Back

Η ΣΤ' ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

TIA THN ANANITY=H ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Η ΣΤ’ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ τοῦ φ. ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ἡ Στ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη σων: έρχεται κοντὰ στὸ κλείσιμο μιᾶς δεκαετίας ἀπὸ τότει- πού, σὰν ἀποκορύφωμα τοῦ ἐργατικοῦ ὀργανωτικοῦ ὁρ- γασμοῦ καὶ τῆς ἀπεργιακῆς πόλης τοῦ 1931--39, συν- ερχόταν ἡ Ίη Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη. Στὸ διάστηµα αὐτῆς τῆς 1θετίας τὸ Κυπριακὸ Συντε- Χνιακὸ κίνηµα ἀναπτύχθηκε κι’ ἀντρώθηκε, συγκέντρω σε τεράστια ἀγωνιστικὴ τεῖρα, ἀνάπτυξε δεκάδες κι ἑκατοντάδες νέα στελέχη, συγκέντρωσε στὶς γραμµές|, του χιλιάδες νέους ἐργάτες, καθοδήγησε μ᾿ ἐπιτυχία σειρά ἐργατικοὺς ἀγῶνες, μπῆκε στην πρώτη γραμμή τῆς πολεμικῆς-ἀντιφασιστικῆς συμέοτῆς τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Κυπριακῆς, λαϊκῆς-ἔθνικοαπε ευθερωτικῆς πάλης, ἔδώσε ἑκατοντάδες θύματα στὴν πάλη γιὰ τὴν ὑπερά- σπιση τῶν ἐργατικῶν καὶ λαϊκῶν δικαίων. . Ἡ ἱστορία τοῦ νεαροῦ ἐργατικοῦ µας κινήματος εἶναι ἡ ἱστορία τῶν ἐργατικῶν ἀγώνων μιᾶς δώδεκσε- τίας, ἀγώνων ποὺ δὲν σταμάτησαν οὔτε γιὰ μιὰ στιγ- μή. Ἡ ἱστορία τοῦ ἐργατικοῦ µας κινήματος ταυτίξεται μὲ τὴν ἱστορία τῆς πάλης ὅλων τῶν Κυπρίων ἐργαζο- µένων, ὅλου τοῦ πατριωτικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ ᾱ- ναπτύχθηκε ὕστερα ἀπὸ μιὰ μαύρη δεκαετία Φασιστι- κῆς διακυθέρνησης τοῦ τόπου ἀπὸ τοὺς ξένους ἵμπε- ριαλιστὲς καὶ τοὺς ντόπιους παρασηµοφορηµένους σων- εργάτες τους. Οἱ ἐργατικοὶ ἀγῶνες τοῦ 1948, ποῦναι οἱ πιὸ σοόα- ροὶ ἀγῶνες τῆς τελευταίας δεκαετίας, πέρασαν τὸ Συν- τεχνιακό µας κίνηµα ἀπὸ ἐξετάσεις ἀντοχῆς, ἀλληλεγ- γύης, ἀγωνιστικοῦ πνεύματος καὶ καθοδηγητικῆς ἱκα- νότητας. Τὸ κίνηµά µας πέρασε μ’ ἐπιτυχία αὐτὲς τὶς ἐξετάσεις. Βγῆκε ἰσχυρὸ κι’ ὁπλισμένο μὲ ἐξαιρετικὴ πεῖρα, ποὺ ἀπόκτησε ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία καὶ τὰ λάθη του, ἀπ᾿ τὴν ἀντιμετώπιση πολύπλοκων προθληµάτων, ὅπως τὰ δημιουργοῦσε τὸ μαῦρο ἀντιδραστικὸ µέτωπο τῶν ντόπιὼν καὶ ξένων, ποὺ παρατάχθηκε ἐνάντια στὴν ἐργατικὴ τάξη. Σήμερα, τὸ Κυπριακὸ Συντεχνιακὸ κίνημα: βρίσκε- ται καὶ πάλι στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς πάλης γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν κατακτήσεων ὅλων τῶν ἐργατῶν. Βρί- σκεται στὴν πρώτη γραμμῆ τοῦ ἀγῶνα γι τὴ σωτηρία τῶν ἐργαζομένων, ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, γιὰ τὴν ἁπομόνωση τοῦ παρασημοφορημένου δοσιλογισμοῦ, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἀπὸ τοὺς ξένους ἰμπεριαλιστές. * te ee Μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῶν ἀπεργιακῶν ἀγώνων τοῦ 1948, καὶ µέσα ἀπὸ τὶς ἀγωνιστικὲς ἀπαιτήσεις ποὺ μᾶς- ὀπιθάλλει ἡ κρίση, ἡ ἀνεργία κ᾿ ἡ ἐξαθλίωση τῶν ἐργαζομένων, σὲ συνάρτηση μὲ τοὺς ἐπικείμενους σκλη- povs ἐθνικοαπελευθερωτικούς µας ἀγῶνες, προθάλ- ουν μερικὲς σοθαρὲς ἀδυναμίες ὀργανωτικῆς φύσης, ὅπως καὶ ἀνάλογα καθήκοντα. Μερικὰ ἀπὸ τὰ βασικἁ καθήκοντα ποὺ καλεῖται νὰ δεῖ μὲ προσοχὴ ἡ Στ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη εἶναι τὰ πιὸ κάτω: 1) Τὸ καθῆκο τῆς ἀποφασιστικῆς ἐξόρμησης γιὰ ὀργάνωση χιλιάδων ἀνοργάνωτων ἐργατῶν, ἐργατρι- ὤν, ὑπαλλήλων κλπ. Ὅλων αὐτῶν ποὺ βρίσκονται κά» τω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν ὀργανώσεών µας, μὰ πού, λό- γῷ τῶν ἀδυναμιῶν µας καὶ λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθη- κῶν τῆς δουλειᾶς τους (ἐργοδοτικὴ τρομοκρατία κλπ.) θρίσκουνται ἔξω ἀπὸ τὶς γραµµές µας. Χωρὶς τὴν ὁρ- γάνωση τῶν ἀνοργάνωτων ἐργατῶν δὲν μποροῦν στὰ σίγουρα νὰ περιφρουρηθοῦν οἱ ἐργατικὲς κατακτήσεις κ᾿ οἱ Συνδικαλιστικὲς ἐλευθερίες ποὺ καθημερινὰ ἆ- πειλοῦνται. Κωρὶς τὴν ὀργάνωση, τῇ διαπαιδαγώγηση καὶ τὸ µπάσιμο στὸν ἀγῶνα τῆς πλειοψηφίας τῆς ἑρ- γατικῆς µας τάξης δὲν μπορεῖ νὰ διεξαχθοῦν μ’ ἐπιτυ- χία οἱ προσεχεῖς σκληροὶ λαϊκοὶ ἀγῶνες γιὰ ἐπιδίωση, γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ φασιστικοῦ κινδύνου, γιὰ προώ- θηση τῆς ᾿Εθνικῆς µας ὑπόθεσης. ᾿Ανάμεσα στὴν πιὸ πάνω δουλειά µας, βρίσκεται τὸ ἰδιαίτερο καθῆκο νὰ στρατολογήσουµε στὶς ὀργα- νώσεις µας τὶς ἑκατοντάδες ἐργάτριες, ποῦναι πάντοτε ὁ στόχος τῆς πιὸ ἄγριας ἐκμετάλλευσης. N’ ἀναπτύ- Έουμε τὸ ἐπίπεδο τῆς ταξικῆς συνειδητιποίησης τῶν ἐργατριῶν, ν᾿ ἀναπτύξουμε ἀπ' αὐτὲς στελέχη. Ὡς τώ- ρα ὑποτιμήσαμε τὸ ρόλο τῶν ἐργατριῶν στοὺς ἔργα- τικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀγῶνες, μ’ ὅλα τὰ µαθήµατα ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ ἡρωϊσμὸς κ᾿ ἡ αὐτοθυσία τους στὶς ἆπερ- γίες τῶν µεταλλωρύχων. 