Οι _αΕΒΧΡ _^ ΜΟΒ ΑΑΟΙ _^ ΕΠΑΝΑΚΤΟΥΝ ΕΔΑΦΟΣ Η ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΖ ΚΟΙΝΗ Ε ΒΝΩΜΗΣ ΕΙΝΑΙ _ΕΕΤΡΑΜΜΚΝΗ ΙΜ 2 ΤΗΝ ΑΠΑΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΝ _ΒΒρος _χατκ κτπ _οιν _χυοικρχιχπ _ _βεοεως ε ' κ τον χ υααο , ΛΟΝΛΙΝΟΝ _, Ιουνιο . — Ενιο η -τρηοοχη της παγκοσμιου ι κοιν ης γνωμης κιιι τιιν _οιπλοιματικοιν παρατηρητων ειναι ωπο-¦ ' κλει ' στικως σχεδον-, εατ _ριιμμενη ¦ · , _ι _ι » οΛ ς την Μεοην _Λνατ ολην _κιιι γενικωτερον προ- _τας δυο « εγ- χρυ ' _ιμους ηπειρ ους » , δηλαδη την ! _Ασιαν κα ' ι την _Λιτ ρικην , αι μεγαλα ! Δυναμεις « Ι _οποιχα ιχρησι _- μοποιουν κατα . το παρελθον τα χωρας των ηπειρων _αυτυνν ως πιονια του _ζατριχιορ . τοιν , αντι-- λαμβανονται πλεον _ολονεν κ » 1 . . . _σαφιβτορον , οτι το _^ ιροσφιλες ' τοιν αοτο _ιιαιννιδιον κατεστ η η-¦ δη _σημειντιν _ιος δι · σχερεοτερ _ον . Α : Η _δυοχεριΙα δεν εγκειται ει Ι τι ιν δεξιοτε _χνιαν τι » ν αντιπαλων ' « παιχτων » ιιλλο . _εις « _οτα . τα ιδια πιονια , τι ' ι οποια διν ειναι πλεον ) προθυμα να διαδοαμα _τισουν τον .: πατροπαραδοτο _ι ρυλον τοιν . II-, _( ιη ευρισκομεθα ιις το λυκαυγες του Αραβοαοιατι χοβ εθνικισμου , ¦ ¦ ο οποιο ς , _Ρστερα απο πολλου : _αιιινΛι :- _^ ι μν ' Λι « _ναδρα . _ει ι . - _ . _ι ιν . · - _^« _ - _^« --ιυ _^ _τΛ · . _^ . _—ιλιιιι 'Ι _οιιαιατικοιν _χιορων απο τας _Ευρωπαι-¦ κας δυναμεις αλλα _ιτοαιιατιζεται _το . ν-εκ νεου _κατ _ι ' ικτηοιν τη κυυ _« ν 7 . ι η _ΟισειΙι του _εις τον κο- σμον . ' -: 'Ο προεδρος τη Ινδ ον ησιας δρ . Σοεκα ρνο οοδεμιαν κατε βαλε προσπαθεια , ν να Αποκρυψ η το γε · . ' νονος αυτο , αλλ _αντιΟετοις εφροντιοε να επιστηση την , _τροσοχην τιον λευκων .. Βιτι -η εποχη κατα την οποιαν _επιοτευον και επιστενοντο ι _' ος κυριαρχα _δντιι _ιχιι παρελθει ανεπιστρεπτι κα ' ι οι λα~ ' _ ΟΙ ΙΛ _Οιιυιυ · _-- κ _ΙΚΛΟΙ' -, ς , ** _. « _ιυ / νι _*· _., υπο την εξαρτησιν των ' 5 _χι μονον επιΟυμουν την _ανεςαοιησιαν τ < ον αλλιι και { . κ &' . κηστν , απαιτουντες ( _ιαρυτατον _αντιτιμον _διι ' ι την πο · _λυτι μον οντως _φιλιειν τοιν . Το νεον ' αυτο γεγονο _ , το υ' ¦ -: '¦ _ι-3 Ι _ον-= , _τιιι-ττιηιΤ !· Λ ¦ _ι _^ . - τ _« ν δλ ην διεθν η καταστασ η · ειναι πλεον προφανες εις την περιπτωσ ιν της . _ιτυ _ιατνς Ανατολης , οπου τα Αρα-Λικα εθνη , εντο μια εικοσαετι ας μονον , απο υποτελ η υπο δια-. φο ρους _μαρψαξ -κυιιτιι . _χατΕστηοαν χωροι ανεξαρτητοι αλλα και _ισ / υραι , διαδρ _αματιζουσαι ηδη πρωτευοντα , ρολον εις τας διεθνει ς _εςελ'ξεις . θα _ιχτο πολυ αφελες να . _πιστευση _κβνεις ιιτι ο ' . κ . _Ν' « σ · -ερ ειναι διατε θειμ ενος να _ανταλλα ξη την προσφατω ς κα ' ι μετα τοσου _αγωνι-ς _Λιιοκιι Ι - ( Ιεισαν _ανεξαρτησιιιν _της χωρα ς του με μερικα ς δεκαδ ας Ριοσσικων πυρο 6 αλο ) ν , οπως αφελη _ητο η _πεποιΟησις των _Γρεττανων _,. . _, 1 _ ιι . ιι _ : _ νιι υ υιι » ιΑιτ | -τ _«^ λλλ _*' | μ * - _<»« ι _·»*^ • με του ολιγους _Γρεττανου _αξιοιματ ικους τη _Λεγειινος __ ηδινατο να _εχη επ' οπειοον την μικραν αλλ' υπερη φανον Ιορδανι - α ν υπο Γρετταν _ικην * κυρ ιαρχιαν . Τα _Αραδικ / ι εθνη εγνιιιρισαν τι αγα θα τη » _ανεξαρτησιας _τυ _, ν και ι ινΒυ Ι ηιΙτε ,, ε _ιμεν , τ να γ _. ι λ , _ιααιερνηιο χ ,-, · αδιαφορουντα Λια τα ουνεπε ' ας τας οποιας Οα ειχεν η _στασις τοιν επι τοιν διεθνων _σχεσεοιν και των μεγ αλων Λυνα-4 ιεων , οπως και _αιται _επε & εικνυον αχαρακτηριστου _αδιαφ _ορ'αν δια τα ς εθνικα των διεκδικησεις μεχρις οτου ηνανκα _οΟ ησαν ι'π ο της _ιιιας η της απειλης . ( ιιιι νιι ενθυμ ηθουν τα δημοκ ρατικα τοιν πα ραδοσεις . ΑνιιΜιγι » - _ _ιτινυ _. ν : ι ' . η ν . ατιιοτασι εις την Λ . τι » _Λνατ ολην , « που ιιι Ινδιαι , η Γιρμανια , η Ινδονησια και η Ινδοκινα Βιν και _τρειτ-ουν _ασΒιεστον μισος προς τους παλαιοι · _δυναοτας τι » ν , δεν ? χιιι · ν _ολιγωτ εραν καχυποφ _ιαν Εναντι των επιδοξων ι ' _ιντικ _ιιτα-« _ιτατ ων τοιν κα ' ι δια _ταυτα _φρον _τιζυυν να _διχοινται παντοτε με _ιιτ ιφυλα ςιν τοσον τα δολλαριπ _ιισον και τα _ρουολκι , _προτιΟεμε . · ν , 'ιι παντοτε να τα χρη σιμοποιηθουν και εναντιον των ευεργετων τοιν αδιστακτοι , II διαμ αχη μεταξυ Ανατολη _κοι Λυσεω ιπιΛαλΙπ ι _ι ς του Λι'ο ( Ιντιπι ' ιλους _ουναοπι _ομους καθε _δυνατιην προσ , _τ αΟειαν _ιιπω πτ ρεψη ο ει εναντιον του αλλου ΤΟ _εΟ' , Τ _^ _ΙΒΒι _Ιηον ιιοτο - ρευμα . _ιι _-νι τουτοις οι ονο αντιπαλοι Οα ησαν ευτυχεις εαν _ηδιτναντο και να _συνεαγαοΟουν ακομη δια να ανακυψουν _ιι ν οχι να _κατκιτιιιλυν _ν τιις εΟνικιστικ _εις αοτα ς τασεις αι οποιαι απειλουν τ >' | ν _οικονομικην των υπα _ρξιν , Λεν ητο καθολου _τιιχαιον— ουτε _απετελει ενδειξιν καλης _Οεληαεοις— το γεγονο ς οτι η _ιοΒι . Ενοιοτ _ς ευρεθ η προθυμος να _ουιιιιαλ . η ει ς την με _^ ι » - οιν της _εντασεοι ς _εις- _Λπιο Λνατολην ε ! ς οτιγμ ην κατα την α - _ποιαν η _καταοτασις ητο λιαν δυσμενη δια τας 'Ηνοιμε ιας Πολιτειας ι « α καΟι νειοτερα _εξελι-Εις _απεε , ιινεν ει 6 αι ος των . Ει περιπτο _ιοιν ιιμιος κατα την οποιαν ο ψυχρος πολεμος Οα _εσυνεχιιετο ?< ττιιι και αν α ! δυσμενει ς συνιπεινα Οα ησαν κατα των Ηνοηι , Πολιτειων , τα οφελη 9 α τα εκαρπουτο η κομμουνιστικη Κινα , _ιδιωτεροις μετα την διασκεψ η · του Μπαντουγκ , οπου _προεβληΟ η ω η πρωτ η _ΑοΙ _ι τικη _Δυναμις . Αλλ η Κιν « ι _ _α > τοτελ _* . τον _υιοτικον εμπορικον χωρον της _2 ο 6 . Ενο ' _νσεοι ς και χαρις εις το καθεστως της Κ'ρισκεται εις μιαν οχεσι ν οιωνοι υποτελειας _εναντι / της μητροπολεο ) του _οιεθνους κομμουνισμου , τι _'χον 8 ε αποσκιρτη _σις της Οα _ιΥγιι καταστρεπτικι ι . Το αιττο , αν κα ' ι _εις μικροτε _ραν κλιμακα , συμβαινει και _εις την Μ . Ανατολην , την οποιαν η Σ , Ενωσι ς επιθυμει να αποσπασυ , απο τους δυτικους , ιιλλα προτιμα : να ι'ητ- φβρη υπο τον Ρλεγχ ι _^ ν της παρα να την Λφηση τιλειι ·( ς _ανεξαρτητον ' Ειναι πολυ ενωρι ς ακομη , ισω ς δε και το _χασμιι πολυ ει · , _> υ „ διιι νιι ιη > νασπισ 9 ουν αι « υο' αντιπαλοι παραταξης κατα _το _' , 5 κοινου κινδυνου , Λλλ' αιττο . δεν εμποδιζει τ ην _Μοσχαν να _δαδιση με . συνε - _£ ... . _£ > . : _> _£ . ' . { . > _£ _ . ' ... _» . , ' -..- _ι ν Μεση Ανατολ η , διοτι ουδολω ς Οα επεΟυμιι να _Γιαδραματιση τον ρολον του μ < 0 _τιτενομενου μαγου και να εξαπολυαη δυνα μει ς τα ς οποιας δεν Οα ηδινατο να ελεγ- ιι ! _ι _ΠΙΤΙ ΤΩΗ ΑΜΚΠΙυΩΙΙ _ ι Λ 'ιυιι ΙΗΗ § ι !! _Ιιυι 192 ΕΟ Μ . ,, ΝΤΕΛΛ . ΙΑ 4 & < , _11 _ΑΛ . ΑΛ _1 Λ · .- > _λ 4 _, _ιΑΙ , 4 . _& _ΑΑΑΑ _4 * » ΑΛ * - » _,. ΤΡν _* Ι · : ι _> _3 ΑΙΖι _5 ΜΜΑΤ _Ι Κ 0 ΛΙΥΟΙΣΤΟΙΜΙΛΙΑ - —Κε ρδιζα δυο _οελλινια την _ημεδα και δουλευα _« . _Ηιακηπ . .. Μα εδοΤ ν . αι _λιγις μερες πηγαινα ) . _ιγο : αργα , ες αιτιας τη ς μαμα ς «» _υ _Επρεπι ΙΛ την περιποιουμαι και του μικροι αδελφου μου που πρεπει εγω να ( Βροντ _-ι-ι γι ' αυτ ον . « Ο _αρχιευγ _ατης τα _συαειοΙνει _υλ . α _αι'τιι - και παρουσιαζει το καταστιχο του _ιιτον αφεντικ ο στο τελος χη _υαδομαιιος ... Ετσι προτου να περ αοιο Λπ « το λογιστηριο , _σηιιερα τιι απομεσι ') μει | θ μου λενε . ξαφνικο .: _< _-Λε Οα _ξανι , _ιρ Οης πια , Μπιλ _λ . _τι , ο λο ρδο _ι τιιν (« λ δεν κρατει _* 8 « _ι ' - τους υπαλληλους που δεν ειναι _Λ-κριΡεις στην ωρα τους * . —Μα ηξερε τους λογους πτα δεν ησουν ακριβης — Ω ! _ναι ,- ηταν κι ' αυιο σημειωμενο στο καταστιχο . Μα ο αφεντικο ς μαιι δεν _διιι : προσοχη ο' αυτα ... Κι' ? τσ _ -εμεινα _χιβρις δουλεια , με τη μαμα _δρριοστη στο _κρεΟατι . Τι Οα γινουμε τωρα θεε μου ΚαΙ αρχιτ ε παλι να κλαιη . Η Λιλιαν , που τα . ματια της 6 ουρκο _> σαν , επιασε το σκληρο χερι του παιδιου . —Καημενο παιδι ! ... __ _Κω' __ · _δι _Ορισκεται κανει ς οτο εργοστασιο που νιι μπορουσε ν « μιληση για σενα στο λορδο Σ-αντιο . — Ωι ι > νι . _οιι - κανεις ... Ποιος να _τολμηση .,. _Βι ! βεβαι α , κα > νεις δεν Οα τολμουσε . Κια ο Μπ 'λλης αισθανθηκε _αι νατρ _ιχιλ . α . Ο _Ζιοης κοιι ηοε το κεφαλι . —Αυτο _εινια γνο _> ατο ... > Ι _ιποτε δε _αποβει νιι γινη . _φτι οχο μου παιο ' ι . Π ρεπει να προοπαΟη οης να ( Ιρης _Λλ _, _λ . η δουλεια . Ο μινρος : ! _πε με λνγιιους · ¦'— Ειμαι _τοβο μικ . _οος οτα Χρονια ... τοσο αδυνατος ... Πουθενα δε . Οα με θελησουν ... II Λιλιι ιν ' _!& Βε _αηοφασιατικα : — Ακουσε , Οα δοκιμ ασω να ζητησω ' τη χαρι σου απο το λορδο _Ξταν _οιλ ... ¦ ¦ . : 'Ο ι _? ωης _ξειοο '> νι | σε . _-ι-Σει ς , Λιλιαν Εισθε τρελ - λη θα _λαδετε καποια αποτομη απαντ ησι _) , απλουστατ α , και τιποτε δε Οα γινη για το μικρο . ¦ — -βα _δοκιμασοι ... Μπο ρει _οποισδι ' ιποτε να αχινη _ει-σπλαχνικος ... —Αυτος Πολυ το _αμφιοαλ-) . < ο ... 'Λλλα ποσο _ειοΟε γενναια , _Λιλιιεν ! Εγω τουλαχιστον , ποτε δε Πα ειχα το θαρρος να πηγαι - να να . . _του _ ζ . ητ ησω κατι . μ παρομοιο . · ι · __^ _. _ιτ _^ ,... - _2 υ > ν τ ! _^ _- _^ να _χασοι ... θ ακουσω _>^ _γα λογια δυσαρεστο , αυτο Οα ειναι ολο ... Δε Οα με φαη υποΟετιο Παρ υλη την Ιιποιρα ηΙ της η Λιλιαν _ιτρε με λιγο και η καρδια τσ , _ι χτυπουσε πολυ δυνατα , οταν « ι νιΜαινονιας τη μ . 4 . γιΛ / . υ . Ι ιΙ . ι > ι μαρμαρενια οκα / . ! :, ι'ι _^« ιιβ _^ » _.--. πρωτο _πατοιμα στο μεγαλο διαδρομο που οδηγουσε στο γραφειο ' του 'λ . ορδου _Στ ανΒιιλ . Ηταν ενα μερος , οπου ποτε δεν ειχε _εισδυοει . _.. Τα δαχτυλα τ η εκρουσαν Λειλα στην καρινη παρτη , ιια ι αιν . . _ογιι , ν : * λ ρ · κει τουλαχιστον να- ειναι ιδω , γι αιι ι _, ε : ιι , ' £ _^ χι . > --το | ια θνο Τιι _ξιινιι ρΟηι » , ' _- ¦ ' αι : , ¦ ..-.- * -Ακα _* _ιΜ ιιχγ -μια _ουνταμι ' ι _'ι _| ιον _ι που ελεγε : —Εμπρος ! ' , ' _^ ΙΒ Λ ' Λιαν εστρπι _'ε το _( ιηλ η της θυρας , ανοιξε κα ' ι _ ( Ιρε () ι | ν . Β στο χατοιη λι ινο ευρυχοΙ ρου δι » - _ματικ : που το μεγαλυτερο μερη του _ιμειν _Ουβιομινο οτον ιοκ ιιι _, γιιιτ _ι ολο _τοι-. φ ως της ? . Ι μπα που ι | _Ταγ _σκεπαθ | _ιενη μ - . ινο _, αμπαζουρ απο πρασινη πορσελανη επεφτε _πανιο σιυ _γρα'ρειιι . _Βαε _·» _εκαΟ ητο ο λορδο _ιτανοιλ , Ο νιος ¦ ι ' γραφε . ι _ηκυπιε το κεφαλι ν . ια ατο προοιοπα του « - _φηοε νιι _φανη μια _ικηλη _ςι υπερο _.-ττιχ τι , Β : _ο-τιιν ' _ιι , _ _5 _ι :- _^ Τ _» ι _ιιικρου _' -α . —Τι ΒιρΟατ _ε να καμετε _εδω - ' _-Η Λιλιαν προχιορηοε λιγα ! '> ε ν ματ « , λεγοντας με φωνη τρεμουλιαστη : —Με _αυγχοιρειτε που σιι _ς Λν ,-συχο ) , λορδε _ΙΣτανοιλ ... 'ΠρΟιι να σδς ζητηοω να λαδετε _οιχ _ιο ., για ? γκ _ΒιαιοΙ _φτοιχ ο που το διο > - ξατ ε , ιπ _ειδη καθυστ ερουσε στην δρα τη εργασια . ΙΙ _μητερτι του ειναι _αρριοστη , δεν _δερη τ ! 8 _απογινι _ _, και ... Ιι ι ' _ινΒιλαμιΒιι ιης / . αμπας ειι'ι _· . 1-τιξε το δειλο προσωπακι που το _περιτυλιν ε το μαυρο _καπουοον , τα _ιβοιιιη . ολοφωτα 4 ματια ηου Οερμο . _ταηακαλουσαν τα ντελικ ατη χερι α που ηταν ενωμενα παρακλητικα . || ¦ ¦ —Τι σημαινει , ιι ιι . ' -:.. . Λιη _ι ως για να μου , διηγ ηΟη _τ ε αυτη : τ ην _ιστοριη _ιι _ρΟατε να μ «! _ιι _ατ , - ν _α ' εετε την ησυχια * , 'Π θρασος , μα την _ΑληδΙη . _ ! _- Μιλιιυσε χωρις θυμ ο , αλλο με μια περιεργη τραχυτητ α που _τυ . ν επιτ _ιι τι ' η ματια του . η πριι _οηλ . ο > _μενι ) αΒη Λιλιαν με μια ·/ . - ορασι • _ψι 'χρης περιι _ρρονησειο . —θα σας ας , _ιζε μια . αυστηρ η _τιμιο ρ ' , α . ιου ' _ελαΟατε _αι · το το _Λ _* . νι · _, · . ι _· ι ,.. _ι-.-. _^ . _^ _.... _^« ... _^ .--θυμαστε να μη ξαναρθετε ιδω ποτε , Η . Λιλιαν _ιοφις- τα . παγωμενα χερακια της με μια χειρονομια _ικε-τευ-τιΛη . — Η ! λορδε _Σ _τανιιιλ , μη θυμωνετε μαζι μου .. Πιιρετε παλι το μικρο Μ _.-ιιλλη σας _ικετευω ... _2 ας _ικετειι » . _Βιατ ' ι διαφορετικα Ο' _αποΟανη απο την πεινα . » — Σιωπατε κα ' ι πηγαινετε εςιο ! Το απλωμενο _χε ' ρι του τη ?· δειχνε την πορτα , η σκληρι ' ι ματια δ _' . ετασσε επιτακτι , κως . Επειτα η παιδικη ψυχη της Λ ') _ααν , η τοσο ηΛογερη , _γινναια νηι - .-πλαγχνικη , ιπανεστατηοε απεναντι τη τοση _ακαμ'ι'ιιι . Ξεχνωντας καθε τι η Λιλιαν η ιιι - ναςε με μια φωνη γεματη _αγανακτ ησι : —ΕιοΟε πολ . υ κακο ... Ειναι ηρικτο αυτο που κανετε . Ο _λιιρΟο _ιτ _ιινυι / . οηκο _, ιιηι ιε και πηγε κοντα της , με το χερι τον _ιτην . ιΛ _-μενο ... 'Π ματια του που λαμποκοπουσε , στραφηκε , προ το αδυνατο μικρο πλασμα . ΜΕΘΛΤΡΙΟΝ : 'Π συνεχεια . 01 μικροι _Κινιζοι υποδημ _ατοκαΟα · _ριοτα ' ι Εχουν _καταστησιι τον 61 ον α · ιιωτον _ιι ς _τοι / ς Αμιροιονους _ναυιας _, οι οποιο ι _αποβιβαζοντα ι ατιω τα _ιιο-Αεμιχα των δια να _οιελαοον ολιγα _ς ωρας αναψυ χης εις το Χ 6 γκ _Κογκ _. Ο & τω _Οοτις Ικ ιων _ναοτυν < _4 ρν _^ ι _ται να του βαψουν ια _τιαττοΟ _τσια ( οΙ μικροι αοτοι 6 ια 6 ολοι του _ιτι ιτΙΟ _εν · τα · , και του ηι . _π _, _ηινουν τΛ _μεν μαυρα _πιτηουτοια ιιια _λιυ » ι . ης { Χαιο _5 . αψιΙς 1 _το . ν Ιιι _λιυκην στολην του μι μαΟρο βερνικι υποδηματων . Σχιτικ _ως υπαρχουν 60 ο _ο-. αταγα _ι προς τοΟς ν ' αυτα ς : Αψ ' ι . _^ ς να £ ιι _ιστρτ ' _φουι' αο < αω < : ( Ιο τα _ττλοια £ Φ υ · οον η _στολη των 6 _ιν ιιναι καθαρα _, και αφ _& τ _£ ρου ια αποφευγουν _ωποσ-( ιηπ _οτε τους _κηογαβις ιιι τους ωγυιυ · _παιοας , -Το κτ _ιριον τοδ χρηματιο ιηριου τη ς _Γιιννης £ * λα » η οοιαρβς κατα την _Βιι _αρκιιαν πυρκοΙας ( η ΛττοΙα £ !> _ρραγη κατα την νυκτα _εΙς τα _υπογιια κα ! _ιπεζεταΟη _ταχιιις « Ις _ολοκλιμΙΟ _» το κτιριον . Λιακοιιιοι τι _ιρικου _πυροαιιοτιπ _κληΟιντες Λπι . ολα τα σημιΒα ιιι ς _πολςινς _ηγονΙοΟ ηοαν καθ ' 6 ) . ην την νυκτα διο την _κοτοοτολη ν τοΟ πυρ , _ι ς , ια πληθ η τα παρακολου ρουν-ΤΜ _οπιοθεν της ζωνης των _αοιονοιιικΟν _, ιι · δον τ ην _δροψην τοΟ κτιρ ιου ν _> ι καιαρ _- ρι η _μι . τρομακτικον κροτον , ΚνωρΙ · _τιρον η ΛοτονομΙα « Ιχε διαται , _ει την _ικκινωα ιν των παρακ « ιμ _ιιι-ιν κτ ιριων απο τους ενοικους , Το χρηματιστηριον μαυρ ιτανικοι ! ρυθμου _αι-ηγι ρΟα τον 1 5 ον αΙωνα και _ιΟεοριιτο ως _ικτ ( ν τ · _'λν ΛΒ ,. _οΟγΛτον _τΠ ς Γιιννης . --Ο _Αμερικανος _παοτωρ Αλλαν ΦλΑΟ τιαρ _ητηΟη _ιοχοτως των _ινορια _τιων _Ηαυηκοντι . ιν το » ι » α ατ , ιιαοιοι να απχοληΟ μ μι την ανπκαλ ι _^| ιν εγκληματιων , κα κοποιων και σλλων ι /· _ποκη μινων της κοινωνικ _οι , υποσταθμης , Σκοποι τοΟ _ΒκιοοφΛοου ντιτικτι β διν ιιναι νιν παραΜδ _( ι _υκΧ κακοποιους που Οα ανακαλοητ _)) , _ιτην δικαιοσυνη , 'αλλα τοοναντιον νΛ τους αποκρυπτη , να ιους π « ρΑχ | Λω ριαν Α . « 1 * _ΙΛ , , ν _* _ _, Τρυγ _, | _* ιιι ' . _λ , ΤΟ _^> , καιη ' > _5 _προοπαΟων ν _, ν _τιηιγ ιιιιινοφιρπ στη ν ιυΟιΙα ουο οπο την οποιον _Ε / ουν απομακρυνΟ η ! _,., —Μπα , τον προ ημερ < ιν _ιτ . ιουμ · βαντα , _εις _Χοιγκομπυ της _υιχ _/ η διας , θανατον _του „ ., _ηιι ., χυυ > £ ωργο Ο οδολ _ψου _Βιοχανοον , η ανιψια του Ι _' κριτα Βκαρ _μ ™ - ' - η _γκ . > στη γοηαικ » Βλαιιν ιις _Χολλυγοονδ _ιπιοτολην , δια της _οττοιας _ιιδοποιιιτα ι βτι κλι ·(· _ροκη « ποσον 20 . 000 λιρω ν , _τΠι , _αμεοιιανικην αιροπορι _ι-. ιιν ιιασ ιν επι του Ρηνου προκειται νο αρχιοη _λβιτουρ γουν _προοιχως _-.-ιαν υπερπολυτ _τΜς _ζινιΛοχιΒον , _διαιιιον ΗΒ . ρΙ τας 750 κλικα , _ιουτο Οα τ'ρ . _τοοΙΙιια ι κυριως δια τυς οικογ _ηειας των αι ροπορων και των κινχτι _ιων υπαλληλων οΙ ο _? . _ιι _οι ουχνακις _τιλι . ιπιακ _ιπτονιιι ι _ιι ς ιην _ωοτ ικην Βιρι ιι »· _νιαν _οπυο _υκιη _^ τιΟν , Ιο ι , _ινυε . οΑ _ιιυι Οα δυναται να _οτεγαοη _πι ρι τ . ις _? ο . 000 ατομο μηνιαιως , δηλαδη τοσα , δ σα _τοι , ιδιι ' ιουν προΒ , ' και < κ _Φραγκ-- | . Β . υρτης δια αιρατιο ιτιΜης : 1 _ι . _ρτ , ουγκοι · _« . _ινικ _^ Ιο κτιριον { _οτ _οιχιοι _πτ . ρΙ _τιι 1 . 270 . 000 _δαλλορια . Θα διαΟ _ιτη οπαθος _τος _ανιοιις ινι ς υπιρπολυτι _λοΟς Β , _ινιΛ- >/ £ ·<' , υ _ουγκ _,-κρ . μ _^ -, ως οι ( Ιι ) υπαρ χουν : Ι 50 δ ( . ι « ιιιιι ι _^ _ι 2 κρεβατια και 25 μι _τιασαρα . _Λιν ' ι το 195-1 _ι ιιιπκι _ψ Ο _ηοαν την Φραγκφου _ρτ ην πιρι τιι ς 10 . 000 Αμερικανοι κοιτα μηνα Ινω ι (> 1955 ο αριθμος < _ιοτος ανηλΟιν ιις 20 , 000 , — II Λια χη _« ι _ιντιπυντ » της Ρ' _^ _δεοιας _ΙδημοοΙιυ _οι : πριν τινος _« Ις τας _Ιφιμαριδας _Λ-γγιλΙπν , δια της οποιος _ιζητοΟντο _Ιγγρα _^ _-αΙ νεων μελων , Ικανων και _οιαιιΟιιμ . ' . νων να πι νουν 100 ημΙλιτοπ νιηυρος ιην _ΙβδομαΓπΙ Μολις 4 δημοοιι ιΙ Ο || η _ιιδ _ηυιι , · ι & 1 η , _ικατονταδ _ις _ιΟιλοντπ ! ιι αρουοιαοΟ _ηοαν « Ι- , τΛ _γροφιυτ και _οδτω , _ινιος _δλιγων ωρ & ν , Λ _υπαποομι · . _·* , Λρ > Γμος μελων ιιγι ιυ | _ιΛλ _ηρι . ) Ο ι | αναλ ηφθει · οης- ρητως / κ ι _δρους τιιιν _νκο _^ _ωτΙοτων τη ς υποχριωι _τι ως ν' αλιιιΙζ _οιιν _ινκιυυον _τ _^ ν νιιι _λαιων _μιλων τα ΙΟΟ ημιλ ιτρ _, ι ι τ » καθ ιβδομαδα ! Ο λογος δια τΛν ΛποΒον παρπιηριιιαι τοιαυτη _οπουιιη ιις την Υνρ Ι 1 ν , ειναι βτι η Αισχη _τ _, _Ε Ιντικιιντ » τιαριχ _ει τον ςυυυν _κιν ιι' _, _^ ι . _ _ι | ιι |» . > ' > . » _- ' , ι '| ι » ιι _ι _, τη > . _( Ι γοραΙ _ος τιμης _. % ΙΗ _1 Γ 1 _ΜΜΙ 0 Ι 1 _ΜΟ , ΙΚ Μ Ι · Ι _·^* ν _·> · II _υινΜΙ _* _ΙΙ > _Ι _» ΙτΙ β ¦¦¦ β _¦»»·*«¦> μμ V Ι ΕΝΑΤΑΙ ΕΑΡΙΝΑΙ ΙΠΠΟΛΡΟΜΙΑ 1 1 Ι Κυριακη 17 Ιουνιου 1956 Ι Το _καλυτε ρον προγραμμα τη , περιοδου με επ τα ιππο- ο • δρομ ' ας , _περιλαμ ('»< ινο | Η ' _νων χαι των-Ιπποδρομ ιων δια το £ β κυπΒλλο ' . ' της Ιινω _οιιιος . _Ιδι _οκτητο _ιν δ ' _βλογυ . '· και - 4 ετο ν . 5 2 δι αλογα ιη _ταξι _ι'ι ς _ιπι αποστασεως _ι !· ι μιλιου κι . · Ι Λι ' α- Γ ι ληγα _ι ι ( α ) _ταξειος επι _αποστ αοειο ! : ι μιλιου . 2 § ι προιτη Ι , _τπκ _δρομΙα Ο' ι ' . ρχ σ _|) την 5 μ . μ .. - 9 Ειδικα _λεοΙΟΟρε _ια- της Εταιρεια _Χτ ροοολου Ο' _αναχοι - § _ρι ' _ισοιιν ικ της Πλ ατειας Μεταξα κα ! της Πλατε ' α _Ατα · Λ _τουρκ τι ιν _~ π . μ . Τιι ιδκι λπ , Κ ( _-ιιρι · ι < ι Ο' _αναχι ορηαονν εν , _ταυ β 3 ιπποδρο μου την 0 , 4 5 μ . μ . ¦ 1 Α _· αι _4 _^^^ η _^«» _3 ν _9 _*« _ν _2 ν _42 Β _. _4 _βΤΜΚν , _& _υχν _»*»^ _Α / Μ _* Λι _^»^ Γν _^ 5 ) _-νκνΓν _& Μβνιβν .- _« _νΑ . Ι ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΑΥΤΟΚ ΙΝΗΤΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ' [' ''''· _, _. _'* ¦¦ ' , , ' ' ' ¦ : . '· ' _*· 'ν _¦'¦' '¦¦' ' : ' , * V . _'¦' . ' ' . _ . ' _> _ν · : - : ¦ _, , ' - '>< , '' νν : ' . : > ' : -. _^ Ν ' _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^ Κ _^^ ΓιΓ _^^ Ηινι £ _Αι _ιι _ιι _^ _ι- _' _-υι * _·>* - ·· - — — _~ _ι _*** ι _ , ** Ε _# 4 _^^^ _ι _^ _ινι- , _ιιιΜ | Ρ' _-- ' . _Β-ι _, ι , ' _-. