ϱ φ. ΠΙΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΣ ο ΤΗΣ ANOSTOMONE! ΛΕΜΕΣΟΣ, 29 (᾿Απὸ τὸν ἀνταποκριτή µας)-- Πλησιάσα µε σήµερα τὸν δήμαρχο τῆς πόλης µας φ. Πλ. Σέρδα καὶ τὸν παρακαλέσαμε νὰ μᾶς δώ- σει μερικὲς ἐξηγήσεις πάνω στὸ ἐπεισόδιο ποὺ ἀναφέρουν σήµερα δεξιὲς ἐφημερίδες σχε τικἀ μὲ τὴν δῆθεν ἁπαγόρευ- ση τῆς ἀνάρτησης τῆς εἰκόνας τοῦ Μακαρίου στὰ πρατήρια τῆς Δημοτικῆς ἀγορᾶς. ‘O Δήμαρχος μᾶς ἁπάντη- σε: «Φαίνεται πὼς οἱ δεξιό- | φρονες µόνο σὲ θολἀὰ νερὰ ἆ- ρέσκονται νὰ ψαρια. Περ: γώντας ἀπὸ τὸ πρατήριο τοῦ κ. ᾿Αγρότη εἶδα pk oe wal τὴν εἰκόνα τοῦ ἀρχιεπισκόπου µέσα σ᾿ ἕνα πλαίσιο ἀπὸ κα- λάθια σκόρδων κι’ ἕνα σωρὸ ἄλλα εἴδη μανναθικῆς. Θεώρη- σα καθῆκο µου νἁ τοῦ ὑποδεί- ἕω ὅτι δὲν εἶναι τρόπος αὐτὸς νὰ τιμᾶ κανένας κεῖνα ποὺ κάθε δηµότη ἐκθέτοντας τὲς εἰκόνες κατὰ τέτοιο ἄπρεπο τρόπο, κι ὅτι μποροῦσε κατὰ κοσμµιότερο τρόπο νὰ ἐκδηλώ- σει τὰ φρονήματά του. Kat προσέθεσα τὶ θὰ εἴχαμε µέσα σ' αὐτὴ τὴν Δημοτικὴ ἀγορὰ || ἂν οἱ συνάδελφοί σου ἄρχιζαν νὰ προκαλοῦν κατὰ τὸν ἴδιο τρόπον Αὐτὸ ἐπέτρεψε στὴν ] ἐθνικοφροσύνη νὰ πλάσει τὸ παραμύθι ποὺ εἶδε τὸ φῶς στὶς | χτεσινὲς ἐφημερίδες. NOAOLOAIPIKA Αὔριο Κυριακὴ 1.5.49 θὰ ο. μεγάλη τῶν αι συ νάντηση μεταξὺ τῶν ἰσχυρῶν ὁμάδων «Ὁμονοίας» -- «ἢέ- ας Σαλαμίνας» στὸ γήπεδο τῆς Ττάπιας, ωρα ἐνάρξεως 4 μ.μ. —H ποδοσφαιρικὴἡ συνάντη- ση μεταξὺ δν δν «Ὁ- µονοίας» καὶ «Ὀρφέα» dva- θλήθηκε. πρεσθεύει καὶ νὰ προκαλεῖ τὸν TO [PAOEIO ΕΞΕΊΡΕΣΗΣ ΕΡΓΛΣΙΗΣ |' Ἡ ᾿ἘΕπιτροπὴ τοῦ Γραφείου Ἐξεύρεσης Εργασίας, μὲ χθε: σινὴ ἀνακοίνωσή της, εἶδοποι- εἴ ὅλους τοὺς ἐργάτες ποὺ ἀπασχολοῦνται σὲ ἐργασίες ἐργολάδων τοῦ Συνδέσμου, ὅ. τι ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 2 Μαΐου 1949, [φείλουν νἄχουν. µαζί τους τὴν ταὐτότητα τῆςή Συντεχνίας τους, γιὰ νὰ ἐφοι διαστοῦν μὲ κάρταν τοῦ 1 ρα- φείου Εργασίας. “Όσοι ἐργά- τες ἐφοδιάστηκαν ἤδη μὲ τέ- τοιαν κάρτα, ὀφείλουν νὰ τὴν ἔχουν µαζί τους γιὰ ἔλεγχο ἀπὸ µέρους τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Γραφείου ᾿Εργασίας. “Ο- σοι ἐργάτες δὲν θὰ ἔχουν τὴν eee καὶ τὴν κάρτα τους θὰ ἀπολύουνται. «Ριάλτο». Ὁ Υρ. τῶν συντε- 1 χνιῶν Λεμεσοῦ φ. Γ. Χριστο- H MPOTOMATIA ITH NEMEZ Μεγαλειώδεις προθλέπονται οἱ πρωτοµαγιάτικες ἐκδηλώ- σεις τῶν ἐργατῶν τῆς Λεμε- σοῦ, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἀνταποκριτὴς µας. Στὶς 5.45 μ.