“HAL BEOX. 0 M1. APMOZ Όταν ὁ ὑφυπουργὸς ᾱ. Βοδρκε εἶπεν εἰς τὸ Εοινοβού- tee Mov «Παρηγγείλαμὲν τῷ: νέῳ ᾿Αρμοστῇ νὰ διενεργήση Be ἀκριθεῖς ἐρεύνας,- πρὸς ἃς θὰ ρυθμίσωμέν. πάς. droge “So pay. Trgouya αμὴ γελᾶτε, Kuotot eiduiveudtievoia dg Κύπριος ἔχω cote ounpécov': pete τοῦ ὑπουργοῦ νὰ ἐπιθυμῶ νὰ. ἦναι ὁ γέλως ἐκεῖνός ὁ τελέυταῖος ἐπὶ τοῖς ine Bove ia σον OT, fs [HAL OEZoy. ὁ νέοὰ Αρμρστὴς “ἠρξαίο. περιοδε(- {σας ἀνὰ τὴν νῆσον. καὶ ἴσως motel: 7x6 ἐντεταλμένας αὐ- (εωπῷ ιἐρεύνας». ᾿Αφίκετο τὸ Σάόδατον.29)5 ΄Ἰουλίου μ. μ..εἰς λεμησσὸν διὰ θχλάσσης..Ἡ΄ µόνη ὑπάρχουσα ᾱ- «ποθάβρα ἧτο µύρτοις ἐσαρωμένή, καὶ. δωδεκας τετραέ :Ὑώνων διχρέων:. μικρῶν ᾿σημαιῶν ἐχμμάτιζεν ἐπὶ τῆς πρὸς τὴν. θάλασσαν: ἄχρας. ἀλλύ: ἦσαν -τὰστἁ “bk προς οίας τοῦ Κ. Δημάρχου, ὃστις ἔχει πολλὰς: τὰς σχέ- στατο αὐτῆς ὁ Συνίαγµαταρχῆς Διοίκήτὴς Οὐάρρεν, ὁ ROTORS ὅσα ἐποίησεν ἐν γνώσει - πάντων καὶ ᾿γράψας ὅσα ἔγῥαψεν εἰς τὴν. κεντρικήν doyyve-- Ὁ Ὁ Ὁ Ανέδη ἀμέσως εἰς τὸ Κονάκι ὁ Μέγας ᾿Αρμοστὴς καὶ ἐπεσκέφθη τὰ δωμάτια, ᾿καταθὰς. δὲ µετέθη πεζὸς εἰς τὴν μακρὰν ἀπέχουσαν κατοικίαν τοῦ Διοιχητοῦ΄ ἡ ᾽ἀποῦσα ντ. Ὄα Ῥ]δοποίη ord to Δἰόικητόο ἀγήγγελλέ τοῖς ἡδλίταιό εν ἃ χεῖον κατὰ τὴν 10: π.μ. Ὀὐδε “παρημέλησεν ὁ Κ. dian, bios bs Sy violent { σώκὲν τῷ Δημαρχείφ:πρὸ τοῦ Μ:Ἀρμοστοῦ-.”' - τὰ ]ζαθ΄ὄλην τὴν Κυριακὴν ἐπιστεύετὸ εἴς τὴν τέόλιν᾿ ἁκζλόμενος ἠδύνατο νὰ ζητήση διὰ νὰ ἐπίσκεφθῃ thy A. dein dnd TG toméons 700 Σαθδάτου, ἦτο παραγνώρι-- he Gig duake ig ὡράβη ἐπὶ τῆς ὁδόῦ Βιάτωρίᾶς περὶ τὴν «δε{0μ.-με βαΐνουσα τὴν ὁδὸν τοῦ Τρούδόυ- ἑγνώσθή΄ δὲ wet, geen σα . ner : sestoor Φὴν επρώΐαν τῆς Δευτέρας... se Hoy, 9, “pel nal obte-e xs , ὼ π.