τ. wl mie wr “de “someday, ae ero oval ἐξετάσέις χῆς Ἑλληνωῆς Σχολῆς᾽ Λάρνα- 402. Παρῆσάνὁ. 'φιλόμουσος τῆς πόλεώς µας Άγμο- στης κ. Cobham, * “A. Tlavontéeng 6 Apr unavdat- | Ng. Κιτίου, η 'Ἐπιτροπὴ, οἱ γονεῖς καὶ πολλοὶ τῶν τὰ impair Φερόντων ᾽συμπολιτῶν. µας. Μετὰ τὸν ἐναρκτή- Asyov tod xEMoKous κ. Χρ: Ἰωαννίδου,: te πρὸ |, τῶν Aa “eat: ἐπήνεσαν,τὴν én ον καὶ, διδασκοµένων»' HA: συνεχάρη: δημοσίως-τὸν | f ” gu ee Ἐξοχόνήςς, b' Nouldahie ἡμῶν, a Ale.Ouve) ROU: os. Roo Φύλλου µας νὰ ἐκθέσωμεν ἐμπεριστατο/ένως «κά κατὰ, τὰς Ἐξετάσειςταύτας περιοριζόμεθα. BY) ὀχαριστοῦν |” ees κατὰ καθῆκον τοὺς διδασκάλους.- o% Xp. Ἰωαννί- δην, Δ. A. ' Ede,” eat Θ.. Θεοχαρίδην, δι οὓς καλέδαλον κόπους: «-τῆς σπουδαζούσης Ὑεότητος- Δημόσιεύομεν δέ πα- ’ράἱραφόν πινα ἐν τοῦ σπουδαίου ἄλλως τὲ. ya τοῦ |: ἑλλογίμου. Σχολάρχου, ἵνα ὑποδείξωμεν τοῖς Συμπ πολί- ὅτι. ora τὸ προσεχὲς ἔ ἔπος ληφθήσεται ἡ A dena mee meas 3: η ισυμφέρον. τῶν. τέκνων’ ματς ree? . obey, a τὸ τοιοῦτον εἶναι λίαν πρόωρον. Ke rela. ἐγτροθα Ὀδιδάσκοντος λίαν εὐδολίμως, οἱ µα: | κα Easels : aici teitiy,. nal ἅπαντες. ἐθαύμασαν { νι καὶ ἐβέφρασε: τῇ, Ἐπίθρότη, τὴν εὐχαρίστη-' ΜΗ δυνάμενοι δυστὺχῶς ὁ ὡς ἐκττῶν στενῶν -ὃ-. Θεμιστοκλέους, διδάσκονία ἐπιτυχῶς τὴν. γαλ» | se, πνευματικής ἀναπτύξεως καὶ ἠθικῆς μορφώ- πάις ἡμῶν, μικρὰν ἔλλειψιν πῆς Σχολῆς, ἐλπίζουτες | κ. . ο ο se . .: 4, Πρίν τελειώσωμαυ τὸν λόγον µας ὀφείλομὲν νὰ twine? εἰς ἐπήκολῦ τοῦ εὐγειοῦς ἁαρηατηρίουν οτι τὸ πλεῖστον τῶν ᾽μαβητῶν αγέβρενσε εἰς τὺ Σχολεῖων , οὗ βόνον spuusiby τῶν παίδων, wn ἐγόγλων mh προσόντα, τῆς AIDS ἀγωγή, καὶ συμπεριφορᾶς. Διὸ ἀφίνω Suite y ἀγαλογισ)ῆτε, tis ποίαν΄συνε τὸν Ἠμέραν, Ἀγ ἐν ταῖς bo. Ths παραδόσεως καὶ ἐν ταῖς ὡρ. ποῦτο ἄνὰυ at ὀτέλέσματος.. : wondeins καὶ πρὸς ἐ ἐπιδολην ais an ταἰτουμένηρ' ποινῆςς © ναγκαῖον ε εἶναι va Reavenon A senting Lepage. ἵνα Soak [oot eur αξίας, τῆς Binnaniig τῶν μαβημάτων. να γκάζουτο { πολλάκις, δια. ΄ χόπτοντες Thy παρ άδοπιν, νὰ, ἐπ πιθάλλωσιν . «Ἠσοχίαγ, καὶ: να δὲ μζηδὸν ἀποσπάσωμεν πὰ. κάκὰ,. τὰ. ὁτοτα, προέρχονται