Σι ντάλτα τοῦ Νέο Ἱκιτίον, Ἐὐαρεστήθητε νὰ Spyssedens τὴν ϱ/λλῳ sudy. O° Asuss re Λάσνακος 6. Ώσνενλι 0οβΗλΧ:, TA 4 ὃ ὀγούστου 1879. ΕΠΙΣΗΔΙΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ — ‘And THY lyy Sencen3siov 1379, CUATL, ALL Gy ἄλλα βὰ λα οβάνωωτα ται ὑπὸ τοῦ Ταμείου ὃν Κύποῳ. ΧΡΥΣΑ NOMIZMATA. Ὅλα τὰ χαυσᾶ Αγγλικά ομίσματλ. Ὅλα τὰ μας Τουρχικὰ νομίσματα. ὍΟλυ τὰ 703 P2h?. LAX Wats ΑΡΓΥΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ. καὶ LAT.» ~ τὰ ἀάλουθα νουί βὰ σπληρώνων “OX TZ χουνος Αλλα κα νουίσματα, ἐς vudiwy TH =O Halsey ateadvey (a Koseivers) AML TX τῶν τεσσάρων σελ)ῶν. Τὰ Taint Med™ite ux αἱ URUOLLISESES TOU TUTE Oo < a ay) WALI! Τοῦ LIV MIT γι τῷ , . Vata 5 , δν Νο (Σημ. 1 δίυπια καὶ al ὑποδικιρέσεις της δὲν 07 t τὸ Tarusiov. | . NOMISMATA. ~ 9 1579's. δεκταὶ ες XAAKINA Arse hiaay visa καὶ xt ὑποδια λέτε σα στα ταῦτα 0% λαυδά τοῦ Ταμείου θὰ μον ζωήν Τὸ νέων Αὲ τῳαὶ εστὰς ὀποίας τα WQUEG 3 3 wed yout, 270i AX Adavexs UT. Χχτχ τὸν ἀκόλουθου πίνακα:--- ΧΡΥΣΟΣ.-- Αλικη Mz eer IC Eoin. “thotesee 3 ” 10 ty Toususen η », 18 vn a8 . a Γαλλικὸν ο0φ9. τι 1510/12, (a 15 Sekine azi 7 4 And γάλκυα (peat. APPYPOS,— Med%ite 42:%23 1/3 Serine (03 Serine’ καὶ Ὁ deepak χάλκυα «λάσια. / Φλωσίνιον Ἀπγλικὸν 9 9 Σελ 1% Σελίνιον ς Απλά LIMA, γρός. νὰ Es 2 re) ” 4) *Asus05% 7266. 4 1% XAAKOS.—'A Apuniy vase. 2500 40: πάσα δ᾽ σα ο 20 10 yy TaAvyhindy γάλκενου ὴ seater, καὶ δλά τα TAyr iad ἀριωρᾶ νομίσματα βὰ γεὔνωύται δεκτὰς, εἰς ὑτοιονδήτητεπα rs , Te EVVES yt .. gov, εἰς τὰ Tautiey 3:2 πληρωκν τῶν φόρων τηῦ τοέχου Σης ἔττος, τὰς 9] ης ηομίσ ατα Μέγ5: SP BAA Tov ου διά πληρωμῶν όρων ὃν ὃν ἃ : 2 3 eo? % ‘2. ‘ ony i SALA LARS ρα Ay ARIAT AS om 25 Vanes 5 λ . ANE Αν) VOUT ATW 9 V ' e , δ , te 4 fe RTH ην ὡριτμένην 29120 τον PDX Sty OK viva T as de %TX VAT την Ἠμέσαυ ταύτων. (1) 9 tates { (at, USs7u. Kactk 3: BAATEP X. NOAMMETZ, Azyiuar: Ξ + oO a wy toe . 3 . SAISIOTIAIS THE Keer ἠσέως ἐν Σεργείκ. : ara 1. Σ. Σ. Πάσης ἐπισόμου σοµεν ἀχριβῶς τὸ ὅσος τος απ την ὀρβογραφ ρω...