ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ Πληροφορουμεθ α δτι ο πρωτο _γρβμματευ _ τη _Διυι κησιω Λευκωσια κ . Μικη Πιτσ _ιλλι-5 η , προαγομενο εΙ Διοικητικου Λιιτου ργον Γ' ταξε » , θα καταλα βη την θεσιν τοΟ εΙ Λεμεσον μιτατ _εβεντοι Επαρ χιακοι ! Επ _οπτου κ . Χαληλ _Ρετζιπ . Την _βισιν _τοΟ πρωτου _- / ραμματιω τη Διοιχησιω , κατα τα αυτα πληροφορια μα , θα Χα _ταλαβη 6 κ . Κωσ _ται _Ανοστο σιαδη _ . —Συμφωνω προ _ιιτιστολην του , 'Εφο ρον των Συντεχνιων , απο 41 ! τρεχοντο , ττ ρο την _¦ Πσγ _κυπριον Ενωσι ν Τραπεζιτικων Υτ _τ αλληλων · , η οργανωσι αυ _ιη _ινεγρα φη Μ τ η βασει τοΟ περι Συντεχνιων Ν 6-μου του 19 41 . — -Επ ' ευκαιρ ια των αΟριον διεξαγομενων εν Λευκωσια Ιππο δρομιων _, θα _λειτουοντισουν υιτα τοΟ κυβερνητικου σιδηροδ ρομου ικτα κτοι ,. υπηρεσ _ιαι ε * Αμμοχωστου « Ι Λευκωσισν και _ΙκβΙθεν ιΙ τωυ Ιτι _ποδρομον , ω ακολουθω : Αναχ ωρησι _* ιξ Αμ μοχωστου την 8 _ττ . μ . ωραν και Ι * Λευκωσια προ ιπι στροφην ' εΙ Αμμο χωστον την 5 _· 30 μ-μ . _Εττιβατα ι θα γ _( ι ωνται , _ωσαυτω , δεκτοι _αιτο τα « Κλειδια » . Τιμαι εισιτηριων αι συνηβει . —Απο του _προσεχου Ια νουαριου θα καταργη _θω κατ _αττοφ ' ασιν τη _Κυβερνησεω , το εν Λαρνακι _γραφιιον _αιτοκαταστασεω _ αποστρατων , το οποιον , λειτου ργει αιτο δυο ετων υττο . ' : την _διευδυνσιν του κ , _Χριστακη Καρμιοιι . — Α γνωστοι διι ρρηξαν προψε τα εναντι του Δημοτικου Μεγα ρου Λαρνακο περιπτερου _θραυσαντε του _υελοιτινακα ουτοΟ , _κοτι ικλεψαν διαφορα αντικει μενα . —Κατα την _σωσκεψιν των Ιατρων εν Λευκωσι _α την προσεχη Κυριακην , δια την _οργαιτωσιυ τοΟ Ιατρικ ου Σω _μστο επι Παγ κυπριου βαστω , θα αντιπροσω _ττευσουν το _Ιατρικον σω μα Λαρ νακος , οι Ιατ ροι κ . κ . Ν . Κυρια _£ η _ κοι Ιακω βο ΦαΙδωνο . , — 'Ο Ικ Κοφ ινου Μουστα φα Φικρη Καπλαν _κατ _εδικασθ η ε Ι _εξαμηνον φνλακισιν επι μοχαιροφορ _ια . ΑΠΟΛΟΒΙΑ ΣιιΚΡΑΤΟΥΣ ΑΙ αποιμει του « Εθ νον » εΤναι γνωστοι , Θα ητο , συνεπω , ι περιττου να δηλωθ η 6 τ ± 6 ιαφωνοΟ μεν _ριζικω προ _την κα-| _τωβι δημοσιευομενην « _ΑπολογΙαν » του κ , Σωκ ρ . _ΕυαγγελΙδη δστι , ατΒιεθαρχησα προ το αποφασει τη Εθνσρ χια και α-| _ποσχισθει απο την μεγαλην και _συντ _ριπτικην _πλειονμηφ ιαν του Ελληνικου Κυπριακου λαου , απεδεχθ η διορισμον ει την _Συμβουλευτικη _ν Συνελευσιν . Ειναι , δμω , αναγκαιον να τονισωμεν δτι η _δημοσιευση τη « Απολογια » τοΟ κ . ΕυαγγελΙδ η . _αποκλειστικον σκοπον { χει την παροχην ει αυτον _αιτηθε _ιση ευκαιρια , δια να απαντηση ει τα _υφ' ημων και _οτλλων κατ * αυτοΟ _εττικρ _ιστι δια την υπ' αυτοΟ ακολουθουμενην πολιτικ _ων γραμμην . Μι _ . _ατιτγοοοΡν 6 _ς τον « σσον των οκοοιαμιΥων . ΕΙ , - το _χσοτι _« ι αινετκι αληθεια . ΙΙΙς την _.-ιοαγματικοτητα δμω τιτονε το _αγαλη-Οεατεοον . Και εξηγουμαι : Μ τα Ο _χτιοδμιανα οιτ _ενε-. τ ? . _« χην , διοτ ι μολις _ειχα ι ' . _τιστρετρει _ΙΙ . _Ι Ο τα : σπην & ι ' ι μου και διοτι _ι'Λ ( ρυσεω ς ιΙ . _τοφει > ν' ° την - Ο λιτ _, _κην χ / ιΙ * _τ « _κομματιι . Οιι _ιε εχθρικα _οιιτε _ιτ ιλιχα _ σχε ' σεις ει χα μι την τοπ ικι ιν Κ ι ' 61 (· _νησιν μιχοι ιοι ) 1 940 . _ΟΟδε-τοτε _ανεμιχθην μι , το _αυταοχιχυν _καιεοτω των κ . κ . Παλμεο _κα ' ι _ΜοντακιοΡ . ΑΙ σχολικα ! εφορεια ! επαυσαν να ιχλε- . _νωνται α-ιο τον λαον ολιγα χρονια . _τοδ τω ν Οχτ _'υΟοισνων . Την Ιην ιαν _ον αοιου του 5034 , _εν αγνοι » μον , _ευρεΙΗιΥ _ιιιιορισμινο σχ « ιλιχο > . ι _φοοο τη σνπταση του . _τροσοκηκηι ι μου φυ . οι _» Κανον _Νιουχπμ . Ολο ι με σι'νεχι _ιρι _) παν δια τον _οιαοιπμΛν μου και _« Ινιιι η σχο-| λικι ' ι _ιφοοεια που ι . _ττα ι | ι > ιμΙ _ σ « - _ν-ιχως κατα τα τελευτα ια 1-1 χρονια με ικλι γπ γραμματεα « αι _οιτνδετιχον _κριχον μετα τοΟ Βοαι |· ριο ν τη Ιιαιυει η . ΛΙ _ολιγαι σχισει _., . του ειχα _μιχοι τη _εκαηξεοι του Λολιμ ον με την τοπικην _Κνβιρνησιν , ησιι ν ι . _ξ _αιτιαι των _οχολειων , Ποια ητο η δ (> ισι μιιν , αι _ικατ _σνταοε ς των _καθηγητων και χιλιιιδε των . μαθ ητων , . του _, _ταοηληοαν . κατ α το χρονικ _ων αυτο _διαοτιιμα , δυνανται να μαρτι _'ρησοιιν _. Τον 'Οκιω _βοιον του . 1934 , _χωρι να υ . _τοβα ) . ω ν . _τοψιιιριοτητα , μι ε-1 _ςιλεξειν μελο ¦ του _2 ι < μ _6 _οι'λιο _»' και Ταμιαν και _υ . _τηρξα ο _ατολι ! - το ' 6 ι « _χΒιοισ _τι ι του Β . 2 _Ι . Ιι . _ιπι οκτω ιτη . Το Ι _9 . 15 μι : _ιξιλε _? _σ _ μ _? λ « του _£ ι > μ ( ιαι · λια ν 1 Ιροσκ < _! - . Τ _(· . ιν , οχι μο _ 'ον διοτι _« Ι μοι'ν _< _Βιλα-# λο , ιιλλα διοτι το 1514 ημουν ( _ι _,- ιο τον πρωτον που ενεγρ αφησαν ει το 'Κλλ ») ν'ικυν Βιρ οσκοπικον ν ωμο του Π _αγκι'πριον _Βυμνασιοιι . Το 1938 6 εμπορικο κοσμο με _ιξελιξε _μρλο τοΒ · _2 ι · μ-Οοι 'λιον και Ταμι . ιν του Κυπρ ιακου Εμπορικου Επιμελητηριου επι Ρ · Εη σι · τχη _Ρτη . ΗΤΟ _«^ _ΑΝ'ΠΠ Ρ _02 Ω II Οι . ΤΟΥ ΚΤ Π _ΡΙΛΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠ 1 . ΜΚΛΗΤιΙΡΧΟΥ _Ιι ΟΤΕΛΛΒι Α ΜΕΡΟ ν ΕΙ 2 ¦ ΔΩΔΕΚΑΔΛ 2 ΕΠΙΤΡΟΙΙΕΙΛ _Ξ ΚΑΙ _ΣΥΜΓΟΥΛΙΑ , ΠΟΤ _ΙΤΝΕ 1 ΡΒΛ 2 _ΘΗΧΛΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ Ν ΚΤΓΕΡΝΗ _ΞΙΧ 1 ΛΙ _« ν ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΚΡΗιΙΛ _' < _ΤΟΤ ΠΟΛΕΜΟ Υ . Το 1940 με εξελεξαν μιλο του Λιοι κητικο _υ _2 £ ι · μυΟι 'λιον τη Τραπι ζη _Κυπρου . Απο το 1030 _μι ' χρι σημερον _ει-ελεγην _ι . _τανειλημμενοι μελο του Συμβουλιου και _πλειστακι ς _γραμμοτευ του πατριωτικου Σωματειου « Τραστ » και μοβ προξενει αποριαν , διατι ( Ιπο το 1943 , με την ιπ _αναφοραν των δημοτικων εκλογων και των πολιτ ικων κομματων , μονον Ρν προσωπον ευρισκεται μεταξυ μιας σχεδον _εκατοντΑιο μελων τη αριστε ρα παραταξει » και δυο εκα · τοντιινι _ ι _' . ελω ν τη δεξια παραταξει » να εκλεγεται παμψηφει προεδρος της ετησια θυελ λωδους γενικη συνελευσεως , η οποια εκλεγει τυ νεον _Διοικητικου . _ιι _'μδουλιο . Εαν ημην κουισλιγκ , τοτε χα ' ι η Λευκωσια δεν βα α . _ιετ ελειτο πα ρα απο _χονισλιγκ , Οταν το ν Ιουνιον του 1940 [ ανευ προκλησ _εω η Ιταλια _ικηρυξε τον πολι 'μον και _ιιταν ο πολεμο ιο < ιινπι > οτι _εχανετ ο δια του ανμμαχοιις _, επειδη εγν < _οριζα καλα τα ( _ιλε ' ψρι τη Ιταλιας δια την πατ ριδα μας , ιο πρωτον _πραγικι ποιι ικαμα ητο να τρεξω _ει τον Διοικ ητην χαι να _προοφ ερω την ζω ην | ιου . Λεν τυ εκαμα γραπτως το πρωτον , αλλα την _ιτροοφοραν μου την ι . _ιανελαυα _πλειστ αχι αρ · _γοτερ _η _γριατω . Οταν ο πολεμο χανεται και προσφερε ι (? νη την _ζοιι ' ιν τοι . ' , νομιζω δτι δεν δυνανται να τον κατη γορουν ω χονισλι γκ . ' _£% ( Β γρα (| ην αρχικω εις την _αεραμμναν χαι Ρδ » ιι _σα το παρων μιιιι ( Ι _ιιλον του συνιιγ _ερμοι' και ( _ι ομΠας _ιοκιμου του 11141 , Λεν ιγκιι _τ ελιι ψ _ιι τι | ν Λεν-χοιαιυν α πο την πςιωτ ην ημιραν τιι _υ . _ιολι 1 - μοι' μι χρι τη ληξι _ιιι ς _τιιν και ητο ο αρχηγος τη _αεριιμυνη χ . Ρ . Πουλια . του με ιξελιξ _εν υπα _ρχηγον τ ην δνοιξιν του 1912 . Την ζο _> ην μου ιπιοη πρηοιΙ _ρε · ρον δτιχν η ' Ιταλια επληξε την μεγαλην μα πατριδα , ιιταν 'η ' 1 · απιονια Επληξε ν Λνανοροις τοιι Ι συμμα χου _κειΙ τελ ος την 2 _, ' ιην Μαρτιου του _ΙΙΜΙΙ , Ο ταν _χανι-Ι ς προοι _ρερι _) την ζοιην του , _. _τροοιι-ερει _συνεττως και τα υπι | ριπκι του , Και ειναι πανιι ι εις ηυτην την προοι | ιιραν _, του με δκο ριοαν , _διαο · χουντο τιιυ πολεμου , ιι αλλα ιπιτ _ρο . _τ εια κιιι πι <| ι βοι '· λκι , _Κιναι πονοι ιι ς αυτην την πριιοι _ρ ) ραν μιιυ , τιιιι η Κυ ( _ιι ' ρνι | ιιι ι _ατηριζομενι ) / ιε _ιιιιονκξι : νι ' ι γινιιι μι'λ _ο του ν υ | ι _( 1 ιιυλ _ευτικ ιιυ _υιιιμυτιι χαι _ειν _. ιι , τιινω Ι ς οιιτιιν την πρ . _'ιπ . _γιιραν μου χιι ! Ιλιηιτ _εριιι ς ει την . τρο · _οι ( ο ραν , τιιιι Ρχα μιι ιην ιΛην Μαθ · _τιον του 1 Ι » 411 ιι ( ον 'Λποι _χιπκον Βραμματεα χ . _ΣιΤι , που τον _ ι , ' . 1 _· _η .. _,... * . ,, ΙΙΙΙ ' ι . Λ ΛιΙ-... --1 *· | _.., _ιΑιυν _ιι » ι · ιι , _ιιι _ΙΚΜ | ΙΜ | ν XIII ργινΠ αξιιι _ιματιχο' καθηκοντος ( Ι ) 1 ! ΤΤ ΟΙ _-ΙΙΟιΙΙ ) _ιις το _Κεντρον 'Κλεγχου , _ιιπ _ιιυ ( Ιργαζομην « 0 ιΙ ' _ιρα _ειιοομιιοιαιω μι την Ι ιπσιλι χην _'Λε ροπιιρ _ιαν , Κιιι εαν Λιν _Ηιοσα την _ζοιι ' ιν μιικ Λιι ' ι την κοινην πολ _ιμιχην _ΛροοΛαΟ _ειαν , εν τουτοις εαν η εργασια τιιυ Κεν . τμου 'Κλιν / , ου ιξηχολοι'ΙΙπ Λλιγ _α ιιχομι ι ημ _/ ρα , αν ο ' / _. ι η _ζι » η μου , τουλαχιστον η _ι'γεια μου Οα _εχανπο δια παντα . Λεν ειμαι επαγγελματι α » πολιτικο ς και δεν < 1 _νιι | ιιγν » ν , μ . ιιι _» 1 τα κομματα . Ακολουθω ιον _Λρομον ποιι μου χιι _μιισσει η ιΙΙνι _κη μου , συνιι _δ ησι ς και » 1 ο 1 χ ( ιγι'ν _ει « κη Ι μου παραδοση . Οταν κγιν _α μελο το !) _ΣυμΚουλ _ηπικο _Ο _Βιοματος , με ιπλησ _ιαιιαν _Λεχαδε _ς γνι _οητων χη , Ι _ιιννιικττ _ιιιν , _χι * 1 _ειιτ ης απο πολλα _οιχιινοιιιχης ηι ' _ιηεοις ( _Ιπαιτι ' ι · πεις μοι ! { ζητησαν συγκεκριμενοι τ ρια πραγματα ι 1 ) την _επανατ _οραν _τιιιν εξοριιι _τ _μιν _, 11 ) την _λυσιν τοΟ Αρχιεπισ _κοπικοι ) και II ) την ιπαναΒ Βιι ριιν του ινντιι γματος , Ληλ , να _ικλεγ || Λ λαος και ιινι να οιοριζ ιι η |{ ιι ( Ιεονηαι , Ο χοσμη Λεν μου Γι _^ _ε το ζΑτημα _τΒ ) ς ι _· ΥιιΗ _ιπι _) , _Λχι ηιατι ενιηι _·»* ιΙ . _το τοΟ νι ' ι ιιΛο _ιιλ _ι . _ιιι Αι τ /| ν ιΟνι κην ιοιι ιιποχητα ητιιιιιν , ι ) λ ) . Λ _προιτιιιτιι _ι _Λιοτι _Ιι _ ι ) υ η πιιι οια _τι | ς < ηα · ναι ( ι | )(| Λ { των _« _Ιςοοιστο _ιν , τη _ς ) , » _ι · _ι ιιι ιι ) τοΟ _'Λοχι'ΛισχοΛικοΟ χαι Ι _ι η _ι νιο _ιπη σι » _ _1 _νΛ ? πραγματι · ·> . ω ( Βιλελ _ενΓι ρου υυνταγματος _, το εθνικο _« _ιρονημα 0 α _εξυψαυτο , κ « 1 η φα > ντι του Ελληνικοι · Κυπριακου λαου βα ηδυνατο να « κουσΟη «> ιι μονον ε ' ι την καρδιαν τη _Γρεττανικτ ) Κοινοπολιτει α , αλλο και εις τα περατ α του κοσμου . Λεν διεκδικω τον _κοτινον του _πατοιο _' _ιτου , καυ _χωμαι 8 _|« ος πω σε καθε μου _πολιτικην _ενερνειαν ειτε με την τοπικη ν Κυβεονησιν ειτε με την Κεντρι κην _Κυιιειρνησιν δεν παρελειψα χ « 1 οεν παοαλ . _ειπω απο του να _προοι'Ο . λο ) πω ο τελειωτικο ς μας ποθο ειναι ει χαι μονο , η Ενα _ιαις με την Μητερα Ελλαδα . Τουτο εδηλωοα ρητω ς χα ' ι εν συνεδ _ρι _' ν εις την _Διασχεπτικην Συνελευσ ιν . _Τιιυτοχνονο ) ς δμω _οφειλω να _ομολογησιο πως ειμαι _δ _-θρ < οπο πρακτικο και με αρκετ _ον πρακτιχον νουν δια να βλεπω τα πραγ _^ ματα με _τι ν φαχον της πραγματικοτ _ητο και ιχι με τον <(· ακον του τνφλοΛ ΒΒανατικου _πατριο ' ιτου η ιον _ιιεγενβνντικον φακον του _πατοιδοχιιπηλοιι . 