_ΑΕΣΜΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟΝ ΚΙ & ΘΗΚΟΗ ΤΟΥ Σ ΥΝΑΒΕΡΜΟΣ τοδ λαου υπερ _τηδ υποψηφιε τητ _ος του Εθναρχου _Μαχκριου παρο _ετηρΣιται _α _ _ξ ολας τ _« ς πολει _ _χαι τα χωρια . _ΚοΙ _ουδεις _πλεβν αμφισ βητει το γεγονος , βτι ο Εθναρχ ης Μ « χαρι β 8 α < χ νχ δειχ 8 ( ι την 13 πν Δε > _ι £ μ 6 ριοι > _επχνηγυ ριχω _ _Προεδρβς της ' Κυπριακης Δημοκρατια ς . Αεν ειναι ο ιδιος ο οποιος επιζητει το προεδ ρι κον αξιωμα . Ανωτερον _αξιωμχ απο την χβσμικην ταυτειν _εξουσιαν κατε χει ηδη , _καθημενο εις τον _ιτε _ριποοτον © ρονβν του _Απιατολου _Γαρναδ » , τβυ ιδρυτου της Κυπριακη Εκκλησια . Αλλ' 6 λαε , 4 4 ποιο _ ηκολου _δηαεν Αυτον _ι ) _ς Εθναρχην του _καδ ' ολην την _μαιχραν και αγωνιωδη περιοδον του απε · _λευβερωτικ βδ αγωνος , αξιοι δπω _ς αναδειξει Αυτον ω _ Πρωτον _υροεδρον της Δημοκρατια ς του δια να συμ πληρ ι > = 0 το εργον το οποιον ηρχιοε . Μωροι και γελοιοι εινα ι _οσο εκτοξευουν _υερει και αυκοφαντ ' ι « 5 _χβτοε . τοδ _οεπτοδ Αρχιεπισκοπου και Ε βναρχου μας . Οδτος _υφιο-ταται σημερον τα _λοιωωρ _ιας των ταπεινων , αναξιων και ανευλαβων τουτων προσωπων , απλως και μονον διοτι _ηγαπη _σι τοσον πολυ τεν λαον και υπερ αυτου αφιε ρωαεν δ · λας _τας ημερας κα ' ι _τας νυκτας του . Εαν ο Εθναρχ ης Μακαριος δεν _διεδετεν _ισχυραν _Θεληβιν κ « 1 δεν διακατε _ιχ _βτο απο τοαον μεγα λην αγαπην προς τον λαον , 8 α _απεσυρετο και 6 α εγκατελειπεν ημιτελε ς το εργον το οποιον _ηρχιαεν . Αλλ' η ακλονητο ς _πειιοιβησις Του οτι πρεπει να ε · ξυπιιρετη _ση τον λαον μεχρι τελους και να δημιου ρ γηαι _) δΒ αυτον τας οσον το δυνατον καλη _μερας συν Γηκας δια το μελλον του , κρατει Τουτον δεαμιον εΙ $ το υψπλον καθηκον το οποιον εταξε δι ' Εαυτον . Οσο ι δεν ηδυν ηθησαν να αρββυν εις το Οψο της αυταπαρνησεως και της προσηλω _σεως του Εθναρ χου Μακαριου εις το καθηκον , _μετ _εδληδιι _οαν ε 1 _ σφοδρους πολεμιους _του Εθναρχου και εις στειρου αρνητας του εργου Του . 'Αλλ' 4 καλος Πο _ιμην δεν εγκαταλειπει το _ποιμνιον του εν ωρα κινδυνου . Λιι τι , ιτρ αγματι , μεγαλοι εισετι κινδυνοι ' το _εποιιτειλ _ουν . Και τους κινδυνους αυτου ς μονον ο Εθναρχη Μακαριος γνωριζει καλω ς και _σιιναισ _δανεται το _μεγεθος των . = Υπευ _δυνως κα ' ι εν πληρει επιγνωσει ευδυνων Ε 1 δεσε την υπογραφην Του _επι τον Συμφωνιων . Κα ' ι ενο > μερικοι _ιιλλοι , δειλιασαντες προ των βαθυναν , αμφερρεπον κα ' ι ενιπτον τας χειρας ως _Κλλοι Πον · τιοι _ιιιλατ βι _, Μονος ο Μακαριο _ς ειχε το θαρρος και την _δυναμιν ν' _αναλαδη πληρως το βαρος . _Αιοτι εις αξιος Ηγετης δεν ορρωδει προ των κινδυνων , αλλα _τουξ αντιμετωπιζει με _οιενος . Τοιουτος υπηρξεν ο = Μαοιαριος . Οι σημερινοι επικριτα ι Του · εδειξαν τοτε το μι , κρον των πολιτικον αναστημα . Κα ' ι ικυρτωο _αν την ραχιν προ του μεγαλειου Του . . Τα πε ι νοι και αναξιοι κατεδε _ιχδηααν τοτε . Κα ! εφιμαοαν το στομα των , = ως να _ευρισκοντο εν αφασια , επι μηνας , διοτι εγνω ριζον καλως οτι 6 Μακα ριος ειχεν απολυτον δικαιον . και μονον χαριν του λαου _ειργΑζετο . Ο Μακαρι ος υρχισεν εκτοτε Εν _επιμοχδον κα ' ι βκληρ ον εργον . Να αξιοποιηαη τας Συμφωνιας . Να _5 | Ι 1 |||| ιΙΙ 1 ΙΙΙ > 1 ΙΙΙ 1 Ι ]|| ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _1 ιΙΙΙΜΙ 1 ΙΙΙΙΙΙ ! Ι 11 Ι 11 | ΙΙΙΙΙΙΙ | ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι ! ΙΙΙΙΙ | Ι 1 Ι 1 | ΙΙ | Ι || Ι | Π | αρυσβη ο , _τι καλον προεκυ _πτεν ει αυτω ν χα ' ι να _μειοι _αη ο , τι κακον ητο ι _ιποχρεως να δεχ θη . Ηρακλ _βιβι αθλος ητο το εργον Του . Κα ' ι εχρησιμοποιπσεν ολαι τας αδιαμφισ _δητητο _^ _ς πνευματικ ης Του ικανοτ ητας ερ _γαζομενος αθορυβως και _νυχδπμερον υπερ του _λαου _, 'Αλλ' οι πολεμιο ! Του δεν ησυχαζον . 'Ανεμενον να εκμεταλλευ _βουν καβε αντιξοον περ _ιστ ασιν , η ι ποια ητο επομενον οτι 8 α εδημιουργειτο ως εκ τω _ συγκεχυμενων εν _ιρολλβις ορων των Συμφω _ιΙων . Εφοσον ιεν ηδυναν _το να κτυπησουν _απ ' _ευδει _»! τας Συμςρωνιας _, _εξεμεταλλευοντο τα αδυνατα αυτων σημεια κατα την εφαρ _μσγην των , _ιια να _στρε Ψουν τα πυρα των κατα του 'ιι _δ ναρχου Μακαριου . _Λιοτι εινα ι δυσκολον _τσ δημιουργικον εργον , _ευχ . ο λον ομως το αρνητι _κον εργον , το οποιον οι επικριται του Μακαριου _ανελαδον με ζεσιν κα ' ι φανα _τιαμ ον . 'Αλλ' η α ρ ν η ο ι ς αποδεικνυει α ν ε ι λ ι κ ρ _ι ν ε ι α ν . Και ο τροπος κα ' ι ο χρονος κατα τον οποιον εξεδηλω _ιη η αρνησις αυτη , αποδεικνυει τον κα ιρο _σκοπ _ι σμον των αντιπαλων του Μακαρ ιου . Α ς _ομιλησωμ _εν πρωτον περι του τ ρ £ που της _εκδηλωδειαπς αρνησεως . _Γασικως ηρνηθη _ααν τας Συμφωνιας Ο χι . Ι _' . αν ειναι υπερηα τριωται και επιμ ενουν επ ' ι της Ενωσεως , η , αλλως , της Αυτο _« 5 ιαδεσεως , _ωφειλον _ευδυς ιξ αρχης , απο του χρονου της υπογραφης των Συμφω νιων , να το δια κηρ υξουν . Και 8 α απεκαλυπτομε _δα προ του ... πατριω τι _αμου των . Τουναντι ον εσιγη σαν και , δια της ενο χου σιγης των , συγκατενευααν _ει ς την υ .-ιο νραφην των Συμφωνιων . Κα ' ι τω ρα ακομη δεν τολ μουν να διακηρυξουν ει ς τον λαον οτι ειναι αντι 3 ετοι των Συμφωνι ων . Ας ειπωμεν _και ολιγα τινα η £ ρ του χρονου τπς εκδηλω _δεισης αρνησεω ς των . Διατ ' ι εθε σαν _επι πολλους μηνας φιμωτρον ει _ς το στομα των Λια να αποδειξουν , ασφαλω ς , ει ς τεν λαον οτι ειναι 4 ν « ν ι ρ ο ι κ « 1 καιροσ κοποι . 'Αλλ ' ελησμονησαμεν , οτι « 1 προεδρικα ! εκλογα _ι τους ε διδον μιαν ... _βαυμαοιαν ως ενομισαν , _ευκαιριαν δια να _ξεσπαβωσουν . _Κοιι το γεγονος αυτο αποδεικνυει τα τ α π ε ι ν α ελατηρια των . Δεν _ενδιεφερ _βησαν ποτε δια το καλον του λαου . 'Αλλ' _ενδιεφερδησαν τωρα δια τας Συ μφονιας και δια τον λαον , οταν ινομισαν οτι ηδυναν το να δ η μ ο κ ο π η σ ο υ ν . να παραπλανησουν τον λαον κα ' ι να καταλα βουν αξιωματα . Μωροφιλοδοξια πρωτου μεγε βους ειναι η σημερινη των εκδηλωσ ις . • Ο λαος , ομως , 6 οποιος εχει 4 ξυ πολιτικον « Ι . οδητηριον , αντεληφ θη πληρως , οτι η πολιτικη τιμ _ιο της και η εΙλικρ _ινεια απουσια _ζουν απο τους πολεμι ους του Ι _ι _βναρχου Μακαριου . Κα ' ι καταδικαζει απο λυτως την διαγωγ πν τοιουτων _ανδρωπων . Με κου φους λογους και με στει ρα εργα ουδει ς δυναται να κερδιση _την _εκτ ιμηοιν του λαου . Διοτι ε λαος συγ κριν ει τον Εδναρ _χην του με τους ταπεινους και αβλιους πολεμιους Του . Και εξαγει το ασφαλες συμπε ρασμα . Και λαμβανει την μεγαλην αποφασιν : Να _δαδιση αχλονητος ει ς τας _καλπας την 13 πν Δεκεμ _βρι ου και να αναδειξη πανηγυρικ ως ως πρωτον Προεδροι · της Δημοκρατιας τον Ε _υνχ ρχην του . _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕΙυΙΙιΙΙιΙΙΙΙΙΙΙιιιιιΕιιΓι , Ι _, ιιιιιι _, ι _,, ιυυ _,,.,,,,,,,, _^ _, _ι _^^ _,..., _^^ _.,, . 0 ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΠΑ ΡΑ ΤΗΝ _ΚΑιΝΗΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ . ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ Τι '| ν 1 , 15 | ι . | ι . _ωοαν τι ] _ς χΟι > ς Λ 'Λ ρχικηισκηπος ΜηκιΙ _οιης _, _ον νοδηιυ | ιΕ « ) ς ι _· ΛΛ του _( κρνπον _ο γου _ιτιι _ρΛ _τφ _Μηχηοκοτατφ κ . 'ΛποητΛλι η _» Κηνκιυ , ιηι · ακι _ιιι ( 1 ι ι τον ιΙλΛ τινων τ || ιι το ( υν _νιιση _λει _ιΙ μρνον ι'ι ς τιι ΒινικΛν _Νικιοχη-ΙιιΙον Λι : μκωπ / α ς κ . ΙΤιι _'οην Λι _ξι-ντι _ου , _πατι _ςκι τοΟ _Ιιοιυ ος _Βρη γυριι _Λυξκντ _£ οι > , _Ιιις την _ρΙοιιΛιιν _χου _Νολοχλ _μιιοιι _υπΒΛιχΟ ηα ( ιν _τι _» ν 'ΚΟνΛ ο χην μι 1 · ζητω _χοιιυγ _Λς _ικιι χπρο _χοητημ _η-τκ το _ποοοιαπιχον τηι νοποχη μΒιοι _· , ποοηιτρ ( ιινι ) ηι οι ιουτον η Λδιλφι ') 6 . _ιτ _οηΙΙολκι ] τοι ι , (( τις του ηοοπι < ρΒο _ην ΛνΟη Α _/ _αμην _, Λ _ηι : _Μιιχαοκοκ ιτος ιι πι ' ιντι ) < ιΕν _ιι ' _ιχηοια < _Α _, 'Κν « _υντχε / _ιι Λ 'Λοχιι ' _πιπχο πο ς ΜπκιΙ ριας , οιινοηηι _Λιιινης {« Λ τηΒ _» _γΕΜΧου ΛιΒυΟι > ντου _τοι νοπι ) κο |» Ει < ηι _Λρης Ιιαπιλοποι ' ιλαιι χ « 1 _τω-ν _χποοι > ι > γων χ . χ , Μιι · _ΟιιγχηΒι _χιιι Χμιπτη , τηι ' _ιληιι χι ι | _γρνι »| ιι ? νος χιιι παλιν ΛντιχιΙμι ! νον _Πι'ομΛν ιχΛι |) . (! ι ( 7 Βιιι ν _ι _« ιΙ _μιλιιν τηΒ' . _τοηοιοΛιχου του νοιτη _χομρ ( ηυ , μρ . τιηη _ιις τον _ΟαΙ . _ιι ιιον _ιιιοιι νηπιιλη ' ιι'τπι Λ κ . _Λι ' ι _ξιντ / ην . _'ΛΛι'λιπ ') νοσοκομο ς π « οαΒ ([ « Οι · ν ιΙς την ΕΟναοχι _^ ν Μιιχ _ιΙ _οι ην ΛνΟιιι > Μ | ι ») ν ( _ιΙπ » Β > ιιιι | ιι : _τι ιζ ( ι _Αλλ _( ι > ν _ιιτι _τ / ι Λοηποιηι _κον _το ( 1 γι'νιχηΟ _ΛΟηιιχομι'Βοιι _, _τοηιτιριοπ την ΛνΟη , οΒομην ιις _ΚλΑπξιν _ηι'Βκιημη _!) χιιι _πΙγνιημο αι ' ινιις ΛιΛ _τηιι ς ηνλιιοοιις _ΛγιΤι ν « ς τοιι _ιντ _»^ _ς _» του ΚιντοκιχοΒι 0 γιιγης χο _) 1 _^((< 0 _Ηην _πολς _τιιν _Μιιχιι _Οιιιιτατηγ τι ' ιν _ΑιαβρΑη / ιηηιν Ι _ιπηηας τοΟ _« _οοηιιιηιχηΟ , /! τι ( _Ιι ' ι _ιτιι _ρημρ / νηυν _πιητοι _ποη _( _ιιΛτ _Λν _ΛνιιγνικοΙζηντΒ _, ς τηΟτο _ Ας -τΛν μηνην τ γιτην τηΟ Κ ηοιι ιχηΒΙ _λιιηι , ψηφι _ιηντΒς τιι _ι τον ιιις ποΛτον « οΛιΛ οον _τ _? _ι ( _Κυιτοκιχιι _ς Λιι | ιοχο ( π / ας , Ο * _ΙΙ _ΟλιΙ _οχης πη _οιμη _ιγ ρ . π « ριΙ την χλινην τοΟ χ . Λι _ιξτντιι _ιν Μ _Αικιιιιινι _ι , πΒρ _ιιιηιι _λρπτΛ , Η ) _ΜαχαοκΙιτητα _ς _Λγηνιοοινιρν Η τοιι νοπηχη _μι'ιο » _ιν _ιιιη φ _χκ Οοκοητ « ιμΛτων και _ζητιοχοπιχ ν _^ ν . Η « ιιτΛιττκοις _ι _(( ς ιιγι ( ιι { τοιΙ χ , _ΛΑξχντι ηιι Βκιινη Λι _'λτι _οιιμινιι _μι _χοι _βιι τιλους _τΛς 1 ΛΛημΛηο _ς ηοιης _ΙλπΙζιτ ηι ν « ι · _ξΙ'λΟιι τηΟ _νηποχομβ / οιι , 'Ο μ , Αι _ιι · τ [ ι ) υ υηε 6 λι | 0 η ι >' ς / , _τιτυχι _ι ιγχι : ( θι _) σιν Βλχονς _Λι _ιι _δεχιιυηχτ ιι ) . ου {« ι _τοο _Λρος _ΜαουγχοΟ , ΛΕΝ ΕΤΑΧΟΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ 0 ΨΗΦΙΟΤΙΙ Τ 0 Σ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 'Λν «< ρΒυ «' ' | ιπνος « Ι ς πι ιμιχιινΛ Αημηπιι ! ι . Ι | ιατ ( ι της « 'ΚΟνικ _ης «( ιι τι ) ς _<· Χιι () ( ιι ιγης » ιν σχι _' ππ μΙ το Αιομον μο ι , _Αηλιι Ιιτι _Λρ . ν ιτο _οτΛ ην ρις _οΙκνΑιι _^ οτκ {· _ξιπτ / ι οηαιν τΛν πι » γΟη χιΒιν _μρτ _ιι ΛΛοτω _ς ιιου _ιις 'Λοχ <« Λ / οχο « ην πολλΛ . _ΛΙ _οημειιι τΛν _ιν _λΛγιμ ΛημοπιΒυμ Λ _, τοιν δεν _Λντιιποχοι · _νοντικ _ΛρΛ ς την < 1 λτ '| 0 ριιιγ , _ΛιιλΛ _ιηιπιις Οτι _ρινιιι Λναλη Ορ . ς _Λτ » ιτΛχΟην _χοτΛ τι _) ς ι _> πο · ψηιριΛτι » Βος τοΟ _Αοχ _«^ _ηι _^/ _xοπηυ « _ΟοηιοπιχΛ _ς Λ / , _Λις ηη _λλΑχις ι Ληλωπ η _ηρης Αληυς _τοιις ινδιη . _φιψομι _' _νοιις , _Ηπης ιηοιι ιι χηΟ ' _ΙιΜιν χηγ _ΛιΛοχικιυ το ( 1 _τοτςαι _τοΟς _ΛγΛνος τ > _1 ς ΚΟΚΑ _τΛ ποος _τι )· ν _ηιιτοιδα _χαΟ ( χΛγ μου _ιιηιιχοιν _( Ις τΛ ς Βιιατ _ιιγΑς τοΟ Στ ο _^ _' _^ _ι 110 _Λιγυνη _κηΙ την ιροι · νην _τιις _οιινπιδ ηηπιι _ς ιιοι ι , _τυ ( _Λιον _ΟιΙ ποΛζω χαι πηιι _ιοον . Ιιν Λπ » Ν ( οπι (} ·» Λ _ο |) , 1 ι , Λ 0 . _Λυμηρος ΚανΗ ηΧυης , ΤΟ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Υπυ ιοΟ Πατριυτικκ _·) _Μτ _, _ιωιιου _ωρΙιΛι ) α · ιν α | _, _^ _χιΛουΟοι &| ι ιλ 1 αι * _ια ο _^ _ιιρον Κ _^ _ιιακην : Λ Α π η β ος ι 1 | _κ , ι , ΤΑχ *> ς ΠιΒπηιι 6 ιιαΑο . _·„ _Πονκικης Μαιστ ) ς . Κλ _* Λ _ Οι | ς _ΒιοργιΑ & ηι , Κ α · ρ « ι 0 ς ι 3 μ , μ _, ΒΜοκα |· πο < _Βιωρκο-ιζης _ΚλιΟΛιιης Βιωρνιη ? , ης , ' _Λνιος Β ( . _ι !)( ιγιος ( _ιολιιΒς ) Αρα 2 , 30 μ _, μ , · 0 μιλητπ / ι Ν ικος · Ιο ) ωηου , ΧολιΜ _) _Λοιζου _, Κ _ολιων Χω ιιιον ( _Λιυκοι ) ωρα . 1 . 30 μ _, μ , > 0 | ι ( ληιοΙ : _Μιικχ Ι _ωΛηοο , 5 : & ον ΛοΙ <( ι 4 _> , _ιη ιιρον ιις ΛιμιοΛν . _ΙΙμπκΙπ _ΙιροΟ _ _οο 0 _Καθολικες , υραν 11 , | | . ΕΙς _ιτιριιποοιν _κηχοκσιριαι « _Ις τ 4 κινη κπο £ Μ < ηρον _ΒιορΑαιιλη • ΟμιλΒ | πι ( ι Ρ _^ _γΚικ _ΟβοχινοΜ » _'λνχ ψ , _ιωτη _/ _ιιΑΑης _, _ιο « ρ . ιιΒ ) ς Τορ « Β » 1 · ηις , ΛΙ _^ _Ιλιος Φρ _& _νχος , Χρι · οιοΛ , _ΜιχοηλΙυο , ς , Την _Διυιιραν , 7 ) 12 ) 19501 Μρκκα _τ γ , _ΛιττογΛουι 5 μ _, μ , φι ( διας _ΠαρικυαιΛιδης , _'Λγριοακιι < « ι , μ , 'Α *< ι / ιιΒ , ΚαιοιλλΙ ς , Αν _ΙψΙας _Ιιλαχος Α _« ρ _/ . ηι _ _Μαρπγ , _γος _, Τριμ ( Ι ) ιν , 4 . 30 μ _, μ , Χρισιοκης Χρι , _σιοοΜΛιοηι , Ιωαννης Μικλααι _, Λιοπι ος 3 . 30 _( ι _, μ _, _'Λνοριας _Κηρπ _, _^ οΧ . λΙΑης _, Νικος Ζι & ανπς , 0 ( ιγι « και ΛιιΒρΛι Νικος Εοαγ γιλου Νικ ος _ΖιιΛνπς , ' ΛγγλιοΙη « ι _Βι _(^ _ηγ _ιος Λρου < _ιιω ης , Κ . Τουλ « _Χαρβλι _^ _Ηιοος _, ΤΑ _> _νοι _Ανβριας Πυργος , _ΛονκΙα Δη _μητριου , _Αροο _, _ ( _ΛΛρκοκ *) : Μι χπηλ Λιχ « _ν _ ιι | _ιτ <> , Β _€ ωργ _« Ιλ « _Μιιοι _ΚΛ _^ _'οου _, _'Λιιχ : Αι () Λν ! » Α _ ι > ρ , Χ Ι _ωανκχ _^ _Ξιναι'Λα ΞιΛ « _ρη , _ΚΛικ Λιυκσραι Ια χ οιος _ΚαιΙΜρλΙοης _, κ , _ΛοΛΧη _ΚιΛΤ <» . ( _ιλΙΛου , Ο _ηι ' ι'κι α : _Βιωρτ _^ ιης Λι « ο 0 ρ · _, _βς ι κ , |([ κ « Λο ! ζΙ 6 ου , ιυλ _») ωγα _ : Χρ _, _οτορΟς Χρι _οιοψ , ' οης _, 6 , _ΜορτχΑιι Κυπιι »|(» υ Τριτη 0 ) 12 ) 1959 _Αρτχ 6 μ μ ' ΚΛ ρΝος : Χριστακης Μι . ιΙισι . Μς , κ . ΟορανΙ < χ _ΚαρτκλΚ , » Λγ , Οι . _/ Λωρος ( Λ _)» ος ) ι ΛμλΒκ Ππλοβακης . κ , Χρυοι'αλλο _Ανιοροιιιχηλη . Αλαμι . νης : Βι . νι , Λιι «> 0 ργος κ . ΚΙκο _Λοιςιδου , Πιιλα : _ΧρκτιΛςηρος Χρι _οτοψΙΛης , χ , _Τοολ « _ΧοραλΔμπυυς _Μαζοιοςι Καλλ |) ς « αλλη , κ , ΛΙ νια Χριχν ! νΜ . _ηι , _ψιμιπιομινος ΧΛρης Ι )( . ιιΙοι | Β ΜπροΟλα Κυρια ΚιΛου , _|)«< _ιιλικην ι _ΧΛλι . ιν _[ Ιοιητο _ρΙΟης , χ , ΛουκΙα Δημητριου , Μα ρβνι ι ΑημητΜκης _Χοτζηκωιοταν · τΛοο , κ _Λι > ο < . _Ιλη } : τ . _ΒιωργΙου . _ΠΑΦΟΚ 5 ( _Τ < Λ _ΛνκρτοκριιιοΟ μας ) . -- 'ΥτιΛ τοΟ Πιττρ , _οτ , κοΟ Μ « _νοτιου ηη , _ρΛ' ( ν « κοι _ ωΟη « τν η | Λ κολουΟοι ΛμιλΙαι _Γι' ηΟριον Λ « υιι ραν κηΙ _Λριιν 6 μ μ , Λιιηνκι [| , _ΠαιΑΙοης - ΚιΜ , Ι « _ροπουλος .- κπ | _Χωι _, _ΤαληρΙΚης _, Υ _^ ιηα ι Λ , ι ( . « ι | ριι _ 6 ι | ς — Α , Αγι _μΙΡιονιδης Κ _«·(» ιιινιΙ < ι Κ « κονιαν νη ιιη ( Φ , _Βολιηωιιιουλος , _'Ιικιοκοιιηι Π , _ιιιιιανιβ , —Χρ , ΙΙακης κι >| Λ , ΠαιτοΜηιΛιλος , _ΑΚηιωνιαι _Ελ , Α _ριπτοΑιΙιιου .- Χριοια > _Λι η ΙΙπι 'Αου κα ( Χ ( _- / _χν : _Λθι > ς _Κακογκια _ ης . _υτπ τιις : 'ΜρΑοοτος Ν _ο , _Λκλ'ιΙδης —Βε _Ιγ > _ν · _^ . Ι ι « ο · 1 _ιιης , Χι · , _ΙΙιιιΧης _Κ _<» 1 Κ , ΧριιπιΛ . _υι Ι 6 ι | ζ , ΟΙ Β & _ιλι 0 , 1 _&| ι | ληη _« υν κοι ιις _, _ΒηληπαριΛν και ΚοιλΙνιαν το ΙΛιον 1 [ _ΑΙλι , ΛιΛ _μιΛαυριον _ΤρΙην και Ο ρ « ιν 6 μ , _ι , ( 1 ικοι ι ! Χ ) ι | _θτΛ' αι _, _^ κω _λουΟΙιι Λμι λ / αι : _ΒιριχΛ _^ _ηου : Π , _ΙΙηνιλ _, _ΙΛης , Ιι _ΜιρΛιαιλος Β . Ι ( . _νΒΛ'υ _, ι |<· , _»· _υΙ κ , 0 , _ΠοιιΜ _ζΙβαυ _, Ι ( α ) ΛΙιιιι _« Α , Λ «« _ρκινΙΒιης — Λ Χρικκ |( 1 ι | λης κυ ! ιτ , Μακης , Μιοιι ΧωρΙον ι _ιι . π . Ι '( Βλπρ ( 6 _ης — Λ , Ηα κης και Χ _ι _* . κΗολλ / νη _Πιιυλου _, * Λ _νυρικιι Π Χιι , ν < ν ( 'ιιι | Β , — Κ , Κα ι «> γιι ! ιηη Χριχι . Ι ( αχογια _^ ης _κα ( Φ Βαλ « ι 6 ιιο « Λος . 