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ ΜΙΑ ! ΙΝΑΙΑΝΑΠΟΛΕ _& Σ 30 ΜΑ ΤΟΥ 1956 1 ος : ΡΛΤ ΡιΑΗΕΚ ιΥ διανυεας αποςταςιν ΕΚ 500 _ΜΙΛΙΩΝ ΜΕ ΜΕΣΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 128 . 49 ΜΙΛΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑΝ _ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝ ΜΟΜΙΙΙ ΛΟ 'ι ι 'Λ ΤΗΝ 2 αι / , 3 ην , 4 _ην και 5 ην _ΟΕΣΙΝ κατελαβαν αυτοκινητα ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑ ΜΟΜΠΙΛΟΙΑ _Διατι να δεχθητε _αλλο απ 6 το χαλυτερο ! | *¦ ' ν μ Μ ¦ ,,,. ,,- ,, - πΙ | ¦¦¦ _ΜΜΙ _1 Ι % _τι _ ν Κυ _^ _ρο _- _ΠΙΝΟΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΝΙΑΚ ΓΑΛΜΕΝΑ ΜΑΖΥ ΛυιΙΙΤυΡΜΠ ΑΠΩ ΤΟ & αι Η * ΙΙι η ι Ι- » Τ ! % - _*^ ν _^ _- _¦ _Iι _> _# « _*» - — Ι _^^^^ ι _^ _ιι _^^^^^^^ _ι _^^^ Ι _^^ Ι _^^^^^ _βηΓΗΓν _^ _τΚιΜΜ _^ _ΓνΜΗ _ΓΗΗΜΚΓΗ _*^ _ ΠΡΟΣΟΧΗ — ΠΡΟΣΟ ΧΗ ξ ι ΜΕΒΑΛΟ ΞΕΠΟ ΥΛΗΜΑ _^ Ι _ΑΡΤΙΚ ΠΟΞΑΛ _ΙΑΚ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ι Λευκω _αιχ ι ι 'ιΙ : ρο | ιε - εις γνωσι ν της αξιοτιμου πελατεια ς μας Τι ? ι τα κιιτ _τιστηματα μα της ο . δ' ) υ Ληδρ α αρ . 85—Λι , Βχουν 4 5 προσιορι νω ς μεταη _ερΟΛ ει _ττην _λειικτορον Κυν . κου , αρ , 120 , ? ι _Ρνιιντι του -καταστημιπος του κ . Κωστα Σιδερη , Λευκωσια . ι ι Το ΜΕΒ ΑΛΟ ΞιαιΟΤΛΗΜΛ αρχιιει την 2 ο . 0 . 1 ! ΙΒ . Β .. · 5 ? Μ » ν , Ιλι _?? . · τ . τ ' . τπ ς _ρι . - -τΛ _ιΒΛμ , ιματισ μου και _ιπιπλιοσεο _ι . ι ι _5 _*~ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΙΚΛΙΡΙΛ . ΠΡ ΟΛΛΓΕΠ · :. 5 Ο . τι _^^ _υΚ _^ καΑ _ΑΙτιρον . .. ... για το παιδι οσς Δυ < -. _Τ _€ γαλο στο ηοι & Ι σος , αλλο μα * νον απδ το καλλιτ _ερον _ηοα _υπορχπ . Αυ'ιο που _ιις ολον τον κοομον _ιιναι _^ _^^ _' _^^ Ι _^^ ουμβολον ποιοτητος : ΒΑΛΑ ΓΛΑΧΑΒ . _£ [( _' ' _* _Β ~ _'^) ι _^^ Μ Το _ουμπεπυκνυμ _ενον οοκχοροΟχον _ΕΚ' _^ ' _^ _-Ω _'ΗΓΓ ΒΑΛΑ ΓΛΑΧΑ ! τη _ΝΕΙΤΛΕ _διοτπρε : ! _| _κ || ' _κ ' _Ιτ _''§ _Ειη _ωνιηαφις ολες τ |( Ιδ , οτΒ , _τες του π , » Κ _Μιιι _,. _^» ι » ! _-ξ _3 _Γ ογνον , πλουσιον , « ζυντονον » , αηο-ΣΑΚΧΑ ΡΟΥΧΟΜ ΒΑΛΑ _^ ' · . *»* _ηιΧΤΛι , 4 _!» τ · Ιι > _τε ι 0 . » . . _ _^ _, _ .., „ ., · '| V λ ~ , ' _¦¦· ' _> ν ι ' / _ΛΝΙΙΠΡΟΙΟΠΟΙ - ΙΙΙΑΒιΙΠΙΙ ΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ . « ΑΒΙΟΙ ΗΛΙΑΔΗΙ ΑΤΔ . _ΜιΒΑιΟΙΙ ΗΑΙΑΔΜ . _ΤΑΛ . Κ 1 « . 94 . _ΑΙΥΧΟΙΙΑ - - ΤΗΛ . 5329 § ΗΑΤΖ _ΠΙΕ 5 ΕΙ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ Ι ΜΙΙΧΑΝΑΙ ακα θαρτου πετρελαι ου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ! - _ΠΕΡΕΑΙ ΕΝΤΕΛΟΣ ΚΛΕΙΣΤΑ ! ΕΥΚΟΛΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΑΙ ΒΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ . Η ΙΔΕ ΩΔΗΣ ΚΙ Ν ΗΤΗ Ρ Ι Ο Σ ΔΥ Ν ΑΜ Ι Σ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑ Ι ΝΕΡΟΙΝ ΚΑΙ ΕΡΒΑΖΕΤΑ Ι ΛΔΙ Λ ΚΟ _ΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΓΛ ΕΨΙΝ 3 . _· 6 , 4--0 , 6—11 , 10-17 και 12-22 αλονων , _Ιιι ι _ριινιιτιι _ΙΙι ' ικι » — 'Λντ ιιι ροιιιιιπ _εΙιΒ , ΔΗΜΟΣ ΑΡΥ ΜΙ _Ο ΤΙΙ Σ Ο ιΙος Α | ι | ι ( ιχωητιΜι Λρ , Ιι— Ιι -- _Τηλι _φων ον » 3 · ιι ΛΚνΚιΙΧ _ιλ , _Ι Ο _Τ Π « ρεχ · ντ « ι _βυΜ βλΙο _ιι κλι | ρΜ | ι _» 1 { . 4 > _£ κ & , _(** ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙ Α , . _„ _ * ' ¦ _-Ι-ι- ' * ¦ - ,- · · ,, ' γ : . _·^ . _^ - _^ - _,. ' _• Απαρ αμιλλα εις _« _υιοτητα _, _'ι _^^ Ρ _^^ ρ ! * κομψοτητα , στερεοτητα . _ΛιιΑ _»« Γ _^^ ι ! _ι _^ : « - «~ · * ' < _• Με ηλ _βιηρικον . _μηχανισμ 6 ν Β || _^^ | _^^^ _0 | ι στιψ _ιματος . ¦|· _·^ ' _! ' -. 1 , _^> _Μ _^' ν , · ν · _' . ' : _ι ¦ _ιΜ _& _ηβ ι > « . Λ ' - . ·' : _, _^ _¦' _ _. _^' _¦ _, _ _/ _·'' _V _·¦ _.: _^ _^ _. _λ _' _- _// _, _» _: _ν _. _ _{ _1 _.:- _^ _ι _^ _- _^!^ _' _· , « Α Μιι αυ _· ιο μα · _ιον _^ _ιλεκτρικη ν . .. . .. _,,. , „ . , ,. _^ . _., « πομπαν » . . _^ _, ' , Τ _· . _^ _- _^ ' _^ . ' _^ % _^ - _^ Φ ' ' > * _ιι ' ν ,:. _, ,. ν ! , ·' : ' · _,: · : _^ ' _-: ' ¦ · _·¦' ' _!··^ _-ι- ' ·'' , 1 ' ' < ΧΛΡΗΤ Ι ΚΟΤΗΤΟΣ 8 ΛΙΠΡΩΝ ' : _^^ - ~ _--:- _-- _^ _3 _^ : ' | _λ 1 , _·^ . · ' . . _-. , ¦ ¦ · . · ' _-ι _, _ι . . -ι _^ νι _- _·^ . . · :.: , ι _« · . · · - ! _» . ¦ ¦ ¦ _-: ¦¦ . ' _- ¦ _- ¦ ' '' - _ι _'ν ' ν _ι « ν .- - ' λ * Δυναοθι- να τα προμηΟευ- ' _^ _^ ι _- '' _.- _^ : ' : _« _-ι . ι _^ ! ' _, Ι Οι ) τε απο υλα τα καλα _κατ « - _$ ]| · : _Μ _^ < > ! _Βκνι _κοι 'Λν νιπρ _ι _οωπ βιι « Ι ΤΗΕ _€ ΥΡΗυ 8 _ΟΟΜΜΕΚΟΙΑΙ- 00 · Ι * _ΤΓ · ι * Οι _*{ Ρπν « Ιν Πι « Ρ · . _'' '· ' ·· 30 Η . > Τηλ . . _ΙΟΜ --ΛΙ ! νΚ « Α ιΛ . » _»»»>» τ »» *»· _»»>»>»»»» ν _* γ » ν _»* _ν-νγγνννννΨΥννΤνΤ ' » Ι 'ν _» Τ ' _ΤννΤ Η ΚΟΚΚΙΛΜΙΣ _ΣΚΟΤΩΝΕΙ ... Η α . · ι , ωλεια _ορνιΟιων _λογφ της κοκχιδι _ισεως μπορει _ς να _αναχαιτιαΟη δια -της ηροσΟηκης 4 κουταλιων οου . _τας οιαλυσι _ιος _ιιΖοοΑφκμιζΟιΓιν » 16 % σε καθε γαλονι ποσιμου _Οδατος . Αυτη η θεραπεια διν ειναι μονον _α-τοτελεσματι χη χιΛ ανεξοδος αλλα τα _ορνιΟια _Λ-τοκτουν _ανοσιαν _ιφ ' ορου ζωης . 'ΗιδιιαΛυοις « ΣουΛφαμΗζαθιν » 16 ο ) ο οωζ £ ι ! Τω _ιτρβιυν αυτο τ ης Ι . Ο . Ι . δικαιως κατιατε ι δημοφιλες _μετοχυυ των γι & ιργων και πτ _ηνβτροςρΜν . _Ζπτηοοιτιι τα < ιΕ βυλφ « μ £ ζ « _81 νιι 1 €% _ιι . τ _. 6 _τεν _φοιρμιχχβττοιον σ _«{ . Αντιπροσωποι : Ο , Β . 2 ΙΑΚΑΡΙΑΝ Λ . ΤΛ . Διανομεις : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΤΛΙΡΙΑ _^ _*«^ ΛΕΥΚ ηΣΙΑ : Οδος Π 6 φο Π-13 . Ι _^^ _τ _) ΛΕΜΕΣΟΣ : Οδος Χ '' _Λοιζι , Νο . 2 . Χ _. Ζ _7 ΙηιΙιΡΒ _ιιιΙ _ΟΙιβηι _^ ηΙ _( ΡΙι ηΒτ ηη _οβΗι _Ιι οΙ ») ΙΛιΙ . _( _ΙΤΟ-ΡΙΝΟ-ΛΑΒΙΒΒΟΛΟΒΙΚΗ νιιι ι · . · νιι Λ / Μ _1 ΗΛΠ ' ! Χ ΑΡ . Λ . ΓΑμ _^ ΑΓ _ιΔΗ Ο _Ιιχ τροι ΧΑ ) - . Α . ¦ ΓΑ . _'Ρ- ' ΝΑΩΙΔΗΣ ωι _ -ρινο-λ « ρι _» _νγολεγας δεχεται εηιιτ _χεψιι _ς _αιτ ο βη } ιερβν _Διυτερβιν ΙιΙ ην _ινννι _^ _ιτ _^ _'Ξ _. ς : τιιν _: . ν _* 5 ν / τυ 7 ~ νν * ιλιν >< ην του , χ _* τα την ΑΓ 6 ν ι _)^* _τΛ 3 < Λ _* Τ '« 1 . » .- « Λ . _ι 8 . ιν' /? ι *· _χοσια , εν _& ντ ι _τειδ Ιατρειο » χ , © _, Αερδη . '' : ιιΙιινι _ΙΜ'Λ Ι ν Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ ΤΑΙ Πωλειται η _ενοικιαξετοι οικημα ει _χεντ ριχην Οισιν τη Λευκω - σιας , _αποτιλουμενον με _κρισοψιν καταστ ημα και ικ πεντι κυριων δωματιων , ικ τΛν οποιων το Ενα ειναι ιυρυχω . ρον _, χο ' _ιλι , · _οιιτλ ' ης _χοιτςινας , χιιι . βιαβετον .. _Γλβ . τα _χρειωδι ) . _« πΙ _νερ / Ιν ' -:.-Κ ·> 3 _ιμ 6 _νι - Ειναι καταλλ ηλο- / δια τυπ _ογοαφιιον ι | _δι' _οιονδηΛΟ »! ιι _ι'ιΟστασιον . Δια πλ ηροηροΟας η ' , _το · _τεινεσΟε ει _το εν λ' 4 γ < ι > οι'ιημα κατα την _οδον Ον ( ισπγ οο < ιυ αο . 43 . _ΕΡΒΟΣιΑ _ΣΙΑΡΧαι ΕΡΒΟΛιιΓΟι ι ι 2 « 5 _υτιανρ _-υμιζομενβχι _ι βχετ _β 5 ιιιι 5 ζι 'Τ 15 ι Πν _Λιηι / _ηΛηΛιι / ' _^^< Τ _05 Λ _λιατ _ρων _εις & _φαλευ _ο « 5 αοφαΛι _ζοντιιι _ με Τοις ΛΦΡΙΚΗΣ Θ · - ΕΥΚΟΛΙΑ 1 ΠΛΗΡΩΜΗ Σ Πλη ρει λεπτομε ρεκα : ' ΒΕΗΙΚΑι' ΑΣΦΑΛΕΙΑ ! « ΑΦΡΙΚΗΣ » 174 . _οδας Ληβρο Τηλ . 1 28 Τ . Κ . 92 , _ΛΕΤΚΩΣ _ΙΛ ΛΙΕ _αΑΒΟΝΤΑ Ι ¦ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α _2 ΦΑΛΙ 2 ΤΙΚΑΙ ΚΡ ΒΑΣΙΑΙ . _ΑΝΑΜΕΝΕιΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο « ΜΕΣΟΛΑΓΗΤΗ !» Κ . ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΟΕΛ _ΜΠΜΗΚΕΡ © α _ετΕιτροοπβ _εις τον κ . _Κρανιδιωτην να _αεταδ _η εις Σευχελλας —Εν _τφ μεταξυ η Κυ προς υπηχθη εις ειδικο ν τμημα ιου _'Υτιουρ γειου Ατ . οικιων _. — Διαψευσις Τουρκικων ισχυρισμων . ΑΘΗΝΑΙ , 14 (¦ Αεροποβικ ιος ) . — κ Υπηρχον χ θες _ιΛη _. • _ρ οφοιαι οτι πρ οκει ται _ενεος των προσεχ ων ι ) μερων , να _ελθχ ι εις Αθηνας 6 Αγγλος εργατικο ς δουλευτης χ . Φραναις ¦ Νοει Μπα _ιηχ ερ , δ οποιος · ει χε _καλεσει εις -Λονοινον τον _Βραα * ματεα της Εσναρχ _ιας χ . Κ ρα _- νιιιωτην . χ Ο α . Μιχ αι ηκερ _, ' κατα _τας- ι-, _διας πληροφορ ι ας , προκειται να ελθχι εις Αθηνας , δια να < $ _ιαχ £ ι < Βωο ' τ ιηι ποι ων οασεων θα . τ ~~ _-Λ . ~ - * α ·» .. «'~~ -Λ < Ρ 1 _] .. _* .. « Λ _, Β ... ,.. _· .....,... _^ _...., ., . -., — _.., — _., Κυδερνηαις να _προελΟ _ εις διαπραγματευσεις με την Γρεττανι . χ ην _ιια την ιξευρεαιν συμ $ ι £ _αατιχ ης λυσεως τον Κυπριακου . Κατα πληροφορ ιας '¦ εχ ΛονδινονΛ μεταξυ ωρισμενω ν καλω ς πληροφορημενων κυκλων της Αγγλικης πρωτευουσης διετυ - ποντο η γνωμη ο ' _ει 6 αφιχ θει ς ι . χ ει γραμματευς ζ ης Εθναρχ ια _, ς . « - Κρανιδιωτ η ς 0 η _Χιπι - χ _ολνγθυ υπο της Γριττα _νικης _Κνοερ _νησεως ινα _μει αο _]/ εις τας ' νησους Σενχ ελλας χ αι μεταφ εηη ει _^ τον ιχει ιξοριστον _Αςχιε ηιαχ οπον νεας Αγγλιχ α ς ποοτασεις . Αθεα χους ιδιους κυκλους α ' ι _πρ οτασεις α _!· ται θα Ιπι & ο _Οουν εις ιον κ , Κρανιδιωτην ως _ανεηιαημοι και ως προερχ ομενοι ιχ Ο κ . Κ . ΤΣΑΤ _Ι ΟΣ μερους _χ υκλοιν οι _δποιοι δεν εχουν καμμ ιαν αχ εσιν με την Κυ . _ξε ρνηαιν , _Ι νΛ ει ς την ' π ραγματικοτητα δεν θα ειναι παρ α προτασεις τας διτοιας συνεταξεν η Γρεττα _νιχ η Κν _£ _ι ρνηαις . ΑΘΗΝΑΙ , 16 . Ο Υπουργος παρα τπ ΧΙ _( θεδ ρια της % _Ελληνιχ ης Κυβ ερνησεως χ . Τσατσος _Ιοηλωοε _σημιρ ον , Οτι η Ελλ ηνιχ η _ΚυιΙ ρνηοις _ιοηθει ηθικω ς και πολιτικως τον Κυπριακον λαον προς την αυτοδια - θεσιν του » διεψευσε δε τον Τουρκον Υπον _^ γον των Εξ ωτερικων κ . _Κιοπρ ονλου δηλωσαντα εις την ! Βοκ «« ικ » ν _Γου-Χην οι . η 'Ελλας οΛοατ _ιΙΙει Οπλα εις την Κυπρον , Κατα πιηροφορ _ιας ιχ Λονδινου , το _Υπουρ γειον Αποικιων _αναδιορ γανουται Ιδ ρυ ομενου ειδικου τμηματος , ει ς Ζν οποιον θα υπαχθου ν · η Κυπ ρος , ιο _Βιβραλτα ρ , _ιι Αδεν , η Μ _αλαια _, η Σιγκαπου ρη και το _Χδγχ -Κογχ , αποιιααι _αιτινες χαρακτηρ ιζονται ως και ρια στρατηγικα σημεια . Το νεον τουτο Τμημα θα _διιυθυνη δ χ . Ευ γενιος _Μελβ ις , μι Γαθμον υιρριιαιι ργου . Ο χ . _Μελδις . ειναι οικονομολογος και ειχε λα-6 ει μερος εις την διασκεψιν _δια το συνταγματι _πον μελλον τ ης Μαλτας . ο κλοιος Οχι κ « τι δια την Κυπρον μαγειρευεται εν _ιΥονυιν _ω ωπ 6 τ ης Γρεττανικ _ης κυβερνησεως Χ « 1 του _Κυεερνητου της _Ν-ησοι _» « _τ _ραταρχου _Χαρντιγκ , _ουδεμικ _ιχμφιδολια υπαρχει . © α _ητ β ομως , πολυ _ριψβκινδ _ιη'ος η _υιατυ / _τω _σις _οΙαΓιτ π _ντε προγνωσεως περι του _ττ « _ιου κα ' ι του _αριδμοΟ των μεριιων φαγ _ητβδ ηου 9 α _εξελβουν _αηω τι ιν _οτ ρ « τιω ηκβ < 5 ιπλ _ωματικι , ν κβυζιναν τ _ηξ Αγγ > . > ι _ηι « _ρυΤ £ _ι > _ου 5 π . Ο Χαρντιγκ μετεβη ει _^ _Λονδινον _δπου επρ οκειτο να _Λυραμεινι . _ι _εηι μ _ χ ' _εδιομαικ . Προ το χ _εΧος της _εδιεμαιος αφ εβη να _νβηδιι _οτι _, _εκν ο στραταρχ η « _νεδαλλε τ ην _ειτιοτ _ροφην του ει ς Κυπρον , _τοΟτο 8 α _λπετ ελει 2 _νυειξιν βτι _κροιτα _ροωκευαιεται κατι εξω _απι την _ρουτιναν _, κ 4-« βιβ οχεδιβν πολιτικη λυσεω _ του _Κυιτρικκ _οΟ ζητηματ β _ . Ο Χαρντιγ _* . λοιπον _ανεδαλε _την _ιηιατ ροψ . _^ ν τυν · λ * λ εχτοτε Λ « ρηλδε ' αλλη μιχ ι _νουμαζ , χωρις _αχιμη να _γνβ _* - αβ _ιχ εαν « Ι _αννομιλιαι _τι-υ προκειται να _τβρματι _σ 9 _ουν < η > ντβμω . Εν _τφ μεταξυ η πι _εσι τη η ρεττανικ η κοινη γνωμ η , αξιουσ η _λυοιν _του Κνηριακ _ου ζητηματ _ο ε . τ ' ι _τιι _δααει των αρχων τη δικαιοσυν η και _τη πολιτικ _ης η 9 ικιι _ . _κατεατ η κυριολεκτικοι ασφυκτικα . Κ * _1 Ισως υτχ ο την πι _εσιν _ταυτ ην η _κυδερνηβι του 2 ερ _Αντο _τ _» τ Ηντ βν ην * γκ « -33 η να _ανβδεωρηση κατα την _τελευτα _ιαν οτιγμην χχ σχεδια τη , με _αμεαον οι > νεπει « ν την _παρατ ααιν _τη ει Λονδινον _εηιοκεψεω _ του στρ * ταρχ β »> Χαρντι _γκ . Χαρακτ ηριστι κων . τοΟ _κλοιοΟ , _εντι .. χ _/ ηι _οηοιιιυ ευριοκιτ _α ι η _Χυντηρητικη κυ & ερνησι αποτελει και η _αρδριγραςρια αυτων τουτωι' των 2 υ τιι ρητικων εφημεριδων . Μερικα _Ι _ιξ αυτων επικρ _ινοον απροκαλυ πτω _ν , καιτοι με _λεητ _ιτ _ητα , τ ην Γρεττανικ ην _πολιτικην ιναντι τη Κυπρου , ενω αι αλλαι , _υποοτ ηρ . ζ βυν μεν © τι η « Αγγλια πρεπει να _παραμεινη ε _!{ Κυπρον » , αλλα _« _ολο συχνα κατ _ηγβρουν τον πρω _& _υπουργον δια κακον χειρισμον του ζητημχτβ , τουλαχιστον _εΙ _ιιδικα περιπτωσει . Ο 2 ερ Αντονυ _'Ηντ εν _δαλλβται καταιγιστικ _η υπο των Εργατικων κ * _, των Φιλ _βλευβερων , ενοχλειται δε και εκ των ισω . _Λεχβται 6 ελ η και _ιξ οικ ειων . ΑυταΙ ειναι αι _Ι υν & ηκαι , υπο τα οποια 6 Βραμματ _ευ τη { Ιι _βναρχ . α κ . Κρανιδιωτ ης προσικλη _ιη να _μεταδη εις Λβνοινον . Προαεκλ η 3 η δια ν « διαφ _ωτιοι . _1 _τβυ ακατ _οπΙατβι > $ και αμφιταλαντε _υομενα , ωστε _ιντ βνωτερον να διαδραμα _τι οη τον ρολον τη Π 'Λγγλικι ι κοινι _, γνωμ η . Δι ' αυτον αποκλειοτ : κω τον λογον ο κ . Κρανιδιωτη , τη εγκρ _ιοει και υποδειξει τβυ Βραφειο » 'Κ 6 ναρχ ( α { , « _ιηδιχθη την _προαν , _ληαιν και ευρ ( σκει ( χι _τωρα ει Λονδινον . Δεν _διαπραγματευεται _εκιιι . _Ουδε _!{ εινα ι νβητον να υπβκαταστηαη τον Ει ναρχην Μα _ ια _· ριον . Ο Μακαριος βα « παναλα _ιη εκ μιρου τβυ _Κυπριακοι λα _^ Ο τα διαπρα γ _ματ _ευσειι . _ε «· . ' κ ·»! εταν αυται επαν « λη φββυν . Λυτο τονιζε ι ο κ . Κρανιδιωτ η ** 1 *» τβ δεν _Λιτ βκλεΙει _ιεδαια την _περιπτ _ωι ιν _μετα _ιασεω αυτοΟ Ι , α _/· λβυ « Ι _ιει _χελλα , Ιν « 6 εκει _εξοριστο Ιιδναρχ η δωσπ « _ροσωπικω τα απαρ αιτ η του οδηνια . Ιιαν ιι Ηρεττ _^ _ιν » _χι _> _κυδερν ησι _ διευκ βλυνη _τ β « χυ . ην _επι _οκι ψιν εΙ _Εειχελλα , 8 α ιχωμ _εν μιαν καλ ην _ινδει _ξιν αποτελουσαν μεγα : 6 η μα . Αοριστο _ι μω _ ειναι προ _$ τι > παρον η ελπ _!( « υτη . Ορ _Ρω _ιπομενω Λ _ιι _ιλλ ηνικη κ « 6 ερνιισι προπαρασκευαζει τ ην διπλ _αματικην συγκρ βυσιν ενωπιον τη κατα _Νβεμιριον _αυνερχομι ν η Βενικη Ευνβλευαεω των Ηνωμ ενων Ιιθ νων . ΚαΙ δα την προηαρασκευαζη _εστυ και « ν αν τω μεταξυ τα σημεια των καιρ ων καταστουν « _υοι _ωνα . Η _μαχη εΙ τα Ηνωμενα _Ινβνη & α < 3 οθη , _ικτο ιαν 6 Μακαριο—Κυπρι ακο λαο—κ _^ _αι η 'Λγγλικιι κυ & ι ρνησι καταληξουν ε _!< οριατικ ην χαι αδια & λητ _ον ουμφωνιαν προ τυ { πρ βσεχου Ι _ενικιι ιυνελευσεω _ των 'ΙΙν . Ιιθν ων , Ιπ > χο ' επαναλη ψι των διαπραγματευσεων δεν βα επηρε · αβη τι > ν _αποφασιν περι _συζι _, τηαεω του Κυπριακου υπο τοΟ Ορ νανιαμ βΟ Η νωμενων _'ιιβνων . ΚαΙ _διδα _» _, _* ι ι 1 κ α Ι μοναδικων ειναι το αιτ ημα μα _ειι τα Ηνωμενα ¦ _Εβνη Η « υ τ _<» ι ι & β β ο ι . Τ « πβρ . _μεταιατικοΟ οτ * διου _αυτοκυβερνησιω _ ειναι δεμα _'Λνγλβκυπριακων _διιαπραγματ ιυσ _εων δ _<« να αποφε _» . χβ ( Ι η προβφυγη εΙ τα Ηνωμενα _Ιι δνη . Ι _' . αν ομ » ι τοιαυτα » διαπρ « γματιυσιι _δεν επαναληφ βουν Ι ,, τυχον ιπαναλαμ _ιανοιιεναι αποτυχουν , _υ , ιστω , παρατεινονται και κατα τον Νοεμδριον , μ α ν ο ν « υ τ ο δ ι α θ ε ο ι ν βα ! { ηχι , _ηωμιν απω _τ « Ηνωμενα Ιν βνη . Ιιτο ι _ιιχει το πραγμα και ειναι δια Τι _£ _Τ » Λ _,. ηρ , ν . _^ - _^ _^ ! οχ > ρι ( 5 _«^ _*· τ ι η » 1 Λονιιν _ον _παριιυα _ια τοΟ κ , Κ ρανιδιωτη ε ( ' « « * αυιι * 1 « αστΛ _« _με την _προπαρα _- _οκευπν τη μαχ η _ει { τα Ηνωμενα _Ιιδνιι . Αντι βετω , _ι · οβν _ιτεριοοοτ _βρον διαφωτιζετ αι η Π _ρεττ _ανικ η κοινη γνωμη , τοσον περισσοτερα · ενισχυεται η προσφυ γη _νι « 4 «< 4 τα Ιινωμενα Ι ιβν η . Ο αντιπ ρ οσωπο τ ης _Ι ιλλαδο , ο _ο · ηοκ , ς βα υπ _β 3 τηρι (| ιι την _αξιωα _ιν πρ ο Λυι »> διαΟιισιν τη _ι Κυπρου , Οα ειναι _βι _ θεαιν να _βιπ η και απ _βυειξ ο Γτι _μι ιαχ « υτο _υπ βοτ _ηριζιι . ουμφωνει η πλιιοψ ηφ _ια του 'Λ γ · _γλινοΟ λαου , τον _οπβιβν , βυτ _ω , _βεν εκπροα _ωιι _κι ο _αντι πρι · · θωκο _τΛ { χυιι _ερνηα βω _ των _ι υντηρη _τ ικιν . . _ΠολλαΙ _*! _ζυμωσ _κι _ κατα τον _τελευτ _αι βν καιρον , Λ { προ ? _* ιωμεν να αποφυγωμ εν _ιι _πκ ρατιμ βνιι _- ΠΙΑ » Ι . ΜΛΙ > Κ ! ΔΙΙ Ι ΔΟΛΙΟ ΦΘΟΡΑ ΕΠΙ ΣΙΔΗΡΟλΡΟΜΙΚΗΣ ΒΡΑΜΜΗΣ ΕΝ ΒΑΛΛΙ Α ΑΙΑ ΝΑ ΠΑΡΛΚΟΛ ΥΟΗ ΑΠΟΣΤΟ ΛΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜ ΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΒΕ ΡΙΟΝ ΠΟΜ _ιΝΟΗ Λ , κι ( Ι'ι _ουτκ ) ) . - _ΤηΛ τι _) ς * Λ ( ιτυνι ιμ ι ( 'ς _Λνι 'κοι _- _νιιιΟ η οι | μ . η ) ον _, ιιτι ιην «« οκλ · _ΟιιΟ _βαν νΛχιιι ¦ _δι _ι π ο ηχ Οη Λη λιη _- ( ριιοοΛ κιιτΛ _τι ) _ς _σιΛηυηΛοοιιιν _^ Υιι _'Ι _'Μι · * _Η _Ληυιιτιι η ιν _Λι μι' · ι · ων ΛηΛ τη Βκ _μιν ινπλ . ΛΛγ < ι > ικοΜικ _ις « _ατΓι _ιτοΛ'ρη τι γοηι 'ι _' η ' _·« Λπλητικ Λν ( ι <« _ιοΛΛν , ΙΙ 'ΛΑτυνομ _ικ / Λ ηλωοι · ν _« _ιικιιοχηιι _ν { _ιπΛνοκιι _8 ολιο (| 0 οοΛς . _ηκοπΛι ' ιοιι _ υς τι ιν π < ι , ο < Η < ωλ >(< Ην _τιι _ς ιιιΒΟΛτολ _ι _) ! 'νΛς τΛγ , Ι 'ι _το ς _πι _& _κοΟ ι _· Ις τΛ Μλγ / « ι » ν . Ι _'Λ τΛγ _· μα τοΟτο , ι . _ςογνιινΛιι'Τ _ι ι _ιι ) , η _ ( ιιν _ιΙΙ _ _ΙΗ ο _ινιηλ . ΑλλΛ : τ * τΛγμ ΛΥΒ . χιιιβηΛΓ _κπιΛ Μ » _Λοι ινι · « Ικοο γ _ττι {« θΑ _* ι · ως . _, '' . ΤΛ ν ηπ _οιιλΟΛντα μηνη ι _ς τιιν Β « , _οι · _νΛπλ ιτ <)« νΜ < π ( οΟι | π < ιν ι ) 1 _ποΛιΤΛ _. Λτην _πληθο ς ν , _ιλιι _ιι ν _Λι-( ιΛι ) λ ( ιιτιΛν ( ζι '| Π | Λι : ν _« ιΙ _οινγιχ ιιν _λι'πιν τ « 0 _'λι / _γιυιν _ηΟ _ζι | τι | μ _< _ι-ΤΟΙ ' _· . ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ Α ! ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΓΙΚΩΝ _ΧΟΡΟΚ ΚΑΙ _-ΡΟΜ Ι 6 . -ΙΙ ΕλλΟι ς και ι ( , Αραβικα 1 < ραιι | 4 ιιΒ . _φΛσισην 6 πω < _« _αιαρνηοουν _τιις _Οα > ριΙυ £ « 6 ια _6 ατι ) _· _ριων ι »* _Λκατι _ρωΟεν £ ιιιακ < ι } ' < ις _ιμπο · οων , ΑΙ £ ν _λΛγι _, ι Αροιι > ι < ιΙ χυραι _ι _ι η η Αι γυπτος , η ΙαρΖι ανΙα η ιυριπ _, ο ΛΙβανος ( η _Χαου _6 _» κη Αρα · βια * αι _ιΛ Ι _ρα « , Ατι _€ _ψπο | ο 0 η / ι (· οης Β » _πι . κ ( ιτιΛρχη -Ιν _Γηρυιφ _μονιμος' ΙκΟιοις Ι _ιλληνικυν _ηροΙΛνιων , ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΑΒΒΛΙΑΝ ΕΚ ΤΟΝ « ΕΞ ΜΕΒΑΛΩΝ » ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΧΑ _ΗΕΡΦΟΡΜΒ _, ( _Αικρικη _) _, 16 ( _Ριουιι ρ ) - ΟμιΧ _Ον _οημιρον _ΙνιαΟ · Οιι 6 _ικ ιων _μιλων _ιοΟ Ανωτατου ΑΙιιρ ικονι « οΟ Λικοο _τηρ Ιου Λικαοτηη κ , [' ουιλλκιμ Νταγκλας _ιιτ _ιιν _, βτι ΙΙ χυραι θα 6 _ιθποοουν τοΟ _δευτερου _η · _μΙοιος τοΟ 2 ΩοΟ _ωιηναι , ιιπικλιιοι II την Ι 1 ρ « τταν ( αν , ΑΙ | κγαλοι ( ι , _χΟρνιι ΟΛ ιινα ι « Ι ΙΙνωμι _νη ι _Πολαιιαι _, ) _ΡοπηΙπ , _ι | ΚΙ _« , οΙ Ιν _ΑΙηι _, η Ιοτιοι-.