'Εαν με εκτιμουν χα ' ι με σε 6 < _ονται οι Αγγλ οι , ειναι διοτι _γνοιριιζουν πω αγαπω χαι πονω τον τοπον μου δσον εκ εινοι την Ιοι κην των _πατριοκ _. Πονοι ει αυτο ιο πλαισιο ν ε ! ρνασΟην κ « ι _ιπολεμησα κατα τα _τοια _? τη 11943—194 Β . ) και ο ' _ταν _ειιιον πω οι καρποι ησαν _ελαχιστοι δεν _εδιοτασα να απο / . _ακτιοω την τοπικην Κυιερνησιν _τ < αι δεν ε . _ταραιτησα μονον _ατο το _υυμ (! ουλευτιχον ν ωμα , δ ' ποι εγνωοθι _) ει ιον λαον , αλλα χαι _ατο δλα τα Επι τροπεια χα ! ν υμ ( ΙοΒ · λια , εχτ _ος _ατο τα σχολεια , τα οποια ? - _ΙΙεοα και ΙΚτιο παντοτε ει ξ { ιθ _>· Ι _οιστην _μοΒραν . Και δεν εζητη- _· οα , δπιο πολλοι αλλοι θα εκαμναν ει την _Θεαιν μου , να δρεψω καρπου ς εκ τ η παραιτησει » μου , ι ' ιλλ' _ιξ »| κολο » ΙΘ ησ « τον πολεμον μονο μου με το 'Τπου _ργρι ον _τωΛ · Αποικιων . 'Ο Κ υβερνητη , ο οποιο _ευριοκετο τοτε εις την Α _^ γλιαν , _ηριοτηΟη διατι ι ' παυσα και τους ειπε πως κατ α πασαν πιθ ανοτητα Οα ητ ο δια το ζητημα των εξοριστων , Μα Λεν ητο οι ' αυτο μονον . Οταν την ιινυι ξιν του 194 ( 1 μετε-6 ην ει _'Λννλιαν , επεσκεφθην το Υποι _'ΡΥειον των Αποικιω ν δεκαδα φορα , _ουνηντηβην με πολλα σημαινοντα _προοιοπα χαι ηπειληοα ιο Υ . τοι _'ογειον των Αποικιων πω εαν α αταιτι ' _ιιτε' μα δεν εκπλιιΡ _ιυ Οο _υν , εγω πρωτος θα _επαναστατοΠοα . Τα _ενεργυι ' ας μου ταυτα ς εξηκολου _θησα και κατα το δευτερον μοιι ταξειδι . Δεν λεγο ) πω οι εξοριστοι επανηλθαν μονον εξ α ' . _τιιι _τιιν ενεργειων μου χαι το Αρχιεπισκο πικων _ελυ-Οη εξ αιτια μου , ιιλλα δυνομαι να δια βεβαιωσω δτι οσειλονιαι και ει αυτα ς . ν ημερον ερχεται η Κυ 6 ε · ρνηο _ι και μου λε γει : « Κυριε ΕιΙ _αγγελι-Λη , αι δυο απαιτησει σα εγ , οιιν λυθει _συμιιιαινω τη ε . _τιινμιιις ση . Τωρα αας _προσιρερομεν χα ! την τριτην , δηλ . το συνταγμα χκ ' ι τουτο οχι σι > μ ( Β ( _ιιναι . τοο την επιθ υμιαν του 'Τποι _'ργου των Αποικιων αλλα σα α < ιηναμεγ _εαας ελευθε ρου ( υπο ( ορισμενους 5-ρου βεβαιως , Ιδιοι ς ει το ζητημα των μειονοτητω ν κλπ . ) δ . τως εντο ς ολιγου χρονικου διαστηματο ς διευθυνετ ε _σει οι Κυπριοι _ιιλα τα _εαοηερικα οα _ξητ _ιμιατα > , _Τοτερα λοιπον απο ολα αυτα , ο καθ εις αντιλαμβανε ται πω η Οροι μου ητο τελειοι διαφ ορετικη απο καθ ε αλλου , χαι μαλ ιατα 8-ταν _διαςι _χουντο του πολεμου Τιμην _« βιωρισμενο » , φανχαζεσι ε εαν ε γω ο « διωρκηιενος » ποααε _.-παΟονν να μονι μοποιησα ) το καθεστω ς της _αυταρχια δια να _χρατηο ι » τα δικαιωμα τα και την μεγαλην ΙαχιΥ που Ρχω επι _της τοπικη _Κυβε ρνησεο _ , τοτε _ασααλαι Οα ημην _κουισλιγκ . Κουισλιγ κ δμοι δεν ειναι ο δνΟ ροιπο ο οποιο ς απολακ τιζει τα αξιωματα δια να τα Λωση ει αλλους . Λεν μου ητο καθολου _ενχ _αοιοτον να _ΒιπειΟηοο ) ει την ι ' υι οσνιπιν ι η ΕΟναρχια χαι _αποδιχυμεν ο αναγν _ιυ _ριζιιι δτι η ευθυνη μοιι ιιναι μεγαλη , εν τουτοι νομιζω ιιτι δεν χΙ _πηοχεν αλλη διεξοδο παρ α να χα μοι εχρινο που εκα μα , ε (| ' ( ισον _ειτκ απρ _δρχ ομην _ρΒτρ μη η Λικσ _κι πτικη _ιι χι _'ν Β | δη ουγκληΟ η , Λεν λε γιο ιιτι η Λκιπκ _ρπτ ιχη βα _εξασιμαλιοη τα < ιλιΙ | ιπ του τι ' _ιποιι _αυτου χαι ηδη ιΒαιν _εται πω προκειται να _ναυαΥηοη , Επρεπ _α > ια πρεπει ομως να _καμοιμεν μιαν _υσιαιην _ποοσπαΟ _ειαν , να _« _Ιιροπλιοοιμιν την το . _τιχην Κυ 6 ε ρνι | πιν ιιοι » ν χ « Ι την Κεντρικην ΚιΙ _ι _ερνηοιν απο του να Ιοχνριζππι ιιτι και ημι ' _ι ι > 1 ΚΑτριοι οεν , τροσπαΛιιυ _- μεν 1 > ια το ν τοπον μα , 'Κα ν Ιδοιμεν πι ' ος το συνταγμα ιιναι μιιι πτακτ η εΙ » _ια ματια μα , τοτε βα το ιΙ . ιολακ _τι οοιμρν και ο 1 _) _ιοχρα · τ η Κυαγ _νελιΛης θα _χιιμη χαι παλιν το καθ ηκον του , χιο ρΙ να _ιτλτ · (| ( ΙΛ τον εαυτον του κια το _ατοαιχον τον _συμφερον , Μ . _τοροΟιτη ιιμι ο να ιιι _ινιιι τοσον ασυνεπη προ τα ενεργεια μου ( Ι _ιτω ν ΧιιΙ μαλιστα ιιταν νομιςοι _Λι ' _ος _οημαντικη μιρ _) ς του Κυπριακοι λαου _ΙΙ _^ λρι τι συντα γμα , διοτι _πιοιπΙγ ι δτι Λι' « _υτ ιιυ _|) α ΒΛ || τΛ _σι _'ντι _ιμιιιτ _ερον , Ι _ραγματηποιιιυμενον το εΙΙνιχον του _ονει _ρον Λεν ρινα » κουισλι γκ Λ _εινΟ _ροιπο Λ οποιο Ουπκ _ιζει το παν δια την ¦ _τατοιοα του , Λεν ( Ινιι ι χι _> υισλι γχ ο α ' νΙΙ ροιπο του _ΛποΙοιι ΒιΛιιλουν ιην _'ζκιην το ι' χαι _Αμοι _ς ιιρνιιται _, και _» ι _) ν _παραμιχναν προπταο _ιιιν απο την Βιι _ιτιινομιαν , _ουτε _ιρερει μαζι τοι ι αμυντικα ιι . _τλα . Τον χοιι _- ιπλιγκ τον ( ι / ιοπτ _ρυονται _πεςκι _οοιεοιιν οι Κυ ριαρχοι της _πατρ ιΛος του , _Λιοτι μι τον ιδιον _ηιικολον τροπον ποιι / ιρο _διΛπ την πατρ _ιοα του , μπορει χαι _ρινιιι _ιτιιιμος να _πςιιιδιι _ιπιι χαι εκεινους , προ τιιυ οποιου » _ειτοΛοοιπι τνιν πατριδα του , 'Εαν με _εΟειοοιινν κουισλινκ τη _πατ ριδο μοιι οι Αγγλοι , δεν Οα μιιιι _ιδιδ'ι ν τον ΜΛιον του 1 Ι ) Ι 3 την πλεον ΒΙ ιπισι ηι τικι ' ιν _βισιν . του _ιδοιη ποτε _ει ς Κυηριον . Λι οτι ιις το Κεντρον ΙΟλεγ _χοιι _, Λ ΛΙιιιΛ _μκ · τικ _ο _ς ( _Ιχεν ιις τι » χερια _τιιν ( ιλα τα μυστικα τοδ ' ιττριι _τοι _ι , _στολοι ι χαι < _Ιπ ) οηοΛ ) κΙ { . 'ΚγιΙι πρωτος ιιι _εμιινιι _ανα τΛ _ττυνΟημ ο τΠ _ι _ΜοΛολης Β , της _^ _χιΝοεαι ς , ιγιι ) _ΛροΥιο Οα εΙΚΗ να _κρ _ιιτω _ενηιιιο ον _τιΙν Κυιιρν _ητην _Αια την _κητεισταο _ιν « αι _Ληο < μ < _ιμρ ηι ν 4 ηαι _ρνονΥ τα πλη ροιΒΟρι _ας των « τρι ων 8-πλο > ν > , Και τιο ρα ι , τι _τρειΙ ' ατε μου να _ιιπευθΒ _ΛΙι ι ολιγα λογι α προ την Ελληνι _χην Κυπ ριακην _ΝΙολα _ιαν : ΙΒιν . _μεγαλιοοπι . πας _εΒιχομαι να αγαπ ησετε κια να _πονηπ _ιτε τον τοπον οα ς και την Π ατρ ιδα σα ς δπον την ηγαπη _σα χαι _ιπονειια εγω , Μ η διατασετε να δωσετε δι ' αυτην το παν . Τα _αιοματ ιχα σας Λυναμρι , τα υλικα οα δυναμει , τα _πνη-ματ ιχα οα δυναμρι , τα ψυχικα οας δυναμει , τον Ο . _ινον οα , την ζιοην σας , χαι αυτο το πολι _τιμοτε ρον ποιι εχετε ρις τον κοσμον _, την τιμην οα . Προτι μησατε να _χαρακτη ρισΟη _τ ε _κουιηλι γκ , προτιμησετε να σας καταδικα _ζουν ως _κουισλιγκ παριι να εκ θεσετε την πατριδα οα ιι τα _μιιτ ια των ξενιον , Τ . αν _χαβητ _ε _^ ι ' ι κουισλιγκ , ενφ Λεν εισθε τοιουτοι , Οα (( . α γετε με την Ικι ινιι _- ποι ησιν πως / διιιπατε για την πατρι δα πας το παν . _ι αν _τυχιι αργοτερα και μαθουν ιην αλ ηΙΙριιιν , η Λντιδ ρασι ποιι Οα τΛιις προξρνησι ) Οα ειναι πλεον μεγαλ η , παρα εαν _επι . _ττ Ετ ι εις το πεδ | ον τη μαζικ · ΙΙ _ρΙν _αποσαοιοετ _ε _χατι , να ζητατε την _γνοιμην * ιΛ των πτι _οχων χαι των πλουσ _ιιον , των _μορι _ρημενιι ιν χαι _τιι ιν ιιμοοΗΙι ' ιτιιιν _, των μι _· - γαλι _ον και τιιιν | ιι χνων _, διοτ ι απο Ιιλ ιιυ κατι Οα ακουσετε , _χιιτι θα μαθε τε , Οταν αποκουατ αλλωπ _ρτι τας Ιδεας πας , να ( _Ιαζετε το _χεςΜ σα » γΙ την χαρδιαν οας , να _αποφασιζετε οριστικω ς χαι α · / ιι'τ ηχ λητ _»» _εκιΒνο _εοι _» υπ « _γοοπ ' ' _· π η πυνει _δηπις πα . Να ) . εγρτ ρ παντοιε _εχιινα που σκ _^ _τεπΟε χια να καμνετε _πανι οτ _»· _εχεινο που _λεγετι και ο ' χι παν του ς πατριδοκαπηλους ποιι ουδεποτε πιστ ευουν Μ . τι λεγουν χαι οΜεΛοτε λενοιιν _εχρινο ποιι ηιπτ ιυοιιν , Κια ει ' ιν _κι ' ιποτε λε γουν την ΛληΟ _ειαν _, την κρ υβουν _μεοα _εις τοσα ι | ι / _ματιι _πηιι υπΙ / ι _, ' ιγπΙ , ιΙ Ι _* Λιλι Κ ........-' ο · _..., ., _„ .... ,. ι , „ , . ι , »· ιιι „ , ΙΙΙ , _ΛΙΙλρι ' ιονται να την _ανευοουν , Απι _ιιρειΙ _γρτε τα κομματα , νΛ _ιιισΛτε τον _κομματιιιμον χαι προ _παντο _ να ( _ιΛεχΟανεοΟε την πα · _τριδοκαπ ηλιαν , Κτ _νη Λτ _ε την « ριΛιι _ιι . ΚτυπΛτ _ε . την ( _ι _> Λ , χτιι _- _πΛη την ο · χ ) . ηρα _, _κτι _μΛτρ την ξανα κ « 1 _ξιινα κιιι _« _Λν ηεηη χΛ · Ι τιο _ποδοιτειτησ _εβ τι ιν , Μην την α · _« _ρησετ ι να < π | Μ <» πη _κε'ριλι , διοτι ειναι ο | ι ( γ « λΟτ « οα ( _ιχΟ οοι τη Λ « τ _« _Ιιβ { ' «« ιι _« ομ ' ι μ « γαλιΙτ _εοης και ιΙλο του _εξιβτ _ερικοιις εχ · ' ιι ιΗΙ _'ΛΤυι ΕΥΑΒΒΙ 5 ΛΙΔ _Ι ΙΙ ι .. ιι ι ι . ιι _ιγ' - _ιτ * — ' ¦ Το Φεγγ αρι του Ισραηλ ' 149 ον « Μη ο _/ _οβασαι , Π _ςιγκηπ η , α-( _ροΟ καθε νυκτα η Εβραια μαγισσα κοιμαται _στο οτηΟο σου . Λυτη , που _μπυρε-οε χαι παταξε την Αιγυπτο με τοσες π _? . _» _ιγες , χωρις δλλο Οα _( _ιπορεοπ να αε προφυλα - ξη _, απο δποιο δι ' ιποτε χακο »> 2 αυτο ατανο ) οι _ιχδ ηλωοτις του κοσ _/ ιον _ιανιιγινα ν _ζιοηροτεο ρ _· . V , : ¦ . ¦ ¦' . _· . ¦ · ¦! Την Ι . _τομινη μερα Β ο Παχενκοναου επεστρεψε απο το _τοξιδι Ι ατη Τανι ς με περισσοτερα νια . Ι ΜοΟ ειπε , _κω _εκει Ε ) . α 6 ε χωρα Ι _μεγαλ . η δημοσια ουσκεψη , στην Ι πιο _ενρυχωςη αιθουσα ενος απο του ι _» _ιγα ) . _υτερου Ναους . 'Εκει _] ο 'Α μενζες Εκανε ανακοινωση για το _ζηπμια των Ισραηλιτων , οι ο- πσιοι _Ρφευγαν κατα χιλιαδες , 'Κ- _, πισι ] ς ΛροσεφερΟηκαν εκει _μεγα- ι ι λες Ουσιες για να καταπραυνουν ι του _ωργισμε · οι > θεοι ) της ΑΙ- ι _γυπτον . 