9 é va 1 te ἄψωσι τὰ » Slaves MAN et ‘yt ἔσγοίμεν ἀπάνησυ- ο πολλὰ ἄλλα ζητήματα, οἷον. πὸ τόν: ς Σερ. ane: : ος ἂν Be | ης , τῆς, ἐἐΔευκωσίαξ) 5 καὶ τὰ: Sound: Όταν” XS n σιγᾶν, A κφείσσονα .. iit λέγει) by ἐπιχειρῶσι ya dvareuaiuiat τὰ OD, “ἡμῶν” γραρόµενα JE “t, e av Tagis τῆςιἑντασθα. ἑλλιδομένης. ἁγγλικῆς ἐ-, “ah ἀλορκαίζούδί νὰ RATED (oven “gle: thy δημοσιότητα, + Ὀφημερίδος: panei ι ο 000. amined Siem ούμεβα, ‘ola μὲν νὰ αἱ cif: ‘oth we pte A ο δὲν θὰ ERR : I. Sev MITIS* οημασιενομένο' : υπίστοῦσα ὀύτῶς ἐ ἡάλὺ ἀπαίτησιν ὅτι διά. ate Aging 2 N00. Beers ba κατὀρθώσωαιν “| ο Huei ἑγράφομεύ by ap μυῤόῳ, αν. νὰ Fig of Ais ἐκλογῆς ’ moO ks MisQh τὰ ccs - € —. Oewoodpey: καβῆκοῦ ἡμῶν» νὰ. δηῤησιεύσωμᾶν ν ᾿ἀναιρεξυκὴν τῆς. Αν oy χότητος,.. που. Αρμοστου . ἡμῶν ΙΑλλ’ ἐπιτραπήτω ἡμῖν :νὰ: παρατηρήσωμεν ue) Choy τοῦ. σεθασμοῦ. Bat Ὕράφαντες περὶ τῆς. ἐκλο» |. ne τοῦ uD, Mists, δὲν ἠνιοουμεὺ δὲι ἔὰ pene va yat=. By δεχτὸς ὡς μέλος Τοῦ Δακθη «ἀφὸ5᾽ καὶ - ὁ Μουρκικὸό |: votes, Se γαλ”. nas Ras εὐρωπαϊκὸς, ἀπολλείέι τοὺς ξένοῦς ἀπὲ τὰς δικαστικὰς. θἐδέις. Hos 2οῦἱιεν μόνον πῶς ἡ Α. «Ὡξοχότης, - ὃ. A‘ ais Κώπου Μέγας Ἁρμοστὴς δὲν. ἔγραφεν.. ἐν τῇ ἀπο”. ο λδηιῆς του ἐχθέσει ὅ,τι νῦν δημοσιεύει ἢ A.Ee.8 Αλ. µοστὴς ἡμῶν, ὅτι δηλαδη « z— Oe λΙιτζῆς, καίτοί ἐκλεχθεὶς » oy, ἐγένετο. δεκτός ὡς ἐκ τῆς bey ne. ὑπηῃκο ό πητ be: 4 αυ, ἀλλ ἡ Ἠρυεῖτο διαρρήδην τὴν ἝἜ ὀκλόὸ γή ἵ του χαὶ διέψευδεν ἐπισήμωξγ. eyo: νδς,]- ὑπὲρ τῆς αὖθεν Ἱωκότητος τοῦ ὁποίο δναύται νὰ εὔρεί Ober πολλαὶ | μαρτυρίαι!΄ τς HSE goa} ἡμῶν ὑνάδελήος:, Huds ἀποσταλεῖσαν ἀναιρετικὴν $i jon, ὃ ασ | ([’Bauby Kiazit. eae 8 : pela ve yey: REAMOK: παν ah πραγμαᾶν,, -ἀφθρῶσι τ ag ne ‘Sepwte τὴν ἀνᾶνριτικήν. aig An ‘Boysen’ ο τοῦ Αρ: pastas - ἡμῶν, καὶ ὅσα ὑμεῖς κατόπιν ἐγβάψατε, Depa oe tae “ yorynanstertoy νὰ ὑπενθυμίσώ ὑμῖν πρΆγμα, ὅπερ, φαίνεται «ὅτι σᾶς διέλαθὲν, «Ὁ. διηρίαμὰς bri. 6 Meta δὲν. yt > yer Bix rds chs μέλος τοῦ Απαθὶ ἓ ἔνεκώτῆς ξένης, ὑπ Πκδότητός κὸυ δὲν εἶναι, κατ’ ἐμὲλριτήνς λίαν. ἰσχύρός Τὸ: ἄρθῥον. ἐκεῖνο τοῦ Νις 56 ὅπερ ποιεῖταί. λόγον περὶτῶν ξένων ὁ ὑπηκόων AM Jena ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦδ.΄’, Mey ‘Apinatey, τοῦ Σ Σὶρ Tas t VOT Obesedn, ¢ ἐν Κύπρῳ. Αὐτὸς' οὗτος Γεσύστησε΄ τὸ Nop. εθετικὸν Σώμα, διορίσας ὥς Μέλη, ἀὐτοῦ : ξένους, ὑπηκόους a olor of: x.. Richard Mattei . x2t Phizis, καὶ πλρηνοδί . κην. ἐν Αάργακι τὸν δόκ τόσα χαϊδεστὰν Ὁ. ὀὐδεμίαν ποιῶν.. era Ebi) ὑππηκέων καὶ ἴθαγινῶν. Bidz (σὺ, Διατὶ oe! by: διὰ” τὸν κ. Μιζην,ς δν Snider n, pig, yk χείνη t Exloeats- πρὶν τῆς. ἀγγλικῆς OYE Beoe ὑπήκου ee ds. as τῶν τη καὶ Ῥετέλουν.