- „ - / , ι ι ΒιριιανΙα . ΤΟ ΒΥΜΝΑΣΙΟΝ ΠΑΦΟΥ ΙΙ ιχιιλικΙ Υ . _· ομ _ α Ιιη _^ οιι διω _- _^ ι / , Μ' _Λς Βι _»( ινηπιΛρνι | ν « ΤιιΛ τπΒ προ ο « χο 0 < σχολικου _ΙιτιΛις τον κ , ΙΙαΟ _λαν ΠηυλΙ _οην , Ο γ , _ννωητον _, | 6 Βραψιιον Πα <& ιΙας ιιχ _ιν 4 « ι «« Ιλ π _τη ν _ΛΛιιαν _(/ / ιο κιΙ υιω _ι , υι ιηγνΑ | ι < ιτος τοΟ κ , ΠιιυλΙΙη _ιπΙ Ιν ιιος _, « τον οβιος Β | _τη Βυ | ινπ _οιπρχι _) ς _Παφοιι , Λι _) ' , Μ ( ι ης της α · νποιο _λΙ Β , τη _η _αιι _, Ιιιι του , Α κ , ΒΙπι _ι · λΙ _0 ι _) Β , _διωρΙοΟι _τ ως _ΒΙ _ιμντιιιι η ρχης ιις ΙΙ 4 _λιν ΧρυοοχοΟς 6 _ι 4 _τι η τΛτ _β ικ « ιι · _Αι ρνητι κβν υπαλληλων Ι _^ οριΙπ ΙΙα · _ψου Λιν / ιιαναΛιωρ _ιοι τοΟ _ιον , Τωρα Λ » , ΜαιιλΙοης Λποκ _ηιι _ιιτιιτπι _ιιι _ιην ΙΚαι ' ν του , _'ΚτιΙοη ι η _'ΠψορΒ _, _Ιιι ΒΙΛ _ψου _διωριπιν ι ! ι < κη Οηγι | Την των ιιιιΟιμι _ιιτικιΙν ιον κ , Κουηατον _, «< ιτις υ _« δ τΛη Ιδιας _«»· _ριτιοιι _ουνΟηκας ιιχιν αιιομπκρ _ιιν 0 ( 1 < κ τοΟ _ΒιιμναοΙου τ _)) ι πολι _^ _κ , ι _ΕιΙΙ _ΟΧΑΑΒΠΠΑ ΙιΙ ς _ΤονοχΛηπις « ιιΙ | ιΙ _< ι ΙΟπις _'ΟΠ _ιιι ιιανΙ _κιιιιΛ ιχΛοΟι ιηιιν _χΠι ς _ιν _Λπιχωπ _ι _ι _» ι _«» ι Λ τοΟ _νΙΑικ ηΟ Λι · νκιητ οΒι χ , _ΙΙιΙ _μιι _Μλ * Βιι 1 » ν ιΙς π- _< _νΑσιι | κι λ' . _ιιι ' _«« ' Λ / χιι λι _μΛν Λντιπτ η ιχω _ _ιπι ηι _'μμι'τηχη « _Ιι Λχ ) ιιιγιι > γ ( ην , ( Κτ _ιοος ΙΙιΟ νΧ ( ι { , _ν ( ιτι | γι ι _«( ιιι · | ι _» ν _ιις ωικι _υι Μς ιηι _Λ )( λ < ιγιιιγ ( Ι , Αηιιλλ _ιινιι . _Ε-ΑΒΟ ΒΑΙ ΕΙΒ _ΡΟΣΣΙΑΝ _'Τπιι ΙμηΑοων < ν _Ιιηι Β « ι < _ιι μληΟι |> ιιιν Ιοο τονοι ( 1 ( _κ 4 ιι _»! ς Ιο · Οαηλ , μι πο » η οιπμ / ιν _ιι | ν Βι _ιι _τι _- ηιπν . Α ΕΠΧΕ ΡυΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ λντ . ΜγπροΝ « ι _ημερον α _ανακβινωβουν τα αποτελεσματα τυ επιχειρησεων εΙ τα _ιρη του _Τροβιβν _ . — Τραυ · _ματισμο επτα _οτ _ρατιωτων εκ _διιιτυχηματ _ο _ . 'Κτιο _ιιιιον _ινιικοη _^ _βιΛ '' Λνικ _ρι _· ( ιει : ιΕπτιΙ , _ΓκΒΒτανοι οιο ' _-Μιωισ + _Ι _τιιεΛμιιχισιι ηοαν ιν . Γι , · .. _πυ · γ . _ημαιος _Οημιςον το _«« . _ινγεν / ια ( _χΟε ) ινΛ ιξιτι _> Λι · ν _χαΟηχοι ' Η τι _^ ' _Λιτηχην πε , ηιοχην τη Ν ησου . Ουτοι δι _^ _οαιπΟηοκν 6 _ι ' _£ λικο . _ττεφθι > Η ι 5 _στοιπι ιι > τικ 6 ν _νοιτοχομειον Λενχωοια » . — _Βπο τοΟ Γοηβηυ _Λιοιχητου _Πλτ _ιτοιΤιν χ . _Νταγχλα ΟΜλλκιμσον νΛΕΛιΟι ' μι & _ετοι το _χ _οιν _^ ν 'δτ · _Λπαγοηευιται η χυκλοφο _οια _οχτ ) - ματο ) ν εις τα δντιχ & ν ημιου τΒι _πεοιοχ ης _κατανοαφη _ _Τροοοοι · . _Λδοαι . χνκλοφοπ _ιας εκδιδονται μονον ι _' _-ι' ηι'ι οι _' . 'Κκ _ιτοιηκται η _χιιχλοφ' . ' _, _οιιι δχηματ _^ ν Ι . τ » τη ο · _Ληιι ητι _^ _Λγει _ιξ Ευουχο » μισον Κ ' _ι'πιρονντας χοι ΣαΧττ α _νις _Τοιμιχλινην υ / Α _ιι τΒ | _αδοδ _ΚινιεοουνΤα μιχβι του ταχνσ _, ιιομειου Τοοοδον _ . _—υτ ( _ι _ ιιΓημ {> ι ) Ιι _ε τη σημερον θα σνγχ (? οτ'Ι θιι εν τ < _7 _> Βραφει _ς Δημοσιων Σχεσεων δια & χη _ _ι τιι , _τοι » , χ _αθ ' _!) ν ο 'Ε . τιτ _ε _?/ κ ? _χτι του _Κνδεηνητ ου _Οον _, _ιοοδη _ει δηλωσει επι των _πιοσο , Ηιτω ν _ι . τ * χει _ρησεων εις τα _ιιοη τοΒ ' _Τροοδοι _^ . ΑΥΡΙΟΝ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ & ΙΑ Τ 0 Ν ΦΟΝΟΝ _ΣΜΗΝΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΕΥΚΟΣΙΑΣ II « _πολον _*^ των κ 3 τηγ € ρ _£ _υμενοη _' . — Λι χ γζρ _ενζ αι του _ιτι μι χτο ι _Α'Λ ιπδ * ν « £ ρα _απΙαεωι , * Π τΙ | _ΛτωΟιι χΟις εν _ΛιυκοοΙ _^ _ινπΙ ) ιπον _ιοΟ _ηνωτιρου _εΙδικοΟ _δικπσιου κ , _Μπιρναρντ _ΙΛ η _ικιΙικαοις _τιις _υηοΟι . _οιιΛς _ι _& ν _ιπ _Πα _ α οΙ Λι 6 _^ _ιΑι _Μ · _χαι ) λ Κυριακου _ΚουτοΛψτπ _ιτων 22 _( _Παραοχιυα Βεωργιου _Χοιρ-οτιουλη ( (¦ των 1 _ι _) ( κιιι Ανι > ρ _/ ου ΒρηνορΕου ' Πο · ναγΙ _6 _η ( _ιτΟν 2 Ζ > καιι | γ _ι (( - ( υθ | ιινι , > ν Λκ _την 16 ην _τιαριλΟοντος Μαιου _ιπυροΛΛΚι ααν _πιιρΛ'τΛ _Λιροδρομιον _Λιυκωοιας _χον 11 _ριχχα · υν ομηνιαν _ΒΙΛιρικ ΧαΙη λ , Κατα _την _/ Οιοινην ουνι _!) ρ £ « ν οΙ _χριι ς κατ . * _ινοΒΛυ » 1 _^· _Ο _^ _ηιποΟιοανιις _Λνιο υρκου _ηρνηΟηοαν _Λτι _ιτιυροδολη . υαν ιον ΧαΙ ηλ και Γιι _ιψερον _δττλα _, 'Πν _ουνιχει ςι ηγοριυοαν οΙ _ικ ιων αυ · _νηγΛρι . _ιν _τΛν καν · _γαροα _ιινων κ , κ , ΒΧαΟκος Κ > . ηρ ! 6 ης και _ΜιχπΧακ _^ ς Βρια _» _ααψυλλ ( ιι ηι ( καθως και Λ _Ρ * ικη · γορος ιοΟ _ιιιιιμΒιτος κ , Βκοολ _» γκ _, Η Λτιδφαοις ιπΙ της 6 πο 0 ιΟκ . ις τΛν _χριδν _νΙων _ΟΛ _εκι » ο 0 ιι _χι _^ ν _3 ην _μ , μ , _Λραν τΒις πΟριον , Πρω _ι _( ς _χΟιοιν _^ ς _αυνι . δριπς ιο _&* . α · _οτηριον _ιιιτιιη _, _ττορι _ιην _Γην ιιρΜι · _νην _, ι . Ις ιην _τκιριΙ _τΛ _αιρουρωμιον _«¦ _ριοχην τηΟ _^ _-ονοο τοΟ π | ιηνιου Χ . _ι | ηλ ( _υπου 6 ιηψοροι ιιΛ _ριυρι ς κατηγοριας _υηιΛιιι , _πν _(» _ιρ » κΛ _υημιια οχι . ιι ( Λ _) ιιΛ _« μι ι / ιν υηΛ _ικΜκιιιιιν _υιιυΟισιν . ΑΙ ΚΛΙΛ _ΟΕΧΕ _ΙΧ ΤΟΜ 'ΠΜΟΜ _ΚΑΤΜΒΟμΟΥΜΕΜΩΗ _Κατιι _Ο / τι _-ιν α ιυ βρκου Λ πρωτοι _κατηγορου | ικ τ > ι _Μιχπ _ηλ Κυρι η κου Κουταω _φιας ι _( _πο τα _ιι _^ ς' _« ι _ην Α » ι ·» ρπν ικ _ιιν _ιιν , ιιιηγα να τιι _Λ _ερΛ _οτην _κΙ > ι >& , ] ν Λτιι · _Λχοιιπιι _> Λτι * Ηι ρ /) ι ! ηΧι . _ομους _, £ . _!&« _μιρικου ς Αγγλους ν Λ Ρρχωντο » _ηρΛς τη μερος μου μ ! 8 _ιιλ _( ι _, _'ΠφοβηΟηκη | ιητιι 4 _> ς μ / . _τιυ | Κ ) βολι _() ουν κιι _ιτρΕι , τ- τ »> _^ * · ν Μ » , * 0 _Λπ ! ιι « ρθΒ , κ « ιι _) γορηυμονυς Μπρπ · _οκιο _/ _ις _Βιωργ ιΒΗ _» _Χοιροτιουλης κ _« τπ · Οιτων _ιΙιππυιιΛς _, _4 ι _·« υ ι _* ηκου ι _ην ι _«• Εγ ω' τ Ιν ημι ραν εκιιινην _, _ιιτ _ιιν ουν _» λ _^ ψΟι | ν _, _ιιιτκ Ι _φιρ _η _β _ιιλον _, _οΟη Ιηυ · / _ΜβΛληαιι _κανικι οιικ ημουν | _ιι κα _· νιν ι _« _Λ ροο _χωριιψι ιιου _ι _!< ιι Κ ' _ι μιλι μπκρυΑ , _'Βνφ _ιιιληπΙ ( ι _/( ι ( _ΙΙι _* ι π < νι * _ιπριιτιυι ις μ * 6 _ιιλ ( ι , Αρχιοαν ν ! _τ 11 * _κπιοΚιωκουν _, * Β , _γΛι _ιψοιηΟηκα και _Λρχιιιιι ν Λ _τριχι . ) _, _ΟΟιι ιιιυπο 6 ο > ι . _ηιιιΛ _, < Λτ _* _Ε _^ ιρα _Λπι _, ον _, ΟιιΗ ιιιιηυν μΑ _κπνινα ηοΟ ι ιιυρηβΛλ _ηιικν , Ι ν ηυνιχιι _ψ ηγοριυοιν Λ _5 _» κι ) γ Λ · , _, _* χ τοΠ _ ι _< , | ιμ ( ιτος κ , Χ , _ΒκΛολιγκ Λ _ΛτιοΒος _ιι _« αυν _ΑλΧηις _ιΛ _ις _^ ς ι * Μ _^ _τιΛΟ _^ υις _( ηι . _Λι , ( χθΒι _κπια _τροπον ον > _- τρππκΛν κιιτιι _ι _ιΟν _κητιιγορουμινων _νριις μΛ ( _ι _ _υρις » 16 » ν τους _υρυτον κ'Λ _τριτοι _κηιηγοροπμΛ'Ους ν _* _τ τιΑι |( _ιιΛ _· ( ουν _την _κηλΟιην _ΛιΛ νττ _ζητηοοι-ν _«· _04 ν _, _μκτ ' Λλ ( γπ _Νι . ΑιιιτΛ Λ οι ι ην Ι π ς ΧαΙηλ _Μο _νικροΛ , * Α | ιΙθι . « _|« τπ _τοΟς _πυρυβολια | _ιυ 6 ς 'ριις _Λνηρις _/ _ΟιΜη _* οον ν » . ν ι _ιιομ ( ικρ *' _ινωνκιι ( _ιτιο _ιην Μν _· _* . υ * _' ν , οιιιοι ( ιι Β μ ( Η ) ν _τΛ _ιιυυ ' ι _ιιρΛς τα _ιΑνκαιηγορουμ _^ νων _, _ινδυμοτα , ΙΛ τρι « πητΛ _τιρΛημπα _ονινιλη _* 0 η > _( Ηιν _, Ι _, _ΟιιΡ _υΛριιις _ικιΜι _κΙν του _τοιου ιοΟ _ι _νκλημηττος _, Ιιηιιιν λογον * Ιχην νΛ _οιιιιριΟ _^ ν _υλιιν _τι ) ν )> , _την Λιη ( ιτ «' οιν _ιι ν οιν ησαν _ινοχοι Τα _οα-, _κτυλικιι _ιιηοτυιιωματα · τα οποια υπαρχουν _ι . πΙ τοΟ _Ηθττ | ρΙου ι να τα « υ _^ Λ _» _ι . { . _κςινα _· _οδ _τριτονι _^ _πττ _, γο ροο · _μινου _, Εκτυς των αλλων ουο _πιρι · οτροψα _ανιυρεΟι ιπιιν £ π 1 της ωδου της διαφυγης των κατηγορουμενων _^ α _^ _ιο τω οποια _απκιιιΙχΟι _) _ιτι £ ρρ [ ψΟησιΙν οΙ πυροιολιαμοι ι ΟντΒον _της καλυ · Το Β _, τιμμα _& 1 ν _διλιιται να _Λποδιιι , η ποιος _ωπο τους _τριις _ιπυροβοληοε _και _ει _^ _ωνιν _^ ι _τδν _Χαιη λ _, ΙΙ _^ _ατν δμι » ις _της _προοπφΟεΙιιης ιαρ υρΙ _?>* το δικαοτι ] _· ριον δυναται να _ιιιρη και τους τρκις ενοχους τοΟ εγκλη _| ι ( ιτος ι δια τα οποιον _κατηγορουνται * _Αγοριυ ( . _> ν Λ κ , ΒλοΠκος Κλ _ηρΙδης 6 ια τους πρωτον κπι τριτον κατιιγο · ρουμενους ( _ειπυ _πιριποι _* τα _ει , ης : 01 τριις κατηγορουμινοι ( _^ ΧΙγον ττρω των « _υροβοΧιαμ & ν _, μιτι . 4 _ηοα » ς _^ _ινιρχΙ ι ς την _κιιλ _οβην και ε _^ ι . 0 ιαιιν τους ιαυ · τους των ΙπΙ _ημιοκαν ωριιν ιι ς τα _δματα των εντδς αυτης ιυριοκομ ενων _, Οα ητο _ιτρΛι _, ις _τιαριιψροουνιις εαν οΒ / τοι _, _τιροτιΟΙμινοι να _διαπραξουν Εγκλημα ενηργουν ως η εκδοχη της κ _«· _τηγοριας , ' Μ μπορει β μως _κηνιις να _εΙππ _διι _, Λ _« κοιιος των επιακιιι _ιων των Μα Α αναγν < ·) ριοις του τοπου « ις την υηη Μι _« ΟΛ _& _ιιπρβ ( Πυν _Ιιι ι ) _-κλι | ιιι _( , Αλλ * εν τοιαυτη « ιριτι _τ ωαιι _οΛιοι Οα ιΛλι _ττον _δτι ηλ ηοιον της _καλυΛ ηΒ , ( _Ι ιιηρχο ν πολ · λαι ινοπλοι οτρ < ιΤιΛτ ( τ _* κοι Οα _εδ _( οτ « . _ζον να _ιιοροβοληοουν η ΟΛ _εψρΛντιςΟν ι / ι _ιιΒΤ | , _· ι ? . _ιΒιθι . ιν < ι . ' α > . ι , ( > . η _?¦<· ¦ (¦ _ψονης ( ποο Λ , λατον _ιιοτοουκλ _ιττπν _κ . τ . λ . ) * Ακολου 0 ι , > ς ηγοριυοιν Λ κ , Τριαν · _Τ'ι _. _^ _ΑΜδ ης δια τον _δκατι ρπν _κατηγ _οροΟιικνον _, _€ ι « _* 1 ιν υτι ι _( ν < ι ( _ΛδΑινατον ν < τ καταλη _/ , π τιΒ . _* 1 ς « _ομπι ρααματα _Λπο-Λιικ _νυοντα τα τι πραγματι ηυνεβη την 16 ην Μαιου , _ηαριιι τα αιροδρι _^· μιοι / και _χαρακτηριι / ας _τ , νς _κακιΟε · « ιις _μιρικων _μαριΒιρι , _ιν κατηγοριας ως _ακνψιρημε'Λις _( Ις υττιρ _φικηκα γι · γονατα Μερικοι εκ τουτων , ειυνεχι · _υιν # ιιδυν γαλαζιου _ι , Μι _πνυυς να _ων » _ι · ΛΙδωνται απο _πιριοιρα _ψα , _απΛ μιγα · λ ην αιιΛσταοιν _, και αλλοι πυνιλα βο _ τους κατηγορουμ ενους _ΛκολουΟοΟντ _ις τα ιχνιι των , Υποβαλλω _νρας τΛ Λικ _ααιηρ _ιον _, 1 · Ι < ρ ' . ιν Λ κ , Τριαν _τκ ψυλλΙδης δτι ο Μαρτυς κατηγορ _ας _ΧυλΚι ς υν α ι · _γντΙι | ΙιθΒ . τΛν διατιρον _κατι | γ _ορηυμ _& νΛν Μ ( ι 1 Λτι οιΜ _ιιιιΙιι μαριυρ _ια ιιιιαρχ _κι διι _οδτος ιιιριοκιτο _ιιληοιον της « _αλυβ ης κατα την Αρα ν των ' ., υροβολ _»· αμων . ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ _ΣΥΜΓΙΟΣΙΝ _'Ι Βλο Βη ' ι _Λιαχεχ _ριμινων 'Κλλ _ηνιιιν « ιιι _Τουρχοιν _ιι _) ς πΛλπο ς Αμ _μηχοιατο » ι _£ _( ΑΛ 0 η ν , Οι ' ς _χοινι | _ιχχ λ ηπι ς Λρος τας Λι ' ο _χοινοτ ητα ι _» Λιιι ιι , ιοφηιιγηυν _οιανηι ' ιποτι ! _ηρηπτ _οιΑι _) » _τις το _μιΙ . Κον , ΚΙ ς ιι ' ιν Βχχ ληηι ν , ι _^ τι _ς <( _ι . οπ . _Τ 0 ιι > Τ _' 1 ν την { ιιονο _'ι _'Ρ 'ιν _τηυ Λη _· μΛθι ( . ο > Χ , 'Λνη _οιιι Π « ογκι 'ρ ( ι _ν , _Αναφινπιιι , ι ) η τΛ Κιντοι ηΜον ζητ _ημιι _ιΒνηι ηη λιτι χιι Υ _ζιμημη _χαι « τι ιιι 'Υ . λ } . _τινι'ς χιιι _ΤοΟοχοι _της νι ' _μιηιι ποιηη να ον _!| ιιΟν ιι _ν _Ιι νιΧυι _Χ'ινιν ( ιυ _ιιιυ _( _ΙιιιιΟι ' [( Μ 1 « Ιχαν _ικαχαΟ των η »· ιι < ι _-εο < ιντ ( ις . ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΠΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΑ ! ΙΣΤΟΡΙΑ ! 'Κν ιιχπιιι μι ! _ις _ ι ( , ιι , / , Ωι ιιινα ιν Ι 1 ηρι · τιμ Ληλι _οοιις τοΠ Λιοι χη · του τιι _ι ι _Πνι'ττ ηνιχιιιι _ηιοι ιιι · τι ς _Μεπ < _ιγι'ι ( _ι ι ι Νιιι > ιΙ _ρχιιιι _ι ιρ _] ι ' ι | Ι ι _ν ριΙν _Οιιιι _, χαΟ _'Λ ς ια ηι · ριηολοΒ _^· τη ιΙ _ι τ ·· Κυπ _ρκιχα _ΠΛιιτιι ΙΙρ _ετ · _Τιινι χιι ηολεμ ιχα Βπχ _ιιν « πΒ χ > ι _^ _ιτιιχιιις , _<) _τ οι τι ιν _Ι λ ' ( ιιΙι ιιι | ιιι _ρφ ιιι ' ιλλι | ι | Ην πΚοι '· νι > ι μιΙ Ηι Κ Οοιηης ΙΙ . _τλιι κιιι ιχ ( _ ι | ΚΤι χιΙ ς _Ολιις , χι _ιι _την πιλλ ηψι ν ιμ . _τοριχοΟ _ηληι _οιΙ _ ιοηιι · ηιι _ιιι ' ιιτιιντ η ς νΛ ιχι | ιιςιτιι ' ιηι | ΙΙ . _ιλ ( ι ιις Ιιν ιι τιιν _Λιμενων της Κι > Λ _^ οιιι _· , _γινοντιιι _ιινιιλ _ι μτνα τα _> ΙΒ | ς : ' () ΙΙοπτ _ιινΛ ς _Νιιοχρχιι Λνι · <| Β ( ιΟι ) _ποιιοιιλιιις ι · 1 ς · τα γν _« ιι ητι _' ι ι « ιι η οοιι « του Ιοιιο ((·< _1 ο » ι' < Λγιο ς ινιιιργι ιις _> χιι ! τιι _Ο 'Κλλτ ινιΜ η Ο Λτ | ι ( ιπλιι !< ) ι < . ΙιιινΙιι _* ι χιιι < _ι' / . _εις _οΙαδηπο _τ _» · νπιι τημι ιπ 'ιπιΛι _» , _η _^ _- υι τΛν / _ιπο ' ιη ν _/§ _ΛΧΧιιν ιιι'Λ _^ ιιιι _ιΛιηη ιιη ς 1 } _Λνπιιηημ η ς _Λνιι χηΙνι _οηις ιγ / ν _ιΤ Λ _μιχοι _τοΟδι _· . Ω γνι ιι · πτον , τΛ Λο _^ τον ι _^ πη οΛιον << _1-( _> ι ) » 1 ς τ Λ : _Λχτιις < ης ΧλιΙι _οιικιι _ς τιιν ΙΙΙην Β Ι ( ινοιι « ο ' θυ ΙΟΒ _ιι _, το _ηι Οοι _ιιρον _ιις Λ _η _οπον ηρι ' ι α ρχι _- Τιιν μηνοιν , _( ιτιιν ιι ς χιΛ _ιι ' ιτιιι ΙΙι _- Ι ' _ιλιιον Λνικιι > . μι | Οι | Π ( ιν _ιι , ιλιι . ΜΙ _ς τ ι _' ις ιινιοτι ικ , ι Λιιλιιιππς _Λρο · ι ( 1 ι | ιι _^ Β μ Βχι ' ιΙΙ Ι ' χ οιιν _ιΙιιμ ιιιιιιν · τι ιν ιΙς αχι _· τι χας ι _( ι ( ι » ι _ηηεις χιτΛ τι ιν ΛιΒι ρχρκιν οι || ι ( ιοιιιγικιι | τ χι ) _Αιι ιηχ _ΛιιιΟις , ΙΙΙ _γι _γην _>' ' _ , ιιιι _πριο-Τιιρχι χι ' ις οΧΟ . Ιι ' ις της Λιιι « χ < Ι | μιιι ητο δια τΛν _ι ι ' ρ _Ι'νηιΙ να ι πι > χα · ) . υι _) ' |) , _ι'ιτι η ΙΙ οπτ _ιινΙιι Οα , _τυομη · Οιι μιι _ιις την ΛΒγι _πτι > ν χι ι ) τιΙ Ιπραη ) . « ΙνΛ ΛΒκι _ι ' ιντιτο ρπιλλι χα Χιπι ' ι τ « ν ιτ _οιιηιιιι | ιην < _ς χιιι _ιιτι η _ΙΙ ιι _ιχιιιι _ιΛυομπΟι _μπιν _Ι _^ ι >? _ι _ιιι την Λι γυηΒον _ι _' τπχ _» Λ »·»» Λ · τι _τιιι /· ( _τ ιλλι χα , τα Λ , ηιΙιι « Λνιτςι η |« ιν _λι , ιπ ηηλιι ις τι : !< ιοζ Ιγιι > ν ιης νιιιιιιιιη _ _ΛννιΙ μκιι » _μετιιι ιι τη ς Μγι ' νιι , ιιι ι χ « ι πιΛ _'ιπι ιιι _ιΙ _Χ _, (> . ι » Ι ) ιαοΙ / ιτι η _Ιιι _' _ι , ιι ιι _Β ΤιιιΗ ιρΛς ( ιια ΟιΛαππη _ς ) ι _· ηλων « Ι ς Κυηοην _ινινετο πιι _οιιι · κι , ιτοντι _ιι ν , ιιι ιν ον _/ ιιπ _ηοΑς τα _ς _πηλνμηνιιυς η » οιηολΤ < ις ιΙ ς τι Κ « _- Π Οι « χ α _Ι'Λιιτιι , Μιιιι ηιι ΚΙΙ Ηυ ΝΕΙΨΓ ι ! ΙΓ Ε ΚΙ Η Περι την 9 . 30 _νυχτειζινην της χΟε ερρι | υΒ _^ αν δυο 6 ο | ι 6 αι εις _τι | ν _τραΛ'ζαρΙαΛι του κεντρου < Μιχρο ν _Σον . ο _» , _κειμινου _νατ α την εν Λευχωβιο 6 δυν Φωκιωνος , _υναντι της _ειουδυν του ξενοδοχει ου « Ρηγαινα » . Εν . των ιν . _ρη' _4 η » ν _εΒι _^ _ιυ } ιατιοΟ _π-ι « ν _Βιεντι ε _« _τι ) ν επτα _προσο ' κιων , τα οποια ευρ ! ον . οντο ι ! ς την το « Λ _:-ζαριαν , τα τρια _σοβαρως . _Οι τραι' - ματιαι , ολοι Α μερικανοι , εκ τιιν ο . _ιοιο _> ν οι _τρει _ιιπασχολοννται _ει ς τας εν Κυπρ - Οεν του οικηματο ς ικρα _τηΟησαν δι ' ανακ ρισιν κ « 1 υ . _ιχρειοΟησαν να ιοτανται _εοτρη | ι μενα προ τ « ν _Τοιχον και με τα χειρα _{»|· _ι . ) μινα μεχρι της συμπληρωσεως τι ιν προκατα ρκτικων { _ρετΛιΚ · εντδς του κεντ ρον . Ει ς _ιι _?^ . ην αιΟονοαν τοΟ « _ΧΒικρου 5 _οχο » ει'ριαν . οντο τεσβαρα . _τροβο . _τα , τα Λ . _τοια ουδεν Επαυον . Πε ρι το μεβονι'χτιον εςηκρι _Οω-Οη δτι δ _ιτονειΟει ειναι ανο '> _τερος υπαλλ ηλο του εν Κοπρι _) 'Λ-| _ιερι / . α _% τκου Προ _ςενιΛον , _ελΟοιν _εχ 'Λμερκης προ _ολ . _ιγοιν _ιΟδομιιδιον . Κατα την Γ . 1 & _> ι . μ . ερριφΟ _ι ] βομβα _ενιιντιον εν _Λενκαιοι ·! οικια ς μελους τι _> Λ ( _δνναμειβ ν _ασητ-αλεΙας . Το με ~ λυς εξ ))? . Οε της οι κιας χα ! ι . _ιι'ροιαληαεν _ανεπιτυχ _ι'ς κατα . του _οιψαντος την δο ) ι (' . Λν _, _οιττι ς κ « _τωρΟυ «! ε να διαφυγι _] . 'Κν . Της _ιχρηξεως _προεκληΟησα ν _ζημιιΙ { Ις την Οι ' ραν , τα _παραΟνςα ν . αΙ τον τοιχον τη _οικιας . θυματα δεν νπονρχου _· . Την _!> _., 10 μ . μ . _ΒρριιιΦ'ιοαν δυο ( ια μβοι εναντιον αυτοκινητου τΛν _οονααειον _ιι . ο «|>« _α , _* ιιις καια _ιι _^ ν , _ιοον _Λημοουινιιι _-ς _260 _ι ριμ θυματκ δι . { _ιπαρχοιτ 1 . ΙΒ μια Γομβα εξερραγη ιπ ! της Λδου _, η δε αλλ η ιι τον κηπο ν παρακειμενη οικια ς προκαλ _εοαοΛ ζημιας εις τα παραθυρα της οικιας . —Την 12 . Μ μ . μ . χθες _ιρριφΟη _Αομ 6 κ _ιναντι ον οικιας μι · λονς των _δυνομετον _απφαλ . _ειας , κειμεν η κατα την δδ _^ ν _Φανε - ρωμενη _, ε-.- _Λιιρνπκι . Η βομβα δεν εξερραγη . _—Λιεξαχ Οειοι ι χθες ιγ _Λιι ρνακι ερη'νης γΙ _ _περιοχην _μεταξιι τιιν Λδιιν Λορδ οι » Πυρο _ινος και 'Κρμου ανεκηλυο . _4 ) τ | οαν _εις _το . _τοΟεοιαν οκι _^ _αλοιν ι' . ι ( _τι ' _πιγγια , 27 _καψυλκι , μια _οητα _' ρα _τι > ν Αλλοι _ιειτσαρες ετραυματ ισβησιχν , εκ των οποιων δυο _σοδαρως Αλλαι εκρηξεις εν Λευκωσια και αλλαχου . — Ανακαλυψις _δομ . _6 ων και -πυρομαχικων _εις Λαρνακα . 22 και ελαχιστη _πυριτις . _'Ι _, _ΛιΤο γειτονικης οικια ανεκαλι κεβησαν επτα _βομβαι _, κατ _εοχει-αομενι » εκ _οοιληνος . —Περι την 9 . 10 μ . μ . της χθες _ερρι φβη βομυα εν Ιιαφφ , κατα την οδον _ΛεμεποΟ , εναντιον _πει _^ . ~ > - _περιπολου τι _* ν _δυναοεων &· _σφαλειας . Δεν _ιιπαρχοι _' ν ουτε Οο ) ι ατα , _ουτε _ζιριιαι . Το ιπι _ΒιληΟε _γ _κερφιου ης τι | ν περιοχην της αγορας Κτηματος ηρθη . αλλα Οα οννεχιβΟΒι η _απαγορευαις της χρηοεοι ς _μοτοουκλεττι ον και ποδηλατων ρυυ . εν ΛαπηΟ < _« . Λεν ν . _ιαρχοι · ν ζημαι η θυματα . Η περιπολος ε . _τυρπβ : - _λησε κατα τι > _γ _επιτεΟεντ ων ανεπιτυχως . Συνεχ ιζεται , απο μιας εβδομαδο ς το επιβληθεν υ . το __ της _Κι ' - _βερνηο-εω _υποχρεωτικον κλειοιμον των _χεν τοων _αναψυχη » εις τα _-κιομοπυλει ς Κπ ραΛαν και ΛαπηΟον _. ΓΟιλΕΥΜι ΤΟΥ _ΔΙΚΑΣΤΗ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙ _6 _ΕΣΕΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ Ακ _ηλλαγη _οαν ο Βυν . _Πρεξει'ο κ « Ι ο Υιτ βπρο _ςεν _€ ς , αλλχ _ρλ _νι > _ιΛ _5 _θνΟ ν ν _γιιι , _ζ _, ς τ _» νι Πρ _βιινιιου και _ει ς _φβιτη τη _ς . ΘΕΣΣΑΛΟ ' ΝΙΚΗ , 16 ( _Ρεουτερ ) . —Ο Προεδρο του Ελληνικοι Δευτερο βαθμ ιου Δικαστικου _£ νμ 6 ονλιο ' ν απερριψε σημερον κατηγοριας κατα τι _> ν εν _θεσσαλονικη Τουρκ ου Βενικου Προξενου και Τποπροξενου , οτι ουτοι ησαν οι « ηθικοι ιαοκινηται » τη δυναμιτιστικης επιθεσεως κατα το Ο ε > . _ταυΟιι Τουρκικου Προξενειου τον παρελθοντα Σ _επτιμβριον . 'βς γνωστον , η ιπιΟε σις αυτη ? δωοτ ν _Λιρορμην εις _μεγα _) . ας _οχλαγωγια ει ς Τουρκικα πολε ις , καΟ' Βι Τουρκοι διαδηλωτ η ! _ενεπρηπα ν και ελεηλατ ησιιν Ελλη - νικα κιιταστηματα και ναους εν _μεσψ κρανγιιν « Η Κυπρος ειναι Τουρκικη » . Προ υκτω μηνων το πρωτο-ΛαΟμιον Λικ _αστικον _2 ι τι _β _» υ ? . ι ον προεκι ? ινΕ τα ς κατηγορια _ενιιντιον του Ι εν . ΒΒρ _οξενοι _» _Μεχμετ Μπαλιν κω ι _οΒ 'Τ . _τοΒιΒ _Κιξενοι ' _Λιεγμετ _Ντινιλ Καλπ . 'Κκδιδιο ν σημερον βουλευμα , υ Πρ οεδρος του Συμ βουλιου Ε · ο · ετων κ . Μανι _ολιδακης , _ειπεν , _ιιτι μετα νεας ανακρισεις το Συμ - _βουλ _ιον _ιτεφασισεν , Ιιπο ) ς παραπεμψη εΙ δικην το ν _ψνλιιχ ιι του _ΤοιιοκιυοΟ _Προξινειου _Χαοι '· . · Μεχιιε _τ Ο _γλου με τας κατηγορια ς οτι οιτ ος υπηρξε γ ο _^ δραστη » τη επιΟεσεο ) και ο κατοχος των εκρηκτικων _υλωι _· . *( ) Ελληνικης υπηκοοτητας Μουσουλμ ανο _( _Βι πητης Εγκιν Οι τ ( Ιυ Οει _κατιι γοοη 0 η οι _ιηΟικο υποκιν ητη » τη επιθεσεως κα ' ι κατο χο εκρηκτικων υλων . Αμφοτερ οι διατελου ν υπο κοατησιν , Οα απολυθουν δε μεχρι της εκδικασεω ς τη υποθεσεως των . ΕΦΗΜΕ ΡΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΥΗΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕ ! ΤΗΝ ΕΝ ΚΥΠΡΟ Α ΒΒΑΙ ΚΗΝ _ΠΟλΙΤΙΚΗΝ ΒΕΜΕΥΜ 16 ( Α _€ ροπσρικι > ς ) . --Η _ιιεγσλυτερα _εφημερις της _Βενιυης Ι ) < _ΣουΒς * τ δημοΛ · £ υ £ ι _δριμυτατον κυριον Λρβρον ( ' ει , _αφορμης _τΒ , ς μιταβασεως τοΟ _στραταρχου Χαρντιγκ εις το _Λονδινον _. _Μιταζυ αλλων ( η _^ _οημερΕς _αναψε - ρομινη _ιις τας προσφατους _οηλωσεις τοΟ Γ _ρεττανου ΠρωΟυπουργοΟ ( _τονι * ζυι τα _ιξης : «* Αποτελει _χριωκοπημι ην πολιτικην ιο να _'ιντιτασσεται η _υπιροκιττισις υλικων αυμφιρον _των ιι ς τους _£ θν κους ποθους Ινο _* _Λαου . Η _Μεγαλη _Γρεττανια _διν δυναται , _* ι ελπΙζτΛ δτι Οα _4 τη 6 λη 0 ρ , ( _οχυρουμι :-νη _δτπσδεν του _επιχειρημαιος ιΒ _, ς προασπισεως των συμφεροντων της ιττι των _πετρελαιων . Οιιτως (' ι αλλως _η Αγγλια Οα αποχρεωΟΙ ) ν' _αρχισρ εκ νεου _διυπραγματευσεις με τον Μακαριον αι δε _τταρεχομενα ι _ημεραι αποτελουν απλως α _^ _τωλειαν χρονου ι . φ * Οσον & _ιν ειναι δυνατον να _ευρεθρ αλλη λυσις _, εΙ μη μονον δια διαπραγ _^ _ματευσεων μι τον * Εθναρχη ν της _Κ : >* τ . ρου » Α ! ΑΡ 3 ΓΙΜ _9 ! Χ 9 _ΡΑΙ ΚΑΤΗΒΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 3 ΜΕΡΙΚΗΗ _!! Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ ην _δεωρβυν ι > _ς η ιρι η _ειτλεγ μινην ιι { το ζητημα του Αλγεριου . — _Ξητ βδν « πβ « _υτην ιπ » ς μελιτηοη μετρχ διχ _ηχρριχωρηοιν της _ελευιερικς ε _!? _τε _'Λλγεριον ., _Ο ΤΛΣΙΡΚΤ Ο _Ν ' , | . ! ΠΙ ' ηι . τ , Β . ) —ΤΛ Αραβικα Κ _Ονι | ιζητησαν χθες ι ' ι . _τιι την 'Λ _μερικην ηπιος _μελετη < ι |) _υπ ' ιιιΙ _τΛν _προτπνυμενιι μετ ρα . _τςιος ( Ι , _τ _οχαταατοπιγ τη ιι ρηνη χιι ' ι παροχη « _ιλιυΟ _εριιι _» ει το 'Λλ γεριον , ' () ΙΙ ριΙι _βεκτ ιι Τ η Συρια κ . ψαρ _ιντ _Ζειν _εντΙν _ιπε _διΙσ ιν _^ ικ μ / ρους των _,-τιιρα τ η Αμερικανικη Κυ βερνησει πια . ικι ιιι · μ εν ( ιιν Αρ αβικων Κρατων ? γγι . ι « ' ( < ιν εν _σχεσιι μι την _σταπιν των ιπι τ η αι | 1 ιπ ιομ Βαλλου 'Τπιιι ' ργου ιων Ι _^ _ξιοτ _ιρικων χ . ΙΙ _ινω _ιι ς ΟΒκ _ιοιγκτωνιι , ' () Συρος Ιιρ _εοβιυτης _εδηλοιοι _, _τρο τ _ιιι _· δημοσιογρα _φους τα εξη : « ΙΙΙ _'ΛιιιιΒιικι ι Κ ρατη αιιιΠανοντιιι Βιτι η 'Λμεριχανι ιι η Χιιβερ νησις ειναι βαΟεοις πι ριΛιπΛε γμενη _Κς τη ν χιιτ _ι ' ιπτιιπιν τιιοι ην » , ΚΙ ς ιιιι ' ιτη αιν ιι _ιννοει Λια ιης λ _^ _ΒΜ - .-ΤΒ _ΟΙ . _ΤΒΤ ) Β ' . ' ||/·| Μ ·/ , _ΖιΒνιν _τι ν ιι ,-ιηντ ηηρ ν : « . Αμερικανικα _ιι , τλκ και χρηματα αποστελλοντ αι ιις _Ι ' ιιλλ 'ιιν . Ι _'υσικα ταυτα _διν προορι _ζοινται _διι ' ι την Πι ' ι ρειι _, ν 'Λι | ρι χην , Βιπου ανθρωποι αγιονιζοντα ι κατα τη _κιιταπιεαειιι και του αποικι σμου χαι υπε ρ τη _ι'λε υ-Οι _ριι ι να αυτο _διιιΟισπο , _αλλ' Βιπαξ και τα ιι . _τι , α χαι χρηματα α ΟΒισουν _εις την Βαλλιαν , _Ιδ οι _» Λια ποι ον _οκοπον χρησιμοποιιιυνται . ' () κ , Ζε _Ινεντι ν προπι 'ιι ι σιν , Βιτι μολονοτι « ιι ΙΙνιομ . Ι Ιολιτι _ιαι δεν ειναι ιΙ , _Ι ( ιιν . ιαχ _ι | Λυναμις , εν τ ουτοις _Ιι _ει ιιρι _ι ιιιι ως _υποστηριζουσα τον ιΙ , _τοικιπ μον εμμεσοι . 'Καν η εντι ' . _τωπι αυτη αναπτυ · χΙΙη , διν Ι ) ι ' ι ε . Ιιτρει |· ι | μιλλον _τ ιχην _πυνεργασ ' αν μεταξυ των Ιινοιμ · Π _ολιτ ιιων _χιιι των 'Λρ αΛικων χοιρων * . 01 ΞΕΝΟΙ ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ΕΝ ΑΙΒΥΠΤΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΠΡΟΗΒΟΥΜΕΝΩΣ Κ . νι'ΒΟ _Ν _' , 1 6 ( ι > / οι · ιιο ) . - Η | ιΒ γ < Ι ) , _ης _κι-χλοιΒ ορια ΛΙ _γυ-. τ _ιια χΒι < _Ι |· τ || ιερ ! _ς * _'Λλ 'Λχιι . _τ αςι } Ι ( γ . ρ ( ιι | ιι ' _ οημερ _ον , οτ ι η Αιγυπτο _ιιναι _ιογν _οιμιον προ _ιιι λιιι ν _εχιι ' νονς , οι _ειποιοι Ρλα _οιιν μερη _ιι τι | ν ιΗι ιμιιχιινικι Ιν _Ι'ι * _' ' _(' ¦ πο ριχιι _γ Λναζωογον _ηιιιν , _Λοκιη οροι ι | υλη η ιΟνι χοιητος _* , ΙΙ _Λνι _ιιτ ιΙ κιι ιΙ | . ))| ιΒ ριι : , η οποια οι · νι | Ι )( . ι Λνταν _ιιχλι ) _τας αποψει ς του _Λιγυ , _ττι _ου _ΠριοΟι _» - που _ργου αντισυνΒαγιιιιτι ' ιρχοι ' _Νασοι ρ , γμιΙφΙ'Ι ι ς _χιιοιον αρθρον τη τα εξης « Κ < ι ) . <· _'κιηοιξι >| ι _εν Βιλιι _νς ( κεινους , ι > 1 οποιοι ( Ιοη ΟοΟν νι ς _ιι _| _ιιιια _τ _ρι _.-. την της χ : _« ν » ι μα _εις ιν . ι πα _ροΛππην , ΚΙα _εοχΛμεΟιΒ , ι | ς μιαν νι _' αν ' . ' <» χ'μ ' _, κ « 0 ' 1 ) ν διν υ : ιι ) ρχι · ι _ιδαιρο ς φυλετικω ν , _Ορησχπιτι χω ν η κοιν οτικων διακρισεων . ( 11 _ξινοι λοι _' . _ιγι να ιι _ι σΙιιΙνοΛΙαι ιαυ _τ _οιις ιιι ( Ισ _ι ριλεοτε-( ι ιινς ιι _^ την _χυιριιν μιις σημερον χ _ιιτα τη ν _ΛιΛμκπην τη ανεξαρτησια ς πιιυι _' ι χαιι ' ι την _ι . _τοχην τη κ ιιτοχ _ι ις . Γ _, Ι , ιι μι _ιι α _Βινεχτι _χοιο . Πι _'ρι τα ' . _' . ΙΟ χιλιαδας _ξι ' νιιιν _διαμενοι ' _γ ρΙ τη ν _Λιγμ , _ττον , ιι . . το » υχουν _ιιαιιιιιι ς _ριζιι πολλων γενιων , ΟΒτοι _Λιαοβαιι _ιπι _ζοιι _δριιπιηριον ι > Λλ _« ιν _>' ς την οικονομιχ _·· . _Ιιιι ην της χιι _ιοιις , Η ΕΚΡ ΑΒΕΙ !» ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙ Κ ΟΝ _ΥΔΡΟΒΟΝΟΓΟΜΓΑ ΔΕΝ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟΝ Ν _15 Α Τ () )» η ιΙ , I I ) ι ν _/ οντιρ ) , — _^ υμΒ , _ιονοις _ηρος _οημε _ρινε / , ς _οημΙ πι ινγοιιιι ιχι ' ι ιτληρ _οιμι »· υι _ιις , η ηροΙτη 'Λμεριχιινι χη ( ι-Λ ν )·/ ονοηομβ ( ι , η ΛλοΙ . ι ιοοΜη ι _^ , _Λεοο ς χιιτα το γι · νιΙ | ι _Μ · ον την ΙΙΙι > ν _Μι ιιοι _ι πειραμα ι _ι ς τ Λν Κ 1 · _ρηνιχον , _ιεν επετυχε νι < « λε _· 5 , η τον _οιΛχ « ν της , ιχ _ριι γι _ιοα Λι , _ιγα μιλια μακ ραν . Ι [ / πιτρΟΛι ' ι Λτ ιι | ιι χΙ ) ς / _νεργεια _ς χιιι το 'Τποιι _ργΒιον Αμ υνη ς ιιηει _ειιγον να σχολιαπουν _τι |' _Λνοιτ / ρΜ ιΤΛηοιν . ' () _ΛιευΚυντη ηληιι ιιι | κι οιΛΙν τ _( 1 Λι ' _οηπο ριιι _ς _Λντιπτρατηγο _ς _ΙΟμηιοτο _ικωτ , _ε . _δηλωσι ! _σηιιιοον _» 1 ς ιιι _« _Χρονιχει τοΟ ΑγΙου Φηαγ . _χιπνοι ι » _, « ιι η _( _'ΛοογονοηομΛα Λ » ν _ιΛ ιΤΙΙΙΓ νΛ _ΛληδΙΙ Τ _< Λ _« _ΟΤι / Ον τιι _ι , εχρα γι _ιιια _χατ α Λι _^ ο _μιΧια μαχ _ρυπρον , _λογιμ « . _ΛνΟροιηΙνο » λιιΟιιιις » . ΠΡΟΣ ΚΛΤΛΡΒΙΙΣ _ΙΚ ΤΟΝ ΕΒΧΡΟΜΠΝ ΦΡΑΒΜΠΝ _ΧΛΛι 'Μλ ( 'Νι , ιιιτ ιικλανΛι ι ) , Ιιι ( ΙΙ _' ουνι ρ ι . - . _'ΙΙ ρχι _,, _! . σημερον ιντ ιιυι _ιι ι τριομι _οος συνεδρια Α-• ι _ριχανι χ _ου νυ _^ ιτμι _ιιι προ ς ου · _ζητησι ν οι' | ιΛ ) λιιιοι > ιΙ . _'ιοΛλ _/ _ποντ ος ιι χαιαο νη _οιν τιιν ιγγρ ω | υ « ν _ιρριιγμΛν ιν 'Λ (| _ιοιχΙ κ » 1 _δημι · ηνργ _ιαν νι ! οιι 'Λ . _'ιοιχιιν _ι χοιι ιιιιτρκιιτιΛμοΟ , χηινηΙ · Λι ' _( _Ιλι / ς τα ς _ιι ιυλι ' ις _. ΜΕΤΕΦΕΡΟΙΙΒΑΗ ΕΙΙ Τ 0 Ν ΣΤΑΟΜ 0 Ν ΑΥΑΗΜΟΥ ΛΚΜΙΙιΟ Ι . 1 « _ΠΙ ιη ΛντιιΛΙχ _ριτ _ου μα ) , — -Κ _ι ιΙΙιιι ς πληροι ( 'θ _- ηηι ' _ιμρη α « Ι πυ ) . λι | ι | ΙιενΒες την παρελθουσα _^ ΙΙεμιιτην χιιτα την Λδον 'Λγ . _Ζι ' ιυι ιι Ντινο ς Κι ιπιι · _χριπτοΛουλου , ΙΤ ιιων , _( ι _αΙΙη _της κ αι Μι _/ ιιλιι χιις Ι'πΜιι _, 17 ετων ( _ιδ ραι ιλι χο _ς , | ι « τπ | > οοΙΙι | πιιν ( 1 ς τον Λι _ιΒυνιιμι χιιν _πΟ ιΟμην _ΛοΛημιΛ _) , 01 γονει ς τοιν | ιιΙιΛι ) η ( ι γ εκει . δια να τοι _ις ιπιπιιι ' ιρΟιι _υυ , ΛλλΛ _ιιιν τοι > _ς 1 ηι _> τ ι ) ι _ιπι | · ΟΛΙΒΟΝ ... ΚΥΠΡΙΟΣ ο κ . Τσαλδα ρης ΑΘΗΝΑΙ , 16 ( _ΑιροττορικΟς ) . · - Ο _^ _ΡΧΙ Υ _^* _το _^ Λαικοο κομματος κ , _Βοαλιιαριις απ £ καλυι ) _ιε τιροχοις Οτι _εΙνιιι χαι ολιγον . . . Κυπριος , Οταν _ιπι κατοχης _διιφυγιν ιις την Μισον 'Ανατολην | _ιι ιιιν 6 κ , _ΤοαλΓαρης , οΙ Αγγλοι τΛν _ειχον Ι _^ ο & ιααα μι ταυιοτΒ , _τα Κο . ιρ ( ου 6 ια να τον ( _ιιευκολυ-· ουν ιις _τιιις _μιταχινηοειι του . Ο 24 _£ ιι _| ζ ΠΕΤΡΟΣ ΗΑΙΑΔΗΣ ΕΚΗ & _ΕΥΙΗ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΑΒΡΟΝ Ο νεκρ ο _ηαρεδ < ι 8 η εις τβι > ς _οικει _ιιις τβυ τιιν 4 _ον * £ > νινην · ωραν τ ης χθες . Την 7 . 50 π . μ . ωραν της / . δες _ετελ . _εηΟη ει ς Λγρον η κηδεια του πυροΛολ ηβεντος κατα τηγ νυκτα τη ς _Λ- '> οελΟ > -νοΒι Ιιιι ιπτη . τ < υ _ . α _τι ' ιν Πλ ιιτειαν ΛΙετα ' _ια και α . το · οιινοντυς την 1 ι -λ . μ . < _. _» ριι . ν Τ _, ' ις ι . _ταιριον Πιιρ < ισκευη _υιετους Πετ ρου Ηλιαδη . Ο νεκρο παρεδοθη ει του ο ' ικειου του εκ του Νοσοκομει ου Λευκωσια την Λην ανγννην ιορ ιιν τη χθες . _^ ι 'Λγρον _μετεα-ερΟη οια στρατιι _οτικου ' αυτοκινητου , του ο . _τοιου ι-, -ιδ η > : « ι ο _Αβελτρα του _ιρηνειι-Οε ντο κ . _'Λνορε α Ηλιαι ) η . χ % _Λ , | _υτ „ _^ ν Τ , ,- . „ _..,..,. * ΟΑ . _θυυη ' σεν η _κοινοτη ΑγροΡ . Ε _ιε . _τυι νηΟησα ν ε . τικηΑηοι και κατετ _ε · Οησαν πολλοι _στιτρανοι ε . τι της σορου του . Ο ΣΕ _ΟΙΛΠΦ ΕΦΘΑΣΕ Χ 8 ΕΣ ΕΙΣ ΚΑΤΡΟΝ - _μιλιυις ' ει ς ' Κ ( ΑΙρ _* νφ _Λ « - _^ _χοκον _, Γηρυτ _ο κ _» 1 ΚΑ- |· ΡΟΝ Ι 6 ( _Ι'ιουιερι , ™ * 0 νεο _^ Υηουρνος των Εξωτερικων ( ης _Ρωοσιας κ , _ωημΛτρη _Ζιττιλω _^ αφικε · το ο _^·/ ιρυν _ωεροτιορικως _ενταΒ / βα ιχ Μοοχας _ηρυς _ιιι { . _αγωγ ·) ν σνκ > μ ' Μ _& ν μετα _ηνειΛντι _^ ς Μισης _'Λντηολης _4 ηΙ των _ΑραΑικων _σχεοκ _» ν _μιτα τιι < Σοβιετικης Εινο ' _κιιως κα ' ι αλλον ζητηματων , Η ¦ _-ιιτιοκεψι ς οΟτη τοΟ κ , _ΣεττΙλω _^ _εις _ΛΕγ _^ ττον ειναι η πρωτη εις το _εζωτφικον _ε-ισημος αποστολη του Λ _< _ρ * _5 _* θ ' - ' ? Μ < 6 _ιχΟη που _νωο ε 45 ομαδων _εις τ 6 * _Υπουργειο ν των _ΕξωτιρικΟν τον κ 4 _Μολοτωψ # καιτοι _ειχεν _επισκεφθη τ 6 ΚοΜρον και τον Μουλων τοΟ ττσρελ . Οοντος ιτους ως αρχισυντακτης της « Πρα & οας _·» . Ο κ , _Σεττιλοψ ιισκ _£ _πτ £ _ται το Καιρον _εΙδικΟ . 6 ια · α : _τιαραστη εις τας αρχομενος τι _) ν Δευτιραν ( _αυριον ) εορτας _, αι _οποιαι _ωργανωθησον ετι 1 . _τι ) _οττοχωρηαει των τελευταιων _Π _ρεΤ ' τονικων στρατευματων εκ της Ζωνης της Διωρυγας τοΟ Σουεζ . Ο κ , _Σετιιλωψ θα _διΕζαγαγη _, ω * σαυτως συ · ομιλ _! _ιχς _εις τ _^ ν Δαμα * σκον # και τας Αθηνας _^ _ικει _θεν δε Οα _εττιοτρεψπ ειζ _Μοσχαν , ΑΠΟΒΟΗΤΕΥΜΕΝΗ Η ΜΕΒΑΛΗ ΓΡΕΤΤΑΝΙΑ ΛΙΓΕΡΠΟΥΛ , 16 _( _Ριουτερ ) ~· 0 Γριττανδς Υπουργος τυν Εξωτερικων κ . _Αντοτυ Ματτιγκ £ δηλωσεν | δτι αφ' δτου η Γρεττανια εδεχθη τον _Οκτωδριον τοΟ 1354 # 5 _Ηυ > ς _ιχκινωαχι την βασιν της Διωρυγος του Σου-± ζ α { » € _τΛ της _ΑΙνωτττου _σνεοεις της _Οιτηρζοτν « _απογοητευτικα 1 > , Ο κ . Νοττιγκ ( υοτις ο ι & ιος _διεπραγμοττευ-Οη και _υιι £ . γραψε την συμφωνιαν ( προσεθεσε τα εζ , ης : _« Ηλπιζον δτι αΟτη βα _ιι & _ηνι '· . _- _'· ς · περιοοον _ψιλιας και αμοιβαιας κατανοησεως _μιταζυ των 8 _/ Κ » χορων μας . Δεν Οα _ημην τιμιος εαν _απεκρυτττον _, το _γεγονος , οτι η Αιγυπτ » _σκη _ονταποκρισις _υπηρζεν απογοητευτικη _. Υπηρξαν αρκετοι περιπτωσεις , καθ' υς _εξεχοντει Αιγυπτιοι και 6 τυπος και το ρα & ιοψωνον της _ΛΙγ-υπτου μας _εαετεθηοαν οι * _ενεργειας εις περιοχας _, οπου δεν _αηιιλειται το νομιμον _Αι _γυπτ , _ιακυν οιε _^ _ψιρΟ ' ν _* _. Λ Β 4 Ι _ΕΠ _ΕΤΕννβΙΙ _ΕΙΤΕΤΙ ΙΛ 1 . ΙΙ _ΙΠ | Β . ΙΙ . ΙΛυΠ Ι . _Ιι . Ι- 11 ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΠΑΝΟΣΙΛ . ΑΡΧΙ « ΑΝΛΡΙΤΗΚ . ΙΠΜΤΤ . _Αρν _^ _ηιιΑτυ _υ Κ . ΤΜΠ 1 *! ι !!» _ιη _»»«! η ··· ι · 11 > . ηρο <|· ορου | _ιιΟα . οτι μεχρι της χθες δεν κατεστη δυνατη ε . ταφη του απο της παρελθουσης Τεταρτης συλληφθεντος και κρατουμενου 1 ει ς τον _αστυνομικον σταΟμ ον Ο _μοριριτα ς Πανο _σιαλ . _Λοχιμανιιρι ' _τσυ κ . _Κοινοτ . _Λιυκοισιατη _, Διευθυντου τη Ιερατικη Σχοληςι 'Λ . _τοστο / _Λς 1 > _αονα 6 _αςι-, μετα των δικ ηγορων το · . · χ . κ . Χρυσαφινη και _Πολυβ'ου . _Ουτε < ι , _κατο .-τ'Λ αλλεπαλληλων δια βηματων των _, ** Αρ Α ιι _|> αν _^ _, _οο _. ι _ , . ,. _αυ _^ . ι _, ο _^ _ιλ λεια ς , μολι ς χΟε { _χατωρΟωσα-, να _εξασιραλισοι'ν _σχετικιμ- _προσκλησιν του , _τελατου _τιον , μεΟ' οι Οα ε . _τιδιωξοι 'ν _ιπικρην την προσεχη Δευτεραν , αφου προηγουμ ενως ζητησουν την νενομισμινην αδειαν . _--Σ η μειωτεον οτι ουτε εις του γονει ς ουτε . ει ς συγγενει ς του Αρχιμανδρ _ιτου _επετναπη μεχρι τη : _χιΙες _ιπαφη μετ ' αιτου . 'Κν ι _ _μεταξιι . ω _γνιοοτυν _, οι μετα του Ανχιμαιδ · ι ! _τ <) υ _συλληιρΟεν _τες _πιντ ε μαΟηταΙ της _'Ιρρ // . τι κ ης _Χχολης ιΙπ ιΚΟη σαν την νυκτα τ ης παρελθου σης ι _ιε | ιπτη _ς , ιιφου διεταχΟ _ησιιν υπιιις πορου · αιαα βηυν _ει ς τον Λστυ · θ | __ ιικον σταΟμ ον Λειικ _ωηιας _μεοαι ' _ριιιν _Τριτ ην . ΕΠΑΛΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΟΚΚ _ΙΝ & _ΤΡΙΜΙΘΙΑ . Τ Ο εν -Πα φω . ανταποκριτης μα μεταδιδει , οτι χθες _εστολησαν εις το _κρατητηριον Κοκκινο τοιμιΟι 'ι οι ε _^ ης τεσσαρες εκ Κτηματος : Ανδρε ας _Μερκουριου , IV ιτιιν , Ι ιαΟητη του Κολλεγιοι · ΙΤα φου _, Μαριος Παπ αλο , Ιι _ετιιν , _μα-Πητι ' - τ η υ Β _'» _ν , νΒ , σιη »' . _ιιινιτ < ι · Ι ) : _ο _Σταυρου . 19 ετων , . _οκετερ _γατι | ς και Δημος _Γρυοινιδης , _α · _ποιροιτο του Βυμνασιου , 13 ετιιν . Ο _τελειτιαιω ουτο ς ειχεν απολυΟ η εκ Κοκκινοτ ριμι _βια προ & ι · 0 περιπου μηνων . _ΕΡΕΥΗΑι ΚΑΙ _ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΥΜΠΟΥ Δυναμει _ασηαλεια _επεοαλον προχΟις . κατ ' οικον _περιηρι- _^ ον εΙ το χωριον Τνμπου Χ · . ιι διει _, ηγ ιιγον εξονυχιστικα ερευνα . ΟΙ _αρρενε κατοικοι _ιιοτ ) γηΟη ηαν _ει ς την _ιιυλην του σχολειου , οπου ετεθ ησαν ιιπα _ιρρουρησιν , _Λνεχρι-Λησιιν , _εφοιτογροφηΟη _οαν Χαι ιληη _Οησιιν τα διικ _τυλικα _Λποτυ . τιΙι _- _ματα τοιν . Λι _^ _νιι- 'νοι χιιι ο κατ * οικον περιορισμ ο ετερματιαΟη σαν την 11 _, Ι . μ . ιυν εληφΟηοαν ( ιι κ . κ , Λ . Κ . _Λοιζιβης , _ΣαιΙΛα και __ _'ΛΛρτιΒιμ _Σ ολοη ιου , Παν . Ι _Κουτσογιω _οχη , Κ . _'ΛμιΙροο ' οι · , 'ΙΙλ . Κυ ριακου , 'ΙΙλ . θε ραποντο ς , Ανδρεα _2 ολοηιου , Λημ . Μ . _Τοιαττε , Ιιι / . . Χρι _στοΛουλαυ , _ιτ , _Κοιοταντ η . Κυρ . Λευκ _ονοιχιατη κα ' ι 'Λνδ _ριπς Π . Τνι ακουρη ς . Την προ ηγοι ' μενην νυχτα _ειχον ουλλι _)· <| 0 η « Ι Χρυσο Χιαζηιι _ιια ννου , αγροι ι'υ / . _ιΒς , _'Λνδ ρι ' α Κυπριανου και 'Λνδρεα Μ . _ιπυρΙ _οης , Πολλοι κατ οικοι _Τυμποι · υιΒμαρ · _τινηΟησαν _πρΛ τα Αρχ ας ο ' τι Λιαρν . ονπων των ερευνων προεκληΟ _ησειν ει τα _περιουοιι » τοιν ζημ ιι ιι . Ουτ οι Λνει ιερον ιιιι ι ' _ΙΙραυσΟησαν ωρολογια , ιπ ι . _ιλ . _ιι και σκευ η , απιολε _σιι ησαν _οιγηοιττ α και _ιινα _ψυχτικα , παριΛαπΟησα ν Ουραι , _ιΙ-εσχισΟικ _ταν ( Ιι _οι . ια , ανεσχαιρ _) η _Αγιι ι Τραπεζα τ η ικ · _λησιας και ει νεοοκι ιιρης τα φος του κοι μητηριου . 01 ιν Ιογηι κατοικοι { ζητησαν _ιι . _τιο ( ιιι ν » χ ( _Ιιι επισ ημος ερευνα ι _ι , ) ος _ιιιιχριΙ ' _κοσιν τοιν ζημιων δια την καιιιΛολη ν ΛποζτΥιιιι _οσεοιν , ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ & ΥΡ ( ΟΚ Ο _ιιυ . ΠΡΟΞΕΝΟΣ _ΑναμεΛ'εται _αιιριον αεροπορικ οι ι 'ΛΟ ηνων οπου _ιτι _'ρισκεται απο _οιχα περ ιπου ι _|| ιερων , ο εν Κυπρο » Βενικο Προ-Ο νιος _Βενικοο _ΠροΡ , _ινος της ' Ελλαδος ιν Κυττρφ Κ , ΑΒΒΕΛΟΣ ΓΛΑΧΟΣ ξενος της Ελλαδο ς χ . 'Λνδρεα ιΤαππ ας . Ο κ . Παππος Οα παραμεινι _) εις Κυπρον μεχρι τελους προσεχου ς μηνος _'ιονλι ον , οποτε Οα _μεταιιη ει Αθηνας _δ--τωι ς , Ινα . λαιΙη _χαθιτκοντα ει ς το 'Τπ ουργειον Εξωτερικων . Πατε Οα _αναχιορηση 4 Προξενο κ . Ρ ουφος δεν _εγνωοθη , _ειντα φυοικυν δμοι ς να υποτεΒ _ιη οτι Οα πα ραμεινη μεχρι του προσεχους 'Οκτα _ι υριοι · ινα κατατ _ε _/ _πισιι τον νεον Βε τν . ον Π _ροξενον κ . Λνγελον Γλιιχον κα ' ι τον νεον Προξενον κ . * Β'ου 5 _οιν . ΕΠΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΛΚΜΚ _ΙΟΧ , 1 ( 1 ( ΤιιιΙ Ανταποκ ριτου μας ) , — 'Τπι ι του Επαρχιακου δικα στου κ . Κ . ΚιιχαΟυμη _χα-ΤεΑι χΒιπΙΙι _) ιΙς ινας ικιυ ς φυλι ' ιχι · _σιν Λ _>! 'Λιιμο )· . 'ιιΒ ιο » ι 1 ιιινιιγιι ! ι · τη ς Βρι ιγιι σ ' ιιι ι _, ι » ιτΛν , Ιοι τι ]» ιιτι τι ιν Μην _το'Χ'ιντος _ιισ ηλΟ _ιν εις τι ι _υπογειον Τι ) ι > Αγιασματος Τ «( τ Ι , νιιιιΟ _Αγιιις Ναιι _ιις _ΛιμειιοΟ _κκι ΚΟ _ραυσιν το κλι _ιΙ Λιι τοΟ χ ( / η | ιιιΤι > ΧιΛι 'ιτ ( ο »> ( ι )· _πκοιτον νι ' ι χΑεψ π , Ο κ . ΜΠΕΓΑΝ ΑΙΑ ΤΗΝ _δΡΕιΤ . ΑΥΤΟΚΡΑΒΟΡΙΑΝ ΜΠΕΤΛΙΒΚΤΟΜ _, 16 _( _Ρεουτερ ) . -Ο ηγ _! _νης της ορ _. οιερας πτιρυγος τιιυ Εργατικοι ) κομματος κφ Μτιεδυν _εδηλιωοε _οημερον ( ντ « _υΟα | υτι _< Ορετ τανι κη αυτοκρατορ ( α ( « η ' οποια _εσχηματΙσ Οη δια της δυν _^ _ψιι-κ _^ δεν δυναται να _διατηρηΟι _) δια _ττ | _ζ _δυναμε · ως > _, • Ομιλων εις ουγκεντροαιν ανθρακωρυχων , ο κ , Μπεβον ι _, _Ιτιεν _, δτι η φυσικη ουναμις διν εΚ « ι πλεον Ικανη _*^ ι _διατηρησπ _εντυς _ιΒ _] ς αωτοκριτορι _· υς λαι > υς # αι _υτι & ιυι / , _ητουν να ιιναι κυριοι _εις τον οικον των , « Αυτη ιιναι η _« 1 _τ 1 ιι ι _προοιΟισιν ο κ . _Μιτιβην _, δια τ _^ ν _ΔιιοΙαν _ηρεπει _νυ διανοι _ξωμεν Κ ν εντελως νεον μονοπατι και να κυτται _/ _Λμεν _ ιε ανοικτα ματια τον κοσμον κπι οοχι με τα ομμα · _τογυαλια ( τα _ΛποΙα _ικΧ ηρο · _ομηπομιν αιια το παρελθον » _. ΚΑΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΟΔΟΦΡΑΒΜΑΤΑ ΛΚΜΚ _ι ΟΣ , 11 ( Το υ ανταποκοιτου μας ) . — 'Τπα του Λι οιχητου απεσταλ ησαν _ι , _τιστολαι πρ < ς του χατοι χιι ιιντα περι _^ τιον _ανεγερ-Οι _ντιιιν Λια τον _ιιπηχλε ' . _σμον τΛν _οδι ον τοιχοιματων , ιι ς _τας οποιας τονιζετ αι οτι εν περιπτιιιοει καταστροφη του οιιιχου πιιιχιορ _'πμιιτος , ( Ια _Οει ιιριον _ιιι ι ( ιπευ _ιιυνοι δια την ιν ) , ογι |> ζηιιιαν και Πα τι _μοιρουντ αι δια πρηπτι _μοιι η οπιο ο Διοικ ητη κρ ( ' || καλιιν . Κατοικοι τιον εν λογω περιοχοιν μα ς εδηλοιοαν < ιιι Οα _Κια ιι ιιρ _- τυρ ηΟουν προ τιιν Λιοικητην Ιιτι υιΙ _Αεμιιιν ευΟι ' ινι ιν α ιρου ν δια τυχον καταστρο (| ιις του διαχωρισματο ς , καθ ' ιιτι ιιναι πιθανον να χ αταστραι | ουν _νι'κ , _τωρ _ιιτιιν _οιτοι κοι μουνται η εις ΛΙρα κατα τας Βι . Ιο ' ιι . Ι , ΙιιΙ ΙΙΙ ιι ' , ιΙ ' , ' ( V . ι _» ~ ν ιι _ιχιιΙν Τ ( ι |' . _« _Ν · Μ _3 _ΜΗΜ _^ Μ 1 _Μ > _ΜΜ _^ ΗηΜ _« _ΜΜΜΗΜΗΜηΜ _^ _ΙΗΝΜΗΓΙΜΜ _^ _ΗΓΜΜΙΜ 3 Μ 1 Γ _«« _Ι > _αΜΜΜΜ * _ΜΜΓη _^*«» ΜΜη « _1 _Τ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ι ουνιου 1956 _ΙΒληντ ι 1 1 ημερων . — . Ανατολη _ηλ . ιου 4 .. . 2 ' — _Λυσ _> · ..: ) ' . ΤΛν Λνιι . _% » , _, _'ιι _^ _ιΙιΛι-ιν _' Τ . _τ . _ι / _ι . -ι _.-ι . » _^ _ιυνι 2 _ι . _'ι'ι . _^ _ιιιιελ _ιι :: _ι- * 1 ι _^ η ? .: ' - , _τ . - ΤΛν Αγιων Πατε ρων . | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΠΙ * ΝΗ ι ΥΝ 4 ΡΟΜΑΙ Εο _Μιι _ριχβδ λ : ΕΙ ατερ , Υ . _ον ' • Ετπο »» £ ι Ετ ποΙ * £ 6 Η συνδ _^ μιι ειναι « _ροπληρω _τι α . _¦ _ΑυΔΙΠΡΡ ι σ _' ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΒΒΛΟΣ ΠΡΕΣΓΕΥΤ _Η Σ ΛΘΗΝΛΙ , 10 ( Αεροπορικοι ) . — 'Κ _ντο του μηνος _Λναχοιρει ιπ ' Λδει φ Λ ενταυθα _Γρεττανος Πρ _εοΛευτη αεη Τοορλς Πηκ . ΙΙδ η , _ανεχο ' _ιρηιΤδν . _'ι _^ 'ΛΟιι · ο , η συζυγο ς του , την οποιαν πραχειται να ουναντηΒηι ει _'Λγγλα ' αν . Κατα την δια _ρκειαν της παραμονης του ει Λονδινον Α κ . Πηκ Οιι _ρυυμιση και το ζητημα της _αποχιορησειος του ε . κ _της ενεργου _ινιηρεσιας , Λποχωρησι ς η οποια , εν πααυ , _πιοιπτ _ιοσει , δεν , _τ _ροχειττ ιι να _πραγμαιοποιηΟ Β ) προ τΛν ΛρχιΤιν του _ιτ . _ι ! ' _1 _Λ 57 . _Κοινωνικ π Ζωη ΤΠ _ΟΣ _ΧΜΣ _-ΕΙΣ ΒΛΜΟΒ _Οι Ρινης Κ .. Ιι « ι » λ _λι 5 _ης _· , £ - „ - Καιμηκλιου , και η δ . Ι _λ . ιος _Αι . ι _στασ ' ου , ιξ 'Αγλα νιιιΙ ς , _ιδ ., _ιοιιν _Λμοιιιαιαν υποσχεσιν γαμοι · . ¦ λΡΡΛΠ _αΝΕ ν _...,, ¦ - Ο εκ ΛΒνκας νυν δε εν Παριοσιοις κ . Κωστας Ηροδοτου νοι η εχ Κατω Παοωσ _ιων _ο'ΒΚλ _αιρη Κ . Ψαρα τελουν του Αρρα βωνας των σημερον Κυριακην Ι 7 Ιουνιου . Συγχαρητηριους _ιπιειχιι | 'εις Οα δεχθουν αυθημερο ν _ειι . την _οικ ' ' αν τη μνηστης οδος 'Λγ . ' ΒΙαραθΛειΜ | ς Λρ . 