2) Τὸ καθῆκο τῆς διαρκοῦς ἀνάδειξης νέων στελε- χῶν, τῆς τοποθέτησης τους σὲ ὑπεύθυνη δουλειά, τῆς σταθερῆς βελτίωσης τῶν ἱκανοτήτων τῶν στελεχῶν μας, τῆς ἀνάπτυξης τῆς πρωτοδουλίας τους, τῆς ἀγωὼ- γιστικῆς τους διάθεσης, τῆς θεωρητικῆς κατάρτισης καὶ τῆς εἰδίκευσής τους, εἶναι καθῆκο ποὺ σχετίξεται ἁπόλυτα μὲ τὸ προηγούμενο, Χωρὶς νάἄχουμε πολλὰ καὶ ἄξια στελέχη, γιὰ ὅλα τὰ πόστα τῆς συντεχνιακῆς µας δουλειᾶς, δὲν μποροῦμε νὰ διατηρήσουμε καὶ νὰ πλα- τύνουµε τὸ Συντεχνιακὸ Ἔργατικό µας μέτωπο, δὲν μποροῦμε νὰ διεξάγουµε ἀποτελεσματικὰ τοὺς ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς τάξης. Τὸ καθῆκο τῆς ἀνάδειξης ὅλο καὶ νέων στελεχῶν, δίπλα στὰ παληά, γίνεται ἐπιταχτικώ- Tepe. ὅσο σκληρώτεροι γίνανται οἱ ἀγῶνες µας κι’ ὅσο ὁ ἱμπεριαλισμὸς μᾶς ἀφαιρεῖ δυνάμεις μὲ τὴν ἐντατικὴ Χρησιμοποίηση τῶν φασιστικῶν νόµων του καὶ τῶν ὁρ- γόνων τῆς ἐξουσίας του. Τὸ σύνθημα τῆς Στ΄ Συνδιάσκεψης γιά νέες ἐρ- γατικὲς μᾶζες στὶς Ὀργανώσεις µας πρέπει νὰ συνοδευτεῖ μὲ τὸ σύνθημα γιὰ νέα, δρα- στήρια µέλη στὴν ὑπεύθυνη Συντεχνια- κὴ δουλειά, γιὰ ο εοτικη καὶ ποσοτικῇῆ ἀνάπτυξη τῆς δουλειᾶς ὅλων τῶν στελε χῶν. 3). Ένα ἄλλο, σοβαρό µας καθῆκο εἶναι ἡ διαφώ- τιση κ᾿ ἡ ὀργανωτικὴ κατάκτηση τῆς µάζας τῶν Τούρ- Κων ἐργατῶν, ποῦναι ἀρκετὲς χιλιάδες. Ἡ σημερινὴ ἀνοργανωσιά τους θέτει σὲ κίνδυνο τὶς κατακτήσεις τῶν ἐργατῶν, δυσκολεύει τοὺς ἀγῶνες τους. διαίτερα οἱ Τοῦρκοι μεταλλωρύχοι, ποὺ πῆραν µέρος στὸν πιὸ ἠραϊκὸ ἀγώνα τῆς ἐργατικῆς µας τάξης, εἶναι ἀνάγκη Bpodv th θέση τους στὴν ὀργάνωσή τους. Δίπλα στὰ πιὸ πάνω ὀργανωτικὰ καθήκοντα στέ- κουν πολλὰ ἄλλα, ὅπως εἶναι ή συστηματικὰ ὀργανω- µένη µορφωτικὴ καὶ µαζικὴ διαφωτιστικὴ δουλειά, ἡ ἐνοποίηση τοῦ κινήµατος τῶν μεταλλωρύχων σὲ μιὰ ὁμοσπονδιακὴ ὀργάνωση, ἡ ἑνοποίηση τῶν κυθερνητι- κῶν καὶ στρατιωτικῶν ἐργατῶν σὲ μιὰ Συντεχνία, ἡ σταθεροποίηση τῶν Παγκύπριων Συντεχνιῶν, ποὺ ἐκ- φράξουν τὴν ἀνάπτυξη τῆς ὀργανωτικῆς µας προσπά- θειας σὲ συσχετισμὸ μὲ παγκύπριους οἰκονομικοὺς &- γῶνες τῶν ἐργατῶν, ἡ συστηματοποίηση τῆς δουλειᾶς τῶν κεντρικῶν καὶ τμηματικῶν ὀργανισμῶν τῆς Π.Ε.Ο., |. μ’ ἕνα πραχτικὀ καταμερισμὸ δουλειᾶς, ἡ ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν πόρων τοῦ κινήµατός µας, ἡ ἀνά-]. πτυξη τῆς καλλιτεχνικῆς, ἀθλητικῆς κι EA! οτιλής δράσης, χνικῆ, ητικῆς κι ληής ἔκπολι Ἡ Στ΄ Παγκύπρια Συντεχνιακὴ Συνδιάσκεψη εἴ- |. ναι βέέαιο πὼς θὰ σταθεῖ ἰδιαίτερα στὰ ὀργανωτικὰ προθλήµατα τῶν Συντεχνιῶν µας, θά τὶς βοηθήσει νὰ |. ὁπλιστοῦν μὲ νέες δυνάµεις στὴν πορεία πραχτικῇ δουλειᾶς καὶ τῶν ἀγώνων τῆς tpyarus μας Taine. %