2 το τελο τη τελετης , προτου _διαλυτη ο _ιαονκαρδιομενος ακομη λαο , η Πριγκηπισσα _Ουσερτι σταθηκε και μιλησε στον | ι ι 'αρκω :, « Χα εξορκιζω στα πνευματα , των , _τρογοΛιοΛ' μας » , - φωναξε , ι « χαι ξεχωριστα , _στο πνευμα του πατε ρα μου , του καλο ι · θεου Με- _ναερΟα , σ ερο > τω . σενα , ΑΙγυπτι- ακε . λιιε '· η περη _φανη χωρα της ι ΛΙγυ . ττον Οα ανεχΟ η τη με- Ι _γιι ? _, ι | προσβολη , που δε χθηκα- Ι με απο τους Εβραιους Σκλαβου . _] χα ' _ι του μαγοι · του _ΛιΙτοΙ προ- ( _και . _εσαν κι' ατι μασαν του θεου . μας · _συμο _/ ορες μεγαλε ς και τρο- ' μαχτικε μας- βρηκαν , _αγΛιωοτε ι στη ν • _-ι 5 _= _σ ι _£ 7 | μα ιστορια · σε < μια χαι μονη νυκτα , εξολοΟ _ρενβη- ' καν δεκαδε ς χιλιαδες παιδια , απ' · το πρωτοτοκ ο του Φαραω ως ε- ' _χεΒνο του πιο ταπεινοι · σκλαβου . Και τωρα _σεοο Ε _ββαιους αυ- ' του , οι οποιοι τα _φονεναα , ν με ια ' _, _ξοςιχια τους ( αλλιοπτε δλοι τους < κι ' ανδρες και _γυναικε ειναι ξορ- ] _κιστε _κα ' ι ξε _χιοριστα εκεινη η μα- . γισσα της _Μετκτιδο , για την υ- _] τοια δεν Οα κανω Ιδιαιτερο λογο , ' , γιατι μ' _εβλαψε προοοαικα ) , α αιτου του ς · δολοφονου , λοιπον , ' Οα επιτροπη να _φυγοιΛ · _ατιμο ' ιρη- τα _ιιπ ' τη χω ραμα 'Εκτο ς δε _[ ι ' ιπ ' αυτο , Οα παρουν μαζι του ιι- . λα τα κτη νη τους , / ιλα τ αλωνι- ' σμενα σιταρι α τους , ιλου _: του- ' θησαυρους , που συναξαν σε τοσου και ρους κι ' ακομη τα _πολοτι- ' μα πετραδι α κα ' ι τα οτολιδια , που απεσπασαν απο τον λαο μας με τη προφαση δανειου _διχοι _προ-Οειτη πληρωμης η επιστ _ροφης . Βι αυτα ολα εγω η Γασιλικη Πριγκηπισσα της ΛιγχΙπτου σας ρωτω : Τετοιο ειναι το Διαταγμα κι ' η ΙΙοο _σιαγη του Φαραω » . 'Ο Φα ραω δμω ς , καθως μου ειπεν ο _Πακενκονσου _, καθοταν στο θρονο του με ιο κεφαλι κατω πεσμενο και δεν Ρδωκε _καμμια αποκ ρισττ . - « Ο Φαραω σκοπν » , προσΟεσεν η Ουσε ρτι . ( ΑκολοιΟει ) ΤΑΞΕΙΑΙΑ ΑΝΑ 1 Μ ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΚΑ ! ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ ! _, Το ιν τη Π _λατειγ . _τω Δι / _αστη ριων _Λευκοισια ΤΟΤΡυΒΙΚΟΜ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ < ΠΕΒΒΙΔΗ _Σ > ιιδοποιιι _- του η ι ) Χιοαννην Ιωαννου εξ Αγεριτοιι , 2 ) _ΒεωρΥιον _Λανιτηγ _Ιλ Λεικο _ι σια » , 8 ) ΧρυσανΟον Βεοογιοιι εξ Ανω Δευτερας , 4 ) Α'ιδ ριαν λ . Γασιλα εξ Αχνας , 5 ) Αντιι · η Νικολα εκ _Μοριρου , ι ) _θιαδοι _ρον Παναγη εκ Φλασου , Τ ) Νικολαν _Κτω ρη εν . Μορφου _, 6 ) ' Χριστο · . · _Σεργιου εκ Μορφου , 9 } Ανδρεαν 'ι , _Κατσινιι ιιη εκ Μοοφου , 10 )» _ιαραλαμπον Ν . _Κατση εκ _Μορι ροι · , ¦ ¦ 1 1 ) Πλατιιινα _Κι'ριακ _ιδην ! κ , _Λεοκοισια , 12 ) 'Λνδ ρεαν θρα ' _ιυβουλου εχ Μυρτου , . 13 ) 'Εμιν ε Αλ η εκ Λαρνακο , 14 ) Χαραλαμ _ιοι . Α , Δημητρη εκ Ξυλοφαγου , Γ ) Αχμετ Σαλη _χ εκ Καξαφανι , 0 ) Μιχαηλ Κυριακου ικ Κ . Δευερας , 17 ) Χριατοδουλον Κυριαο « _ικ Π . Δευτε _ρδς και 18 ) Μι- αηλ Χαραλαμπου - _^ εκ Λυ _^ ιπιων ) _τι , _εφθα 2 λν λυλδειλι _ειιΟΔΟΤ ΤΩΝ απαντων εΙ Λυτραλ / αν εκτος τι _> ν δυο _πριοτοιν ρυ ειναι δια Ν . _Αφρικην , δι' α · _οκλειστικων ενεργειων του _πρατορειου _το » 3 του , καλου νται δε ι-: α » ς προσελθουν δια τα περαι _τ ε-¦ ιω . . . ., ΠΡΟΣΟΧΗ ! Κατα την Μην _ιεκεμβριου ( τρεχοντο ) _αναχοιιει αντιπ ροσωπο του _.-ιοακτορειου _ουταυ μετα του ατμοπλοιου ΡΑΝΤΙΚ » εκ Λεμεσου δι ' _Αι _^ ιτ _ρα > . ' αν δ . τοις πρωτον _συνοδευσιι οιις απανταχου της Κυπρου _πε-. ατα ς μας , καδ' δτι υπε ρ τους 50 _ιοιουτου ς αναχωρουν μετα του εν . ογφ ατμοπλοιου και επι πλεον ο ιντιπ ροσωπο μας _ιρβανοιν εν νυστ _ραλιει Οα _φροντιση μετα των ικει συνι _ιιγατ ων προς _ιταραλαιην . _' και τοποΟετ ηβιν των πελατων ια κατα την εκει _αφιξιν _τοιν . ΠΡ 0 _2 _ΟΧΗΙ Ουδει ς δμω Οα : υγχανη οιασδη _ποτε βοηθειας ειν δεν _συμβουλενΟη το _πραχτο- ειον τουτο χατα την _εικδοσιν του _ιισιτ ηριου της αναχω _ριισεαις . Π _ΡΟΣ ΟΧΗ ! Το _ΤΟΤΡΙΙ _ΙΤΙ- ΟΝ ΙΙΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ _τουτο _Ιχδιδει εισιτη ρια εις την επισηιον τιμην των ατμοπλοικων _εταιιειιιν και € πΙ · πλεον παρεχει _6 ο _> - ? εαν ια _υπηρεσια διιι _δειιιρησιν 8 Ι 5 ι _^ _* ιΛ _**>^ _, Ι ι / Β * Υ _ΝΟινωνι κα ιι ΟΕΙΟΝ ΚΗΡΥΒΜΑ _-. _^' _ι ΑΟριον _ΚυριαΙ $ ην ,, ο Πανοσ . - Αρχι μανδ ριτη κ , Πε ! ν < _ρ | λο _$ Πο _-, _^ _ττοιγιανκη 5 θοι _κηρηξη τδ * _ιειοι _ * Λογον εν τοο Ι _νοτδν'Α _^ , - Κασ- _ σιανοΟ _' , ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΑΜΟΥ _' _, - » .. Ο κ _Βλενθεριο Χρυσο κη _$ και η 61 $ Αουλλα τ < αραΧλα , _ιδω σαν αμοι _^ αιαν _ωιτα ηιισιν _ι γαμου . ! ΒΑΜΟΙ Ο κ , ( Πετρο _$ _4 Ιβκονο » ι ι « ιΙ η δις Πα ρασκευουλλα _Λενκονοικιατου , τελοΟν τους ' _γα _μουι των αΟριον Κνριακ ι ι ν και ωραν ι ο _^ σ ττ . μ ., εν τι _^ Ι , ναφ _'Αγ . Ομο- ' _λογητων χαι 'καλοΟν _τταγτα _ι του συγγενιι _ς και _φ'λουι _δττω $ _τταραστουν . Ιδια ιτεροι _ττροσκλησει _$ δεν βα _σταλοΟν . ΟΙ _νεονυμφοι , μετα την _τελεσιν τοΤ ) μυστηριου , βα αναχωρησουν . —Την _τταρελβουσαν Κυριακην 3 ο ) 11 ) 47 _, _ετελισβησαν εις _Στροβολου υττο τοΟ _Σεβ . Μητρο _ττολιτοι / Περγ αμου κ , Αδαμαντιου , οι γαμοι τοΟ κ . Κωστα ιτ _νια · _νωι μετα τη { _δοι ΤασοΟλλ _α _ Μαυρουδη . ΡΠΙ _ΤκΤΤΡΙ _Τ ' Ση μερον ιορτην του Αγ . Νικολαου , η κ . Ηλεκτρα Νικ . ΚουτσοφτΙδου . δεν βα _βιχβτ ] επισκε ψει _ς _ιττΙ τδ _ονομαεττικτ } ιορτη του συζυγου τη ς — 'Η κ . Αντιγ ονη Νικου Φιλωτα , δεν δεχεται _Ιττι σκιψει _ ση μερον _ιττι τη ονομαστικη εορτη τοΟ συζυγου της . ενεκεν _ττενδου . Ν · . ι ΟΜΙΛΙΑ ) * Ο κ . Ανβο _Ροδινηι · προσκληθει _ς βα ομιληση σημερον Σαββο _ττον ιν Συριανοχ _οοριφ . Μορφου , κατα την τελεσιν των εγκαινιων τοΟ αυτοθι Ιδ _ρυθεντο $ Θ . Ο . Ι . « _'Αγιοξ _Νικολαοι » . ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 1 Θεωρουμ _εν _καβηκον μας , _δττως και δη μοσια _ευχαριστησ _ομεν τταντα _ _του _ καταθεσαντα _ι _στεφανους η κα & ' οιονδητ _τοτε τρο » _ττου συμμιτασχ _οντα _ εις τδ πενθος μα $ £ . ττΙ τη οητωλε _ια : τοΟ _ττροσφιλοΟ _ς ι _) _μΟν τεκνου και αδελ φου Βιαν _ι _' οχη _ΚΟ στεκογλου . ΟΙκογ . Αναστ . Κωστικογλου . —Μη _ανακυψαντες _εισιτι ε * της σκληρα _^ _αττωλειατ _τ ?[ ι πρ ' οσ φιλου _ς συζυγου και _^ _μητροι Μαρη _$ Α , _Λιαταου , _αττευδομεν να εκφρ _ασεομεν εγκαρδιου ευχαριστια εΙ $ οσου καθ οιονδηττοτε τροπον εξεφρασαν την ιτιοι _ττ _ΛιΙιιιινυ τωυ . Τεθλιμ μενο συζυγο και τεθλιμ μενα τεκνα . ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ¦ ΤελοΟντε ς αΟριον Κυρι ακην , εν τω Ι . ναφ Αγιου Σαββα ιτησιον _μνημοεαινον Οπερ _ανεπταοοεω _ τη ψυχη ς τοΟ προσφιλοΟ ημων συζυγου και πατρο ι _, Νικολαου Σ . ΤΙισσαρΙδη , καλουμεν _τταντα του συγγενεις και φιλου ΟΤΒ _055 παραστοΟ ν _εΙς αυτο και _συνδεηθουν μεβ _ημδι . 'Η συζυγο και τι τεκνα —ΑΟ ριον Κυριακην θα , _τελεσθ 5 { ν _τΟ Ι . ναφ _Φανερεομενη Λιυκ & 3 _οΙα , μετα την θειαν _λειτουργΙ αν _, ( ννεαη μερου μνημοσυνον τη . Μαρ _ιτσοτ _ Ν . _Βεοιργια _δου και καλουνται _παντε _ ο ! _ουγγενει και φιλοι , _δττω $ _ττσρα · στοΟυ . . , ¦ ' ¦ : ¦ ¦ ¦< ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ . _,: . , : — 'Η κ .. Ελενη Ν . ' Βεωργι α · _δου εισεφερι , μεσω τοΟ « Ε - θνον » , _υττιρ του Ασυλου ' Τυφλων δυο λιρα , εΙ . μνημην του αλησμονητου _εγγονοΟ τη . Νικου . . — 'ιυσσυτω _ , ο κ . και η κ , Μικη Ν . ΒεωργιαυΟυ ιΙσι _φερον , _μισφ του « _Εδνου » , _Οττερ τοΟ _αυτου Ιδρυματος Γυο λιρας , ( Ι μνημην τοΟ λατρευτοΟ των Νικου . ΠΕΝΘΗ ' - . ' ¦ . , - ΑτιεβΙ _ωσεν ιν ΓαρωσΙοι ιι ηλικιαν 08 _ιτων , χρηστοι και εναρετο πολιτη , ο Ανδρεα Βισρτ _ξΙδη _ , δστι _ς _ειχι _Γιοττελιση επι σειραν _ιτων μελο τη ' Επιτροπη _τοδ Ι , ναοΟΑγ . ΝικΟ _- λαου . Η κηδεια αυτοΟ θα γινη _βατταναις τοΟ ω Ανω , ναου , τιμη ενεκα . Του _οιΜιονι του _συλλυττοιιιμ _ιδα . , . ' , „ ¦ ¦ { - Θεαματα | _^ ιι · _Λ · ' - · Λ _·· _· ι _··^··· ι ··· _·*·^ ι _^ :. *· _ι _Ι . ΛΛΠΜΙνΟ · ΘΙ _. Α ΒΡΟ _> ( Λου _κουδι ) « Β ρ )« _τ _ε χαιρι < _ιιτο » ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ Αενχ ωοΙα ΠΛΠΛΔΟ ΒΒΟΥΛΟΤ : _* _2 ιο ρι > 0 μο του 2 _ιοιι _·) Χ > ΜΛΠ _Κ Ο ΠΑΛΑII : « Ο ατοο μητο Καου — 5 _Ιτον > ΠΑΛ _ι : « Βο μυστηριο τη _Αιατο ) _ης » ι Αεμεσ & ς ΡΙΛΛΤΟ « Δο ? οι _< ονο ς _ι ( αντα _πμ'υ _» 6 ' εποχη . ΒΙΟΡΔΛΜΛΙΙ : _« _Εροιιες « ναυτικων » . ΜΑΕΙ 1 Ι : Αλλα γη προγρα _ιιμστος Αμμοχωστος ΟΛΤΜΠ 1 Α : « 'Ο δολοφονο φαντασ μα ) . ΧΛΤΖΗΧΛΜΠΙΙ : « Κινεζικο στιλετο » . _Ααρ ναξ ΜΛΚΡΓΙΙ : (« θεατ ρο Τι ! ·/ νης ») « Ο _ιρκος του πεΟα _μελον » ΣΑΝ ΧΩΛΛ : « Ο δολοφονος φαντασμα » . πιστοποι ητικων κλπ . ι ' · ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εξασφαλισατε _τας θεσει ς σα δ ' πω _αναχοιρι ' ισετε προσε χως δια του ατμο , _τλοιου •¦ ΡΑΝΤΙΚ » δι ' Αυστ ραλιιιν κα ' ι δια του ατμοπλοιου « ΑΤΤΙΚΗ » , δια την ΛΦΡΙΚΛΝΙΚΗΝ IIΠ ΕΙ _ΡΟΝ ' . 'Επισι ) _εξασφαι . _ισατε τας θεσει ς σα _ατμοπ ? , οικα ) ς η αεροπορικως απο ΚΥΠΡΟΝ — ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ — ΣΥΡΙΛ _Κ—ΛΙΠ _ΙΒΙ ' ΟΝ — _ΕΛΛΛΛΑ — ΙΤΛΛΙΑΝ - _ΒΑΛ-, ΜΑΝ και ΑΡΒΛΙΛΝ . ¦ ¦ · ¦ ¦ : ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟυδεΙ μα αντιπροσωπευει σε οιονδι ' _μτοτε μερος της Νησου Κυπρου . 01 _επιινμοδντε ς τα υπηρεσια μα οςρειλουν ' ν' αποταβουν προσωπικως εις το εν τΒι πλατεια των Δικαστη ριων Λευκωσια _πραχτορειον μα > . ΠΡΟΣΟΧΗ ! • ΙΙ υ _^ ανταοτο ς μεγαλειωδη επιτυχια ' _του πρακτορειου τουτου οφειλεται _εις το ' μεγαλον δικτνον συνεργατων ανα τας διαφορου χωρας του κοσμου και ει το δαι μονιον του γενικου _διευδυντου , του επιλεγομενου ΠΟΛΛΟΠΑΗΤΟΤ . 'ΛπευΟυνεσ _βε : ΤΟΥΡΙΣ-ΤΙΚΟ _Ν' ΙΙΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΕΤΡΙΔΗ Π _λατεια Δικαστη ριων Λε υκωσιας , Ι ' . Κ . 88 . ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΒ ΑΤΩΝ Ο _υττ _οφιιν _ομινο _ Παντελης Μερακλη , < κ Μορφου , κτιστ η το < πα γγελ μα , δηλω οτι _ασιχωρησ _^· . εκ τη παλαια Συν _τεχυιαε κτιστων και εργατων κτιστων Μορφου και προσεχωρησα _ε · ι την _ομοισεπαγγελματιινην τοιαυτην τη Λευκωσια . Παντελη Μερακλη . Λευκωσια , 4 _) , 8 ) 4 7 · — 'Ο υποφαινομενος Ανδρεα Χατζηπαυλ η , _ιξ Εξω Μιτοχιου , εργατη ς , δηλω _, δτι απεχωρησα απδ το πα ραρτη μα Κυθραια τη παλαια Συντε χνια _κτιστων και εργατων κτι _,-στων Λευκω σια και ενεγραφην ω μελο ει την νιαν τοιαυτην . Ανδρεα Χατζηπαυλη . _Αιυκωσ ια _, 5 _ι' 3 ) 47 —ΟΙ _υποφαινομενοι _δηλουμεν οτι απεχω ρησαμεν εκ τη τι α λαια συντεχν ια _λτμβουχων κοι _ττ ροσιχωρηααμεν _» 1 ς την Νιαν Συντ _εχνιαν _Λεμβουχων _,. Τζωρτζη Φουρλδ , Μιχαλ η Χρυσαν _ιου , Παναγη _Χρυσανιου , Βιαγκο _>< βμπη , Παναγιωτη Τζιβα , Ρωτη _ι ΛοΙζου , _Σολω-Μηι Αγγελη και Βεω ργιο _Τζουβανη . Λαρνα _{ _, 1 ) 12 _)^ 7- _ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσοκομο δια την ΠαΟολο γι κην κλινικην « Αποστολο _Ανδρια » εΙ Νεοττολιν—Λευκωσια , Τηλ . 74 ' · ·— ' / εοος Ναος _Σχ _αοΙνου — _ειαοιιοι ι _μχις Ζητουνται προσφοραΙ δι ' _ανιγερσιν ΙιροΟ Ναου του χωριου ΣκαρΙνον συμφωνω προ τα _ικιιονηθεν σ _^ ιδιον υπο του Αρχιτεκτονα κ , Φωτιαδ η . Παρακαλουν τα ι οι ενδιαφερομενοι οπω ς Ιπικοινωνησ ωσιπροσωπικω _ μετα τη Εκκλησιαστικη Ε πιτροπεια . Εκ τη Εκκλησιαστικη Επιτ ροπεια του χωριου Σκαρ _ινου . / 7 σ . _νκυκοιος * Σν _νεΧενσις Ε ογοΙαβων Οιχ οδομω _ν _Κυηαου Καλουνται παντα τα μελη του Συνδεσμου Εργολαβων ΟΙκο _δο · μων Κυπ ρου δπω προσελθουν ιΙ Παγκυπριον _Βενικην Συνελευσιν ( _κλαΡο Λεμεσου και _Γαρωσιων ) _ητι Οα λαβη χωρ _^ ν την 7 _Π Δεκεμβριου εΙ την _Εμττ ορικην _Λισχην ΛευκωσΙο . Η _τταρουσια ολων των μελων ειναι απαραιτητο . ΙιιΛ , _νιΠ Ι'ΒΛ _ι 11 _οβοοΑι > ι ( Λο «{ Βαλακτοκομικη επι / , _ειρησι ς ιν _λειτηυρν _ιν _, _περιλαμιιαν _ιιυοη γην _εχτιισειο ς 12 σκαλων , οτιιυλου » , ιιΛ _' _οΟηκην , _διιι ματια , _παυαγκ _ιι : , _νε _ρον , | Π | χα · νην , _ιιντλ _ι ιιν , ( ιιιτοκ _ινητον , κοριι _- _ι / ολο γον , αμαξια , χιιι _Λλλα _συνερ γα τη : επι '/ . _πυηοεοι ς , II _αγελαδε ρατσας , II δαμαλακιιι , χοιρου κλπ , _'ι ' ιμη λογικη ς εκτιμησε · ιιις . 'Λπο τιιΟητ ρ ι ΕΙδι χΛ ν Βρα _φειον 'Κκτιμι Ι ' οκυν ' χαι Λιαχ _ει _ρισεοι 'Λκινητοιν « ΚΛΛ _ΙΙ ΙΠΚΙΑ _ι » _, ΜιΜ _ιφτι _) Ι _' _επζη αρ , η · 1 ( Πλατεια 'Λτατουο _κ—Λικασιη ρΙιον ) Τ , Κ , 171 -- Λευκωσια ·— Ι ' ηλ , ( Ι ( Ι _() , _Ενιιαφεοουαα ιι _ι ο η οι ηαι _ς δια τ _εις _ιππ Χψ ιιισ β _ιικη _ς _ιπ (* οοηιι _(« ς ΑναμΙνιτσ ι _πιριωρισμι νο αριθμο κωδω νων διαφο ρων με- Ι γιΟων μιΟ' δλων των , ιξαρ τη _- ματων των τοΟ παγκοσ μιου _φηιιη _ι ΗαΙ ιιαγκυπριω γυα _ιστου ΙργοστασΙαυ κωδωνω ν _ΟινβτΙι η _ΛοΛΜΠ ΑΚΙΝΗ , _ΒρΑιαιι ι Ι , Π . ΟΥΙΜΙΛΝΗ Τ . Η , 137-Λαρν _οκθι _Κ _ΙΛΟΙΙΟ ΙΙΙ _ΧΙΧ _ΕΙΓοποιοΟνται παντε οι εν Κυπρω αξιοτιμοι συνδ ρομηταΙ τη ς εφημεριδος « Ελληνικη Φλογα · και του περιοδικου « Ελληνοπουλα » δτι η Εκδοσι των δυδ _αυτων _φνλλων ανεσταλη προσωριν ως δια τεχνικου λογου και οτι με χρι τη προσεχου ιπανεκ _δοσεω _ των θα λαμβανωσι αντ' αυτων τον « Λσικον α γωνα » και τηυ « 'Εδνικ ηυ 'ΕπιΟεωρησιι » . Κωστα _Νταβιο _ ΤΣΙΜΕΝΤ Α Παρεληφθ η μικρα ποσατη ΤΣΙΜΕΝΤιΟΝ και πωλουνται ελευθερα εΙ τιμ ας _διατιμησεω παρα τ ω _καταστη _ματι _ΑΔΕΛΦιοΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΛΙΔΗ ( _εντο Χα _^ Ιου Λυμπουρ ιδη ) Λευκωσια . ΠωΛΕΙΤΑΙ Εγκυκλοπαιδικο Λεξικο Ελευθε ρουδακη , 12 τομων , [ Ι ορ _ιστην κοταστασιν . Τιμη Λ . 3 _° - Βραψατε : Εγκυκλοπαιδικου Λεξικων _£ } ο Τ . Κι β . 23 , _Λεμεσον . ΤΟ ΙΥΒ _^ _ΓΟΥΛΙΟΝ ΕΝΟΙΚ ΩΝ Το Συμβουλιον καθορισμοΟ Ενοικιων επερ ατωσ _« χθες την _ιρ · τασιν των _αΙτησεων τ _(^ _τταρουσ ' η συνοδου _Ικδικασαν _ιττ _^ α υποθεσει , Ιφ ' ' 3 > ν εληφθησαν-α ! ακολουθοι _αττοφασιι _ : ι )· . ¦ Τ , « ν Νικολαου Κουρεα καΒ Σωκ ρατους ΕυαγγελΙδου , ω , _Γιαχειριστω , ν τη τκρ _ιουσΙο _ Ευφροσυνη Ταρση , _αιτουντεον παρα τοΟ ενοικιαστου των Νιο · κλιι , _ΠαντιλΙ _δη δια μιαν οΙ |< Ιαν νρησιμοποιου μινην ω _ξιυοδοδοχειον (« Νεον Μεγα Ε βνικδν ») 6 ο λιρα μηνιοιω _ _, αντΙ Λ , ιλ . ' - —ι , ι—ο , ω μεχρι _σημιρον , το' _/ Συ μβουλιον _ιπιδικασε 4 ° λιρας μηνιαιως απο ι η Ιανουαριου ιη ' 4 θ . _υ ) ΤοΟ Μιλ _ικ _ΝτερβΙ _ΜεχμΙτ , _αιτουντο _τταρα ' _τοΟ _ινειικιαστοΟ του _Βινσαττιτ Α · βοη _^ τισιαν _Ιιω μιαν ΟικΙαν ιξ λιρα μηνιαιω _ αντΙ Λ . ο-ο · 2 ι ) 3 , ω μεχρι σημερον το Συμβουλιον _επιδ _ικαα _» Λ , »—15—ο μη » _υιαιω , η ) Τη _Ραχιρ _ι Ντιρβι Μιχ μετ κοι αλλων , αΙτουντ _ων παρα τοΟ Ινοικισσ _τοΟ των Γα · _χραμ Μπακκα _λιαν 8 ια _μιοτν . οΙ · _κιαν οκτω λιρα ς _μηνιαιοο _ αν · τι Λ . 3—6-α - ω μιχρι _ση ) ιι · ρου , το Συμβουλιον ιπι _ιικασ _» τριι _ λιρα _, μηνιβ ( Μ _$ , 4 ) . ΤοΟ . Μ . _ΙευφΙ ΑκτινΙ _ζ _, αΙτοΟπο _ του ινοικιαστου του πορο _«]<> υ · _σταφδ Χουσ _^ ν δια μιαν οΙκΙαν τεσσαρα λιρα μηνιαιως . αΗΙ Λ . ι—ι ι-ο , ω 'μιχρι σημιρον , το Συ μβουλιον ΙπιδΙκ ββι Λ , 9—3—0 μηνισιω , _<) ΤοΟ Μιχμετ _ΝαζΙμ Φιραμιζ _,. _αΙτοΟντο _ < παρα τη ινοικια . στρΙ β _ του _Μοιρια Νικολακη δια μιαν 6 !· κιαν _ιπτα ' Μρσ _ . μηνιοιω , αντΙ , Γυο λιρων , ω μεχρι _σημιρον το Συμβουλιον ΙπιιΙκοσι Λ . α _ ι 5 ~ 4 ι ) 3 μηνιαιω . _, 0 ) Τ ( ο 0 Κωστ α Φιλιππου κβ ! αλλων , αιτουντων ιΒοιρα τβν Ινοικιο βτδν των _Βοβριη λ ΒρηγορΙου και Αλλων Για μιαν _οΙκιαν τ ( σ · βαρης λιρα ι _μηνιαιωτ , αν 1 » Λ . ι ~ ΙΟ—ο , ως _μινρι _εεημιρου _, - λγ 6 _,, _Συμβουλιον Ιπ · Γ ( κασ « , _τρκιι λΙ · _ρα _ μηνι ' σιιι _ι . 7 ) Τω _() Ι βΙ »» ι ' «| Ανω , _αΙτουντων ιταβΑ _τΙιι . λ 'Α · ' νοικι αστρΙσ , _Β των Πανογι « τα < Κ Χριστοφ η · Γιω μιαν οΙκ ( αν - τ < οχ » σρθ { Μρα | μηνια ( 69 { , ¦ αντΙ Λ . ι—ι _Ο-ο , ω { μεχρι _σημιρον , το Συμρουλι ον _^ _ΙτηβΙκΓσι τρι _Τι Μρα _ μηνιαιαχ . , , ' . . _„· _, . __ . Λ _ _ΤηβοΟυνοι ι ΘΚΜ . ΔΓΡΓ <« £ 5 Ε 5 _τΩ 5 Η 5 Ε _ _Ε 5 _τΩ 5 _εΗ 25 Ε 5 ι _υΕ 525 Η 5 Ε _5 Ε 5 Ε 5 _τ _^^ _ΛΕΟΝΙΙΠΙΙΟΔΡβΜΙΟΝ _ΛΕΥΚΟΣιΑΙ ' ΑΙ ι ι : λ _ι _! ι > ιιι _ι / ιι ι _/ ΟηΟ . _Ιι αρι _ι Ιι ) ιΛ . · _ιο < Ι _(> ι ψιιι ι _ι ) ι λ _/ ΗΙο _νν _γωρ ιιγ π / 1 · ΑΙ · ι ) ι ( _μ // ι' Τ Ακχ Β . μβη Ιυ ν 11 ) 17 , Μ Ι _πρ ωτ , η κ «» _υε > π _« α _ρ / . _ιζβι κις - « . ς Ι . ΙΕι μ . κ . 'ΠλΙΜ ΕΙΣΟΔΟΥ : Λ ' υεαις : Δι ' ω'ο ρας Ι ) — Δι _ιι _γυναικαι _χ _αι ηαωια 2 ) — _2 ' τοαιιω _ι _ες εν οιο / Ι /] 2)—Ιι ' υεοις : Δι ' ΙαΑ _ηας 2 ) — Δια γυναικας 1 ) — _ΚΙ _οχ _ι ηρκι κιαυδου χ α προγρα _/ ι _/ _κιχ α δι ' _ινανια ι νΛ _Αγορ ιια _υανν ι ! _τιω τα ααψατιια 'Λη οελ , Τραοι , Ολν _/ ι ' _ρ ιιιιχ ος , _Κηρν _υι Οιζια / _Ι χη _ υ _, ' _ννυισ ιιοι _) 'Δ ρ / ιε _νιΗι ] ς Ν _οολαΙας . '/ ιη _ιο _>) ς Λ ιΛ ιουι η , η . Λ'η / _νι _' εΙ _' ι , _αΜ ψ ο ' _νς Λ / _η _/ 5 ιβ-, 6 ι , Καφ Ιι Μαζι _νο , Ιιευ _τ Π _η ζΑ _ρ και ΙΙ _Μ . Ρ Ο Υ . ΣΒΚΜ εν Α « ι » < ωοιι _( χ αι λ / _ι ια Ι ηηοορ _ομι » , Ε 525 Γ 5 _Εττ 3 _ιΗιΠ 5 _ι 5 ε 1 _ια 5 » 3 _ 5 ι _^^ ΖΗΤΗΣ 1 Σ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ζι ] χ ο > ' _χ αι προσφοιρα _' ι !»« την ινοικιασιν _χοΟ καλοκαιοινου Κι νηματΧιΟειι χο ου ι Πανθεον » μετα τ _ου ιν _αυχιΤι καφενειου δια & ι ' θ ? χη _εχπο Της 1 ) 6 ) 1948 , χον _αιηχοντος εις τον εν . Λε | ιεσου κ . Κοισχι _^ ν Β . Βρ ( _υργ «) _Αιδ »| ν . Αι . _Λτοοι _/ φοραι δεον ν < χ & το 6 ληθουν ριχρι χη 31 ης _ΛεκφΟ _ριου 1947 _χ ο αργοχερο _Υ εις χον κ . _Βεωργ _ιον Χ . Βεωρ- ι . _νιιλΛι δην _δδο Θεμιδος , α _(? , 10 , Λεμεσον . Α _» α χοι'ς _ιυ'ηιχεβους ιιρονις του _^ ηι _οολαιου οι 6 ουλο- ι ' -μενοι _δυνανχαι _νει οπευΟι _ιναινχπι . Ει Β το εν ' . Λεμεσιρ' _δικηγο- : ρινΛν . Β _^ _αιρειον του κ . 'Μ . Χουοη . ' _< [ α ) η ΜΑΡΑΘΩΝ '' 1 Ι Το ω ανω _ττολυτιλ _ι _ατμυττλοιον _αναχεορει ικ Λεμεσου || 1 την ι ) ην . Δεκεμβριου 1047 _« βτ' _ευβειαν δια ΠΕΙΡΑΙΑ , = Ι ΝΕΑΠΟ ΛΙΝ , ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ _Γεχομενον ιπιβα _τα και _ιμττο _^ Ι 1 ρευματα . Προ εξασφ αλισιν Θισεων . _αποταθ _ητε εΙ τον = 3 _Βενικον _αντπτρ ασωπον ιν Κυπρω : Μ Ι η . ΔΗΜ . Κ . ΚΥΡΙΑΚΙΔ Η Ν 1 Τ . Κ . ' ιοο-ΛΕΜΕΣΟΣ—Τη λ . Διευθυνσι : § 1 ' . _«] υρ ! Ι · _τ _» § - και πρ ο δλα τα γραφεια _Τσξειδιων . § ι Α γορ αζοντες μιαν μηχανη ν ι ! ΛΕΙ Ι , ΜΑΙΟΣ ΚΙΓ ΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ | / Υπο 6 ι 6 αζ € Τ € τα _εξοδα οσς Ι _} · -. Κασι αρ _ισ ματο 5 , _7 κρασιΟν ι κονιακ , ι ι _^ σταφιδ ων , πορτοκ _αλι _& νΗ κΛ _, π . _^ ΚΑΤΧ _^ 50 _«' τ _τ _^ ΠΕΝΤΗΚ _^ 17 Β _^ ΤθΤΣ Ι τ _^^ ' Λ _Ποτο ( θι ]' _Τα _αμβοω · : ι _ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ Ν ΒΤ . _ΛΑΝΙΤ ΗΣ _ΛΤΔ . ) ι ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤωΝ Ι ΛΕΜΕΣΟ Ν ι τ _^' , ιω , 'ιρ ' ιι 1 / ι 'ι 1 ΙΙΙιι _||)) ι | _7 ρ ι | β ' ιι | _0 ιι ι || Ι _) μ 'Λ -ι · , _· Λ ι | 1 ( » ' Τ Β ι . ¦ / . ,, ' ' · . Τ Λ ¦ Μπο ρειτε να εχετε ενα καλα Ι _^ Ρ _*^ κα _φε-γαλ α με τα ' _^^ ΝΕΣΚΑΦΕ _μΗκΙ _* βλαχας . _^ ΤΠΙ | . ) _1111 _]| . . ΙΤΙΠΙ .. _ιΠΙΙι .. ΙΤΙΒΙ _) ., Ι ! ΙΠι _, . ιΤΤιι Ι ,, ΙΠ 1 _ΙΚ . ιΙΙ Ι ι 1 _ι 1 _,, ι [ Ι _ΙΙ-1 _Μυα _^ _ιΕ . _^ _υυ 1 ] ι _.. 11 . > Ι Ι 1-. ι ! ΙΙΙι .. 1 ΤΙ 1 _^ . . _· Ι 11 _Ι · .. > ΤΙΙ 1 ι .. < ΤΙ _ΙΕ ] .. ιΙΠ _Τι _. Κυπρο ς -Αυοτ ραλια . Το ατμοπλοιου ιΚΑ _Ο ΜΙΚ » ι _ι . οοο τοννων περιπου βα αναχωρηση ικ Λεμεσου περι την Μην _Δεκι μ- ' ¦'·· : _βριον 1947 , κατ ' _ευβειαν δι ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ και Ν . ' . ' . ΖΗΛΑΝ _ΛΙΑΝ και βα 5 _εχθι 5 _εττψ ατα ΤΡΙΤΗΣ 9 ε- ' ¦ · σεω μονον , ' . [ : δια ΦΡΕΜΑΝΤΛΗΝ Λ . 80 ) μετα κλ { νη _$ :: _ δια ΜΕΛΓΟΥΡΝΗΝ ' Λ . 86 ( - και :: δια ωΚΛΑΝΤ ( Ν . Ζηλαυ δΙα _ι ) Λ . 95 ) _τρρφι ) 5 . _ • ΟΙ _ινδιαφερ ομενοι δεον να _αποταβωσιν ΑΜΕΣ _ιυΣ _^ δια _κρατησιν θεσεων και λοιπα _ττληροφορ _ιαι _ττρο '' του Βενμ < ου Πρακτορα Κυπρου * ! ΝλΥΠΑΙ _λΚΗΝ ΕΤ ΑΙΡΕ ΙΑΝ ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΤΑ . Ι ! _ Ταχ . Κιβ . 4 6 ΛΕΜΕΣΟΝ Τηλ . ιο 6 : ! ·· η προ τα ιξουσιοδο _τημευα Βραφει α _Τσξειδιων . | _£ ι _^^ . 4 _ιιι _^ ιΒ _» ιΙ _ _^ _ΓΗΓΠΓΗηΜηΓΜηΓιΗΜΜ _Η 0 ΓΡΜΓΓ 8 ( Ηη « . ' Ε ! _^ ~ _^^ _Ζιι _^^^ _@??« ιν _4 _> Ι _«?