“Κύριε Συντάκτα,. : Tioog én ῥεδαίωσιν τῶν ὅσων ἐδημοσιεύσαμο, fe aH ν bnd jucor 23. πκρεχθόντου | oréDopev'baty Eyyoree ) Ped vk “rdodevionte by. { Κιτίου», 0 Sau Riza εεὸς 64: 14 τῶν πρόχαΣ κατὰ Σεπτέμθριῳί ηθῦ. παρελθόντος ἔτούς”μετί ἄλλων & ων καὶ εἰς τὸ φρούριον πεμφθέντων,πιὸτολοιᾶ: ὅτι βάνοι ἐν σῷ «φβουρίῳ ἐζήτησᾶ, ἄδειαν. ἀπὸ ἕνα ζάψτ Ίροντα, Τζεραίζονι διά νὰ ᾶἜρονόήσω δίὰ τὸ ζῶ69- μόρια. ᾽πότου ἠδύνατό νὰ Ψοφήσῃ: ἀπὸ .τὴν πακρὰν.-. ἀτέρησυν, υττρὰφᾶςΣ. βκεῖνος τότε μὲν ὕθρείς κάὶ» μὴ: Ευλθκοπήμάτα μὲ Γἔσπρωξε΄ ῥαὶὲμὲ χλέισιν εἰς ῥυλακήν.τ) Ανέφερα «Db aig τὸν, ὈΑστυνύσον, Sra Ίλθεν ἐἰξ ἀπιθεώρησω πῶν:, Φύλακισμένων’ τὸ ietgiordcvaly καλττῷ ἴδειξά, ῥάλιστά καὶ τὴνχεῖρά μου} «φέρούσάν τὰ σημεῖα τοῦ ξυλισμοῦ, καὶ. δὲν. ἀπέδωκεν “odd ᾽μίῶν δ(ὰιοσύνην εἰς τὰ παβάπονά μου, : ἀλλὰ μὲ, διέταξἒ’ ῥόνόν νὰ ὑπάγω :Εὁ 3ην θέσω μου, προσειπὠν pony} πέρασεὶ- Ὅθεν καὶ ὑποφαίνομαι, -ἐπιθεθχιῶν τὸ περιστατικὸν' διὰ Ίτηέ ἰδιοχείρου µου ὑπογραρῆς..'.. Le ewes. Ee ή Ὅ τος Ἑν Ὁμόδῳ τῇ 18)90 Ἰουνίου 1879. ο ο -- —_-- ᾿αἹιστοποιητυλὸν Tas. ζυριάκοῦ γεροφόρου j ο Ὁ ὑπόφδνέόμένος,, ΛΣ υἐροφόρᾶςς᾽. καταθέτω τὰ tbs _TEmepvotiax ub Bid Boia” Gogreljievdé vipdv2 48: Srotey. 10 ἐζήτησαν.οἰ-- ζαπτιέδερνά, φκ]έῥώσω: εἰς ϱὸ κονάκἰ. Τόὺς' εἶπα ὃτι τὰ οι kore wey’ eva: ποὐλήμένα εἴς τὸν Te AN VOY, Mavzobsviy καὶ ἀφδῦ-' δώσω αὐτὰ σᾶξ- φέρώ :ἄχλ «Πρῶτον -λδἰπὸν οἱ ζατιτίέδεςἤρπασαν ἴτὸ ἓν ζῶον καὶ τὸ ἐπ pity. doo διάτῆς βίας καϊτὸ ἐφχγέρώσανὴ ταὐτοχ ρόνῷς δὲ οἱ ζάπτιέδες ἔπώρον διὰ τῆς βίάξ τὸ ἆλο: οὗ Kock. Stel τοῦ Ὅμπασηι ὁ ὁπαῖος τοὺς εἶπε ἐεπιάστετα ζόρολα κα σι καὶ ὥρμησαν πάνω µου χαὶ ϱλ ἔπιαδαν ἀπὸ τὸν, λαιμὸν καὶ μοῦ ἐκτύπησαν εἷς τὴν ἀέφαχην, καὶ μοῦ. ἀφαίρέσαν..τ µαχαῖρί µου-. ὅπου ἐἴγον εἰς τῶν ζώνην Κάῑ᾽ μὲ ἐφυλάκισα), εἰς τὸ κάστρον ἐπὶ ὀκτὼ ἡμέρᾶις: Μετὰ 24 Seas foo sl Τησεη ἐγγυητην καὶ ἔδαλα τὸν x. X υλοίζον Μαραθεύτην καὶ ὕστερον μὲ ἐφυχάκισὰν | ὀκτὼ ἡμέρας, 'ἀφοῦ ᾿Ἠτήν. 'Γὸ περιατᾶτὶκὸν τοῦτὸ. μοῦ- ᾽συνέθη :τέλ' ἰ ο πλ... 1878:.