~ Kea ony So ντα τον 40 «βίου Κιτίου” ὑπ. ἀριῶ. ἃ οὐλλόν τῆς ῥωετέρας ᾿Ἐθημερί- σύντομα ἐκ Πάρου 0 βάψας 7 παρέθή ary ἐν ie οῦ ἰδίου τεθεῖσαν ὡθαίαν ἀθχην, καὶ εἶναι cons yx yet ἢ ἑξῆς διόρθωσις. ο. da bn, Bogie εἶναι 5 απλλίτττης Syst + Sy Ῥτεπτιωτικῶν 2ιοικητῶν μας, χα) ἕτοετε 9% γείνη ὑπὲρ αὐτοῦ µία ἑξαίρεσις᾽ ἄλλα δὲν ἦτον ἀνα” πέφευκτον νὰ κατηγορῶνται ae ἄλλοι, ὅπως ἔπαινε of ἐκεῖνος. 12 σᾖολεῖον τοῦ Κτήµατος 8ὲν εἶχε κλεί Dacskite 4 2 Αργιερεύς: 3 θιῤάσκαλος ἀπεπέμς η ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Πάφου, χατὰ σονέπειαν παραπέύων τῶν Υο- νέων τῶν ἁαθητῶν, ἕνεκα τῆς εξιληλ{ζδό RLY ὠγῆς του. Τέσῳ ὃ) ὀλέγαι Ἠμέραι παρηλθού ἀπὸ τῆς ἀποποὰ. πῆς τοῦ, ὥστε ε δὲν 439 δίκαιον νὰ ρώρηδῆ ὡς Ἀέέαιοὺ ἔτι ὃ Άγιος Πάγου δὲν εἶγε σκοπὸν νὰ τον ἀντικατα- στάση, ὅταν μάλιοτ α Ἀηοθῇ ὑπ ὄψω, ὅτι οἱ διδάσκαλοι fos , ἐν τῇ Νήσῳ δὲν εἶναι λίαν εὐεύρετοι ὁ δὲ ἐχξ παρατυ yor ὡς ἐπιστάτης ποῦ Τα) Ἰ2ρομείου Βαλσαμάκης πε δεέχθη ἤδη ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι δὲν ἦτο κατάλληλος. Τὸ λεγόμενο» μάλιστα ὡς αἴτιον τῆς Κλείσεώς τοῦ Σχολείοὺ ἐν τη, ἐκβέσει τοῦ Μεύάλου Άρωος στοῦ, εἴάε θα εἰς θέσιν να θιαφεύσωμον ῥριστικώτατα κατόπιν τῶν ἐξ] ηγήσεων, ἂξ ἔλαδεν 9 he ερεὺς μετὰ τοῦ α- Βωσσόπ. Καὶ τὸ ὅτι οἱ κάτοικοι ἑσρσηάαν ἀῑθεὺ Σ ye ολεῖον ἄνε BS ‘ : , é r ’ Ay ee . e x : ἐν τουτῳ A A. i ams Tag ἴσέας, ων ἐκεαισεν μον ἐκ ~. Me η . + / mat GhS GUTS ς᾿ ἢ παρ) ἡμῶν ἀνααιξις τ' τ ς Ἐκκλησί ς εἰς τας TY damniceveny, οὐδὲν ἀπολύτ ως, οὐδὲν κοινὸν Eyer uss ἆ τω) ἃ Risto, aie πρσυκάλεσαν i Paariz τὸ νομοσγέδιον τοῦ κ. Prizes. -ὰ ὑπὸ τὴν προστασία fa Nsw τῆς 'Οεθοδέξου ᾿Ελλλησίας 2ιάτηρού μενα Σ/ολεῖα Ἡ- ~ 7 ΄ oe ων εὔσι σον AIG IAA του καὶ τὰ ahs fs ρμανίᾶς af nets τῶν ἕνωσω SyoA Agia. Nat, 7 ἡ ἀνάμιδις τῆς Oxted ζρυ ἐν “eye Ἐκκλησίας εἰς την emulBzoary =90 Axcd τοσξοτον εἶναι ἀακσὰν να ἕμτο λύση - Onovelas, Gautas iv af Gussr, Gare & ads 3 ἔβευ ώρει ο2στύφ μα ἐκεῖνο τὸ ὀπεῖον 5 Ἐν Τάρυςς διαβεξα:οἳ ἔτι ἐζήτησαν of we Khe ve SORTA NaS LH Gt στιανοὶ τοῦ K7q 22705. Aes = Κλησίας᾽ tee ὡς soy 72 aso a8 τοὐλάμιστοῦ τν inn caideuaty 7 ob Anse chiar γνήσιοι Side coyot τοῦ lesa tiven £1629 ὃς, ἔστις otis Κριστιανό όπαιδας is 3 Eve Eyonetay 725 Ἔλνικου Αιθκνίαυ ἔγραφε) αὐτῷ, Δυποῦακι ὅτι 3b, Σύναμαι νὰ σᾶς στείλω δια μιᾶς Five they mous Καπθαδέκας”,. Πρὸς TTY δὲ τῶν Παφίων εἴμεθα εἰς βέσιν νὰ λιαδεθἀιώσωμε», ὅτι ἅμχ ὡς ἀνέγνωσαν ἓν τῆ Khevet? thy τῆς 29° Απριλίου ἐπιστολην τοῦ Σὴρ Γάνετ καὶ τὰς ὑ ποσγοµένας mets λίραέ Ziv ἐζήτησαν καὶ ἔνραφαν εἰς την Αεάπασόν ζη- ποῦντες διάσκαλον, ἀνεςακθήτα της Kuduavheenis, καὶ χεῖνοι οἱ εἰυπόληπτοι καὶ ἁρί- 2 Yavees giafigivNsracia avot- Τὸ οἔτ. μὔλλον ἐκτλάττου ἐν oH ynoflice: tauTy eluate αι 4 any “ ‘ ὅτι καὶ ἄὐταὶ αἱ παεῖς μόνα λίρα αἴτινες διετοατανί- aN anon ave wien Try Εὐοώτην, ἔτι τι ἐδέθησαν διὰ τὴν ἐκ Raideuow τοῦ Κδιστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Νήσου, τοῦ εἴ as + Ne tng , ἀππέροντος τὰ a οὔ ἆλου εἰσοοῇάατος τοῦ Δημοσίου δι a Ne . 1 a 9 x , ‘ Ταμεί ον ον Ἠλάττ σαν οὐδὲ 30ολον Ένα του ὀημέσιν θησαυρό ¢ ». Ἰδοὺ τὶ ἠνωσίζομεν Husis: 6 elonutves Badox μάχης ἡτό seine ses Ταχυδρομείου: μὲ μισθὸν ἑτοτα καὶ ἡμίσέιαν λίρας του λα «Φιωρίσθη κα ἱδιβάσκαλος | Sullstveny ἐν thu ‘aes εδ. διὸ καὶ ἐγκατέλειψε τὸν δεύ mis να ἆ “25 tm 5 ]- Ἱἐρου ανα ἁμοστερα τας Λέσεις καὶ ἀνεχγώσησε. Ταῦ- τα πρὸςτὸ παρόν. Υ. Τ. κύτη τὴν στ μην Rie ae as α. πλοαθέσω ὡς θε τ.κὸν, ὅτι ὁ ἄγιος Πάφου πονσεκάλεσεν ὡς διδάσκκλου τὸν 45:6 ον Κύριον =. Παυλίδην. “Ev Asan 570 Th 12° Houde fou LS7TO-