* _8 * ΓΙ Ι _^ κ Γ β _λΥιΓ _^ ΕΙ 11 —— - _^ — ππ % 00 _^ - Μ _ΥοΒια 555 = ΞΞΞΞ 20 _ιΡΒ 2 / - _ΞΞΞΞΞ Ι ¦ > - ¦¦»¦« . ¦«¦«¦¦ » - » - _»«» »¦> - _¦» ΜΙ Μ > 4 _ΙΜΙΚΚΚΙ ΙΗ » Μπ _ξεχγατ 6 ΤΟΝ ΧΟΡΟΝ - _ΤΟΚ ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΩΝ _νΑΙΧΜι ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - : ! : 6 Δεκεμ βριου-Αι θουσα « Ια _βου » ¦ _* _+ _· _++- _*¦* _+ 4-Φ _++- _+ » _- ¦ _- ¦ - _¦¦ - » - ¦ - ¦¦¦ ·¦ - ¦ - ¦¦ - _»¦»¦·» _- ¦ - ¦ - ¦ » - _*·» _- » _-4- · 4 - » - »>¦ | | | | | | | _ιΙΡβ η ·* Βυ α Εττ ! τοι ? _ατμοττλοιου « ΑΚΚΑΙ / 5 Λ » _εφορτωθη η κ 3 νεα _τταρτ _1 $ μα τη _$ ' _^ _τ / _υοστι | 5 και ασυνα / _ωνιστου Κ 3 . ' ι- ει ποιοτη τα ΜΠΥΡΑΣ : Η 001 _ΟΕΝ ΤΙ _6 ΕΚ _ΙΑιιΕ _^ , Ι 3 και _παρακαλοΟυται οι _εδξιοτι μοι _ττελαται μα _$ υα Κ 0 μα $ διο _βιβασουμ απο τωρα τα $ _παραγγελιας των . Κ 3 Κα & Γ & _λΙ _· η _ριχ _λαμα ηε _$ ιτ % ιυε _ι . ° Οσ οι [ θ η τιιν _Ρχονν δοκιμασ ει _^ δμιλονν πεοι _^ 3 σ χη ς _ανωτεβοτη χ ος χ _-ης . Κ _^ ΟΙ απ _οκλΕισ _τικο ι αντιπρ οσωποι και _. _εισαγω _γει _ : 3 _^ Β . Ε . ΓΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 3 - Αεμεβ ος—Λενχ α > αΙα . Η Το α ) π ΒΕΩΡ ΒΙΟΣΙι } _αναμενεται εΙ $ _Λεμεαε » ν Χ περι την 7 ιι ' ν χρ _ιγ _, ονχ _ος Χ ηρες _ενιφιιρτωιιν ? χλ αναχω ρει υια Πο ρτ Σαιτ & Αλεξανδ ρειαν _δβχομ & νον _ενιηορβΟμανα Ι Δια ττλη _ροφορια ι _αιτ οτα _Ο ητ β προ ? τον κ , Ι Μ · ΓΩΝΙΑΤ Η Ν . , ' Κ , _81-Λαρνακα _-Τηλ , 73 ΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙ ΟΝ Τι > δι ») ι * . αβκι _> 0 _& ν « ρο _^ Οες νι > ιι . θ 5 ν . εΒ » _ιον — τ ?> ( οποιον * υ > ς αναφερει _αν _ιελει _τ _^ _ι εισ _^ γ _^ _-ιε , _· κ 3 } 5 α _& _τοδ _εχΟεβεως ο εντ . ι _' _ενεκο _^ Ει β * _γγελ _* _$ 5 χ . : _& - £ ) , ιος ΜΙ * _ι > λ { δ * ι ς , 0 * _Οκ _απιαΟι ) ει ς ν < ι _· 1 * . θ * _κχι θα , _βημ . _θαη & _υΟγι _« ρι » της _ληξεα > _ς _ιο _& « α « ρυν _$ ης _ειτο _υς' ως Α « ΙΙερε ' _83 _φη μεριΠων , _υι-6 λ _£ ων και _Τυπογραφειων Λια _^ _ος του % 0 Λ . _ν » _ι _κα . τΛρ _· γα _υι _Αενων -: ων ηδ *) εβχ ιυ _· ν : ων σχετικων νο | ι . ων — ανα . ι ι . _φε . ο 6 <) τητω _ς _« ερ & ε / _ει _ουοιωδεις τρο _ποποιησεις _^ 5 _αναφερομενης ει _ξ ιι _{» ν _3 Ε _' _ιι « ιι _ιν νοιιιοΟεα _ιας ν . _αι _ειδεκως _κοτ . τ « . ρ · _^« 6 : ! Βας : _^ ι _Λταξει _-ς _βκεινα _^ , 3 ια .. των _οη οιων _η _^ _Ι 3 _& τεΧεα _^ _ι * η . _ ε _^ δια _^ _οεουτων _βξοι ) β _6 ι 5 ν- _ ω στε ν * δυναται , κατ » _την α _^ _εξεΧεγχτ _ον κρ £ ο _ςν _νι ι 5 _§ , να ¦ ¦ ' 6 γ _% μ 9 ' _βΙ _& _£ > ' 8 _ρ & « _ρΟλ _^ τι _χ ων' ειτε ' δεα . _κατοεοταλτι _νιων ι Αετρων , ο ρυθμιστης της ζωης τω ν _εφημ . ερ £ δων . _^ ι · Λβδ 6 χ οιΙι 6 λον , _^) _λινως ι _} Α . Ε » ο « ροβωρι · _νο < 5 Κυ βερνητ ης κ . _ΤΒερνμ . « _ουλ _)> , ει ς τας _-προχΟεσινα _ς ε « _1 του νομοσχεδιου τουτο _ι ανακοινωσεις τον « _ρι > 5 ' 50 _^ 5 α , _ντι « ρο βω « ους το > τ _· _5-ιι 6 χ _>·| ε _^ η ρε την αημ . * σιαν των _εΛερ / _ομενων εις _^ η ' _ν- _^ _'ιο _^ _οβεοιΛν _^^ ' _ροπιΜ Ο _^ _ηββω . _νβ . _αβφαλως : δε _^^ ν _^ 'ι « να μ . ενγι _αντ ατ : οκρε βι . ν _εις _τι _ιν-υιι ' α _, υτου _^ _ενοιλεννιν ειβηγη _^ _βν , _, δ « ω ς _υ Τυπος _ζητη βη ' _^ ην : _βννβχι _αιν _του _υφιβτα _ι » . £ _νον _συατημ . α . _τος ' , ε « _3 _τ . ν 7 _* 6 β 0 ανετ » 6 α _3 _ον * ι * £ αν να εκη _^ _ιι ρωβη τ _δ κα · _6 _^ _λ 6 ν τον οινε _υ _'ιων σημερινων « _εριορισμων . _^ _ιιΙ 'Μ- _ελβοΟερια . το _$ _Τολο'Ι , 6 . οποιο ς - ε ? 0 ι · _βταν βιςνι 4 . ς _φιλελευθερες χωρας ναι ονομ . α . _ςε » _^* _θΙι !> ς η τεταρτ _η των _εξουσιων , _υηη _ρξε καΙ _^ _εΙ-¦ ν * _ο η ) 6 _Λβικωτε ρα των Ατομικων ελευθεριων , _τχςιΛιΒιο _ιας _ειη _βφαλιαχν οι _πολιται « επολι . τι _· _«[ ι , ενων _^ : '* 5 * 1 ' ευνθ )| ι . ουμε * νων _πολ _& τειων και _^ μονον νΛΟεοτω _^ χ ' _φΛοοβτικα , ειτε _μαυρο . ειτε . ερ > - _υρα , ' . _εξ'η φ ανι _^ , _*^ « . υτη ν , _^ _βιτως ν . * 1 δλας τοις αλλοις '' « ολετι ι »« . ς η α . τοι Αικα < _ς ελευθεριας των ·«>«! _αυι ων τ'υ ρα . ννηοεντω ν η τυραννουμενων λαων . 'βς γν ωστ ? ) ν δε . ν . _» 1 εις την Ι _£ υπρον _εκαχοτιΟι _- ηθη η _ελε-υΟερι _ιι του ' _ΤΡυπου ει ς « εριοδο ν , κ <* - _< ι « την ηιΜκαν τ ? _ι καθεστως , υ « ηρξε , και _τυηοις _καΙ αυοι α , αυτ αρχικυν . Λιολονοτι δε δεν δυναιται τις να ισχυρισυη δτι η κατα τ » τελευταια _2 τη ' μετα _^ ειρισ βς ' το _ 5 Ι _41 υ « ριακοι 5 _Χυηου _υπαρξε « ιε _οτικ η , εν τουτοις , φρονουμε ν δτι ητο _« _λιον καιρ _ος ν ' , α « _οδο _05 ι ει ς αυτον η 4 λευυε ,-ρια , τη β _ οποιας εατε ρηΟη δια νομοθεσιας ανελευθερ _ες και δυναμενης να κατα βτη _εξοντωτ _ι _· κνι διλ της ενδεχομενης κακης χρησεως αυτη ς υιιθ : της _'Κκτελε βτικης εξουσι ας , η οποια , παρ α _ιτα ντα κανονα δικαιου , καθιστ ατο διαδικο ς και δικ αστης ι , _εις τοι ς « _εριπτωαε _βς καΟ' ας ε-« ροκε _ιτο να κρινγ _) , τα ς κατ ' αυτης ε « ικρι αει ς του _Τυιτ ου . - * - ¦¦ _: ' 'νηο τοιουτων σκεψεων α γ ομενοι , _ετι ιδο · « _μαςομεν κατ ' αρχην τι _» δημοσιευθεν « ροχΟες _νομοβχεδεον . _© α ηΟελαμεν _ι _υμως , να ε _« ιτρ α * « η εις _ημας να . « αρατηρησωμ εν , δτι δι _ατα _ζεις τινες του : νομοσχεδιου δεν αντ _«« οκρ £ νονται πληρως ηρος τ οι > ς σκοπους , τους _οηοιοος φαιν * τ β . ι ' _«« ιδιωκον . 'ιις ετδνι βε , _και η : Α .- ΙΓ . - ' , υ _προσωρι νος _ΙΙ . _υ 6 ερνητης δυο ειν αι αι δια του νομοσχεδιου ει . αα , νδμεν * ι υ « _ερ _τοδ _ΤΒυηου ου » βιωδει ς διαταξεις , ητοι αφ' ενδς μεν . δτι δβν θα _απαιτητ αι 6 ι . δε « α του ' Αποικιακου Βραμματεως « ρο ς ικδοαιν εφημερ ιδων και αφ' ετερου δτι η _4 ναστ 6 λ 5 _) ιη , _παυσες της εκδοσεως αυτων Οα υπα γεται ει ς την δικ αιοδοαιαν ιων Αικα · ( ιτηρ ιων και ουχι , ως < ιημε { ιον , του ' Λ . * _οικια · νου Βραμματεως . Της πρω της , _δμω ς , ο σκο _· « ος αναιρ _ειτα β εν μερει δια της διατηρησεως _Λου Οεαμου τη _^ ς εγγυη _βεοις , _αυξανομενου μα · λιστα του ποσου αυτης . ΕΣναι ηλανη να νομιζεται _δτε η _εγγυησις δυνατ αι να χρη _οιμβυση ως ανασχετικος φρα γμος εις τον _Λσκοι-. ον _και _αδικαιο λδγητον , πολλαπλασιασμ _ων των εφημεριδων , « _κπλη-πομεΟα · _Γε , πλ · ηροφορουμενοι απ _^ οχετικην _ιηλωσιν της Λ . Ε . του Κο _βερνητου , _' δτι υπ _^ _ρ'ξεν α _« 6 του 1 _ι » Λι > ειαηγησις οκ μερους αυτου του Τυπου περι _αυξησεως _< ιθυ ποοου της εγγυησεο » ς . Τοιαυτ η _ειαηγηαις _Ιι υναται να _ατιΟτολμηΟ _γι , £ φ' βσον δ Τυπος θεωρει εαυτον μονον ως « Ικονο μικην επιχειρη _βιν ουχι 54 _και ως _Γημδσιον λειτουργημα . « 1 » ρονου Ι « ν , « _ννεπω β , δτι ο Οεσμδς της εγγι > ησεω _« , βι ς ουδ & μιαν φιλελευΟ βραν χωραν υφιστα μ _»· νος , _54 ον και « _αρ ' _ημιν να χατ « ργη ι ) η . _Λιυτι , ανω . ουδεν » _ενπλη ροι _« τρακτικο ν _ηκοπδν , _διδτ ι _τι » ν αριθμον των εφημεριδων ρυθμιζει το αν *« γνωστικον κοινο ν και ουχι η υπαρ _ξις η μη _4 γ « _γυησαως , απ «> _τ ( ελει « ροφανως _προληπτικ _ων πκριορισμ ιιν της ελευθερ ιας του Τυπου . Της δι Γευτ _ιρας ουσιο ') δους διαταξεως , δ & ' _* ς η αναατολν ) η _παυαις των εφημερ ιδων εναποκ _ει-< ιαι _, _βις την κριαιν των Αικαστ η _ριων , δβν επιτυγχανεται ε « ιαης 'Λ προσδοκω μενος . σκοπδ _ , εφ' Οσον τα _ελικαστηρεα * δικαζοντα αδικηματα το » Τυπου , 0 α ειναι υπδχρ _βα να _εφαρμυ _- ΓΟον _« _οενικην νομοΟ _εβιαν _εις _τλν οποιαν , ως γνω βτδν , περιλαμ _βανονται ακομη διαταξεις _ΟεππιαΟεισαι βΙ _§ _εκ _βινην , ακρι _δω ς , την π _βριοδον , κατα την _δποζαν και υ Τυπος _ευρισκετο _απι _στερημενος _παντος Ιχνους ελευθεριας . 'Λ-« οκαΟαρσις · ζ _? η ποινικη ς νομοθεσιας απδ τα ς διατ _αζεις , αι ο _« οΖα ι ετεθησαν £ ν ισ / υι _ειβ πιριοδον _ανωμαλιας γενικης υπο καΟεστ _ιοτων « υτ αρνινων , ευρισκομενων εις αντιΟ _εαιν πρ ? _ις το πνευμα , _τΛ οποιον _μαινεται ν » _Π ιεπη τους _ηνιμερινους συντακτας του νομοπχεδ _ιου , * ινοιι αναγκαια προυιιδΟ _εσις _Πρ α να _επιτελι βΟ _^ κατα τ ροπον _εξυπηρετουντα τδ δημοσιον συμφερον η αν ατιθ _εμενη ει ς τ _* α _Λι κα * ιτηρια αρμοδι · _Λτη ς να απ « φ * ινων _ιιαι δια την αναοτο λην 1 η ηαβ · σι ν εφημεριδων . ΙΟιιΙ « λεον _ε « ι 0 υ |» _, ο _0 μ * ν να « αρ _ατηρη _βωμεν ι _$ « η διαταξι _ι , καυ 1 ην τα Αικαστηρ _ια , εν _πβριητωσε _ι _χατ _βιδ _ικης _, _δυκαιουντα _ι αντι τιι β με / ρι τριετι ας αναατολης της εκδοσεως της _εφημερι δος _, να επι _βαλουν δρους _Πια _ι ην βκδο _σεν της , _εινα _ι τε λειως ασαφης και ως εκ τουτου 4 « _ικιν · _ΙΙυνος . ' _Κπειδ η δ ! δεν πι βτευομ _εν δτι μεταξυ ' _, _ι » . Αν δρων τουτων Οα _ιχουν _υπ ' δψε _ι αυτων οι π ' > ντ » Ητ α » _τοΟ νομ (» σχ * δ { ου λογοκρι _σιαν _$ ι ( λ · ι , _α πιεστικα μετρα , * 1 _σηγου _ι _» . * 0 α 5 ) τε _λειαν α _· « αλ _ει _^ 1 _* Α διαταξεω ς τ _* υτη β V » : *<* _Οορ _( ημ _^ των δρω ν , τους Ληοιους 0 α βυνατα _ο , * ν _-ΓΟεαυ-^ _ιι βρ _»« τι ·> _σει , να _εηιβα _^ _λη το _ιΑι καστηρ _ιον . ' ιι _βριοριζιι _μιΟ α , _ετιι , τ ου η « ρδντος . * _4 ς _τλν _διατυ _^ _ωσιν των αν ωτε ρω σκεψεων μας , _« ις _τλι _οποιας μας ωδην *}«* ν αφ ' _Ινδ ς μεν η εκ του « ια _ρελΟηνταα πειρα » αφ ' ετερου Π * η προ > _υεβι « ν * συνι * λεαο ) μ « ν βις την Αρ _' _βιω 'ι ιραν ν , _αΧ _4 ηω _^· Χ _· ητε _ρ « ι ν _βια τον _τιιηην _Οιατυπ _οβιν νου 0 ! ΜΟνΣΟνΛΜΑΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑ Ι ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ Αι Α ! Ν Α ΜΑΤΑΙΩΣΟΥ Ν ΤΗΝ ΑΙΑ 1 ΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΣ Α ! ΤΑΡΑ ΧΑ _» . ΕΤΤΕΞΕΤΑΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝ • ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 ( Ρω'Ο _τιο χπι ΓΓΟ Ο Τπα τ ος Αομο _βτ » Ι τ > _ι Παλαισ τινης , Σερ 'Α > λον _Κανιγκαμ _και 6 Διοι-. ν . ητης χων ιι _» Π αλαιστινη _Γρεχχανικων Δυναμεων , _ΣχΟα τηγ ο _Μαχ ., Μιλλαν , _ε _/ _Τιθεωρη σαν . την _ηεριοχιιν εις _χην οποι ι ) σαν εις Καιρον , εις ε ' νδειξιν διαμαρχιιριας , ναι ωδευσαν προ ς χα γραφεια του Αραβικοι » Συνδεσμου , ( ομιλησε δε προς αυχους ο Βενι κος Βραμμαχευς χου 'Αρα 6 ικο _Ο Συνδεσμου , Ασαμ Πασα . · . Τ 0 Γασιλευς της _Τπεριορδανια ς , Ι μπν Σαουδ _, εζηχησεν απο την υιον χου και χον 'Τπουργ ον ' χων ' Ε ' ξωχερικων χι _ ς χω ρας δπως επι ' στρε _»| ιουν Ις Αμερικη ς , ' / αι ακ _ιριι > - σουν χην _επισκεψ _ιν χων ει ς χην _Ουασιγκτων , δια να εκ-I ¦ » 4 « _> < ¦ _»»<«»>»>«¦¦ _φρασΟιι η δυσαρεσκεια χης χωρα του δια χην σχασιν των Ηνω ) ιενων Π ολιχειων . Οι φυ λεχιν . οι αρχηγοι -χης χωρας εθεσαν , λεγεται , εαυχους εις χην διαθεσιν τοι 5 Γασιλεως δια να σωσουν χην Παλαισχι-Υ _' ΙΥ · - . . ' . _ . .... . ' ι . ' . 