fh τῆς as ἀξίας παλ κα te ] - Ἔπρακαταρκτικῶν pany as wy, AX zal πάσης ἠθικῆς ἄνα 1 τροφῆς: a δὲ πἰιθαρχίά - 1709 adivetoy vin ἐφαρμοτθῇ, int. wal nat ὀδυνηρὰν ἀγωνίανεύρίσκοντο οί διδ ἀσκἁλοὶ καθ) and . “Boris. Bp η μηνον va ‘emmy shy sion, ad. aA Καὶ τοὺς σιμωῤῥυμένου, δν ἀμέλειαν. μαθητᾶς . vi : £50 one δῦύτοι ἔνρέρι a ᾽αὐνιστῶ. Εν wg outa Me μα Me any Ἄρόόδον nal εἰς ας Th a ‘H A. ποτ, > Méyas “Agate, p07 ‘ents ᾿σκέφθη αὴν ᾽Αμμόχωστον χαὶ Δεμησσὲν, ἀπῆλθεν Ἠλάτρας, ὅπου θὰ «διαμείνή µετὰ τοῦ στρατοῦ μέν 1 Κρι Σεπτεμβρί tou. Kal’ ἆ Υνωρίζμεν, . τὸ. ἐκλεχθὲν ο πρθης ὑπὸ τῆς Κβερνήσεως μέ έρος ὡς στρατιω” εκὸς σταθ : υμὸς εἶναι λίαν ὑγιευδὸ ὃν, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι ἐφέτος οὐ-', δείς τῶν στρατιωτῶν θὰ ὑποφέρη ὑπὸ πυρεσοῦ, moto: «δάλλοντος μένον. τοὺς ἓν χθαμηλοί ὃς καὶ faptter yan νοις ὑπὸ λιμνῶν -µέρεσι κατοικοῦντας, τὴν. εὐθσμίαν, τῶν. Psat 9 ουν nee IGE --- ν OW bral Syst zi 1 ἐκδιδομένη ἐρημερὶς ἐδημοσίν euse διάφόρον, δὲ οὗ ἀναγγέλλει. ἡμῖν, ὅτι A Ἀύπρος ἐγένετο ἀγγλικὴ πλέον ἀτῆσις.' Ἑὐχόμεθα νὰ. ὧσιν. ae | norbets αἱ πληροφορίχι τῆς ὀυναθέλφου ἡμῶν, διότι οὔ- πως: ἁπαλλασσθμεῖα θέσεως παραδόξου, ἀλλα,. πιστεύ», 2 κ... τα ttre - - Πολλοὶ Aa ἓν πῷ εξωτεραῷ Συνδρομητῶν ᾿ ἡμᾶν- ϐ) ἀπορήσωσιν ἴσως διατὶ κατὰ τὴν ρολακβναν ἐβόο-.. pada δὲν ἔλαθον τὸ Φύλλον των. Οφείλομεν νὰ ἐξηγη- θῶμεν., Τὸ, ἀγγλικὸν ἀτμόπλοιον dvaye eet ἐντεῦθεν. ἄνὰ πᾶσαν. πέμπτη». κατὰ τὴν 10ηνπ. ὥ: Τὸ ταχυδρο- : μεῖον Bn θέχεται bar ia καὶ ἐφὴμερίδας μέ-- χρι τῆς Της μ.μ. της τετάρτης, ὑποχρεοῦν ποὺςπα- poeta κατὰ τὴν πρωΐαν τῆς πέωπτ ς νὰ πλη- βώνωσι δυ ἑκάστην ἐπιστολὴν ἢ ἐφημερίδα δύο πέννας πρέστικον.. Huta την: διάταξιν καὶ «Νημώσιωννες δεί εἰς ὅλα τὰ µέρη 00 κόσμου, 'δταν ἐπ ώση: τις ἐπισίολὰς ἢ ἐφήμερίδάςε ως τοῦ - ἆτ πμοπλοίου © Ὕΐονται ΄ἀποδεκταὶ φακέλλους, pee Γρώσῶμεν .