2 nae a: πο ΗΝ ot Οἵ ΑΓΓΛΟΙ. ΑΝ 6) εκ, | > τοῖς Ave νὠστηρίοις Lt καφενείοις, ΄ y τν . 5 2 . reper οις καὶ ᾿Εκκλησίαι:, παντοῦ, ὅπου [ἂν εὑρεθῆῃ τις ἀκούει ὑπέκωφον Bory, a β]οµένην ἆ- / . ὤγνωστον τ πέθεν, % Fas ἀπειλεῖ τὸν θύσαοιρον Κυτριαχὸν αὖν διὰ τῶν ἀπελπιστικῶν τούτων. ιών, «οι AYR ot Maya Lop hae st Πᾶς δὲ Κύπριος, πλούσιος ἢ πένες, ἑνατενίζων μετὰ ᾿Βαρυαλγούσης καρδίας εἰς τὸ μέλλον, . ante πεοιχαλύ- ν τει µαῦρος πέτλος, καὶ σκετετόµενος ἔτι Ne ea ed ante δὲν LSAT η) 53 ot ve pte oe ΄ Be ται masende: 36mg ὄνστυχεστ τάτας Bag Bixgus που, 3908, 4 3 a Ape, . ρα ---- AM OTs Ba, ua¥ ὣς τὰ σι ηματίζοντα κα $3 sfadney ποτα- τιμη. σού δωμοὺς ATER τίς, δὲν “ἠθύναντο ὅ- he was α να χάμψωσιν αἷμο se ους τέγρεις,' αἴτινες oe «φοῦ ἐκορένυντο, Κατεστιάέρασσον αὐτὸν χάρυ θιασκεθή- «σξως καὶ ὠργοῦντο ἂσ ελγῶς ἐπὶ τῶν ἀιζέντ των στλάγ- χνων του, ἐγχαταλειτ ένων aN adie aut aay νγομένων Boek aitots te en nage ταῖς σαρκ Wats Es vets ἴκιπε καὶ ζώοις Εὐνέησον εἶναι ἔθεν διατὶ αἱ oi Fits a Baz, “Oly “AY yA9 o ® ἄναγ ωφ ή σωσιν. », ἐμ- ο τὴν αὐτὴν patina af αυ τῷ Βαληήε ο ση φονίαμα: τῶν τοίχων αὐτοῦ ἐγχαράθεῖοσν- ἀπ) “pat στου Keigas:. Aah προαγαγγέλλουσαϊ. τὴν: χαταστρ eu Fou. ο κιγθυγεήσας, «πας. ' ἐπὶ ay 21035 neAn: Ύους.. καὶ ὡς ἐν (θαύματος, διφσωθεὶςὁ = ded “nb | am, βασάνου: καὶ. Ra σεις,: ὅταν 99 2 Δεύτερον. κατὶ δικἀσθῆ ἐν. τῇ αὐτῆ τύχη, AG rye” Extn “nad? | κινδυνεύει νὰ ταποντισθί τὸ φέρον rare: sous ‘mAgiev, Elva ἀνεκβιήγ γη τος δι αὐτὰ συμφορὰ, aah dove ο a } ο lt ? iS 135 pee ἲ Nye ‘eS ’ mes ae εξ γῆ” τον τὸ τί ὑποφέρει. | Γιγνώσκει Ἴση: κ π ο x. THEY, σωθῇ. ή βοήβείᾳ ϐ Jeod νός, τὴν δωτι syptey Seite my, θὰ ἐξάγοράση διὰ. τοσεύτωγ. βασάνὼν καὶ ἀλίψέων, : τν ος Oey α 3 ὥστε ee SR FETT νὰ παρακαλέση.- sy Ὕψιστον ια τοῦτο Ἠ να τῷ. ζητήση. φς προτιαώτ τερέν |) TEAL πὸν ἄμεσου βάναπον. Καὶ ὄντως”. ὑπάρ ο αν περ 400” &s δ θάγατος εἶναι TET RUT £299 Shs ζωῆς. AWA! 2 : καίτοι πολλοὶ τῶν Συμπατριωτῶν | ἡμῶν ἀπατῶνται νεο 5 μέζοντες ες ὅτι εὑρίσχονται zon. ἐν τῷ: καταπαντίζεσ aft ona ἐκ δευτέρου,» ἡμεῖς δα προσπαθήσωμεν νὰ erate cinmey.43 uerdiaux ext » τὸ O23 m =n we 4 2σ1αν καὶ πρωζαν τινὰ πιθανὸν νὰ ἴδωμεν αὐτοὺς εἰς thy ἀπέναντι ἡμῶν γείτονα aziqy. ‘A Pada = πάλω, Fs : Bees sand στάς ις ἐν τοῖς ον 4 ἀνατολικοῖς πρ ράγμασιν᾽ εἶναι-» σήμερόν πασίγνωστος,. ἔχει, Be βαίως Ὥδη