- =) a 2 ‘, wk Proewiig Kupidxou,. ησσὺς τν 26 Μαΐου 9: ν Οἱ ὑποφαινόμενοι ix τε τῶν παθόντὼν Χό εἰς υτὰς διάφόῥους σχήνὰς τὰς τελισθείσαᾷ ἐν κ” qesite περὶ τὰ τέλη. Σεπτεμθρίου: τοῦ: παρέλθόύτος ἔτι ιομολογοῦμεν: ὅτι ὃ-Απτουλλᾶς ANG ASG KLE ἀρχᾶξ κα 7 αἶτα ὁ Μουδίρης: Αὐδήμου, μετά. πιντάδος ζαπέτιέδων, δια) ῥύττούτες ὅτι ἠἐριεθλήθησαν μειδόιαϊξουσίαν' κατὰ τῶν τρ στιανῶν. ὑπὸ τῆς νέας Σεθᾶστῆς ᾽Αγγλικῆς Κὐθερνήσεως πνπτον λυσσωδῶς χατὰ :τ9ῦ πρὀστυχόνεάς: μα] ἀνέπτυσαα μιτὰ µείζοντος ἐντάπέως τὰς πὰλάιός αὐτῶν. tere, un φειδό μενοι «οὐδὲ τῶν ἀἰσχιστοτέρων ὕθρεων,, . Κάνώσεων καὶ ἀτῦ µώσέων, ἄνευ οὐδεμιᾶς εὔλογοφανους ἀντίάς ὡς ὀρῤα τήρι ἔχοντες µόνην τὴν λύσσαν τῆς ἐκδ θέήσέως διὰ πὰ ἐκδηλωθέ τα αἰσθήμάτα τοῦ' σεθάσμοῦ καὶ τῆς ἀφοαιῶσεως., πρὸς τὴν γέαν καθιδρυσµένήν Χριστιανικὴν Κυθέρνήαϊν. Οἱ ἐνθυμούμα:. νου Την ἐποχην πῶν 9} ἀπεικόνισαν τήν σὐδπεριφοι ἐσῶν) μνησθέντων πρὸς τὰ On. nal’ rode σρόπους χόµενοι δὲ vats 'τὰ ἆαθ’. ἕκαστα ἐξηγούμεθα Boni tle ἔλαστ ἔπαθε τότε... Ὁ μὲν Υηραιὺς Θεοδητῆς μετὰξὺ 'ἄλὰ 400 eh. ἀνέπτυσαον: ry F παρά, τοῦ. ‘MovB(gou ab rauod. πεζε θέ ν δ ‘Sogo. Node Παυλίδης,. ἄνθρωπος φιλήσνχος, τίμιος καὶ ὶωστὸς & ν παρὰ. τοῖς ἐὐὐποληπτοτέροις τῶν Ἅμετ many. ὀὐμπατριωτῶν, ἐχειροπεδώθη ᾽Αγγλικοῖς, ἁλοιοξό, | μετὰ. τοῦ. Φιλίππου 2οῦ ἐπικεκλημένου λάκεδόνα, .'ὁ δὲ Μιχσηλ Γρόύτάς ὑθριζόμε NOS ταἰσχρῶς καὶ pd? ὀῤμῆς ἀπρωχγόμενος παρ ὀλίγόν go: Ῥίστετο x κατὰ yas. ‘O δὶ Γιῶννάλης Μάρτιό. ὃ τότι Μουκτά. easy αἴσχιστᾶ- ὑθρισθεὶς Ὁπὺ τοῦ Μουδερὸυ καὶ ἐξυλοκόπήθη ἔνταυτῷ. «Ὁ ἀὐτὸς ae TOO AmrovAAZ α[σχίστα μμ καὶ. σπρωχθεὶς΄ Bap’ ὀλίγόν ὕερημιῖζετο ἀπὸ τὸ ὄψος. τῆς: ἁλίµαέος πῶν ὑψηλότέῥων δώμᾶχίων τῆς ᾿ Εκκλησίας. Τέ. τν τος ὃ «Ὅθων Χ. «Γεώργίου. Aa αὐτὸς ὑπὸ τοῦ. ΑἉπτουλλᾶ καὶ * Ξ ἑτέροῦ ζαπτιὶ ἀθβίσθεὶς καὶ ἀνηλεῶς, ῥαπισθεὶς' ἐχεφοδέθη ἆ ravens OTe τὸ: δὴ λε Ἰόμάνον, ἐξάγκωνα. «Ἐντούτόις eck . πὰς: θικέλαξ ταύτᾶς ἀγρίᾶς: δληνὰς ὁ Μουδίρλὲ ἀπ ποστέλλεὶ δίκην]. :ἀγέληξ ατηνῶν εἷς Αεμβοσὸν δέκα nal intk ἄτομαι. * love “προκαταδεδικασμένα, Bie. σημέιώσεώςν. ἣν τότε, ἐκρα: ελέω καὶ ὀδηγοῦσι) αὐτὰ οἱ. ζαήτιίδις.. κατ᾽ εὐθεῖάν «εἰς τὸ Ἰθκητήριον,, ὅπερ. ἆ ἀμέσώς. διέτᾶξο. ἄνευ οὐδεμεᾶς . «ἐρεόνής gt ly SS any she τὸ φρούριον. quads Gk JI300 λοιπὸν ὅλη- ἡ «εἰκὼν ἡπαθημάτων | μα. ἐπίκεκύρωλένη διὰ τής ὑπογραφῆς τῶν. ead STOW Rab πάροθόπών εἰς τὰς, διαληφθείσας 3 pays uae, ὀκάδες: πρὶν νὰ τελειώσωμεν ταῖς super τά ἡμέραις εἰς τας τρἰάντα σρεῖς. μᾶς ἐθώναξαν καὶ pds ἐπῆραν πό » δὲκἀέέντε μεταῖτια ἵ ἑἑάστον: μετὰ μίαν Ἠμέραν πάλιν pes _Epepaey al pas Berav θυλάκ3ν. εἰς. τὸ κάστρου, τὸν π πὰ Ἰωάννην «καὶ Χριστοδουλὴν - ἵνα. ἡβιβόνύκτιον, τὸν δὲ Μουκτάρην | εις τὸ τέλοᾷ ,τῶντριῶνμὴνῶνδύο καὶ μισλνἡμέράν Kal πᾶῦτα ἔγειναν ἀπὸ τὰς ἔνδεκα Δεκεμόρίαύ 706 78): eo ¢ Ὑπογρ.) Παπᾶ Ἰωάννης Χ. Χ.Μιχαήλοι ο... + κ. ard χωρίου: “Ay. ἸΑθανάσιον. i rein Χ. Κωνσταντής. Νικολάὸν. vO πο ἁριοτοδούλης Χ. Tawi. (vio Όλωνος χ: Γεωνήίου πρὸς ai) Αρλ) «Ἐκλαπρότατε κ. Αρχιδικαστά. Ls ‘65 ὑποφαινόμωνος, ὌὍθων Χ. Γεωργίου. ἀπὸ Ομᾶδος, dad Baie τὸ βάρρας νὰ, ἐκβέσω. τὰ παράπονάµου πρὸς ὑμᾶς ὅτι εἷς-ὢν τῶν ἐν Ὁμόδῳ' παθύντων κατὰ, δν. Ἀαθέλθόντα xe πτέμθριὼν aot hperwptvas fy re 7G. δοθέντι π πιατοπονητ ικῷ, ἐπικεκόρωώμένῷ | ὑπὸ. παρε ἐνριθέντων ἐγχώρίων: Big THE devs “pOUs πϊλισθείσας τραγικὰς σωηνὰς τῶν τότε ἐν Ὁμόδῳ π θόντων, ὡς καὶ εἰς τὰς ἰσάτως ὑπὸ τοῦ υὑμετέρου, μη . γέώς, Ρούθὴμ᾽ Ἱάράκλιὰν ᾽σύλλέγείσας πλἠροφορίας,ἅμα Ἴκου σα τὴν RAH Zogoxdious Παυλίδου καὶ Φιλίππου Μακέδό of dey ράτετόν προσκληθέντων διὰ τὰ ἴδίον πάθηµα ἕ ἔσπένσα: καὶ ys ‘spécws μεταθὰς, ἐνταῦθά ὁμοῦ ῥετ' αὐτῶν,, διὰ νὰ ἐκ . εθέσω τὸ πάθηµά, udu καὶ τύχω αἰτήσας - a παρὰ Ἰποῦ ἐκτάκτου Δικαστηρίὰῦ τῆς op. ᾿Εκλκμπρότητος”- ἀλλά δυστυχῶς δέν. pot. ἐχορηγήθη ἄδεια- “παβουσιασθεῖς, ἵνα παρά στήσω ὑμῖν τὰ δόα άγὼ Ἔἔπαθον οι ὅπως σὺν τοῖς ak λοις rope δικαίας ἐκανοπονήσιώς: - ον «θε ὑποθάλλων δη ὑπ Shey τῆς ‘Ou. λάμσ κι | 38 δίκαιον. τοῦτο παράπονόν µου, ἐπικαλοῦμαι ony! εὐμανή, καὶ ἐπιένκῇ Αὐτῆς