0 ΕΘΝΑΡΧΗ ! ΣΗΜιΡΟΝ ΕΙΣ ΑΜΜΟΧυΣΤΟΝ _Ι ι |· 7 ην π . μ , _βρην της _οημιρον 4 _'ΕΟ _ναοχη _ΜηχιΙριος _Λναχωοπ εις 'Λμμυχοιοτον , _ποοχιι _μινου _νι ' ι _τρλιοιι την _Ορι πν ? , ειτοι · ογ __ _ιιι · ν χα ! να ν . ηουξι τον θειον _λογον ιν _τψ _παηιγιτθ ( ζο _ τ ι _Ιι ·< ιιμ νιιφ Αγιου _Νιχο _λαοιι . 0 ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΑΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΤΟΝ ΔΙΒΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ως εγνωοθη 6 στρατηγος Βριβας υποστηρ £ _ζ 6 ι ανεπιφυλακτω ς την υποψηφιοτητα του ΕΟνα ρχου ως Προεδ ρου της Κυπριακης Δημοκρατιας · - © κ . Φωτης Παπαφ ωτης μετεβη ει ς Αθηνας προς συναντησιν του Διγενη . — Εκληθη υπο του Στρατηγου Βριβα η μετεβη αυτοβουλως ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΣΗΝΕΡ 0 Ν 0 ΠΡ 0 ΕΚΑΟΒΙΚ 0 Σ ΑΒΩΝ ΚΑΟΑΠΑΣΑΝΤΗΝ ΝΗΣΟΝ Κατ Ιγχ υβονς ηΑι ) ροςοοβ /· « ι μας . α Εθνα ρχης Λ / _αχι ' ιρ * ος _ΛηΙα _πιΧι _ηβ οχ ΟΙ ς / ια _κρο · ακ _ιΧ η Ιη « _τιου ) γ προς τΙ > ν αχ _ρ ατηγ ι , γ Β _^ Ιβη ν Διγι-νΒ ) , ι'ν Β _(] ( _Ιλο / _ιτ « _ναιυιι _Χιηζοιιιηως την _υιαμορ _φαιΟειααν ιν Κ > ιι ρφ ΛΟΑιπ _κην _κητΑατααι _Υ . Η ιιηυτω ς · , ιν τι ] _ιηιαχοΧ _η του 6 _Μαχ ηρ _ιωτ ατος 6 _ιγιι ποΧΧΛ 8 Χ Χα ( ητημητα _αφορ ων _τα την Κνηρια _χ _ην _χ ατααταιην · 3 V ι · ι . _Λισ ιο 1 > ν τον ΕΟνα ρχου _μιτι ψ _[ _( _ικ > ιρ _λς ι & ν _/) ι ) Ι ' _ντ _ιις Α Οηνας [ Ι ς χ ( _υν αγωνιστων , Κατα _αχε πκα ς ηΧ _ηροψοριας μας , προχ θε ς Πα _ρ _ασχ _ενην _Ανι χω _ρ _ησεν ει ς Αυη νας 6 πρ ω ην _Τψιιιρχ ης χ η ~ ς ΕΟΚΑ , ννν _υ Ιχ χ _ιον _ατνΧιχι υν ττ } ς Δ _ημοΗοαχ ιχ > ς Εν _ιυαιως » . _Φω της Π < _ιπαιρωτι ) ς · ΔΙν ι · Αθηνας ι _αιχτ ναμ _ινη _μααβ ν γνωαΟ η ιιοΟ _οφιΙΧιται Λ _τΙ ς ο _< _ι τοι ) κ , Π _αιταφωτη · ( _ιατις Ας γγ <» σζΑγ , _/ _, Ινηι « 1 _^ π ον υ ηαατη ριχ ιω _ν _της νηαψηφιΑτη τ ος του χ , Ιωαννη ΚΧ ηρΙ β η _οΙιι _^ _κ ) ιιροιΑριχ _ι _, _ν αξιωμα , _Κηχ α τιν « ς πλη ρο φοριας · ιΙ χ · ΙΒ _αηαφωχ ης _ιχ ΧηΟ _ι ] _ιι ς 'Λ Οην ας _υχο του _ιιτρατη _νοιΙ _Ββ Ι 6 α ( _ιιιι νι τοι ) _ιιαρρ αχη / ξ ηγι ) _ιηις ιπι της ιντ ργοΟ αναμ _τιξι : ι ! ς τον _τΙ ς π ) ν Λο ) . ιπκ _>) ν _« π _· τασι _-ααιΥ . Κατ ' Ι _ΙΧΧας _Κμαις πΧ ηρ οφορΙας . ι ! κ . Πα _ααφω _· της _ηιτιΟ η πρ ιις _αυναντησ ιν τοι Αρχη γοι ) _Α ιγ _ιν η _, χωρις νΛ κΧ _>) 0 ( ι _ιιρ Ας τοΟ γο νηΑ το !> _οΒρητι | νοΟ . ιιιλ' _Ληλως · _ιικι π _ι | _ΟιΧι ν / ι τΛν _ιΥιιμ _τ ρωαη _ι / χ _] χ η ~ ς ΑναμιΙξτ ιας του ιις τ τ _) ν Α _ημαχ ρατ _ιχ _^ ν Κνωαιν _, τ ην ΛποΙαν νπαα _τηριζιι χ α ) , το 'Α ηγΙ » . Κατ ' Ιιι _ιαι _τιρας « Ι _ζ _/ ροφορΙ · ας μας ι ( ' _ΑΟηνΛν , Λ _οτρατη γ & ς Βριβ ας ΙιιοατηρΙ ( ι _ι τον _ΚΟντΙ _ρχην < ΙιΛ π ) α ( 1 ωμα το ( 1 ΙΤ ρο _ιιΙ ρον χ ιιι Ιν _το ς _χ < _Τιν _ι ) μτ Οι ον Μ _ιχ _αχα _ι Α _κηΧι ! σ || τ & ν _Κνηοιηχ ον Χηον νΛ ψη _φΙση τον Μαχ α ριωτα _ταν Ας _Ι _Τριιι , · ι ' ρον τ > 7 ι ΛΙυιρι ( ιι (( Τ ? Αημοχ _οα χ ιας · ΕΝΤΕΙΝΕΤΑ Ι Ο ΠΡΟ _ΚΚΛΟνιΚΟΣ Α ΒΛΝ Εν _τφ / ιιτ « ξ % ) , _>) _προιχλι , > ινι ) χ _ινηχ ιις Ιν _Κυιιοφ Ιντ * 1 , ν _Ε Β η ι απ * _οημχρον _τιΧ _τυται · αν Κυρια _χ ην της _ιιρ οιΗΧογι χ η ς _ιιτ ριοΛου , Αμψ _οτιρ _ηχ αι ηηρα τα ξας διοργανωνουν σνγχ _τν τριοσας τΙ ς 6 Χα ς νας _ιιαΧ _τις , χ _αιμοηαΧιις χαι χο > £ ια τι ς Νη σου _. ΓΕΓΑΙ ΟΙ Ο Ε ΚΛ ΟΒΙΚΟΙ ΘΡΙΑ ΜΓΟΣ ΙΟ Υ ΑΡΧ _ιεηιΣΚΟΠΟΥ ΚΑΤΑ 7 ΑΣ ΠΡΟΓΔΡΙ ΚΑΣ _ιΚΛΟΒΑΣ 7 ΗΣ Π ΡΟΣ . Κ _ΥΡΙΑ ΚΗ ! Αι μεγαλειωδεις εξορμησεις _ιου Πατριωτικου Μετωπου υπερ της υποψηφιοτητας του Εθναρχου Μακαριου .- Με την ιαχην « Μακαριος » ο λαος διαδηλοι την αποφασιν του να ψηφιστ } Μακαριον και μονον Μακαριο ν . ΟΙ ομι _ληται της υποψηφιοτητας τον _Ευναρχον _τνγχανονν παντου μεγαλειωδους νπο _δοχ _ιιξρ _Τρανωτατη _ενιειξις οπ 6 π _ατρ ιωτικ _ες λαος μας β α ν 3 ιερ _ψηψΙσ _^ _χοι * _λαιχριλ-η νποψη φιον του Πατριυ > τιΗθν Μιπ * που Εθνα ρχην Μακα ριον * εις τον οποιον διχαι _ωματ _ιΗως _ανηκιι χο αξιωμ α τον _υροε ' _δρο-ν της _Κντιριαχ ης Δημοχρα . _χ ιο _, ς , _ΑΛΜΟΧΩΣΤΟΣ _, 5 ( ΤοΟ _^ _νταπο κρ ι , _τοΟ ματ ) , — _'Λ-πο _ημτ _, ρων τισνη γυριζει ο ττστριωιτικος λαος των _Γαι > οοιων . Αι _ΙαχοΙ και τα συνΟη ιατα : « Μακαριος » κυριαρχουν εις _υλοκ-ληρον την τιολιν μας , οονοΟοαι _ιας καρδιας των _γνηοΙιΛ' _ττατρ _^ ω των . Η Τνο ις μας εννωρισε _τιολλας _ονγ > αυΒρωοεις , οΛλ' η Λ _^ _οψινη Οα Ι 1 £ _^ Τ 1 _Λληομωνηιος διω την _ποτνηγυ ρικην γης οψιν Χ _^ ια & _ις λαοΟ , _Ησρ' 6 λην την « _χχσκαιριαν και την < 3 ρ *> _χην , _σννηΟροΙζοντο _^ _πο ενω _ρις το απογευμα _ιις τ 6 ν κατωθι της <* Α . νορθωσεως > χωρον , 6 ιοχ να _ακουικυν και _εττε . υφημη _( χκΛ · τους ρητορας του _Παττρι , ωτικοΟ _Μετωπου , Η <* ΛνορΟωο ς > κσ ( τα _τιιριζ κ . τ £ ρια _^ _σημαιοοτολ ( σ 0 ηο > 3 . ν _, ολοχληρος 6 ε η τ £ > , < _χτεΤα _^ _το _στρ _^ ενη με _μυρσινην . Εμβατηρια κα ( α , _ιοημα _ισ εδονουν την _ατιιοσφσιροΛ ' , ριγη δε _οτΟιιοσ , αο _^ _ιοΟ κο _^ _ελσΛον τας _υκτω και πλεον χιλ _ι αδας _λσου . Ο ενθουσιασμος του -πλ , ηΟους μειετρω _ηη ε | ς _πσψσληρημα _ινΟουσιασμοΟ , _6 μσ η } εμφανισει τοΟ ΥπουρνοΟ Δικαιοσυνης χ _# _Βλσυκιν _Κληριδη . Προ ιης _ομιλιας τοΟ κ , _Υτπχιργου ω Β . Β , της _€ 'Λ ορΟωσεωςι κ , Τακης Κ , Παπαδοπουλος εχαιρετησε τα πληθη . Μετα τον κ , _Υτουρ > _ον _ωμιλ _ηοε-ν υ δικη / ορος κ , Νικος Ζομενης , λω Ι _^ ι _δι . της _βροχης η συγχεντροσις _εσυνεχ _(^) η εις το _ττοςρακειμενον κι _νημοποΟιατρον _« Η ρσιον » . ΑκολοΟ _Οως ωμιλησεν η _ατωνιοηρια Ναπσ _Κυριακιδου και ο . ( _Ινωνιοηης κ . Βι _ανναριης _Ματοης _, Μ _^ _τα το _πΧρας της ουγκ £ ντρο σεως _οχΛΕ-κροτηθη _μεναλειω 6 ης _ττσ ριλασις και _λθ _) ιπ _< _ιδηφοριο : _προαε ρευαμενων _σολπιγκ . _των χα [ _τυιιτιανι οπων , _αΛιλ τας ΚΛ » ριοτιρας οδους _ι ης πολεως . ηλΛΛΙΧυΡΙ , 5 ( Ανταποκ . ρι τοΟ μας > . — ΕΙς συγκεντρωοιν συγ κροτηΟειοαν την παφ . Πεμπτην εις ι ια ? _Λι . χωρι . ν ενεκριθη ψηφισμα πρ < 6 ς τον ' _Λρχιεαισκοπον Καχαριον ο _^ _, α του οποιου _δισδηλοΟτσι η αποοα οις των κατοικων & ιος _εργασθοιΛ & ια την λαμττροτεραν ανωδι _| ζιν αΟ του ως προεδρου της Κυπριακης Δημοκροπιας » _. ΛΕΜΕΣΟΣ . 5 ( ΤοΟ ανταποκρι _τιυ μας ) . — _^ βμιληοαν αποψε εκ τοΟ _εξωστου τοΟ ο 1 _κημ « _τος των * Ε θνικοΧσικων Συλ >» ογων , _{ . νωπιον ουγκ _^ _Λτρωσεως χιλιαδων λω > Ο ι υ πιρ της _απο' _^ ηςιιοτητος του Εθνωρ χου Μακαριου , ως Πρωτου Πρ _^ _ε _δρου της _Δημοκρατ [ ας ι ο κ , Κω _ατας Κ ? _χοΦου _? . ου , Προεδρος * του _Σοοιαλιστικου _Κομματος Κυπρου οι κ . κ ( Καλ > ασθενης _Μαουνης , ι > ω της _ΙαχωΦΙδης και Βεωργιος Τα λιαδοοος . ΤΟ ΚΟΙΛΑΗ _1 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ Αποψε ο Δημαρχος _Λεαεσου τ : . Κωστας _Παρταοιδης _ετκοκεψθη ιο χωριον Κοιλανι , _συνοδιυο μενος υπο τριων αυτοκινητων πληρων οπα δων του , δια _υ εκφωνηση προεχ λονικην ομιλιαν . _Συμποχια η κοι , οτης ονν _^ εκεντρωθη _εις την πλατει σν του χωριου δ _^ ου _αντιπροσωπε 1 α των _κοηοιχων _ιΛηλω « οε . προς τον κ . Παρτασιδην 6 χ _ , οι -κοποικο Κοι λανιου δεν _ειναι δ ι ατεθει με _ Οι να ακουσουν _ομιλιαν υπερ του κ . Κλη _ριδη . Ακολουθως η _αννχεντροσις _προιπε _^ Ψ _* ι _^ ν κ , _Παψταοιδην ιζωθι _, τοΟ χωριου μ _^ τα ζητωκραυγων υπερ , του ΕΟναρχου _Μαχαριεχ _» . Η Αγλαντζια υπεδεχθη την ' Απο την χ _Οεσινην μεγαλειωδ η ο * νγχ ιννρωσιν εις Α γων Α ομετισν , ι Η 5 ' _Μαγουλα Μσρχ ιδον προσφωνει τα πληθ η , . 30 ωραν της παρ . _Πιμ-πτης τους ομιλητας -του Ποιτριωτι κο · _3 Μετω που _Παπτροκλον _Χταυρσυ και ΡΙταν Καλλινικου με Οιρ _^ _ας , _εκδηλωοεις υπερ του Εθναρχου _Μακαριου και _διετρανωσε την αποφασιν της να δοση την ψηφον της _εΙς τον υπερα ζιον ηΥετην του Κ _υπριακου λαου . Το _ακροαπηριον _οιΛ-εκι , _^ ηθη _δαΟυτα τα με την εμςανισιν τοΟ _αγωνιστου Αυγουστη ΕυσταθΕου ε Ις το δημα , ο οποιος ωμιλησε δι * ολιγον υπ _^ ρ _ττις υποι _^ _γφιατητος τοΟ * _Εθναρχου . Κ ατα την _συγκεντρωσι ν ετη ρηθη _μοΛυλιπηος σιγη , εις μνημην του _φο νευθεντος Κ οριακου Κ σραολη . ΕΙς _Παλλουριωτισσα-ν ωγκωδεστα τη συγκεντροσις ανω των χιλιων πεντακοοιον προσωπων εις το οικη μα « Ελευθερια » και τον πιριζ χωρον _ουνοκροτηΟη την 2 αν Δεκεμ _βριοο με ομιληιας τοΟ Παπριωτι κου ΜΛιωπου τον κ , Τιτον _< ι > ανον και την δ . _Μαρκιοου . Τ < κ ' χ ομιλη τας _εισηγαγεν ο _αιδ . Π < _τπαγιωργης . ΛΙ εχι · _ηλωοεις των κατοικων του _πιιοαστειου _υιτηρζοτι' θερμοτατα κ _* . ι [ ε _Οο _^> σιι 1 > δ £ ις υπι . ρ της ! _ττο « _Ιηφιυ τητος του ' Εθναρχου . Εις Νεον Χωρ . _Κυθραιας _συνεκρο τηθη εζ _οιλιΛυ , προψες ογκωδης συγκε αρ < _υσις τοΟ ΠατριωτικοΟ Με τωτου με ομ _^ λητας τους κ . κ . Οθω να Βιαγκουλλη και Πικον Πελ _^ δην _, 6 ι » ιηγορον ( καθως και την Γ . 'Λν θουλαν ΠαπσΛασιλεΙου . Τους ομιλη τας υπεδενθηοοΒν οι καποικοι του χωριου με ζητωκραυγας υπερ του Εθναρχου . Καθ * ολην την διαρκε _! αν των ομιλιων _των ( ουτοι Οιεχο _ιιιοντο υπο ' _παρατε , τα _ ιε , _% 'ων χειρο-* . ι _? _ττημωτων _« αι ζητωκραννω _*^ Α Ρι _στιρος παραγων του χωριου _εζε ς > _ραισ £ την _ιχανοποιησιν του _οια τας ομιλιας . _** Εις Βερι η ο _»^ _κεντρωαις της π _. Πεμπτης του πατριωτικου Μετωπου 7 _) το πραγ ( ιατικη μυσταγωγισ : . * Η _Τφοοελευσις _εις την συγκεντρωσιν _υπηρι , ε καθολικη , Καθ * _δλην την _διαρκειαν των ομιλιων επξχρατησε μεγας ενθουΟι , αομος και οταν οι ο _μιληται αν £ χ _ιραν το ονομα Μαχα ριος _, το πληθος εζεσπα εις ουρανο μηκεις ζητοκραυγας _. _'Ωιιιληοαν η δ . Δημητρα Κουροουμπ _^ και αχο λουθως ο κ , Μιχαηλ _Μηχαηλιδης , Τουτους _προσεφωνησεν ο δ ιδασκα λος του _χωριοο . Προ των ομιλιων ¦ _νεανιδες _Εψοιλλον εθνικα ωσματα . _ε-Κ _^ -ινα Ορος , τες τοικοι του χωτριου _, 150 τον αρ . _μαν _παρεστηοχχν εις . την _οχ / _νχΖντρα αιν του _Ποπριοπικοο Μετωπτου προς ¦ την οποιαν ωμιλησεν ο κ . Μ , Τσυ < κινης . Την Λ / γκεντριΛ _^ ν _ηνοιζεν _< 3 _γωνιστι'ις τη ΕΟΚΑ . Με . γαλαι _υπηρξαν αι _εκδηλωοεις _ενθουσιασμου υτερ του Εθναρχου , ΕΙς Βαλαπαν 6 κ . Ν . _Τσιχκινης _ιτυχι την π . Πεμππην _μεγαλης ι _Τιοδοχης υπο των οΟυ κατοικων του _χωριου , οι ωποιοι _ΟΛεχεντρωθ _^ οτη « Ες την πλατχιαν δια να ακουσουν _ωμιΛιαν του . _ΤοΟτον εισηγαγε εν _ _-κιντρωσις _προιδαινεν ε . 1 ς τ σρσ τεταμενα χειροκροτηματα και εζε δηλωνε παντο ιοτρατως την _εκτιμη « ιν της προς το _τιροοωπον τοΟ λαο < _ρι > Λυς Εθναρχου μας < _ΛΛΑΛΙΠΡΛ , 4 ( _'Λντοοιοκριτου μας ) . — _Ψις εγενεπο προεκλογικη οννκεντρω _^ ς της Δημοκρατικης _Ελωοεως εις το _χωρ / ον μας , καθ * _^ ν ωμιλησαν , η κ . Ευγενια Μιχαηλιδου και ο κ . _Ποδινας . _ΕΙς την _ομιλιαν της η κ . _Μιχαηλιδου κατ & _φερ β _η εναντιον της δ , _ΚοκχΙνου . Μετα το περας των ομιλιων , _εκατροοω ποι τοΟ Πατρι , ωτικοΟ Μετωπου υπε · -δολον ερωτησεις προς την ομ _, _ιλητρ _! ¦ « ν , _^ τ _» ς _& ια των _α η θΛτησεων , τας οποιας _Εοιδεν ως κα 1 . ι . α της ο ωτιης της , λογω του _δτι δεν ηδονατο _υ _απαντηοη _εις ωριομενας £ _ρωτη . οκις , _προεΛοΑεοε τους γελωτας των _τιαρευριοχομ ενων . _ΕΡΟΤΗΝΛΤΑΑΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΒΡΑΦΙΑΝ ΙΟΥ κ . ΚΛΗΡΙΔΗ ΜΕ _ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΣ Χ 0 εο _· η _ηνοκοινοιοΒι ς του Πα _τοκητοιου Μετωπου _αναφερει ια ιςης : Η ταυτοσημος δημο « ιειχιι ς Εις τας δυο _οτη · _εργοζο μινας . _ποιοινας ε / _ρημιοιδας (« Ε Ονιχην » και « Χα _ραυγην ») της _φωΒογοηφικς του χ . _Κληςιδη μετα το » _σιΛ · ηδ «? λφθι · του χ , _Μαξιουιη , ιμηαιηι τιιν ανησυ χιαν , την υ . _τοιαν _ιδιυιιουονΠ < Ε ν . αι την δχηςαο-ν _ΛοοοιιΛΟειΒχν ι ) ι « αιιι ' . 6 < ιο | ιοΒι της . _Ποοσ _,-ταΟκι το ν , οινον _Μετοιπον _Δημοχοιιτι χης Ενωπι _-οις , ' . · _κρ _) . ιχη ΙΙγε οιας να μα _, _τειοτι , _οτ < ο · χο _ιραντοΒ-μι-ν τον ν .. ΙΟ . ηοιδην 1 _ηχυοιζομενοι , ιιτι η _φ < υΤογο < _ιιρ ( α _τυν , _τκ (> αυηι ( ιζει με _περ £ < _ττοοιρον , τα _δποιον του _« _Ρδοισεν ο ( αΟρντ ης του _Χαον-τιγκ 8 ια να το _χο ' Ι _^ _'μοιοιηση _κοτα της Ε ΟΚΛ Ι > . Ιιν τουτο » _παςκιΛιχε τικ το _εηιτΒλεΙον του Αντιμαχα Φιακοι _μετιοπου , ιιτι η _( γοπο · _ΥΟοφια εληφθη κατα τυν _< 3 ε _6 ρουα () ιον του 1956 . Και . _ταςιπ | ιε Οιη · στυγνα τα ερωτηματα : Ο ι > . θ ( ροοουοεν ? ι υχι 6 χ , Κλη _ςιδης κατα την διαοκειαν του εΟν _ικοαπελευΟεροιτικου αγωνος δυναμει αδειας του τοτε _χυΟεο νητου _Χαοντιγχ Κ « 1 εφ' οσον η _κυδεονησις του _παοεχωοησε τυ δ .-τ ) . ον , ητο η 8 χ * δια τυχον νπ ηαΒι | ιοποιι ) _σιν εναντιον των α γωνιαιων της ΕΟΚΑ Ει ς ι _.