'Ο Σαιν _τ _Βιουσουφ Αλαχχα _, δσχις θεωρει χαι . δ κυριος θριιοκευτικος αρχηγος εις το • Ιρακ ε _! ς ανακοινωθεν χου λε : γει : « Διαχασσω ν . _αθε Μουσουλ μανον ικανον να _^ ρ _ερπ _δωον να πολεμηση _ν , αχα της αδικου επιδρο _μης χων Ηνωμενων Ε-( Η'ων _καχ α χης ιιαλαιστιν _ιις » Ταυτοχρονως δ Αρχιρα 66 ινος χθ 5 Ι ρακ , Σασδν _Κεχοδρι , εις δη _)^ _ιι σιν χοι ? λεγει δτι δεν -θεω ρει διν . αιαν χι _^ ν αποφασιν χων Ηνω _^ νων Εθνων και προσθετει δχι οι Εδραιοι χου Ιρακ επιδυμ ρυν να _Ιξακολουθι ' ισουν την συνεργασιαν χων μεχα των Αραδων χου Ιρακ . Το Γ ρετχανικον , 'Τποι _ιργει-, ον χων Αποικιων _επε 6 _εδαια > - σεν 3 χι σημερον ε < πιμειω _& Β | σαν σο 6 αραι _χαραχαι εις Αντεν χο _ακροχαχον _ατ / _ρον . χης Αρα 6 ιος > το οποιον _ευρισκεχαι . υπο _ΓρεχΧανικην διοιν . ησιν , ως « προχεκχοραχον » . Το _* Ανχεν _ωιεκοπι ) ενχελως απο τον εξω κοσμον και δ κατ ' οικον περιο ριοιιο ς εξακολουθει να ισχ υ » α πο χη 3 ης Δεκεμ β ριου . 'Ανεκοινωδ η επισημω ς δχι . δ ¦» »»»» _»»¦«» - »« < ¦» > _»«<» - » Γ ρεχχανο διευθυν _χης χηςΝΑ ΑΦ 1 εις την Χαιφα εχραυμα τισθη και εις χων Εδραιων υπαλληλων χου _εφονευθη υπο α _γναχιχων _πυροδοληχων οιχινε ς ιπεδραμον καχ α _χιις _αποβηκιι ς ΑΝΤΙ Π ΑΛΟΙ ΔΤΝΑΜΕΙΣ Η Αγγλικη Ιφημερ ' ις « Τα ιμς » περεχει σημερον πληροφο ριας ηε 5 _Ι χου / αοιθ μου των σχραχιωχικ ων η γενικω ς ικανων δια μαχην δυναμεων Εδραιων και Αραδων . Κα χα χας υπαρχουσας πληροφοριας , γρ αφει η εφημερι ς , οι . 700 . 000 Εδραιοι χης Παλαιστινης περιλαμ βανουν μεγαλην ( ι ναλογιαν ευρωστων νεων . Η _ιΧαγκανα » , διαθε χει 80 , 000 _εκγυμ ' ναομενους ανδρας . Η Ιργκουν _Σδα'ι 'Αεουμι , 5 , 000 κα ' νη Σχερν 800—1 , 000 & νδρα _ςι Διαθεχουυ Ικανου αρχηγον > ς _και δι ' ιιεροπο ριαν υα _ιχουν να _δασισθοΟν εις προμη θειας εκ χθυ _εζωχερικου . · Οι Α ραβ ες _Αιρ' ετε ρου δεν εχοιιν 6 _μοιογ £ >' ~ _« τ ρατο ν . Η Αιγυπτο εχει δνομασχικως 50 000 _σχραχον , δσρς Ουσιασχικως ειναι μικροτερο και 150 αεροπλανα . Το Ιρακ . εχε ι οτρα τον 30 , 000 Ειναι ο καλυ χερο ωργανωμενο ς _σχραχος , Το Ιρακ διαθε χει επι σης χωροΒρυ - λακην 20 , 000 και 50 αεροπλανα . Ο Συριακο σχραχος ανερ χεχαι ε ' ι 10000 κα ι η νωοοφιι λο _« η εις 9 , 000 και 20 αεροπΛα να . Ο σχρατο ς χου _Λιδανου ειναι 4 , 000 και η χωροφυλακη 2 , ο 00 . ΙΙ Σαουδικη _Αραδια διαθετει 13 , 000 στραχον και _πβλιχοφιΑακην 12 , 000 . Ο σχραχος χης 'Τεμενης δεν _εινβι υπολογισιμο ς . Τα μελ η χης Αραβικη ς Λεγεωνος της _'Τπεριορδαν _ιας ανερχεχαι ει 5 —6 , 000 , οι δε Αραβες χης _ΠιτΛαιστι νης _διατεινονχα _^ δχι διαθεχουν 20 , 000 νεους οιχινε ιιναι _Ιχοιμοι να _ριφθοι _' ν ει την μαχην . Λαμ β ανομενου υιι ' ο ' | _'ιν δχι 6 _'Αραδικο σχρα το δεν ειναι καλως ωργανωμε _Υο . Το σχεδιον περι _εισδολη εες Παλαισχινην ειναι ευκο ? . ω _τερον να το _φανχασθη κανεις παρα . να χο εφαρμοσ _]) . Εκρποσωπο ς χης Αι γυπχια κη Κυ βερνησεως εν Λονδινω εδηλωσεν δχι καχαφ _θιινουν ει χα _'Αραδικας ΒΙ _ρεσδεια _αιχησεις απο Γρεχτα νου αςιω ματικου χου Στραχου , Ναυχι _κου και Αεροποριας , οΤχινε ς υ Λ )) ρεχησαν κατα χον πολεμον και οι δποΤι > . ανχιχιθενχαι εις την _αποφασιν χων Ηνωμενων Εθνων προς , _Λιαι ρεσιν της Πα / . αισχινηΒ . δ τι τ < _ισσοι · χαι ει ς χην _δια-Πεσιν χων _'Αραδιον και αι _αι χησεις τι _ον _αποσχελ-Λονται _ει ς Καιρον . Το Συμ βουλων Ασφαλεια ς ι ) α ασχολ ηθη με το Π αλαιστινιακον χην προσεχη _^ Τρι χην . 'Ω ς γ _· ωσχον η 'Επιχροπη δια την Π αλαισχινην 0 α χελη υπυ χην ελτολην χου Συμ βουλιου 'Λοφολνειας . _^· ¦ Την προσεχη εβδομ αδα ανα μενεχ <« επισης _Γρεχχανικη δη _λωοι ς _επι χου Π α ? . αισχινιακου . 'Εγνωσθ η _χοιρα _'οχι ηεπιθε _σις καχ α τη ς αποθηκη της ΝΑΑΦΙ εις Χαιφαν εγενεχΟ δια κλοπην . Ει ς Τελ Α 6 _ι 6 . _εσημειωθησαν επιθεσει ς υπο Αραδων εκ χη ς γειχονικη Αρα βικης πολεω ς χης Βια φας . Η επιΟεσις _απεκρουσΟ η ι _> πο χης Χαγκανα . Λεγεται δχι . εφονευ θη _εις Εβραιος -και δυο ετραυματισΟ η σαν . Οι δε Εδραιοι ισχυρ ιζον χαι δχι οι _Αραδε επιδρομει υπεσχησαν βαρεια απωλεια ς . Ε : _ς Καιρον παρα χην απαγορευσιν χη ς _κυδερνησεω εγε νεχο συγκενχρωσι 40 , 000 Α ραβουν ει ς το μεγαλυτερον Μουσουλμα νικον τε μενος εις ενδει _ςιν διαμαρτυρ ια ς καχα χη διαιρεσεω ς . Επισ η εγενε χθ πιιγκενχρωσις δια μαρχυρ ι-« ς . _και εις Λ ? . ιξανδρειαν . Βι τχ « ι ανχιλ ηπτον δτι η « υ _νεδυια του _Αοαδι κου Συνδεσμου , _ι _μις ι . _Β-οοκειχο να γιν _η ει Καιρον χην προσεχη Λευχεραν , ανε 6 ληθ η δια χην Τετα ρτ ην ινα _δοΟη καιρος ει ς _χΟυς Π ρο ) ιΗιπουργους και ' χους Υπουρ γους χων Εξ _ιοχερικων χων μελων—κραχων ν « παρασχουν . ΨΥΧΡΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛ ΛΙΑΝ ΣΥΝΕΧΙ 20 ΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΑΞΕΙ Σ ΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑ ΜΠΟΤΑΖ ' ΛΟΝΔ _ΙΝΟΝ 5 ( ΡωΟτφ και ΓΓΟ)—Ε _( 5 _ΒαλλΙαν _σιηκχ _ιζονται αι _ττραξει 5 βια και σαμποταζ . _Χθει την νυκτα εσημειωθησαν σοβαροι συγκρουσει μεταξυ απεργ ων και αστυνομια . Η . τελευταια εξελιξ : _ εΙ _ τα _αττεργια ειναι η αποφασι τη Εκτελεστικη 'Επιτροπ _ιΙ _ τη Ομοσπον 6 ( α δημοσιων υπαλληλων δπω απορρ ι _ψω τα _κνιβερνητικα _προτασΕι _ περι _αυξησεω των μισθων . κα > _δττω _ κηρυξι _) . . _αττεργιαν - διαμαρ- ' τνρ _ια 6 ια την προσεχη _Διυτιραν η Τριτην . Η αποφασι _ιμω _ _ιληιβη δια ψηοων 27 8 ναντι 23 _μι 7 αποχα . — Ε ν _ι Φ μεταξυ η Ανω Γουλη τη _ Βαλλια συνερχεται σημερον δια να συζητηση τα νομοθετικα μιτρα κατα του σαμποταζ , τα * οποια ινενριβησαν χβι υπο _ιη Ε βνοσυνελευσεω . Ο κομμουνιστη Βραμματευ _ τι _] Βενικη Ομοσπονδια Ε ρ · • _νιχτ Ον _εκαλεσεν ειδικην _συνεδριαν σημερον , αλλα 6 ιν εγνω · σΟησαν λεπτομε ρεια ι των θεματων , Ηδη λειτου _ογοΟν τα εννεα δεκατα του _σιδηροδρ _ομικοΟ δικτυοι / , ι οι 64 _υπαλληλοι καταστηματων των Παρισιων απεδεχ Οησαν του δρου , _οιτινε _ττροσεφιρΟησαν ' ιΙ αυτου . ΑΙ _ττερισσοτεραι ταραχαΙ εσημειωθησαν ει την _πιριονη _, ν τι | Ριριι ρα , η Γε Μασσαλια εξακολουθει να ειναι το _κεντρον των ταραχων , δπου _ιγενοντο _3 οο _ττβριπου συλληψε _ι , Δυτικω των Παρισιων _ισημειωΟη συμπλοκη _τιι αστυνομια μιτα των απεργων οι οποιοι _ιπεζητησοτν να καταλαβουν τον ηλ _« - κτ ροπαραγωγον σταΟμον , ιΙ _ιτε ρον _6 ι προαστειου των Παρισιων οι απεργοι , υπδ την ηγ _εσισν κομμ 6 « νιστ _9 θ . δημαρχου , επεχει ρησαν _Οα καταλαβουν τ 6 δπλοσιασιον τη περιοχ η Πλησιον τη _ Μασσαλια δυο _αττιργοΙ _εφοΒιΟΟησσν « Ι συμπλοκην προ καταληψιν τοΟ σιδηροδρο μικου σταθμοΟ , Πλησιον χη Τουρ _ΙξετροχιασΟη _τραινον , αλλα 81 ν υπηρξαν 00-μοτα , Ο ανταποκριτ η τοΟ _ρσι ιο · σταθ μοΟ τοΟ Λονδινου μιταδι _διι _ικ Παρισιων δτι η _ττλιιονδτι ) _ των εργατων _ικιΟυ _μιΙ να _ιπιστριψο ( Ι τα εργασια , διοτι δεν αρεσκεται ει τον ικφοβι _- σμαν και Ιδιω · μετα το σαμποταζ κατα των τραινων . Τα τελευταια γεγονοτα , συνεχ ιζει , καταδεικνυουν δτι υπαρχουν ασυνειδητα μαχητικα κομμουνιστικα στοιχειο δπισθεν των _αττιργιων . προσθετει δε δτι το Κομμουνιστικον Κομμα Εδωσεν οδηγ · ισ ει του > _σαμιτοτι ρ , ο ! _οττοιοι συλλαμβανοιιτα _» υπο τη ! αστυνομια να καταστρ εφουν τα δελτια των , τα οποΤα { _μπανιζουν τουτου ω μελη 'ιον Κομματο . ΟΙ _εξτρεμιοται , παρ α την αποτυχ _ιαν των εΙ _ την Γονλην _, προτ _ιΓενται να συνεχ ισουν , _ιι τον ανωτατου _βαδμαν την εν Βαλλια ανωμαλον κατασ-τασιν . Σημερον η αστυνομια ε ! Παρισιου _επεκσλεσθη την _στΛΕρνασΙαν τοΟ κοινοΟδια την εκκαυα ρισιν _αΙχμηρων σιδηρων , -ια οποια εσκορπ _ισθησαν εΙ τα οδου ,, δια να κατσστ ρεφωντο ι τα ελαστικα των αυτοκινητων . ' .. Χ 9 _ι την νυκτα αγνωστοι Ιρ ριψαν _βομβαν κατα τη οΙκια _ του κομμουνιστοΟ _ηγιτου κ . Τορεζ . Δεν υπα ρχουν θυματα , μολονοτι η οΙκια . υπεστη μερικα ζημια . Αργοτερον οι κομμουνισται ανεκοινωσσν δτι η βομβα ητο γερμανικη _, _ _κατασκευη _ _. _, _, ιΗ αγγλικη : εοη 1 _ιιρ } _ι . « _'Ημερησιο _ Τηλεγρα _φοι » _ γραφει ' _£ ¦ . ' « Το _οτποτελ _εσμα _τη · ιν Βαλλια : διαμαχη ειναι σημαντικαν , δ ' _χι _ μο νον δια την Βαλλιαν _, αλλα και δια _τον κοσμον , Η ηττα των συνωμοτων _, θα _ _ιΒνσι μεγαλη τιμη δια του Βαλλου , οι δποιοι ασφαλω απεχθανονται την βιαν και , την καταδικαζουν . Ο δρομο δμω δεν ειναι ευκολο » . _»¦¦¦*·¦¦¦»¦ ¦¦» - ¦ » _*>** _<«!« ΕΙ την περιοχην του Αρρα _ 15 ανδ ρε ωπλισμενοι με περιστροφα ανεκοψαν την _αιιαξοστοιχ _ιαν _τη _ Λιλλη και ηνα γκσσαν τον οδηγον και τον φρουρον να κατελθουν , ενω αυτοι { σβυνον του λεβητα τη μηχανη . ΕΙ Γαλεν _ οι απεργοι εξακο-ΑουθοΟν να κατε χουν τον σιδηροδρομικων _σταθμον . ΕΙ την _Μασσαλιαν , μετα την αποστο _τ _λην ιο οοο αποικ ιακων _Βαλλικων στρατευματω ν , εξεκαΟαρ ισθησα ν τα οδοφραγμ ατα και η καταστασι απο _επισιτιστικι _ι καταστασΕω ιβρλτιω _θη . . Ο υπογειο σιδηροδ ρομο εΙ Παρισιου και αι ταχυδ ρομικα ! υπηρεσ _ιαι λειτουρ γουν σχεδον κανονικω . Τρια σωματεια , τα οποια κατηλθον εΙ _απεργ _ιαν δεν τυγχανουν μεγαλη υποστηριξιω _ ιι την απεργιαν των . Αφ' ετε ρου οι διδασκαλοι , οιτινε απη ργουν , απεφασισαν να _εττιστρεψουν αυρι ' ον ει τα εργασια των . Αντι πρ οσωποι τη Βενικη Συνομοσπονδια Εργατων επρο _κειτο να συναντηθουν σημερον μετα τοΟ κ . 