κ Τράφουσιν ἡμῖν ἐκ Αεὐκωσίας.Ξ το Be Ὀλίγαι λέξεις ὑπὲρ τῶν ἡμιθανῶν τΏξ ᾿Ἀρωτευούσης δη. ,οσίων ἐνδρὼν:-.᾿ ο νο... οσο τα τν ag a. ee με Clowes ‘. > Ὃ ο ο Te A a ee vres ol Kumptor. ywuccouey Thy μεγάλην «πρόνοιᾶν . at AAV REL φανᾶτισμοῦ ἐπιθυμίαν, ἣν ἔχουσιν οἱ νέοι κὐ͵ Ἠθέντὲς μόνου. ὅτι ἔκοψαν δένδρα. τινά πασίγγωστός ἐστὶν: : Qo Ty τιρὠρία τοῦ fees 200 καταγγελθέντος “int arg ° iii komt ἐκριζώμένου xathdtGnpoy dévBpou, vig: oUBkyy vote mpdy Ἀξιαθαβισμὸν σῆς. μεμολυσμένη {ἀτμθσφάίρᾶς, οὔτὰ πρὸς σχη : we bacieuly βροχῆς Κρησιμεύοντος” καὶ μεθ όλα ταῦτα τὶνὲς Ev dyosaly. bot A Blorayerts αὕτη κας ἀρχὰς εἶναι ἁναγκαία βιπρὸς δικτήρηδὶν Ral πολλάπλασιασμὸν ' τῶν δίασωθέντων . Αγδένδβων «καὶ δασῶν καὶ µέχοι τινὸς φαίνονταὶ ὃτι ἔχδυσι δί καιούς αλλ’ ἄχλλοι 'ἕννὲς διϊσκυρίζοντά! ἐὰ ἐνάντίας λέγοντὲς «0 δα) αὐτοὺς Ἰδάρμεζιτᾶϊ, πλήρίστατα -τὸ. ἀρὸς' Tobe! ae E 63 ἆ Εφιὺ ς λχθὲν, ὃτι δηλαδὴ: !Ιδιώλίζαύσι τὸν κώνωπὰ ” a κάταπίνουαι τὴν κάμήλον) καὶ ὅτι αἱ περὶ τούτου: δίά: ταγαϊ καὶ ἡ μεγάλη αὐτῶν αὐότηρότης χύρίον. σκοπὸν ἔχου. ἆθισιν οῦ] τὴν διατήρησίν 2ῶ9 δένδρώνι ἀλλὰ την ΄ἐπιθόλὴν - σε) καὶ ΤηΥ. εἴσπράξιγ προδτῖμῶν' άὶ πρὸς ἐπιθεθᾶίωσιν᾽ τῶν, λόφων Σ88ν φέρουσὶ παράδειγµα τὰ ἀποζηραθέντα δημόσια ’ at apuovons S&Bec. ‘Sou τί .cupSalver..Emt tis | Poeroepvny sews ol τοῦρχοι στρᾶτιῶται χαταγινό ην χαλλλέργειἄν Κηπιδίων καὶ Φυτείαν δένδρων - 5 ' παρὰ «τοὺς στρατῶνας ες τάς πὐλᾶς πῆς πό heakeP xn μάλιστα εἰς τὴν. τῆς ᾽Αμμοχώστου, μικροὺς δεν, δρῶνάς. ἐξ ὀψύιόμων δένδρων ἰτεῶν καὶ ἄλλων ὁπωροφόρων ᾿ Te REL. μὴ ἄτινα ὑπερήφάνως ὡς ὡβᾶῖαι κάὶ λαμπροστόλι ἑᾷᾳστ οἱ νύμφαι κάὶ νυµφίοι ὑψούμεναι προὐξένουν. ἀληθῶς μὲ ες γαλόπρέπὲς Καὶ τερψίθυµον θέαµαικἀὶ πάντᾶ τὰ ἐκ. δένδρών Ged ih gee ne” Ln 4 ῥοσδοώμενᾶ ἀγαθά, σολ. ὃν τον νο PALM, dad thie ἀγγλικής κἀτοχῆς τὰ ὡραῖά κάὶ ῥεγαλθ. Ἱρεπή ταῦτα. δένδρα: μηδεμιᾶς πριποιήσεως. τυχόντα,, µη δεµίάν ῥανίδα ὕδατος εἰς {ὰς ῥίζας αὐτῶν ἰδόντα, ἵστανται Ὀχρὰ καὶ Κάτω χύπτοντα ὡς ἐρρυτιδωμένα ναὶ λευκότριχα. γραίδία, ὡς λευκοπώγωνᾶ καὶ μυξώδη γἐρόντια ἀποχάρα δοκοῦντά ἡμιθανή Κάῑ-αγώνιῶντα ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμν πὸν ἀρυγέρὸν θάνάτον, τινὰ δὲ καὶ ὑπέστήσαν αὐτὸν ἤδη. Bh Bb τῶν ἐπισκέπτομένῶν -1ὅ, Σεράγιον ΄ διαθεθαιοῦάίν ὃτί κάὶ οἱ ἄλλοτὲ ἐὐάνθεῖς κἠπόϊ αὐτοῦ ἐν. τῇ αὐτῇ σχεδὸν διάτελοῦαϊ κάάστάσεί, καὶ μάλιστᾶ τὸ μὑερὰν Καὶ εὐανθέ' Ἰ ὅτᾶτον ᾿κηπάῤιον, τὸ ἐν τῷ δευτέρῳ πάτώματί χάὶ πρὸ τῶν ἡ᾿θυῤῶν τῶγ: δικαστηρίων μὲ «τὰ ὡραῖα λεμονόδενδρά του ἐὑ Εἐσκόμθιον η πρό ξένετ παντὶ εὐαιόθήτῳ ἀλγέωην ὄντὼς ἐντό. πωδύν, Χάῑπολλόϊ ἐπάποροῦντές ἐρωτῶσίν ἀλλήλους αὐτοὶ ἐσίν οἱ µανιώδεις. ἐρασταὶ. τῆς δενδροφυτείας. οἱ τὴν ἄτί : ῥωτικὴν ποϊνὴν τῷ τἀλαιπώρῷ ἱἐρεῖ, τῷ ἐχριζωμένον καὶ Ἱ ἡμίξήρον δέγδρον έόφάντι- ἐπιθαλόντές. Δάν τὰς χιλιάδας πῶν -προότίμων ἐξ ἄλλων: ἑἰσπράξανεές: κάὶ πῶς αὐτὸὶ θύτοί ἐγχαταλέίπουσέ {ρὸ τῶν ὀφθάλμῶν ἄὐτῶν πολυετή καὶ ῥᾷ, ὑπέρμέγέθη δένδρά εἰς ᾽ἀπόζἠράνανη Κάὶ πῶό πόύτων ὁμολδ Ἱουμένωῦ νὰ μὴ ὑποθέσωμέν λέγοὐσνν, ὃτί ἁπασά ἡ αὐστή τὰ 1g. ee wee, w μα ' . Sy βότης ἀὐτῶν ἀποθλέπει οὐχὶ τὴν διατήρησιν τῶν δένδρων» : ᾽ἀλλὰ τὴν ἐπιθολὴν καὶ εἴσπραξιν προστίμων κδὶ τὰ τού τοις ὅμοια Ἡμεῖς, καί τοι δὲν αυντασαόµεθὰ ἐντελῶς τοῖς τελευταίοις τούτηις, οὐχ ἠττοῦ ὁμολογδῦβεν ὅτι ἀδυνατοῦ μεν ν᾿ ἀνάδαλυνάσωμεν τὰ ὑπ᾿ αὐτῶν λεγόμενα, καὶ. τούτού ἕνεκα παρακαλοῦὔμλν τοὺς καταλλήλόυς Kol δὐναμένους,, ὅπως, σπεύσαντες ἐπαναφέρώσιν Ἐἲς τὴν ζωήν τᾶ ἔτι ἡμὶ θανῆ διατελοῦντα καὶ τὸ ὀἰκτοὺν θέαµα προξενὀῦντά δένδρα. ο περὶ τούτων πάνλῶν ἀμφιθάλλῶν Ἠδρεόθήτω πρῶτον εἰᾷ τὸν παρὰ τὴν πύλην τῆς ᾽Αμμοχώστου πρώην στρατῶνά. καὶ εἶτα ἀποφανθήτω ἐὰν οὕτῶς sew Hoo. - : κα ol