μ. καὶ οὔτε. εἷς πολίτης εἶχὲ ουμο-. τὸ πρόγγραμµα τοῦ... Οὐάρρεν: Στέ: Σβ κχωρηβεῖς:, Cri Bae gg me. ic λος) etl ΤΗΣ καὶ ἡ ΛΕΜΗΣΣΟΣ:.--- ee ges sf ο » ᾗ[ισι: κατεσπευσµένως εἰς τὰς οἰχίας ὅ,τι πλεῖότα εἶσι-. ny a th ag “eae Og ο ο ου ο ες ἡ.σεις ἡμῶν» προσέθηκεὺ,΄ ἀποτεινόμένος εἰς τὴν ἀριστὲ-. | As τ τος t ο τοῖς λαμθανομένοις πρὸς βελτίωσιν τῆς - Kus: ἐιό μετὰ Τοῦ Κ.. Διοικητοῦ” --- ἡ συρροὴ δὲν ἠτό ποτ σῶς µεγάλη καὶ «ἡ ὑποδοχ ἡ ἥκιστά ἐνθουσιώδηςί προί-. παρηγγεἉμένη λέμδος αὐτης.᾿ζητηβεῖσα '. ἔτυχιν ὅτι ὑπάῤχουσιν εἰς Ίὸ. Δημαρχεῖονεἰσιτήρια καὶ ὁ βου-. Ἐξοχ.πὸν Μ. 'Αρμοστὴν τὴν ἐπαύριον εἰς τὸ Δημαρ-, be. δι εἶχξ μἐταθη . ἡ Α.: Ἐξοχ. εἰς τὸ Τρόοδος δι’ ἀμά- τότε ὁ Κ.. συντάκτης τοῦ προγράµµατος Os ts wg, μα. Pa, i a, 7 - ~~,., ‘Etake va ouumdypubdicr €2 ὀνόματα καὶνὰ ἀποσταλῶά. απήριαι ο. ον a ὸ-ὸ- | Ble τὴν δεκάτην Καὶ ἐν τέταρτοντ µ. ποδοβολητὸς ἵππων ἀντήχησεν ἐπὶ τ' ς χαλικοστρώτου. ὁδοῦ καὶ ὁ. vids ‘Aapooths ἀνέθη τὴν κλίµακα,. εἰσῆλθεν εἰς τὴν - «αἴθουσαν, ἔτεινε τὴν χεῖρα εἰς τὸν “Ἓλληνα Ἀητρο- ὑπολίτην -χαὶ ἐκαθέσθη.. µετ ὀλίγον ἠγέρθη καὶ ὃ Κ. «Ὀδάρρεν καὶ ἐπαρουσίασε τοὺς ὑπαλλήλους. Αλλ’ ἔλη- σμόνησα, Κ.. Ῥυντάτα, ὅτι ἔπρεπε νὰ πἐριγράψω πρῶ-'. Ε λον τὴν αἴθουσαν Καὶ τὴν ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ πρόγραμµκ.. πα ξινόμησιν τῶν προσώπων. Εἰς τὸ βάθος καὶ ἄν- πικου τῆς θύρᾶς ἐκάβητο ὁ λΙ. ᾿Αρμοστὴς ἔχων ἐν τῇ τδεξιᾶ μὲν τὸν Διδικητὴν ἑτέρωθεὺ δὲ τὸν ᾿Αρχιγραμ-. Ἠματία Κ. Χόλπιτζ, μεθ) ὃν ἤρχετο ὁ “Ay: Kitiou, dat | 'o-napamuy dy: elg Aeunooav Iavoctaitatos Δὸν. Μικέλ-.- ΄ὅλης μετὰ τοῦ Πάτερ Σιλλιστίνου, καὶ ἔπειτα οἱ. ἱερεῖς.