-ι ' ο χην χατα τη _% · ο , _ιοιαν και η _κιι τοχη σφε _· δον _( ρ ) ν των _, _ταιοιοιν _ιτ _ιμοιρειτο δια ( ρνλαχισεως , δι ατι δ μοναδιχυ ς Κυ . τοιος , εις ον παοεχωοηΟη ιδεια ο . _τλοιπ <) οιας , ητο ο χ . Κλι ) ριδης Ο _ΙΤιιλληκαριδτις (' ιπι ) γχονισθη _δ-ια μετα <[ οοαν οπλοι . ' . Ο κ . _Κλι χιι δης τιΙ ειχε _μετ ' αδειας , τυ ι _^ _ε δεικνυε και ι _(|< οτογοα ( _ριιετο ιιετ ' αιηου . Α ς κοινη ο λαος , 0 · Β , ΜΑΤΣΙΙΣ ΟΑ ΟΜΙΛΜΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΟΣΙΑ Κιιτα την _πημι _'οινιιν πυγ _χιν · το «> οιν ιΙ _ς την η ιιχ _ι _ιι Μγτ « _ξιι ιν Λι : ι _» χωπ /(| , Λοα Ι μ , μ , ΟιΙ Λμ < ) . ηοιι ικ : τ « ξι > Λλλα > ν Λμι λητ ( Τ ν « 0 Πητοιιαιι Μοβ _Μιτ _ιιι ηηυ χιιι Λ _ιιγωνιπ _τη χ , Τ _' κιννΛχ > 5 Ματοης , ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΚΛΟΒΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ _Εις _χΟεΛινην _ικτακπον _Εκοοσιν της ε _ ΛΛ :. ΟΙ κατοικοι _Τροφωνιου και Γω νης _εις Μεον Χωριον _ΚοΟραιας οι κατοικοι Αγ . Σωζο _^ _ιενου και Πυροιου € ( ς _Ποτα | _ι ι αν , οι κατοικοι Νησου και _'Λλαιιτρας εις Περα Χω ρ ( ον ( οι κατοικοι _Λουρχττζιιβς _οις _Λυμ'πκΧ , ° 1 κατοικοι ΜαΟ _, ωτη εις _'Λγιαν _Γαριαραν _, οι _κατοικοι Α _ναλυοντα _ειις ΛυΟροδοντα :. οι κατοι κοι Και 4 τι < 5 ν , _ΠολιτικοΟ Φιλαι _^ και Επιοκσπ £ . ιο 0 _εις Περα , οι κω τοικοι _Αλτ _^ _γυιας εις _Εργεςτες _, οι κατοικοι Κ ααο ΔειΛτ . ρας και Ψη μολω _^ ου εις Ανω _ΔιιΛιραν , οι κω _τοικοι _Μαλουντοτς , ' ΛρεδιοΟ , Καλου Χωριου 'Ορη _^ ης και Αγιοι » Ιωαν ου Κληρου εις την Κληρου , οι κω ¦ κ _^ κοι Αγροκηπιας εις _Μιτοτφον _, οι κατοικοι Λαζα · ι « ς και _Φικωρδου εις ΒοΟρρι , οι κατοικοι Και _, ι / _ηι Φαρ μοχ _^ εις _Φσριιαχαν οι _κατοικοι _Παλειιχορ _, ' _οο _'Ορεινιις 'Λσκδ και _'Λιιλικιου _εις Παλαιχορι _, οι κατοι κοι Λε _^ _βαοιαιν και 'ΛληΟαοΟ εις _ΠιΑυστνττον οι κατοικοι _Εαρωντι _εις _ΛιτγουδειΛ . οι τοΟ _Ξυλιατου εις _'Λγιαν _^ ρ _ι νχν _Ξυλιατου , οι της Κατω Μο _· ης ε ( ς ΟροΟνοαν , οι της Α 0 > . _ωιΓς εις 'Λκακι , οι της Δενει « ς και _Μαμιιαρι ιις _Κοκκιιοτριμι Οιαν _, οι των 'Λγ , ΤριιιΟ , _ιις εις _Παλαιομειοχον , οι της Κατω Λακα _ταμιος _ιις Λ _ ω Λ ( οιεαα ( ιιιιν , οι της 'Αγ . _Νντρι ης και Λ >' , 11 « σι λειου εις _Σχυλλουρον , οι _τ _») ς Κυ ΡιΙς _κπι _Μασχτρι εις ιι > _, λιαν , οι του 'Λργοκ / ου _ε _ 1 ς _Κατωκατιαν _, οι τοΟ Ποτα | ιΙου και Κατω Κουτραφα _εις · ΑοΒτρο ) ιε /) _ιττιν , οι τοΟ _Βιικηταριου κοι Αγιου Βεωργιου _εις _Γαζαχιαν _, οι _της 'Αγ . ΕΙρηνης _πις _Κα-ι _ α 4 ι _ετν , οι των Κουροαλι , ιι ς Στιηλια _, οι τοΟ Σ ι ν _, _Ι _Ορε » κ κοι Καλλιανων _ιις Βαλαιαν , οι της _ΤιμοριΟς και Κορακου _εις Ευρυχου , οι της Λι ιοΟς ι ΚπτιΛαιων κα / 'Αγ , Ετιιιια « Ιηυ _ιις ιΗΛοουν , οι τοΟ 'Αγ , Μι _κολαηυ , 'Αγ , Βεωργιου και _Χκουρι _ονιιοοης _ειι Κ < _τλον _Χωριον _Λιυκος , οι της _'Ειλη , ις _εις Πετραν οι τοΟ _ιυριηναχωριηι και ΧρυοηλΙου _εις Μ 6 ρΙΛ _, οι του Νικηττχ _ιις Πρα οι ( | αν Μορι | κιυ , οι της _Λιυκοι 'Λ _( _ιπεΛινΛΤ και _ΠιριιΠιρωΝηριου _εις Καρηβοσιαοι _, οι της _'ΒοκχκΙοραι _εις Κιηνιον , οι τοΟ _^^ _οι _1 _Τ _^ _ι _1 _. _ _1 _η και Οικου εις _Κολππαναγιω / ιην , οι τοΟ ΛιοτροΟ και ΗαρΙΟΙπς ιις Β « ληνην , οι τοΟ Λνυ Πυργ _™» _, Ξ _1 ιρ <·>< ιο 0 οιι , 'Λμ / _τυιων κει ! _ΗροΙοιιιν ( _ις Κατω _ΠιιΒτ , Ον , οι ιοΟ _Χαλ ( ρι εις _Πηγιιι _^ 0 , οι της Μονοουρπι και 'Αγ . _ΟιοΛωροιι εις Μοο >) , Ιλι , ο | τοΟ _Κοκ _κιντ ι . Ις _ΠπτχιιοΛιιιον , _ΙΙΙικγρχ / ο _Λιιιιηιυ : 01 των Α νο _ΜολεμιΙΙ ιυν εις _Καιοι _ΙΙαλιμΙλιπ οι _ττΛ _Τιιις _· λ | _Κιοιι _ιεν-ρκεζοι _ιις Ζι < κΛκι , οι της _Αλαικης _( Ις Υψοκιν οι τοΟ _'ΑυΜιατου > 1 ς Τρηθ _( Λνι , οι της _ΛιεριΛιας και ιιηΛΙ » . τι-Χ'ς « Ις _Αρεικιτιταν , οι της _ΑκοτηκΑ _ιις 'ι ιπιτγω ιια-ν οι ' , ιιΟ Πρι / οπιοΟ , Κλωκιριου , _Γικλας κα _' . Σανιοας εις _ΚελλαΚι , οι της Γασης εις _Ασγαταν . οι της _^ _ιοιης _« Ις Μοι < ι _γροολι , οι του 'ΑρμενοχωρΙου εις Αγ . Τυχωτα _^ οι της _Ακρουνιας 4 _^> ινικαριων και _Μουταγιοτκας _, εις Βερμασογιιαν , οι της Ποτα _^ _ιιτισοης εις _ΔΟμες , οι τοΟ Κατω Μυλου ει ς 'Αγ . Ιωανιηην , οι τοΟ Λοοια ρ _3 κα , · ΑιΟροχος εις Καλον Χω οιον , οι τοι ) Αγ . _Κωιστσντικ » εις Αγ . ΠαΟλον , οι της _Βερωοας και ΜαΟηκολωνης εις _^ Α _^ οΟν , οι του _Σ-ιτπαλιου εις Πσ _^ _ιοΟαν , οι της Παλωδιας _εις 'Αγ , ΦΟλαν , οι της Κορφης ει Λι | _ιιτιτιν , οι τοΟ _Καττη λιοο εις Αγ . _Μειηιοιν _, οι τοΟ Δοροο νιι 'Αγ , Βεωργιου _εις _Μοιαγρι οι τοΟ Αγ . _Δημιγιριου ε . 1 ς Παλα ( ομυλον , οι _τιν Κουνα ι ( ς Περα _Πε οι , οι της Σωτηρας εις _'Ε-ττιοχοπην οι τιΒιν Κατω _Κυβι & ων εις Ανω Κυ _ιι & _ες _, οι της Κ ιοοοΟοηι εις Αγ . Αμ β ροσιου , οι τοΟ _Πρακττιιοιι Αυ 6 ημου εις Ποτχναν , οι της Μαλιας και _Βερο _ιασης ε : ις Αροος , οι της Αλεκτορος και της Αυ & ημου _εις Πισοουρι ., _'ΕτΛρχιο : 'Αμμοχωοτου : ΟΙ της Εγκωμης εις _Αιιμοχοοτο _^ , οι της _^ _ιΛαναρκας εις ΒιαλοΟοχχν , ο ! του _Κοιλανεμου εις 'Αγ , 'Λ _* ρον * ον , οι της _Νετχτς κ « _ι ΛιΟραγκω ( ιης _ιις _ΓαΟυλοκοιν , οι του ΠοΜιλΙου _ιι Λκ > _% < Ιτριεχχ >· _Λ οι της _ΓουκολΙιχκ _υαι Ταυρου _ε _ις Αγ . Οεαδωρον , οι των _Βαοτρι & ν _« Ις ΠατρΙκι , οι της _^ _Vxκραου _^ _ο _^ _, εις Αχ αν # οι των Κουκλιων _ιις ΚαλοψΙ & αν , οι _ιης / _Λουοουλιτος και Στρογγυλου εις _Γατυλην , οι _της 'Α _^ _αΙιιας ιις Λο ο , _οιν , οι της _Οιτοωικις ε . 1 ς ΜαρπΟ . _1 Λ _Συνι _χιιι χ εΙ { την Λ ' σελιδα ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ δ · ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΝΚΟΝ ΧΩΡΙΟΝ , 0 . — Τι _'| ιτι ιΙ . _) ι : ) . 0 () 1 ' ( ιαν _Κυρια _^ ην ι . _τ επχε ι | 0 ι | τυ χω ριον μα η δ , Ουρα νιιι Κοκχινου , η ο _^ ιιιι ε _ωμιλ η _πεν _εΙ ς _ευμειαν _πυγχιντροιπ _ιν _νε « _νιδιι ιν πι _ς τ ( ι οιχημιι τη ι 0 · ΧΙΙΝ , ΙΙ δ . ΚοχχΙ _να ν _ιενεφιμΟη ιΙ ς την _ιριλοδοξιαν των μαθητων του _Σοιτ _ηρος χαι _χυοιιος Των διιο ιιδι » λ _<| θιν Ι « ι _χιι ) Ι ! ιιυ και Ι < ι _ιιλυο · , οι _ΛλοΙ ιιι πιιοπι _'ηιι _- Οιιιιν να ιξαιτφιιλιπωβ * _ποοιτο _χαΟιδ _οια ιν _τη Βκ » οι > . γ ( ι | . των ουρανων ι . νιι Λ Κυο » _ος ηρυ Λ ) . ( γοιι ε (·/ εν Ληοχαλυψε _» (! τι _εις τιΙ _'Ιι ' Οοπολι _'ιια , ιι ' ΛΟιι _επηο _ειιττ η ( Ιι ' ι _σιη'ι _'λημιιιινπ η _, ΟιΙ ( ΑααιιγΙ _ζιτ η χαι Οα _(« _Βιπτατιι τυν Λτι _μιοτιχ _υν _ητ αυοιχυν Οαν _ατηνΙ ,,, Μα Λ Κυ _οιης _Ι'διοπιν ιΙ ς ιιΛ _τοι ις την _ΛομΛζιχκταν απει . _νι ι )· πιν : Οοιι ς _Οελει νι _γιντ ) πρω το ς χαι να _αποχτησ ιι Λζιοιμα _ιτ _ρεΛι ! ηοοιιγαυ _μκνως _ιΙ γινιι ιι 11 ) 0 _^ 115 ιιαντ _ιον , 'Λ _* _ολοιΙΟιι ) 5 Λ _νελιιπιιν ιν _πλατει τα _χαχα // κι χΛλουΟα τη ς φιλ _οΛηβιι ις χαι Λο _χημιινιας χαι _ΛνΕιρευΟι _) εΙς την _σημερινην _πιιλ » τιχην χατιΙπ ιππ _ιν ιν _ΚτΙλ _οιιι , _οτηλπεΛ ' _κτιιΒιιι την φι _λοδοξιαν χιιι Λοχη μιινια _ν των Λιποπ _ιιπτων Μην τος τηΟ Κιυιοι _ιι _κοιι λαου , ιιΙ _ΛποΒοι _« _ΙδηνοΛν τον Κιι _ηρκιχΛν λπΛν _ιις _βιιιιπμΛν και την _χιιτ αητ _οοφην κ < ιΙ _ποοειηιι · Οπυν _^ _Ι ε « μηΛιιν / ηοιιν β _< ια διΛ τυπων Αγωνων , _Οιντι _ιδν _ΧαΙ « Ι · ι _ιατ ων _ι _· χι ! ο ο (< ιΟηααν . ΔΙΩΡΙΣΟΗ ΣΑΝ ΓΟΙΙΟΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΕΚΛΟΒΠΝ Κατ ' ι . _ιιοηιιον _Λναχοινιοαιν , οι _ΛκυλουΟοι _Λιι _ο _ριηΟ _ηικιν _ιιι ( Ιοι ) Ο ηΙ _Ρφοοοι εκλογω ν , 1 < _χ % ( πει . α τιιι _ποοεδριχιις _ιχλογιΙ ς ' , — Χρ _» ιτνΑΛο »> λος Γενιαμιν _Λι ' _Ιιλε : { τιις ΜιπαοχΙπ _ς , Νι _χολιιο _ς _Ριι « ιογ ( ηυ _ΛανΙτη _ς _, διιι την Μιηη ο _^ _ιιν _Λειιχωοι _ιι ς , ΙΙΛ ν _χος Ληιιτ ιτ _ςΙου , διΛ την ΙΟπ _ιιο χιπν _Λεμιττου , Λιιι ιητ οΛχη _ _Πιιν τ _ελΙΛ _ης , διΛ την Ι _ιπαοχιπν 'Αμ μηχιιιπτοιι _, ΡιΙιΙ _ρν < ος Ναθαναηλ διιΙ την ΙΙπ _αιτχιπν Λιι _ςιναχιι , _Ζη-νιον Χο < ιττ _οο ( ι Ιλοιι ΠουΜνι · Λης _, ΛιΛ την _'ΚπποχΙην _ΙΙΛ _φικι χπι ΙΑΛοκτος Κππμ / ρης βιΛ τ _(| ν Ι _υπαοχιαν Κνοην » 1 «< . ΕΞ ΠΡΟΣΠΠΑ ΕΤΡΑΥΜΛΤΙΣΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΡΛΑΙΠΠΟΥ Κατα ψεηινιις _ηληθθφ _> οοΙιι { εξ 'Λ ραδι _ιττιιιι _ι την 8 ην _Μικτερι νην ιοριιν της _χΟιζ _χπ ! ει'Ο _ιι μετα την ι ν χι · Ι _ηροεχλογο < ην Λ μιλιαν του Ληιιαρχηι / _Λιιρνα · _χοζ χ . Χ , _ΧριοτοοουλΙπ _η ηχινιι τι _χοι οπαδοι _τι ς _'Λχκλιχιι ς η γεαια ς _« _ρη _ιιιηπαν ε | ς _προχλητι χας _ινανχι των _ιΟνιχοιρρονοιν ι νι'ο _γριη ς μι _οπονιλεομα . _ Λ επι ) . 0 ) 1 τελικως συγκρου _εις χοτα την διιΙ _ρχειαν της _ΛποΙα ς ι · _τραυμιιτιοΟι ιΛαν ιλιι Φ 0 ι > ι 5 _ιιοιι _οωπα . ΙΟ χληΙιη η < ιβτιι Ομι η ναι η τα ξι ς _αΛοχατεει _κΙΟι _) , Φημηι Ιιτι η 'Λ _ραΛιΛΠου _ιιιΟ η τι _ιις _ιιπΛ _χατ ' ηιχον ΛΒ _(/ ορ / ο | ιην _διι ψΒικιΟ _ηοιιν ΛομηΜιΛι , ΜΙΙΜΟΛΟΦΟΤ , Λ ( _'Αντιι _ιιοχ _ριτοΟ μας ) . — 'Ο Αμηχιιι _οιυι μα ς χ , Πασχαλης _ΚοηοιανοΟ ( ι Λιπτι ) ΛπΛψκ _ιηιΟιιιιν Λιι ε λιθο υολιπμ ων { _'ιτ / ι τοιιμηηιΙ _χον τΛς Λημ _, ΙινιιιΛΡιος , καθ ιιν χρΛ · νην _ιτοιχο χ _ηλλει . Φιιλλ ηΛιη το ( Ι ΒΒ _ατρ _ιΛιτι χηΠ Μγ τλιλοι . Η γλΙ _Λεπις _ιγ _/ _νετη _τιεςι την 10 μ , ιι ,, _ηιιτος ΛΙ ετοατι | ιατ / αΟι ) σοιπ _· _ριιις _ιις την χηραλην χηι » ν _ιριοΟ η _ιιιμιιπα _ιιιν _ρι ς τ 6 _νοιτοχο μειον Λευχι « α (« ς _, Κκοι _» το ( Ι ηιι οεοχεΟηππν πι ηοοιται _βοειΟκιαι , ΑΦΙΚΕΤΟ ΨΕΣ 0 _«· ΠΑΠΑΦηΤΗΣ Την _( ιπη ιριι _ν τ _( 1 _ς _χΟι ς Λχρι _χιτι ) _ΛποοηοοιχΛ ( ΜΙ 'Α _Οιτνβν Λ χ , Φωτ ης ΠαΛοφ _ιΙιττ )« . ΒΙ _τυτνκη 'ητα α _/ _αιτοιν η * _^_ _ρν _^ _ΣΟΥΤΒΕΡΧΙΕΑΜ ΛφιιΧ / 1 ξ _(^^ _ν Τ _6 _ανωικρον _& _γριι 4 _ριον * δ _^ ΙιΙ' _·« β _** ' _ΛοΑγβται βις την _^ _* _^* _^ _Κυηρον Α ζΙΡ _ζΑ $ Με Αι γ α _Αοπδ Τον _ΣΒπτιμΒιιιιον του _ποοοε . · χοι ' : Ρτους Οα _υργαναιΟσυν ει _'ΛΟηνιις _οκιλρξπ δια του _δι-Βι'ιΗ'νκΙ των αρχαιολογικων ιχολων Ελλαδος και των χωοιιν της _'Λνιιτολιχης Μεσογειου . Κατα τα _διαλεξει _οιτας ΟιΙ υ _| ιιληποι'ν τοεις Λροοοι . _τιχι τητε 6 ιεΟναΒ < _ζυρους επ ' ι του θεματος τ ης _χοονολογηηεως τω . ιι » 7 . ιιιατι | τι · _ιν διιι τη / . _οηοει _» του _ανθρακος ΙΙ . Λι _διαλυει ιιυτπι υρνανουνται υ . _το τη 'ΚΙ _ληνιχη 'Κ . _ιιτοο . _της Ατομικη Ιιν _εργειας _< εν _οιινεργαοι ( ι μετα της () ι'νειτ _/ ο _ζιιι _τ η > _ΛιεΟνου : Οφγκνιαμου 'Λτιηιικης _'Κνες _γει > _ς _. . '¦ · . ΙΟ Βιλλι _)» 1 δια το _ιιεταποουΒχι ? τιι 1 ' . ΙΠι _, _ιοοβλιπεται η _Αρ νι » νιι ι . _ι : ς γι Αθηνας _διεΟνοι _οι-ιι . _τοιιΙΗ _·» ει . το οποιον θα χλη 0 _·> ο ν να _ιι-Β-ττιοχουν ιιλοι οι αο- κι · _ο ) . ι > νοι . οι οποιοι ι . · τιΟυ } ιουν ι _« . _οιιητ ηοουν την .: νε . αν _τεχνι-•/ . ην _χοΙινολογ ιιΠΜιι _ιΙοχηιοτητι »» ν . Μι · _τιι ' _£ ι · των _ποΜθ ) , _* _τιν . οτη _τ <« ιν . τοι · Οιι χληΟιι υν να _μετι ' ιον . οπ' ε ! ς τι , ιν λογιο σι _ιμποι _» » ν των ' _Λιιηηον χαι υι : ι να ιι : · Λα £ ονν τ , _ ν _τεχνιχην χηανολογη _οειο των _Ληγαιοτητοιν _ονγχατα _Λεγεται > : «! ιΙ δοκκορ Λιμπν , _τειωηγ _μιλος της _ΑμιΟχκανικης 'Κ . _τιτρο _, τΒ _) : _ΛτομικΒι Ενεργειας χαι _νιτν καθηγητη του _Πιιγκτιστημιου τη _Κηλιετοονια . • _Α- Ιιις _κοιτιν . ι ' ιν σημειωμα τη ( ιια τα _ιτιτευςεις ιου Ελληνικου _χινηματογοαψου η εφημεοις « _Ματτανα > του Μοντεβιδεο , εξαιρει _ιδλιος _ιθιαιτεοως τας _ιπιτυχιας του _Κνηριου σκηνοθετου χ . Μιχαλη Κακογιαννη , του δποιου τΗν _ταιν / αν _ την ησχολη θη η διεθνη κριτικη . Η ταινια « : 1 ο ν _, _οριτοι μ » - _τιι | ιαν > ε > ιι>—ο _ν-ιχιιει— μα , _τιιριιυοκΙΙΖιι Βν . _« ινηιιατοΥοαιΒΟι . _{ _ιεαλιοτικον _, < 1 _χολουΟουηα την γραμμην το _καλι'τεΟου _ρεαλαττικοΒι _'Βτηλιχο ' ν . _ινηιιατονρι ' κΒου , ο οποιο διει μηνειει το _δρεΙμπ ( Ινδ οων κα ' ι Υι'ναικην τη ιποχης μα μιαι _ρι το _μεγαλοπρρπε _ τοπιον τηι _Ιουλικη Υδοας :. _• Δυο Αμερικανοι _ε' , _τιοτημο-Λ · ε οι υ . τηιοι - / . ατα το παρελθον 2 α 06 ατοκυρι « χον ( ΙνηλΟον _μι « _εοοοτατον εις νφης Ιο . ΟΠΟ με _-τοοιν οια να _Λιε-νεογηαουν _παοε Β <| Β > η . ιΒ « ι'ηι τοι _πλανητου 'Λ · η ροδιτη , _εδηλιοοαν _Γτι . ιεριι ουτη υπαρχουν υδρατμοι , _Ανο _ηεοοιν τας 6 _ιαπιεττωσεις _τωτ δυο _αυτδν _ιυιστημιινι , ιν , δ διει Ουντη _αβτοο < ρι · _σιχ > ι του ΒΤο νε . _τιοτνιιιιου « Τζων Χιι . _τκινς _» τηι _Γειλτιμορης , ΒτιιΟΕτηρηαεν υτ οι ιιδοαταοι _ει'ναι διΛ _· πτι ν νι αποτελουν _Ενιειξιν 6 _παοξεοι κι ποια _ιοιη _ιπι του _πλανητοι 01 ι · . _ι ( _θτημο _% · ες : _? λα 6 ον επιπη _φο _> τογραφι ' ας τη _'Λ'ιροδιτο | ιε την _Οοηβειαν ενο μεγαλοι _τιν-εον . οπιου . . _• « Αποριες » ειναι ο τιτλο του ακολουθου ποιηματος του κ . Βιιιννακοπουλοιι : Τ ! Οω γ | _ντ | _ιτΙ _τΟ . ους μι τον Σα ( Μ της _ΠειαΙας : _'ιι ι . α . 'Λυργια υςη Οα ' χτ _» τυχη ( . ¦ πιο υπο _^ _ρτη ι | την τυχη της Σοραγιας η της ( τεως ΦαουζΙας και ατα γ _^/> ια : της θα τπιρη το _( _τταττοοτσια της κι ' αυτη : Κ ι ' αν η τυχη της _ιεν εΙι « ι μ ( των αλλων _-παρομοιια κι' εΟτυχηοτ ] ο αυτοκρατωρ και ( διαδοχο _ α _ιδη τστε Οα _φοναζτι ο κοσμος με με-( γαλη ευθυμια ι —Μια τοΟ _Σατχη , 6 ο 4 τοΟ _£ αχη ( .., τρεΤς κι' αρσενικο _τιαυ & Ι , ΛΙΒΟΛΟΒΟ _Ι _ι Μ Ι _ΑΜΑΙΟΧΩΣΤΟΣ , 5 ( Το & _ανταποκοιτοΟ μας ) . —Περι το · μεσονι · _κχιον τη προχθες , _εξερραγη πυρχαια εις _αυτοκινητον _Βυριοκομ _^ ενον _εΛιος γκαραζ και . _« _Ιντικογ εις _τιν _σνντολ . ιτην κ . Κλεοιουλον Φυλακτου . Το αυτο κιντιτον > το οποιον ητο _ησφαλιομενον , υπεστη ζημιας 70 λιρων · Αμμοχω _στο ς , 5 ( Τοο ανταποκριτου _( εος ) . — Ο τραυματισθεις συνεπεια ανατροπης του αυτοκινητου του , _σιηιπολιτης μα δικηγορος κ . Μικης Ξενοςωντος Ιωαννου , _ευρισκε ται _ι σετι εις το _νοοοκομειον της , _τολεω μας . Η καταστα οις το « παρουσιασε ελα ( _ρ · ρα-ν _( Ι _ελτιακτιν _Αναι _^ _οοικως με το εν λογιο _ουστυχπμα _πληροφορουμεθα ι « θετικης πηγης , ιιτι προσωπον τ < , το » Λθιον _διηοχετο την στι · γ μην _εΧΒιτ · _ητ' εκ του τοπου τοι δυστυχηιιιοπο _, _ιπιβαινον του αη _τοχιτητο » του μετ' δλλιον προ πιι > πων _ηρηιΟη να μεταφερη τον _τοαυματισΟεΝ-τις ε _' ις 'Λμμο _χοιστον _, ισχυοισΟεν υτι δεν ειχε Οεσιν . ΜΕΣΑ ΒΕΙΤΟΝΙΑ , Β » ( _Ανταποχριτου ( υας ) . — Τι [· παρ . _Παρασκευην _ωμιλησεν ενωπιον _συγκε · τρωσεω ς μελων και _προσκεκλημενοιν του Εθνικολαικοι _ιυλλογου , ο _Αρχιμανδριτης κ . Νικολαο _Σιδερα ς . Τουτον _προσειτωνησεν ο ¦ / .. Αι > _γερινυς Παπαρες . ΑΙ ΠΑΛΛΑ ΒΚΑ Ι ΣΥΒΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙ ΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΛΦΟΣ _, 5 < Του _ανπχτιΟιι · Ρ _1-τ 0 _^ _^ _ας ) — . « Ο Κ _^ _-φηγιγτικως ΣυλΛογος τοΟ Ελ _^ , _ηνικοω Κολλεγιοα Π &? ου _αιειιτει _)^ τ _^ Λ _^ γ α _^ γ _^ χ _^ ρ 6 ς * _Μ Εθναρχην Μακ _, _^ ριον , δια ι < η * _6 _πο | ου _διτλον & _τι _-ρ _^ _οσεται _τκφυι _τω π >· _χκ ρυν Του . ΚνΡΗΜΕιΑ . 5 { ΤοΟ _απαποκρ _^ τοΟ μας ) . — Ε ( . ς _τταλλοακον _^ _ημοψη χανΟης !