27 . ΠΚΝΘΙΙ Την 0 { . _' . μ- ιος _χ'ιι ς Α . _τιβεινεν ει ς το νοετοκομ _ειαν _Λιπν . ωιτιας οπου απο _τινο περι _ευαλπ ετο , ο Φ [ λ μ ν Ι υ > α γ ν ι δ η ς , _ιις ηλικ _ιαν δι > _ετιιιν . Ο _μετ , > σιας ητ « ικ των εινοΜεριον _κτημειτοΛο _γικων υπαλληλων , ιτ _ιβ _τχ Λι ι _-το < 3 υντιι ξιν λον < _ρ _ιι _^ _Οενβιος ,. _τιτο - _- _. τοΛΛων ετων . Ιι κηδεια του β « τελ εαΟη σημερον την ΙΙ * ην π . μ . ει ς τον Ι . ν « - υν του νεον νεκροτα φειου . Του &! λ ? ιθι · ς του αυλλυπουμεΟα . Ειι ΜΝΗΜΗΝ Ο κ . _ιωκρατ τ _, ς _Ευαγγελιδ η προσεφερε τυρ ον αξιας δυο λι = ι · ι υπερ _ των _αμε-ζ-α - μαθ ητων της _αστικ η _Σχολης 'Λγ . Αντωνιου εις ν _^ η _^ _ην _ΑυγουσΤας Δι μσταρ _, το γενος _Φραγκουδ η . Η οικογενει α Πειπακοιναταντ _ινοιι Χ _, ιτιηπαυλου _ειοεερερεν ει την _Φιλοπτι οχον Αδελ φοτητ α _^ τ _ροΒιολον τρεις λιρας ει μνημην του _« ιιτρος των . _ΒΝΛι ΙΟΠ _ΟΙΜυυ Βνιο αιιαοαι _τ αι δυναμιι ι ., υ αρθρου 23 ) ι · ι ιοι » Περι Ακιν ητου Πε ριουσιας ( Λιιικατοχη _ς , Ε γγραφη και 'Κκτηιησπ ο ) Νομου , ιιτι _ι | Αγγελο » _Μιχαηλ Καπνιαη , ιξ _'Λγιο » ΑμΛροαιου , ως πληρεξουσιο ς _αντιπ _ρυπιοπο του Μιχαηλ _Σ α _ΙΙ _Ιια ΚιιπνΙστ ) , νυν ιν Λυστρα _- λι ιμ συνπι ιονησΒ να πωληση το συμφερον του ι ' π ' ι τ οιν κατοιΟι κτ ηματων : ( Ι ) Ιι _ις _Λγιον _ΑμΙΙρο _οιον το - _παΟ εειιαν Λιπλοπο _τι ιμοι , χω ραιμ Ι σκαλες και 2 . _ιροστΑΟια , το _ιιλ ον _, υπο εγγρ ι'Ι ' ην -Ι , ΙΛ ημ . . Ι . Βι . ιι . Ι Ι με ' . ι ιλ _ηις , το ιιλ ον , υπο _ιγ _γριι _- _ιε-ην _7-Ι . Ι 7 ημ , 6 . Λ , » . _Ι 1 αντι τιμη - ματ » , _τ οιληε _ιιιιι _ς Ε ΙΛΟ . ( 2 ) ΚΙς Λγιον 'ΛμΛρΛ ειι , ιν , _τοηοΟιο _ιιιν Ποταμοι , _χοιραρ / . ι Ι σκαλες , 1 προσεοΟι . το Ι ) . Ι μεριδια , ι · πο _ιγγ _ρικ ' _-ην 10 _ΙΙΗ 2 , ημ . Α , Β _,, _ΙΙ . ΙΙ , αντι τι μηματος _ποιληοιοι _Ι ΙΒ _ι Ο . ( _, Ι ) ΚΙς χωριον Ι ' ραπεζιι , _τοπ ο-ΙΙ _εσιιιν Καππιιροιιιιυνυς _, ν , ' _, _ιρΑι ιι -17 αχαλι · , 2 πρυιιιιιΟια και 2 . 1 _ΙΙΟ τ . π . ιο Ι ) ι μεριΛιον υπο _ιγγραα , ην _Ιι , ΙΙΙ ημ , 29 . ΙΙΙ . ! Ι 3 . _ > αντι τ : μημι ι-Τιι ς « ι ») , 'ι / , _ει _., ς £ ( ΚΙ , !!!»} · :, λ : · _ι την Λισπ οιναν Μιχαηλ Κα _πνιση , νυν ικ Πανω _Λευχορ ων , _Ιιιη-ιΙ μει δ ηλωσεω ς , ·( ι . _ιλι | πι · ιιις υ . 'ι ' _ιιριΟ , 3 _7-ΙΛ ) Ι ' , ι . Ιιι , Κτ ηματολογιου Κυρηνειας , ΒΝιΙ _υΤΟΠΟΙΙΙΧ ιι : Λυν ι ' ιμπ του ορθρου 2 , 1 του περι Ακινητου Περιουσι α ( λιιικ _αιο / . η , 'Κ γγραφ δ , « ιιι Εκτιμησει ) Νο μου γνωοπι , _τ οιι _ι ιιιι , ιιτι ο Χιιραλιιμ . _τ ος Μιχαηλ ΒιΑιιιι _, ικ Κληρου , συνι _ηιιινι | Λι' να πιοληση ιο _πυμιι ι ' ριΙν ιου α ) ι ιι δυο ( _λιιι · αδενδρων ( ιντιι τι > 0 τιμ . 707 Ιι , υ σχι _δ . !!! ι ) _ιι ! ι ) υ ι ' Βιρ . ι ' γγ _μιιι | η Ιιι ΚΗιΟι _' . ιι . Βιι ) _, ιι τοπ . » ΙΙ'ριιτσ ινι · , του χωριου Κληρου , το ιιλον δια ι , Ι ποσον τοιν Ι . ΚΙ , ( Ι ) _ιπι ινο ιλιιιιι _δενδριιιι ( ιντυ του τε · μιιχιου ΙΗ 1 του _ιν / . _ι'διυυ 2 ΙΙ ) ιι , Ι ) υ . _τ' ι ' ιρ . ε γγρα φη ΙΙΙ 88 Ι ) 2 . | Ι . ΜΙ _, νις _τ οπο _Ι Ιισ ' ιιν « Κατω Κιιρι ' ιι νι _ιι » του χω ριου Κλη _οου το ιιλον δια το ποσον _το , ν 1 : 10 . γ ) ιπι ενος / . ιιι _ριαι-ιιιιι | ιε μιαν _ΙΛι _/ ιν χιιι μιαν πυκην ικ μια σκι ' ιλιι υ . τ' ιΒι , ιι ρμον ιγγριιη , ης ΙΗΙ Ιι' ) ι . ι 1 , Βι 1 _ι , ιΙς τοπο-( _Ιεοιαν -ιΜ ' ιι Πι'ρΒιολιιΙ > του γ . οι · ριου Κληρου Τ ιιλον Λια το ποσον των 1 ! Η 7 , ιι _ς ιην 'Κ ' ιν ην Λ _ημητ _ριου 'Οιιη _'ιιν , 'δι ι , ικ Κληρου , δυναμει αηλιοπ _εοι _ιιιιιλι ' _ισι _ιι » Νο , ( Ι , ι _' _-Ι 7 ιΙ ) ΒιΑ , Κτη ιι ιιτολιι _γιιι . ' _Λευκιοπιιις , Αποελ 2 - Π _^ _οπορικοΒ ι Ο Χ _« _ΕλΙΚΟΣ ΑΒ £ 1 ?* Τ 6 , ' . « 'Α « β _4 _λιι προιι _νειτο μεχρι ιου _86 < λι _λεπτ _βυ . _^—ΙΙ κχχ οιτΙκ ξις ταν _ιμα & _ανι — ΑΙ _υιι Η _ιρινχι συναντησει _^ Λιε Ορμητικοτητα , _, _- _μοχητικην διαθεαιν . και _πληρην _ονναρπαστικιον ιεαοεων _διεξιιχΟτ ) το απογευμα τ ης χθες ει ς το . γηπιιον Β . _2 . Π . 4 ε _? αιρ _τικηυ ενδιαφεροντος αγων μεταΕυ των . · οοοσιι _' αιρικων _υααοω .. « 'Λ _? _το _^ λ > _> : ιυ _^ _ΙΙεζοπορικ _ουι . ΙΙ υμος · , ρυ _ι 'Λποελ » π . _ροηγειτο μεχρι · εου 811 ου λεπτου με δυο τερματα , Τεσσαρα υμοις λεπτο , προ της ληξεως του αγωνος ο ' ι _Π-ιι οποροι _ιαοιεαριοαν τον ιΙγωνα και _εμοιοασθησαν μετα του . _ι'Λποιλ » του 8 υο πολ ι > - _τιμους βαθμους . Μεχρι του » δο » _' _.- ? . £ _^ : αδ ο _αγοιν ητ ο ανιαρος . Αιντοτε ραι ( ιι ομαδες ιιχο ν _ιε ( Λ ! ρμοθΟ παιγνιδι στενων πασων , το οποιον δεν παροι · σ ' αβΕν _αξιολογους _( _ιασεις _. ΕΙς το 2 & ον _λ . _επτον ο εκ χι _» ν _χιτνηγων _του _ιΑ ,- . _οε _/^ . _Χ _ιιδδαχη εσηιιειωσε ν - _'ιξ _αποστιισειος δεκα _μετρων - «· . - ' _ισχιιροδ γωνιαι _ου σιουι το _.-τροιτον τερμα _της ομαδος του . _'Μι-τΛ . / _ιο _Λνοιτον τερμα του ι = ΛιΤοελι- Α αγων _κατειττη τραχυς και . ορμητικος , Παρ _ΕτηρηΟηοαν _συνμρπειστικα _ι _φΛσεις και ωραι οι . _ΟΤΠ'δυασμοι , _^/ ν _ηηηιΛ _^ σαν , ο |· _Λ ) ς και , _ιολλΛ 0 κο _« ιμα ( ρα · ουλ . Το δευτερον τερμα του « _Αποελ > _εσηιιειοισεν ο _Σιαντ ρης _εις το 1 ·/ θν _λεπτον του Γ' ημιχρονου . Ιι ομας του « _Πεζοπορικου * δε ν __ _ιιατιιιρθωσε να αξιοποιηση . _τλειειτας _ειικαιριας , αι οποιοι της παρισ χεΟησαν κατα _την διαρκειαν του _δευτε , _ρου ημιχρονου , _Λκορπα α _^ _ειιτ | σαΛ' _^ λειοΤα . ' _ι κορνερΛ _, τα οποιοι _ικε _ρδηιτεν . Ανεκμβ · _ται-λιν _τον επισης . _ταρηλΟι « ι _· ναλ . τυ » τ 6 οποιον εκε ρδησεΛ · ε ! ς το _« _8 _ον λενιτον . Τουτο _ειχΒν _εκ-ΥρΧαηΓ _, , ιν > β »»» τ _^· Λ # « 1 .-. Α . * _Ιλιλ _. * . ι . 01 _απιιδοι του « Αποελ » ?! ι , _' ν αρχισει να -πανηγυριζουν την _ι-ικην της ομαδος τοιν , αλλ' εντο ς των 4 τελευταιων λεπτων η _κατει _στασι ς _τ ) _λλαξεν αρδην , ΚΙ ς το 42 ον _λεπ-τον ο Παπ _ιιδοΛονλος , κατοπ ιν μεταβιβασε ω ς του Αριστου , _εοημΛιινσεν εξ _εγγιτατης α . ιοατιιο'ε _ι _ιις 4 . ηρΑιον τερμα της ομαδο ς του . _Μεηα ? ν λε . ττ & ν ο _« ΒΒειοπορικο ς _*· εκερδησ _ε _τν . _ιονε . ρ ' , το οποιον _ιιβτελεσιν ο Βιωτης κει ! 6 Νο ' ινης με . _τετρετ ) · ι · _εις _τεομα . ΑΙ ομαδες _παρεταχΟησ _αν προ του _βι αιτητο _Ο κ . _Τσατι _ρτ ' _Οαν υπο τας ακολουθου _συνΟεοει ς : Αποελ : 'Λλωνευτ η , ς , Κωνσταντινου , _'Βαιιανος , _ιτειρτινου , _Παντελιδης , _Βιαρτιικης , Τοι ' νπη , 2 α 66 ακ _ης , Ανδρεας , _Σιαντρ η και Νικο , _ΠιζοΛορικυς : _'Α-ντρικκος , Μι · χαλακης , Μιλτης _, Π αναη , _-Λουκαιδης . _Νανης , Λριατος _, Α ! _μι · λιο ς , _Πειποδοπονλο , Βιειγκος και Βιωτ ης . Η υμιχ του _ι Α . _τ οελ > _ηγαινι · οΟ η εις το Γ' ημιχρονον με δεκα παικτας κατο . _ιιν αποβολης του _Παντ-ελιδη . Κατοπι ν _τραυμειτιομου του _τερματοςτυλακο _Αντ _ρικκου , η ομιις του _ιΠρ £ ι > ι 7 _ηρικου > ανεσχη _^ ματισθ η . Ως _τερμΛΤοτρυλ . αξ ηγοινισΟ η με εξαιοετικην αποδοσιν ο _οπισΠρφυλοξ _ιΛιιλτης . Η _ΚΑΤΛΤΛΞΙ 2 _ΤΩΝ Β ΟΛιΛΔΩΝ Μετα το _αποτελε _, τμα του χθεσινου αγωνο ς η _καταταςι των ομο . * ιιι ! ιν Λ ' • _χπ-ηγοριας _ιχει ω ακολουθως : Ολυμπιακο 13 17 Αποελ 14 17 _Ν _' . _Σαλ . ααι 14 15 'Λι ) . 12 ' 14 Πεζ οπορικο ς 1 . 1 14 Ομονοια Π 12 ΑνονΟωσι 11 11 Επα 12 Κ Ανμιι 12 -Ι ΛΙ 2 _ΚΜΕΡΙΝΑΙ ΣΥΝΛ 'ΝΤι _ι ν , ΕΙ ι Την . 5 . 15 μ . μ . ο * > ραν της _αημερε . ν σι _· ναντδ _τ « _ι δια τον Γ' _γυ > ρο · του _ΙΙαγκιντ ριου _ΙΙρωταΟληματος _ιις το _γηπεδον Β . _ι , _ΤΙ . υπΛ τη >· _Κιαιτι ισιαν τον κ . _Λοιξου ΙΒ _αντελ . ιδ η , οι ομαδες _« _ΑιΙαα » και « Α νορΟω _ιεως » , ει ς το _γηπεδ _ε » ν _ΒΣ Ε , _ι _» πο την διειιτησιαγ του κ . Τσειτιρτξ _ιΛν αι _ομι ' ιδε ς « Ν . Σαλα μινος » και « Ο μονοιας » και ει ς το _γηπεοον ΒΣΟ αι ομαδες -γ ' Λγ > ι > νπ ) -. _Ρ—α- _^ . Την . 1 . 15 | ι . μ . Οα Λιεξο _^ Οη ο αγοιν τιον ανιαληρο _ιματικων _«| ιαδοιν των Ιδιω ν ιτωμα _τειυνν ε ! ζ τα Ιτυτει γηπεδα . ΒΛ . Π . _| Μι ΡΑ ΜΙΒΠ _'Ο Π _ΟΛΙι κ ιτιο ν ΙΙωλ η _αι ι _« ν _ιλαιων Λιιιτ _ιΙ Ιινιιιι _, τριΙ ηιολι ν , οιν τι _'<( - πιιρι · _γ ιιλακτοι | _ορι ιι αγελαδες , ιι Λν ιιι δυ ο ιι ωτερι _κιι _ι , τρ ιΙ μουσκαρ οι κιιι _Ι _' _νιι διιμιιλακι _Οηι , ιικον , 11 ιιιι ιλη _ειις _δυνιιπκ νιι _γιν || ιΒιι ιν ιιλι ιι , ιι _ιε Λ νιι μι αν , Λια _πι ριπσοΒ _ιριις ηληροιμιρ Η _ δυνανκα ιιι _ινδ _ιιιιι _εριιμ _ενοι νιι ΛπιυΠι ινωντιιι ιΙ ς το Βριιοε _ιιιν τη Ι , Μητροαυλι _οις Κιτιοι _' , ΙΙιχ , Κι ( Ι . . 1 ( 1 , Λαρναν . ιι , ΙΙΙΙ _Ι 1 ΤΛ Ι _ΚΟΛΙΜΛΙ ΡΙΛ Ζητ _ιιτια _,-ιεπι'ι ριιμενι ) κιιμμι _ι _ι'ιοιιι . Μισθο ς Ικ ανοποιητικος , 'Λ _· _πιιιιι _ιιητι · ιι _ς το ιν _το > _ξενοΛοχειι | ι _« Ληδι ιι Παλα » Μο | ι | ιιιιη Ιο ιι > ν τιιΟ ν , ΑνΛ οια _Περιιτι _τιι μιπι _^ ιι τιιν ΛιριΤι _ν 11—11 . 110 « , _α , Μ _ιιΡΟΧΘΕΣΙΝΑ Ι ΔΙΜΟΠΑΙ _ΡΕΥΜΑΤ 8 Σ ΕΙΣ _ΛΕΥΚβΣΙΑΚ Δια χθεσινου ε . ν , οηιιον ανακοινωθεντος η Αρχη _Εξηλεκτρισμου _εκεεραξει λυπην _ιιιι τι ιν ταλαιπωριαν , ητις _, ι ροεκληΟτ _, _εις τους _καταναλιοτας ρευματος σι > - _νεπειτι , _της « Ιναποφευκτον διακοπης * αυτου _εις _ωρι _σμενας ενοριας κα ' ι προαστεια _χη Λειν . _οισιας την πα ρελΟ . Ιιιιραο χενην . Ιι πρωτη διακοπ η συνεβη την 1 . 30 ιι . ιι . ωραν . το δε οευμα . αποκιηεσταΟ η την 4 . 30 μ . μ . _δραν . Η δευτερα συνεΛη την _ο . ' - _'Ο μ . μ . και το ρευμα αποκατεσταΟη δια δευτ _τερευουσων οδων _μετα-ξυ _^ της 6 . 30 κα ' ι 7 . 50 μ . μ . _ιορας εις υλας τα ς ,-ιεριο χας , ιςαιρ _εσει του _χοιριου _'Ορτακιο γιου _, οπου το ρευμο . επροκειτο να _υ-ΛοκιτοσταΟη χυε ς . Ολοι αι διακ οποι οφειλονται εις τεγ . */ _ικου _: λογους . _ΑΘΛΟΣ _ΤΡΙΟΠ ΤΟΥΡΚΩΜ ΕΦΑΒΑΚ 35 ΚΙΛΑ ΚΡΕΑΣ ... ΚΩΝ ) ΠΟΛΙ Σ , Ιουνιο . _—Τη-Λεγηατηματ α _'ικ _Σμυρνη _Λγγελλουν _, οτι τρεις νεοι _ιι _πο το _Ακχιοαρ , επι Οιιιουντες να _κειταρρ _ιτι · οι _' ν τ > ρεκορ της _πολυεραγιας , κειτευρο χΟισαν _οι 'νο _/ . _ικω ς δο χιλιο γρ . ψηιοΟ κρεατος , 7 χιλιυγ _ρ . ηκιιμι κι ιι 17 χιλιυγρ . γιαουρτι . Εκ τουτων , ο 'Ο ρχιιν Ο _ζεστ ε ρετ ? ι ε < _ταγε ν ενα _τ _> ητ 6 αρνι 15 χιλιογρ ., 3 7 . < ' ·' ογρ . _τι'ωμι και 5 χιλιυ γρ . _γιειουρτι , οι δε . Ζιγια _ιαγτζ ' ογλου και _Μυνιρ Ρεαμε απο 10 γ . ι ) _αογρ . κρεας , απο 2 χιλιυ γρ . ι | κι > _μι κα ' ι απο II χιλιογρ . γιαουρτι . Οι τρει ς Ψαγονδιοι , μετα το _ιξουρρενικον τοιν αγωνισμα , ελιπο-9 υ | ιησαν , _οπτιτηΟ η δε χρονικον διαστη μα 3—Ι ωοων δια να συνελθουν ! _* _' ι _^ _* ~ ιι Τ β _^ % ////« ε //////// _^ _^ . _ ' ' _4 _α _τ // β ' ι % _^·> _7 _ν _^ Λ · > _νΛ · _Λ' _^^^^ % _% _**• β } · ΔΙΑΤΗΡΗ ΒΛΤΡ _τη _μηχοινη _^ ας _2 _β . _Η ρΜ Βιτι _ιιΛσον _^ αιμο _μιιο μιι η μηχ ανη _ετ σς- _υω _ηυ , _διδι , ι την _ωραιαι ι ( κ ιινηυ _αι οΟησιυ του ,, , « καιν ουριου _ιτυτοκινητου _ν . ||« , λυ _πβριεΜ «» τ * _ρ «» αη ' « , _« ν _« |» £ ς _€ Τ ) ι . αν μιτα χιφ _ιζιστι το _¦«¦• _ΟΧ'Β _Λ'Μ 'Ιι _Π ΟΙΙ ΑιΙι » · 5 Ι « _Λι « Γ ·« ΟΙ » _Λ ?« _τι _ρω-τιστον Λν-τιδια ( 1 ρω _τικ ον και αιΒο ρι / τταυ _τ ικον Το _μηχανιλαιον _Ηι _κΙ Ι _Χ-100 _προστατ _ιΟιι τη μηχανη λαδι , - ( οΜ πχ _ανιλαιον Χ |« . _|| χ . | 00 ΡΙυαι ' , 7 7 η οξ < _- α Τ ! 1 ς κσ 0 σ { ω ι 7 ' ° υ 'Ινοι η _κνριιοτ _ι _ρα _τφανιισ π το λΛ 6 . _τιου νη _,,, ΛΛ · , _^ , ' α « Ι _^ < ρΟορο < _, Ι 6 ιοπ ( ρως κατα την ψυχρων _ικ _κινησιν , _α-ττ _^ _νιι _-ζντ _, ι Β α λ ΧΡ ' 6 5 ΙΤα ση Β Ρ η : _ Την υ ' Ρ ° ' Ρ _> _ιαι « ' . Ι οτον το αυτοκ ινητο _« Ι _υο . στασ . _μι . α _ τι φΜπ _ι _^ 4 * ι , ν _Γ , α να κρεπα τ ,, 1 ιη χανη σο { Β . Β . _οατατιυι , Ιιτ _ιοης _κα | _ασφαλιατε _ττ _α κεττα την _ΜτΟεγρ η _( σωτι ρικως , ( _λλχ ιι λι _, κ _' εν ιιια να την κ * χαλ η ταχυτητα και Οι ρμανσι των _νιων _ι Βροστ ατιΟΒ _) κατα · ι _κ _κιΒΒπ _οτ _ριτΒπκηε _, _ιιπΓρη _εκως _ι η !? σν . ωι ! _^ Πρ _ωντα ι μιαν σταΟ _ι ραν _ιιβμ β ρανην ιων _οξΙων . _ανιιι _^ τιχι , ν δια ν ωνΟιατστα _, _οΙασΓηττ οτ _. συνΟηκα ,. οτ , _ν τρι _^ . ' | | ΜΙ ,,. » _ι , ρο ,, _χηΟ ο οτηι » κα · Βασκ ( ρη ' _^ ' ·* _« « _Λ _^ _^ _' _^ ν . ινιΒο ρυηαιΒΒ , κιι , ν λαδιωυ , και , „( το Μ ,, _χ αυ _ιλοιο ν _»*« ¦¦ _' _* ' ¦¦ . ¦ % _ΤΙΙΛι ΛΙΙΙΧΑΛΙΙ Κ % + > % _¦ _>¦¦ Μιι ΙΙ Χ ΙΟΟ _ιχπε τ η κ ητ _ιολυτ _ι _, Ρφαιοτητ < ι . - ° _^ ον ·' Β 'Ρ νο _λαο . _ττ ρ ( τιιι να ( χ _„ _1 Β _( ν _Ιδιοτητο • π _ΓΙδιτ . ατην ,, _η _χαυη σα | τ / | ν καλ 0 τ ( ρ „ ι ? _, ™ ° _« κη | ν' _Ατ _-η ρντια _Ινη . Το Μηχον _ιλα . ο δυνατ η ι , ροοταοια ' ' ¦ _ «« -ΙΙ Λ _· 1 υΟ ιτιμιι χπ _τιροσΟιτ α _ιτου _ιχοι / ν ηυτην _ι _· ιν Ι _Οιοτητο και _ατιαλλαο _σονιν τ ην μηχονη ωτιο τον Νιρισ _ττα _σι ιο των Οτιολπμα των , _ιτ πτ ριττουν ιλιυΟιρη κΙυι _κ 7 . και διδο υν σ αυτην ,, _ιαυ _ττ _ριττο _υσαν _λιττανυιν . 5 Η Ε Ι ι _^ _Μ _& _ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟΝ - , ν διατηρει _αρΙστ _ην αποδοοιν . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΣ « ΠΑΛΛΑΣ » ι } Συνε χιζετα ι η -προβολη τοΟ περιπετειωδους αριστου ργηματο ς _{ ΑΒΡιΑ _ΑΒνΒΕΚΔιΚΗΕΙΕ-Ει Ι _] _ΙΤΑΝΕΒΧΡΩΜΟ — ΚΛΤΗΒΟΡΒΑ , _Σ « Λ » £ ΣΤΕΡΛΙΒΚ ΧΑΙΗΤΕΝ - ΥΓΟΝ ΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΖΑΧΑΡΥ ΣΚΙ ) Τ Ι ΧΟΑΑΕΠΟΗ ΑΕΥΚΩΣ 1 ΑΣ χ . _» ω Καλ _^ _νντΛ ι _λι γ _£ » , £ ι > _^ _λτΙ _~ αη _& _£ μο % ' _ες _των _ριι- ι Ζ _Γπτων και των μαθητ ριων του _Κβλλεγιου ΛευχωοΙ « 5 Ι & _δπω _ηροοελβωοιν εις _τλ _οχολειον μεταιυ τ ης 20 π 5 ' Χ χχ ' ι 30 ης Ιουνιου ι 3 ιχ να λχ ιαα ι τα ενδ & ικτι χκ ο ( ω απολυτηρι χ των τεκνων των , διοτι τα γραφεια της _{ ω _ιχολη _ 6 α _εινκι κλειοτα κ « 8 ' ολον τον μηνα Ι- ( Χ _ουλιον . Ι ω Οι τυχον _και ιιοτι _ριννιι _ς την _πληρωμην των ει- ' β _σιτ _ηριων _πχρχκαλοδντα ι οπως _φροντι αωσι να _υιαχχ- ( φ _νονιοωσι τον λογαρια _σμου των _ττρο της 30 η 5 Ι _οννιον . ι Φ Ο » εκ των ηχλκιων _μυδητων του _σχολειβν _» _επι - , ψ τυχοντες _ιι _ς τας εξετααεις λογιατικι _ι _{ και τοδ Κυ- , Φ πριακου _ετιδτο . _τοιητικ _ου _χχ μη _λκδοντες _εισετι τα ( β σχετικα πιστοποιητικα _«« _ρχκαΛουντιει οπως _προβ- : ® ελβουν ν . χ ' χ _λαιουν _κυτα εκ του γραφειου τη ? 2 χο- φ _λης πρι τ η 30 η τρ εχοντος . 3 . _, _..: _ : -. - ¦ - ' ¦ .,. · ] ΤΟ ΣΧΕηΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣ ! Ν _. < ΤΟΥ -ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗιΗΜ Αι _δΣ ' 1 ΤΟΥ ΓΡΕΤΤΑΚΟΥ ΓΟΥΛΕΥΤΟΥ ΝΟΙΛ ΜΠΑΙΚΚΕΡ ~ ] — , . Β . - · · 4 'Ο _Γοεττανο ς Γουλευτη «· Νε >· _ΜπαΧηχεΟ . _ο _οΛοιος 5 απολα μΟ _,-Ινει της _ιμπιστοσυντι τοσον της _Λταοιακη _Β λι >· ι < οι ρνησεω οσον και της · £ 0 _ναοα !« ς κα » ο _μοιο ς διαβρα- » < ιιατι ιει _Καιρετον παρασχιΒΛακ _ον _ραλον κατα τας σημερινος Ι 1 _συνοιιιλι 'ις του Λονδινου , Εχει εκπονησει οχεδιον δια την 1 λυσιν _του ' Κυπρ ιακου το _Λτοιον πιστιν _ει οτι βΑ γιγη _αποβε- _{ _κτιη- _ι » 4 ι ' ο'λιον ιων πλε υρων . _^ ] * - ' ! / - ' ! Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΡ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ 4 { Ο ικο _ΙΙαυλος Παυλιδη _€ ΓΓ « ΛηυΟ _™ ι π . _ρος την . _ν · ' - , μ . · _οιδ « _ΤΑ-Ι-Μ 2 , ΟΦ _ΙΛ-ΙΜΤ . ΡΟ _ΟΒΣ _επιστολη γ Η , -10 ( 10 ιε £ « ιΛ · κα ? . υ . _ττουσαν ολοχληοον την _εξιλιξιν της τοα- 4 _γοιδιος της Κυ . τρου κατα τα διαοτημο τι 3 ν _τελευτααοΛ · , ε . των < _δτε ουτο ς _διετελει μελος του Εκτελε _^ _τικοδ _ιυμοουλιοι · και , < α (( , οτου _καρητηβη . __ __ , ι 4 _'Λντιγρειτ _τχι της εκ Λονδινου σταλειετης προς ημα ιιτι- Ιι _^ επολ ης _ειοτης εσταλησαν υπο του 2 ερ Παυλου Παυλιεη 5 _-τρος τον Ιι . ρωΟυπου _ργον _2 ερ Λντονυ _'ΙΙντεν , εις στιιιαι-1 νοντα μελη του 'ΤΛου _ργικορ Σνμ (> ονλιον , _εις μελη αμορο-Ι _τεριον τοΙν _Πουλοιν τα οπο ιιι _ενδιοκρεοοΥται δια τα Κυ _, τοια-1 ν . ο · ζν ) Ττ ) μιι -και ει διαφορους Πρε βδ · υτα < εις Λονδινον . < ΤΑ ΛΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΑ ΕΒΒΡΑΦΑ — ι ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΤΥΒΧΑΝΟΝΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤ _ΙΚΗΧ ι _2 Π 0 ΥΔΑΙ £ · ΤΚΤ 02 _ιι ΑΤΑ ΤΚΝ _ΚΡ _ΙΣ Ι _' _-ΙΟλ ι ΑΥΤΗΝ _2 ΤΙΒΜΗΝ ΛΙΑ ΤΑ ΚΕΠΡ _ΩΜΕΝΑ Ι * ΤΗ 2 _ΝΗΙ ΟΥ — _ΛΗινΟι _ιιιΥΟνΤΑΙ ι ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑ Ι « ΤΑιΜΣ ΟΦ ΣΑΥ ΠΡΟΥΣ » . _«>< ε >< β _«<«>« κ _&<» βκ _9 _β _0 _€ _& ε _9 < β _« β >< _ν < _ν < _994 _Ρ < _9 _<]^ 3 > _ιΦαΜ >* . 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ _ΙΣΤΟΡιΚΗ _ΑΝΑΣΚ ΟΠΗΣΙΣ δ ) 01 χρονοι -ης Τουρκοκρατιας ( 15 _ΙΙ -1878 ) · Του _Δρβ $ Κ . 2 _ΙΠΥΡ _ΙΔΑΚΙ , _Βυμνκοιαρχον _τ / _ιΟ _Ποεγκυπρι _ου Βι > μνι « _ιιου _κκι ΑντεπιΟ _Υελ-ΑΡντβς _ι _' Ετι _χιρου τι _ις _ΑκοιΟημικς Αθηνων . 8 ον :. ' Η Κυπρος περιελΟο _Οσει τοι 3570 ) 71 υπο την ΤοιΙ ικικην _κυριυοχιαν , υφ' _ι ) ν _αιλ ηλοδια _δοχω _περιηρχοντο παντα σχ _^ δδτ τα ιιπο τΛν Ενε _τιον κατε χομενα _εδαερηι _παρεμιτνεν υ . _τ' ( ιυ _τ ου . -- _μιχυι του _18 Τ 8 _ Κατα την _μανοαν-ταυτην _περιοδον ' . _'ιηηλβον _εΙρ _-χεται _μεταυολΜ . _τοοιΥ _- ' _τυιο' _αποψεοι ς ουν-Οεσειο _ς του . _ιλ , ιιβυσμου δσον κει ' ι Απο _υΛοψεως διε , ιν _, _ησεοις _ιιυτης Ε _γκατεσταΟηοαν _πριιτον εν αυτη ιπηλι 'δες _Τοιοκοι παρα τον _χριιιτιανικον _ιλληνιχΑν πλ ηθυσμοι · _ξοιντες και < 5 ποΛ ( _ιυοντες Ιδιων _προνομιων ,. ο : ς χαι ιιλλοι εξοηιο · ται της χριστιανικης θρησκει ας , ειτε _εκουσιονς ει-ε _^_ οιιι Β , ιας εις τον μωαμε Οανκτμον , Εν του τοις μαζικη ιγκαταοτασι Τουργοιν ιι · . _τοικοιν εν Κυπ ρι » προς _εΟνολογικηγ _Αλλαγην του πληθυ σμου δεν ονγτιεΧερυ ' ι ) _ι _ _1 _^^ : ν _.- . _^ Β _'Οτι' _ΤΟΙιου 1572 , ητοι ολιγον μετα την · κατα ? . Τ !