- οπῶν ἐκκλησιῶν' Λεμησσοῦ. Διάδρομος ἀπὸ τῆς θύρας. ὄχοι τῆς ἕδρας τῆς Δ.. «Έξοχ... ἐχώριζε τὴν. σἴθουσαν η εἰς δύσ πτέρυγακι ου Ἀ... τὴν δεξιὰν ἐπλήρουν σὐμπεπυκνωμένοι͵ οἱ ὑπάλλη-., Ἂφι καὶ δικαστικοὶ πάρεδροι ὡς καὶ οἱ σύμβουλοι τοῦ Δι- Ἰοικητικοῦ συμδουλίού, εἰς δὲ τὴν ἀριστερὰν ἐκαβέσθη-΄ dav of προσελθόντες ἐκ τῶν προσκληθέντων πολιτῶν. :Ὁ Δήμαρχος ἀνέγνω Γαλλικὴν προσφώνησιν ἀξιόλο-' γον, ἃς ἡ µετάφβασις δὲν θὰ ἔτερψε βεθχίως τὸν ΚΚ. Οὐάρρεν, διότι περιεῖχεν ἀὐτίθετα τῶν ὦνεἰσηγήσατο τῷ Μ.. Αρμοστῇ. Ἐϊς ἀπάντησιν ὃ Μ. ᾿Δρμοστὴς εἶπεν Ἐ ἀμέσως ὀλίγα τινὰ, ἐξ ὧν εἰς τὴν μνήμην µου ἔμεινεν ἢ συμθούλὴ «νὰ μὴ καθήµεβα χαὶνὰ περιµένωμεν νὰ βά- λπ τὴντροφὴν εἰς Τὸ στόµα µας. Ἡ, Κυθέρνησις.». ο Ταῦτα διηοµηνεύθησαν µόνον Ἑλληνιστὶ ἓΚ. Οὐ- µάρρεν :ὑπῆρξεν ἀμέτοχος τῆς ἐλλείψεως ταύτης, καὶ b-. µως αὐτὸς ὕστερον. ἐζήτησε, συγγνώµην. ᾿ ο. «ο Ἡ ἀστεία ἰδέα τοῦ Δημάδχου νὰ πρασφέρη: εἰς πάν-- πάς λεμονέδα .᾿Αγγλικὴν διὰ ἡμισείας μόνου δωδεχά-. ' 60g ποτηρίων χαὶ ἑνὸς. δίσκου διήρκεσε αίαν «ὁλόχλη-- pov ὥράν, καθ’ ἣν ὁ Κ.έ Οὐάρρέν. ὠμίλει πρὸς τὴν Α. : ΟΕΚοχ. τὸν Αρμοστὴν, ὁ ᾿Αρχιγραμματεὺς πρὸς, τὸν”. Κιτίῳ καὶ οἱ ἄλλαι, εἰς ὀντινα εἶγεν ὄρετυ νὰ τοὺς ἀ-ι- ἀούσης λγετὰ τὸ τέλός τῆς σο/ὶ πολὺ ἀναγκαίας ταύτης x ἐργασίας (περιείχετο ὅμῶς εἰς τὸ πρόγραµµα τοῦλιρικη- :ᾷοῦ ἠλεμονάδα,) ἠγέρθη ἡ Α:. Ἐξοχότης, -προσελάλε- δὲ παρ) αὐτῷ δύο διερμηνεϊς Σαὶ πρξατο ὁμιλῶν: ΑΕ δὐσιώδέστερατ Ἐλσιαι ἄτοῦ Teal at ths: aneyasn , Ponts πολίταις δὰ ve εὐσορίαν τῶν sation a? 269 J duntho, nak Oia) vay κατασκενὴν ὃ 5600 and Λεμησσοῦ. Ts “el ς Σκάλαν καὶ εἰς Ἱρέαδος, καὶ γεφυρῶν. διὰ τῆς χοινῆς, » ο ιρυή τ' ag ναὶ. ἀέσσαρας Χθιστιανοὺς (ἕνα τοῦ ελωνείοῦ bdo, Ττ ο «τῶν αποίκων καὶ τῆς Κυβερνήσεως δαπάνης. καὶ διὰ τὴν τοἰκοδομῆν: οὐκιῶν' «ἔπερ εἶναι: ἀπέδειξις πλούτου, ! , ὡς χαὶ διά chy ages ποῦ ἐπὶ πῆς ἐξαγωγῆς τέλους) : = δεύτε