~ € ι ·> ρ _γιαωης _, και Ανδρεας Μαραγκος ΕΙς Λγιον _Βιωρτγιον ω _) ι [ ληοσν ω _οαΟτιΛ οι κ _, _-κ _, Α _ι _> ρεας Γλωχος και Βεωργιος _ΕυστροπΙου , _ΕΕ-ς & λι 3 ς ιας ως 6 _λιο _υΧιγκεντρωσεις _υτιηρζε ¦ καθολικη η _-πτροσελευσις _'ι _, ων κσ _^ οι καιν Χαρακτηρστικον της _καθολιχης προσελευσεως _^ _τσ _υ-χι υπαντχχ το _καφενεια _ΕκλικοαΛ _» και μετιε _^ _τΙβη οαν αι _συγκεντρωσεις ε 1 ς _παλλαΙκω < χι _? _Λιω ) 7 τηΡια ι _^ Ρ _ι _0 _^ 'Ε _^ _υριχου Μ 0 * :. ΛΥΜΠΙΛ 5 ( _'Λντοποκριτου μας ) . Η κοιντης μας _εττεςυλαξ _, _Ε ηρο _^ ς 1 _Οουσιωδεσχατη'ν υπο & οχην _ει τοΟς ομιλητας τοΟ _Πατριωτικου _Λ ετω που κ , κ . Πι . τρον Στυλιανου _'Λνσττλη ροτην Βενικων _Βραμματα της Σ . ΕΚ και Μικον _Μι . χσηλιοην , Την _ιφιζιν των ομιλητων εις το _χωρ ιον _υπε _διχ & ηοαν ενθουσιωδη _χειροκ-ροτ , _νσ . τα του _πληθους κα _ 6 μι ? . ος εκ _οαλ _πινχιων . * _Εν _αΡλυ _^•« λπ _υΙ ° Χ ° _ρωοΕσς το ποΒΛι _/^ ρονιο ' τοΟ _Λ _οχαρι _υτατου , ω ' . ολο 00 ως _δε . ο [ 6 _ιιιληταΙ , _ν / ι-τινζΑν δι _ενθουσιωδων ωμιλι ων διακοατο _* ι ( . νοι απδ _ζητωκραυ νας την Οιισιν · του Πατριωτικου Με _τωπΒΛ' , _ιχτο _^ _νρααιμΙοπΛηι , ς _δλους τους λογους , ηθικους _> , _αι οΟοια _οτικους -που _ιηιδαλλουν την < Ι , να Ε _^ ιι _, ιν τοΟ ΗιΛ _· αρχου ως πρωτου _Πι-Λιυρου τη < _ς Κυ _^ τριοχΒ ις _Δημοκρο τιας . ΖΒ . ιηρα _χειροκροιημοπα επε ατει _}*^ την ο _^ ιλ _/ αν τοΟ κ , Πετρου _Στυλιανε ι _^ _ταν ε _^ _ερατωστ . την ο μιλιαν του ως _{ κ 6 _ου 0 _ιχ _ : « Τον _Οεμελιον _λιΟον ·/ _' _« _ιην _^ _νοικοδυμη οη της Κι , αρι . οχης _Δημοκροττισς ( _λ _' ι τον θεοι ] ο Προεδρος της ο _ωζιο < _τι _μονιΖ _/ _ιης , ο α > Λς οαοχαλος και Καθοδηγητης ιΦ λαου ( ο ΕΟναρχηΒ _, _Μακαριος , Υτιο την _ς . _οτπσμενιιν Ι > _' _€ οιον του αν δαι > ιοουμε _ατιο _^« οιοιι κα να _κτιααυμιι _μι > οργθυς ρυ _ΕΚιους την _τκχτριδα μας , Δικη μας _ιτατριοα Οαναι διχως _^ _-ους _, _ ( Ι . ς _^ . ν τες . Αψεντικω θ _^ _ισκττε ' _εμεις ο κυριαρχος λαος * . ΛΡΛΛιΠΠΟΥ _, 5 ( _Αντα _^ _ιοκριτου μας ) . — Κατα τας εκλογας Οα _Οπαρχ _« υν δυο εκλογικο : κεντρα εις τυ χωριον μας ΟΙ Εχοντες δικαιω μα ι _| π _ Φου εΕς το χωρΕον μας £ νι _^^ ονται εις _1614 , ΕΙς Λρα _61-χττου ι _? ω ψη _^ ιοουν κ < χΙ οι 66 ψη _φοοοροι Α _^ δελ _^ _ρου . ΜΟΡι > ΟΥ , 5 < ΤοΟ _^ _νταποχριτου μας ) , — Υιιο τοΟ Δημαρχου Μορ ςου κ . Μ ικολοποολου % ωχεσταλη ττρος _ι 6 ν _'Εθν _& ρχην Μακαριον η _^ _ς κλουθος _Ιτιιοτολγ _) _, _« _Μοοισριωτατε , _ΕΕς _ευρειοςν ουοχει _|> ιν αντι _προσω-πευτιχων _κα αλλων _τταραΒ > _' 6 ν των της χομσπολεως Μ 6 _ροου _, ο __ τιι _φασιοθησαν ομοχ _^ ωνως τα ακολου θα : α ) Μα £ κς _? ρασωμεν προς την ι Υμετεραν _Μαχαριατητα την _βιδιον ημων _ευτνυτ _^ _οουΛ-ην ο / 6 οα α 6 κ _-ως δια την Πατριοα _εττετελεσαπε και επιτελειτε , ι ) _Βια _κατταδικαοωμεν ιας διασ ρ 3 στικας ιτρος την £ _υτητα του Κυττριαχου / ιαου _ειιτρ-, _τιιτς της ουτω καλουμενης _Δημοκρατια ης πα _ρατωζεως _κινΙ γ- ) Μα εργα **) ω < . ιεν απαντες με ζηλον , · π ( οτιν _( κ . < _τΙ _^«^ ο _σιωοιν , δια την δσον το _διΛΟττΛν πλε ον _-πΛινηγυρικην ιχλογην Υμων του _μ _6 _νο _«^ _οιξιου _υττο _τας σημεραας 6 υ σκαλους συνΟηκας ο [ αχοστρ 69 ου τοΟ εΟν . κοΟ ημων πηδαλιου , ως _-ηρωττου Προεδρου της _Κυπριακες _Δημοχρα _τ [ ας » . ΠΟΛ . 1 Σ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ , 5 ( Αντα τιοκραοΟ μας ) . — Την παρ . _Τεταρ την συνη ) _υι _? ον _ε _, Ις συοκεψιν οι _οτνω νισται Πο > εως Χρυσοχοος κα ! Προ δρομιου _, καθ _ην ενεκριθη και _^ τε στολη _-χρ (> _ς τον _^ _ΑρχιεττΙοκοττον Μα καριον τυ ακολουΟον _τηλεγρωφημα : « Αν _^ ν _. οταΙ Πολεως και ΠρΛρομΙ ου ευρισ _^ ο ( . ιεΟα -παρα τυ ττλευραν Σας και _αναννι _^ 'ζομεν Υμιις ως πρωτον προεδρον της _Κυπριακης Δη μοκ _ρατ _ιας . Δ ι « τους _βγονια ιας , Χ , Σο _>^ ω ) ιου καθηγητης _Βυμνασιου _Πολιως » , _ΚΑΛΟΨΙΔΛ _, 5 ( _Ανταποκριτου _μ _^ - _·^ _- * ΠΡ ° _^ 1 _^ 1 _· · τ _& _1 * _ες _® 1 την κοινοτητα μας και ωμΕλησε . ν υπιρ της εκλογης του Μακαρι _εοτατου . , _^ Πρωτε ** _Προε _& ρο _·^ , 6 εκ . Λυσης ' _-ιιγωνισαης κ . Βια >* _κος _ΠαΛαγΕδης Την _ομιλΕαν _πσρηιοολουΟηοχτν οχε δυν απαντες οι κατοικοι _οιτ . νες κα * . κο _^ _τεχειροχροτουν _δσακις υ ομιλητης _^ _νες » ερε τυ Ονομα < _£ < χκαρι < χ , * , * ΕπΙ _οιΛ-υλου 464 ψηοο < _ρορον 0 πολογιζεται οτι Οα ψηφισουν υπερ του Μ < χκ . _αριωταπου οι 350 _ττεριπου . ΠΡΟΣΦΟΡΑ / _ητουντα » _ηροσηοριιι δια την _προμηΟ _' ειαν 125 περιπου κι βοιτι _ιον των · ΙΓ _χιηιιον , η 2 Π 0 κι 6 _οιτ ιο ν τοιν 24 _χυτιοιν σιιιπε . 'ιι'χνιο μενου _οακχαροιιχειυ γαλακτος οια το _γρικρειον του Ελληνικοι Β _< _» ιιιΒι ( ιιιι ΒΙαω _νΙας , ΑΙ _προση'ο ςιαι 6 ιον να { νιο (> λη Οηυν ρις τ η _Βραιρειον του _Αρχιλογιοχου ου χι _( _ιραουτερον της 10 ης π . μ . της Ιιη Δι _^ _κεμιιριου _, 195 !) , ΙΙ _παρι'ωοπις τιιν ιμ _^ _ορευιια των πρεπει . « V γινιι ουχι Λραιι ' τερον της 15 ης _Λεκε ) ι 6 ριου , 195 Ρ . _Περιιιτιοο ) _πληροφοριαι . _πιιοιχοντιιι ει τους _ενδιαιρεοοιιι ' _- νους _χιιτΛχιν _αιτηοεοις . _τρΛ τ / ιν _Λνιοτερον Τραμμιι . τια τοΟ _Βριι · _ιρειου 'Γλληνικης ΒΒαιΛειας , διιιις Ζηνωνος Κιτιιως , Λο · ι Λευκωσια . ΠΡΟΣΦΟΡΑ ! _Ζητουντιιι προαφοραι οιιι την _Βιγορην 5 . _Τ 07 _φο'σ _χοι ν _οι-υδριον Πευκης _ε . _ιιοιΒΤχομινιον ιις _τιι οιι ση _ΚαοτηλτΒιχ _κιιι _Μελοιεντιι της _ΟρΟΟ ιιρας του Πενταια · ν . τυλου , Λ-Τιτιπ 6 ιον νΑ _ιιποολη-Πουν _εις τιι _ιι _^ _ιΚουλιον _ΙΙροπιοοριΒιν 'Λ ονι , ταμειον _, _Λε _μνωπι / ι , οι ' 7 ι _Λοαενιιτρρην της ιοπ . μ . του _ιιιΒιΛΛτο _») 12 . 12 , 59 , Ο Λλιχιις ιΙ _ξυλειικν αγχος των _ΛινΛοων , ι ' _ινιρ' / εται . εις ΙΠ . 52 Η χυιιιχους _πιΙΛιις , _ιι » 1 οτςιογγιιλοιι ηω τιιν _ιρλοιον . 1 [ _Βριατιροι _λεπτομ _^ _ρπιιι Μ · νανπιι νΒι _λινρΟοΛν _Λπλ _τ'ι Πε · _ριιρερπαχ / ιν Λιιοι _χΛν _ΒοιΤΙ'Ιον _Χιιλευχιι ! η ΛπΛ _τΛ _λειπινλ _'Βμη μιι _Ληαυχ _ιιη , Τ _)) λ , 4000 ) 320 » . _ω _τωΕ ΓΩΙ βωιιΚι _^^ ΖΙΙΤΕΙΤΑΙ ΜΑΙΑ ΖΙΒΠ 2 Ι'ΒΛΤ ιιοε , ηοντοΠ · ιο ΜιιΙ « μι : γνι ! ι « _εις 'Λγ γλικης , _ΜιπΟλ Λνιι ) , ιΙγιιις 3 πειρας , με _ιλΑχιοτον μι · _πΟιΙν 117 , 500 μιλς _μηνιιιι _' Ι ιο { . _ΑιιιμειΙν τ (> ι »(>? ι , αιΙψ , ( ττηλτ ' ι και _πλυνπκΛ . Ι _Ατηπεις _γριι ητιιι _ιιιον νιι ι ' _ιΒη'ι > 0 _υνιι > ντ ( ιι _Λναιριρου : _πιιι μιιΙ _Μο προσωπα Λιιι : ηιιπτεΙππς προς την Λι η » . _Οιητςικιν του . Νοε » ηχ < ι | _ιεΙοιι της Κ . _Μ . Κ , ι · 1 ς Ι _Ιενιη · 5 γν < αν ' _^^ _υΧΑ _^ _ΑααχιχαΣ / _Γχαχβιι ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΩΝ ΕΙΣ _ΒΕΡΙ [ _Θι δμ _, ιλησουν οι κ . κ . Πολ _» Βιωρκατζηςκαι - Π . Στ υλιανου . - Η προεκλογικη κινησις ει ς τη ν _περιοχην Κυθ ραιας . _Τεσοαρακοιπο : και πλεον _ταττικο εκπροσωποι τοΟ ΕΔΛιΛ _τομεως Κι Οραισς _, συνη _^ _ιβον την _Τεταρτη εις το οικημα των πατριωτιχω σωματειων _Τυμδοο εις την δεκοπη ' περις * ρειαχην _συνδιασκεψιν _, καθ Ι _^ ν _εληςν ) ησαν 6 « _ιος > _ωνως αι α _* ολο < . 0 οι _αποβασεις . 1 ) Απε _£ αο £ σ _9 Β ) 6 πως _οημεροι _Κεψιακην και μετα την ι . τιιμ _τ μ 6 συ ον λατουργιαν εις την ε . _> _υο Β _οΕολ 1 Βεριου , τε > _χοΟουν τα _ΛποκιΛι _πτηρια του _ωΛΕΥερΟεντος μλημειοι . των ι . κ Βεριου πεσοντων ηρωων Ι _, ωνυ _Ηικολωοει και Κν _^ _ιακου Κολι κωοη , Πις την « λεττΙν των _οηιοκο _ι . _υττττηριων προσεκληΟη Γπος _τταρο ατη και η Α . Μ , Λ ' / , ρ _/ _ιε-τΙακοποι και ΕΟν _^ τ- 'ης Κυπρου κ . Μακαρι ος Το προ _/ _,-ΟΛ-ιμιζ της τελετης πι ριλα _^ _ιιτΟΛ-ει _καταΟοσιν _οτε » ι _ . ων _πων _οχυ-ματειων τοι τομεως , ια μελη των οποιον ω παραστουν εν οωματι μετα τω σημαιων _καΕ λαΛαρων των , 6 μιΑ £ α 6 πΛ του 'Υπουργου * _Εργιτοιας κ , _Πολυκωζρπου _Βιορχατζη , _τοΟ 'Α _^ - π > . . Βεν . Βρα _^ _ι ( ια _^/ . ως της ΣΕΚ κ , Πετρου _Ετυλιοςνου κα [ χαιρετι _σμους υπ 6 των κ . κ , _Ανδρεη Φωτι αδη , ε . κ Π _< ιλατικιΟρου , _ΤΙοοΟγιωτη Ζε ρ _4 οιΛ , εκ Νεου Χωρ ( 'ου , ΚυΟραΙ ας ( Βεωργιου 5 _αΛ 6 ιδη _, εκ Τρα : / _·^ νΙου _, ΛουκΒι Το _^ ια _, ( κ _υωνης ι * ε ι . ιρν _(« . ι Κυριακου , ιζ Εε , ω _Μετι _χιοο , Α _Λρεα Μπ 6 _τσαρι ) ( εκ Πι . ροιου , _Χρισισυ _ΧριστοδοαλΙδη , ε _*< ΤΟ ( ι 4 ου και Χριστου ΛογνΙ _«> υ . ε >» Κ υΟραΙας , 2 ) _'Λπεςαο _/ _ιΛη _υτιως αχ · γι ( _β _{] Λ-να : μνη < πικη στηλη εις την _ττλοπΒι αν ΜακσρΙου τοΟ Π ' εν _ΚυΟραΙσ _, εις μνημην τοΟ Οολο «[ ΛνηΟ / νΒος _κο τα την _οιαικε ια / της κ ρατηοχως του _αειμνηπτο · _υ _Σπυρτχ ) _Χατζηγκ ] κου ] ιη , εκ _ΚιυριιΙας . Ολοι αι σ / ι _τικαι εΙ _» ιορα £ Οα _προερχονται εκ _κατοιχων τοΟ _ιομ / ως _, 3 ) _ΕΙς _ιους _τρτ . ις πρι _!> _τους νικι _] _τος 61 * _£ καστο _ ' _ττροιαν τι ) ς Υ £ ωΒ _0 ' ' ' ' ι κης _εκΟε-σεως του τομεως απενυμι 1 _^ Οησαν Οπο της κριτικης _ε-πιτροπηι ι του τομεως _ειοικα η _% Οαινηοτικ < / , δι _- _τλωμοτα _, ' Α ) Ακολουθως _ουνεζηττΙΟτι ε _εκτωσει το θεμα : Ο ργανωσις προ ' _ε . κ > . ογι . κοΟ αγωνος . _/· ι-τα τας σχε _τικας εισηγησεις κοπεστρωΟη ) _χ · _πτομερις οργανωτικον προγρ _^ μ _| ια , Ι την _εκτε ) 4 : σιν του _υποιου ι _^ α . ανα ι _>^ α ? _1 ουν αι _τοπικαι ικλο _/ _ικαι ε , πι 1 _τροπα Ι του ποπρι ωτ ικου _^ _ε τυπου 1 ν _^ τα των εκ > _υογυιων συνεργειων _. Δι ε , _κσοπον -ηιημο : του ταμεως εε > 1 _>^ . _γηοχΒ ? σιΛιιει _^ _ιο _^ οιτινες _θλ ου ' _-ερΒ > 'α _^ ωντα ' . _σιει-ωτερον μετα της : ' Επαρχιακης ' Εκ _^ . ογικΒ _^ ς _ Ε _, _πιτροπης Λευκω _^/ ας του _( _Ιατριοτικου _Λιε-ιωπιΧ _» . Ομιλων _, ακολουθως , _ιπι της εν γενει προεκλογικης _κινησε ως ι > προε & ρ _3 ς της συνοιασκεψεως ' _ου-νιΒχαρη 0 ερ _ ιως τους τοπικους ε _, _κ-προουπους δια ιον _πολπισμι ον και _ευγενη τροπον με _τ 6 ν _ωτιοιον _διει , _α-γυον την _&>^ ν προεχλογικην _εκχιτραιειαν και οτΛ'εσι 7 ] οεν 6 πως τυ ιδιον πνευμα _επικροττηοη και καΟ' 6 > Λς _τως υποΧειπομ _^« ς ημε _ρας _πης προεκλογικης περιοδου , _ιυΛι'ρω Ο . · ς προς _σοι > αροος υπολο γισμους , ιις τον ι » μιχι Κ υΟραιας _τω _Πεαριωτιχων Μ _^ _τωπον Οα _ιπερι _!·!) 1 _φιοη του αντιπαλου συ _ 6 ε _* _τσμοι > κοπω ι , _κατονταοας _'Μψων . ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ _/»| _ΤθΒη'ΤΗι ι ) ι'θ υ , _ιαλληλοι _, ι εις _γνοιριζοιν την 'Λγγ _λικην _γλΛππιιν ( Ιιι κα ' ι _λογιπτικιυ , ' διο ν ' (' _ενιιλα η ι _) ι ! . _τι : ι '· 0 υν » ν Οιειιν και ιι _ιαειιος _γνιοριζιον _καλιι ς την ( _Ιγοριιν Λιιν . _ιιισιιις , Οα ποοτιμη « Π _υι Λ Εχον , τ (?» ηγοιιιΗ · ην . _'ιει _(> ιιν _ιος πλασιε . _Πληροιροριαι _ηαρι ' ι _ιφ κ . Λ , _υαοιΛΛιι τηλ . _διιιι , Λευκωσια . | Η _ΙΙΙιΙ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Τοδ _Αχαδημαι _κου χ . ΣΜΙΥΡΟΥ ΜΕΛΑ Ε ΗΛΣ ΜΕΟ _Ι _, στα Χανια επληρωσε Ενα · . _<^ λΙ με δυο μηιις φυλακη , ' χωρις _ναχη τ 6 δικαιωμα να την ει _&)· _οροσ _τ } , θα καβιιση μ _*^ α > _Μχ λσ γι _« , _στυ φρεσκο _εξηντα μερονυχτα . Και _μαλιστα , το 9 ι _^ 1 αυτο . δεν το _τιηρε _απεΛιΕιραθη να το _τταρη Η , ΤαιχΟλα _Ροζακη ιιιρνουσε _^ τη _λυμπισττ )« : π _^>· ε . να την _φυιιρη _, τον εσ . τροζβ χαι _μαται ω < _τε τ η ν _προσπαΛια . του . Ο ρομοντικος του _τιεροαμ / νου αι ωνος , ο Παρασχος Εγραψε ως γνω ατων για _πο φ _^ λι : _^ Ειναι _τα φιλημα _τροψη _Πυρινη της καρδιας _Στιγμη _κλαπεισα εκ της 'Γ & εμ Αρχη _^ Οανασισς » . Δεν _εΒπε _^ υ ανθρωπος , οτι >> μη _κλο-τιειοα εκ _τηξ _τΕραοηχης * ει ) : ε . 4 κ της _ΙΕοεμ . _ΚοΙ _ειναι _κυυτα μαρα _6 _τι ειναι στιγ > ιη κλεμμενη απο τον _Παραδες » _γιαιι _εινσει 5 μ 0 ος £ ος ' _αλ ? Λ _> Παραδεισου τον _ερωχνικου / που ο _αυτιν γεννιε ται _, Αττο φιλ _^ α κα 1 . χαδια _ειναι κα _μιυμενος _ιηΗος δ _Πσιραδενιος _, Και αν _ττιοτε _»( ιου ( ι 6 τη διδαχη τοΟ _^ ραπη _^ του γνωστοι ) λαιΛου τραγου διοΟ ειναι η _δαυτιερη σ _^> οοη τοΟ ε ρωτ 4 χου δρομου : ΑΟτος μιχς λεει * ' Α . πο _ια ματια _πιεπεπαι οτα _χςιλη _κατεωαινει Κι ' _( 5 _ηο τα χειλη ρτην καρδια ριζωνει και δεν _δγαινει _» | Ειναι _Κι αυτο . _δειο-ια μια δλα [ κε _/ α . Βιατι πρωτχχ ριζω _^» στη κσρ δια , κι ' Οστερα _^«^ _αιι _'ει < _τζα χει λη .. _. _ΟπεεΧιοηπΟιτε _^ _κανεις _6 _εν _ει _^ _ανταζεττο , _^ _μι < ω δτ _» _, η _διατιμη ση του στην Κρητη ειναι τοσο αλμυ ρη , _υπαν προκειται _μαλιατα για 9 ι * λι _κοριτο _, _ρυ . _εκεινο το περι _^ μρ « Καρυδι απο τη Χιο , με τ _' . ς δσρ κουλες του τΙς δι > 4 » _ττου _ωρσςε στη Σαμο , για να _οχεψΟη και να _κατοιρτισι ] τη 6 _ιατιμηαη του οι λιου , _& _πεφανι * η 6 τι της παντρεμε νης κα - τεσσερα — ιΙ τεσερα δεν λεει , _ψανιαζοιιαι _ολουριυ εχτος αν υ αθλιος καπετανιος εννοει γροσια ~* _ττις χηρας _οεκατεσσορα : _« οΟ _κοριτο οΟ ειναι φτ η _^ τα παιρνεις με το χ < _ορατο » . ΒιχχΛ λοιπον στα Χανια σωτη η _ακριδεια Βιατι ο νεος ( ) ι πεπε ι ρα β η να τω κλεψη . Κι ' εδω _^ κρι 6 ως ειναι το λα _& _3 ς του—οχι η _λοποδυσια , αλλα η _διο _ι οτης , ΟΙ _γ-υναικες ? ην _^ _-ποοιρουουν , αλλα Οπο Εναν δρον : Βια _μαντευη ο _Απιτι 5 _ε μενος αν την ε _,-πιΟυμουν- και _ττοτε τιιν ε , _πεθυμουν _, Λλλο £ μονο στους ανδρες που δεν μπορουν α τις μαν τευσουν . Ο _Μπρανιομ στις < Ε _ρ _^^ _τοιτρ _^ _αες _γυναικ _& ς » του , δ ιηγει ται Υι _, σ μια κυρια που α _Ιττπο της τι _^ ν οδηγουσε . οτυ μπρατσο του απο Ε - ια σκοτεινο διαδρομο . Οταν _β-γηκ . αν οτδ οως , κα δεν _ετιχειρη οι . κανενα χειροτεχνημα , του _ε _, Ιπε . _ιλχιεΛιενη : — ΑΟτο δεν Οα σαζ το _συγχωρΑ σα ποτε , Το χ οριτοι των ΧανΙον , δεν επι _Ουμουσε _οΟιε _πι . ρΕμινε ε . πιθεοη γ _^ Οιλημα Βι' αυτο κι * εςηγρι < _£ ι 9 η Ο νεαρος δεν ειχε μαντευσει σω στα . Δεν επεχειρησε την Ε 4 « δο γι * αυτην , α ? Λα μονον για λογο : ρια σμο του , Δεν ζερε ( , ο η . τυχης 8 τι δ _ιρωτας δεν ειναι μονολογος ., αλλα διωλ _/^ Ος _. Ε . Ι _« ι Ενα συνολο απο _θω-πειες _απολ ·> του _(^ μο _, _βαιοτητος . Οταν μια _ΟωαεΕα διδεται χωρις _α παντηση , ειναι μια μεγαλη ενεχχλη σις και οσο πιο _^ προοηπος ειναι τδ σο μεγαλυτερη κι' η _προσδολη στα _Βτροοωπο που ( _ιπειΧιυΛπαι . 'Εκεινο που δεν _καταλαβαινει κανεις ει _· αι , _τι . κσπαλαΛαινουν εκει νοι , _πτΛ αρπαζουν με τη οια Ενα < ιλι . Ο _ΣοΜ ορ , _δταν οριζει τον Ερωτα ως « επαφη _επιδερμιδων » εννοει _δχι υπαρχει _αμοιβαια συγχα _ταΟεσις _, Κα » σ' αυτην την συγκα ' _ταΟεοη . _στο ι _^ νχ ικο στοιχειο _Ενοιε _^ . ται (·< ρ . 6 ως & λη η χαρη της α Υαττης , Π μενει ? οθιπων σ εκεινον που παιρνει Ενα φιλι χωρις την συγ καταθεση της νεας που _ποΟει _Αο το ειναι Ενα τιποτε . Ειναι κατι που δεν α £ , ιζ _€ ( , κα _( ιμια προσπαθεια και δεν δικαιολογει καμμια τολμη . | ! Ατ αυτα δλα , Εχει μεσανυχτα ω _κοσμιος των νεων . Δεν υπαρχει ερωτικη < _νΛ * _γη , * Υιιαρχει μονον η _ακαπιργαστη και _ιυφλη δρ ( ιη του ςκ ' _ιλιΧ _) . 'Αλλα ο [ _αιΟρωττοχ . — ° ' πολιτιοιι _/ . υι , εννοω . — · _^ . πο · την ακατεργαστη _ωρμη που _ττροοκρμι ζει η _φυοις _, κατασκΕυαζουν _κωττι . _νωτερο , το _αισθημα τδ _γεμιστο ευ γενε ι » κα ' . λεπτοτητα , που στρεφε · ¦ κα δχι προς τω θηλυ , < Ιλλα προς το α . Βομο _, που _σεβεται την ανΟρω πινην _υποσταοΕν του , τ ' . ς επιθυμιες και τΙς θελησεις του . _, _Λυια δ _|« _ος φαινεται δτι ειναι < _νωτ _< ρα μαΟι ) μ ( Βι ι , κα για μερικους _νιους . Ι ΣΠΥΡΟΣ _ΗΕΛΛι : ΕΘΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡα · _Ι'ΗΗ _ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ο ' Λαυθονκαι 0 * 6 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕ » Εκδοτη ς ΕΤΑΙΡΕΙΑ € _ΕΘΜΟΣ > ΛΤΛ Β ρ α ς > « Ι σ * 06 ος Σοιοκλιοος αρ . 3 , _Τπλ . 2327 , Τοχ . Κιβ . 