πρόστιµον δύο πεννας, δι -ἔκαστον φόλλον, Φάχελλον» Διεμαρτυρήθημεν, ἐφωνάζαμεν, εἴπομεν, τοῖς pew διατὶ τὸ τα) χνδρομεῖον νὰ κλείῃ ὀλόκλήρον ἡμέραν ἁγγοοῦντες την ταχυδρομικὴν - d= pats: ‘£0 ταχυδρομείου ἡμέσειαν, spay πρὸ τῆς ἀναχωρήσε-, τη ἐπ άρουσι : ‘dat ey hy Ty 3 π. ὥραν' “he tenes, Φέροντες τοὺς”. Αλλά: φαντασθήτω | δ. Αναγνώστης τὴν Bex nf, bag, ὅταν ἐμάθομεν᾽ ὅτι. πρέπὲι νὰ en ὑπαλλήλοις ότι τοῦτο Ἐἶναι ἄθικον) διότι δὲν ἐννοοῦ-. πρὸ τῆς. aver, χωρήσεως τ ποῦ ἀτμοπλοίου, Eva παντοῦ τὰ: ποιούτου ᾿εἴδους μαπαστήµατα διυκολύνουσι tous ἐμπό-. | ooug καὶ μάλιστα τοὺς ἐφημεριδογράφους, οἵτινες µέ- ᾿ NYE? % i. χριτῆς, τελευταίας στιγμῆς φροντίζουσι νά μανθώνώσι | την: Ab’ ὀόναμεβα να. κάμωμεν. ἐξαίρεσιν. διὰ Κανένα, νέα καὶ. νὰ δηµοσιεύωσι, καὶ µυρία ἄλλα, ἀλλ, εἰς poe ἀπήντησαὴ, fade Ὡσεὶ ἡμεῖς νά epee νά ή b= ὀξαίριοις | oe ὄντες bets: Roun, ἐπ ληρώσαάων, δύο | ἠσπέννας πρόστιμον ὃ δι’ ἑκάστην» ‘inst AY. καὶ φά- (Νε Lx ελ Nov. ga δύό πέννας: be ἕκάστον Φύλλον! IT: Ae “ky ἠδυνάμεῦα νὰ, πληρώσωμεύ, δν όλα τὰ gene aif παρουσίας των, ἐνθαρρύνούτες οὕτω διδασκούδας αν ολο χαὶ διλασκομένας.. PBEM te ok oa αεναέ φόλλα,: τῆς ζημίας avons λίαν ἐπαισθητῆς |. 1 Maine πινὲς μὲν τῶν συγδρεμητῶν ἡμῶν. ἔλαθον τὸ ύλλόν, τινὲς δὲ : out. we : Ἠδη ἐρωτῶμεν τὴν ιό μολ νο, i8 Bixarey a’ α-.] ὃ ἐπιδίδῶν ἐπιστολὴν 4 φάχελλοντὴν ee Rhy, ‘onda dv 7 πληρώνοντας ταχυδρομικἀπολλαϊπέννας, ye πληρώνη. δύο πέννας & μίαν μόνη ντ ἐνν αγιἔφ ἑκάστου φύλλου, | wae Sbpietaeba” oh αὐτὴν τόχην ΓΕ) Εὰν λάδώµεν δα | ὄψώ μίαν ἐπιστολὴν, be :χαθυστέρῶν,, ἐπιθαρύνεται inl ὁ 1 Ὦ πονῶν διὰ 9.) τοῦ ὀγδοήχοντα τοῖς τἑκατέν “ide Dovndv αἱ. ἐς ημερίδες | νά «πληρώνωσι:, Siaxé bata 3: Απαντά” Μὰ ἔθνη πάρεδέχ. Ρησᾶν ὅ ὅτι εἰς τὸν τύπου ὑπρέπει “veya πᾶσα εὐκολία πρὸς διάδοσιν τῶν γραμμή. πων καὶ τῶν. εἰδήσεων, καὶ ἕνεκα τούτου πᾶν. Φειρόγρα. «Φον πληρώνεί ἐπὶ παραδείγματι. τρία, καὶ πᾶν ᾿ἔντοπο) ἓν. Διατὶ καὶ τὸ' ταχυδροµεῖον τῆς Κύπρου νὰ μὴ. τηρή- ση. πὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἐπὶ τοῦ προστίμου τους, καὶ 6’ .) εἷμαί τέλος πάντων δίκαιον ν᾿ ἀνα) χωρῃ τὸ ἀτμό- -πλοιον τὴν Πέμπτην καὶ νὰ μὴ δέχωνται. ἐπιστολὰς ὃν παρὰ τὴν Τετάρτην, ἐπιθαρύνοντες ἅ ἅπαντας διὰ προστί- [μου ἀδικαιολογητου-»- Ray