μ. θὰ γίνει ἐπιθλητικὴ πα- ρέλαση, γιὰ τὴν ὁποία ἐξα- σφαλίστηκε ἄδεια. 'Ἡ παρέλα- θὰ καταλήξει στὸ Ἓωυντε- χνιακὸ οἴκημα, στὸ ὁποῖο θὰ γίνει ὁ γιορτασμός. Σήµερα Σάθδατο στὶς 8.30 μ.μ. οἱ Συντεχνίες Λεμεσοῦ διοργανώνουν Πρωτομαγιάτι- κη συγκέντρωση στὸ Θέατρο Φόρου θὰ κάµει ἀνάλυση τῆς σηµασίας τῆς Εργατικῆς Πρω τομαγιᾶς. Θὰ ἐπακολουθήσουν χαιρε- τισμοὶ ἔκ µέρους τῶν Λαϊκῶν ὀργανώσεων καὶ τοῦ Δήμου πρὸς τὴν συγκέντρωση. Θὰ ἐ- κτελεσθεῖ πλούσιο καλλιτεχνι- κὀ πρόγραµµα. Καλοῦνται ὅ- ae οἱ ἐργάτες νὰ παρευρε- οὖν. ....-. ἱφροὺς εἰς τὴν ὁμαλὴν ΗΤΟ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΟΥΡΑ- ΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΠΑΡΑΠΟΜΕΙΤΟ ΔΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ὑποφέρων ἀπὸ κακἠν λει- τουργίαν τῶν νεφρῶν, ἴσχυαλ- γίαν καὶ ρευματισμούς, πῶς| μποροῦσεν ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς νὰ μὴ εἶναι κουρασμένος καὶ ἄρρωστος Kal ὅμως στὸ γράµµα του διηγεῖται πὼς σὲ 4 ἑθδομάδε τὰ Αλατα KPOYZEN τοῦ ἔφεραν μίαν τελείαν µεταμόρφωσιν,. ᾿Ιδοὺ τί γράφει: «Πρὸ ἑνὸς περίπου µμηνὸς ὑπέφερα συνεχῶς ἀπὸ ἀτελῆ: λειτουργίαν τῶν νεφρῶν, ἴσχυ- αλγίαν καὶ Ρευματισμούς, γε- νικῶς δὲ ἀπὸ ἀδυναμίαν. Η- µουν συνεχῶς κουρασμένος καὶ ὑπὸ ἰατρικὴν ἐπίθλεψιν, Ὑπεθλήθην εἰς διαφόρους 6ε- ραπείας καὶ ἐδοκίμασα διάφο- ρα φάρμακα, χωρὶς ὅμως κα- γὲν ἀποτέλεσμα. Τέλος ἀπεφά- σισα. νὰ δοκιμάσω τὰ Αλατα ΚΡΟΥΣΕΝ. Σὲ 4 ἑθδομάδες μοῦ ἔφεραν τελείαν µεταµόρ- gaa. Ἔχω καλἠν ὄρεξιν καὶ αἰσθάνομαι ἀκόμα µίαν φορὰν πόσον εὐχάριστος εἶναι ἡ ζωή». (on. 2.B.N.) Οἱ νεφροὶ εἶναι τὸ διδλιστή- Ριον τοῦ ἀνθρωπίνου σώμα: τος. ᾿Εὰν δὲν λειτουργοῦσι κανονικὰ διάφοροι ἀκαθαρσί- αι εἰσχωροῦσι ἐντὸς τοῦ αἴ- ατος, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ αἰτία ἰαφόρων ἀσθενειῶν. O ἐπιστημονικὸς συνδυα-- σμὸς τῶν διαφόρων ἁλάτων, τὰ ὁποῖα περιέχει τὸ ΚΡΟΥ- ΣΕΝ, ἐπαναφέρει τοὺς νε- κατά- στασιν. Αἱ ἀσθένειαι ταχέως ἐξαφανίζονται, ἡ δὲ ζωὴ γί- νεται μιὰ εὐχαρίστησις καὶ πάλιν, |