἁποίί-' ωσίαζονς Κωλυόμεναι - bts weve’ E dadevelasy ott: ob Eat. 2 TY ἀλέγων- Διὸ καὶ. δημόσία-» πευθρίω: παράπονα, | “Rees τὰς μητέρας ἐκείνας, αἴτ τινες: ὑπόριαιῶς ἐννσουῤέ. νο ο ἀπιτρέπουσιη, ες πὰς θυγα γέρος των λοῤσυνε ς τε ὑσιάζειν wat. py” erased ev aiyolate μελετβνις Ses rq ἡ ἐν οὐ σλαλῆ. διδασκαλία B19 «TAG: a (οἶκον . μελέτη any. δὲν εἶναι ἐπαραὴς,, Κύριος τοπ τν ns ive Dorie, ὀυνεργασθῆτε: μετ ἐμοῦ ὧ- χόνεῖς: dia τύζωµεν πάσας᾽ nes δυνάμεις ημών. πρὸς, βελτίωσιν, τῶν μὴ ahs ἑχόνιων, ἼΧκθ' Ἔσου καὶ ὁ καιρὸς: (πῤοσφο΄ «Ῥώτατος: Ἡ πατρὶ s Apa, περιελῥοῦσὰ ὑπὲ τὴν κατο-΄ Ky ἔθνους πατεῦ ρα ὔρὴ μα] - προοδευτιλοῦ,. “βλέπει ᾿ δρίζοντα νέον, ἀνοιγόμενον πρὸ λῶν. ὀφθαλμῶν τῆς, ὁρίζον.' χα λίαν ἀντίῤετου τοῦ ᾽ἀποτροπαίου ἐκείνου, εἰς ὃν διετέ-- λει πρὸ αἰώνων. Τί ἐπ τιφυλάττει ο «αὐτῇ τὸ μέλλὠ εἶναι. ἄδηλον' οὐδεὶς ὅμως δύναται ν ᾽ἀμϕίθάλλη ὅτι ἡ συνά- Ἴφεια ἡμῶν μετὰ ἔβνους μεγάλου καὶ ἐπεπολιτισμένου,καὶ “A meg θωτισμένη ὑποστήριξις πατρικῆς-κυθερνήσεως $097 “gus Siétten yO πας δν χάς τῆς ἡμετέρας πατρίδος, ἐπαγ- ΓὝέλουται καὶ ἐγγόῶνται τὸ ῥέλλον αἴσιον καὶ ᾽ ὐμδρές. Αλλ’ ἔπως τὸ ῥόλλον᾽ ποίιοΏτον' προπαρασκευάσώμεν oly πὸ ἐννοοδμεν γαὶ. τὸ ἐπ πιθυμοῦμᾶν, ἔ youer ky any © Fad παντὸς. νὰ Suan hdoowines’ ᾿καχὰς μητέρας, ὅπώς διά᾽ ᾿ούτων παταρτίσωμεν κἁλοὺς πολίπαα Τρία: εἶναί κύ- ριοι, τὰ ἐργαστήρια, ἐν οἷς παιδαγωφειταίτις,. A οἰχία, τὸ ὀλῥλεῖον καὶ Ἡ κοινωνία. Ταῦτα ὄμλως εἶνχί τόσον :στε-- γῶς συνδεδεμένα, ὥστετὸ ἓν. προὐποθέχει τὸ ἄλλο. Έ) λέτε. οἰαδήποτε σχολεῖα, οἱουσδήποτε, δι δασκἀλούς,, exhébarte οἵαν ag έλετ ε µέθοδον, ἐὰν δὲν ἔχητε καλὰς μητέρας, εἶναι ᾿ἀδύνατον νὰ, Εκραγάγητε ἐντελῶς κἀλοὺς πολίτάς. τν τρυφερᾷ. Ἠλικία ae clanwidas ever 7 Προτερήματα καὶ, ies Tena χαράσσοντᾶι Ἔόσον βαθέως, ὥστε πᾶσα ἕπερ- ζομένη ἀνατροφὴ δὲν, τὰ: ἐξαλείφει Ral: ὀλοκληρίαν. λά: . Bete τὸν σοφώτερονᾶνδρα- τοῦ κόσμου, ἐὰν οὔσοςε]χετὴν. :ἆτυ Καν νὰ phy ἐ ἐχη᾽ καλῶς, ἀνατεθραμμένην , μητέρα». ἀαὶ ἐ ἐν αὐτῷ ἀκόμη. τῷ γήρατί που θὰ᾽ yeu: προλήψεων: : καὶ ἑλαττωμάτων με ὅλους τοὺς κατ΄ αὐτῶν πολέμοὺς, τῶν σσφῶν καὶ μακρῶν. σπουδῶν του. “Τοὐναντίον λάδε-. κε ἆνθο βρωπον, “uldv κάλῶς ἀνατεθραμμένης. βητρὰς.ὁ ὑπάρ-. μμ καὶ μετὰ ταῦτα περιελθόνἒα εἰς τὴν οἰκτροτάτήν ῥέσιν͵ εἶναι. ἀδύνατον νὰ μὴ διάχρίνῃ τις κατὰ πᾶν βῆ-- faa, ele ᾖᾷσαν στιγμὴν, λαμπηδόνας, εὐγειοῦά' καὶ καλῶς:. : ἀνασιβραμμένῆς ψυχῆς., Εὐτυχεῖς. cL. κοινωνίαι ἐκεῖναι, ἀἴτινες τρἐφὰύσι µηπέρας, οὑτωσὶ κατηρτισµένας, τῶν. ἑβοίων ὅλσι οἱ πέθοι καὶ ἅλαι-αἰ. φροντίδες τείνουσιν εἰς. τὸ καταλλήλως. Ἀαιδαγωγῆσαι tev. μέλλοντα πολίξην - ἐν τῷ πρώτῳ καὶ διὰ τοῦτο ena αταδίῳ. τῆς. ἀνατρος ἧς του. ο Ta ὀλίγα ταῦτα πρὸς bude ἀπευβόνασα, ἐπικαλοῦμαι Aen | μετὰ καρδίας συντετριμμµένης καὶ τεταπεινωµένης. τὴν ὑποσγήριξιν 00 Ὑπερτάτού ὑπὲρ. τῶν. φυτῶν τῆς. νεαρᾶς ταύτης ἀμπέλου, Hard” ἀφυτεύθη, ηστεύουσα alg. τὴν ἐκ μέρους αὐτοῦ ἀντίληψ. We a