. παραπόνων Ἀν. εὐγενεῖς eat φιλαθρώπ mous. Boud . ταγγελίας, Ἱεδπως Ba τὰ ὀνό path τής τυπωμένα καὶ, γε ney iTRBAS tufitainas πῶςεν τῇ Konya ῥίθλῳ χαταγωριαθείσης' ͵ hy isnoiueda λοῖτ ay ἀναιροῦντες, ὀλίγα by τῶν πολλῶν, 2900 ο.) , . ἷ : ie. he Ὀράτης εἶναι ἐπέσης Komp, ὡςτ: cae ηπὶ υτὸ ἐπώνυμην αὐτοῦ ἐπιμαρτυβεῖν, “lg ae τέρων ἐμπάρων, Αλεξανδρείας καὶ. πρώαδρα:, αλα. πρὸ. πολ: - λῶν, ἐτῶν σματαβείσης, Diam THY OVAGL. “Qed syed ou ἀκόπριωμής: ὃν Αἰήπτῳ, Αδελφάθητος, | ae 5, cian oma ANNO. εἶναι 3 Sih. δνάδοσις υσαρεστήσέώς: Rope, ~ rive “motors, τών ὃ Ἔπθεσες διατεένετον”.. ὐ αδὲιπ τανκ άν a poe a wal οφότης αὕτη, καὶ. τὴν διάδοσυ, τοῦ ος ο eee hovering ν Ανακόληνι δὲν ‘hat Couey νο, υλέπαικἠνὰςκλμ Δνααδλλν δὲν εἰναινγομενμν οχι ν De ‘A He “sErSrwie coir Ne 7 wale some τερον’ poner eva | υμκρδὺν' “Kav. weeny H Gate. παράσχη ‘huty ἀρσῦντα pov πρὸς ἀνα(ρεσὺ she aed | eek ὔ νο, ας, ογμώτο, ας Ὀ τσ yn ane rite ‘Akg 0 Aurodv. ett 5 ἄσδονὴτ Ὀορής Xa Tet59 “gt, δὲν εἶνπι κακοῦργηι καὶ δὲν ὑπηρξαν) nore τοιοῆτοι eal) SB oy de τὸ yenwedy Aykarane ThS παρηήσης ἐνταβθα Διοική | FOG ἅπα” ῷ ὀνον, ὅταν ἡμῖς Ὑνκασηεν σονέπεπεν εὐκπιρία, vy δι έξη την αὐστηβότητ ZT πρὸς 1] 4270s, HLTH: τοῦ mown! uty Corndéntoy, οὖν δὲ | οπύλου Tagiony Krebiod. τοῦ adh Agucngso3 224 υἱοῦ τοῦ γῳατοῦ: κλεπτστ nadsyou Niassa ἀπὸ [κλιάν, rea “O° naKaueyss πβόσκλή Bets Sts τρὶς διὰ αλήβξως, προσΏλβε νετ ἑθῥομάδα: ο «πολλὰς καὶ κ, Stk ths wags § δύο” Αγών» καὶ τοι Τούρκων, ῥειωνόψηφοὔντοςμόνομτοῦΧριστίανοῦ κ κά Ἡῤακλέόῦς pt Boks τε οἱ, τὸ ἐν Korea BLAS ἔχουτα καταγγκίναντες ἀπολογοῦντ αι ήδη. ἐν ἐκτάπει ὅπου δεῖ. Επιτ aa AT τω Pw ἡμῖν ὁ ἐ vat a wae ποῦ νὰ ἐκβέσωσνή, ἐνταῦθα ἑ ἐπὶ τοῦ. πα βόντος καὶ ey: συντόνῷ τὰ τὴν καθ. AY: ἄκδιηίκηπιν ἀφορῶντο. ! Αλλ’, ὑπάρχει aod: γε, as cH, ἀναιρέσεως, τῶν πραγμάτων ᾿ αὐτῶν ονονουγ) θώνὴν