ἀκρόατινδπως poi xoenynda n ἄδεια νὰ ἐθέσῶ: τὰ τῆς ἀξιοπδίνου διαγωγής τ τοῦ ᾽Απτουλᾶ | TANGA vou, “Sorts μὲ ἐξύλισι τότε ἀνή λεῶς χαὶ μοῦ Beauv & ἐγέαντῷ keg χεῖρας ἱξάγχωνα ἄνω τῶν δύο ὡρῶν. “dete map! one yo γὰ λειποθυμήσω: Ἡροσφέρων. τὸν. βαθύτατόν΄ μου αεθασμὸν «καὶ ἐν πλἠρέὶ π sendin Ext τῇ ὑμ. ἐὐθνδικίᾳ apa ‘Seared ia x4 26. ‘fatou τούς. ο τν Πμοθυμότατος he@hoe κ. ..... (Troy: } Όθων Χ. Γωργίου: . , 6. Ἐ ον Αρχιδικαστῇ Κ. Κ.Α. DOW. = . Εἰς τό Ἀημαρχεῖον. ‘Al ὑπογραφά[- ey: παθόντών: «Παυλίδης, Ὄθων. Χ. Γεωργίου, ο. : ο Φίλισπος Μακεδόνας, ’ / Prawns Μάρτίς, ει, τῶν: haved, τὰς. διαφόρους” canvas, mageupedivtwy: : Χαράλαμπος “Nims rdou, <- (Καλλιστράτης . «Θεοφάνους, 1. .Πρωσοπ died. Χριστόδουλος, Χἀράλαμπῆς Ἰωάμους Νι | λόλοιος Εθθυμίας, ΦΙικαηλ Γ.. Xs: Ἠλία,: Hes ως Κε ο, Aah Abas, ἑώργιος Σάβδα,. ἀζᾶς, Kavoravrtvos Poe : ς ExT Wo Χ., Boyend dns, patton @ia © we Bovki Ong : ο εν. αν καλά ειν hag? ad omauntndy * τῶν ἀπὸ Ey Aida άλλη ai Juets ol xdtwBey σημειώμένοί ὑψάριδες -ᾱ ἀπ τὸ, χωρίον: “Xx tov ο κ μμήνα, μὲ τὸ παρόν μας ἐνώπίὰν ᾿Βεοῦ Καὶ. ἀγθρώπών ἐ ὅτις ἐπειδηῦ. ορμὰγ. μἐμούρής,, AF ἐφέντῆς, ulds” Χασὰν. Καπτὰι, βᾶς ἐσύκοφάνήσεν εἰς τὴν. Κυθέρησιν πῶς θλάψαμεν δέγδρα: ο «Καδής- μὲ eB συμθούλιον' ἔχαμε' paces may ead thts x naredlndtoy. εἰς Φυλακῆν. δεκαπέντἰ ἡ μερῶν. καὶ ἀπὸ σαράντα. πεολίχια πρόστιµον ὁ χαθείς ἔπει πα ὅ Διοιλήςό ρόιψε τὺν μάαπαττᾶν ἐκεῖνον Χὰὶἱ ἔκαμεν ἅλ λον ὁ ἴδιος, ὁ ὁποῖος μας ἑκα ἑαδβίάζεν τ τὸν Μουκτάρην Χ, Κωναταγτὴν Νικολάου εἰς ςΦυλακὴν.τ πριῶν Lend ty. TOY δὲ πα. a, ᾱ Ἰωάννην, X. Nigam, καὶ Χριστόδουλὴν X. Ἰωάννου εἰς. δυλάκὴν ὃ δύω- μηνῶν. ᾿Αφοῦ- μᾶς, εἀφυλάκισα). νἀμέσως «Δαἱ᾿ οὓς. ερεῖς μᾶς ἔθαλαν καὶ ἐδουλεύαμέν ἕ ele Thy αὐλὴν τοῦ ovaxlov,~ (μάλιστα δὲ ἐμὲ τὸν παπᾶ, Πωάννην pul tlydy mal ane δρα ἄμμόν χαὶ πέτρᾶς ᾖὰ.