gt ἀνήγγξιλεν αὐτοῖς ἔτι αἱ εἰσπράξεις τῆς ἀπο- θάθρας βαίνουφι καλῶς καὶ ἐλπίζει ὅτι γρήγορα θὰ dpm ίση. ἡ λατάακευὴ προχυµαίας. Ἐν τῇ διερ ῥρήνεύσει é BLL A - gunay On #33 αὐστηρῶς ἡ ἑξῆς σάξις. Ἡ μία περίοδος. “μεθηρωηνεῦετο: πρῶτον Ῥουρχισἒὶ-καὶ ὕστερον Ἕλληνι-’ στὶ, Ἆ δι ἐπ πομένη - τάνάπαλι, καὶ οὕτω΄ χ8' ἑξῆς: ἐν TR vee ek: ‘naley ἐτεκβηῥιώθη καὶ αὖθις τὸ ταξινομικὸν | men: τοὔδυνταγματάὸ, 790 Οὐᾶρ ο, καὶ δὴ ἀνηρρὸ- Τ μημένον” ἤδη μετὰ τοὺς ἱστορικοὺς θορύδους., τῶν φί-’ λων µοι συμπολιτῶν, ποὺς φιλιππικοὺς mob’. _Bagdivou ~ Afhxe καὶ τὰς χαηστικὰς slewvelas τοῦ γεραροῦ. Tas. O7TUAS ‘OM. πρωὲ διὰ τὸ Τρόοδος, ὥστε διέμεινε τρεῖς.' ἡμέρας καὶ { τέσσαρας νύκηχς παρ piv ἀμφιθάλλω. ὅμως ἂν ὠμί- λῃσεν ἰδικιτέρωξ μετὰ τεσσάρων πολιτῶν. - τῆς οἰκίας : τοῦ KK. Διοι«ητοῦ ἐξθλθε μό eyo τὴν δευτέρα» διὰνὰ µε- ah εἰς τὸ Δημαρχεῖον καὶ τὸ ἑσπέρας, ὅπως δειπνήσῃ τὸ Κλδύπ.᾽ » | Κρίμα, χρῖμα. διὰ τὴν ὃν Buca νήσου, Αῥῖμα, καὶ δὶ Ὁ αὐτὸν tov vey Αρμοστή» ὃ ἀνὴρ οὔτον. ἐπὶ τῆς Φυσι-] ‘ | oyveoplas τοῦ ὑποίου ἀναγινώσκεται “Ah ᾿ ἀγαθότης, -καὶ- ἔστιὸ, 73 ρὐσίωδέστ τερον, ὑπῆρξε μοναδικἡ ἐξαίρεσις µε-. παξὺ τῶν. συναδέλφων, του ὡς ΓΔιδοκητὴς. τοῦ διαμερί-᾽ ἅματος τ τῆς Δευκωσίας- -ο)δὲν, δίεπράξατο παλὸν--τὸ a wap οὗτος ἐ ἐὰν ἢρ ρχιζε-τὸ Νέον Ίου σλάδιον μὲ νέα πρό-: σωπα, ξένα τῶν péeot 2008e σφαλμάτων, ᾽πιθανότατοῦ: Ht, νὰ ἐπαναγάγῃ τὴν ποῦ Κυπριακοῦ- λαοῦ- πρὸς τὴν) ve έβνησιν ἐμπ Sry πλὴν ὁποίαν ἀλέότρε- ον πιμογῇς ἀξίας εὐγενέσσέροὰ ἀγῶνος δι βέλλιστος΄ ΄Διοκηταί ung, tag ρασύῥλντες,κ χα τονιπρώήνξ δν Αομ στὴν δὺ ἐκθέσεων Re ἀλριβῶν ae oy a Ey: τη: ἐπισκέί εξ ταυτη. ἐν ἔλευπον : ‘ εἰσηγήσεις τοῦ KK. κ] ας, ἔσίωκαλ ἂν -δὲν ἆ ὡ- μίλι πάλιν μετ’. οὐδενὸς τῶν πολιτῶν. τ περι πῶν, ἀνάγ-. by ματ) οἶχον- κῶν τοῦ διαμερίσματος καὶ τῶν READS eyavtasy καν γιο Ἱνδμάνων, ὄρχει μόνη ἡ Beery ἐπὶ τῶν. λεπτομερειῶν :]- , gq περ atyoupetang: γεικῆς, ἐπισκέψεώς,ἡ. ὑπόδοχἢς arte: σκέψεων, (reception): ἐτῇ αἰθούσή «τοῦ Δημαρχείου,: ζ διὰ νὰ ἐννοήση δύο τινὰ πράγμᾶτα δὐδιωδέστατα., αἱ εἶο᾽ δεν. ἡ Αι. BE By. τῇ αἱθούσῃ᾽ ἐχείνή,» Ἐν” οὐ omnes εξιτᾷ ὑὲρἸ τοὺς εἴκοσιν' ὑπαλλήλους Tovp-- δικαστικοὺς παρέδρους καὶ ενα ὑγειονόμον']' by: δὲ τῇ τή 7 πτέρυγι τῇ ἀβί Στεῤᾶᾷ,ὅπου ἐκάθηντο οἱ ἐμπορευόμενοι. nah φορολοούμένοι, οὗτὲ εἷς Τοῦρχος ὑπῆρ) εν: εἰς τὴν θύραν μόνον ὑπῆρχον οἱ Τοῦρχοι ζαβγιέδες μὲ τὸ λέυκόν πων δαρίκι. Tay ἀνειφώνησίν του εἰς τὸν Δήμάρχον Sre2} ἡρμήγευσαν µόνον “λληνιστὶ. καὶ ἐκ τῆς ἐκφβάσεως ᾿πῶν προσώπων ἠννόησε βεθαιόἵατα δτι πάντες οἱ Τοῦρχοι: ἀντελήφβησαν, πῶν λεχθέντων. . ates Καὶ ἦτο λαιπὸν ἐν ἀμικρῷ ολόκληρος ty Kibiteos: by, : AA ἀἰθόύση. ἐκείνη, μὲ hy Yhacoay «ἥτις ὀμιλειξαι ὑπὲρ τὰ Ἀρισγίλία ἡ δη ἔτη, μὲ τὸν. ἐκ ριόειωιαθέντα-- :Ἑλληνικόν τ mtg mAnduays ἐν, περὶ οὗ ὁ Ἱς.- ‘Mas-Latrie’ λέγει μεμφιμοιρῶν ὅτι αΤβιακόσια- ὅλα ἔτη. (ὀλίγών΄ : δεόντων ἐκυθέρνησαν {ὴν νῆσον οἱ «Αθύζιανοὶ καὶ ἂν καθ]: By στιγμὴν. ἔδιδον' τὴν θέ συ των εἰς. 3006. ‘Byetodg # ἔρρι”. Άπτον ἓν βλέμμα πρὸς τὰ πίσω, δὲν θὰ ἐθχέπον”, Άρμος τὴξ ἀνεχώρῆσε τὴν τετάρτη». οσο a τῶν ΦφιλτάἸων΄ αὐτῷ, ἑούτων ὑπαλλήλωῦ ὅτι ὁδν 7 yo made Thy ἀρισπερὰν' πτέρυγα: ἠγνόησαν δὲ καὶ ἀφ'έ- Ἰ σεᾶνοῦ. Spats κου: Καὶ: ἐγθάτο λοιπόν τοϊαύτη. Καϊύπε- οὐδεὺ ἴ-ν]. 