349 , _ΛιυκωοΙα — Κοπροο , _Τιλινραι ιιι Ι | 1 ιι 6 Ι »» _-ο ι ι ι _-ΕβΒΙΟΣ β . Συ «& ρομαΙ : » _Εοωτ » ρικο 0 : . • Ετησια £ 4 _ 5 « 0 μιλς . ¦ Ειωτ « ρικο 0 : _'Ειηοια £ 7 . _ι 00 μιλς , * Εκ 4 < ΚΒ | συνδρομη · ! κ « _βροιιληροτια Ι _, _ΟΕΝΡΝι _^ Α ΥΠΕΡ _ΑΜΕΒΕΡΖΕΩΧ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΗΡΩΟιΝ ΕΙσεφεραν υπερ _^ _5 _Λεγερσεως μνη μειου προς _τιμιων των υπερ _ττατρι δος τιτ . σοντων τ _υ 3 _βτγ'ι _€ > _ν του _'Ελλτ _νικου Βυμ ασιου Βιοοφου οι Νικολα ος Ι , Νικολαιδη ς , _Μωαννης Σ . Αγρωτης _οη-α Λ _10 # Ιακωβος Ιο _κωιιιδης . Δημαρχος , Αντωνιος Γ κης , Κυριακος Π ) _Δημητριου ανα Λ 3 _, _Χαραλαμπιδης Ματθαιος , _Βε ω /> γιος Η . ΙωαννΙδης ανα Λ 5 Τω κ ης Πεταοης , Χαραλαμπος Π ) Ελ ληνας * Ανδρεας Χ * ' Ζη οδ ( ου . Φω της Ι 3 αρναβ 1 δης , Πανικος _ΣιΦιτε : _νιδη _^ ανα Λ 2 Εταιρε ια Μ Π Λα _νιΩι ΤμιΗ _» Πα _?« Μ , 500 _-1 ς . Γιας Ταλαριδης . 'Λλ « ιρεδος Μαρα ΟΕυττις , Φειδιας _Κυριλλου , Βιτισ _Παντιλιδου ' _/ _€ > ρε , ας Βερμανος Βεωργιος Χ '' _Χαραλαμπους , _Παιτε λης Βεωργιου , Λεωνιδας Χ Μι τσης . Ευοταθ ιος Ι ωαννιδης . _Μιχα ηλ _ΓρυοΛΙδης _, Κλεανθης _ΒεωρτγΙου Βεωργιος Μακρυγιαννης , _Πετρακης _Κονιωτης , Ανδρεας Παρασχος ' ι ουλιος Χριστοφορου , Μιχ « ι ) λ 1 δης _, Σοφοκλης , Σοφιανος Χρυσοστομος ι > ρι ( χς βορκας , Ιωαννης Κ , * Ι ωαννου , _Λ αυρονικ 6 »> , ας _Νικς _]^ _α- * _α μιαν λιραν , _ιτικολαος Μενελαου Λεωνιδας , _ΧριοτοδουλΙδης ΣαΛδας _Μιχαηλιδης Κυριακος ΦιλιΤΕπΙδης Πανογιωτιις ΜιχαηΧ _, Εταιρεια ΣΙγ γερ , Χαραλαμπος , Πενταρας , Αν δρεας _Χαραλαιιπους , Σταυρος Η ι _κολειου , Βναντελιδης * _Ιακωδος _^ Η λεκ , τι « Νεοφυτου , Χαραλαμπος , Στυλιαν _^ Ο , Σα > £ κε > . ης Ιωαννης Πατοα , _ΧΙδ ης , Σαιδας Χ * ' Μαρκου , Στ / Λιος Σ ιδ _ιτανιδης _, Παναγ ιωτης Χ Κωστη Παγκος Μι · χαηλιδης ανα 500 μιλς , και αλ _* οι μικροτερα ποσα . * 0 κ , Δημητριος _ΠιΛημητρ _^ ου ε 1 σεφ _« . ρε Λ 5 υπερ του ( δ ( οο σκοποΟ _, εις μνημην Κυρια κου Κυριακου , _ΕΙΣΙΦΟΡΛΙ Η ΠΟΕΔ δια του ελλογ . Προεδρου της κ . Ι , _ΠανοΒνΕδη , εισεφ _* - ρεν εις το Ταμειον Σπουδαστικης Προηοιας της Παιδαγωγικης _Ακαδημιας Λ . 50 . Η 2 _χολη απηυθυνε πρδς το Διοικητεκον Συμδουλιον _ιτης _^ Ο ργανωσεως ευχαριστη ριον επιστολην _, Ο κ . Αναστασιος Χ , Αναστασιου ειοεοερε διιια λιρσς _υττερ του Δημοτικου Σχο > _ιειου 'Αραδι , ππου , * 0 εκ Τεμδρια ς καραγκιο < οτι α [ _κτης κ . Αντωνιος Κοκωνας _« Ιοεφε ρε πεντε λιρας , προιον παραστασεως του ε { ς Καμπια ? υπερ _( ιτοπερα _τωοεως του Ι . _νχιου _* Αγ ( ου _Βεωργ / ου . _Κουμπιων , Ε _12 ΜΝΗΜΗΝ ΕΙσεφεραν υπερ τοΟ Ιερου _ναου * Λγ , Κενδεου , Κτηματο ς , διαφορα ιτοσα ε [ ς μνημην Βε 6 > _ργιου Πανα _γιοη ' αι _οικογενειοπ Πρωαοπαπ ο _Ανπωνη _, Μ , 1 _. Ν ιχολαιδη . Χρ · _οοατδμου _ΚαοτρεΛΙου , _^ _ο _^ _τ _0 _ο _: _ιου ΧαραλαμπΙδη _, Χριοτοδουλου _Πετρι δη . Βρτ }· γ 6 _ρτ ) Ι _ι γουμ £ _νιδη , Παντελη Γασιλειου , Ιωσηφ Χαραλα μπους , Παγκου Χ , _Νικολαιδη , _Λαιι πρου Χ . Ν ικολσιδη , Ζηνωνος _Γρυω _νι & η , Σοφοκλη * _Απσστολιδη _, Κωστα _ΦαΛιαδη και Βεωργιου _ΕλεεΛυρΙου _Εισεφεραν υπερ της Φιλο-πωχου ' Α _^ ν 4 _ωτητος ' Ελλη _νιδων Η _ταματος , εις μνη _^ ι ην Βεωργιου ΠαναγΙ δη , αι οικ . Ηροδοτου Νικολαιδη _Ιιυριωκου Φλε 6 οτσ ) ια ( Σπυρου Χα ριπου , 'Αλ / χου ' _Ιοιαννου και 'Αν δρεας Παλληκαριδης , _ανα 250 μ-ιλς . _> Ρ _)^ ιι ! ι » ιι ιιι ι ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝαΝ _ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ ( Μηκος _κυιιεηος 4 ι μ . ) 7 . 15 ΔελτΙον _εΙδησιΟΛ · . 7 . 50 Η θεια λ £ ι · κ > υργ 1 α 10 . 30 'Ελληνι κα _τρεχνΙιυ & κι _. 13 _Λελτιον _εΙ £ ιηοε ων 13 . 10 Το 0 / _χπρο < ηο μικρο _^ ω νο Ι < 1 . 30 Η _ιλαφρ _α _υρχηαχρχχ τοΟ ΕΙ Ρ 16 Οτι _τρανοιωα η _'ΑΟηκτ . 17 . 30 _Μελιυδιες των _Χεετζηοπτοοτο λου — _Κορινθιου 20 Τα χρονικα ιης _ημερπς . 21 , 15 ΙΙ Ορα _ιης 'Ελληνικης _οκηνης 22 . 15 Δελτιον _ειδοοεων 24 _Δελιιον _εΙδησεων . ΣΤΑΘΜΟΣ _ΓΡΑΧΕΠΗ Κ ΥΜΑΗ 1 Ν _( Μη _« ο _Ημμετιος 31 , 23 μ . ) Γ Η 0 ε ( α λειτουργ ια 11 . 45 Μη _οκατικα _χαι _σκριζχ _νυ _τραη'ο _^ ια 12 . 30 _'ΩΑηνικα μοτιβα 1 3 . 40 Ο , τι τραγουδα η _'Λθηνα : 18 _'Απ' τη γαλανη Πατριδα . 18 . 30 _ΕλληνικΙς « οκταδες 20 . 15 _Τραγου & _ιετ του το ιτου ι _^ ατ · 21 . 45 Ελληνικες _κεπτα δες 24 Δελτιον _ειδηοεων 1 ΔελτΙον _ειδηοεαη _' . _ΡΑΔΙΟΦΩΜΙΚΟΝ _ΙΔΡΥΛτΑ ΚΥΠΡΟΥ _Προινη _ικτομιιη 8 Δελτιον _ειδηοιεΛ · 8 . 15 'Ελλη ν _^ _χω και _ζιΛα _τρετγοι _^ ια . 9 Κυριο _κατικ η τ . ροινη _οονοαΛΙα . 10 6 ρη _οκενηκη δμΑΙα : _< π /> τοο _'Αρχηιιτ _^ _δριτου κ . Κ . _ΛεικωΛιατη 11 Ευ χαριστες _ττροικες _μελυδιες 11 . 30 Ζωη της Υπαιθρου 11 , 50 _Κοπριω _τιιιο σκιτς 12 . 10 Ελληνικοι χοροι _ικιχ _ . δημοτικα _τρα > ι > ι 6 ια 12 . 30 Η _ττνενμα _^ κη και _καλια-, εχν . χη μας κινησις : _υτιο Λεωνιδα Μαλι η 13 . 30 Δελτιον ειδησεοιν 13 . 45 Μια ορχηστρα κι' _υνα _^ _στιρι . _Γραδννη { Αττομτιη 17 _( _ΑελοΛΙες και ρι » μοΙ απ' δλο ιον κοσμο 17 . 30 Παιδ _^ η Βωνια 18 15 _Τρσγο _^ α _τιοιι _διαλεειττε 18 . 45 ' _, _^ _ΧΙα ω ιι > : δδιχη ς _οοφοιχιας . 19 ΟΙ αγαπημενοι σας Ολοι _ιραγουδιστις 19 . 30 Δελ τ ( ον εΙδησεων 20 . 40 Κανταδες 21 Αριστουργηματα Χορωδιακης Μου σ _, κης . 22 Δελτιον ειθΛοεων . ΜΜΗ _ΓΜΓΜ ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΕΥ Κ αΖιΑ Ρ 6 γ ι α λ : 7 μ . μ και 9 . 45 μ _, μ Ο _ αος και Γοα _^ λιαδες » ( _Ελ ληνικΔ Λαικο θεατρο ) . ! Κ υπ ρ ιακο θ _εατρο : Ιμ . μ . κα ' . _74 30 μ . ιμ « _'Λτμοπλθ θν Τζοαν Β 1 _ταΛ _* ερς >* _ΚιΝΗΜΛΤΟΒΡΑΦΟι Λου κ _ου δ ι : 11 π . μ και 3 μ . μ _^ _ΑρΛοτΟκρωτιασα _γκαγκστερι ι α > Λ ο υ χ ο 0 δ ι : 7 μ , μ < Η συλη του δολοφονου » και « _Αριστα Λρατισσα _νχαγ _?[ 07 Ερ ! να > , Μ α γ ι % δ Π α λ α τ ι : < 0 χορος τοΟ Ζαλογγου * Α π ο λ λ ω ν : < Μαν _ταμ Κιουρ _^ 'Λ 0 η ν α ι ο ν : « Η _ομορρια τη [ ς κολουεως » , Π α λ λ α ς : _€ νησυχο : _νειΛτα » Ρ ε τ ζ ι ν α : « Στον _τταοαδε _^ οο της ηδονης » ΣΤΡΟ ΓΟΛΟΣ Ε λ λ α ς : ιΤο _τρελλοκοριτοχ ΑΒΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ Πανο ραμα :: « ι Ο δημιουργος του συμπαντος * . _^ Μ « ΔΙΗΜΕΡΕνΟΜΤΑ Κυριακη 6 _Δεχε-ν & _ρΙου _Λευκωσι α : Μ . Πυργου , οδος _ΚωνσταντιΛου ΠολαιΛογου , Χρ . _Κονισπουλου _, γωνια Σολωνος — Ιπποκρατους , κα ' . Α . Ντανα . ιδ 6 ς _Κυρηνειας _ειρ . 51 Λεμεσος Ι . Βερολεμη , _δδος _Σπαρττης αρ . 7 · Λμμοχωοτος : Μ . ΜιχαηλΙδη δδος Ερειου αρ , 36 _Λαρνας : Φαρμαχειον « Των ερ _^ αζο | _ιι »· ωνι δδος Δημοτ , Αγορας 17 . ΚιΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΒ _ιΤΛ Κυριαχη 6 Δεκεμβριου . Λευκω σια : 4 > αριιαχειον ·> ηδρα > δ & ος Πα ς » υ αρ . 11—13 , _Ευντ & χνιαχον Φαρ _μακειον ! οδος _Λευκοιος « ρ . 32 και Ζ . Ιοιν _, πλατεια Ατατουρκ αρ . 11 _Λετιεοος : Φσρμακειον _Βκρυλιι _^ ου , 6 _ιΛς _Αγκωρας &· ρ . 4 Αμμδχρ οιος : _ΦαριιοΕκειον « Φλεμιγκ » , οδδς ¦ Ε δουαρδου αρ , Ι 2 _Λαρναξ Κ , ΚυριακΙδη , _οδυς Γασιλισσης Γ _( _κτωριας _& ρ _. 10 , _Δευτιρα 7 Δικιεμ & ρΙου ΛευκωοΙ α : Β , Ιωαννου δως Ληδρας αρ , 122 . Β . Μ _/ _ιοιγγοχ , δδος ΕρμοΟ _<' , ρ , 132 και Λ , _Ητανα οδος Κυρη _νεγας αρ . 58 Λε | αεσδς : « Λαικων 1 ι | _αρμακειο » δδος Κωστη _Παλετμα • Αμμοχιοστος : Μ . Κυριακου , οδος _Ευσιγορου αρ . 16 ΛαρναΕ ,: Β . Γ ( « η , οδδς Ζηνωνος Κιιτιεως αρ . 27 , Πινε _ωρςτι ον και ωροια καμω _μινον : Εκ _ι Βνο _ιιιωο που _μ'αρισο τπ ρισαοττροι » ιιι τΑ Ι _' _ιιτΙιΒΒ 51 ι νι χ _ιφοσωτηκο τη ! το » , Ποτ _ι ιιοι / _ττριυ _διν _ιι χα τοσον μοναδικ η _πιννετν , Υστ _ιρα _Λττ 6 _Ε ( κ « χρονια _ςττιο τω ρα Οα _γραψω Λνομα _μι αυτο κοΙ καθε φοραν ττου Οα ιο _μιτοτχπριζομβι 04 : _ινΟυμοΟμαι δτι το _)· ιγ |( (· γ 51 ¦· | 1 ου _ητο ινα αη () 7 & καλΜτ _( ρα δωρα που μοΟ _( _δωσαν ττοτ _ι , Ι _ΙνΧ-ιι 51 2 _' τιν α _) ι _< _ΙπΙχ _/ , ν _,,, » , _«„„ _, _(„ / ιι }/) 0 _^^ _{ /} Μ 0 Ι ' _ανΙ- α _*! ιν „ Λ „ 1 ι γ , ΛΙ · 1 _Οι _/ ,, μ / ιιμΙι . _ιΒκη , ιμ { ιΜιΟ Ι _οχΚ _ιι 51 _Ιχ Μ _,, { _,, _·„„ , _(„ / _., _„„„/ ,,,. , _( , _ιχ οΟ Μ ,, _Ι ψ , _, ( 2 . 350 > . „( . „ μ <»» ι , ι , , , ,, „„ . Λ / _ι ο _^ ιχμκΛι' ( ιΜιην ι 1 , 3 . 350 1 <» Χ < ι 17 _ιτΜ Λ „ _ι 11 , 300 Λ „ Β _μ , ιφ }„ α „ , _' φ , ' ιγ / ι 0 ι . η ι α , ,, „ Μ _ΜφΙιΙ ι ιΙ . 300 _Ιχ οΟμ : _αιηημ _ιι { Η α _Υιτφ , ι , Ιαι 'Α _' ιιιοκιιι . 5 | . · _ΟαιηοιπΛΙι Ι , β οικαιηι _οι , ιρ ΛΛ / Β ( , _$ , „„ _, _Μ αια » ριιο _ου _οτοι · _< ρ τιι » ρλπμιι π ρ » ν _οομμνυ ΧΡΙΣΤΟΥΒΕΝΝΙΑΤΙΚ Η _ΦΟΤΑΨΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΛΙΝΟΝ Δια ηρ ωτη _τ _φοραν ( φετος _Ιηενριτψαν χαι αι « ρχαι της Αγγλικης _ιιρ ωτενουοτις να ι < - _γαοτηΟ-η _χειι _ιηιρ ανω των χ _ιντρ ιχ ων οιων τον Λου & _ιυοχ ι Χριατονγιηια _, _ττχο ς _φοιττιν ' ος διακοσμος , ιπροτιμηΟ _ηοαν δε προς τοντσ _ωρια οι επιχιινυοι _ηοΧνελαιοι , ' _Λνοοτερω , το 6 ι · αμα της Ρ _τ ' _μζιντ— Στρ _-ητ . _οεαν _ευσχιμασθη δια _ηρ ωχ η ν φοραν ? Χριστου / _εννιατιχι _^ _ο _?(<^ ταψ ' ια . Ε Α Σ Σ | .- · ' _ΙΗτνΓΙχΤΙχνΕτΤΙχνΖΙΖΧτΗιΙΙΓΙ _^^ ΤΥΚΕ 3 01 3 _( _^ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _¦ ¦¦¦¦¦¦ ΜΓα ΜΜΗ _ΜΙΙΜΗΓ _ΗΜ * Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΗΕΓΟ Ο ΙΠΕΗΑΥΣΕ _Ο ΕΙ 1 _ΙΙΣΙ 1 ΙΙΙ _+ ( _, _ΙΙχηνομια 70 % . ¦ _)(( 'ΛπΜ > οαι ( Βπη μι : το ' /( ιινιιι ' 'ι _> γιι > ν . _Λ _% _!' Ι ! Ι 5 _!*^ τ _^^ ! ι : _3 ' _·* ν , • 3 _^ ΙΟργπο / π ' ] ινν « η | ι _ινι ) . _ΛΙΓ _^ 1 ι _& ΥΒνι ννι _ιι Ι ' 6 / . οηοιιιο . _τιιοι ' _Ιιι'νν _χιιιιυχπυιικ _λΡ 3 _|^ Ι _μ _πΤΛνιΛ - _*¦ _Παροιοβοι _αυδημιρον . ¦/ _ΜΡΜιΙΙΙ » / Ιιν ¦ Μ 'ΛιΒ _· ινοντΒς τΛ αυιοχινητο οιις ιΙ Ι Γ _(/( ι | ιΙ 1 1 | 5 ) II ι ιι ) _ιογιιοιιΙοιον _τ _/> _πυοιΙ , τ » . _ιι ' ο- Γ Ι Ψ > Ι || | _5 ' ( ¦ ΙιΙ / Ι ι · ι : τκ τιι _ΛιΛ γη _·| ι ι ! _( ι _ι / _ι ) . ιι κ ' ι ιλιι- Γ ι _ΙΙκι ! Ι ||| & Α ι | ι | υι / Β . τιχα « ιι _ιπΒνηιιιιιιι'νιι . Γ ( _ω * Ι | Ι _$ 3 Β _ιΜ ιΗμ / _*¦ Μυνο , τυ _οιιπ ηΜιι ΤΥΚΙ « ΟΙ-Ι · : 8 _^ _Μ _^/ _|^ γ ///// Μ ι . _τεΙΙληΟη . _τιιγν . οπμ / ιης _ΛιιΙτ « . _Λιν _^^^ μ // ΙΙ _^§ Μη } ΙπηΙ : « τ «< π ( . >/ ι | ιι τοι Ι ς | Κ ) ι « ιιι / ιι ' ιΛ ι'ι Λι ' _^ _Μ _^ κβ _^ _ΙηηιΙΙιΒιΙ ιη | ι | | > . η Ι ) ι'μμιΙ αι _· 'ιις _τικν _») . ΒΙ _^ ΓΓινΜ _^& ΙιΙΙΙαιιΙΙ νΑν τ » Βι _ιλιι ι / ηχου , ιιι ! _υι ·« ηιιι _^^&(^^ β / β // _ΑΧψ νΛ _ιιτν . _·· ι > ι » 0 Β | <> ι ( Ι Λπιτ / _ρο ν χα ! _^^^ _2 _£ ι ! 1 / _Ζ £ _ι 'Ληβ ΒΟ _ιδ _ιι Βι £ _' _$ τους « να την Κυπρ _βν ανππρ _ιοωηβ ι _» μ « $ ΛΒ , _ΤΚΟΙΙΛ : Λ . II . _ΦςκινκιοκιΛ _») Λ _ιιιι ΛτΛ , Τηλ . 1 ) 88 · Ι , ¦ > Λ , Π . Ιι ( . κιγν . ιπ < 1 ιιιις Α _2 / ιι Λτδ · _Χ'ΒΛ · _Ι _1 _> ΟΤ 2 . ΙΑ . > Ιι , Ιι . Κ . _Λπι >< ι · Λ <| ι · ς _Λιιονιιχης _Λμ . » 'ι Τηλ . ι μ 7 7 . > Ιπιπ ι-νιΛης Λ 1 <<« . ·«< 0 . ι / ιι ς ΧιιμΙ _μι · , 'Μ 'Β ηλ , · Ι . Η · Ι . _ΛΙιΜΙιιΟΙ : Β , Ιι . Χ _« ιπτ . ιΙ ) ιηιλι · Αι | ς 'ΙΙ _)) ., 2 , 1 _· Ι 7 . Λ ΜΜ ΟΧ _0 ν ΤΟ ν , : 1 _'» Α γ _»* ης Μ . 1 _'ΛΙλιλι . Τηλ , 8 _Λ 7 _Β _ΛΛι'ΝΛΚΛ : ιτ . Χι _· . ΙΟη ) . ιι . · κ ( ι > ι | Β Τηλ , « 3 . 17 . ΙΙΛΦΟΙ : _ΛλιροιΟος _Μικ _, _ιιιΙπ'τ ιι Τηλ . ι ! Μ · _ΜΟΙ'ΦΟΤ : Χι , . _Χιι 0 . ΜηνΛ 'Β ηλ , 38 . _ΞΙιΙΟΝ : _Λιιμηιοης Ι [( ιι | ιιη _, _ΜιιχιινιχιΙς . ΚΙιΙΜΙΝΙιΙΛ : Κ · Χ ( , ιοτιΛιιι . _λΙΛι | ς Λ Χ τ , Ι _' ιινιδ _. Τηλ • 1 Β . Ι ) , > ΙΙιιο < ι . η _Μιιοιιγχι _'» ς Τηλ , ΜΗ , Λ ΚΤΙ , _ΟΝΟΙΚΟΝ : _'ΑνιιοτιΙ πης ΧοΙοιις Τηλ . Ιι . Τακη _Χιιιης , ιΙΜΒ Λωηιαν Ι _φαρ [ α γη ιι ς π ' ι Ιν _Αχχ ηιωαΙα Π _ρ ηχ ηΙ > ιιι ΒΡΑΦΕΙΑ ΕΡΒΟΣΤΑΣΙΑ . ΤΙΙΛ , 4186 _ΛΕΥΚΟΣΙΑ Ι IIΗ Η 11 Ηιυ ΠΕΒΚΟ ΥΤΗΟ Υ Ι α ν χ Ι χ ο > ν , υ ι · , ο ρ φ α ι ν « ι μ ν , 1 αλλα ? _ν _^ ι > _«» . νι ?» ξ ξ β ι « ι » _» » ν , / ν _»» _τ » _ε ' να · 100 ' 4 ν _^ 'Ιοι β μαλλι . Ι Τ _»~ Κοιτα _ζ ετε ιτανω _ατο _χαοι κου _βαρι να _εΙν « ι _ΤΜ € ΣΗΜΑ _^ ΓΒ _^ _Α 1 * νι « ν « _κιοθβ ιυιιαιοι υτι ιχ _ετι : 6 ιοι ? . ε _} _ε < } τιιν πβ 6 καλ η _ιιαρκ _» _μαλλι _υυ . _* ΙΙ _ι ι βν _κλιιτ _ο ριι ποικιλια μαλλιων _οτιιν Ι Ιιυ _^ ρον αι ατ _αι ιρο _ιιζ % ρυιι χ _τιαμ < ιν { Ι χ _« 1 _ιχλεχτ ε _ ποιοτιπ _ε { . Ι 2 ΛΙ _0 Λιυ χοο (« — Ι ! ρμ βυ 12 , 1 ΖΛΙ 0 _Λι μ _60 θ { — 1 ' , ναντι Λ γ , Μαπα _ , 2 ΛΚΟ _Παρωβιοβ — Μ βυαυν * 9 . | | ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ | Ι ΝΙΚΗ ΜΟΡΦΑΚΗ — ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ | ΕΙδικη Παιδι ατρος Η _Μπιι [ Β (> ι · τ » !« _τριιον τη ιι την Λ 6 ιιν _Κιιιγυ ( . ιηι < Λ' ' Ι Λ ( _ΙΙυλτ « ιιτοιν . ια ΠΑΝΘΕΟΝ ) Μ ζ . _, _,,,,,, ι _,., ι _, ι ,, Μιιι ιι , ιιιιι ιιιιιυι , _ιιιιΙιιιιιιηΙιΙιιιΙ »» _ _»· 9 ΑΝΑ Κ ΟΙΝΩΣΙΣ η ΙΙ Λι'οχη _Ιπ _, τιιιιοιιμιΛιν _Λιικκοιοιιι . _ιι _, _κιτ ιΟιΙια νιι Λ · ? Ρ . _τ _, _οητπιλ _, ι Βι π « ιοια _( _ΗΤιιξιι 1 Λ κηΙ _ΙΓ ιτην ιΙ 'ΛΟηνιις Λιιι ρ Η ι' _/ ιιι ! Λι' _· αιν ως ' _Λγαυιπι'ς , ι ι ΟΙ ιι , _τοι | ιιν (· ιοι ι () ι . _τιι να _ιινιιι _κιιληιι 7 . ιι _0 1 < 1 θ ι 'ιι νη ι Ρ ι ' χοι ιν _τοιΛηχ / _οτον _τιλικιιηιι το Λ >|| ιοτ / χι > ν Χγ , _ιιΜην κη ! ι Η νιι _πιιγχιΛ . _τοοΙγιη'ν τιι ι ' _ιπαικιιτητα πρπσιινηι , Λ Λι ' ιρη _, ρ 2 > 'ι | 'ιις κλπ , £ Ε Τιι Β 1 ιιι ) ιι διαμονη ω χαι τα αγιι ' _ιγια Οα πλη ' . _ιηιΙΙ _ιιΟν $ « Ιιι ιι την Λιπ / . ην Ι . _ιιιιιΛςιομιιιν , > 3 Καλιιιινκι ι λοι . _'ιιιν ιιλοι ι > 1 ινΛι (« ι , Β ( κΙ | ιι'νι ιι _δηιιις ι' / _ιο- « 5 ( Ιαλοι ιν _ιιις π / _, _ι'τιχι ' ι ( _ιιτηοπς των _, _τςι / ις την ΛΚ-ΧΙΙΝ ι _ΙιαιΟΛΙΟΜΙΟΝ , μιν . ( , 'ι >? Ι 6 » ι ΛΒν . Ρ ) ι ( 1 ς > ιοι > , ι « Β > 9 , £ Ι Λη · χ ( ιιπιπ _, , Ι , Ι 3 , 1 ι · Μ ΚΚ ΤΙΙ Γ 1 νΠΙΤΡΟ ΠΙΙ £ 1 Η Ι' Β , _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙηΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _, _ΙΙΙΙΜιΙΙΙΙΚΠιηιΠΙΙΙΙΜΙΙ _,,, Ιυ _, Ι _! _,, _!! _,,,,, _! _,,,,,,, _! _,,,, _!! _Ι _'Ιυ ' _Μ _^ _ΓΙΜ _'ΙΗ ' _. _Μυ _, _'ΙΙΙ _, ι ¦ _::, ¦ ' < ΜΙ ¦ ι |' . _ΓΙΙ 1 ι _Γ :: _γΓ _<·>! ι | _ιηιι _: _ηιΚ' _·· : ιιι _> ιι _.. ιι ... ¦ _Η _» «¦ _ _ ... „ _.., „ .. _ν -. μ < _ι'μ Η «« _. _«¦«• _ ¦¦ • _ ¦ _ιυιΙΗ . _ΙΝΙΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙ . ι ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Ι ! ΗΙΙΙΙ Ι 111 ( 11 Ε ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΝΑ | ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤ ΗΜΑ | 1 Α , Ι . ΧΡΙΣΤ ΟΦΙΔΗ ! 1 ΑΟΤΖΟΥ ΔΙ Ι _^ ¦ _ιΓι _'ΠΤιΙι'Ηι . _'ιΜι _ι'νιιιιΕι'ιι _! : _· : _!!! : _! : _! _, _! : _!^ : _!^ : _!!!))!!!!! _, :: _^! _, _^!^! _,,, _^!·! _, . ' ν χ . 1 - _^ ψ _^ Γ ¦ Ι ! ι _. _^ * ' * _ _(/ Ιι _^ _-ν _·· 1 ·> „ ι , ι - > , ' < ' - > ι ' _ΒμΙγττΓπΙΙΓΓ ηβ _^** : » . ι ι - ' ι ¦ Β : ' | _ι _>¦ Μ ψ 1 »¦ _^ Λ * V : 1 _< * * Μ < ι _, ι _< ' * ¦ λ _-. * Λ _κ * 1 ι ι . _^^ < / _^ : ι Μ : · _4 Β ι 1 _^ _/ _, _^ : _£ _Λ ι * _^ ρ , _^ ' _^ Τ ( _- ι V- 1 ' , -ι , ι ι ' »»¦&»« , ι ι ι- _» . · , _^ V » / . ¦ ' ι Γ , ι _ιΒαοτε _^ για τα Χριστου γεννα με τον Ιυαχ αριο _ν χαι τας ευχ α ς του , στα ΤΥΠΟΒΡΑΦΕΙΑ ΖΑΓΑΛΛΗ Χονδρικ η _χαι Λιανιχ η ηωλησις . ΠαραγγιΙΧατ _χ αιιισως με τις τιμ ες εχ _τιεομου _ιιον _ηροσφερομεν σημερον . _ν _^ _»^ _»^ ν _^ « - _^ _Τ ν- _^ ν- _^ > - _>!» ν _^ ΑΕΡΟΠΟΡ ΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡ ΟΜΕ ΙΟΝ _Αυριον _Δευτεροτν αναχωρει _αεροπορικων ταχυδροιιειον δια Βσλλιαν ι ΒερειανΙαν , ΙταλΙοΜ . 'ΕλβετΙαν ΤουρκΙαν , ωραν 8 _τι . μ , _Λυστραλι αν , Μιαν ΖηλοηδΙαν ΛΙγυττον Χογχ — Κογκ , _Ιιπιωνιαν ΙΛΙας Ι _ρωκ , Ιαρα _^ Κ _Ιορδανιαν Λ _ι'ιανον Πακιαιαν , ΚευλοΛην _Μοτιον _'Λψρι κι ) ν Σουδαν ωραν 10 τι , ι _ΛυστρΙαν _Ιιιλγικον Κδγ » Μ » ν , _ΠιΑγιον , Δα νΙαν , _ΑιΟτολυιιιν Αη > Ι'ΛΙν Γορειον και Μοτιον Ι _' ο & ιοιαν , _ΟλλαΛΙαν _^^ _αλταν _Πε ιοικον Κολτ . ον _, Σουη 61 αν . _'ΛιιιρΛην , _υψαν Ι μ . μ .. Ελ λαδα , ΑγγλΙαν , ωρ _< ' ° . _(' .. Κ (< 1 _Ι μ . μ . Ο ΤΙΙΟΦΛΙΝΟΜΚΝ 02 Νικος Λ . _Ι'αλδς , ( χ _Ριζοχαοπιιαου , 6 η ) . _Λ ιιτι _Λιι > της 20 ης _πιι-Ο _ΕλΟΑντος μηνιι _Ναι'μΟι , ιΙυιι I 1 - _πανσιι _οΙχΕιοΟι'λιιις _^ Ι _ιιμαι _αντιυιοχοιτης της ι , ηιημυυ / _οος « ΕΘΝΙΚΗ » ι : 1 ς Ι ' ιζο _χαμιιιιοον , ) . ι > ΥΦ το » ιιτι ι ) υν αι · μι | ιι ) _νι ι μι : την _πολιτιχην γοαμμην _τι ] ς ω _Λνοι _ιιι ιημιοωος , ΙΛιιος Ιιοον _Λιροοι _] τιι _ποοοι : χ _( : Ις ιν Κυηοφ 1 Ιο <> - Β . _δοι-χας _ιχλογα , Ιιπι τ ( 1 _ιι'Η'ι ι () _ι (| βηλιΙ Βια _ιΟτο ( _ιημιιοον _οΗ _αντιπςοπ ( ι ) ΛΠ « ι > Λλιον ιιΙ ( ι · _Λι ) ιιη · _τε _Κυπςιιαχην ι (|> ημιοιοα ι _ 1 ς ιι ' ιν _χωμιιΛΟλιν μομ _, παπα Αι Λντ οΛ < ι _χοιπις _8 ιιιι ( ιιιιΜιη | ιινι ) ι _' . ' _ς οΙ ( ι _>· Λη _πιιτι _ιφημΒριυιι _κιιι _πνοιΙιχομι · νη ιχ _Ι _' _ιζοχειοκαοου _ουοΜαις μ _Ι _βΒομριικ , _Ριζηχαοπααον , . 1 , 12 , 59 _ΝΙχβι Λ , Φ _« λδ { ΘΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗ Δ ΙΑΒΩΝΙΣΜ ΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΒΒΡΑΦΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΒΝΩΣΜΑΤΩΝ « Ι ιΙ _. Τ— 8 _* 1 _* _ ' ¦ ' ' —' ΑΠΟ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΥ 'Απο της 8 . 30 π . μ . θα _αρχ ιζουν τα μαθηματα κατ α τδν _Δι _κεμβρισν και Ιανουα ριον .- Τα ελευθερα απογευ ματα . Το Ελληνικον _Εκπαιδευιικον Σ _» ι ) ι 6 ουλιον _σιΛεδριαβον κατα την 4 . 12 . 69 ησχοληΟη μβ διαφορα εκπαιδευτικα _ξητηματιτ . και _ελαΟεν αποφασεις ω ς ακολουθως : Κατοπιν μελετης _ε-κΟεσεω _ κ . _ταςοπειας , ανοταΟεια ης _προςτ _μελετην του ζητηματος _συγγοκ . _τρης συμπληρωματικων αναγνωστικων δια τα δημοτικα _αχολει α , κατεληξεν _ιις το _ουμπεριισμα δτι παραλληλως _πρυς ται εν Ελλαδι _εγκεκοιμενα _αναγνιο _στι « α , τα οποια Θα ειναι τα _κο ριως αναγνωστικα εν χρησει , πρεπει να _προκηε > νχΟι | _διαγωνισμος _στιγΥραφη ελευθερων αναγνωσματων — συμπληρωματ _* . κων — _τ & περιεχ _, ομενον των ι-/ ΒΛ ( ιΛν να αφορα κυριως την Κυ . _τριακην ξο > η · , την _Ιστορωντας _παραδοσεις και τον _πολιτη στιον της Κυπρου , και να _περ _* _λαμβανη επισης -κεφαλαια γενι κων γνωσεων και αποσπασματα ελληνικη _λογοτε-χνιας . Εις τυ καλυτερα των _ΑποβληΟηοΟμενων Γιβλιων , ιαν ταΡτα _εγκριΟωσι-, Οα απονεμηΟωσι Ιον , 2 ον _κιιι 8 ον _Οραυεια _, τα δ _2 _Βραφειον Παιδειας Οα _αναιαυπ την εκδο _σιν των . Τα _αναγνωσματα _ται τα Οα _χρησιμοποιουνται εις ελευθερα αναγνωσματα υπο των μαθητων ω- χαι ια λοιπα βιβλια της σχολικης 6 ιιλιο 0 ηκης . Το Σ » . _ητ 6 ουλιο-, · ε _^ ελιτησεν , επισης , _Εχβεοην επιτροπειας Παι δικου _ΙΙεοιοδικοδ και . _απεοραη · σεν οπως α < ρ _{ _0 η η &< δοοις τοιουτου περιοδικου _ιλετυΟεοα , Οα _συστηατι δε την _κυκλεκροοιαν τουτου _εις τα σχολεια , εη > ' δσον τοΟτο κριθη καταλληλον . Το _Συμ-ιουλιον δεν προτιθεται να _αναλαδιι την εχδοσιγ του περιοδικου τουτου . Προγραμματισμενη εργασια και τηοησις Γιβλιου ΒΒροπαρα σκευης υπ : < ι των διδασκαλων εθειοοηΟη αναγκαια υπο του 2 υμυουλιου . 'Η _διδοκτεα ι ) λη μιας εβδομαδος _πρεπει να αναγραφεται και να _τηο _^ _νται σημειωσεις επι των μαθηματων , ι ε ' κτιισις των οποιων επαφιε ται ει ς την κρισιν των διδασκαλων . _Ταυτα Οα δυνανται να _επιΟεωρωνται υπο των _« πιθεωο ητων . Τονιζεται , ε-ν τουτοις , οτι το κυοιον _κριτηριον της ιρ γισια _ τοι διδασκαλου δεν Οα ειναι η _τηοηΛιΒ- _απλην ι ? ηα _* υιιοεων _, αλλα το αποτελεσμα τη εργασιας . Ο Προεδρος του 2 υμ 6 ουλ . ( ου _ανεκοινιασεν _εις τα μελη τα των συνεντευξεων του μετα τη Επιτροπειας 1 ΙΟΕΔ και αν _τππροσωπων των Συλλογων Βο νεων Λευκωσιας _σχετικως με το ωραριον _ιογασιας των δημο τικανν σχολειων . Απεφασισθη δπως « ατα _ταιις μηνες Δεκεμ-6 _ριον χαι Ιανουαριον γινεται Εναοςις μαθηματων « ατα την 8 . 50 π . μ . Απεφασισθη οπως ει τας ορεινα περιοχας των χιονων επιτρεπεται πρωινη μο _νον _φοιτησι » _παιατεινομενη _μεχοι της 1 . 30 μ . μ , εις _περιπτΛ σεις σοβαρος _κακοκαιριας . 2 _« νεζητηΟη _εισηγησις περι καθιερωσεως _ινος . _επι ηλεον _ει-ευθιρου _ατογ-ειματος εκτος του ελευθερου _α _,-ιογευματοι τον 2 α 66 _ατου . Το ζητημα Οα μελε _τηΟη εν ουσχετιομω πρας την ε < _ραρμογην του _προγραμματος . Αναφορικως με την _συγγρα ( ρην βοηθητικων _διδλιαιν _ το Βροχρειον _Ελληνικης Παιδειας _, _χροεβη ηδη ε . ? ς _προκηρυξιν δια _γ-ωνισμου , η δποια εοημοσιευΟη εν Ελλαδι _κιιι Κυποιρ . 2 υνεστηΟησαΛ · Επαρχιακα ! ' Ξπιτροπειαι _'Α-Ολητιομου και 2 ιοματικης Αγωγης , τδν _δποι α > ν δ ρολος Οα ειναι _συμβουλειι τικος . ΑΙ _'Επιτριιπειαι αυται Οα _{« _τοβαι . λουν σνμ & _ονλευτικας _ειο-ηγησεις χαι Οα παρεχουν 6 οη θτιαν σχετικως με την πΛΟιΜη α-ιν τοΟ αθλητισμοι ) εν γενει . 'ΛνεκοινωΟη δτι το 'Τπονρ _γειον Παιδειας Ελλαδος _μετεβιΟασεν εις τον Προεβρον του Ελλ . Εκπαιδειιτιχου Συμβουλιου τας εξουσιας εκπροθεσμου ε- _^ _γραφης και μεταγραφης μα · _Οτμων , μεταΟε « εω ' ς καθηγητων και _εγκρισειος α _« ο 6 ολδν _ααβητων κ . α . ΑνεχοτνωΟτ ) δτι η ' _ρχισ'εν _^ ηδη απο της Ζ . 35 5 » η _ειαυειξις εκπαιδευτικων κινηματογραφικων ταινιων εις μικρα _αγοοτικα σχολεια , χρησιμοποιουμενων _ποος τουτο δυο _Κινηιιατογραφι κων Μοναδων του Τμηματος Δ ημοσιων Πληροφοριων . θα επιδιω _^ Οη η _αναπτυξις τ ») υπηρεσιας σχολικου κινημα _τογραφου δια _τη 5 λειτουργιας _πιρισσοτερων Μοναδων . Εις τον _απο-χωοουντα . της υπηρεσιας Πρωτον Εκπαιδευτικων Λειτουργο ν κ . Χρ . _Βερμανωιον εξεφρασΟι _(<™ ν θερμοι ευ _χοριστιαι υπο του Προεδοου _κοι των μελιον του Σ ιηιυαν · _λιον δια τας 3 τρος _τιγν _παιδειιιν _τ-ης νησου _ιατηρεσιας του ως Πρωτου Εκπαιδευτικου Λειτουργου , ι δε κ . Βερμανακος _( Ιπηντησεν ευχαρι « των . Ο Προεδοος και τα μελη του Εκπαιδευτικου Σ _υμυουλιου _. _ταρεστησαν _ποοιν » ες εις _ειποχαι _ριτιστηριον _δεξιωσιν προς τιμην _αυτου _οογανανΟεισαν υπο του _προσοιπιι' . ου του Ελληνικου Πραφειου _Παιιεια εις το κιν τοον « _Μακεδοτιτισσοι . Η ΕΠΙΑ 0 ΙΙΣΔΕΛΤ 1 ΟΜ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΒΚΠ 1 ΡΙ 0 Υ ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ Η _εΛι'βοσις των δελτιων ποο > οδου του α' διμηνου του _τοιχοΛιος σχολικου _ειου _ε ! ς τους γονει ς και κηδεμονας των μαθητων και _μαΟητοιων του Παγκιι . _τριοι » Βυμνασιου Οα _γινη κατα ταξεις εις ωοισμενας ημερας και ωρας ω _ακολουθως Α ) Τ μη μα ' Αρρεν » ν : Ταξεις Προγ . κα * Λ' ( ολα τα τμηματα ) : Τριτη , 8 . Δεκεμ ., ωρ . . 4 . 45 — _Π . ΟΟμ . μ . Ταξεις : β' ( 3 λα τα τμηματα ) : Τεταρτη , 3 Δεκεμ ., ωρ . 4 . 45 — _διι . μ . Ταξε / ς Β' ( ολα τα τμηματα ) : Πεμπτη , 10 Λεκεμ ., ο * ιρ . 4 . 45 — 5 μ . μ . Ταξεις Δ ' ( ολα τα _τμη ματα ) : _Πορασκευι ] , 11 Δεκεμ . ωρ . 4 . 45 — δ μ . μ . Ταξεις Γ ' ( δλα τα τμηματα . ) : _Δειιτιοα , 14 , Δεκεμ ., ωρ . -4 . 45 — 5 | ι . | ι . Ταξεις Στ ' ( ολα τα τμηματα ) : Τριτη , 15 Δεκεμ ., ο ' ιο . ¦ 1 . 45 — 5 μ . μ . Γ ) Τ μ η μα θ η λ ι 0 ) ν : Ταξεις Α' ( δλα τα τμηματα ) : Τριτη , 8 Λεκεμ . δρ . 4 . — 4 . 45 μ . μ . ( Βυμνασιον Παλλονοιω _τισσης ) . Ταξεις Γ' ( δλα τα τμηματα ) : Τεταρτη . 9 Δεκεμ ., ωρ . 4 — 4 . 45 μ . μ . Βυμνασιον _Παλλουριωτισσης ) . Ταξεις Β ' ( δλα τα τμηματα ) : Πεμπτη , 10 Δεκεμ ., ω {> . 4 . — 4 , 45 μ . μ . ( Βυ μνασιον _Παλλθριο > _τι < 7 _<> ης ) . Τα ξεις Δ' Κλασσικου Τμηματος : Παρασκευη , 11 Λεκεμ . ωρ . 4—4 . 45 μ . μ . ( Βυμνασιον Παλλου _ριωτισοης _) . Ταξεις Λ > ' εμπορ ., Ε' και 2 τ ' ( δλα τα τμηματα ) : Παρασκευη , Ιι Δεκεμ , _ωραν 4 . 4 . 1 — !> , 30 μ . μ , ( _ΕΒαρθενυγ _» γειον Φανερωμενης ) . ΟΙ _γονει των _μαθητων της Λ' και Γ ' ταξεως , οι οποιοι φοιτουν εις το παραρτημα _'Λγ . ΚασσιανοΟ , Οα προσελθουν εις το _Κεντριν . ον Βυμνασιον , οι δε γονει ς των μαθητων της τριτης ταξεως , των φοιτωντων εις τον Αγ . Κασσιανον , Οα . _τροσελΟοιιν ε ' ς το Παραρτημα 'Αγ . Ιωαννου . Παρακαλουνται οι _-γονοι ς και κηδεμονες να προσερχωνται τας καΟιορισμεΛιις _ημερσις και &¦ _ρα ς , διοτ ι δεν Οα διδονται δελ τια και π / . ηροφοριαι εις αλλος εκτος των ανωτερω . ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΚΙΣΒΑΝΩΜ ΔΙΟΤΙ ΗΡΝΗΘΗΣΑΝ ΝΑΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΝ ΚΟΙΝ . ΑΣΦΑΛΙ ΣΕΩΝ Τρεις Πακιστανοι διαμενοντες νδν εις _Ζν-γι _κατεδικιισΟησαν υπο του Επαρχιακου _Δικαστηοιοι Λαρνακος εις _προοτιμον δυο λιρων Εκαστος επι τιμ δτι _ηρ _^'| - Οησαν να _απαντησουν εις ερωτικτεχς ι | να παρασχουν πληροφορια ς οταν τουτο εξητηΟη . παο ' αυτων υπο Επιθεωρητου των Κοινωνικων _Ασφαλισεων προς τον σκοπον του να εξακριβοιΟη κατα πο < _τον ετηρουντο αι προνοιαι του περι Κοινωνικων Ασφαλισεων Νομου · . Ο Πρωτος Λε ιτουργος Κοινωνικων Ασ φαλισεων , εν τη προσπαθεια του να _ΟοηΟηση το κοινον να _αποιρευγιι _οιαδηποτε ι νοχλησιν _, απευθυνει προς τοιτο Εκχλησιν , οπως συνεργαζεται μετα των _ΕπιΟειοοτμων Κοινοινι κων ' Λσφαλισεα > ν οια την 1 · _φαρμογην του νομου . ΕπιΟ _ηιιΙ _ιπισης να _ιηεντικμισπ το κοινον οτι , συμφωνιας προς τον Νο μην , οιονδηποτε _ηροσιοπον , το οποιον : — α ) εσκεμμενοι ι , _τι _· β ραδυνει η _παρακωλυει Εχι _· _Οεοι ριμην εν τη ενασκησει _οιασδινιοτε εξουσιας δυναμει τοΟ περι Κοινωνικων Ασφαλισεων _Νομους |?) _αρνειτειι να _απαντη 11 , η αμελει να _ΒΜκιντηαιΙ , _εΙς οιανδηποτε ε ρωτησιν , η αρνειται να παριισχη _οΙανδηποτε πλη [ ιοφοριαν η να _προσαγαγη οιονδηποτε _Εγγραφον δταν _ζητι _) - Οη παρ' « _, ι'του να ποαξη τουτο · και γ ) ιιπακρυ , ττει η προσπαθει να < 5 _ποκρυι | η | _οΙονδηποτε προσωπον , η παρεμποδιζει , η προσπαθει να _παρειιαοδιση οιον _δηποτε _προσοιπον αχο του να _παροικτιασθη _ενιοπιον Επιθεωρητου η να εξετασΟ Π υπο Ε . _ιι _Οεωριμου , ειναι _ενοχον αδικη _ματο ς και υποκειται εις προστι μον μη υ . _τερΟαινον τα 10 λιρας . ιΙΛΑΤΕΙΑ _ΚΥΨΜ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΛΘΙΙΝΛΙ , 5 ( ΕΒΒ ) . — Δι ' α ποφιισεως του Αημοτικου Συμβουλιου Αθηναιων , μια Ιν . τιιν κεντρικων πλατειων της πρωτευ _ουοης Οα μετονομασΟη εις Π ) . α _τειαν Κυπριων _ΕΟνοιιαοτυροιν . Η ΕΟΚΛ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ Ι ΕΟΚΑ ΕΞΗΝ _0 ΒΚΑΣΕ ΙΟΝ _ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΝΑ _ΑΕΧΟΗ _ΛΝΕΞΑΡΤΗΣΙΛΗ 0 ΑΒΩΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1 _ΑΗΙ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ κ , ΚΛΗΡ 1 & ΗΝ Οι κανονισμοι εκτακτου αναγκης και αι ευθυναι τοδ κ , Κλη ριδη . - « Εαν _εγω ειμαι αξιος οικτιρ μου _δαοτι πιστευω , οτι 5 Κυπριακος λαος απεκτ ησε την ελευθεριαν του , σεις _εισθι δια κλαματα θελοντες να υπηρε τησετε _'εγ καθεστως το δποιον εδημιουργησαν αι συνθηκαι _τιης Ζυρι χης » . 'Τπο του αγωπστου κ . _Χοιτ στακη Τρυφωνιδη _απΕυθυΛ'ετα _» προς τον κ . _ΚληιΙδην η ακολουθος απαντητικη επιστολη : Κυριε Κληριδη , 'Ανεγνωσα την απαντησιν σας εις τα { ρωτηματα μου , _ιιτις _εδημοσιευβη εις την « _'ΕΟνικηΛ ·» της 3 ης _Δεκεμοριου , 1952 και απα _^ τα > .: Βραφετε , 8 _τ . ι , εαν « ιστευω δ τι η θυσια μου · ως και των _σννα-νιονιστων _μοτι εις την ΕΟΚΑ απειωκαν την ελευΟε _^ ιαν εις τον Κυπριακον λαον , τοτε μι _οιχτει _ρετε . 2 ας απαντω , δτι εντιμως χαι _ειλικρινως πιστει · ω , 2 τ £ ο ηρωικος αγων της ΕΟΚΑ απεδωκε την _ελεΛεριαν εις ιον Κυπριακον λαον και δυνασθε _υμεις και οι _συντροιροι σας να με οιχτειρ ετε . Σας λ . ε · γο > και εγω με την σειραν μου , ιαν εγω ειμαι αξιος _οικτιρμου διοτι πιστευω δτι ο Κυπριακος λαος απεκτησε την _ελευΟεριαν του δα των συμφωνιων _Ζυςιιχης — Λονδινου σεις εισθε _ασιρολω ς για κλαματα Οελοντες να υπηρετησετε ινα καθεστως το οποιον εδημιουργησαν αι _συμφχονιαι αυται , τας οποιας ως βεβαιωνετε Οα _σεδασΟητε και εφαρμοσετε , μολονοτι καταδικα ζετε ταυτας και δια τας οποιας με _οικτειρετε . _Ασιτυλως κ . Κλη ριδη _παρεπλανηΟητε και _ε-γενεσΟο παλιν αθυρμα ε ' ς τα χερια τ ? ις ηγεσια ς της 'Αχελικης _παραταξεως και μερικων , ευτυχως ελαχιστων , αλλων _1 . _Λ Ι ! .... - —1 5- _ρω _^ _νγ , _ηυννςυ , τ λ _«* _Ε ) _νΗι ' 06 ν υποστηρικτων σας _οιτινε ς απο _ιτολλου δεν δυνανται να κοιμηθουν δια την επιτυχιαν του Μακαριου και δια την παραννωρισιν των εκ μερους του εις την _εκλογην των Τ _.-τουογων και αλλων _εμτιστων _Συμβουλων το »/ . Κυο _« ε Κληριδη , _ασιραλως η ομολογια , την οποιαν καμνετε , ιιτι δεν υπηρξατε ποτε Ενθερμος υποστηριχτης της _ΕΟνυιης πα ραταξεως _ειναι τοιαυτη , ωστε να σας _στερη οιουδηποτε _δικαι ωματος να ΙσχυριπΟητ ε , δτι _ειρ γασΟητε ποτε δια την εΟνικην αποκαταστασιν τον τοπου τουτοι . · . Κατοπιν _εης ομολογιας σας ταυτης , λυπουμαι _ειλικρινως , διοτι εσφβι / ιενως σας κα τεταξα _Εστοι κ «! δι' ενα χρονι χον διαστημα μεταξυ των _εΟνικοιΒρονων κατοικο > ν του υ . τοδοι λοιτ τουτου νι ) σιου μας . Ο ισχυρισμος σας , οτι _εδεχΟητ ε να _προιδοευσετε της 'Ακελικης _συγ κεντρωσεως δια να εκφρασετε τι _|· αποδοκιμααιαν σας ενα _· τιον της δικτατορια του Ισπανοι · _Δτ _/ _τατορ-ο Στρατηγου Φρανκο , διοτι · κατ' αρχην _αποδοκιμι ' _ιιετε οια % _· δη . _ποτε δι « _τατοριαν , δεν · ειναι αληθης και ειλικρινης . Εαν _ποαγματικα ' _ησΟο εναντιον της δικτατορια _διατι τοτε _επιτοι ι |·« τε ει τον ε αιτον σας να συνεργαζεται μετα τοΟ Αγ γλου Κυριαρχου και να υποδεχεται τον Δικτατοοα _Στραταοχην 2 ιο Τζων Χαρ · τιννκ απεναντι του οποιου ω-/ . Οια δχι μονον ο Φρανκο αλλα κα ' ι οιοσδηποτε αλλο δικτατωρ ει ς _ολοκληρον την _οικουμινην δια τα _κσταΟλ-υιτικα και α _^ _ταν-Ορωπα Νομοθετικα και δλλα μετρα τα οποια _ε-ψηφιζε και εφηρμοζε εναντιον -ου Ελληνικου Κυπριο _·*»^ Λαου , δστι ς _ηγωνιξετο δια την ελευΟε ριαν του 2 . Ε ( ς _τη-ν _παραγρα'ρον 2 της απαντησεως σας αναφερεσθε εις το ετος 1947 και την Σ _υμβουλεντικην του _Λαβδου _Ουινστερ , παραλειπετε , ομως , να προσθεσετε , δτι τοτε ηοΟο ακομη _προσκεκολλημενο ει ς την _Ηγεσιαν του ΛΚΕΛ και _απετελουσατε _παραιρωνιαν εις την _ομοφοινον βελησιν του . τραγ _ματικου Ελληνικου Κυπριακου λαου , δστις _χατεδικαξε ως _αν-Οελληνικην οιανδηποτε συιιμετο χην ε ' ς την τοιαυτην Συμβουλευτικην . Αργυτερον , τοσον υ μεις οσον και η Ακελικη -ηγεσια , _ανεγνω ρισιιτε την πλανην σας και ενκατελειι |· ατε την Σ _υμδουλευτικην _ητ _» ς και _ιναυ _αγησε _οριστικαι . 