'ιυ ριολ . Ο σοσιαλιστη ηγετη κ . Μπλουμ , _ει αρθρον του εΙ την « Ποπουλαι ρ » _χαρακτηριζει τδ κΟμα των βιαιοπραγιων ω « _γυχρ αν επαναστασιν » . Εκπροσωπο τη Αστυνομια ε ! ΣαΙν Ε _τ ιεν διε ψευσε την _ειδ ησιν τη « Φ ραν Σουα ρ » _, δτι η παλι ευρισκεται υπο τον ελεγχον των απεργων . 0 Φ 0 ΝΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΚΑΤΕΑ 1 ΚΑΣΘΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Την · Π ην π . μ . _βοαν τΠς χθες τΛ Κακοι 'ργιοδι _χειον _Λενκωσ _ια _εξιδοιχι δια τοι ! ΒΒ _ρη _^ _δοοιι του χ , _Ουι _λι , ιαμσον , 'Ειρετον , την _Λπιιφασιν του ιΜ ι η ν , _τιιδιπ _εως τοΟ φονοιι τοΟ ΑοιιΡνιο _' 1 _Τζωοτζ Κω _ατανιιΙν _, 6 ια τον οποιον ν . _ατηγορειτο _ιτ _ιχ ΤυμΟο » κοι μετεπειτα . κατοικος ΒΙαλλονοιωτ _ια · σης , 20 ετης Π _αΟλος _ΚνριΛχον , _ΒΙπισιοατος . Το _Διχηστηοιον ( _IΠΕφονΟη _ιιτ ι _πυοκειται _^ _πεοι _<) ιΛ-¦ _% _· ομ εκ _ποομε ? _. £ τι ις _μιτιι ληστειας χ _« 1 _κατεοικασΒ . τον κατι ιγοοονμι ! · νον ( Ις την _εσχατιιν χ υιν ποινων . Ε πι πεντ ε _πεοιποι ι / . επτα , ιιιρ ' _ιι τηυ _ιγ ινεν Αντιληπτη η . _διΒ-ιξι _τιιν _οννιδοων , Ινα χαιαλα βονν _τ « ς 0 _/ _σεις των , _ιπρχοιιτπ _νεχοικη σιγη , υ 6 ε χατ ηγοο _ονιιι ' · νος , ινφ λοΙ ο ) . ιγ < ιιν _« Ικ _ομη } . (¦ . _τ ιων _ιφι _ιινρτο Λιτ _ιιΟης χια _λμιλητικωτα _της με _τοιις _ΛιοιαπΗχ / _ζοντιι ι _τοΟτον _Λστυνομι _κοχις , _« Βηνης κατ _εληφθη υπο _μεγιιλιι _ ηυγχι · νιισ _ειος χαι φαΛον , μολις χιιτ _ιιο · _Οοισης _νω _ητα Ορ _εις _τους πΛΛης το »» , Λια να Λκονση την ιΙπΛ _φαοιν τοιι Λικ _ιιατηριαιι , Η αΙΟουοα _τ « υ _ΙιακουογιοΛιχειον ητο ι'ΛΡνΛλι ' ι · υ _>) ι χ _ιιψο » ω χιιι « 1 , _Ρξ _ιαΟιν « _Λτης _Λι ' ιοηδοι , _Ολοιν τα _( _Ιλιμμιιτα επτοιι _'Βηπαν λοι _'» τα ποησοιι _το _τιιιν _συνειιοων , Ινα ποομαν · _τενσουν την νη' αυτων ληφΟ _εΙοαν ( _ιπιφασιν . Μεοικο _ι ΟΛεφιιινοντο , δτι ο κατηγορουμενος 0 < Ι ( Ιπι | _λλαττετο , διοτι 6 ( Ις των _σννιβριι _ιν _παοουσιαζεν . ηρεμα χαρακτηριστικα , · ιλλοι βε δτι _τ ) ιι χαη · _Γιχωζετο εις ΟΑΛ' « τον , διαγνο ' ι · _σαντες _εις δλλον _ουνεδρον δ « Λυ _σκεπτιχιαμον και ποιαν τινα ) . » Ι · . την . Ο Π _ροε-δρο τοδ Δικαστηριου , _ιν τφ μεταξυ , λαμβανοιν _Λνα χειρας τα _χειρογραα ιι _της απατα · _σειιις _/ με την ι < αχοινοι _· σαν ιους Αγγλους _Γιχαοτ α : _ψυχοαιμιαν _« Ι _ρχΙζει να « ναγινωσκη αυτα , _κΙπιιιν , μεταξυ _Λλλοιν , τα ακΛλου _- « η : . « Περι το _μεοονυκτιον _της 2 Ι 1 ης προς την 27 ην Ιουνιου 11 ) 47 _ει > ρ ι > 0 ι | το . τπομα τοΟ _'Βζιιιρτι Κωστ _ανκιν _παρΛ την χλι · _νικην τιιΟ _Δρ 2 Παρασχ _ειιαΙο η , ( 1 τον μεταξυ του Πα λαιου . χαΙ Νεου νικροτικ _ρειου _δρομον . ια πτωμα . τοΟ Οιι / ιιιτος ητο _νιματο μαχαιριες και ιιναι « _ιανιοην , δτι < φ < _ινευ ( Ι « _ιι τον πλεον _σκληρον τροπ ον , το ελατΛριον τ 6 υ _ιγχλι ' ι · ματο _ζτο _λιιστ ιιια , Ο ψΑνιι Ι ·· γιν ρ' με μεγαλην ψυχρ _αιμων , Ο πρωτος _μαρτιι Μιχαη λ _Λιονυ-( ιΙο μ _εμαρτυρηοεν _, δτι ητ ο παρων χιιτα την _/ ιιι _ποι _ιξιν τοιι εγκληματος . ΟιΙιος _μεταξιι _βλλιον _ιι · _πεν , _Γι ι ιιπο _τΠ » Η μ , μ . τη _ς ιι _ι ης Ιουνιου _μιχρι τη ς 1 . 110 μετα το _ιιεσονιιχτκ ιν _, 37 Ιουνιου , ητο μαζι _μδ τον χατηγο _ρουμενον _χαι _ΛνΟρερεν ( ν _λεπτομ _εριια δτι 6 κατηγορουμενο ς _ιιρονη'σε 6 ια νιι λι ) πτ _«»· π [ ι το ΛΠμ α του . ΙΙ μαρ τυ ρια _ιουτοιι ινιοχι ' ιπα _» _ι'ηο « λλοιι μαρτυρος , τι > _0 _Ανοριπ _Νικολιι ου , ο οπ οιος _ειιεν ΛμιΒοτ _ιροιι _ς μαζι , Μνα λιι « τ ι _πρΙν διαπραχ-0 _( ι το ιγλημα , Ο κιιτ ηγοοονμ _ινος _πκρι'οιχινιι _ιιχι Λτο παρων _» ιι _τ » ν Μιχαηλ Λιονυηιου < Ι .-τΛ τι ) 10 μ , μ , μιχρ _» 1 , 110 ρ , _μεσκνκχτιον , ιιΗΚ | ·| ι ) ν « με : _τας _μαρτυριας , πηιι _ιηιιιηην _κ « 1 _Λλλοι _μΛριιιρες οι _Λνοηε _' _ριυ Ληαν _μιιζι , Το _ανιοιερησμη ειναι , οπ ει : { κ _τιΒιν Λ »* α ιπρ οΕιΙνηο _ε τον Μνατι ιν Ηι τον _ΤζωςτΙ Κ « ιστηνιΛν , _« ΙλλΒι . Λ _εις ε £ αυτην ι ιηρ τν ρει _ειτι ο _ι ' _τε ρο διεπρ αξ ε το Ι γ *) Λ μα , _τοιι οποιο »· η μαρτυρια _ινιοχυ _ετ _ιι ι _ΛπΑ Λλλ _ιαν _μαρτυραιν , ο Λλλα ς β * Λονι _^ _ιιι , ιτι ' ιΙ _- κι _ιχρι' χονιιι χ « 1 _αηεηειραΟιι _νυ _αλλαξη την ωριιν , καΟ' ι | ν ησαν μι τον _ιρονευΝντα , _ιομιρωνοι _ς _πμος τιι μαυτιιρια _ι τλ Διχαστη · ριον «/ _ρονεΒ _, _ιτι χαι οι _β υα ησαν ΛαρΛνΒ / _ς » Ι » · το μ _/ _ρος , , ινΟα < - _δολοιμινηΟ η ο _ΚωστανιΛν _, 'Ο χιιτ ηγοροι ' ι ( ιινο ς ιΙπεν , ιιτι απεχω · ρισΟη ΛπΛ τΛν Μι χαηλ . _ΑιοννπΙ _Ην ιι ς το _βιηυροΑυομιν χ « 1 _Λχ _ι δ Λ · ποΟανΛ _ιν χατιιιι (| ι ' 'ν « το _ηρος μ | ιε ·· οος _εκιινο ιηι « οΛηλατου . Το π »· _οηλυτον του _ιι'ριβη ιΜ _^ _ληοι » ον . ' 0 Κω _βτκνιΛν _Μναοιχ ιΙ { Τ 0 ' |» ιβ Μ _Μ _^ _ΜΛΡ , ν _ι < ΤΟ _)» _0 η . • . ' _® _*& > Το _χαχι παντελονι του κατηγορουμενου ευρεθη _ιρερον . κηλιδας αιματος . Ιι ιξηγησις ιοι κατηγορουμενου , που εδοθη , 6 εν ειναι πιατ η _ιτι ' ι υπο του Δικαστηριου , Το Λιχασ _τηριαν . _τιατ _ευει , Ιιτι ητο αιμα τοι _ειτοΟαν _οντος , το δτι δε , δεν ειχε πολυ αιμα , τοΟτο Οα _ωιρειλε _το εις την _σοιρειαν των _ρουχοιν , που _ειρορει ο _ιρονπΟ _εΙς χαι , ισιος , ιστο φροντιδα το » _χατ >) γορουμενου να μη παη αιμα επανιο του . Ο κατηγορουμενος _διν ητο εΙ : _Λμεοον ιπαιρην με τον αποθανοντα , > ΙΙ υπερασπιοις ηΟι _λε ιι _αποιειξιι _, δτι η 'ρυγη των _οε-ν ωιρ _ει _- _λκτ ο εις _ιροΛον , _Γταν ιΙΛιιν το _'ι'ι _» ερχομενου πμος τα εχε ! αυτοκινητου . ' _Λναιραριχισς Λι προς την ιιλυοιδα χαι το χαλανι _ιχι _, το Λιχαστηριαν δεν _συμιρωνει με . την υ . _τεραοπιοιν , διοτι _ταυ τα _ευρεθησαν εις Ρν _χιοραι _ρι , _εΙς Βιπιιο _ταπιν _ΙιΛ ποδων απο ιον τοπον τοδ _αποθανοντος . Ιι δλη μαρτυρια δει · χνι ) ει , οτι ησαν _αμιροτεροι ( υ κατηγορουμενος χαι ο πρωτος . μαρ · τυς ) ιις τον τοπον ιου _ιγκλΛματο χαι το Λιχ _αητηριον ευρισκει τιιν κατηγορουμε νον _Α'ιιχον _εις το ιγχλημα _, δι ' Ιι κατηγορε ιται » , Μ _ειΙ' ιι Λ Προεδρο τοιι Λιχ « _- _στηριου _αποτ _ηνομενος _προ τον ΧΗτηγορ _ουμενον λ _^ γει τι * ιιχολιιυ · βα : · _^ « Παυλ _κ ΚυριΛχου , ' · ' _ιιυ πε παρουν ιιπο το _μιρος ιιυ _- το , _ει ς τα ( ρμλακας χ « 1 απ ' εκει .- ( ς τδ μιμος της ικτ _ελεΙιιοις _, Ενθα 3 α _χρι-μααΚης _ιιηο τον λιιι · _μον _ιιητιτ ν « ( _ιτο οανιι : » , Ο χατα _οιχασΛει _( _Ι _χοοοης τη * Οανατ ιχι ' ιν _χατιιδ _ιχην τη »» , ιξηγρι _- ( ιιΟι ) χαι Ι _^ _ρχιοε χοιιυγαζ _ιον ι « Αισχος , αισ χος , Λεν διεπραξ α ποτι η ονον » . -- 'Λχηλοι _' ιΟιιι το Καχουργι _οδι _- ΗιιΒον Ι _) ρχιη « την ικδι _κηοιν τη κατα το υ εξ Ιιλη Λς _'ΛοΙιρ 'Λ λη , ι'ποΟιπε _ιος χαιι ιγοροι ' μινου _( π _σαβπμια ' χπιη της _Λμονιοριυυ του Π _εμπες ΙΜλΙχ ρ | ς 'βλιιΒιν ιην ι »)| ν πιιρ _ελΟ , 'Τοι · λ /» ι > . II ι ! _χδι · _χοοι ς της _υποΟιπεως _0 _< Ι συν »· . _χιηΙ )( 1 | ι » ι >« ι > ρι ην _Ακκτ _/ οΑν . Ος συνηγορο _ς τιι _υ κιιτι ) γυο » ι < μ _/ νοι ) _ηαριοτατ _ιιι ο χ . _Ραιιικρ _Ντεχτιις , ΚΑΤ ΛΔ ' ΚΛΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΛΜΜΟΧωΣΤΟΣ , 5 ( ΤοΟ αν _τατιοκριτοΟ μαΟ , -Κοτι βικασΟ η · _οβν _σημιοον ιΙ , · ο χ _« 1 _βο λιρων προστι μο ιυο _'Λρββε ναΟται , _οιτινι ι _ιιχου αυλλι ) φ 0 < 1 κατα τα μιταμισονυκ _γιοκι ωρο _ τι ) παρ _βλΟ . _Τιταοτη α · ποπιι ρω μινοι να εξαγ αγουν Ικ μιβ _ λε μβου _, _ιι _ 7 ην _τιαραλ _ιαν « _Κσραολον » Π _, _οοο _ττι ριτιου « Γι · _σμιιιι » _ΛοΟραΙον < ηγ _«)> 9 χ 6 ρ · τβν · _^ Μ _( ΙΙΜΟ _Ι _ιΙ III _ΕΞλΙΟ ΒλΙ 411 ΤΟ Ι ΑΙΜιΗΟΣ ΑΜΜΟΧ _ΟΠΟΥ ΛΜΜΟΧωΣΤΟ _Σ , γ , ( ΤοΟ ανταποκριτου μα _^) , —ΑΙ δια του _λιμινο _ Αμμοχωστου _« ΙσαγωγαΙ κ _^ ιτα τον ληξαντα μηνα Νοεμβριου ανηλΟον συνολικω _ • Ιι Λ »<)! 1 . <> 7 < ' ιναντι Λ . : ) ηο ,. | 93 τοΟ αντιστοιχο υ ιτου , ' | - | αξια των κυριωτερων εΙσαχΟιντων _ιΙδων ( Ιναι ι Σιτο 13 1 , 113 η · λ αυτοκιν ητα 4 _+-35 _Λ λ · _ζοχσρι _ι . ιι , _Βιιι _. _Ι λ . μηχανηματα _Οι , ()( ιΛ λ βενζινη ιΟ _, 7 Λθ λ . τσιμεντα ιλ 3 _»( _ι λ . πετρελαια ι ι ,. ιιΠλ , Ο _ρυζα 10 , 61 ) 3 λ . μαλλινα ειδη Ι 0 _, , |() ΙΙ λ . δερματα 9 , 783 λ . βαμβακερα ειδ η 0 <» νι Α . ξυλιια 7 , !) ι > 7 _λ · αΙδ ηρο (> _, ι . | 7 λ . βαμβακερα νηματα υ , ιυ ι λ . οσπρια . 1 , 1106 λ , κενοι σακ ' κοι 3 , 374 λ . εκρ ηκτικα ! υλαι « ,. _) / ι λ , αλευρα ι , φ · Λ λ . και μεταξωτα _ιιδη 1 , 507 λιραι , Η συνολικη αξια των ( £ α · _χΟιντων _εΙΓων ανερχετ αι ι |{ Λ , Ι 7 '· Ι · Ι · Ι-1 'νσντι Λ . _Κιο , _ιοΙι τοΟ αντιστοιχου μηνος του παρελθοντα Ιτου . Η αξια των κυριωτερων _εξαχιευτων _ιιδων ειναι ι Πορτοκα λια . 77 ι ι '' _ι λ , γχρι ιπ _φρουτ αα , 5 _<> 7 λ · καπνα ' 3 ι υ 5 ( _ι λ . ιωα η , ο _«<) λ . χαρουπια II , « 99 λ . πστατ _ι 7 , 'κι _» λ , λε μονια ' , _'ι , ΙΙι . ι . λ , _αλισμινα χαρουπια 5 . 7 _»· Ι λ , ανυΟον 1 , 15 . 1 λ , δερματα ι , 033 λ , κΟμινον ηΠη κομβια 74 ' Λ , _τερρα ομηρο 6 4 λ . οινοι 3 8 _λ · και , κονιακ < ιι λιραι , υ : ) Κατα τον ιδιον μηνα , προ · σηγγισαν ιι τον λιμιν α μα 31 ατ μοπλοια , Ιναντι _ ι ι τοΟ αντιστοιχου μηνο τοΟ παρελθον το _ιτουι και 3 _« Ιστιοφορα . _Ινσντι 35 _τβΟ Νοεμβριου ι _()| β Κατα τον · πσριλΟον _τα _μτ _^ να Ι ξηχΟησαν _ΙττΙσηι _ικ γοΟ βρμου Πογα _[ Ιου αλ » σ μ _! να χαρουπια , συνολικ _η 4 ι ( ο « _« . _βοι _ι φ , ΘΑ ΒΙΝΗ ΑΜΕΣ ΟΣ Δ 1 ΕΥΚΡΙΝ 1 Σ _ΙΣ _ΒΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΥΜΓΟΙΑΕ _Η ΙΚΗΙ ΑΓΑΣΙΜΟΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤ ΚΑΤΑΣΤΔΣΕ _ΩΣ ΙΟΥ _ΚΥΓΕΡΝΗΙΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΟΥ ΙΝΣ _Τ Ε Ρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , ο 4 Του _μονι μου α ταπον . (> _ιχου μας , αο . χηλ . 1227 ) . — Καχ α _χελει _/ Βαι ας ημων .. πληροφορ ι ας , _ιιναφο _ρικνος προς χας διεξαγομενα _ενχαιιθα _( τυνομιλι _ιι . επι χου Κυπριακου ζιγτημαχο _ς _, δυνατον να παραστ _ω αναγκη < 5 πω αποσχα _) . ουν οδ _ηγ _ιαι προς χον 'Λποικιακον Τθα _{ _μαχ εα τ ι ς Κυπρου και _πρυ χης Ινχαυθα ωναχωοησε _ιος χου Λορδου Βου ινστερ προς αποσαφηνισι ν των « δρων _ενχαλης » χης 2 _»* μ 6 ον λευχικη ς Ι _' _-υνελευσεω ς και α ? .- / . ( ον εκκρεμων ζηχημαχω ν _, καΟ' _δχι κρ ινεται , Οχι η λι » σις των δεν θα ηδυναχ ο να Ιπι _βρα δυνθη ε ' χι π _/^ ον , Π ιθανω ς , η τοιαυχη _ωτοσα φηνισ ι ς να _διτι _Οιβασβυ _εις Κυ προ ν ενχος χων προσεχ ων δυο ημερων , προς λυσιν του υφισχαμενου _« ιιεξοδου . Δεν εγενοντο _ει _σεχι διευ _βεπ '| σεις « _ναφορικως με την εις Κυπρον ι , τανοδον χον Λορδου _Βουινστερ κα ι οι επισημοι , κυκλοι διαψευδουν _κχικλοφορησα σας ρ »') _μας , οχι _ουχο-ς _προκει ται να ανχικσχασχαθι ι . Η ΔΙΑΣ ΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , γ , · ( ΡωΟτερ κ = 1 Γ . Γ . _€ . ) — Κατα την σημερινην _σονεδριαν των Υπουργ ων των Εξωτερικων , τοσον ο κ . Μσρσαλ , οσον και ο κ . Μπιντω προεβησαν εΙ βαρυσημαντου δηλωσει ιπι τη στασεω των χωρων των εναντι τη Βερμανια . Μερο των υφισταμενων προβληματων ειναι κα 1 __ η Ρωσσικη _αξιωσι περι _ιττανο _ρδωσεων ικ τη τρεχουση _ παραγωγη , εΙ την οποιον αντιτιθεται η Μ . _Γρεττ _ανια και α ! Ηνωμιναι Πολιτειαι , α ! οποιαι δατ » Ονουν λι ρα και δολλα ρια δια την συντηρησιν τη Βερμανια . 'Ο κ . Μα ρσαλ εξεφρασε την ννωμην οτι οι Υπουργοι των Εξωτερικων επρεπε να αφΙσονν τα γενικοτητα και να διατυπωσουν τα αποψει των και να δηλωσουν τι εχει εκαστο κατα νουν δια την εττιλυσιν του Βερμανικου προβληματα . Ο κ . Μα ρσαλ _εσυνεχισι : — « ΑΙ Ηνωμενοι Πολιτε ιαι επιθυμουν να _ιδουν την υπαρξιν Βερμανικη κυβερνησεω εΟ _80 ω υπαρξη ενιαια Βερμανια προ διακυβ ιρνησιν . Θα ητο κινδυνο δια την παγκοσμιον _ει ρηνην , εαν _ττροσεποιουμεδα δτι αητλη ιδ ρυσι κεντρικη Βερμανικη κυβερνησεω δεν θα εξεμηδενιζετο ωπο την _Γιαιρεσ-. ν τη Βερμανια . 'Η κυβερυησι τη Βερμανια πρεπει να αντιπρσσωπευ η την ελευθιρω _ικφραζομενην _γνωμην του Βερμανικου λαοΟ , ανευ εξωτερικη επεμβασεω , εξαιρεσει μετρων βασικη ασφαλεια _: . Ο Αμερικανο Υπουργ ο των Εξωτερικων διε _γραψε τα βασικα αρχα δια την ΒερμανΙαν , αι οποιαι κοτ ' αυτον , εΤναι : βασικη η ελευθερια τοΟ ατομου , _καταργησι των συνορων μεταξυ των ζωνων , ελευθερα : κ ( - νησι ατομων , εΙδων κσ ! Ιδεων . Τελο , _ειπεν ο κ . Μαρσαλ , πρεπει να υπαρχη σαφη προσδιορισ μο τη ιπιβαρυνσεω . την οποιαν 8 α φερη ο Βερμανικο λαο και εξεφρασε την ελπιδα οτι και ο κ . _Μολοτωφ θα αναπτυξη σσφω τα αποψει του δια την _δημιουργιαν των προυποθεσεων , α ! οποΤαι . θα καταστησουν την Βερμανικη _ν κυβερνησιν βιωσιμον . Καταληξε δε ω ιξη : « Α _ινεργησωμεν βασει τωυ _ττρουιναφερθ _εντων σημειων δια να θεσωμεν τερμα εΙ την παρουσαν διαι _ρεσιν τη _Βερμανιαρ . , 2 £ ημεκ » τιον ιιτι ο κ . ΛΙαοσα ) . που ιης _αννεδ _ρια σημεοον _, Τα-1 > εστη γ ! _γευμα εις την Ρωσσικην _Ποεσιειαν , τι ) , τοσσκλι ' ι σΒι του κ . Μολοτοιφ . ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ Κατ ' _ιπισημον _ανακρινωσιν _, οι κατωτι ρω προσωρινοι * δασο · Ι φ υλακε ( _πιτνχον ιΙ τα _ιΙΓ ' _ι- κα ( ξιτασ ( ι δασοφυλακων : Κ ΚαρανΙκ η , Χρ . Χρυσανθου , Π . ΑλκιβιαΓου , Ι . ΚωνσταντινΙΓη _ , Κα λλη Ιωαννου , Στ . ' Φιλιμων _ιυηι , Θιοδωρο ι ΔημοσΟινου ( , Χρ , ΝΙσση , Α , Πονη ρο , Δ , Δημοκριτου , Σ , Σιακ δ _, Κ . Λι « σΙ 8 η _ . _Αβδουλλα Ι μπραχημ , _, Μ . Υ βπαχιλλ _ιω , Λ . ΚαψΙν ιη _, Λ . _ΒιωργΙοβ , Π , Παπα δοπουλο , Μι _^ _μιτ Μο υνη ρ _, Κ , _Χβραλαμπιδη _ , Χρ . Τσι γκη _ , Χρ , Ταπα κοΟΓη , Κ . _ΧρΙσχοΓοΟλου _, Μ . Καρα μιχ αλη _ κο . 1 Α , Συμιο Ρ , ΑΙΤΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜ Ι ΚΩΝ ΛΛΡΝΛι , , η ( ΤοΟ ανταπο · κριτο Ο μαι ) , —Πλ ηροφορουμεθα οτι υπο αστυνομικων _Λαρνακο γινονται _ινε _ργειαι δια την Ιπ _ιτευ ξι » αναΟεωρησεω τη _$ μισθολογικη των κλιμσκο , _ητι _ ειναι δυσαναλογο προ _ τον σημιρινον βιοτικον τιμαριθμου . _ΛΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ Χθε το απογευμα _συνηλθεν εΙ μακραν συ _/ εδριαν η _Σχρλικη Εφορι _ια Λευκωσια . Μια των αποφασεων _αυτη ειναι να ζητηθη -παρα του ' Βραφειου τη Παιδεια η κσθιιρωσι τη ι 8 η Οκτω βρ ιου ω σχολικη αργ ια , Τδ κυριω _τερον θεμα τη συνεδρια , _ητδ η _αναπτυξ _» τη _εκθεσεω τοΟ Βυμνασιαρ χου του Παγκυπρ ιου Βυμνασιου κ . Κ , _Σττυριδακ » { τιι του εΙ ΑΟηνα ταξιδιου αυτοΟ και η σνζητησι επι τινων σημειων των _εισηγησεων _αυτοθ _εττι εκπαιδευτικων _ζητηματ ων , εφ ων εληφ θησαν - αποφασει , συμφωνω προ τα ιισηγησιι ταυτ _ω _ . Εγνωσθη { πιση _δτι κατα την _χΟεσινην συνιδριαν _ανβγν ωσθησαν α ! απαντησει τωυ καθη ) 'ητω » ' τοΟ ΤΙαγκντΒρ ιου Βυμνασ ιου ' _« _! $ ¦ απευδυν _θεν προ αυτου _υπα τη Σχολικη Εφορεια προ τινων _εβδομαδων υπομνημα , δια τοΟ οποιου <{ _ητεΤτο παρ αυτων δπω κατευθυνουν τα ενεργεια _τωυ προ _ελληνοπρεπη και ιπ ! _γνησιω εθνικων βασεων διαπαιδαγω _γησα των Ελλ ηνοπαιδων τη σχολη 01 πλειστοι των καθηγητων , εΙ τα απαντησει των , απο δεχονται ασμενω τα ιν _τω _υπομνηματ ι απαγει , _ιλαχιστΟι δμω τουτων απηντησα ν κατα τροπου αοριστον _^ α ! ασα , φη . Η συιητησι _ _Ιττι τοΟ ζητη _ματο τουτου θα _συνεχιοΟη και ( Ι _ιτε ραν σΟνιδρ _ιαν τη Εφορεια . _^ Κ _^ _9 ΗΜΕΡ 1 ΚΜ _ΝρΡΩΙ 'Ν _Ιι ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ι λ - Σ Υ Ν . * Ρ Ο ΜΑ Ι • _/ 'ΛΙ _, Εσω _τερικοιι Εξωτε ρικου | _ι ' Ε τησΙ _εχ . £ 2 . 0 0 Ε _ιη _υι α £ 3 . 0 . 0 - ' , ' _' _- . _Αμεοικιι ς 5 _ιΟ . * Η οΟνδρομη ειναι _τιροιτληρωτεα . : _ : ¦ ' : Σ ΑΓΓΑΤΟΝ 6 ΔΕΚΕΜΓΡΙΟΥ 194 = 7 Σελην η _τελευτ αιον τεταρτον — Αν . ηλ 6 40 '—Δ . 4 . 35 ' Νικολαου επισκοπου Μυρων _υχκγ _ΟΚΕΑ Μ ΤΟ _Λυ ΙΜ ιΙΜ _δΤ'Β Ο · : ¦ ¦ , ¦ ' . τ _««»<> ηρ · _ιχαι > β ? ζν ·/ 4 _ν . ( > _ιη _τιιΗ . , Ι 3 _Ενβι _6 _ελαφρυ , ' Λρο _>|«/« . · ιΛ 71 _ις _Αι ν ιτΒ _><^ * _νκι Λ _^ χ * Αιν _νι _* ι _» _ι τιι » ν . _ _» , _ι ιΜ » . ΙιαΙ αυυιι _τ ?» _σιν * Β _> _εττθ _«* τ * Λ _«* υα · _ς _€ ι « ι απ _? ι 1 < . _) ηρ _(« κν ) ΙΙι «»|» . _Υ )/ οι . νια ατ »? ι ννη _« _ι * _ΧΛΛΝλ Ι 1 Ι Ι » Τ « ΙΒνι _Λ ' Οεατρον ΛΟΥΚΟΥλ _ι _[ ΕΑΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡ ΟΝ Ιι _η _ιΛ _εωρ _ηοη—Μον ηικ _ιι Α ' η ι / ιΛΗι / _η- _^ -ΒΗΛ _ιιι ' Βχ ινιο ) , ) _Λοιι νδ . ¦! ?» 41 $ _<» λνι _η Λ _»)« ω « £ * ) η > νχ' / , ι 55 ι > | _Α * ν _-χην μ » γ αι > ν ) ν _4 _π _^> ' / , (« ν ) ΒΕΛΑΤ Ε ΧΩΡΙΣ ΓΕΤ Ο ι Ο λω _* 41 _ι * _φΚΗ χι . _> ι ΧΙ 1 ΜΙυΙ _* ΟΤν Ι _Λν _<> 1 ΙΛΙ · / % _^ ΤΛ 3 _ΗΙ _^ Ι 3 ] { ' Ληη γ *> μ _» . ·« νη _Λ ρ * Π (( .. ( ι ,, ' ! ¦ β ρολΠον _ι ) ωρα Ο μ . μ , ΤΗΝ ΚΤΒΙΛΚΙΙΝ Ι _^) , π > ι « Ι α _ΠειοΛοτασ _ις 0 μ . μ , ) • Την ΔΝΤΤΚΙ _'Λ Ν » ΑΓΚΕΜΠΙ _'ιΟΙ 0 _!· Λ Ι ) | ι Μ . ι ν » _πομπλ ι _ιιι ι βιι ηι'Πιιαιι ] ΟΛΑ ΒΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛ ΑΔΑ ΒΠιΒΒΑ - ΚΙΟ _ΤΙ ΙΙ _~ ΜΟΥ ΙΙΚΙΙ ΚΛιΡΠ _ΙΛΝΟΤ ' ΛΚΚΙιΜΙι η ιΟΥ 11 _μιιΙ 12 κιιΙ _' _ιΤιοιιν 0 μ . μ , 6 ΛΙιια _ος οχι ι ν ΛΛΙ _'ΝΑΚΑ οτιι Ινινημ _ειτοιε _ιιτ οον ΜΛΚΡΙΛΙ 1 κοι | _ιι _ιας _ΛΙΟ ΓΠ 1 _ΘΕηιΙ 1 ΙΒ 45 Η ΑΝΑΝΕΩΣιΣ _ΑΛΕΙΩ Ν ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩ Ν Ανακοινο υται αρμοδιω οτι η ανανεωσι των _αδυι ων αυτοκινητων δια το προσεχε Ετο _ 194 8 βα αρχ ιση την Οην Δεκεμβρ ιου 1 0 . ( 7 και ο ! Ιδ ιοκτητο ι αυτοκινητων πρεπει να αποταθουν σχετικ ω εΙ τον Γοηθων Εφορον Αυτοκινη τω ν £ ν ΛευκωσΒ _^ Ι ) « Ι του Επαρχιακου Επιθεωρητα τη Αστυνομια προ τη 31 η Δεκεμβριου 1947 · Υπομιμνησκ _εται οτι εκδιδονται . αδειο ι δια _περιοδον ενο εξαμην ου Ιπι πληρωμη προσθετου δικαιωματα εκ 5 ο ) ο . ΟΙ κατοχοι δημοσιων οχηματων , Ιδιωτικων τοιου - των και αβαν _» , πρεπει να προσαγ αγουν και τα αδεια κυκλοφορια , α ! οποΤα ι εκδιδονται υπο του Βραφειου τοΟ _ΕλεγκτοΟ . _Μιταφο ρων , προτοΟ αποτουοΟν διο την _ανανεωσιν τη αδεια των 6 ια το ι π . | Η , ΠΙ ΙΟΡΗΙΗ _Μ . ΡΡΥ Μ Ι _Μλ Γ 1 _Ω » _ΗΧλΗΙΚ _0 Υ Σ ΣΚΟΠΟΥΣ Χθε και ωραν 4 υ · μ · συνηλθεν , υπο την προεδ ρια ν του Διοικητου Λευκωσια , η Επιτροπη Κατανομη Ηλεκ _τρικου ρευματα εΙ _συνεδριαν , ' παραταθεισαν μεχρι τη 5 μ · Ρ · Κατα την συνεδριαν . _ταυτην εληφ θησαν διαφοροι αποφ ασει , αι κυριωτεραι των οποιων ειναι α ! ακολουθοι : _ΔιεπιστωΟη οτι εκ του Ιξασφαλισθησομινου κστα τα προαεχ _Μ εβδομαδα ηλεκτρικου ρευματο θα ειυαι δυυατον να χορηγηθ _ω ρευμα δια βιομηχανικου σκοπου _ιντο των τοιχ ων τη πολεω απο τη 8 η π . μ . μεχρι τη 4 ΠΙ Μ . μ . ωρα , απδ του _τελου Δεκεμβριου , Ανεκοινωθη _ιπιοη οτι αι υπο τη Κυβερνησεω εΙσαχ ΟεΙσαι ηλεκτροπαραγωγοι μηχο > ναΙ , τοποθετουμεναι ,-θα λειτουργησουν εντο τοΟ _τρεχοντο μηνο , Α πεφασισθη να δοθη _ηλεκτ ρικον ρευμα εΙ τα γραφιιον του Εργατικου Επιτρ οπου και εΙ το εν Λευκωσια _^ _Τελωνειον μεχρι τη . _( . μ μ . ωρα . _ΑΙτησι του Βραφειου Δημοσιων Πληροφοριων περι χορηγησ _ιω ηλεκτρικου ρευματο ιι το Τσιγκογραφ _ειον αυτοΟ απερρ ιφθη δια τεχνικου λονου $ . ΕΙ την « Κυπριακην _Εταιριαν Μεταφορ ων » , ητι _εζητησεν _αδειαν να προμηΟευση εκ τη Ιδικη τη ηλεκτρικη μηχανη ριΟμα « 1 τα _γραοεια αυτη , Ιδ ηλω _θη οτι _ιδβι ν α · _πευΟννθ η προ την Ηλ _εκτρικην Ε _τ αιρΙσν Λευκωσια δια να προβη αυτη εΙ τα τεχνικα διευθετηθει . ΕΙ πολλου αλλου _υποβαλοντα σΙτησ _ει δια τταρο _χην ριυματο δια βιομηχανικου ειτε _6 Β αλλον σκοπου , ω εΙ Ιατρεια κ . λ . π ., _ιδη λωΟη οτι , ιν οψει τη γενικη _ρυΟμισεω προ χορηγησιν ρουματο δια βιομηχανικου σκοπου περι τα _τι λη τοΟ Δεκεμβρ ιου , Οα υπαχθουν και _Β , υτοι « Ι την γενι · κην προνοιαν . >

Τίτλος Θέμα Σελίδα