7,905 τῆς Ἀμθεσεώς των. οὔτε εντ: Ἱλώσσῃ, οὐθε- τν | * Rex ρηδκξίᾳ, ‘odte év. 4g veined a de 00 ‘iayevods | A: ) πληθυσμοῦ.» ‘Aged δὲ τοῦτο δύναται νὰ λε] E/ 0% καὶ wep As λλγγλίας΄ ποῦ λ{εσχιώνης Ενετίας, ἥτις ὲ ay: “Bo- µατι τῆς Ἰαλήβοϊάτης δημοχῥατίας διῴκίσε. πρᾶγμ. =? py ἱ ράθδῳ σιδηρᾶ, τὴν ἀτυχὴ ταύτην, νήσου. δὲ ent” ἄλλους τρεῖς αματοφύρτους» ἀϊῶνας * Seven δε της-οϊά ἴχνη: βλέπει ὁ περιηγηξτῆς, ἀλλ, ely, λίγους εἰς τὰέ. πόλεις ῥινἀρέδας, ‘Kat το Ὢ |: ρικπὸν -- ~eimety cxotiont! | | “πάραλαῤθόνιες τ πληθύσμὀν περὶ” τὰς 300: αιλ. ἂν δὲν μᾶς date th ῥνήµη, ἐξωλόθρευσαν : αὐτὸν. πυρὶ καὶ σιδήρῳ” καὶ. πρὸ 100. ἀκριρῶς é ἑτῶν ὁ. loroptes 2 et pos πῆς Νήσου Κυπρωδός, ἀναγράφει, bk: Gv mays ἄων BiSdiwy cod Leoator 81. ye dey ας, Χριστιάνι”- “gas, AT. 8b: yrs Τούρκους - — (Oa-dojne. πλείονας 6 Μουσταφᾶ -πασᾶς xara t3 1570,- ane nat σφάζών 3. ἐξαντλεῖται, ὡς' ἐξανελεῖται δερίζων η. βολοχοπῶν. :Ὁπωσδήποτε Sab ὑπῆρξέν ἓἴ ixoyn, καθ’ ἣν ἦσαν Ἱερισ-. σότεροι ᾿ οἱ Τοῦρδοι, καὶ οὗτοι μὲν (ὡς. καὶ νν - οἱ. oat γατικώτεροι) leat Ὑνώρίζοντες Ἑλλήνικά, δὲν. wars δέ έχον, (πο νὰ ὁμιλήσωσί», eve ot utes. 7 pura 3 meosenz~ θουν παντὶ σθένει βεβαίως νὰ γνωρίζωσι τὴν γλὠσσαν τῶν τυράννων Ίων, ὅπως τοὺς ἐξευμενίζωσι καὶ. ὅμως ὃ δι” ερμηνευόµενος. μένον 'Ἑλληνιστὶ ὃ ΜΜ. Αρμοστὴς ἐν». νοεῖται καὶ ὑπὸ. τῶν Τούρκων. ἀαὶ δὴ Ἆῶν ἀγάδων ΓΤωώρ- :χων'τῶν' ἀγροτῶντε πλεῖστοι ἀπέμαβον ἐντελῶς τὴν hag: : ody. πων. «Φαίνεται ὅτι ες any ψηδο]” ποῦ «Εύα γόρου «καὶ Τοῦ Ζήνωνος Ἠδύαι αἲ ἑλληνικα). Μοῦσαι δὲν. εἶναι ᾿ ξωτικά φυτά... ΑΝ. SE Rat ἔβαθε Ὑαὶ ἄλλα τινά Ἡ. “AL ἐΕξοχ. “ ἐὰν dyin “thy ἀναφορὰν τῶν. Μουσολ- = pio χἀτὰ τοῦ δημάρχου: ao sg Soe O 'Tovdatos dvepunveds Pooats ἐπέσλήσε “phy ροή Καρύδης, Sa) 3 Recoquvay, ‘elney raat. πλἠροφορίᾶ:᾽ ἐμοῦ Te. RAL TOV ἐμ. ov. oN Uy. δημ ὃ ςῶν» “προάέθλέμε pe 'αυτῶν παλῷς τὸ ὅτι at ᾿λεμονάδες «Ἑροσηνέγ. θηζαν πρῷ- . τον, πρὸς tabs is: ἀρισπερᾶονμαὶ ἰδοῦ.. δίδυμοι ἀφορμαὶ ¥ ἡ δύο καὶ σπούδαϊβι vt τὸν. Aube δί ἀναφδρὰν κατὰ tad {errs : pag até ἐπε όθῃ Ok Boe ζωρῆκοῦ καὶ τούτοῦ Awa παμιάκου., Αν λοιπὸνε νὰ ἀναφορᾶ». ταύτην RAL RE: -Ἕμαθε α] ὅτί οἱ έντὲς πεὶς” πιμίους καὶ ἀκγεριαίους Veit :Τδυρκόι ὑπάλλη- λοιιλαίπερ μισθοδοτούμεύον ἀπὸ τῶν ἱδρώτών ών Χρο- στιανῶν ἀξιοῦόιν ὅτι : εἶναι ea” citoyenisy yan Aton}. Ὑπρφδεφώνησεν ὁ κὶ ο αμοὴ wah a “πρῶτά -otp οντες” Lowa ἑχόντων τοῦ διερμηνέα αὐδαίμόνα: καἸάδΊασιν τῶν Μοὶ . ss ς (οἱ. ἀχάριστοι.| 1 ποὔλο τὸ { δὲν εἶναι ἁρχούνίως Ste Ste: it ᾿πάστάδεως τοῦ χαὶϊμὲ:διὰ Dea atep ak 29 ᾿γασία των δὲν werent, ode Rad ROWS a RPE S cu Rat Sutoig ot ‘Kouiiaa 3 ε ἀπάητις titel! καὶ ὅμως ὃ- πιστότατος ρόθωδος, που ἠλέως διέποντοῦ ἡμᾶς διδυκήτικοῦ σματήµατος ἐξητμίσθή αλλό σοκ. “Ἓληρος. els. pardons διὰ αὔὺςἰαῤαονούμέγους Beslan te : νόὺς-- ματάσα διότε δὲν μεφεφράσθη: Καὶ’ πουρχιστὺ: ρα ἀντιφώνηξις. tof M.. ‘Apliooteo—pardot διότι δὲν” Gets oh ~-mEOTELAgY - εἰσιτήβιᾶ κ. Δήμάρχάς . KL: Ἄρὸς Τόύρκρος mg “διώτας: [πορεπονήθησαη. Γζεὐλογημέύοι” mal δι aonb, sey τχωρὶς γὰ σχεφθῶσιν ὅτι idvies. οἱ ὅπώσοῦν πὰρουδιάς Ae spew gai’ ὡς 4 Gs I pardon=, Seca 9 δν ες ρατταρί σθησαν πρὸ τῶν ἐμπόρων Ἰχριστὰ νῶν 5,7 λάθος ἔ ἔγεινεὺ ἑγὼ Ἀταϊω----ὃ' Ἰὠ σας ἔπταισα» ἐπανέλαδεν « οὐχὶ ἁπαξ ὁ Κ. Οὐάρρεν πρὸς 3οὺς᾽ δεκα- 3 πέντε Τούρκους πῆς. ἐφεσπερίδὸς OU, περὶ. hs Ghote. eax THY dapopay πῶν Χριστιωνῶν οὐδὲ Ύ ηρύ:----ὥστε οὐ- δὲν ἐγνώσθη. περὶ τῆς τόχης αὐτῆς. «καὶ διὰ νὰ πειαθῆ- Batre Oct ἦτο σπουδὰ(ᾶ Ἰοὐλάχιστον, ὅσον 4, αν a ο ουρεωκῆν ᾿Ιδοὺ ὑμῖν πιστὸν ἀντίγραφον, (1) : FEY. Λεμησσῷ τῇ 12ουλίου 1879: όν 0 Σ.. Σ.᾽ “Tay ἀναφορὰν-τ ταύτην. Be Ἠπροσωίώμόν 5 ἱλλειῴον χώρθὺ. Ἴσως ἄλλοτε. ’ “ws ® η