σαντεταγµέ- νον τὸ πρ ἑγεαμμά της, καὶ ἐσμὲν βέδαιοι ὅτι χατά- εσμτας «Αίθανος: χαὶ οἱ ἱστορικοὶ Ἅγιοι Τόπος ᾽μβάλλου- “gta ὐτὴν εἷς πειοασμοὺς, καὶ μάλιστα ἄφοῦ οὐχὶ άν Haas, ἄλλα καὶ εἰκονομικῶς πεοσθληβεὶς πάλιν ὅ 53 σιῶν - υἀαθενὴς ἐλαγίστας ἐλπίδας πρὸς ἀνάρρωαιν ας χει. “Tas λοιπόν ο οἱ Άγγλοι θά: ἐγκαταλείψωσι sry Ka oa JE. ἦναι ἀωνατόν νὰ -Ἠαντασθῃ τι τις ἔτι ἠ πολυ». nodyui Αγγλία x ἔγκα σαλείφη' τὴν ἐν τῇ Ava τικήν ης καὶ ὃ) ἀποστῇ πλέον αὐτῆς, Eire η. ος La ge? oven nest tay a τῶν τοῦ ἂν Kee -- tee δὲ ὃν ο ™, ὑχαριστήθησαν, ἰδόντες ὅτι Ἡ εὐρωπαϊκὴ αὖρα Sigler vabieasbic καὶ δίδωσί Canty Καὶ αὐτοῖς τοῖς 'γε shoatd “mecaagu * «ἡμερῶν δλοκλήρους ἐ αἰῶνας, Μία ὅ ὅμως pun ne ~ paryoovaeg, τότε παρᾶδε guid ὅτι πιθανὸν. we ἑγκατα-, αλείψη καὶ ἡμᾶς, ποὺς οὐθεμίαν αὐτῇ βλάδην,, εἴτε: πο-. “καὶ ἡνοίζάμεν, τὰ ἐκφόθου χεκλειαμέγα χείλη μαςζητήσαν | λιτικηνεῖτε οἰκανομικὴν, 7 i at «ἀλλ, εἰθισμέ-. “νους ὣς ἀρνίᾳ νὰ ..ὑπὸτασσώςμ. eB, “pat ἀγογγύστως . νὰ «ἁπδᾶθώμεν. αὐθαιρεσίας τε path: κακῶείς, παρανομίας, μπε καὶ sept, Καὶ ὅ,τι ἄλλό A Φαντασία. ἀδυσωπήτων ἀγρίων θεσποτῶν ἐφευρίσχέι' πρὸς τυραννίαν καὶ καταπί 2 ROW: δυστυχῶν ἀθώων Gotha. : μαι. -ἀληθὲς car hy els. aE YN “papey: any ent φλῶνας ὅλους κάτω ψεύουσαν᾽ ᾿κεφαλήν' μας πες. 55) Ἄνδάνθρωποςδικαιοῦται ὡς ἀνθρωποςνά ἔ χη. ᾿Εσμὲν. μι ως βέθαὶοιότι οἰγέοικύριοίμαςάντὶ νάδυφαρεστηθᾶσν,, πε μέσων μετακομισθῃ. ἐν. ᾿Αναπολῇ ἐξεγείρει. mous “VE “O Κωπριαιὸς x05, ὠμοίασε Λἄζαραν, καιῤηβέντα ρα wh #00 Kuploutou faxece va bum, πυήση καὶ αὐτὸν π Taped: “Bug = “Σαβσωμένος δὲ ἤδη ἀκόμη περιπλαῇ ἐπὶ τῶν ᾿ ὡραί ίων τῆς φύσεως ἀντικειμένων, 'ποὺς ἐν τῷ σκέτει τῆς ' κολάσεὼς συνειθίσαντες ῥφθαλμούς του, καὶ προσταβεῖ νὰ διακρέηῃ αὐτὰ, βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ εὐεργττικοῦ ταῦ aM ου φωτός. Εννοείται ὅτι αἱ ἐκπλήξεις ὁ δὲν λείπουσι καὶ λίαν πιθανὸν κατὰ τὰς πρώτας τῶν ἀκτίων τοῦ ἡλέου πρασθολὰς vat παώτας συγκινήσεις, ye ὁρμήση ἐπὶ τῶν ποικιλοχρέων ἀνθέων καὶ dove! βόδου,γὰ de pracy exon, πληγωνέμενος καὶ πληβώνων. εὔτως.ὃ apne | any ἀνυπομονησίαν που. ARK an “οι Άγγλοι δὲν ϐ) να γωρ. ήσωσ καὶ αίμα κατ) ὁλίμ θὰ αυ νειθίση εἷς τὸ θῶς' aR: : , SORT ILE π ρα ο Ἀφιέβονως- δὲ σόι”, dune xh ἑλεύδερος δες πα λσμεάνῃ ἀκωιδύλως ὅλων τῶν» ἀγαβῶν, Grane, ἑμε- Vos τῶν Ἀλάβη», πόνους καὶ αὐτὸν τὸν: θάήατον: Άροξε- | WG όντων οωτῶν, Be