Αφιέντων 5 : Πρὸς, yea ὄψως τῶν ἑμακρᾶν Tey πρα ψάτ wy Ἀματελρόντωή (φναλαμόίνο ΕΥ τὸ νο +, 2s Mean iho: ἀνεχώσησε. ο ος se νὰ ore xate a ee ας μόνον, Daye a. te μη ἀπὸ, bas is ft Cs Reng, xis” aoake. poet maGlns AG & ‘irradia’ a Διοώησιώ Ἱ aw waaay? ἃ ὑπὸ. ἡμαροῤηνάρὸ 198)6.. ώς Σάρα ο τῶν φέμο Gatun” πρὸς τ τὸν. αξιότιμόν super πολίτη , : a2 iaovidiny” Καὶ a. Be (αὐτοῦ ἔκφρασις, της : Ἰθλνωμο nbn tay πρὸς” τοὺς: Wi, wh. Βουλή /ὑπερμαχ. yeas TOV. hg, ἐπί σης. δὲ καὶ ἡ ὑπὸ nus 1880. day ντος ἆγ ποσταλεῖσα: πρὸς} τὸ ἐπὶ τῶν ὴΕξῶτερικῶν ὑπ τουργεῖον | τῆς 'Avdaons ᾽ἀναφορά . των» δ ης Ἐληρέστατα ἐπιδοκιμάζουσι τάς καταγγελίας. τῶν κ. κι. Ἁγίου Κιτίου, ΄Ἴασουίδου, Παλαιολόγου . καὶ Οδάτου. Γηῦτο ἅπι ο λείας, ομίζομεν, ἀρκούντως ὅτι δὲν εὗναι ” ἓν Λεμησσῷ ὑπάρχουσα εὐάρ 0 U0 5 κα i aon μιαντος,σπεῖρα 4 iyo A ἥτις ἐχάλκενοε τὰς γα Spe ray 9 yi Ady. ee νὰ ἐκαὸ “ah magoty. ία λέγω aay Ἶ ee δὲν θέλει ν) ἀκούσῃς μα by ns Oe ΄ φηρὰ τοῦ ῥνημονευβένέως, E λημιώτουῇ δα ο ἠχθη: Πλιροπεδωµένος εἰς, Δεμησσὸν, ἐπὶ οφ Cae , ὅτι παρήκουσεν αὐτῷ nat ἑκτὸς τοῦ See: ἔμείνεν Ἱἐρριρμένονς ἐπὶ τῆς ὑγρᾶς yng ἐν Κολ door art: “Legon medwinivos 1 bod”: νύκτα, ἐξυλοκαπήθή ἐντὸς τῆς a(00%s τῆς: Νάῤησοοῦ: δποςἳ ἔγραφεν ἀναφορὼ δω nots ραθδισμόὺς μόνον” G oe “AereNG | μος τὸν αυνεθοὔλωύσε νὰ λά6ή αὐτὴν πσὶ νὰ, PIL. “hae?! a ‘ ἐρρίπτετο ‘ths im. (θρούῤιον: nak 9% ἐξνλύετο μὲ πτὸν “PTO | πρὸ τῆς Πύχης, αὐτῆς τοῦ Awitnrnpion abavyaine | ΝΑ ΟΙ νῃ σπουδαίως λόγος περὶ αὐτῷν ὢν τῷ Κρινάβουλίῳ ὁ ὑπὸ πίστων peli’. Ἡ [μα Σαιοφροσύνη, Ἀνπρὸς” con et. ge σα πα ύ. την τ ὥ vi bE ένω ὃν ᾽ἀποδίδει A, &mohoyntven” £4) rode ζαπτῖέδες, i Ἠεροφόρος Τγαινῆς Κυρίαμοῦ - καὶ πώ μηρό θεσις tle Sheng’ dooce τῆς φἀντασίας, ᾿καθόσον ν«οὐδόλωξ. | On Sid τῆς Bias τὸ ὅδωρ, ὁ δὲ Καλός πὸν πἐδωρα σελ γρ λεν ο ἐγθώσν h:, σπετρα-α ὕτη ὃτι ht