> ι > ιν της νοσου . Η παλαια _« _Ριταγκικη Αριστοκρατια , ως « αι η ταΥττην διαδ _εχΟεισα ενετικη , ε | ηιρανιο _βησαν _, και παντε ς ο ' ι . ? χον--ιες _οχιιΗν προς την Λυσιν και την _χαθρλ _^ _ιην _εκκληυιαν εοιωχβησαν υπο των νεων _κατακτη - < _η 7 ν * ΙΤ - * _αι _/ , »» ττ ) . / τ-γ / , λιγ τουτοιν _επετ _οεψε την εκ νεου _Αναοειξιν της ορθοδοξου εκκλησιας , η , - _Λοια συν . το _» _Χιι _^ _Ρ _ΑνελαΟε τ ην _« _ροεπασιαν τιον Ελληνων , ως ε-- _. .-. ¦ _ειο και με τ « _ΟιΧονμενι _^ ον Ι 1 ατρια 5 / : « ον μετα Την _καταλη-41 _μ _» _τιι _^ _ΧιΛν 0- ζ , ν , τ _ . _γΛι . _,-τΑ 1 . _ριΛς VIπο των Τουρκων , ΙΙ ορθοδοξος _ειυιληυιυ _ανΕδιιω ρνανωΟη και κατεστ η η μονη χριστια νικη 'Κκκλη σια εν τυ _νησιο μη ε . τιτ _ροπιισης της υπαρξεως καθολικη εκκλησιας . Ο ΑρχιεπιιΛο . τος _επανεγκατεσταβι _] εν _ΛΒικωσια , ως κβι οι τρεις Μητροπολιτ _ια ε . τανελθοντες εις τας εδρας τοιν , Εκτοτε δε η οιοικησις της Εκκλησι α διεξηγετο υπο τη τετραμελους Τερας Συνοδου , ως και ιπι τοιν Φραγν / ιν και _'ιυνιτιΙ ν _ετννεοαινε με του ς κειΟολικ _ους επιπκιιποι ις . Αλλ' η _εξονοια . του Αρχιεπισκοποι · και των Μητ _ροπολιτων δεν ητο πνευματικη χαι ηθ ικη μονον . Κατεστ η αυτη οον τφ χρονο . ) πο-? _Λτικη « αι _οικο · . · θ | ιι κτΙ , _ι'δια , αφ ' ιιτου οι Α ρχιερεις ΑνελαΛον την _ιτισπραξιν των _εροριον παρα των _Χριστιανοιν κα ' ι των Μωα μεθανων . Η ενεργεια αυτη , ενφ Αφ ενος επηυξ _ησε την εξουσιαν αυτων , ι / _δια του Α ρχιεπισκοπου , ι- πα ' Ο . ιι- _οχλ-ησεις ωι _ει της _τερειστιας Αναλη <| ιΘειση ι ' . τ' _αοτιον ευθυνης . _Ουχι σπανιω ς ηναγκα - ζοντο οι Αρχιερει ς νιι πληριονιο - εΛ χρεη των χριστιανων και πρς τουτο εδανειζοντο χρηματα παρα των ξενων δυναμεων με παλλας _δτ- ' _αιετους πολλιι χκ καχα ς συνεπειας . Η Λναδειξι ς αυτ η τη Ορθ οδοξου Εκκλ ησιας εν τιι νησιο δια των μιτ _ρων τουτων ειναι ιο _χυριωτατον _χαρακτηρισ _τικυν γνωρ ισμα των χρονων τη Τουρκοκρ ατια ς εν αυτη . Ο πληθυ σμος τ οσον δ χριστιανικ ος ζοον και ο μωα μεθανικο ς πολλακις _εξηγερΟη _κατιι των Του ρχοιν κι · 6 _ερνητοιν , Λ βε μωαμεθανικο ς χαι κατα του Αρχιεπι _σκοπου , τον οποιον εΟε ιορουν οι Τουρκοι ι ' ις υπευΟυνιι ν _ιης κακοδαιμονιας τιον . Μεγαλοι Βιμιος Ιεραρχ _ειι _ΛνελΟοντες εΙς τον Αρχι επισ / _ο . _τικον Ορονον , _Ι'διιι απο του ΙΚ . ιιι , και εφεξης _συνετελε σαν ιιχι μονον ι ! ς την _Ανιι _· κιιυο , ισιν του ποιμνιου τιον κατα το • δυνατον , Αλλα και _ει ς την _πνει' - ματικι ' ιν ι ' ι <| υπνισιν _αυτοΒι , _Ιιι _ια , οιιι τη ς _ιδρυσεοι ς _σχολειιιιν ιν τη νι ' _ι-< τι [> δια τι ιν _δημοτ ικη ν _κειι την μεο _») ν ινπαιδευαιν . Ι ΙρΛ- _ -τουτο και _ε-ενοι λογιοι ιχρησιμοποιηΟ ησιιν ως ο κατα τα ιιεσ , _'ι του Ι » αι . νπι 'λρχιεκι ηκοτιου Ι _'ι ) . ο ( Ιι « Μ ε ) .-Οοιν ιις την νησον _προινινυμο ρωσος περιηγητης χαι συγγρ _α-< ρευς Μπαροιιυ , ο οποιος _εδιδαξ _ε ι _ι ς την υπο του Αρχιεπισκοπου ιδ ρυΟειααν ιν _Λευκωηι ' α 'Κλλ ηνι _- κην ι χολην . Απο του 1 Η ιιι . ση · μειουτιιι μια ιιπιοσδηπο _τΒ πνευ _ιιι _- τικη ιιυ , υπνιο ις προοι _ιανιζομινη _ιιαλυτιρας ημερας εις , · ιι μελλον , ΚΙ την _σημειοιΠ _εισαν _ιιιλτιο _ισιν _συνετελεσ _εν κιιι η δημιουργια του θεσμου των διερμ ηνεων , οι οποιοι _προσεφεραν πολλοι _υ . _ιηρειιιας ιν συνεργιισι _(( μετα των 'Λ ρχιεπισκοπ _οιν , Σπουδαιοτατος τουτιον υ . _τηρξιν Α Χιιτζιγ ρΜογ _ιΙ κ ι ) Κο _ρνεσιος δρι ' ισιις ιπι Αρχ _ιεπι _- _σνοπου Χρυσανθου , Λ οποιος _ιΝι ιι την μακ ραν του Λρχι _ερατε ' αν και Λ'ιι την « λην του Λρασιν υπηρξ ,-, ' Λ σημανπκο ' ιτε ρος των _ειρχιερειον της νησου κατα την διαρ _κ ιιιιν τη ς Τουρν _, _οκριιτι _ας . 'ΓπΙ τη Λοχιε ριιτ _ιι α : τουτο υ _ιπεδιιο χιι η _μτ τ ' ι ' _ιποΤελεσμιιτιιι ν η α ιαλλιιγ _ι | τ _ης νησου ικ τ ης νατιι ηι ' ππο και τ ης _ι-κμπαλλ _ευσειος του Ι ' ουρν . Γ « Κι _-Λτονητ ου Χιιτζν _, ιιιν αχχη _, γΒι , Λνι _· ν | Η 00 η ε ! ς μεγιιν ιιιι _ιηιον ο _ιΙιΙΙμιΙ Του διΒρμ ηνπο , ειπεχ ροι ' ισΟ η ιξιγιρσ ις γη · ομινι | υπο του Του ρκικου οχλου κιιτα τ ιιυ Αρχιεπισκοπου τω _ΙΚΙΜ , , 'ιτ ι ' ιο ιρο > ιι , _ν ιινι _ιι ιι _/ , οι | χαι ιι ιι _ιχονομος 'Λ _ρχιιπιοχο πης Κυ · _Λοιανος , ο μετεπειτα 'Λ ρν . ιιπ _ιιτκ ιιπος και ΚΟνομαρ _τυς _, κιαε _- οληΟη _δι λιαν ιπι _τυ χιιι πριισπα-( Ιεια πνευματικη Ανυηι _ιιειι ι » του ιλληνικου πληθυσμο υ δι ' ιχδιιο _η ιιν , ων ι ξιχπ η Χρονολογικη _Ιπτο ρια του _Αρχιμαν _δ ρΙτου Κυιτρι < _> ν « _υ και τα _ι . ' χο ) . _' . ν . _**»<«< _( λοι ι Κορι _'Λιιλι _ιο ι _ι ς τον 'Λ ριστι _ - ιιλην Χιιι αλλ α _Βιιγα _ιυικιι _'ιιινα κυ _ριοι _ς _εις ΙΙ _ενετ _ιιιν , ιπι πλε ον ΛΙ Λια τ η _Ιδρυσιοι _Σ χολης _'Γλλτ ινικη ς _, η _Λποια υπηο _' ιν Λ προδ ρομος τη κατοπιν ΙΟλλι _, νι _- « ιι ιχ « λΒ _|{ του Λρχιιπι _ιτχοποιι Κυπρι ανου . ΙΙ ιν Κυπ ριο Λι 'ι ιουει ' , η ιοι Ι » _ιν _ριπινς _γνιοητου ν _, _ιο-ΥΟιΙε _ε , ου Ι _εοιιννοιι Κορνιι (( ιι ι Χιιι η ιν _ιιιι _τ ιιυ _Ιοιγοαιμηοι ιι μ ιτ ρου _ιτι ιι ιιηυς ιΙ χΛνιιιν , Ι _Λποιιιι ιστο _- _λιιταν πλειστου ς ναους τΛν ηΛλιι _· ιον , των χοι ριοιν « ιιι μονων ιιν ιιι ενδεικτικη μιας καλλιτεχνικ η Λκμ _)| _ς οημιουργουιιινι ι τΠ ιμηνευ · πει τοΟ _γε ριι ρηυ 'ΛρχιΒιιιοκοποιι , • Οχι μονον δε περι , τιιυπι _υπη ρ · ζ (| λιαν πνιμιιντ / ιχν , < ι _ΛρΛετι ς _ιιυ · _τοι . ΛλλΛ και _ιτιρι τα _οινιι > νιι | ιικΛ Αξιολογος . ΚΙς τ _αυτην _Αφπ'λιιτπι Λ Κτηματολογι κο ς κΛΛι $ _τη ? 'Αοχι ΜιοκοηιΙε _, Ι ' _ργιιν νιιι _πι ιΜ _, _ι · οον ) ρ > ισι | ι ( ιιτ η ιιιιι | ι 'νι > ν Λια τιι _ΗΟμαιΙκα υ , _ιιιΟι ' _οι ι _} ιιιηης και ο . Μεγα Κυ . 'δι ς ο _περιλαβιον πολλα Ιστορικα εγ γραφα παλαιοτερα _κατηρτισΟ η ε .- ' αυτου < _1 πο · τε _, ων το _σποιιοαιοιε ρον ιοτορικον κειμηλιον των _χρονοιν της Τουρκοκρατιας _^ _Ει ς τουτον ΕχοιΛ ' » _ατ ιχ , - _ορισι > η _ιγγρα , ρα _ _ι { _-ιρθιΤ _κ αιτιοΟσ ιον τιμ · δι ιριΟρ δς _χινναιαρευι ς _νπογραο _,. ην του ω · λλ του &· , αδυχοι ' του Αρχιεπισκοπου Κυπ ριανου και των μετεπειτα 'Αοχι _επιοκυπιΛν , συνιχιζθ | ι 4 νης της καταχιορ ' σειος μεχρι των ο ~ _ημερι νιον _χρονιον κα ! ει τον _Ιι ' κωδ ικα . Ο Αρχιεπισκοπος _ΧουσανΟος εξωριοΟη « . το της Τουρκικης Κυβερνησει » τφ 1810 , δειγμα κα ' ι τουτο της εθνικης του δρασεως , Ει ς τον Οοονον _ΑνηλΟ _υν ο _ο ! νονουος Κυπριανος γενομενος μετεξε _Οιιυμε _ιστι- η ι , ικον σιιι χη _ανειυιιγχροτ ησις του τυπου _κειι _ιδιι . ι της Αρχιεπισκοπης , μεγα δε εργον τ _ιδρνπις τη Ε _ι . λη _ΥΑης ¦ ¦ ¦ ¦ _Χχολη τω - 1812 , της ι | ε ? . ιχΟει · ση μιια ταυτα απο του 1 ι » Λ εις _ΙΙειγκυπριον Βυμνασιον . IδρυΟε _ιετη ς της _ιΗλικ ης Ετ αιρειας ο Κυπριανος εμνηθι ) ( Ις _τιιυτην _ιτειι πειρεσν εν υποιτχ _εσιν _πειραχωοησειος οικονομικης και _αλλ . ης 6 οη 0 ε !« ς _εις το _εξεγΒ ρΟηοομενον _ρΟνος . ' Λπ _οτελεετμι _ ' _^ ιης εθνικ ης . _το >· 5 ν αοΕ « ς νπηρξεν ο _απαγχονισμος του τη 9 _> Ιουλιου 1821 , _ιντε . ι _Λιιρατ ομηΟησαν και οι λοιποι Μτ ιτρο _πολιτειι , ηγουιιενοι μονων , αλλοι κληρικοι και λαικοι προκρ ιτοι . Η θυσια του Κυπριανου υμνηΟεισα υπο ' λαικων χαι _εντεχνυνν _ποιτνιιΑτονν Απετελεσε ουμΟολον δι ει τους μετεπειτα μεχρι σημερον χρονους εις τας εθνικο ς επιδιωξεις του ελληνικου πληθυσμου της νησοι · . ΙΙ _α ραλληλιο ς πλειστοι Κυπριοι _ηγοινισΟησαν χαι _ιπεσαν εις τον υπερ ελευθεριας Αγωνα εν Ελλαδι , Ιδιε } _& ' εις _τιν , ν νιΑχν , ν _τ _^ λ' λ . < 5 ν , _^ _ινν . _Ιιχ της ιπελΟουση _ς δ _' . α τι κα _-ι-, ς εσοιτερικης κιιταπτιοσ _εως ανηγειραν και παλιν την Κυπρον οι μετεπειτα Αρχιε . _τι-Οκο « θ _ι , -ων _οει Βν να _εξαρΟοιαι δυο , ο Π _ανε ' ιοετος και ο Μακαριος Α ' , τοσον δια την ιπ . ' τε υξιν εσωτερικης _« υτονοιιιας δια της _εγκειΟιδρυσεω ς _δη μογε _^ _οντιας ιν τυ _νησιο οσον και -δια της ιδρυσεο ις σχολων , ων _ειξ _ιολονεοτι οα ι | _ανασνσταΟεισα 'Κ ? . λη _ηκη Σχολη και το ΠαρΟεναγο _ιγιιον Φανερωμενης _Λευκοιαιεις , το οποιο ν εξειλιχ Ο η νειτοπιν εις το _Διδασχαλειον _θηλεων . Το σημαντικωτε _ρον γε . _γ , ιν » ι ς _τ _··« ν χ . αιοπι ν χρονων ειναι η ιπι Αρχιεπισκοπου _Ξυιφρυνιοιι επελθ ουσα το ) 1878 μειειπο _· λ ( τευσ ς δια _τιι ς _κειταλ . _ηηε < α ε « ινοικ ' ιιι υπο των _Λγγλοιν της νησου , γενομ ενης πρ ος τουτο , _η-μ · εειογια μετοξυ Λγγ ι _^ ας > : Βιι _Τονρχιιις κατα το ετος τουτο διειρκ _ουντος του ιν Περολιν _ω πυ · _νεδηιοι ' , ΤΙΙΝ ΙΤ _-ΙΤΙΙ . _Ν _' : Το _τιλο :. ΔΙΑΜΑΡΤΥ ΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΟΝ 'Τπιι τοιν Αρι στερων κρατουμενων ει 'ιο οτριιτ ο . 'εεδον Ιι _' λας Απ εσταλη διαμαρτυ ο _' . ιι προ _τι _-, ν Λ . Κ . το ν Κ υΜερνη _την δια την συνεχιζομινην Απο εξ μηνων _χρατ ησιν τιον . ΚΝ 01 Κ 1 ΑΖΕΤΑ ! ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟ _Ι ¦ Ι _' . _νοιχ ια , ιτα _ι ιιουρν ος ν . ιιι < ιικ ' α Αποτελουμενη ικ πεντε δοιμα _- ταον , ' . Ι ι ' , _εραντΛν , _ιι ολα τα / . _ρειοιδ η . Ι Ιληροφορ _ιαι Απο τιιν κ . Χαρ αλαμπειν Χατξηκυπρη ( χαΟημιρινοι II π . μ . —7 μ . μ . ) , λεοι _αοροΒ 'Λ _υ , Ο _ιιολι νΒ . τι 7 ν , ' ρ . _ι ι Β απο _ιΛιιππ _ειον _» Λο . 28 . _| | _ νν _^ % _^ _Λτ _« _^ ν % η _7 _ννννν % _ινΛ _^ ν _^ _ν _% _'νννννννν _% Λ _^ ννννννννν _% _Λ ΚΗΠΟΥΡΟΙ - ΒΕΩΡΒΟΙ ι Ι ' κ _ετκγκιομιου _« ημη Λμερι _ιιοινικα Ιιργ « ο _τ » . ι οικ Βεωργικων Φαρμακων ΤΗΕ _ΟΛΙΙΒΟΚΝΙΛ 8 ΡΗΑΥ _!| _0 ΗΕΜ 2 _0 ΛΙ , _ΟΟΙΙΡΟΙιΑΤΙΟΝ οα πρι _« ι ) ερι υν τ * Ι _κατοβι προιοντα : — _! ΛιΛ ΤΗΝ 'Βι _ι ΡΛ Ν ΙΩΝ Κ _Σ Π _Η ΡΙΔ _Ο ΚΙΛΑΝ _| ι _ΔΕΝΑΡΛΝ τη γνω 5 _ιι ν « Λι αετοτ _ελεομοιτικ _ων νΟΙ , _Ο'Κ , ι | ει 4 χρελια των 4 * , ? . _ι και 10 γ « _λον _1 » ν . ι ΛΙΑ ΤΙΙΝ ΜΕ _Χ ΟΒΚΙιΛΚΙΙΝ ΛΙΥΙΒΛΝ τε ι ΜΛ 1 ΛΤΗΙ 0 Ν Β > _ΓΙΕΜ 11 ΙΝ , Ι ΛΙΑ ΤΟΝ ΠΙ · ΡΟΝΟ _Ι ΙΙΟΡΟ _Ν' ΒιΙΝ ΠΛΙ _' ΑΤΟ _Ν !¦ ΤΟΜΛΤιιΝ ΑΒΒΟΥΡΙΩΝ κ . τ , λ . το περιφ ημου ! ΟΙΙΤΗΟ _ΟΙΓΚ . ι | Λιιι , _ι ι ριιισιιιιριι πλ ηροι ) < ιρ ( ιι ι ' _ιπ οταιιη _τ ι ιις του _ΙΙ _-νι . | ι _χιιυ _ιΙντι . _ι ροιτι , Ι πι _,-υς Κυπ ρου κ , κ , Ι Ε . ΧΑΤΖΗΣΠΤΗΡΙΟΥ & _ΥΙΟΥι ΑΤΑ ι · · Ι ' . Κ . III — ΙΙ | λ . υι , , _ιι ι ΛΜΜ _^ ΧΟλ _'ΤΟΝ ' _νΑ _* ΑΑΙΑΑΑ * _4 _υΑΑυ 1 υ , * _ΑΑΑλΑΑ _11 _υ _44 , ι ΖΗΤΗ 2 ΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΑΙ' ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ _ΚΑΤυΣΤΗΜΑΤΠΗ ι _^ , 'ιηιιιιΙντιιι ιριιιιι | . ιιριι 1 διο την _ινοικιασ- . ν πον νη' _Λρι-« Ομ ου ο . Ιι , I I ! χιιι Ι , Ι Ιιτογι _-ιοιν κιιταστημι ' ιιιιιν μετα των ι υπογιΙ _ι _ιιν τιον και _τι ιιι _υπ- ' _, Ι ριΙ _) , Μ καταστηματος , Ανευ ι υπογιΙο _ιι , κιιΠοις κιιι II Ανιιιγυ _ιιιιν _Λιομιιτ _ιι , _ιν καταλληλων < δια γ _ριιι | ι _ια / κ των νι _'ιικτΙπιιιι ν ιικινη _τ _ιον τοεν _ΙΙ _: _ικοι ν 'Λ-< _σφαλειων Κυπρου Λτδ _· _, ιυριακιιμιν _ιιιν ιπι τη _Λδιι _υ _Λιιιν'λ · 1 λοιι ιν _Λπικιοσια ( ΙΙιιλιιιο _ν _Κιιπνι ' _ργιισ _τ ιιπι ην Λιανιλλου ' χ ιιι _ΙΙι _'νγ ιι / ιιιι ' _ιλοι ι ) , _^ __ ΛΙ πι , ιιιηι ι ' ιιρι ιι διον να ΙηοιΙληΠου ν ιγΥ ρΑΙ Ι 11 ! · _' 1 { ι τιι ν , ΛιιυΟυνιτιν τοιν Βι ·« κω ν 'Λ < ιι | ειλιιω ν Κυπρου ΛτΛ ,, μι / , ρι ( τ ης _μιοημ _υριας ιου ι ιιι' _, _ιιιιηιυ , Μ . Ιιις Ι ουνιου Ιυι , ιΙ , < _^ ΛΙ ΙΙλι χι ιΙ 'Λιιιρι ' ιλιιιιι Κυπρου Λιιι , , διν _εινμι _ιοιοχριοι ιιι δεχθουν ιι ' μ · μιγαλυ η ! _ριιν η οιιινδηι _ιοιι · _υροση _οραν , Λιιι πιρισπ οιιρ _ιι _ _τ ι | ριι ι | · ιι ( _, ι _|( ι _ΑπευΟι εντιο ν _ε ! ς τα Βραφε ια των Βενικων Ασφαλειω ν Κυπρου ΛτΛ ,, Κεντρικο 1 'Λκινιννα Ι _' ρι _ιπιιη Κυπρο » Λιβ ,, Λι υκω _σιαν , Ιι » των ΠιΝΙΚ _ΛΝ Λ Ι ΦΛΛΤνΙ « Χ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΛ , ντν * _ν » _ψτττ » _ν ¥ νν »»»»» _ψ _» ν »» _τ » _τ * ν _»» _Ι _0 Υ 1 _Κ _Β _^* π _^ _Π 7 ΗΛ . _45 _^ 5 _ιυτ » Ε » ο β '' . ¦ _^ » τον πρωτ ο κολοοοο της _εφετεινης θερινης περιοδου Ι ¦ σ ' ' ¦ . ¦ ¦ ¦¦ - ' . - _. Ι-1 Ι _^ _ιιλ _.-.: ' _% _*^* ιη . 1 £ _ββΓιβ _^ _ΓΓΛΛβΛ _**! Ι Τι ''¦ ¦ ' ! _ΕΙτ . _ι . | :- | _ιν-ιγ- 1 ι ι . ι £ . ι ηιΛι Ι και ΠΑΘΟΣ Ι » -. Π - ι __^^ 1 * Γ 1 _^^ Γ _λι _^^ 'Α ' _^^ Ι _·^ _Λυιινα Ψ _&! _3 _^^ Γ _& ¦¦ Γ > _^ 3 Β * Τ _^ _τ _^^ Γ _?^ ν * _1 Γ * Ι ' _Κ- _^ _ψτ ) _^ _^ ι Ι » 1 * 1 Β « : _^? Α Λιεγαλοπρε _πωι _» ? Ευχρωμι _· , ' _^ Στερεοφ _ωνικος _ηχοι . ι Αυο _Ιδ ανικοι _πρωταγω · § Γ νι & τα ' ι τιμ ημενοι με το « Πραδι _ιο _Ου ΚΑΡ . _|? _ΤΖΕΝιΦΕΡ _ΤΖΟΟΥΝΣ _| Β 0 Υ ·|· Λ . Α ! Α Μ ΧΟΛΝΤΕΝ | Ιπ ''! _ βι : ? . _β _ιιΓ : . ! ¦ _' ,:, ¦ .: ¦ . ¦ _!!¦ :: ! : ¦ ι : « : ι : 1 _ι ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΒΑΤΡΙΑ ! _55 ι | _τυυντ < ι : _ιργατριεα , _ειδ ικευμεναι ι η μ η , δια τιι υποχ πμισοπ _οιει ον Ι . ιι 'ιΥκαλου . οδο ς Ιπποκρατο _υς , Αρ . ιιι , Λει » κιιισιιι . ν » , - >* Γ Η _οΥευΟννοις τω ν Κινη- Μ £ _ιιη . τπνηΑ _^ _ων . _ΛΟΥΚΟΤι , Ι * _^ παρ' _ολν _, ν τ > Υι · _εΛικρατοδ- * σαν κριοιν ( | ιη ( _ΒΒισΟ βισα μ _εξοδιον χω κοπων και μη _>·| ρ _Οελουσει να _στεςιηστ ι ενα _^ _ιοραι _ο θεαμα στο κινημα- ¦ [ * το γραερο <| : ιλο κοινο της _χ Κυπρου , _ιτα _ρουειιοιει Απο 8 Ιι η : _ι ιυ » ιιι . ! ιΙ » _ι « υ α _ « τον δροοολ οιοτο χηπο του |* ΖΗΤΕΙΤΑ Ι ΚΟΜ _ΛΙ βΤΡΙΑ , _Ζτρειται πε . ιΒΙρα ) ιεν η κομμωτρι α . Μ , ' , αΟο ς Ικανοποιητικο ς . _'ΑποταΟητ Β Ης ¦ -ι · νχΒ _^ _!^ ι . _ι τΛη . « γ τ · - · _δ ξενοδοχειου ιΛηδρα Πολο ς » . _ιΓ _1- ?* _ιιΓ 4 ι ! ιι _» ιΙΙ 3 ι _Γ , _3 : _« _3 ι 12 _· _ΙΜΙΙ Η _ ΤΡ 0 ΧΑιΑ · _-ινμι ( ιιιν £ θς προς Τ „ _ευδυιιαοι-« ιον _οελτιον το _εκδιδαμενον υπο το » Α ρχηγειου Τροχαιας , χατα τηγ εβδομαδα τ > ιν ληξασαν την _9 ην Ιου ν . ' _ου _εστιμειωΟηααν ν . < ι 0 ' _ολ . ην την Κνπρον . | . _Ι 1 παραβασεις των κανονισμων τροχαια ς , επισυνε ι _ιησαν δε 49 δυστυχημα τα . Μ'α επι 6 λ )| 0 _εντα κατα την εν _λογιρ εβδομαδα προστι μα δια _πει-Οιι'ιιισει _^ _Τροχαιας ΛνηλΟο _γ εις £ 808 . Αλλοι _πεκνια επιι _ιλη Οεισαι υπο Λικαβ _τηρ _ιων περι ελαμβαναν την _Ανειστολην τριων Αδειων οδ ηγου δι' _Ρς μηνας , και την _κειταδικ ην εις ΙΟημ ερον _φυλακισιν ενος προσωπου _επι _τι 7 > υτι . ωδυ γπ _Αμελοις . Τα _επιουμυαντει δυστυχηματα , κατα την σειρ αν ελαφρων , _εκΛειρων και μοιραιοιν . Εχουν ω _ε-^ _'Ιι : Λευκο _ιειια ? 4 , μηδεν , μηδεν , 'Λμμοχι , ιστος 10 , εν , εν , Λεμεσος -1 . Βν _. κν . ΛΑ _ρνειξ 4 , εν , μηδεν , _Παιε-ος 1 , μηδεν , μηδεν , Κυρηνεια 1 , μηδε ν , μηδεν . ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Μη _Λνακυη'αντες _εισετι εκ του _δαρυτΑτου πενθους μας συνεπεια του θανατου της προσφι λους μας μητρος Μ _αριταας Ι . Παυλιδη , _Οειορουμεν καθηκον μας οπως _ευ-Οε σαντας στε _ιΒιΑνονς . συλ . λυπηΟ _εντας ημας _τηλεγραφικως η δι ' επιστολων ω κα ' ι τους καθ' οιονδηποτε τ ροπ ον _ουχμεταη _/ οντος _εις το πενθος μας , Τα τεκν α Κλιν η Χρ . Ακριτ , _χ Φωτη Ι . Παυλιδ ης _Χριστη _Ακ _^ _Ιτ-ι 1 _^* ΟΙΚΟΣ ΚΑ _22 ΙΑΝΙΔΗ _Βνμοτοπιιιησι _ς Λιιμ _Βιανι _, _μεν χην τιμην ιιπω _ιιλ ηροιρορηοιιιμεν τ _Αξιοτιμον κοινον ιιτι Απο τ ης 11 ης τρεχοντ ος εκαστο των συνεταιρων τιιυ οικου « Ιι . ΚΑ ΙΞΙΛΝΙΛΙΙ _Σ Λ ΤΚ ) 5 > , Πασι _λ . ιιο _Κασσιανιδη και Ανδρεας ι ( . Κασσιανιδη , δικαιουται να υ . _τογραητι _κεχιορι · _σμενυν ς και να _δεομευη τον _συνετ αιρισ | ιον , ιιι κατο ιΟι Λια η . Καασιαν _ιδ ην < . _'» _Υιον Π . _Κασαιανιδ _ης _, ι ) Δια Η . Κ « 3 θιανΙιπν Βι Υιον Α . 1 ) . _Καααιανιδ η . 'Β . κΜοιιπι Ιν _ΛιοκοιειΙα 6 πΑ τ Ι ) ι • Κτ _ο ιοιΙας _< ΕΟΝΟΙ Λι » . » Τυιιοις ι Χρ , Β , Ι'τηι ι _ρινιλη * ΥΙΟν . 6 Γος υααι _λιιου _IIουλγαροκτΑνοι _» Γι—43 , ΤΟ « ΚΥΠΡΙΑΧ _ΟΝ 6 ΕΑΤΡ 0 Ν » ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ _ΑΘΗΝΑΙ ,: 35 _ι , _Τι _, υ Λντ . - . π . - . κρ · τοΟ μας ) . —Τα μελι ) του θι ασου του « Κυπριακου θιοτρου » _ειτοισκοντε . _ιι Απο προχΟε εις Κρητ ην . Ες τον λιμ ενα τη Χ πολης _υπεδεχΟηααν _τους Κυπο _ιοι ' ς ηθοπ οιου εκπ ροσωποι _διαφιριιιν ' _-οργι _ινωσΒτον _' _και _πληδο ς 7 . ιιιι _« , _-, _Οι _^ 1 υ 5 πριοι ηθοποιοι , προτου κατευ , _ΟυνΑ _Οουν εις Χανια , μετειηοαν εις ' το Ακρωτηρι , οπου κατεθεσ αν _στε-Φανον ει ς _χον χαιρον τοΟ Ελευ 6 ε - _ρ ' οιι Γενιζελου . Κ ({ τα Χανια _καιεθεσαν _στεφανον ( Ι ς _τι > Μνν , μειον του _ειγνωστ ου Στρατιωτου και υπε 6 αλον τα σεηη τιον ει ς τον Οιοφ . Επισκοπον _'Αγαβαγγελον . ΛΙ παραστασεις ιοι · ιΚυπ _ριαχου θεατρου » ηρχισαν , χθε ς ( Πεμτην ) . II _ΤΠΟΙΡΟΦΙΑΣ ΕΙΣ _ΚΜΙΟΠ ΧΟΡΗΒΕΙ ! _1 Εει _ΛπΗ _ιΚΗ Κ _ιΙΚΙ _) Το εν Κυπρι » Η . 1 ' ενιχυν Προξενειον της Ελλ _ειδος Λνακοινοι , υτι υπο τ ης Ελλ ηνικης Γ . Κυβερνησεως Οα χορηγηθουν δια το 'Ακαδημειικον Ετος _ΙυΒ _, _Ο — 1957 δεκα ( 10 ) υποτροει _ιια ει Κυπρ ιου , « διακριτα , ς φυλου , εξ ων δυο ( 2 ) δια Φιλολο _γιαν , δυο ( 2 ) δια Φυσικομαθηματικα , δυο ( 2 ) δια _Βεοιπονιαν _, δυο ( 2 ) δι ' ΟΙκονομικιις κα ' ι Εμπορικο ς _'Κπιστημας , μια ( 1 ) δια _θεολογιαν κ αι μια ( 1 ) δι ' Ια _τ ρικην . Η επιλογη των _υποψηιμ ' ιον Οα _γινη κατοπιν _διαγοινισμου , _διενεργηΟησομενοιι κατα το πρωτον δεκαπενθημεροι * του προσεχους Σ _επτεμβριου εν _Λευκοιαια . Η ΑκριΟης ημερομηνια και ωρα προοελευσειο Οα Λνακοινι οΟουν δια του Τυπου . ΙΒΤ 1 _Ρ . Χ , / - >! _^ _-ιιι-ΙΙιιΤτ-. Τ . Τ _.-ΙΛΤ . . ΙιΤΟ _Ι ΟΝΤ Λ ΤΠΟΨΚΗΒ _ιΝ : ι ) 'Λ . _πολυτηριον Λνεγνω _ρισιιενου Βυμνασιου των ειων 1553 και εφεξης , ιχτο των υποι | ιη _(|[( ον των _Οικονομικυ _ιν και Κ _μπιιρικων Επ _ιστημω _ν' δια του ς οποιου γινεται δεκτ ον και _Λπολυτη ριον 'Λ' νεγνοιρισμενης Μεσης Εμπορικης ι χολης . 2 ) ΙΙαΟμ ος απολ . _υτηριου του _λ . _αχιστ ον 1 . 1 ( επι 20 ) Β | 7 , ι ( ιπι 10 ) . 3 ) Διαγωγη Κοσμιωτ _ατη . 4 ) Ανεπαρκεια _οικονομικιον μεσων , _ΟεΑιαουμενη ιαο τη Ιερας Μητροπολεως τη κατοικια του _υποψηο , ιου κιιι νπο του Βυμνασιου ιξ ου _Λπετροιτηοεν ουτος . 8 ) Πιστοποιησει πεοι του ηθους του υποψη _φιου ιχδ ιδιιμεναι υπο τ η Ιερ ας . Μητροπολεως της κατο ικιας του υ . το >)> ηρ ιιιι : κ « _ι υπο του Βυμν * . _« π ' οι · ιξ ου Απει | _οιτησεν ουτος _. ΚΞΚΤΛΙΤΚΛ ΤΛΗ : α ) Φιλολογοι — θεολογοι ¦ Ι ) ΚχΟεοι , 2 ) Αρχαια Ιιλληνιχα ( ικ των διδιισκομινων _ιις τιι Βυμνασιον ) , ! Ι ) Λατινικο ( εκ τω ν διδασκομενων εις το Ι ' υμναπιον ) , -Ι ι Ιστορ ια ( εν _τΒι γ διδο-. _τν _, ι , μιν η _ιις το Βυμνιιοιον ) . |) ιΙ ' υι _ιι / ι ΜιαΟι ι μοτικοΙ — Βγοιπονοι : 1 ) Ιν / . Ι _Ιισις , 2 ) . Μαθηματικα ( ικ τιον ιιιδασκιιμινιιιν ιτς το Βυμνασιον ) , 3 ) Φυσικη ( ικ τη διδασκομενης ι ! το Βι _'μναετι _ιιν ) , Ι ) Χημεια ( ικ της ιιιδιισκιιμινη ιι το Βυμνασιον ) , γ ) Ιατ ροι : Ι ) ΚχιΙι πι , 2 ) Ι ( ιο λογ ια ( ι :: τη ΛιΛαοκαμινη , _ι το Βυμνασιον ) , 3 ) _η'ι _'οιχη ( ικ τη διδασ _ζομ ινη _ι- ' ι τιι Βυμνιισιον ) , Ι ) Χημεια ( ικ _της ΛιΛ _ιι σκιι μ ι νη ιι το Βυμνασιον ) . Λ ) Λια τοι _ις ι · , τοι | Ι | ι | ιιιι · _τ ης Ανωτατης _ι χολης ΟΙ χονομικων _κια 'Κμπορι χοιν 'Κπιοτη ιιοΙν 1 ) _Κχι Ιι _σις , 2 ) Μαθηματικο , 3 ) Βι · ιογριιιρ ' ει . Ι ) Ιστορια , II υπιιτρι ιη _ιιι ιινανι'οιιιιιι Απο Ρτ _ονς ι'ις Βτος ι (| . ' οσον ο ι'πο · _τρ οι | ος _συγκ ιντ _ρωση _ιι ς δυει ιξι _- ταστικα ς περιοδους ( Ι η _' . 