3 . Πολλες φοοες σα _ττκουααν να χομπαξ , _ετε , δτι δηθεν ε πετυχατε την _εγκρισιν ιιπο του Εκτελεστικου Συμβουλιο υ ςριλε λευΟερου συνταγματος ολιγους μηνας προ _τηε 1 ης Απριλ . ιου , 1955 . Ουδεποτε , δμως , ετολμη σατε ν' αποκαλυψετε τας προνοιας του _περιςιημου αυτου συν ταγματος , διοτι αι _προνοιαι του , ως _επληροφοοηΟημεν ε ! = αυ Οεντικης πηγης , καθε αλλο η-« αν παι / α _φιλβλΕιιΟευαι κ _* ιι δη- ' μοχ _ρατικαι . Μα επι τελους κ . Κληριδη ποτε _ελεγατε την αλη Οειαν , δταν _ετονιξατε δημο-σια , οτι η διαγωγη της Αγγλικης Κυβερνησεως υπηρξε παντοτε ανε ιλικρινη και απατηλη διδου σα ψευδεις υποσχεσεις περι παραχωρησεως φιλελευθερου 2 υν ταγματος η οταν λεγετε σημερον , δτι αυτη Οα μας _παρεχιορε < _ιυντανμα φιλελευΟερον , εαν η ΕΟΚΛ καθυστερει ενα η δυο μηνας την _Εναρξιν των ιπι χειρησεων της Ιστοριαν κ . Κληριδη γνωριζετε καλυτερον εμου και επρεπε να εισθε _Οειιαι ος , οτι η _ελευ-Οερια ενος λαου δεν αποκταται με λογια εντο ς του Εκτελεστικοι · Συμβουλιου του Κυριαρχου αλλα με « πελευ θε ωρητικου αγωνας και Οναιας . Δι' αυτο δ ' _σα λεγετε περι προσπαθειων χαι _ενεογει ων σας εντος του Ε _κτελεστικου Σ υμβουλιου πε ρι φιλελευθερου Συνταγματος μονον αφελεις επιπολαιους και _ανοητουςδυνανται να _παραπλ _. ανη _σωσιΛ ' . Ο Κυηιιιοχος _οιτ ε _αυτοδιαΟεσιν , οΒ'ΤΕ _ανεξαρτητιιιιν , αλλ' ουτε φιλελευΟερον Συ _ταγ μα ητο _διατεθειμενος να δο ' _ιστι ει τον Κυπρια- / ιΙν λαον εαν δεν εξεγειρετο ουτος _τιτν 1 ην Απριλιου , 1955 να ζητηση δια των οπλων την ελευΟεριαν του . Ει ς τας κατ ' Ιδιαν υποσχ εσεις , τα οποια ς _εδιδεν εις υμας , εαν Εδιδε πραγματικως τοιαυτας , _εκρυπτετο _πανχοτε , ως υμεις εχ των υστερων _ετονισατε , η ανειλικρινεια και η απατη . Η ΕΟΚΛ χαι μονον η ΕΟΚΛ _ε-ξηναγκασε τον _Κυριαρχον ν' αναγνωριση δτι η Αρχη της αυτοδιαΟεσιως δυν · αται εν _καιοδ , ως ιλεγεν , να _εαναρμοσΟη και εις τον Κυπριακον Λαον » οΙ μονον η ΕΟΚΑ υπεχρεωσε την _Κυριαοχον Δυναμιν να _ποοελθη εις συζητησεις κατ' αρχας μεν δια την _παραχιορησιν _φιλελευΟεουυ και δημοκρατικου Συνταγματος και τελικως να _παραχοορηση ανεξαρτησιαν εις την _αγοπημενην μας Πατριδα , ητις , εντος ολι γοιι _, _Λναχ ηρυσσετα . ι εις _'Ανεξαρτητον Κυπριακην Διιμοκρατιαν _, _ωτι του ψενδοσυνταγμα τος του _Αρμιτειτξ του 1955 , του οποιου νπεραμυνεσΟε , με Κυ _ριαρχον την Μεγαλην Γρεττα νιαν και με Λγγλον Κυβερνη την με απολυτον δικαιωμα αρ _νησικυοιας ( Οετο ) . • 1 . Εις την _απαντησιν σας , παραδεχεσΟε ινα ε » των δυο νενομισμενων δρκων τους οποι ους εδωχατε με το χερι σας στο Ιερο Ευαγγελιο εντος του Εκ τελεστ υκου _Συμβουλιου . Αποσι ιοπατε , δμιος , τον αλλον δρκον τον οποιον επισ ης εδωκατε κα τα τον αυτον χρονον , τον ιιρ κον πιατεως και υποταγης εις την _εκπρασωπον της Κυριαρχου Διηαμεως την Α . Μ . την _Γαοι λισσαν της _Μεγαι . _τις _Γρεττανι ας . 'Λ _ραγε ελησμο ησατε τον υρκον _τουτον η _στεντιχωρεΙσΟε να τον _παραδεχΟητε 5 . Κυριε Κληριδη , εισθε πο λυ καλος νομικος με μακραν πει ραν και Επρεπε να γνωριζετε , οτι , εκτος των _Ακελικων _ηγε των , δλαι αι αλλαι εκατονταδες _Ελληνοιν Κυπριων εσταλησαν ανευ δικης ε ' ς τα κρατητηρια _, δυναμε * των Νομων 20 του 1955 και 53 του 1965 , τους δ ποιους εψηφισε το Εκτ _ελεστικυν Σ-υμ _6 ου ) . ιον κοιτα _τι | ν επο χην _σιις και ουχι _βαοε ι των Κα _νονισμων Εκτακτου Αναγκης , ως _εσφκιλμενιος και . προς παρα πλανησιν του κοινου θελετε να παραστησετε . 'Λλλα και δια την _δτιμοσιευσιν _τιΤιν Κανονισμων Εκτακτου Αναγκης και αλλων καταπιεστικων Νομων και δια _διαταγματος θελετε να ισχυρισΟητε ειλικρινωςκ . Κληρι δη , οτι δ _ΚυΛερντ ' ιτης δεν εζη τουσε την γνωμην του Εκτελε στι _κου Σ υμΟουλιοι · , το οποιον ητο η μονη ε κ το υ Συνταγματος α ν ε γ ν ω ρ ι σ μ ε ν η Νομο 0 ε τ ι κ η κ α ι Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ η ε ξουσια Εαν ι * 7 . ι , πραγμα το οποιον ει ναι _τελειαις _απιθανον , δεν εχα _Οακτηριοατε την _τοιαυτην παρα λειψιν του ΚυΟερνι ) του ως περι φρονησιν προς τα μελη του Ε κτ ελεστικου _Συμβονλιοτι και ιος σοΒιαραν λογον να σας δδηγηιη ει _πιι θιτησιν , εκτ ο βεβαιως , εαν εντκ _ρινατε _τοι ς τοιουτους _Κανονιομου και Καταπιεστικου Νομους ι . ΑποπειρααΟε να _διακαιοι . ο γηοετε την _δουλοποεπη _οταον πας απεναντι του 1 ( υ 6 _ερνητου , υποδεχομενος τουτον ει ς το αε ηοδρομιον , λεγονε ς . ο ' τι και 6 Αρχιεπισκοπος _συνηντατο μετα του _Κυβερνητου . Σας _οικτειρω πραγματικα και _αναλ-ογιζομαι _ιιοσον σο 6 αοο _· α | ιαρτημα Οα δι απραΙη ο Ελληνικος Κυπριακος Λαο εαν σα δωση εστω και ολιγας λενκαζ ψηφους , δ ταν _καμνττε τετοιες ατυχεις και ανοητους _συγκοισεις . Κυριε Κληριδη , 6 μεν Αρχιεπισκοπος αυνηγτατο μετα του _Κυδερνι ] - του με το _προοωπον υψηλα ως αντιπροσωπος του αγωνιζομενου Ελληνικου Κυπριακου Λαου δι α να _διεκδικηο-η τα δικαια του . οεις δμως , υπεδεχεσΟο τον Κυ ( _ιερνητην με εστυρωμενας τας χειρα ς , ως Ενας ταπεινος υπη κοο ς του κα 1 πιστον μελος του _Εκτελεστικου Συμβουλιου , ει το οποιον _^ σδ διωρισεν ο ιδιος η ο προκατοχος του _αφου εδω κατε τον νενομισμενον δρκον πιστεως και ι ' _ιποταγης εις την Κυριαρχον Δυναμιν . 7 . Τον _χαοτοπολεμον , τον ο ποιον _εχαματε κ . _ΚληρΟδη μετα Τ > ιν υποχρεωτικην παραιτ )) _θιν σας απο το _Εκτελεστιχον Συμ _δουλιον , τον εκαμνον ανευ οιου δηποτε αποτελεσματος πολλοι , παρα πολλοι , αλλοι Ελληνες Κυπριοι πολιτευομενοι απο του Ετους 1878 της Αγγλικης Κα τοχης μεχρι της 1 ης Απριλιου 1955 , ημερα ν εναρξεως του η ρωικου και θρυλικου αγωνος της ΕΟΚΑ , οστις _εξηναγκασε και αυτον τον ΙιρωΟυπουργον της Μεγαλης Γοεττανιας κ . Μακμιλλαν να δηλωση εν τη Γουλη των Κοινοτητων μετα την _υπογραιρην των συμφωνιων ις _^ _υι χης — Λονοινου , οτι εις τον αγωνα τουτον ουδεις ενικησε και ουδεις θεωρειται ηττημενος . Δηλαδη κ . Κληριδη ο κ . Μακμιλλαν _ανεγνωρισαν , δ τι δ εκ 30 . 000 _Γρεττανακος Στρατος , με αρχηγους _Στρα _ταρχας « αι Στρατηγους πρω της ταξεως με απειραριθμα υ πλα χαι πολεμοφοδια και με α εροπλανα και ελικοπτερα , δεν _ενικησε την ΕΟΚΑ , της οποι ας τον αγωνα ερχεσθε _υμει ς σημερον με μεγαλην _αναιδειαν να υποτιμησετε και να παρουσι _ασΟητε σεις ως υ μονος εθνικος και ατρομητος αγωνιστης , διο τι _εδημοσιευοατε μετα την απο χωρησιν σας εκ του Ε _χτελεστι κου Συ ( _ιΟου · λιου και εκ του α οφαλου μερικα χτυπητα λογια , ενω , ταυτοχρονω ς , κατεδι _καζατε την _οιαν και τυν ! Η · ο πλον αγωνα της ΕΟΚΑ , πρα γμα τα οποιον _προεκαλεσε τα _οιπ _^ _χαρητηρια του _Κυβερν ' _ιτου δια την τοιαυτην _στασιν σας . Μηπως κ . Κληριδη ο Πρω Ουπουργο κ . Μακμιλλαν ειχεν υπ' υψιν _τοι > τα _δημοσιευιΙατα οας , τα οποια , ασφαλως , ουδε ποτε ανεγνα _3 θε , δταν _ιχαιινε τας ανωτερω δηλωσεις Κυριε Κληριδη , μη προσπα _Οητε να κοροιδευετε τον κυσμον πως δηθεν _εαινδυνευσ ε η προσω , _τικη σας ελευθερια απα τον Κυ ριαρχον γιατι Οα γελασουν κ « _τακαρδα ολοι οι Κυ < _ιερνηται της Κυπρου , <> _1 οποιοι ετριοαν τα χερια τοιν απο χαραν διοτι _ευρεΟητε σει κιιι μονον σει ς , ως ελεγαν , με θαρρος και _ειλι κρινειαν να καταδικασετε δημο σια την Οιαν και , συνεπω ς , να δικαιολογησετε τα απανθρωπο Και καταθλιπτικα μετρα τα ο . _τοι α ελαμβανοντο εναντιον της . 8 . Δια τιιν εστω και δηιιμον _δημοσιογραερικην σας _επιΟεσιν εναντιον τ ης Αγγλικ ης Κυβερ _νησειος , πολυ ορθιο _ειδεχΟητε οι · γχ « ρητηρκι , ιιπως πολυ δικοι _οι ς _κατεδιχαοΟητε δια την μι χρι της 9 ) 3 ) 105 ( 1 οουλοπρεπη χιιι _αντιπατς > ιωτικην _σταοιν σα και συνι _ργκοιαν σα μετα του Κυριαρχου , _ιιστι ι _' κτυπα _αλο πητα τον 'Κλληνκον _Κιιπριακον Λαον και _εαιελλιν ει ς τα κρα τητηρια _εκατ « _ταδας _συμπατρι _ωτων σα , σι · μ . _ιΕριλαμιιανομε · νων και των _Λκελικων ηγετων και αλλων στελεχων του « 'Λ · χελ » χωρις να εγει ρετε _οιανδη ποτε _ιρωνιιν διαμαρτυριας η να εκφρασετε δημοσια , την απο δοκιμααιιιν σας δια _τας απαν Οοωπους και _δικτατοριχας ποο ξει ς του , ως εχαματε δια τον Ισπανον _Στ _ρατιιγον Φρανκο , ' Λρα γε η _οιιοπ η σας αυτη , ο μου με την _ικρ * ι >| ιων _ιιποδιικι _μι _ισιαν _ιου _ινυπλιιυ ι ' ιγιυνος _τηι ΙιΟΚΛ , δε ν μ « ρτυροΒ _· ν , δτι ει τ /· ικ _τιιν προτερων ειτε ει ( των {« τι _ριον _ινεκρινατπ και _ιπιι διικιμαπατε _ταςτοιαυτας πραξεις του Κυριαρχοι » _α'ιτινκς ιλα _μι ' ιιι νον χωραν δταν ηαΟο μελος τοΟ Ι · _ικτι'λι'πτικου _ΣνμΒιουλιου _κιιι επισημος Συμβουλος του Κυβερ νητοι ι και Λιχτι _' ιτορος _ιτριιταρ χου _ιερ _ΤζιΙιν _λΙιρτινγκ _'Λναγνιιι ριΙ ο / ιεν ιιτι τα γριι ψ _^ Ιυν Ι , _Ινλ _ηνι _· _* _!)) Λ _Τιοι _ι'ιιιρ ι _' ι _σπισε ενι ' ιηιαν τ / ιιν ΕΙδικιΒιν Λι _Χιιατηοιων , τα ιι / _ιοια ( Λ ρυΟηηαν δια του ΝΛμιιιι Γ 8 ) Ι _ιιΒ _> Βι τον Οποι ον _ιτ |» η < ι > ιηι' . τα _ΙΟκτελεστικον Σ υμΛοιΙλιον ΙΙτιι ν ηπΟο _( _ιμεις με λο ς τιη ' _ιτου , _μεγαλον αριθμον ιι _πιιΟεπεων _τη { ΕΟΚΛ Λλλ' _Λφειλετιι _« ιιι σεις νιι ομολογη αρτι : δτι το _πλειπτογ των _τοιο » Ι τιον υποθεσεων ( _ιπεοιππιπι-ν ο _Λγιονιοτης ΤΙΛς σας Βλαυκος Κλη ριδη , _Γοτι ς σημερον _υπο _πτηριζει _ινΟιρμοις την υποψη _φιοτητιι τοΟ ΗοοιταγιιινιπτηΟ _της Κυπριακη Δημοκρατιας _κτιι Ι _) _ριοιις ΙΙΟν _αρνηιι Μακαριου , ΧΡΙΣΤ . 'ι _ν _ιΦΟΝΙΛΙΙι Λιμππος _, 4 _ ιΜι ι ( ιοΙην , 10 δ 9 , Κοινωνικη Ζωη Α ? ΡΛΓ £ ΙΒιεΣ _Ετιλιοθηοον οΙ . _αρραβΟνις τοΟ κ , > λν * ρεα ~ _Χατζ _* ρακα ι δημοσιο _γραφε ) , _με , _τωι της δ . ΣΙτοας ε . Το « ριωτου . Ο κ . Βεωργιος Ρουβας κα ! η 6 , Κοιτη Ποπιανικολαου , α _μφ 6 ιεροι εκ _ΓσρωσΙων , Οα _δεχθοΟν - _ουγχορητηριους _ι _, _^ _οχιψεις _ιπ ' . εΟχοιριι _! των αρραβωνων των σημερον Κυριακην και αοριον Αα > _τερον 6 ην , 7 ην Δ _£ _« : μ * ρΕου . εις ιην οΙκΙο _™ ιης _μνιμιτης , 686 » _Δαιιαλου αρ . 2 , Γαρωσιο . ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Η ι . Ν ικη _Τωσου Χρ . Νικολαου βα & εχΟι 1 επισκεψεις σημερον _Κιιι αΟριον εηιι ττ ) _ονομαστιΛυ της _ι · ορτ 3 , _4 ν τη κοπα την οοον Ι ωνων αρ . 22 ) _οικιας _της ( _ ν _Λευκοοιο . Η κ . _Φοιιη Η , Τημ _^ _νΙΛου , ικ _ΚοαμσχλΙου , εορταζει και _χυγατα ι _ετπισκιψιις οη _^ ιφον και αΟριον ι _.-τιι τβ 6 νομο » _τιι < _Η εορτη τοΟ _ουζυ-V ) της . Η κ , Σταυρουλα Χρ Χσραλα μπους 6 _<^ ται επισκεψεις Ιπ ' ι η ) Λ _νομοκηιχβ _εοριξι τοΟ υΙοΟ της _σημερον και _( ζΟριον , αφιξεις 'Λψ _/ κετο _ωροπορικως χ κ . Ε-111 » , Ιδιοκτητρια τοΟ οικου _Οιιοζ _ΕΙΙια , 'ι _τοδ α »* την Εορωπιμ _» _διμηνου _τοιε ι 61 οο της . Η κ . ΕΠια _επεσκεφΟη _τως _εκβεχις 9 _εν 3 ε _*(^ ιων των μεγαλυτερων οικων της Ευρωπης . _ΠΕΜΘΗ _ΑτιειΙωοι : και ιχηδεΟθ η _, ι . ν μι-Οφ _ειλαρι , _νιδν εχοηλωηων πινβοικ εν Λ _& μεο _^ , _ινΛρΕ _, _τος _δεσποινα και αριστη _Χρισαοτ _^ η , η Κ ο ρ α λλΙαΣ , _ΕδαγγελΙδου . ΤΟος _ο ' _ικειοιχ και την ? . οιηην ουγενειαν της _μεταστυοης , θερμως _ουλλυποΟμιΟσι _, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ _ΕΙσ _^ ραν υηιρ τοΟ Πα ' _ι , δικοΕ ) _ΣταΘμιιΟ < Μ < 5 λΟ _» _, εις μνημην Μικο _λωοο και ΕιΟαλΙας Χρυσαφινη , 6 _κβ και η κ . Βεορ / ιου _Χρυοα _^ _ινη . δεκα λιρας , και ο κ _^ και η κ . _Ββ _ωργιοο _Βιολυιιοο , ο κ , και η κ . Βεωργιου _Σταυρακη και 6 κ . και κ . Ανιη _ΤριανιαιιολλΟδη _, _ανι πεντε λιρας . ΙΑ ΕΚΛΟΒΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ » * Συνεχεια εκ τη Α' σιλιδος βουνον οι των _Βεναγρων και Ρου <|> 3 ν εις _Λευκονοικον , οι τοΟ _Λοπα βου ιις Βυψοον , οι των _Ποργων χαι Βαιδουρα _ιις Πραστειον , ο της 2 ιη-κρα « ως , 'ΛρναδΙου και ΣιιαΟα ρικοΟ _ε , Ις _Αγ . _Βιωργιον , οι των Περβολιων εις _Τρικωμον , οι τοΟ _Ββ _ρχτνιοιι _, _Μοναρκο και _ΜζογαζιοΟ _οις Αγ , Ηλ _ιαν . _ΕτισρχΙα Λαρνοκος : ΟΙ του _'ΛιδιΑλερου εΙς _ΑΟηαινου , οι τοΟ νιιΛ 5 , _^ Ι Κ αλοΟ Χοριου & 1 ι 'Αγ . Ανναν , οι _ιης _Λτεννογιαχ Λγγλ _^ 6 « ν . ' _Αναφωτιας' και _Κυδισιλιου εις _'Λλωρ _,, κον , οι τΡ _, ς _Κοφινου _ιις Λ γ . © ιοιι _¥ > ον , οι ιης Τιρσκ _^ ω νου , ΠεριολιΟν , και ΜενεοΟ ιις ΚΙ τι , οι _τιιν _Πυργων Δελικηπου και _ΣταυμοιοιΛΙου εις _Καρνοι . ' , οι της _Τεχνης _εΒς Χοιροκιτιαν _, οι των Κελλιων _ιις _Λιιβαδια , οι της 'Αλα μι _ οΟ εις Μ < ι < ιι ! τ 6 ν , ο ! των 'Αγ . _Γαβαχσινιας εις Οραν , οι των Κα το Λευκαρων _ιις Ανω Λευκαρα © 4 του Αροους εις _Τρεμβτουσ . αν | οι της Λαγιας εις ΓοΛλαν , οι του • Κεμαπισμενου κοΚ _Ζογιοο εις Μ « ρ £ νι , 'Ε > ιαρχΙα Παφου : ΟΙ της Ανω _ΑκουροαλΙων ιις Κατω _'ΑΙκουρδα λια ? οι της _Αζυλου και _Ελεδιου _εις · Αμαρ > . ιτην , οι τοΟ 'Αγ , Μιρ κουριου και _Στααρου Ψωχσς ε ! ς 'Αμ _γωκοΛι , οι της Κοπο _'ΑρχιμοΛδρΙ τας . Μουοερε και Μαρω ας εις Λ νω 'Λρχιιια _€ . _ιιιταν , οι πις Μαρα _θουντας εις Αρμουν , οι των Νιων Λυματων _ι _( ς * Αγιαν Μαρινα Χρυσι χους ( Κατω Βιαλια ) , οι της _Ιννιας εις Δρουαιαν , αι της Δρυηας _εις Δρυμουν _, οι της Βαλος και Αγ . Νεοφυτου εις _Εμπαν , οι της Χ 4 λης και _Σκοαλης , εις _Βοοδι . οι της Μελαμιουι _. _ΛατιηθιοΟ _# Κρητου Μ _ α « οοττου _κοτ _^ τοΟ _ΔαογκοΟ _ΣταΟ μοΟ _'ΑγΙας εις _ΚανναυιοΟν _, ο * των Α _ _ω _'Αροδων εις Καβηκαν , οι της _Λεμτιας εις Χλωρακον , οι της _Λεμο ας εις Χουλουν _, οι των Γρετσιων και ΒοΛαταριυς εις Κοι λινυχ , οι της 'ΑνοΛαργου εις Κονια οι της _ΣουσκιοΟς και _Ηικο κλειας εις _Κουκλα , οι της Φαοου λας εις Μαμωνια , οι της Βριμι Οουσης και _Μι-τζ _Χωριοο εις Με οογην _, οι _της Χολετριας εις Μοηαν , οι της 'Ασιιρο « γι α ς εις _Παναγχαν , οι της Αγ . _Μαρινης Κελοκεδαρων εις _Πεντολιαν , οι της φιλοοσης Χ _ρνσοχους _εις _Περιοτερω _' _-ον , οι της ΙΑκουρσοΟ _εΙς Πιγειαν _, οι · π ) ς Α _νοτδιοΟ , Μηλι , υς και Λαοας ε | ς Φυ την , οι του Ψ αβιου εις Πολε . | ιι . οι του _ΠροδρομΙου _, Στενης και Μακοου _τεα εις Πολιν οι του _Παλιαμπελου εις Πωμον _, οι της ΦιλοΟσης Κελο κεδαρ _<« και Κεδαρων εις Πραιτυ ρχ ., οι της Μεθανων εις Σαλσμιουν οι τοΟ 'Αγ , ι > ωτιου εις _Στατον _. οι της _'Αναριταςτ . 