τ AN, agiOloay ἐμπροστά είς Boy, ὅ πλῆθος”. τὴν γύκτα, ἀφοῦ. iztheluvey 4. δόυλιὰ, ot ¢. ἔδαλλων εἷς τὴν. φύλακὴν. ες. τὸ κάστρον- «ΜΕ ποὔῦτον τὸν - Feaponay é ἐκάμῶμε. ) δώδίκα ἡμέράς)- ὑστέρὰ ἀπὺ ths, δώδὲκά boas ἔθγαλαν τοὺς δύο' µας -Χ. Κωσταντὴν καὶ Χριστοδοή. ην καὶ μᾶς εἰπάν ὅτι: ἐπειδὴ τὸ πελιτιὶ ἔχει ἀνάγκήν ὕ ἐς hou ἀντὶ νὰ, δουλέύεται εἰς τὴν υλάκὴν νὰ πᾶτι μὲ ἕνα ζά ζπτιν ὁ χαθεὶς καὶ νὰ olovere 8 Syav. big τὸν: πελιτιέν΄ ἐπειτᾶ ο τμ lav: shpdgev ἔθγαχαν xh. a τὸν πάπᾶ [ωάννην.. καὶ μὲ ἔδωκαν εἰς ἕνα Candy διὰν Κάμνὼ καὶ ἐγὼ τὸ ἴδισνι- λα πὸν Σέουθαλούσὰ µε φον διά :σάράντα, ἡμίέρας burs. τῶν GV tat ixpépapey καὶ ποὺς ζαπτιέδες οἱ ὁποῖοι: Age - πάντοτε Hakone “gig AUTO “ad διάστηµα τῶν. σαράντα a ἐμεοῶνιἐγῶ δ᾽ Wark Ἰωάννης xa: Χρἰστὸδουλῆς Χ: Ἰωάννου | λουθαλήσἅμαν πάνω κάτω ἑξάντα χιλιάδες, ὀκάδες. “thoy | yo Sho Μούκτάρης, x: ἸΚωνοτάνδης ἐέουθάλησά ἀσθέοτην - PAmdvensts. af. 46 ἀναφερόμινος “pani ὑπει τν τὰς he IEE oy. δτί . πρῶτού : πρέπει νὰ πληροφορήςί Αὐτὴν (τὴν BR OY. } ρα πτῶς ποῖος ποῦ εἶπε νὰ ean τὴν άναφ ορὰν ταύτην καὶ ποῖος τὴν γραψω, καὶ ἐπίσης νὰ χάµη ἴνορκον ὑραπτὴν vege! Bee τὸ περιχόμώνν, ὡς ποια ἐν ey εἶναι a j Andee. ak 4 ve wo ἄδω Σίγαρ Ὑποδιοικητής, 7 C Pesci αὐτοῦ ἀνάφορὰ πρὸς τὸν ἀὐτόν). Λεμησσῷ 931 μήν 1879. , BE ώτάτε,.. 5 τς Ὡς πρὸς - any ranges νὰ πμ ἠξοχότης, μοὶ ty: Μετ το ἄνθρωπος, Boric ἔγραφε τὴν ἀναφόράν µου, εἶναι be γός, ἄγνωστός εἰς ‘tue. Ἀ[όνα δὶ τὰ ea ee μου iH παρε -ahenaan εἰξ τὸ ν’ ἀναφερθῶ. .. ες ο: . Ὀρκίζδμαι ὅτι δλών τᾶ πζβεζόμνόν wade ἤ εἶναί iy dich a θά oy ΄ Διατιλᾶ σἀπεινότατὸς δοῦλός Sus: , fs, a -- «{Ὑπογ.)΄ Ὅθων Χ. Ba f tile i - nko. τὸν Ἀρχιδιχαστην Κ. Κ. Δ. Φωή: Ve άνω 'κάζω δέκα. χίλιάδας ὀκάδές'- ἐνῷ δὲ εἰς τὴν πόλιτι(αν : (Απάντη tee) sinieve.. δέκα παβάδες ἡ ὀκὰ ο ἀσθίστης τὸ πελετιξ μὲ. im ο ὠναφερόμωνος, δὲν συνέμορφώδή a ay abide: and : ὀκτὼ παράδἒς:. Aas: Bn mov ixsvBDovede) Hoy. Aicot Ἔξο ότητος.. Joes 4 ο ζλήρώσαν, τὴν πρώτην΄ “θδομ ade. πρὸς,” πέγήγτα ὁγῤᾷσια | ~ Ἰονίου 9 79. . ταῖς isons ὀκάδες καὶ ταῖς” ἀλλά Ἰθδομάδες πι πρὸς, σάράν. ο i ut ‘Tey. j Styne ny πμσείαν, η ayer pedi τν ο. “Pardini! η . “kale