'νιου :: γ : _' , Ο χτο ι ( Ιριου ) μεσον ορον βαθμολογια τουλαχιστον _ιλιιιν καλι ιις » _χειι ιπιδε ιξιι διαγιογην Λι | ιο _γιιν . ΟΙ τ ' τλοι Το ιν υπυι )> _ιν || ιι νν ιιιον να ( 'πουλη _ιιοισιν _εις το ιν _Λειιχ _οισιιι 11 . Βι ν . Κρ _οξενειον τη Ελλαδο ς μιχρι _τ ι ] ς ΙΙαραο χιΙΙ _Ι , , ιι . ιι . ι ιιΒ , η Λιι ι πλειονας πληρο _α _/ _οοιας οι _ι'πι _'ψι ι 'Π Μ . _ι _ηρι ικιιλουντιιι ιι . _ιιο οπευΟυν _ιονται ιις τιι Βριιιρι _ια του 11 . Βι ν . Προ ξενειου κιιΟ' _ιχαοτ ην , πλι ' ιν ιι ιΛΛι ' ιτοιν , Κυριαλο , , ' _ι-. ιι ' ι . ιο _ρ ιων , μι ια ' . . _ιι ι Ιοι ι , ι . | ι , χαι 12 η μεσημιιρινης , Ιι * τ ου Ι ' _ριι ηΒ _ιιιυ του ΒΙ , Βι νιχι ιυ Πρ οξενειου της 'Κλλαδ _ος . Ι · : ν Λιυκ ιι _' . _σ ' _ει , Ι η / _Ιι || Ιουνιου _ΙΟ , Μι , _ΙΠΙΑΗΒ Κ ΑΠΟΨΕΙΣ Χαρας Ευαγγελια _, θ ανο . γαμε το σπιτι μα υστερα απο μακροχρονη απουσια . _'Ονομκστικην εορτη ειχα , , _τοο δυστυχως- _ιιταν και ... γενεθλια . Τα παντα λαμποκοπουσαν απο _λ . ι ' ιτρα , λαδια « αι κερια _πατοιματιον , προσφατο _υα-« ιιμο των παντζουριων _¦/««! Ουρ & ν , και γυαλισμα-των επιπλων . Μια _ζαλ . _ιστικη _ανακπτοηιενη μυρωδια _( Ι _ασιλειτ οτο χωρο . Πνιγο σονν ιια οφειλεις να τα υπημενης . Ι _' ια _τιι ινομα-μου ( και _τατ γιπ , ε-Ολια μου ) γινοταν η Ουσια αυτη , Ουσ ! α κο . τοιν ααφαλιιις και οχι χρηματων , πωι Οα _πληρων-ΙΙ . ως σεβαστος νοικοκυρη ιγω ' · . . Λυο ιιερες τφοα _ιΙτανοριοΟηκι η ελευ 0 εροκοινω · ια ' . ο' ολα τα _διοματια . —θα _-ιπας οτο γραφειο ρωτω Β , λοουρη η συζυγο πυμπαριηιαρτουση της _ηεΟρραξ . . —· Ναι ! Πατι ' ' _ : —Να υγαλης τα παπουτσια . —Μηπως _Οαρςιιις _πω ξεμοιραΟη / α και Οα _ςαναρχισιο τη γυμνοποδαρια — -Κυκκαλα ιιναι τουτα . Να _Εαναρχισοι'με το _αφουγγισμα Βιορτη _εχοι-με . Κοσμος ΟαρΟη . — Κ ! και Μηπως ο κοσμος Οα περπατα _ανυπολυτος Μπας κα ' ι μετατρεψετε το σπιτι σε τζαμι Λ ! γι ' αυτο με παιδευες α φτιαξιο ενα _συντριυανι δε ' ιια στην εισοδο . Βιιι νιι πλενουν τα ποδια τους οι επισκεπτες . —Εισαι σαχλοι . —Προτιμω πηρα ιδιοτροπος και « μη μου < ιπτου > . Και πηγα οα νοικοκυρης ( με τα παπουτσια _οτα ποδια δηλαδη ) στο γραφειο μου , παρ' ολη την προγκα της εξαγριωμενης . _τεΟε .-ρας μου . — Ασε τον .,. _χιιιρνατη , ειπε . Και σκεφτομουν πως οι _χοιριατες _£ γα _£ _ουν τις . _τοδινες κα ' ι οταν δουλευουν « κομα . Παις Εκανε αυτο το λαθος η _,-ιολυφιλητη μου πεθερα δεν _ξερι » . Παντως δε με συγχιζει . Οι λιιχι · νγτχο ' ι λογοι της σαν το _ηΟικοΟοησκειτικον επιμυ-Οιον των _ιεροζηρικυιν , με σαγηνευουν , συγκρινοντας τους με τη γλωσαυκοπανα ιιλλυιν πινερα _^ . ν , ν π' αρχ ιζει τα _ξημερυ ' ιματα _ σαν καλημερα για να τελεψη ( αν τει . ευη ) μολι ς αε παρει « υπνος το Βιραδακι . Γγαινοντας απο το γραφειο μου , περασα οτο μεγαλο , χιιιλλ κατι να _παροι . —Μη , φιονη μεγαλη ακουστηκε . Τρομαξα , _θιιρρεψ » πιιις καποιο κακο συνεβαινε . —θα λερ' . _ορτις νι ' ε . κει το πατωμα φωναζει η γυνιωα μου . —Ν οικοκυρη που οου πετυχε , μονολογει η πεθερα . { Λ _σημιιωΟη δτ _ταιζο ) τη πεθερα , την _ντινιο , την - _ποτιξοι και την _σιη-ταιιοδοτω με _χαρνζιλικι ) . — Ε ! να _πεταιοι τη απαντω . Και προχωρησα Αμειλικτος . ΙΙ συζυγος ομως _εςαγριωΟηκ-τ κι' αρχισε να φωναζη , διακοπτομενη ¦ απο λακωνικε ερεθιστικε φρασει _ _της _πειΙερΛς . Ιιγω τη δουλια μου . Πιο σοφο πραμμα απο τη σιωπη του φρονιμου δεν γνωρισα . — Ρουφηξες τη γλιοσσα σου ρωτα αγριεμενη πια η πεθερα , ποι' απαιτουσε _ιιι α απαντηση . — Υποτασσομαι , απαντω . Λεν _τελειιοσα ιιμοι τη λεξη μου . Το χαλι τιιυ _προχιι ιλλ εγινε ιπταμενο ταπητα επι του οποι-( ι : η μαγισ σα αιΙει . ια μου φτερου γουσε ανασκελα ιν μεσυ > τιιιν ιπικληοε υιν τη κορης _ικαι συζυγου μου ) - / αι των _πηγαιιον γε _ - λιοτοιν μου . Το _λα-δι και το κερι _εκαναν το θαυμα τους . Κ . _ΤΙιΜΚιΜΙι : ΠΡ 0 Σ ΟΙ 1 Α _» ΠΡΑΒΜΑΤΑ - ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ -( _Πανεπι _στημι _**» . — _'Λνκστατωο ει . — _Λιτ ρικα _6 γ »} ι _« _ωιευ μχτα . — Φ _ωτια χα . — 'Ο κ . Μυρ _ιι ιΙλ _τ κ ) . II ΤΕΛΕΤΗ αποφοιτη _οει-ι 'Οτα ' εοω Πανεπιστημια _προσλαμβανει ασυνηθιστα , επισημο . χαρα · κτηρα _ - Ετσι και χθες ,, το τερα . οτι ο προαυλιο του « Κολυμπια * γιομισεν απιι σπουδαστες , καθηγητες , διανοο >«» Βνι > υς _.-κι ' _εκπρυ · αιιιτους της πολιτειας , που , καθηλωμενοι στις Οισιις γιιι Ι ολοκληρες ωρες , ακουσαν τι γεματε απο _ανΟρυιπιατικο παλμο ομιλιες των ι ' , _τειΟυνιην του πανε · _αιβτημιον _-ΛιΜ-χειροκροτησαν μι . την καρδια _. Τους τους νεους επιιιτηιιονιις ·— την ελπ . δα της αμερικανικη _αυριον _, και του , στο προσωπο των _ξενοιν '¦ _αποφιιτοιν Εν . σχυομενου _ιΙιΛμκ : _^ - _ςα- . τις _ιλλε χωρες . _Κυριαρχουσε σ ολη την πλατεια το _μι _ιι-ρα χροιμα . _ει _|^ τηυεννου , και μιιιυ ινα παραξενα εντονο πνευμα χ « ρ « ς κι ' εμπιστο _συνης . Το ( ιραδυ _, ο' ολη τ η γυρω . τεριοχη _'^—ο . τουμπαρ κι' _εστιιιτοριο— οι φοιτητικες ομαδι αποχαιρετησαν τον ακαδημαικο χρονο ' που ? κλε > _ι _ι :: ζ ' . ' ευχηθηκαν ο ενας _οτον αλλο για το καινουργιο , _« _νταδιο _ποιν αρχιζουν ... Οι _νε-- _^ _παντου και παντα ... ι ) Λ ΝΛ 2 ΤΛΙΗ η αμερικανικη κοινη γνωμη απο _τι ' ι καινουργια χαμο ' _ιματα του _Κρεμλανον , και απο τους πολιτικου Ερωτας του Τιτο . Βια τη Υ πρωτη περ ' _πτοιση εντονη ειναι η πεποιθηση των επισηαοιν και τιιν _ειρημεριδων _'οτι π _^ _οκειτυι - για ¦ ¦ » _ι'α ' Λολουιιιιιια και φο'Οερα επικινδυνη προσπαθεια για εξαπατηση του _ελευΟερου Β _κοσμου _, - : και για αλ . ιι ) ση τοιν _ουδετερυφιλοιν . ΒΙα τη δευτερη εμφανης ειναι η πικρια , -και . _τιο εμφανη η ελλει <· η καθε ιμπιστο · οι · νης ως προ τ < Ι μελλοντικα πολιτικα σχεδια το > ν . Βιουγκοσλαβων . Πδη αρχισε να συζητειται « 1 λ-. _' _. _*»» , «*> . _Νι „ π _ Α . . Λ . · . _νυλοιν _** 1 ι 1 διακοπη καθε λογης _οικονομικη ι , Β » Β | _υΕιιι · ς προ ιο Ι 3 ελ . _ιγριιυι . ΑΠΟ αμερικανικη πλευρα οι αποκαλυψεις του Κρουστσεφ _χρηοιμοποιοΠντι · . _σνστηματικιΙ για την προωθηση της _απυψεοκ οτι υ κομμουνιστικος _ολοκλ ηροπισμυ δεν προκειται να _παραιτηΟη ποτε ουτε των ακο _« Β > ν του οΒτε κα ' ι των _μεσοιν του , Κι' οτι , γι' αυτο , πρεπει να ενισχυΟη η προσπαθεια _διαιρωτισεω , _χαι τη : συλλογικο »* _2 Τ 0 Ν περιοδικο αμερικανικο τυπο η Κυπρος « ξακολουΟε ! να _προδαλλι | αιι · ενα απο τα πιο ενδιαφεροντα θεματα . Ετσι , ταυ τοχρονα με , τ « _Χαρπερς > που _Λπεισχολησε την _προχΟεε _, _ινι _) ανταποκριση , τα . « Νασιοναλ Τζεογκραφικ Μαγκ « ζιν > της _υυασιγκτιον δημοσιευει στο τευχος Ιουνιου _Λωδεκασελιδο μελετημα του Λλ , _' ,, _κ . ν ., ' . „ _λ ,,... ο . -..,,:.. _^ ..:. .... _ραιιΤιιΛιιττιΚι-ς _πιι / _ινΒς της Κνπριιικης αστικη κι ' αγροιικης _ζιοης . Ο . αρθρογραφος υπογραμμιζει μερικα απο _τιι _κι'ριωτερα γεγονοτα της Ιστοριας τη νησου , απορει για τη συμμαχ ' α τιΤι ν _Κυπριοιν με του _Περσιι κατα τα Μηδικα , μιλαει για τη συνθεση του πληθυσμου , για τη Μπη των Ελληνων με του Τουρκους , για την ιδρυση τη Εκκλησιας και την ι / _αοροη που αυτη Λο ' κει σημερα οπανιο _στου κατοικου , για τη φιλοξενια των _ανΟριιιποιν _στα _χοιρια , και για τη μοιρα τη Κυπρον που ειναι υποταγμενη _ητι _ στρατηγικε σκοπιμοτητες : « _Ιι νησος του _Εροιτος συνεχιζει να . _ια'ζη το ζωτικο τη ρολο στη σκληρη υποθεση τη « _μυνιις . * · # ΜΑ το πνευ ) ια τοΒ > αρθρογραφου Οα _διαιρανιι _καλυτερα ιν _δ ' ιοσιο μερικα αποσπασματα : _« Τισ σευι ς στου πεντε > ι . ·( ο το μισο ι- .. - .. _ΤοΟ , χ . ΑΛΚΑιαΥ κατομμυριυ του π ? . _ηΟνσμουτη νη _· οου ειναι Ελληνες στη γλιοσσα _ τον _πιιλιτιαμο _, τι ' ι θρησκεια— οι υπολοιποι ( Ιασικι ' ι ειναι _τουρ _^ οι . ΤπαρχοΑη · _εμφιινεις _διαφο ρες ιΙνυμεοα στις δυο κοινοτητες , γιατ . _κπ'ιια - - π'ΟΟ _^ ταΟιι ~ _,- _£ _^ γ ¦ _£ * _- * ινρ για τη μεταβολη τη γλωσοας η των συνηθειων ... Μεχρι τις Λρ-¦ χες του !! ΙΜ , οι _Ελληνις _ΗΙ ' οι Τουρκοι ζουσαν , ως _ιπι το πλειστο , . χωριστα . Αλλα πολυ φιλικα . Οι μεν ' ε ' _παιρναν μερος στις γιορ τι ς ηιιιν . { _ιλλων . Και _γιΙιιιιι ιιολονοτι ιιχι συνηθεις , δεν ηταν κι ' Ανυπαρκτοι αναυιπα στους ναο » των δυο ιιμαδιον _... 'Λξιζει να οηαειοιΟη η επιμονη _ποοσηλιιιση _στιιν ..-. Ι 2 λ / . _αδα , γιατι , _εκι _» ς ιιν _-λογαριασ η ' κανεις τη _β υζαντινη Αυτοκρατορια βα , ν _ελλιμ-ικη , ι | _Κυπρος γιιι 2 , 300 χρονια δεν ' _ειχε κοινη κυβερνηση με το ελληνικο εθνος ... Βια ιιενα η πραγματικη χαρη . της Κι · πρου _υ _. _Οισκεται στι _| γ ομορφια του ηλιολουστοι » αγροτικου τοπιου , και στη φιλοξενια _τιΚ- κατοικων . Τι ' ι ιιο . τρα και πεντακαθαρα _αγροτοιτπιτα . κτισμενα _απανοι _, * ις ι _? _ραχιιιδεις πλαγιες των λοφων , ανοιγαν παντα ' ι » . ? δ 0 νμα σ' οποιον χτυπουσε την πορτα τους , και προσφεραν στον ιπιοκεΛνιι γλυκο και _σπιτισιο ποτο . Κανενας Κυπριος ποτε δεν ειναι πολυ απασχολημενος προκειμενου να καλωσοριση ενα ξενο ... » ** λιΕΡΙΚΑ _χιιοαχτηριατι . χα στιγμιοτυπα απο την αιριξη του Μητροπολιτου _ΤΙαφοι :. _]) . ΙΙ υπρδοχη _ιοργανοιυηκεΒ αχ υ _τιι τουριστικο γραιρειο που _αντιπροσωπευει το _-ε'Ολυμπια _* , 2 ) _Ιι ? . ληνες επισημοι , κι ' εκπροσωποι της εκκλησιας δεν παρεστησαν , !!) Οι Κυπριακοι κυκλοι . _αντιπροοοι . _τευ _τηκαν απο τον προεδρο της _Ομοιιπο'νυιας ν .. Π _^ _ιι _^ - ' _-τεΧτ 1 _ι . ου _· .-δη , 4 ) 'Ο Μητροπολιτης κυριολεκτικα πυΑιορχηΟηκε απο Ελληαιιερικανους , και αγγλους δημοδ _τμιοσιογραφους , ι _·) ΟΙ _τιλΕιιταιοι επιμονα τον _Οομιια ρδιζαν _| ι _£ _εροτι ' _ισεις για το ποιον ειναι εξουσιοδοτημενη η ( Υποστολη του , ν . α ' ι με : ποιου τα εξοδα Οα παραμεινη ε 6 ω , β ) Στι ς διαφορες ερωτησεις ο Μητροπολιτης απεφνγε να Απαντηση— μονο τονισε πως αυτοδικαιο ) ειναι μελος τη 'ΚΟναρ χ ' ιις , εκλελεγμενο απο το λαο , _ποιιτος τη ταξει , και ο μονος _ελπιΟερος , 7 ) Η επι | ιονη την δημοσιογραφων για τη _δισπιοτοση _τιΤ'Υ ευθυνων του Μητροπολιτου ε . _τειεταΟη και προς τ'Ιν γατεν-Ουνση τη Αρχιεπισκοπης και _τιον κυπριακων _σοηιατειυνν , Βιπ ' απου ομοις δεν κατεστη δυνατο να πληροφ . _ορηΟοι _> ν τιποτε το σιιγ _κεκριμενο , 8 ) 2 ιε _οτενιοτερο _δημοσιογραφικο κυκλο ο Μητροπολιτη τονισε πως ξεχωρα Απο κων _κυχλιον , εχει σχεδια κινητοποιησεοι των Αμερικανιδων _κυριιιν . 9 ) Ο Μητροπολιτη μιλησε και για τις διαφορες του ( ιε ια αλ '/ . ιι μελη τη Τ . _Συνοδου Κυπρου και γενικοπερα τους _εΟναρχικου κι '· κλους , αλλιι , ειπ ε , _τιι _, _ριι ειναι καιρο νια ενοτητ α . _Λι'ιιΟ-ιικ · .::. _' ! 'ινες μερες Β > ρι · _σκετια _στι ' ιν Αμερικη ο _5-, τοατης Μι ' ριιΙηλη . ΧΟε ( ιραδυ ο ν , Μι' - ριΒ » ι | λι ) _παρακαΟηηι- — _πρησκεκλημενο— στην πνευματικη συντριιι | ι ιΙ του ¦' . 'Κλλ _ηνικοι- _ιι _' _ιιιτο * _-. οποι' — υστε ρα απο _εισηγτ _, _οη του υπειΟυνοι- κ . Τα _* η 1 · 'υδοκα— εγινι · συζητηση για τι ' ι προοληματ < ι των _Ελληνοαμερικαν οιΥ , ΛΙΙΟ λαΟο _Λνεγ ραη η _στι _πτ > ιλη μοι' τι ' ι πε ρασμενη Κυριακη το ονομα του νεου _ιιιιΙλιον του ¦ / .. Χαμπουλιδη . Ειναι < : _Σ _.-ι ιινδι > ν . _ιιι οχι _^ _Σπουδε ςι · . _ΛΛΙιΛΚΙΣ _/^ Α ΑΙΚΟ Ν - - _^ ΠΑΝ Ε Π Β _^ ΤΗ Μ _ΙΟι _^ ΟΙ _Λραι , ες 6 _»' ν _Βχουν να ειιι & _ειι _= υν _μεγΛλθι > _ζ _ττοιητας τια > κοσμιου _ωΑιιης ως οι Περααι . οι . 6 _τ οιοι _ουν _^' _.-ται' νσ καυχωνται 5 ια τον οιασηυον _εττικον Φ * ρ _& Ο * . 1 _ ** - τι _^ ν Ικ ' _χΛιιι ν τοα < _ι _ανχαμι » ( = _Γυινος ιων _Γασιλεων ) ιους λυρικους 4 Λρ 6 ους Σαα & η ( _Χαψ _^ και υλλους και τον _οτισραμιλλον _οιοοκτικυν κα ' ι ι > , εγΒ . ιακον _ττοιητην των « Ρουιιτιρ ! _γ '> τ » ( _τετραοτιχων _) τ ΠολλαΙ _( _Ιξηγησε' . ς _^ _εχ _^ ιρ _^ Οη να 6 οθοΟν εις το _παροδοξον _τουτο _ψαιν <> - μηον ενος λαου ευ 9 _ι- ' υ ' _^ , _ωνελθονιος τα σνωταπα Οψη της & _ιοτνοηπςως με -ους μεγαλους ιου _^ _ιλοσοινοι-ς , 1 ερο · νομοδ _»& ασκ 6 λους ι ( οτορικοος ι _ιατρουο _ιιαΟηματικ . ους ι αστρονομους κ , λ . _ττ . Ισως _τουιο _οφειλετσιι εις το ν _^ _- γονος οτ ι , _εμςανιαις της μουσουλμανικης θρησκειας _, _ ιι _ιερυν _ιιδλιον τα Κορανιον _ _Οεωροομενον και αυτο ως σπο' . _» δοιον _φιλολογων Β . _ρτ · _ι * .: _-, Β _ι £ . τοχης του αν _^ _. θι _|* ε την * τιρ _»^ ς τα ωνω φοραν _της ποιητικης τεχνης . Το Κορωνιον _εΟεωρηθη 6 ς το _^ _-ο . ον προιον της _ανΟρατιινης & ιιι ο [ ας ι το ο · _τιοιον _ουοεις η & υνατο να _υπιριη _, _'Ζαομινος _εσφαλμενη _ει < Ε' η _ι'ι _^ Ιμη _υτι με την _ιμς > ανισιν τοΟ _Ιολαμισμου _ε-& ημιουρνι _'| θΒ _( σσν αι συ _^ Οη και 6 ια την _απαρχην της * Αρα 3 ικΒ ) ς λο > _οτεχι [ ας και _υτι το Κσρωνιον απετελεσε οταμ : ι Β : γ Λωδι _, νιι . / . _ιιιιρι . _ΓΕ-ιιι . ' . _'ω οζ _^ _, ρ ' δΒ _) το Κο _ρανιον ως φιλολογικον ' λο-•/ οιεχνημα πας ο α 1 σ 0 ανο | _ιενος τον εαυτον του παρακινουμενο ν υπο ποιητικου οιστρου _εσταμητα ικ _μοιου _μηιως _κατηγορηΟη βτι _( _ςταπωζετο ν * . _ι _Λ-τεριαΧι _] τον Μ _^ ο _μιΟ _, Λι . ν εΙ _ αι ι . _ηομιχιΧ _αληΟις οιι η _ιμςαν . _σις της _μοιιμΒ . Οανικης θρησκειιιζ _δημιουργησε συνΟηκας _εζελιςΕ _^ Β , της Αραβικης Λογοτεχνιας , * Λ ηΟες _ειχΟ _ι μωνον δτι οι Αραδες _ιζελΟοντΒς τοΟ _ττεριωρια . _ιενοο κυκλου της Μικκας κα ' ι της Μεοινας τιρυς _οιαδοσιν της θρησκειας τι _« ν ( ¦ ηι . Οον εις ι _^ αφην _, . 'Οος ι . < ιηυς _ηροηγμε Οι > ς _ι ' ις τον _ηολιτισμον _^ _(*„ ς ο ! Ελληνες _* α ο ! Π _/^ _ιαι και _ει & ον _οιιιι , ις _ανοιγμενους . _νιι- · ι ς οριζοντας * Βς την _οιλολογικι ' ιν _-κιραν _^ γΛν χι _^ ν . Η ΑΡΑΓΙΚΗ ΛΟΒΟΤΕΧΝΙΑ Γουκουρεστιου ( 2 Γ ' _ουλιου 10 Αυγουστου 191 3 ) , 1949 . Η Ελλας _-Ανεται _δεκτιι ως _ιδρνπκον μελος · εις το _ΣυμβουλιΟν της ΕυρωπαΙκΒις * Ενωσεως _( ¦ __ _^ 1951 , Τελειται , _ιιοτ . ηγυρ ' ικι ) _Εναρζις των εν _Φαληρω _Ιττ-ιο 6 ρομιων μετα ολακοπην 11 ετων 18 η ΙΟΥΝΙΟΥ ' ¦¦ ¦ : ' 740 , θανατος τοΟ αυτοκρατορας Λεοντος Β' _Ιστρου : _οΛαλαμβανει την εζουσιαν ο _αντ-αυτοκρατωρ Κωνσταντινος -Ε _' # ο γ τι ονομασθει ς _κ-ττο-* _τιν _υιο των _ε 1 _κο τ 3 _^ ιλα ν • ιΚοττρω'νυμος > . 1374 _, _Ατιεθανεν 6 μεγας _ποιητητης Ιταλικης * Α < ιγεννι * ισεος _Πετραρχης γεννηθεις ε ! ς το Αρετσο το 1304 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 η ΙΟΥΝΙΟΥ Κορολος Βκου . ω ο _κπιο-τιν _ιιιαπη . μος _ουνΟετης _ν _, αι _ΟΜννΡ _^ _ζ _ιυς μι > . (> - δραματιον ( _'Ι'αουσι Μφ _» ιγ κ > . *! 1 • _ΛπΙΟολγ ι-ατα το 109 . 1 , 1 ιι 3 ι . Δια ' . οΟ ¦ : ¦ _% · _ιι ρ _,- _/ · ) 3 861 ψηφισματος της _ΚυηερνηιιΒ . _ως ε * . δ [ οπν-Τιιι _Τ ' . Ι _τρωτπ ι > .. 'ιμιΜι _χιιριηνομ _ιομαια ( _τυ _οποΒα _ιιμος τια _ριμι ι ναν Λχρι ) _ιΙ *« 6 ιΛτι ο _^ ιιιις Ε _> . ) ην τ < Ι Ιι _, Ι _- χι . _ιιι . 1913 , * Κα τοπιν ( _1 λ > ιτι < ι > .. _· . η > ... ν « Ι * _ιΛιιι κ- _ιοιιΚιΒ ιν / Λιργικ _Τη _> . ι | _ωλλι . ιν _ηοι , _'ιρΛν _ε-ΤΒιουΜι . ιν _τιν _Ιιοολ _γιφ / ., ν Τιιυ ιΙ'ιγγαΙοι μιΙ ( 1 _λ _>< ι / ιΙ υ και _ι πιιι _Τ ( _7 ιν _υιριΙΜν' _ιιρχιζπ ( ΙπΛ τΒ ς υ _κτ < ' . _Β ιΒμ 1 / ης Ιουνιου 191 . 1 6 ( ι' Ηαλκα ' νι _κι-ς :: ολι _·( ιοΒ ( ι κατ _>' ι τω , ι _3 οιιλ γι'ιρ < . η ' # ( Ιροι ) γι ' | () ι ) ι 1 ) ιιι / μοΛι . κ _ι Ια _τιΒιν ιν Οι _:-ι * ικ . _· λιΗικ | . ιι'χ · λγιιρικι ' _ιν _ιι'ιΚ'ΜιΒι . _' »· Ι 1 Λ , _'' - . Ου ) ι Β · τηι : ηλΒ „' , η _. | η _.- _ιν _οι . ιι , „ * ,. χα . _Κι ι ΧινΙι _' ηυ Κ . _^ η Ι . Λι _^ μ _^ Βι Ι 1 9 ¦ · > : _ι ν , ·) μ-, νΛ , _) κγιι . _' _, Βν _, _π-ν Β _- χΒι _., ι ΜιιΛ * _, ν πκλτ ,, κη · μπ / _(» ν _( _εαγ _ιιιι _ι α _ν ρο _/ λιιαις του υιρ _ι . ιυι · _ . η _ μ , ' . χ , > ι ι ,. _κ ·* α > ιιΗΤ , ν _Αιι ' . _λγπρικιΤη ιιυνΛ ρι . _ιν , Ο ιι _οιιμος οΛτιγ Βλ ηι > μι ηανι . ι _? _εΟρΙην ι . ' . ' . ν , < ιη > ¦ ) ι ' ιρ { ., ' Λκ ' ι ι Β , ¦ _ . ( Κ _· νΟΒ ) Κιι ς ιου _ΚβΙΗΗ ι _Ι ΒΑΜΟΙ -, Ο κ . 'Αν & ριας Λ . Τοφαλιδης και . η :,. _61 _'Κλενιτσα II . Φοινιω-, _λιι τελουν _του _^ _ν α :, _ου _ τιον τυν ποοοκχη Κυρκικην , Ι 4 ην _Ιουνιον · , _- _ι · 1 ς τον ι- ναον 'Λ γ ' _αζ Ναπ _« Λεμεσου , Αρα 11 π . μ . και ποαακαλονν _παντας του _αυγγενει και _φιλ «> 'ς οποι ς πιιοαστοΒ'ν _Επιακιη-εις Οα δεχθουν ει το _ΕενοδοχΕιον _« _Μετροπολι μετα την τελεοιν του μυστηριου και βα _Λναν . _ιορεισουν . _'ΙΒ _παροιιιτα δεον να -ΟεορηΟ » . και ιι' - Ιδιαιτερα _προσκλησις . * . ·* ΣΥΒΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΙ _ΙΦΟΙ'Α ΟΙ α « 0 ητα ! _και' _^ αι ιιιιΟι _τριεα _τοΙν _ΔηιιοτικιΙν _σχολειοιν Κτηματος διενηργι _ταν ερανον μεταξυ _τι / ν _σι'μιι _ιιΟητοιν _ιιαι ουμμαβη · τριοιν τιον , το . προιον . ι _«( Ι οποιου _διεΟτοαν υπερ _αναχουφιπΝος τυ οικογενειας του μ . _Χρι _, _ιτου _Αριβτοδ >') μ . ιι · , νι < κτοφι '· λαιιος ιχ Κτηματος , οστις _ειΒιοΥτυΟη το προ . _ιαρελΟον _ΣαδΟατον ιν _Κτηιιατι _ενιΤι ? ι _> ριοκετο εις _υπυστεγον φοουρΛν τας εν _Κτι ' ιιιατι : «· _, _τοΟι ' ικας τη Επιτροπη _2 _ιτηριον . ΛιΜΜΚΙΕΤΟΝΤΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Κυριακη Ι Ιουνιου : Λευκο > - _σια : Β . Μ . ' _ταιγκα .. οδι ' ιΒ Ε ριιΛ ο Λρ . 1 Λ 2 , και Χρ . Παπαγιωργη , _ατοα Φανεροηιενης _— , Β 1 ( ι . · ηιδο-. _τονλου . Λεαεσος : Μιχ . ' Χριστοιιρυ 5 · ου . _ δδος Ελλαδο αο . 78 Γ . Αμμοχωστο : Μιχ .- _Λι'οιινδ ρου , οδος Εδουαρδου αρ . 10 . Λι ' _ιρνιιξ : Β . Γ . Ηικη , οδος Ζηνοινος _Κιτιεω ς αρ . 27 . ΛΙΑΝΤΚΤΕΡΕΤΟΝΤΑ _ΦΛΒιιΑΚΕΙΛ __ . λ Κυριακη 17 Ιουνιου : _Λευζιο - _ιιισ : Α , _Βειοργιαδη , οδος Κυ : _* ιΟ _ιι Λρ . 71 , και Μ . Τεουφικ _, οδο ς Μετιιτι ε αρ . 2 Γ . Λεμεσο : Β . 2 . Βιοτομιτη , οδος Αγ , Ανδρεου αρ . 95 . . Αμμοχωστος : ΙΒρους Τηλεμαχου , παριι τον κινηματογραφο . _« _'Κραιον » . Λαρνοξ : Αρ . Δημητριου , οδος Ερμου Λρ . 106 . _Λι » τκ' > ι » . 1 * Ιουνιου : Λ _, _βυνΛ'ισ ! α : Ι ' . _Νικι ' _ιτιι ( _φαρμακιΒον _Πιιριι > η ) , οδος Κοκκου αρ . 62—84 —« ι , κα ' ι Β . Θεμιστοκλεους , οδος Ληδρας αρ . 228 . Λεμεσος : Τ . ι . _ΙΒοταμιτη , οδος ια _ριπολου . Λρ . -10 . Αμμοχωστος : Ν . _Μ'ιιΟΒι . υδος Παρθενωνος Λρ . 4 Γ ΛιΙ ' . νιι § · ' _ΙΤ . _Σταυριδη , δδι ' ις . Ν . Δημητριου αρ . . 14 . 151 Ξ ¦ ΜΝΗΜΗΝ Ο κ . και η κ . Παυλου _ιιειυτα _ειοεφε ραν εις το 2 _ωματΕιον _'Κλληνιδι-ιν ι Εν ( ασις » μιαν λιριιν εις μνημην Ηλεκτρας Γαρλααμ , ΛΙ _κυριαι . _Μαζ-κι Φοι _Μεοις , ' 2 ου σανα Πι- 'ριδου , Θεοδωρα _ΠιΛιδου ν . _αι Λυ · , · ουστα Χαγ . ο ? _Λαοου _εισιφεραν -ινα , μιαν λιραν εις την _Κεντρικην « υιλο . ττωχον Λαρνακος ει μνημην Λυγουστα Ντελστερ . Ο κ . και _^ χ -Μ . Ιι _ι . _τρ . ν 1 .: ·! _ λι ' ιου _εισεφιεραν 2 . 10 μιλς υ . τερ τη Παιδικης Εξοχη Λαρνακα ει μνημην Μιναλακη Παυλιδη . ΠΡΟ ΤΡ ΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ ΟΙ ε _ _μιιρτνρουλγ τη-. · . _τπυυατιιιισι _. τι _» _ιιοχιι-ι : να •/ .. _-ιταΥρωη τα πνεμυνια ' _, η . _ Ειχε παντρευΟη εναν Βαλλο , _μει _μεγαλιομε-νη και _« _ΑνιιΟρεμιιε ·· ι . η οιην Αγγλια . ' . Ιχ _αι διαρκως ξαναγυρνουσε . Η _Τρρε _^ α ειχε γνωρισει | ιια ευτυχισμενη παιδικη ηλικια , _ιι ι . γα σιγα συνηθισε την κοσμικο , ζωη την οπιι ' αν _γνο > - ριι ε σε . διαδοχικα _οιαδια . _Ενρι η _Βκλαντυ την γνωρισε μονομιας . . ¦ ¦ __ Η Τερεζα δεν ειχε ποτε , την ομορφια της Βκλαντυ . Κανενας αντρας δεν την ειχε _κυτταξει οπιο κυτταζαν _αεττ | ν · _Τ _^ ιν : -αγΛ · ιι _κοπελλτι , μπουρν _, η _ΒκλιΙντυς ι _« ιασε το χερι τη : Τερεζα _κιο το _ιισ , _φιξΒ δυνατα σαν τρομαγμενο παιδι . Τωρρ _ χορευε . Περνουσε μπροστα απο την Τερεζα χωρις να την κυτταζη , Ενα γλνκο Οριαμ _βιι _'^ τικυ χαμογελο μισανοιγε τα . χειλη της . Η Τερεζα . του υστερα απο Ενα 6 αλς · _ενοι ο > 0 ε ν . ονρασ | _ιε νη . _κυττουσε την _Βκλαντυς με _ζηλεια και _θαυμαζε-ιηι _-λκι-ιη . χη _ επιδε ρμιδα που _ικριιοε ατσαλενια νευρα για την ηδονη . Κι' ομω οταν την _ροιτουσαν : ο _ | μικρη _πκν- _'ξιιδι—ρη .-ι _' νι - ομορφη * ,- σηκωνε το κεφαλι της ψηλα νλ' α- παντουσε :. — Ε χει πολλα στοιχεια για να γιν η ομορφη . Προσπαθουμε νιι -. « . . . _λ . ! .-.-. _βι Λ _ιτυν . σ ... Κι' ομως _ΕνοιοιΟε _βαΟιτατα κουρασμενη και μελαγχολικη Καποια , στιγμη της φανηκε οτι δεν μπορουσε νιι συγκρατηση την επιθυμια της γ < Ι την πιαση _ιιπο το χερι _κχα να της η _^ _υναξη : _-ιΦτα ν ? ι _5 ι-. ι-: μ _< Λτ _~ _Ξ πια ,..-Κι ιηα πολυ λαμπερη , πολυ ευτυχισμενη .. » Δεν ηξερε οτι για πολλα χρονια ακομη η Βκλαντυς 0 ο γεννουσε μεσα στις καρδιες των γυναικο > ν αυτην την _βλι / ιερτι ζηλεια . _Ντραπηκε . Κουνησε την _βενταγι α τη με . π » ο . γρηγορες _κινι | 0 _Βις ... _Κυτταχτηκε _μεσιι στον καθρεπτη κα ' ι . _δρηχΒ το _% ' εαυτο της ασχημο . Λα χταρησε το απλο φουστανακι της Βκλαντυς _κιι ' ι τα ολοχρυσα μαλλια της . _—« ειρτηκε δτι ηταν παντρεμενη , ευτυχισμενη , ιιτι ειχε εναν γυια κι' υτι αυτη η μικρη Βκλαντυς ηταν ακομη οτι » _κα-ιι-ν φλ 1 . !!' ' _ α 6 ε 6 α _· ης ζωης . < : θα _Λλλαξης κι ' εου χρυση μου ... ! ,, _σκειετηκε με κακια . _« _ΙΤως Ι ) α περαση γρηγορα Τ | ςενοιασια σου κι' αιαη η _ιιι ρεσκαυα _οοο , αιτα τα νικηφορα βλεμματα που ρ ' χνεις στον κοσ _) ιο ... Θα αποκτησης παιδια , 0 < Ι _γεραση :.., Λεν υποι | Η ( Ιζεσαι ακο | ια _τι οι περιμενει , καυμενη ... » Αποτομα σηκωθηκε _κοι Ληγα πρυς την Βκλαντυς . Της αγγιξε _, _το μπρατσο με τη _Οενταγια της —Χρυση μου , _υλα . Μρεπει να _γυρισιομε στο σπιτι ... Η Βκλαντυ γυρισε προ το μερος της . Η Τερεζα εμεινε εκπληκτη απο την αλλυ ' _ιη ™ ι · Βχ _? επιφερει ο' αε'την την κο , _τελλα μια ΛΙρα χαρας . Ολες οΙ κινησεις τη Βκλαντυ ειχαν ευχερεια κα ' ι ρυθμο . Μολις ακουγε τι ' ι λογια τη Τερεζας , Κ ' ουνησι , το κεφαλι τη μ ρ . _ανηπομονησια ... — Ο Τε _, οχι , ιιχι , πε , _ταρμκτιλιΤ _» Τες _... —Λ _' α ! χρυσο μου ... —Λιγο ακομα . Μονο μια _ιιι - ριτπα . — ιι χι . _Κιν ιιι πολυ Λυγ Βι . Λεν κανει να _ξενι' / . _τα _: ιιλη την νυχτα στι | ν ηλικ ' α σου ... —Τοτε Βναν χορο . Μονα ε ' ναν ακιηια ... ΙΙ Τε αναστεναξε . —Κ ιιι γι ! ι Βκλαντυ ημουνα κα _τοτι- _δι-κα οχτοι χουνων και Λεν - 'ιν , ιι ΒΤ . ιλ !· :, ιιρο α . ι , Ι τ . Ιιι ... _ΙναταληΙιαινο ιιτι ο χορος οε ινι Οουσιασε , . τρεπει _ιιιιοι να μαθη να _ιγκατιιλειπης την χαρα πριν σ' εγκαταλειψη _αυτη ... Ειναι πολυ Λρν ι ' ι . Δεν διασκεδασε αρκετα · - . ' ' Ι , : ?~ : - ¦ _-Ναι _... ειλλα ανηκει πια στο παρελθον , μουρμουρισε , η Βκλι ' ιν τυς . —Α υριο , επειδη δεν ηθελες να γυρισιομε νο > _ριξ , _υα-εισαι _χλυηιιι και _κουραομενη ... Ο χορος _αυτι > ς δεν Οα ειναι ο τελευταιος ... —Βρηγορα 8 μ « ις Οα τελειωσουν ... ΙΙ εποχη τους Οα _περαση _ειπκ η _Βχλαντυς και το , μεγαλα καταμαυρα _μαιιιι ιης- _ Βλαμααν απο ποθο' « ιιι απελπισια . __ : - ~ Τοτε _ιιπηρεις :, να στενο _/ ι , _ιρεΟης . Πρεπει ομως να _ιιαΟης οτι ιλ « V- _( ιιιτΑν τον _κοηιο ιχ ' _δυν τελο .,, - _ιΙογωει .-ι !» εισαι . > : _ορτε ρικη ... · · ¦ ' : Λ _' 'Τ Η Βκλαντυ _κατεδασε το κεφαλι . της , | ιε _^ _5 ιν ανηυνι ' . _ιηιεαα στην καρδια της μια _ισαιτερικη ηχβνη . αγρια και φλογερη , _ειχι : ειι _)· ωΟΒ | _-χαΙ ακεπαιι : ολε . αυτες τις . ματαιες κουβεντες , μια φιονη δι · _νατ η κα ' ι σκληρι ] που _διακηρι'Οπου μου κανει _κειριι ... Λν _μοΒι • II „ . Α .. ... . * . .. . Π . · . _εμ « ι . < Ηηι 7 ι _& ε ιι | ν / . «* νΜ . - _| _μ _>> _-, _<»«« - σας μισησω ! ... » Δεν ακουγε παρα αυτη τη . μεθυστικη μουσικη , την ιδια φωνη των νειατων της ... Τ Ηταν δυνατον να το ΛνεχΟη . · . να τη δη _ολακληρτ ) να τελειο ' _ινη , να πεφτη στην ΛΟυσσο του παρελθοντος , αυτη-την ομορφη νυχτια , τηγ τοσο τελεια , που για τους αλλους δεν ηταν _ΓαΛιΙ _ενιι επεισοδιο , μερικες ωρες που γρηγορα ξεχνιωνται ! —Ι 1 α ιι , το _Οιλιο , ειπε η Τες σχεδον . σκληρα . Η Βκλαντυς ιην _κυτταζε με . _εκπληξη . Η Τες _ανιεστιναξε . 1 : _—^ Ειμαι ( _ρροιοτη , κουρασμενη . Πρεπει να _γυρισιο σπιτι ,.. —Με _συγχωρης , _ειιι η Βν . λαν-Η εκφραση του προσιοπου της ειχε αλλαξει . _Μιταν _Λοιαιαστικη κι ' αΟο ' _ια παλι . ΙΙ σκληρη . φλογα τιον ματιων τη ειχε σδησει . —> _Παμε . _ιιπε η Τες προσπαθωντας να χαμονελαση . Εισαι καλο κα ' ι φρονιμο παι δι ... Ελα ... Η _Βκλαντυς την ακολουθησε , χωρις νιι πη τιποτα αλλο . Β _· α την Βκλαντυ ο τελευταιο χορος _τιι εποχης _ηταν ' _ενα _ανεμοστροοιλος απο ηχους κα ! χρωματα , _πιιυ τη » παρεσυρε , μερικε ς ωρε κι ' υστερα την αφησε , μεθυσμενη και ¦ κουρασμενη . Επρεπε να φυγη την επομενη . Επεστρεψε μαζι με του : _Μπιο σαν , τις προιινες ωρες . Μια _γαλακτιοδης ομιχλη φωτιζε το Λονδινο . Οι δρομοι ηταν αδειοι , _χλιο _μοι και γι : , ιλ _ , _ττιιοι Το . _-ιριοινο αερακι , που ηταν σχεδον κρυο , αφηνε στο . χε 'λη _μιι ' ι γευσι (> ροκιιπου-ναποιι . ο . αγ _*? ρα _ : . . εφερνε την μυρουδια των λουλουδιων που ανΟουσα ν εκεινη την εποχη . Η Βκλαντυς εφερε σιγα το χερι της στο _πουσιοπο της . Τα μαγουλα της Ρκαιγαν σαν φλογες _ΕνοκοΟε την καρδια τη νιι κτυπα γρηγορα και τρομαγμενα _συμφοινα με τον ' _ρυδμιι του _ιςλινιιιι ου υαλ που ειχε χορεψει . Μουρμουριζε _, τον _οκοιιο του σιγανα , _ι . αιδεψε _τρυφερα τιι μαλλια της , εσκυψε , προς την Τες και γελασε μα ηταν λυπημρνη . Ετιτ ! γινοταν παντα , 'ιι χαρα και το κεφι πλημμυριζε υοτερα . απο μια πικρη κα ' ι Βιαβρια μελαγχολια . Αοριστα ονειρευοταν ινα _καΓαλλιερο που τη αρεσε . Πταν ομορφος και ολες οι _κοπελλε -ηταν ερωτευμενες μαζι του . Ηταν Ρνας νεαρος Πολοινο , αποσπασμενο στη , _τρεσιιιια τη- _Ριιιπσιιις , Λεγοταν _ΤαρνοΙΙσκυ . Κομη ΤαρνοΛσκυ . _Σκε φτηκ ε τις αμορφε γυναικες , αυτες τις κο . _τελλες που η _ζοι η τους ειχε κιολας _χαραχτη . Ιιν _ω εκεινη ... κοινωνικα παραμερισμενη , κορη μια χωρισμενη γυναικας , κορη της _υοιεια Μπουρνεριι ... Βυρισε και _κυτταξε την _ξαδελφη της , πι » Ι ηταν διπλα της κα ' ι την λυπηθηκε : Ηταν κουρασμενη και αυοιοπτη . ι ' _-Βιηντ να- _του καπου με κοπο . ΜΕθΛΤΙΙΟ _Ν _' : ΙΙ συνε χεια . | ΚΟΜΠΡ _ΕΖΣΟΡΟΙ ¦ Ι Δι « τΙ βιι · τ « ι προς πωληση- 2 _ινχ εΧωι _χαινουρνιις ] ! χ _υμπρ _εζουροι Γι _· 0 οηι α η ( Ι _Ψαιιο των 167 οιι , Η . _> ι : _« · 1 > ? < 5 Τιχε . ν _!^ ' _τ Ρ _° Χ _^ ν · _>* ηχ * νν , _-υιιι _βι _ΓιβΓβΒ , ! [ ι 40 « λυγων 1 . 100 _οτ ροφων . ] 5 ι , ' Α /[ 0 Β £ ιν £ , = _2 _ε _ροοο _0 ιιηπ · _ι _68 , Ι _Οις _ΛεωυΙυ _ου « ρ . ' , 26 , εναντι _οωμοιιΕιου ι , Ι _' ραοτο , Ι _' ηλ , 4649 , _ΛΕυχΜοια . ! Ι Στι | ν _κουζινα σας χρησιμοποιειτε ι 2 παντοτε ] ι _ιουιοΑδ —υ _αι / ΙΟΛι ) οημ _αι ν ο 4 { υπιιριτηαιν _τι |{ _οιχοχιιρδι ι Χ _οτδ οπιτι υι * τ ! _τη { πρ _οοφι ρβι α _< ρα ντ « στ _»{ _« υχβλιι _ς . Ι -Ι _' 4 ΠιΜταν Ιον ΙΙ _ΟυιΟΛ _β « Ινα · τ 4 ανωτ _ι ' ρβν οτ 4 > ! Γ Ειι 5 _ιι { π , ν η * Ι « _λοι ) οιωτι χΒ βν σ 4 _δβρμιχι _ } ιιν · αι 5 * ι . © — _ΚιΙν _κ ι _οΙ _χονομιχιν χ «| _« ρ 4 _πχντ _ες ΛΚΙ ΝΛΥΝ ΟΝ . ] · Υπ « ρ _χιι παντ οτι _οτ εκ οε _μιναλ ην _ποοω ππ * . ι χ ~ ιΙλιι _ι 3 |« συλλονη _« _βοξινων ν «* _ζιοΟ . ι _—αοι _ρΕιλν χκΙ πριι ρμβι μ « τ ' οικον 4 { υιιιιρ < τπ β »{ . Ι ΛΙΙΟΤΛΘΙΙΤε ΛΛΙυ _ι 'ιι : _λ'ΤΟ λΝ ΚΟΝ Ι Θ ΚΑ _'ΒΑΙ _' Ι ΙΙΜΛ' ! ΚΙΣΣΟΝΕΡΒΗΣ & ΠΑΠΑΜΙΧΑΗλ ! Ι . _Β-Ι'ΜΟΤ _υΤΟ , 'ΠΒΛ . ιιυιι . ' , · Ι' ΛΚΤΚΟ _^ ΙΛ . _^<*>^^< _ι _>>(||>( 1 >< 8 _><«>(·><|| 0 _«>(»«»<|>««<^ _Β—*·^* _^** _- * - , · _Α _***** -ι « _ιΛΛΧΧΧΧΧΙΧΧΧΧΠχχιχχχχχ _7 Ε ι ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ αττο _τΙς 18—28 τρεχοντος Ι εις το _γνωστα _κπεταστημα _ΟΙοιβχ _, ο 8 ος 2 Ληδρας αρ . 102 , _δλων των _εΙδων εσω- _ ρουχων κτλ ., λογω αναχωρησεως τοΟ ι ιδιοκτητου εις το _εξωτερικον . ι 2 Α | | ΩΣΤΙΝ 90 ΟΥΕΣΤΜΙΝΣΒΕΡ * Κο _μψον ·— Σ . _τε ρπον — ΟΙκονο μικον . * Μηχανη _εξακυλινδρος ισχυροτατη 23 . 2 ιτιπων Α ταχυτητων . * 'Λναηαυτικωτατα καθισματα δια 5—6 _εττιδατας ως και ι _' _παρκηστατιος χωρος δι ' _αποσκευας , * Ελαστι κα _ανι- υ εσωτερικου αεροθαλα μου ( _'ΒηΙι « 1 (· . ιιη ) . ι' · » »* Τ ι μ η α σ υ ν α γ ω ν ι α τ ο ς . _ΟΥΡΚΙ _/ 5 _ΤΚΑΟΙΝΟ _ΟΟΚΡΟΚ ΑΤΙΟΝ Ι _, _ΤΟ _ΛΕι ΚιΙΣΙΛ - ΛΜΜΟΧΠ ΠΟΣ - ΚΥΡΗΝΕΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ . · ' _¥ ! % _[^ _ιι Η _π ι Λ Ι _ _^ _* 7 ι · Λ _ε' _ιιΜΜω »» ν .., _ΛΜψυ Ι οον / εια _? _ Ρ μ ( _) _^* _^ τ ) _σττ ) _*) 9 ΕΜ -9 _^^ αναηανσι ) _ιΗ-ρ _^ ' 1 πινετ ε / _^^^ _Λ _|| νΜ 1 οη ιιι ιΑ _^* Μ | γ ΥΒΙΕΙΝ ΟΙ _^ ΛΙ ΧΥΜ ΟΣ ΙΤΑ ΦΥΛΙΟΥ · Μ « υ «· ΜΒ « Μ « _^ _% _υ _*_* Ι _*^// _ΜΡ _^> Ι _»^ _>——Μ— Ι _< _ΙΙ > ΙΙ _»>*< ΙΙ _> ιΙΚ | _ΙΙΙΙ > υι _» _ΜΗΙΜ ΙΙΙΙΙΙιΙΙ _< ι _^ _ι <» Μ—η _»» Ρ _—»¦« ' _»)» _' *« ι' - »* ' _*«*»>» * Μ _** ι _>* Ρ _«** ι _·^ ι ¦ 1 _'ΜΜΤ ' _^^ Ι _ΜΙΜΜΙ _ΙΓΚιανι _^ 7 _ΒΖν ' ~ ¦ : 7 / τ _? Β _^ ν ? _Β _^ ¦ ¦ _^*^ Ι Βι _^ 11 * 'Μ 1 ΒΙ _^ _'Τ-Ο >» τγ « ιΜ _> - _« τ _»» _γ _^ _Β- ! _ΤΤΤ *? Λ ? _. —? : — — _» '— _ΙΤροΤοΡ ακομη μπη καλα-καλα το καλοκαιρι , οι μεγαλοι ραπτικο ι Παρισινοι οικοι αρχισαν να παρουσιαζουν τα φθινοπωρινα και χειμερινα μοντελλα τιον , _Λνοτε ρ ιο τρια συνολα , _χαρακτηριστικα της ν «« ιης π « υ Οα _επικροτυ , ην , -εφετος ιττα ταγιιιι _ηειι στα _τρ « υα - κα ? « Ορεμα . τι ' , _^ υ γιν » τοι εφιτο μεγαλη χρησι _γουναρικιον . Α ρ ι σ . τ ε οα : Ιν . να ' τ αγιερ ποι · _ουμπληροινεται μ' ενα κασκολ απο το ιδιο υφ-αομα . Το καπελλακι - τοκα ειναι απο αστρα καν . Ε Ι ς τ υ μ ' ' σο ν . Ενα _τροιπι - καρ μαντω με φορεμα _Λτο το . ι' 5 !! _ιιιιασιια νοοΙμα το ( Ιερ-μ . _τηυτειγ , που γαρνιρεται με λεοπαρδαλη . Λπο ιδιο υφαπμ α γινεται και το καπελλο . Λι ξ τ α : υνα _ς-αοεμα που < η · _νοδιι ' εται με μαντω _τρουα - καρ απο _υφ-ασμα γκρι μαλλινο με γιακ α Απο αστρακαν . Ιδιορρυθμο ειναι το καπελλο που _οτ'νοδευεται απ ο μαλλινη εσαρπα που χρησιμευει και ως κασκολ . ΜΗΤΑΦΟΡΑ Ι . ΑΤΡΙ _ι Ιων Το Ι . _ιΛΟειον 1 ( _Λ » Χ . ( _' 0 _ιιηοον _Χατζηιιημητς )! _οιι | ιετιι ( ' _» Ο 0 ι ) _ιις την ΛΛιιν Ο η ( , ( ι ·(* _Ηιο _» _υ · * ' 1 _ · _ΗιοινιιΙ οιοπι _ι , _τιηχηι'Βιιι ς 12—Ι _ΓΕαΜ _α ια ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ _ΛΕΥΚΩΣΙΛ ΛουκοΟδι _καΙ ΛουκοΟ δι 2 : _« Λατιρνα φτωχεια και _« _νιλοτΙνιο _» _, Λ ο υ κ ο . 0 δ ι 1 : _<* Αν · _υτιοιακτη _ττολις » ( Μ σ γ ι κ ο Π α λ α τ ι : « Αιχμαλωτο * , β £ & _υθινων ( Ρ ε τ ζ Ι ν α < _Μεγωλη αναμονη » , Πα λ λ ω ς : « . Αγρια _αντεκδικησι-ς _^ Ο α ο ι ς : « Ο _αγαιιητοχς Β _, ς _βοσκοπουλας » ΛΕΜΕΣΟΣ Π σ λ λ α ς : --. θησαυρος των Μαορ * ι Ελλας : _Υποχωρησις _,,. _κολαση , Ρ ε κ ω λ : _€ Μορζα α > _τυ λουλουδι της _ιρηιιου > ( Ρ ι α λ το : « Θεοδωρα » Βιορδαμλη : _« _ΒολΛ _^ ιο _ηετιλο _? , Αμμοχωστος _Χατζηχαμττ η : « Τρια _ναυιακια _αιο ΠαρΕσι _> [ Ο λ υ μ τι ι α : _« Συγκρουαις τιλανητων _»^ Ι ν τ ε α λ : -ιΑχ ρΒ ( στος _ιης κοινωνιας » , Η ρ α Το ν : ** _Επαναστατημενοι πο 9 _οιι ( Ρ ( ο : τΟΟιε γατα ουτε ζημι / _ι » , _ΛΑΡΝΑ _3 : '' ' _, ι * ν « κ 6 ν : _^ Αμαρτησα για τ 6 • ηαι & ι μο _* - 1 _» _, Ρ _££ * _« _Οι τρεις αγγελοι » ι Π α λ λ α ' ς : _« _Τζωνυ Κ παρ >( Μ α · κ ρ ι & η : « Κυριακατικο _ζυπνηιιειι _· . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κ _ατσε λ λ ρ ,: « Πιστευουμε οιον £ > _Μωτ &> , Μ λ « ρ Ι ο ν : * Προιι 4 της της ζουγκλας »· , ΠΛΦΟΣ Τ ιτανια : _« _Κοκουιος _τιρωτευ · _οοοια οςρ ( 'Λ π ι κον : _ιγΠ 6 · _λιι « ι ιο ΟΓΑΜΑΤΑ ΧΩΡΙΟΝ Μ * ι ρι } ου : Ριι ,: _<· Βυμ ι ι γκι _ισσα > ( Αγιος Δ ο μ ι τι ο ς : Παραδι ιο & ς : */ , Ετπα - χρονια _φαγοΟρος _» , Ριιολι : _ε . Μαγγ « λα _τ 6 ρ _& ο _τ _^ ν _'Ιν · 5 _ιον > ( Πα _· οραμα : ' . [ 1 ' , _& Ιιακ / _ρυζ » _, Κ ο ' ν τ γ α : -ΙΙ _Β : _ιτ σρ _( ις του τια · ρ « _νΛ _) ο . ' « _ρωτηΒ _^ ι Κα ρ π _^ σ ι : • ΒΠγρα _^ ο με αιμα τι } ζωη μο _· _^ Η αι μ α κ λ ι : _ιΒΙανουσα _^ Σ τ ρ ο-Λα λος · - _-ι'Υι _^ πλος ]? , μιλΙι _^ ν > ( Αγιος _Σιργιος : · : Ρι .. μαιος και _'ιοιιλιεττπ » _ΣΤΓΥΡ 0 ΛΕ 0 Ν 1 ι ι 4 δ β 7 0 > _^ _^ Β _.- ΒΒ _η |( Β _^ ! ι _ιχαχρα _ποα ΟΙ > Ι ? _Ο ΝΙΙΟΧ · II _} . υνηιι _τ _^ Αγ-· , · λικον Ονομα , '/) _Λκιπημος Ι _ιρμπνος μαθηματικος _τπι ) -ι ( οτ | γουμι _οι _οιιινος , ι ) Λιμιητρ _ι'ιΜ ' Λ ' . -Ι ) ΜοιιΟισις της Ιιι _^ _ιοηκιν , _ΛΙυΟφιιι-,, Λ Ι Τ *> Βυτα . _νι _λιζις -κ _, _ι . λΒ . ιι' _ταινκΤιν _'Λνιι _/ , _5 Β | Λτ : _οι · , _ΤΒ | α : ι Ι , _^ ν ι κιτος Β . ) 7 ιμ- _^ _πμιΒ , ν γ . _Ι _τιηντριΜ ' ι , ι ' , Λ _* Λπ _πολλοι την κ [ _υηουν _'ιινιοικ » _, γ ι . ι < _π < Ι ι _! κ ιι :. 1 _:- /· _κ _( κι , Ι ) Η ι ι 1 . > . ι , * Λ · Η _^ η ' , η · ιοτι ιΙ' _^ ΗΙιαπτα ' ΙΙ ιιι | _Τ ρ . ι'ι _τοΒ , Ι'ριι , Β . _υ χιι τ η . · _1 . / . λι | ς . II ) . Χ ,. _λορα . Τ , κι ! _κι _ιηκιι . 0 ) _Μιγ Λλο ψι'ιρι ιηΟ _Ατλ _ηντιμλ ) , ! 0 ) _Αρ / οΙα τιΛλις τηι , Κυ · πρηο , ' 11 ) Βχ Ορ η ς ιων _ιι . . υ | ιιΙ τι . ιν , ΚΑΟΒ . _ΙΟΧ : II Ηρω η Οαλπιιηιν _, _Β , ν _ιιτριιιετι . _' . ιΤιν _. ?} _'ΙΙιιι . ι'ινιν , _Ι _' ι , _ν μιιιοι _πυγγραψΒυΒ . και _<] _ιλι . ιι _γ _{ ιο _^ , , 1 ) Ι III _Λι'ν > . ιι . _ιιι ( V-ι Λ _κανικχ τρΛ _' . λιΟ , ¦ Ι ι _Λιτιλποκιζ _. _'φιΛυ _γινπ αι _, ιγ . ι _. οι , _ιΝγ ρι , _ιιΗ . ν Ι ρι _.- _^ ΒρΛς , _ιιι _Ηρι . _' _- - . ι < | ( _Βιιλλικης * 1 _ιιανποταπΒυι ( ιι _^ _ι Ορ _. ) Λιμιι ) της Ρι . _χ-ιΙπ < - { . ι των μιγιιλοτιρι . ιν _ιου _κιΙιιμΒ , ο _, ο ) Πολυτιμο | ι / τιιλ-» . _« , ¦ 'Λνκν < ι )< αζ , _ιοη , V 1 ΧΛμις _, _Βλιι , Β , ( τουρκ . ) · ΑρΟ _^ κιν , _ιι ) Π _ιιπιΜ > ων Κυκλαοον . 9 ) ΙΙι ] ιι . 'ικι ι η γ , _Αδριατικη . ΛΥ : · : ι . ΠΙΟΙΙΒΟνΜΒΝΟ ν > . _ΙΛνι'Ο . Μ . ΒΟΥ • Ο ( ιιι · . ονι 1 < . κ · , : Ι ) ΧΙΙΙΙΚΙ _' . Ι' ΑΠ , . _!) ΠΜΙΛΙΟΥΜΛ . _^) ΙΛ ΛΙ - νΛΑΙ 41 II _ΙΛΧΗ . ν ' ! _, _) ΦΛΝΛΙΙ ΙΑ - Βι ) Αι ( ΒΑ ) _|· ι ι :: ΙΑΗ 7 ) 1 ι Λ Μι . _Α II ] ΙΟΙΙ ΠΟΛΙ _5 : Ι ) ΙΙ ' - ΜΛΙ ' ΙΑ . _ΚιιΟε _τι . κ . . )) : · . ΠΙΙΦΑΙ'ΛΙ > ι ) _ι ιΛ , ΜΛΚ . πι , . υ ιιιιΛ λιι _· , Ν ΛΛιι ΛΙ _' _, ')) Β . Ι' ΛΙΟ _ΙΟΙΑ ) ΠΑ /) _ΥΛΙΙ Ι Ι-Λ . 0 ) ΑΠΑλιΑΙΙΚ _, 0 ] ΒΙΑΙ ¦ ΑΒΙΛΙΛ ΙΙΠ ' ΚΙΤΛΙ _^ ΙιΙΦΒ . _Β ΖιμαΒινιαι : α ) σιιι »| ει . ι φιιμτι _)· γιιυ αυτοκινητου δια τον αλευρομυλιιν < . Βυκυι « ια » , και Λ ) _αδπιιυχο _ικιτοουκλετνιι δια _διιινομι ' ιν ι | Νιι | ι : Λν με _τριτροχον _μοιοουκλι _' _ττ < ιν _διι ' ι ν αριιι . ιοιι _ιον Αιυ < ( ιιι _- σια > . 'ΛποπιΙΙητι' Χ ρ , 1 . Κιτρο | ιι |· λΙΛ ην _, υταιι μος _ΙΙ μιρκι ' , τη ) . ει |( ιι · νιιν ¦ ΠΗ ! Ι , , > 6 _«> ' >< . ' _>«·» _Κ- _<*« τ )»> ι . < -τ _>»>« κ · , »> ε > | ΜΙΚΗΣ Β- ΝΑΤΑΡ _^ ! 4 _Κχτ _αατημκ ττετρ _ιλκιων _χαδκ ρων , αχ « 9 « ρτων ι 4 _ιις χχ ' ι μιιχχ · £ λ _« ιων . Λ ν . χ τΟ . _ουντχ ι _τ κχ ρ χ υυ _ελχ χ _ι _οπ _βυιιιποτι _ζπτ ι ' _ιαιι Ι ' ι _πι λατ η _ς , _χ , _ινιρικω κ « _ι λι _ανι χ _ως . < ΥπΜτ η ριι κτε _τβ ονομχ κα ' ι το _χαταο _τημ _* που » 4 _ζ _ιις £ 5 ι > _η ιιρ £ τ ηα _ιι _ι α _ι 1-0 και πλεον _ετη , _> ι Τηλεφωνον 3850 , οδος Ερμου , αρ . 86 , ι Λευκωσια . ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΙΑΛΟΒΟΙ Ο _λοροος ειχε _τιαιι να _κυνηνησπ ατα κτηματα του της _ΣκωτΙας . Αλλα _μι : τ _^ _6 υ ο ωρΒς _ιττιατριφει _σαιτι του _'Λττορημινι ] η συζυγος του τον _ιροτα : Βι οιι | ι 6 αινπ κι , Ι _ιπιοιριψατε τοπο ουπθ |! Π _ιιι ς ιι , _ηντληρ _^ α αν _Τυ _φ · , η ( _γγια Κ αι ο λΛρΒ . ος _κσκηιιιΛΟιτπ · • _Ο > _' .. Β _, _ι ιικυλιαΙ ΑΠΟΦΘΕΒΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Τι υαρρι , ν . τι ως *[ _αιςουμε _τΒι κη · _Τ'τιπ Εινα ι & οιι > Εια ζΛρικ . _ι Ι _-ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΛΙ ΟΙΚΙΑ Ενοικιαζεται καινουργιις οΙκια ει 2 τροοολον κατα τι / ν οδον Φειδιου , υ , τ' αρ . 3 , _αποτελοι » ιι _% η εκ τοκ'ον κυριων _δωματιοιν _, κουζινας , γκαρι ' ιζ και _ιιλοιν τυιν _χοει-( _οδιΒιν . Πληροφορια » π . _ιριυι ? _Λυ {? _0 ! ( οοο _ Αρχιεπισκοπου _Κυποιανου αρ . 21 ) . } ΚΕΙΙΠ ΟΕΙΚ < Ι ΣΤΕΝΟΒΡΑΦΟΥ - ΔΑΚΤΥΛΟΒΡΑΦΟΥ V , Λρχ αριαι κα ' ι αρχαοιοι ι ? αποκλειονται . ι ι ] ιι 1 _ιμπτι · : _| ι ι _ι-Ιιο ζοΡΛΚ _νη , ] [ > _Ταχ . Κι _β . ο 7 , ! ι ΛΕΜΕΣΟΣ _|| 1 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ! Ι ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ ι _Ιιιτιιτ _αι _νιιοιχιμοι ιια Ιι | τιι ν Ι _ι τ _οριυβλαρυνν _»· | 5 ι _λςνι χ ιμ' ΚλινιΜι ' ιν τ βυ ν Ιχτρ _βυ χ , Βζιρ χ _ωτ π . | ι Ι 'Λποτο _ιΟητι ! _εδι ·( Χ , ι · • λων ' _ιτς 41 , α _, ηι 12 μιιχρι Η Ι μ , μ , χ * 8 ' _Ιχιχοτι μ · , _« δ τιιλ . _ιΙιΙΙ / . _« 0 τ > 00 « ι > 00 ««««« 0 <> 6 _«« 6

Τίτλος Θέμα Σελίδα