τα ρθω, ἡμῖν ἐκ ς Πάφδύι, . JM να] χωρήσας ἐκ Λάρνάκος kita Mov as. iste, ὅπου. Βάρευρέθην κατὰ. χαλην τύχην εἰς τὰς ἐξετάσεις τοῦ Tas (θεναγωγεζοὀ,. ἀἴτινες,. βηθείσθω ἐ ἐν παρόδῳ,. μὲ κάτέθελξαν, χα ἐκεῖθιν ἀφικόρῆν, εἰς Κτήμα. Ἡ ἀβώτη :φροντίς μου. ᾿ὑπῆρξὲ ν) ἀπέλθω εἰς συλάντησιν τῆς Α. Πανιερότητος, τοῦ.: «Μητροπολίτου Ἡμῶν, καὶ. νὰ ἐκφράσω᾽ αὐτῷ᾽ hy λύπὴν μου”. ‘inl TH un audrdats pé ps τοῦδε Παρθενάγωγε[ού- ἐν τη Ἡ fering Κώῤοπόλει, H - Havieperns, & ἀκούσασα μετὰ πρὸ” ἐσοχῆς τὴν ἰδέᾶν. μου wil Lopoted αὐτὴν ὅσον φιλόµούσω, :τοαοῦτον καὶ πατρωτικὴν an repdavae “hy αὐτὴν, ὄτιγμην ο) a ἀγγλικὰς pas, ἄς. ele uci ὁ ὅτι 6x perpnrn: τ Επιτροπῇ τῶν Σχολείων ὑπὲρ τοῦ σχοποῦ τούτου. “O0-) te δὲ χάρις εἰς πλνΣεθαστὴν FpavKuBipmaty nab roy Have purteroy Μητροπολίτην, ἡμῶν θὰ Exopey δύδ LONE oe wt τὰ ἄρρενα καὶ θήλια πέλνά pss η : Εν. τῶν ριστιανῶν διωρίσθησαν ὁ os sby6ouot 2 τοῦ rer . : genptou “ob %. xe Γεώργιος Δημητρϊάδης καὶ Αριστείδης 7 Megondidns, 3 ἀμφότεροι. slp καὶ ἱκάνοὶ, wot ταμίας: ο. ΓΚ. 1. Πηλαθάκης. Κατ’ αὐτὰς περιμένεταιένταῦθα ὁ, Μέγας . Ἀρμοστής:, Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Δημάρχου µας γενήσεται κα ος την ἀναχώρήσυ τῆς A.. BEog seh 06: Weg My 7 Ol κάτδϊκοι τῆς ᾿ἐπαρχίας ταύτης δἱ ἀναφόρᾶς των ἀνα - “θετοναι- aks ἀντιπροσωπείαν ταῖς. Ἐπιτροπαῖς λεὐκωσίας, ~ Adpvaxes καὶ Λεμησσοῦ. πρὸς αύνταξιν τοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον,-- . τῶν ᾿Εξωτερικῶν ἀποσταληθήδόμένου,! ὑποενήματός ἐκ μέ εροὺς τῶν κἀτό[κών ἁπάσης τῆς νήσόν:΄ Poe ae