ὑριι ὀνντα Db DY δρ ἠθήσέ νά ο. a aa ατήλαις 40d Je - ” 3 tam we me 1 ποσο sy OAK’ ον IOS ’ ad a ος Ἰωαμίδης θελήτας ν) ἀνοικοδομήσῃ tm του ona eh i, ἵνα Ν e542 ολώσυ αὐτὸν Att geao7 ies mish Talyou 71705 Φίλα bo he 5 Sty piven fia ah , Y, υεικ συ ένο WET 2S 2745 καὶ τοῦ 2%. Disa s5td0- ‘Ou. Αλραρχοςι μετὰ τῶν hau λοῦίων ο. πολ. τεχνῶν δὲν Ἄθοηπαν α ἐπίσκεφθε ῶσι τῶν περὶ - 734 κό ἵος οἰκίαὴ καὶ 7% ge 29 τειλαν ἐπισυ eyoris TAIATHIATWGL si τοῖγην. Συπηςθέ τες δὲ me ον φαση ὑπερ τοῦ α. Τ. Ἰωχννέδου, Ay τῷ ἀπέτ λαμκάνην εν τη πίτα Μετα τα Ἴρήνον ὃ 2. Dis τη ίδης διαφ! ελουεικῖ πλ τὸν satya, ἀλλὰ τότε. « « ἐκλίδετα, δευσέρ t _ αὺποῦ ἀπόθασις | πωρήττλησα αὐτὸν μόνον κηριον τοῦ alas. ‘Ou. T. “Tord ne Devdas sig tls petans στου ἀποφάς 58 wg Fs5n79 θεβθχίως τῆς αἰληδοη ης τοῦ ofan του wei Ox fas > - x = * - Ἂ , ἐτελείωνεν κὐτὸο, ἂν παρὰ πῶταη ATI προπδοκίαν ἄπτ , 4 ~ ~ 1 - De Ν voruueal nbn eh oes Pye es αγθόντεπαρ τοῦ 21 δίου δικα στη ο δὲν Huts 2c Vanna hae wEyO ELS sousadingzy & sie τὸ Δι ο ο. το ὃ wanton ‘yh Und δν σης Vex Thy Wey LRIDAsiw wz ... ΄ 2οι οἱ ἐνδιαγερό a3 nota Twines ? mas ys Le L Gataivens ex τῶν nies WIT wit VL υπερ απίσω στ.) ἑχυτοής. Εγω πάπας we pee Mann2y 9 αν diz Lyo 2 oye ansoucw 739 Nav τεκεφάνδα, ὀπήυτα ἡ ἄλλης, a> se ~, ‘O 2, Ssgankts A. Κωνστοντηίδης τὰ τῶν λοιπῶν με Xx ye τη Αστήρ 15 δη ARVIN AS VT95 799 πο 45s 5, 229%¢ 2004 σοιντες, ἀπέττοναν καὶ τὰς δ00 grands. Buu : ‘ va σα o © a a δέ 3 < 2 ‘ » , , o> tw SOT THY OCGA SIGUA Tt ὀυνατα: εἰ gah ig ων ee Nomen Ey Msuawoise 7218 )25 Ἰ ατα -