κε κατὰ, pad δὲ τι aaah “Thpiaa7o0 : | Ogos & eypizer πᾶς Bas σκέψεις. - ro ΗΒ. ἔβιστολή. αὕτη συνοδεύεταί one 0 οὗ, ὃ ἐκδότης, πειρᾶΐα ‘ 9’ Ενὸς μόνου ἀντικειμέγου shy CAL Ἐξολέτήτα, τὸν * Αῤμοστῆν ἡμῶν. ANY ὑποπίπτει εἰς ἀντίφασι, T3: τἆρμο πρᾶγμα εἶναι ἁπλούστατον. Διὰ νὰ nde Oh: τις πρέπει]. apy Na ki ος νὰ ἦναι ἐκλέξιμος. Εἶναι ἀλήθὲς ὅτι κατὰ τὸν παρελθόν vane Bs Aap ano aBtpvhang fans + ος Ἰούχίοῦ 1979 πα Οκκώθρίον, οἱ Χριστιανδὶ σλ δειξαν, πὸν κ». Μισζὴν ο + Be ~~ η Wi duties διὰ τὴν) Κηρεύουσαν τοῦ Δααθὶ θἐσῷ,ἀλλδ᾽ Ἀύρισς οὗτος, ee oes : ξένος dy ὑπήκοος, δὲν Fj ἦτον ἐκλέδιμος,- RRA ἐκλογή, nou, doch κάθ ἑαυτὴν οὖσα dxupos,.” ο ΗΝ. δυγκάτάβεσιν᾽ τῆς Διοικήσεως, ἵνα ματαιωθῆ. + πο κΟΣ ἐποιρίταὶ τῆς. Κωθερνήσεως᾽ πρέπει νὰ Wav Βιστό . 789085 δπως, ἐφελκύωσι. τὴν προσόχὴν. ὑπὲρ τοῦ ζητήμα ie G0g,. meat ‘9b τοσοῦτον' ποιοῦση᾽ παπά γόυ----δ. Ἡ Ἰαλλι opine: ue ἦ Ἑὐχαριστουμέν, διὰ τὴν. σὐμδωλήν.: ADV ἡμεῖς, | μέν ἡμῶν τήν παρελθοῦσαν Cup (coun. Πολλοϊσώ a A av Aroyemy daiéntor μὲν οὐκ ἐσμὲν, τὸν. διαὐτὸν |. λιτῶν΄μας. Ἰπεσκέφθῆσαν dehy. ‘Thy setenv dt: oo Ἰσοφῆ τῆς Αγηλικῆς, κ συντάξει, νοςν οὐκ. Spay ώρας Ἔαμεν --- : : Ότι ἐγράψαμὲν ἑπαναλαμβάνει δαν RRS nee συνάδελφὸς, χαὶ συνίστησιν ἡμιν νὰ, ab : ἀποδεχθωμεν. Ἐχαριστοῦµεν χαὶ πάλιν. Αλλ» οἱ συν - λἄκται ὀφείλουσι, v. ἀναγνώσκωσιν ἐπισταμένως τ) dom. + Osa, εἰς ἃ θέλουσι ) ἀπαντήσωσι, xa) ἂν ὦσεγεγραμ- Ὅ μένα εἰς Υλῶσσαν, Sv: δὲν Υνωρίζουσι, γα ᾽μεταφράζωσι πιστῶέ αὐτὰ, ὅπως ἡμεῖς πράσσοµεν. λλως ὔά π περι. πίπτωσιν. εἰς φαύλους κύκλους, aa’ ay μόνη ἡ.πονηρία. ποῦ ᾿Οδυσσέως ὀόναται νὰ: ἐξαγάγη. αὐτούςι Περὶ τῶν :υφυλακῶν, χειροπεδῶν κτλ. ἐγράψαμεὺ - ἀρκετὰ καὶ δὲν. ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐπανέλθωμεν ἐπὶ τῶν δυσαρέστων ἅλ-' λως τε τούτών ἀντιχείμένων. Περὶ δὲ τοῦ φυλακισθέ,-- τος, καὶ τοῦ ἄλλου, τοῦ καταδικασθἐντοςεῖς Ἱπρόστιμον, apne μόνους αὐτοὺς τοὺς ας Ἀορίους, να ἅἴπωσιν, Ay vie: ἀφοῦ ὡς ος lev? Wye: “Moyes: Ὃ ος Epub! πεχέόν. 8. περὶ τῆς Be Lis τῶν. ξένών ὑπηκόων ἐν ταῖ διάστιχαϊς θίάεσ rol Νιζάρ ος 2s, 9 ee Mapanara Rogue. Swvierh, δίων. περὶ τούτου νὰ διάγωτίσητό 3 ἡμᾶς περί ΄ τῆς ᾿ὑποδέσεως τν 0. )λάάτωέ παρα, πραρίος καὶ Εἱρηνοδίκῶς vat, ἐπιακεφθεὶς, Εν ° Γπρέθιζώς Κέρκυβαν,ς Αθήνας, Αλεξάνδριίων Thy: 9p 25 ἐπανέκαμφε τη παδελθοῦσών” dons.