ας Ένπῇ Bou ‘pues αὐτὸν καὶ ἐπὶ ὀχτὼ ἡμάρᾶί πῶς ὥ Mi: he ORALOT. ‘pin a ) bvopietury, την οὐ ΕΤ περοτάσεέ: καὶ φυναινέαει πάν τῶν. FB: 70X ο αρ Mladatonoyas Abyas Ἀνξχθεσίς,, δὲν νο λεὐκρ ώς, get n Avotandte,- ἀπιφάσισα, ενὰ Cation ony Ee . Rive, διδάσκαλος’ 5 tee Ἑλλάδος κλπ. Teel τοῦ ας ἐλ ευθέραν ἐργαπίανκ' Τοῦτο ἀνατρέπὲι “ke eat τῶν πληροφθριῶν τούτων, ἄπορηνάτθῶσαν' οἱ τὸν χ.' Παλσιο τῶν Λεμήσσίων: κατ. Ἆπ τοίλιον ‘onoypagiy dO fav Υιώσλοντες- oY ET α τ΄ pre ταίτα υ Ke Un ps οι. Foy ‘hse “baie OL! ἑὑποφαμόμρι,, gree obtid 8 Be «Σωματεῖον, εἰς ὃ ὅ ᾽ρηθεὶς Κύριος ἐχὲν τὴν την νά :] πρὸς διοχἐτευσιν rol pou ue eiktinai Ὁ ἀνήκην' πρὸ πενταετίας αὔπταθὲνι οὐλέγα ἀπ τολήτως, ὑποδεί: -ἁγγαρείαν οὗτέι προετείναμ Χνυσιν ἐπαναστάτικὸν Ἰαρακτηρα, ὁ χαρακτήρ του, ὡς καὶ σαµεν ὑπ τεθχήβημιν δ᾽ εἰςτ zi παντὸς τοιούτου Σωμμκτλίου, εἶναι φιλεκπαιδεύεικὸς, τα ρύξεως, δι” ne aor ἐτ πιθάλλετο Ἡ τελεῖταν δὲ οὐχὶ ἐξ εὐσρίθμων, καὶ ἀσημοτάτων Tiptree ἔτους τῆς ἠλικίας των. - «ἀλλ. ἐκ τών τὰ: πρῶτα φερόντων πολιτῶν, ἐμπόρων ὡς ἐπὶ. Ὁ -Ἠαλαλνλόγες, dye A ἔκθεσίς. “ais gidhavthaeuss «τὸ πλεῖστον, φιλησόχων᾿ χαὶ Φιλομούσων, Ὁ Bt %. Θεμιστο συγήντήσε ῥετα Tod x. Ἐ.Λανίτου, -ἀρᾶ τν gi Baan Ὦ Ye Χλέους, οὗτινας ὁ pndels Παλαιολόγος ποιεῖται εὔφημον uel} 'O μάρτυς, ὃν ἐπικαλεῖται, διέψευσε. : outs, dub αν ἐν τῇ ἐπιστολῇ του ἐκ εν Πιείναι ο κ, Διόφαντος Θεμι λῶν ἆ ἀκροατῶν ἐρωτηθεὶς” ὑπὸ τοῦ ΠΚ: ᾽Παλαιολόγοθαςς υστοκλέους, ¢ ἐν Λάρνακί χατοικῶν καὶ pa ἀνήχων εἰς τὸν τοῦ Παλαιολόγον΄ Σύλλογον, οστις, KATH! THY. ᾿ἔκθεσιν, σύγκει ται Κυρίως ἐξ ὁπαδῶν τοῦ ᾿Εθνικοῦ» Ἑλληνικοῦ, ΓἈινήματος. Τοιαύτή, καὶ τηλυκαύτη σύγχιαις' Ἐραγμάτων wali pouarin i Ἠγνόουν ὅτι, ὃ εἷς τῶν τοιῶν φυλακιαθέντων: alee X28 haat. i ἀληβείᾳ. σὐντελεῖ εἰς διαπίστωσιν 3 & 3 ές κ ως parece ai ὑπαλλήλων”, ‘ ο EN CC A Beg ASN ον Xo af ᾿ταναγκαστικὰ ἔργα ὑποθληθέντων 7 τιτάνοκαυστ ayE ators ae eve, Χαθόσον «οὐδὲν ἔφερε διακοιτοκὸν - opts zt sours wipag, dre ἔμαβαν τοῦτο, τὸν ἀπήλλαξα.