By,’ Amdpy wow ὑπάλληλοι τρικ ds πρσληφθῶσι καὶ ἄλλοι, ]νὠρίζομεν ὅτι εἷ-- ar εὐχάριστον. διὰ τὴν ὑπαλληλίαν νὰ κλείη τοὺς φακέλ. “Rous thy Τετάρτην,, καὶ νὰ μὴ ζαλίζηταιτὴν Ἠέμπτην. “σΑλλά δὲν εἶναι ἀρκετὸν ὀνκαιολόγημα,.. ο νομίζοµεν, νὰ «παρεμθάλλὠνται, ποϊαῦται δυσχολίαι ᾿ἅπασιν, ἡμῖν, καὶ: yh ἀνησυχῶσι χιλιάδες. ἀνθρώπών πολλοί) ab. wath: Vee ae ‘va ph Χοπιάζωσιν ὀλίγον ορίων, gt “ wigtor. “Omen Aon.” .. ὃς 2 Exe μεν ἐ δὶ ἐλπίδος 6 ὅτι ἡ: ‘aside Aedes τῶν σπα) cay ροµείών ἡ. περὶ πολλοῦ- ποιουμένη τὴν ἐπίτὸ, oe Γσλεόπερον διοργᾶνωσιν. αὐτοῦ, ' θὰ λάδη. ὑπὸ σπουδαία» εἔποψιν: τὰ ὀλίγα ταῦτα, καὶ Biv β) ἀναγκασθῶμεν. εἰς τὸ Ὁ εξῆς νὰ ἐπανέλθωμεν ἐπ τὴ τοῦ Ἀυσάρέστου ἀληθᾶς τού je, TOU. ἀντικειμένου,, ο ων te ) me . wf το x Amnon αἱ naga τῆς νήσδω. ἡμῶν ὡς. ἐγράφο- «μεν ἓν παρελθόντι πινὶ φόλλῳ τοῦ «Νέου Κιτίου ἐξελέ᾽ ὃς ξαυτο ἐπιτροπᾶς πρὸς σύνταξιν ὑπομηήματος: ὑποδεικνή, ΄οντος τῇ Σεδαστῇ . Κυθερνήσει Ἱμῶν τας πολιτικὰς ὁ bn ον ἄγκας τοῦ τόπου καὶ τὸν τρόπον τῆς” “θεραπείας. των», ή “Hen, καθ ἆ πληροφορούμεῖα, at. ἐπιτροταὶ. ἐπεράτω-. pe eay τὸ ἁιατεθὸν αὐταῖς ἔργον καὶ ὁσωνούπω. ἀποστέλ-) . να Ἰλεταί, τὸ περὶ οὗ b λόγος, ὑπόμνημα. τῇ. ΑΟ Εξογ. χότη- ἴπι, τῷ Μεγάλῳ 7 “Bev. 2Ελπίζομεν “AU, 3 δημοσιεύσωμεν. ag . xh ἐφημέρὶς, «The Levant Héral λαμθάνουσα -ᾱ- .φορμὴν ἐκ τῶν ἐν τῇ. Κυκνῇ βίθλῳ τῆς Ἁρλίως δη” αμωσιευθέντων., ἐγγράφων περὶ Κύπρου, ἀποφαίνεται 'ἧ- mova Φιλοφρόνως περὶ τοῦ Ἡητροπολίτου Κιπίου. Re. εν πειδῆ ἤδη τὰ πράγματα ὁμιλφσι΄ καὶ πᾶσα ἐπ) αὐτῶν η συζήτητις ἀποθαίνε: περιττὴ, «περιοριζόμεθα mion en | AaSvtes τὴν µεγαλόσ/ηωον ἡμῶν συνἄδελφον | ν᾿ ἀπρ- ο µάθη, τὸ ἑλληνικόνλόγιον, α---«ἡ[ἦτε αν emery : . πρὶν, άμφοῖν΄ toy ανν. Αμστή ἵνα διαθίθάσῃ ο αὐτὸ εἰς Λον- . ἑ ὅτι οιὰ τοῦ Ἀροφεχοῦς ἡμῶν pide : a is ‘Ravpiiveciaieala 258,01 out “eepyhoyad in’ τρόστιµον, καὶ ἡμεῖς, οἱ τιβέμε]: r. 7 . - : . ος ye : ny ir a 1 ται αἲ ἐξετάσέις £03. re σος wie 1g xb Ἀηδεμόνες τ τῶν: Pons Bata νεανίδων: ἆ ὡς cok as & ch ee παντες οἵ φιλέμοὺσοί θὰ: τιμήτωσι, βεδαίως, αὐτὰς διὰ: