5 - . 3 ‘ ᾿Αναφορὰ τῶν Ἀεμιηασίων πρὸς του M. Ἄρμηα την Πτὸς την Α. 'EXoy. voy M. ᾽Αρμοστὴν τῆς Κύπρου Ἀνταήα ατάργην Bibs. sare! MOS. ν ο. ate Seed wet MS PEE TS BE sees tau Slee Py APY iter Eo zt. ο) : at Se one eas tot! Bae Neue εὐοίωνον συµθὰν oe ae ahs ats Te. Roy. nen εἰς τὴν ὑ- | Ψήλην βέσω τοῦ MeyxAou Αρμοστοῦτῆς Nis ου ἡμῶν, ἄσμενοι κα βετίζοωεν σή μεσον καὶ την εἲς τὴν πόλω ! ‘ 1 ἡμῶν αἰσίαν aoe chs Ὑμ. τς ζογέτη Ἅπος. . 4 4 Bay Ἑδοχώτατε: h fats τὰς ay ἑτέρας ἀκοᾶς περιηχήσασα φΊμη τῆς περωοίας καὶ ἱκανότητος τ ση ι - tw i ais ven) cadpoaiae καὶ οἱλανθρωπί ἰας τῆς Ὑμ. ᾿Εξοχό- τητος, hia εὐλάγους wah anousaing παρήγαγοὺ ἡμῖν - , πε καὶ τοῖς homes % κατοίχοις τὰς ἑλπίδας περὶ 3 slag καὶ ὁριστικῆς ἐπὶ τὸ βέλτιαν τροτῆς τῆς καβόλου χα- πασ-άσεως τοῦ τέπου hudy. Τδίως Ee, -- mn ve » Srerppery. gates οιῶς, opus RTE, A SY EVEL Osten ten ANTE | ae i I i | i ) η ! ‘ { i ' | i { | i i i η i ‘ | i 1 .ἱ στασις τοῦ ἡμετέρου ότου ἁρκαύγίως Hon ἐγένετο 1 γνωστῆ τῇ τῆς Σεπτῆς ᾿Ανάσσης Rear Kubes νή- +1 gen 31a 6 διπθόρω ων ἐχβέσεων, ὑπαβληβ εισῶν διὰ τοῦ ἐν Αγγλία ἀξιοτμο) σαπολίτου ἡμῶν K. O. I. 'Iaso- vide εἰς τὸ Σεβασὺν ἸΑΡλικὸν Κοινοδούλιον καὶ Ἡ συζητηθεισῶν δη ἐν αὐτῷ. t . ' Ε2 , Φε . H κατάστασις xen, Εδογώτα-ε, ζει ὄμολο- Ἡ οουμένως σποολαιοτάτης ααὶ αιοηα ὃς θεραπείας ond 75 epee pe ee we 1, Mun oe ‘ Hw ARN ομοθετικὴν, οικαστικ ην καὶ ἑκτελεστικηυ Buchs ἐπ ON, συνωδα τῷ TVEULATE τῆς eno iis ταῖς ανά» Ne 4 Χαις καὶ τοῖς νομίαοις πέθοις τοῦ ἁόπαυ κάν πσυὰς ρώνως με nee καὶ elie) τῷ πεπολιτισωένῳ abou is ahs ης, τῆς ἐλευθεσίας Sah vag ἰσότη- ~ ee ‘ N . - >. Ths ὀικαίας αύτης καὶ neat εὐγχῆς τὴν ἐκ- ωσιν Ἡ μεγάλη τοῦ τόπου τς AELOVETNS LOEIKTI RAL ~ 4 . πλήρη πεποιθότως πεκδέχεται nad τὴς Σεβαστῆς Κυθερνήσεως τοῦ Ύενναιοτ ἅτου zat Ῥιλελεύθερωτέρου Από λικοῦ Ἓθνους » μεγίστην δὲ καὶ ἀνεξίτηλον ἔξει ΄ t ΄ al 3 Ν πρὸς τόν Tu Εξ» yous Tay εὐγνωμοσύνη», ἐὰν ἀπὸ ahs ὑψηλῆς Αὐτῆς θέσεως εὖαρετ τηθῇ νὰ συντελἐ ση εἷς ποαγμάτωσω τῆς δικαιοτάτης κάὶ βερμοτάτι ας ταή- tt ane wy raw R a, v 3-3 Je oOo ο N δν) Cc or . eV RD a? wag τρ της εὐχῆς τοῦ τέποὺ. Ὅπως ννοήση, ὃ δὲ n Tu. Roy . & πέσον κατεπείγοὐσά εἶναι Ἡ ἀνάγκη τῆς ῥξταρουθάίσεως τῆς διεπούσης Ἱ- μᾶς νομοθεσίας καὶ τῶν diate y ound QUMOY καὶ δι- καστηρίων, λέγοωεν Αὐτι τῇ ἅτι Ἡ εὖκ απία τῶν ἁαπέλων, ig? 4 σονεχάρητε λάξς τηµερον, θεωςε ics, καὶ εἶναι , ~ Oe TAL Tem ono τῶν ἁμπελουρ vay C355 πτου ἀποτρ oT t= Ces ος εἶναι Ἡ µέβολος τῆς θεκατίσεως τῶν ἀμπέλων καὶ | a wo προσο,ορισικο” τῆς μας τῶν οὕνων zai τῆς σια- ~. 4 uN : pute £1 Fo οιοικητικὸν συμβούν tov. Τὸ Le £555 π. γ. πωλοῦσι σήμερον οἱ Φήστηνοι ἀάτελουρ 40100 Yo. τὸ πράσίτων, οἱ νιάταν oe Fee = R . dy σ τὸ γομάει (198 ἐκ.) ἔτοι μέσον Sup 70 te µως κατεθικἀσθησαῦ ὑπὸ τοῦ Ἰβαρὲ συμβουλίου νὰ πληρώνωσι θεκατείαν (επὶ 225 eu, Sree 12, | Casusy y3. 16, 23 ἀγώνιον στ ony Re μέσ. ὅρον =. 20, ἔλα. a 48. Παραλείσθἁω ak Wy nahhissveiag uw καὶ AATATALVES BITH 25000. , a 4, + Merwe: ‘He εν γωμο οσύνη µας οιᾶ τὴν daisy 205 ἀξλωνεια- ~~ ‘ 260 dasucd inl τῆς ἐξαγωνῆς, Ἡν μᾶς ὑπεμνήσατε σή µερον, εἶναι αἰωνία ἀλλ) ἡ ἐπιβολὴ τοῦ Α εσυ τότον σγετικῶς έλος in’ ἐνέβατι πῆς µιας καὶ Μάνης ἅτο- θάθρας, καὶ ταύτης εἰς ἁκαταλληλοτάτη) διὰ τὸ ἐμπέ- : ) ’ Ν Ν fo 4 σι) καὶ κινθυνεωούτης εις τη BROT AY SEAT ¥ N ’ κ κ , wt ξουδεέρωσε την WS οέλειαν! ὑπάςχουσιν εἴδη ἐξαγωγῆς ’ ~ 2 fee μα” Αηρώνοντα περισσέτερα τοῦ Φεθέντὸς πελωνειακθ” ‘ - Loa . ry sve δασμοῦ. Παραλείπομεν τὸ ὃτι τὰ Εὐρωσαμά tion, ἁποῖα φέρομεν ὡς συνήθως ἐφέρομὲν ἐκ Σμύρνης, Κων- . ν απο πανε καὶ Βηρυτ οὗ ἔπιφορτιζον zat vy 16 ole aq η ὶ Ὁ ὡς πρότερον, τοὐτέστω 9ο εἰς τὰ ρηθέντα nie . καὶ ὃ oe ἐνταῦθα. Ἔπ ειδη 6 ὄμως 4 ριζικὴ ἀὲ sxboki Aah Beddinais yah ζει χρένου κατὰ τὸ μᾶλλον. καὶ ἆττον μακροῦ, Heese ρόσμεν λίαν κατεπείγουσαν την ἀνάγκην τα προσλήψεω 2ι- ερικηνέων, γνωσκέντων τῶν Ἑλληωικὴν γλῶσσαν, δὲ τι εἶναι ἢ Ἰλᾶσσα Rg ἕλης Nis ov, ὅπως παῄσωσι τὰ ἐκ τῶν παρεννοήσεων καὶ ἐσφαλμένων μεταφράσεων δυσάρεστα. |: ζρΕτὴ τοιαύταις ἐλπίσιν, ES ἐοχώτατε, PREETI SUEY ᾽αδθις aris εἰς hy Ῥα ἑτέραν πέλον άφιξη τῆς Ὕμ. Ἓ- ᾿Ιοχότη τος, Ὡς µετά σεβασμοῦ ὑτ ποσημειούμεθα, Εύπει έστατοι βεράποντες, Οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως Λεμησσσσῦ. ος a ὑπογραφα! is