ὰ pi φἰλώνιαν od yey | $i. Sh Sraxplvintat’ este ey we 7, ο. TAN veep Bet. raat a Bobetas, ὑπὸ το “Szabo 4 ἄναφορὰ yond Da ow tat Naw - a nara pnatian: ἀπόθχσις της Διοικήσεως, a «ἀναιραῦσα στην τοῦ * ΄ Waday, varena hen αὐπὸν want me, καὶ -ἐν τὸ πρώτη πρὸς σὺν Μ. Angee τὴν ἀπολογίχ της a Διοίκησις διὰ, τὰς χαταγ γελίαςτ 7. Kisiov Dh εν ὅτε ἔπραδε 70570), διότι έθε ὥρεν Sati ωμό νόμων τοῦ νόμου. Aby elvae St δύο αἱ ράλι | ‘els 24 shondels ρε μετ ὰ. τῶν ἀλλδδν ὕ» bx, ae whew ASEIURAY RAT SEAT £05 28a, ἀλλὰ, πολλανν, υπελεῖαταις ὡς 4, iach Eu Syeye an vey Figgonsen tab4 πο. αφαίνετσιο. . es tg El . ‘ “ «αῦτα, Κύριε Συντάς say, deh: Aes εὸ ἡ θοῦ sao διὰ τήν στε ονότητα ποῦ, χώρου τοῦ ὑμετέρον φύλλου, én πιφυλατ TOULIOG ἐν 2 ἄλλη εὐκαιρίᾳ. Wh: Ὑράψωμὲν 7 πλείονα. - ἀποστέλλοντες ὑμῖν - “17905 Ynuasterav.” καὶ τὰ πιάτο tuys ait τὰ, διαπιστοῦντ 2. ae se Kped ας ντάντὰ, Ot χάτοικοι τὸῦ χωρίο: ούτω. takai. κάτ oie 3 ὡς. δημογέροντας. τοὺς ἐν κ Κατζῇ Παπᾶ Κοσμᾶ, 1αβρυὴλ” » XasbaTuopyiony Xabi Sra e008 λεωνίδα Γιωσγιάδον, “Nini haoy. Taxheov, Karlq Kounhy Xar 24 Raathn . vat: a AniGoy Koxnsvav,. ὦν καθήκον & a xeer, va Nay, 4 | ὃν δαν δίανομ. τῶν Pope, “A emortile, whe Σχολῆς καὶ he αῤρσῶν ἐκπλήβωσιά πάσης, iubeprmeuste διαταγῆς. πει δὴ δὲ. boy 7 τῶν κυρίων. “πούτῶν: εἶναν «λίαν: ἐπιτυχὴς, reclesate ἐξίαὐτῶν τὰ θέλτίστα ὑπὲρ, «ποῦ Ῥωρίου µας. Κατ” αὐσὰς ἀπέστειλον ἂταῦθα”ἡ: * Aratencts Λάβνάχος ας ns διατάσσονταί- οἱ χωρικοί ve 7 pose Lage ἄρ λα, μη. βλάστωσι. τὰ κοπάδια, τών τοὺς (καρποὺς καὶ. pe ς ὁαπεριφράγματα. Εὰν δὲ συμθῃ τ Σδιοῦξόψυτι ϱ Μουχτάρης pet | APN μετὰ τεσσάρων. προὐ(όντων Ἡ νὰ συνγάτγωσιν ἔκβεσιν, ὑπὸ. Ly eae: nal * ἀπ Ξοστέλλωσίν αὐτὴν. _ Hs