'Αγ , Γαρβαρας , _'Αχελιας και Μανδρων εις _Τιμιν , οι της Κολωνης και 'Αγ . ΜαριιΟιι σης _εις Βεροσχη _^ τουν οι της _Μηλι οΟς και _θελετρας _εις Πολου . _Ε-πσρχια Κ _υρηιειας : Οι της Α γυρτας , _Καραχοομι και _θ £ _|> μνθτ _εις Κ _ορηνει _, αν οι του Καζα < ι >< ινι εις ' Αγ , 'Ειτιχτητον , οι της Τραπεζου εις _Κλετιινην . οι του _Τρ-. _μιβιου και Βεμτιλος _εις Αγ . _Βεωργιον οι τοΟ _Παλαιοσοι _^ ου , Μοτιδων , _Φτιρυχας και - Εληας _εις Καραοαν _, οι ιοι ) _Λιδι _ΗΙι _ε , ς _'Κορμακιτην . οι της Καρ τιωοιας και Παναγρων εις _ΙΛυρταχΙ , οι της 'Αγ . _Ειρηνης εις Λι 6 ριος . οι τοΟ _'Αοωμωιου _εις Κο τομειον , οι της _Συσκληπου κοι Κρηνιου εις ¦ Α γ . 'Ερμολαον , οι του _-ΑγριΓακι ου _εις Λαρνακα της ΛααιηΟου _^ οι του Ανω Δ _, ικωμου εις Κατω _Λικωμον , και οι του Κο _^ _ισοιινιη και Συ > _Τ ( αρΙου εις Γουνον , Οι εκλογεις των χωριων τα δ · ποια δεν μνημονευονται , _Ινωτ / ρω Οω ψηφισουν _ιις τα εκλογικα κεν τρα των χωριων των _. 2 _ΙΑΝΤΕΚΛΑ ΙΡ ' · _ηΙΙΙΙΙΙΙΙΙ _· ΙΙΙ »· ιι · ΙΙΙΙ · ΙΙ » Ι < , > ι , ι , ' ΠΛΡΟΥ 2 ΙΛ 2 ΕΙ _ΚΑΟΗΜΕ _ΡΙΝΛΙ ΕΝΑ ΚΟΛ . _ΟΙΕΙΑΙΟ ΠΡΟΒΡΑΜΜΑ . ΓΑΧΛΜ'ι ΓΙΤΝΕΓ ΓΛΧ _^ ΕΤ _ΡΑΟΙΤΑ Τ 05 ΙΑ _8 _ΟΟΙΙΛ ΚΑ « ΛνΑ 8 ΙΙΛ Π ) Α _ΟινΚΟΙΙ ΟΙ _^ ΑΚΛ ΤΚΙΟ ΛΓΜΒΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΕΓΔΟΜΑΔΟΣ . ΤΟΝΙ 3 _ΟΙιθν / 1 . Με τραγονδιατη _ν τυν ΤΟΝΥ 1 ) 10 _0 _Κ 08 II ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΥ Θ' ΑΦΙ 1 _ΣΙΙ ΕΠΟΧΗΝ _• ΤΛ _ΟΤΚΟΒΙ _ΙΝΚΙΛΚΛ 2 Λ £ ΠΛΒΤΤ _ΙΙΟ ΙΛΛΝΙΚΟ ΚΑΤ ΜΟΝΛΛΙΚΟ ΚΟΙΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο II Λ Ν 1 ' 10 Ο Ι , Λ Ι Κ 'ΒΙΙΛ . -41 » Ι . Λ ΛΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΛΚΙΙ Ν λιχιχη αυον «« μ » ιτινΙ | , _ωρος 6 , < 0 μ , μ . ΜΙΑ ΟΜΟΛΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗ ΜΑΤΑ Χ 0 _* σινον δημοσιευμα της _'ΕΟνιχ ης _» , αληθης ομολογια τον χ . Ι · Κληριδη οτι χ ατε _ιχεν οκΧον - « ατα την ο * _ιωρ « ιιαν του αγωνος _* οταν αλλοι αΙιηγ χο _γιζΟννο οια το Ιδιον αδικη μα , γεννα τα ς αχ ολονυονς α παρ ιας : Αν δεν τα εδωοεν δ Χαρνχ ιγχ ε-ις τον χ . _Κλ-ηριδην _, ποιος του το ιδωατν Και δια τι το Ιπηρε Διατι δπλοφορου σε Και αιρον _ωηλοφορυσε χ αι _ιπεδειχ _ννε το ' απλον τον εις τους διχ η _γδρους δημοσι α , δια τι δεν _συνεΧηφυη Και διατι _Ιπεδειχ _ννε το _ιπλον ει ς τους δικηγ ορου ς Μηπως οΙα να τοχι ς ικφο _& ιση Και Ιφ _οαον _ατιο του 1 θ 5 β ειχι _ν _εΙ ς την χ α τοχην τον οπλογ μηηως το παρ _εδωσεν εις χ _αμ-μιαν Αρ χην η _οπΧοψορει αχ ομη χ αι αη μερον _ Εαν _τχ _σοσωπον χ ι _αιλοφα ρη _. οημαιν-ει Οχ ι , ειτε χ ινδν νενει γα _υποστη $ _πιθεσιν χ αι εχει το οπλογ δια γα _αμννθβ , ειτε αχ _οηειιει να _ιπινευυ ο Ιδ ιος . Εαν- _οτχ ως ειναι _ηροςοα νι ς , ο χ . _ΚΧ ηριδ ης εφερε το _ιιτιλον δια προ σωπιχ ηγ _αμνναν απο ποιονς _εχ ινδυνενε -να υπο στη Ιπιθεσιν Απο τους Α γ _γλους η απο την ΕΟΚΑ ( Α πο τους Το-νρχ ους δεγ υπηρχε κανει ς ςοοδΟς · . 5 ιοπ το 1956 δεν νπηρχαν αι διακοινοτικοι χ αραχαι ) . Θα ηθεΧ αμεν ιπισης να ι _ρεοτηαωμ _εγ τον χ . ΚληρΙδην ιαν το σπιτι του Ιφρ _ουρ ιιτο μεχρι _τελενταιως υπα _εττιχ ου ριχ ων . Κα _~ ι εαν πρ αγματ ι Ι _φρονρειτο , διατι ιφρβ νρειτο Εζητησεν ι ιδιος να _φροιρη ται το σπιτ _* τον Εαν οχι , δια τι δεν ( ζητησε την _απομακρυν σιν των Τουρκων φρονρ _ων ΑΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ _Αμμοχωστο ς , ι ( Του _ανταποκριτου μας ) . — _ΚατηγγελΟη εις _τιτν _αστυνομιαν της πολεως μας , οτι αγνωστοι _διερ ρηξαν το _κτιλοιειον του κινηματοθεατρου « Ολι >| ιπια > κοι αφη · ρεσαν εξ αιτου _τ 0 ποσον & ξ λιρων εις _κεβμοτα . Λ ΗΔΡΑ ΠΑΛΑΣ _ΧΙΙ Μ 1 Ι » Ο _Λ Ι _^ _ΙΙΜ . ΛΚΙΙΒ _ι , ΤΟ ΑΙΙινιΟΦΙΛΕΣ ! _ΑΠΟΒΕΙΜΑΤΙΝΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΤΕΙΟΝ 9 * 9 ι ΚΑιΜ ' 3 Ι . 1 Ι » Λ < Α 1 · ΛΙ 0 _ΙΙ _· _Λ ιΟ _?* ι _ι ΜΕΤΛ ΧΟΡΟΥ ! _30 · ι ?» _ττ _χρι _φνιι Μ _» _ιιΙ 11 Τ ι _, _ΒΙΟ _ΟΛΙ ! Ορχη _στΒ ΜΑΝ _ΔΑΛΟΙ ! ι Παπουτσια 7 _* ) ναικεια Κ ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΗΑ ΠΡΟΤΟΝ ! Ι ΛΗΑΡΑΣ 178 ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΒΑΙΝΕΙ ... Ιτι Αν ) _3 Ρ Ι 50 _ΟΡ _^ %# _^^^^ : _£ _νΜ _^ _Ι _^ Μ ¦ _^^ ! _ _^^ _!?^ _ _5 ζ ' # _ζΛ : ' . _^^^^^^^ Η _^^^ / . © ( 5 / : ' _ 7 ·< _ _«* _^ _^^ _ι _^^ _^ ' _^ _^ _Ιι _^^ :: _^^^^^^ _^^^ / _λ _/^^^ / Μ 0 ΑΙ ' Ι 0 Υ ' _^^^^^ _ΗΗΙ _^ Β / Β' '' . 'Λ ' _Λ - _^ / _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __ _Ακ _^^^ . ν _^ _Αν _. _ιΙΥΑ / ΙνιΙ ιιΙ _ιι _{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _^^ ΗΤΤι ΤΙΤΤ _ιη _ΗΓΓ _^ Μ _^ υ | / / _ιβιΤ _^& Κ * / _ιηΑ | , * ΒΒΙ * / Ι'Χ . _^ _ε > _^' ' ' _^ / ΜιΙνιιν Ι Ιοι ' 1111 / _Κνν _^ ν- _^ _-Χ * / ΝιΙγ : || ι | ιΙΤ , ||„| ... Η ΚΟΤΟΣΟΥΠ / / _^^ _ι _^^ / _Ε _^ ν ΜΕ ΦΙΛΕ ΜΑΤΖΙ _Λ _^/ 7 ι _«^ 4 _^ Υ _γιΒ _) _ιι ( ι )( η ιλ ( Ι κοτιΙ _ττη ιιλκ « ΤΒ (·(·| 1 | ι ( ι « ι (( ν _ιιιρρς < _* » λοκλι - / _4 Ρν 7 _/^» ι ·/ λ / _« οριοιουπα η _ος ιικΙ να 'ι _ινιι Λ ιΜ ηιΒΒι ' ις και _ιιοχιις « ι ' ιτος _ιιι _ιιι η ς / ΙΙ // - _*^·^· . _^/ Μιιι _ιι ιι . ιπιιι ιι ... ' / ψΧ ~ _^ ' _- _^ ' ' ., ~~] Ι ΙΙΜ » ΙΙ | ΙΙΙ )| Ι « Κ | μι _· _. _φιπι-, Α _^^^ ι ' _^^ Μ / ' _*' ' ' Ι | ' ι ' ι < Ολιι ηπρι « ρ · / α « _Ια Ρχ » τ » νη . Δ /· ν _ι ' χ _^ τι πιιρα ν _< Ι ττρ _οιτ - _/^^ ΗΚΒ _/ / Β , ι ι ι , ι ' ι _' α _' ι , τ ! _' , ' ι Γρι _ιει _τι Βι _λαπτα και ι _Τι . _ρ | Ι [ ρατΒ _· . Νμ _οιαΟ _ι _ρ φα _ια υτι ' _^ - _' Οα [ Ι'ι'ι _τε ι < αττ ( ιθττ ( ιο < τιυπ » ι , | _^ Μ _ΛΔ _ΗΡ ¦ Ακη μπ κιιΙ το καλοκαιρι ι σουπα _ΜτιτΖι Ην « ι _ιιικ _ι- ι _^ _τ Ι _^*^ Ι Μ Ι ρα _Ι τι | Τ ( ις _Λια την ιΕααφιΙλιοη μκις Ιι / ορροπι ) μ _ινι ) ς _' ¦ . » _« Μ Λ / Μ Μ διαιτης , Η μεγαλ η Ελ _βετικη μαρκα ΕΝΣΗΜΑ ΤΟΥ Ε 0 Ν Λ Ρ Χ 0 Υ _ΙΤωλοιινται Ενοικια του Εθνα ρχου Μακαριου εις το γνωστον σας _περιπτερον « Ο Χ Ι » του Θιοορανη _ΒΒαντζΛποι'λοι ' , _Λειικιοσιιιν . _—Μεγαλαι _παριιχιιταΟηκαι _—Τιμαι . κοστους . _'· Ω _^ _ιΕιι 3 _© Γ £ ιΤ 5 _ιιιΞιΧΙΙΑ ! 5 _Μ _^ | | · _| ΜΝΗΝ ΟΣΥΝΟΝ Τελουιιεν σημερον _Κυριακην εν τιμ Ι . - « ιι > Νεου Κοιμητηρι ου Λευκωσιας το ετησιον μ _% _· ημ ( 5 συνον της αλικτμο ητου _Ουγα-Τρος κοι _αοε / . ιρης ημων ΗΛ _1 ΙΚΤΡΑ 2 _ΤΧΑΒΒΑΡΙΔΟΥ και προσκαλουμεν παντας τους τιμωντας την μνημην της οπως προσελθουν και δεηθουν μεΟ' ημων . ν _βνιις και α < 5 ελφι « ς . Οι τεθλιμμενοι _(» ν _« 1 _«««?!« ΤΗ < ιι « ν Τ ! ιν ' _Κνν * πΙ ' οι _Ετιιτυ _^ Ι _» οτα γλυκ _(· ] % σματω σας _ιιιιτυνχανΕ · ( Κ ται μονον μι { Ι ΚΡΕΜΕΞ ι Ι _Πικιν Παουτηρ . !' φ _^ 11 Ε χβιΛιτηι ιν _Λιυχαιπια Μ της Ι _Οταιρκια _ΛθΝΟΙ _» ΛτΛ , _Ι'ωτιης ' , « Α _ιιΜ ( ι > ο ( α > Χρ , Ννκο λαου « αι Τιοι _Λτο · _Λιυχωσια . _^?^ Τ 1 « _νι _« _^ τ _?«^ _ινξι- < _ςιΛ . τ _« _ιΡ ¦} Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ | Ενοικιαζεται _-νεακτι- _|> , _| _στος οικια , _αποτελ . οιιιιε · η | εκ τριων κυριων _δοηιατι- } Λ ) ων , χιιιλλ , κουζινας , _ιυτιι- ι ( νιου , με ηλεκτρικτιν και ιι- | ! β _ραυλικτ ' τν _αγκατασταβιν ' _(! ιι και λοιπα χρειωδη , ευρι- · λ Μ _σκομινη _υις _ΠαλλουριαΙτισ ' Ι 0 } σαν , οδας 'Λγ . _Νικολαου ι ! _Ν · αρ , 21 , _'Κνοικιον / . _ογικον . | Ι Αι _ΒΙληροιροριαι εντος της οι- ' ! _ιτι χ ' α ! ' · Τ Ο 2 _ΤΝ _ΛΕΣΜ 02 _Βονεοιν Αστικης _Χ / . ολης Αγ ( ο > ν 'Ομο _λογητων , θεωρει υποχρειοσιν του να εκφραση κοι _δημοσιιος τας απειρους ευχαριστιας του που ς τον γ .. Ανδρειιν Λονκαν , δια την εντελως _δοιρεαν παρα χωρησιν τον κινηματοθεατρου « ' Α . _τολΙων » _, καθως και της ται νιας , δια την _κινηματογοαφικην _παραστιισιν τη , 10 ης Νοεμβρι ου , αι _εισποαξεις _της ο . _τοιας 0 α διατεθουν Οπερ των απ 6 ρο > ν μα _Οιιτων _της Αστικ ης μας , —Χαρ . _Κιτ _ρομιλιδης , Βραμματευς . _ΣΙΙΕΤΑΩ να _ειν . _αοιστ ησο _» θερμως τον κ . Λιομηδην Νικολαιιιην , δια την εντελω ς δοιρεαν _παραχωρηαιν του εν _Τρικιιι μηι _κινηματοθεατρου του , _κα-» ως κοι τον κ . Ανδρεαν Λ . Λου κα , δι _'ιιιυυντην _της Κυπριακης Κι _Ι )| ιατογοαφικης και θεατρικης Εταιρειας Λτβ ., δια την _παραχιιιρησιν _της _κατιιλληλου ταινιας δια μια _παραστααιν , υπε ρ των Λπορων μαθητων του σχολειου μου . Ο ΛιενΟυντης _ΑτΗιοτικοΟ Σχολειου _Τοιχωμυυ Κ . Κ . Πηλειδης . Ο _ΤΠΟΦΛΙΝΟΜΙΟΝΟι _'ΛνΛρειις Αναστασιου , Ιχ ΜΛρ _ιρηνΙ δηλιι δτι αποχωριι _ικ των Ι Ιαλαιων Συντεχνιων Μα _ρηοιι και εγνραιρομαι ει ς το Ε . Ε . Σο _μιιτειον , _τΛ Λπηιον _ιινπ _ηρετΒΙ καλυτι ρον τα εργατικα και ιΛνι « ιι μοιι _σιιιφιροντα , — _'Λνδρι ιις _Ανινητοπιου . Ι · : _ΝΟΙΚΙΛΛΟΝΤΛΙ ιν _Παροι - _πιοι ς 1 ) _Κηταιιτημα ( τα πρωην _καταστικια ινΕΝ 8 ) _πιιρειπλευ οως της _αιΙΑΠΤΕΙιΕ _Ο ΓΛΝΚ _, ο » _ο Ε ρμοΟ , Μ , _Λκιοτασειον _ΙΙ ΟΧ 27 πιιδια , με _Λπιι _- χιι > Οι ) _τηοιι > ν κοι ΛποΟηκην διιι-( ττα , _τπιιν 1 « Χι ( 1 _παδι » . 2 ) _ΑιτΛ 1 ης _Φι 41 _ροναο _( ου , 101 ) 0 , _πιι · λυτελτι κατοικια ι « . 1 νιινοδω · ματ ( ων _τριιπεζιιριιις , σαλονιων , χιιιλλ μι 1 . _ιιτν _αλες ( _Ιε ραντρς , _γκα ραζ και αλλους ( _ιοηΟητιχοι _· _χιιι ροιις _ΛνιοΟεν της _τ « απιζης _αιΙΛΗΤΙΠΒιΕΟ _Πληριιιρορ'α _» απο τον κ . Μ . Λ . ΛΟΤΙ _' _^ ΟΝ , οδος ΙΙοπκλι ους . Μ , 'λιιιιοχιιιΑιης . Ο ΑΒΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤ Η Υ _πα του χ . ΑΚΡΙΤΑ * Α ΒΑΠΩ ιον οδν τυν _ψωχυ λοοστον , _Λαμ . _> ηουν Λ , 11 , 0 _*** _^ & _τα οι _ι _£ _γαλοπτρεττεις _τιο _λυιλαιοι . _θοιττεαιιχα _σττινΟηρΙζουν τα ¦ ποικιλοχρωμα _ς & τα των λαμ _^ _α 6 ων . ΕΙς το μεσο της _εκκλησιας _εκει & που ειναι _τυ & ε ιμενη ι _, τιι του αναλογιου η εικων του τιμωμενου σημερον _Αγισα , _κνρχολε , _κτικΟς χσ ( ει μεγαλη _ιιΟρα . _ΔΛκω & _ςς λο _^ _-τια δων . _τοποθετημενων £ πΙ του _λαμιτον τον _κΟοιλου τοΟ _«) ροστο _: _του , καιοον ζωηρα και . φιλικο , _διευθυνοντας προς τω _Οψος _χειμιφρους _ακτΙνων ΑΙ Λνταυγειαι των φωτων _διοχυνον ται _ττονχ _οο . Ποτιζουν _£ ττ 1 της σια _λισμενης με _^ _αργαριτ & ρ _^ α _μιτρρς του _Αρχιεριως και ολισθαινουν £ τιι των _αχ αυρ & ν τοΟ σπ _$ ους _τυν _ουλλευτοορΥ & Μ _Τουτ Αντανακλαμε ναι _& ιΙ ιων _υελων -των παραθυρων ττου _βχοον & γρα 0 _$ ' _&*&> την ανα τηοην _οιονι . 1 λαμπουν κακτοι ? & 1 _ς την _ΛμΙχλην _, μακρων ι _^ ραν των τοιχων τοΟ νσυΟ . _'Λτττρυττπουν _η ' μιιι ¦ _** . £ « οπιν της _ι _^ Λης ' _ιιι _' . των διαφορων ' _ε-ικονων κα _ιη τ & ν Υ ( κι _σοΟφοΛΛων _αμφιον . Ο . ιτο / α θαυμα < _πη ποικιλια _^ _ωτονι 'Ο _ΤΟρΟοοο ζος _υαιχρι-ιχινων τω κατωφΚιον της _εκκλτ > αΙας καταλαμβανεται _& πσ κω μοττα _$ ωτδς χαι Οερμδιη-ιος _^ οι χειμαρροι των Ι _^ χων και τυν ενοικων γεννουν εις την * μχχην ιτληΟος βαθεων και _λυ-ττων _αιοθημωτων . Σημερον οι Ορθα & οζοΒ τιμοΟν την ιερων _μνημην του _Μιρατρχου Νικολαου αρχ _^ _κκοπου Μυρων της Λυκ (< χς ( Ουτος ητο Ενας _£ πο τους _μεγιιπους χριστιανους αγιους , _<* ν _θρωτιος -θεοφιλης , _συμτκΛιγτικα ευ _ωδκιεζων _υττως , λΑγεται _εις τας ψοΛ μωδ _£ ας . Λ » το _Α _^ τας _, Δια τοΟτο ογαλ _λιουν σημερον _πνευμοπικω δλαι οι _ριλιορτοι διοτι , χαρ _* ν της σωτη ριας μας . _μβς ιδοθη α _* _πο τον Κυ ριον τοσον « _μενοις _προααττΜπης , _Οερμωτσττος υπερμαχος , _ιτ _^ σαν την οι _* Β * _Μιι . _Μην _περιΟιων και _τταντας _« δικομμ _^ _ντχκ _ι-κλυτρουμενος _» . Εις στενας σειρας στεκονται οι _πιστο _ι' . Ποσον _διωφοροι βνν _^ _χοτττοι κατα την _ηλι , χιαν . μ 6 ρ _$ ωσιν # κοι _νωνιΛιην 06 σι . ν , _συνερρευοαν υαο ιους Ιερους τουτους Οολουςι Μερι κοι _^ τρω αυτους ειναι , νεοι _γεματθ ( , _< 5 [ Τιο δυναμεις χα * , υνειαν . Ι-& ου με . ζηλον _στουροκοττειται μια γυναικα _ιτεριπου _« . _ικοσς-ιτεντο ετων . Οχι . μακραν _Λπο αυτην φαΙ _παι _εαρα κορη με . πλεκτους μαυρους πλοκαμους και _λω-μττοντας _οττο ου / _κινηοιν _οφθαλμους . Η ζωη αλλων , ι > πος ο _^ λ ι _, ος _χοπα τας μοοημβρ » νας τοΟ _Οιρους , ωρας , αργα κλινει _ιτρος την δ 6 ο _^ ν , _Πλιγηον μιας στηλης _ιτροσευχεται _Ε < ις ηλικιω _ ιε νος μορ < _£ ωμενος _^ νηΡ _ν _^ _οτΕρεον μααρον επανω _$ ορ · .. ον . Η _λευχανΟει σα _κοραλη του κλινει ολιγον _ιτρυς τα πλαγια κα * . εττι του _προσωπου του ειναι διαχυτος η Εκ _<> ρο ? σις της _κατηφειας _, _^ Η _ε-νοτης της _τΤ ι Οτεως ονντ | _Ειροιοι . ν ολους αυτου γ 6 ρο _* τας και νεους , _αμεριμνους < Ι , καμη Β ) 6 α θεος _^ μιρ _ιμνοος , 6 ττο την στεγην τοΟ Οικου τοΟ _θεου . « 'Εξομολογειο 6 ε τω _ΟυρατνΙω θει _^ , δτι αγαθος _^ οτι _ειζ τον αιωιο τα ελεος αυτοΟτ . Ερχεται η ωραιοτατη στιγμη τοΟ _δοζαομου του Αγιου , του 6 ιιο ( ου το δνομα _^ συνηθως τιμαται εις δλσς τας γωνιας της γηινης _ο _^ αι ρας . ΕΙς τας _τι _^ λεις της ΙΛ ι κρ & _ς * Λοιας , _διτου _ττρο ¦ _ηολ ? νων α 1 ωνω ι ιζη ο _σττανιωτατος αυτος _αΥα _&^ Ρ γο-ς _, ο _οποιος _ε-τιηγοινε κρυφα την ν _£ *« α ε { ς την κα _τοικΕαν πτωχης _οΙκογ £ _^/ ας δια να _ριψπ εις το πα _ραΛυρον μικρον σακχον με _νομισμα τα και _ειττιευσμενως ω _αττομαχρυι _© _ιι - εις τον Ιταλικον μ _! Κ _/> _ον _λιμι να ετι' της 'Αδριοπικης θαλασοης ( δπου κατοπιν μετυκομΙοΟηοαν τα οσια του Μεραρχος » , Εις καδε ορθα δοι , ον _-παλι , ν _εττι τον οχθων των _πιι _ταμιων , οπου οι αλιεις τιμοΟν τον Αγ _^ ως ιτροοτατην των -πλεοντων Ποοον θαυμασιας _τιροσευχας συ _· ε £ Η _οεν η _Ορθοδοζιος _ΤΕχκλησια τιρος τιμην του ) _'ιδου μια _& _πυ αυτας δττου αι _ιοΟ _& Ται κατ · Εννοιαν _λι _ζεις _€ _υ > αχτονιαι μχτ' αλληλων εις λεπτοΟψαντον _τριχατττον : « ΜΟροις παροικησας _αισθητΟς μυρον Αληθως _ιΥνεδεΙχΟης , μυρω χρ _οθεις _ναητω Αγιε Ν ικολαε , εν γαρ τοις __ Μυ ροις _μυριζων , του Παναγιου _Πνευ ματος μυροΟηκη υπαρχων , ως ιαρ μυριζεις _ευφροουνον των θειων α _ραματων Χριο _> ιχ _3 θ » , Πολυ _συγχινητςκα _οοζσζοαν οι ιΒ ιστοι _ταν _αγιον που _τοορον πολυ _εζηλι-χχ . την _κ _^ _1 _£ _Iα _/ _1 _ο _^ _1 _^ _τα της ορΟο _δοξ / ας « τυν ωλετηρα Αρειου » . < _τΜε γαλυνοιι / . ν Σε .., » _^ _ρχΙΟε ι να ψαλ λι ) μερικα _δευ _^ ρολεπτα _ενωριτερον των αλλων ο _οοΟυςοι-Λος _πρωτοδιακο νος , ΕΙς την αρχ _,, κην αυτην _ςνρασιν _( ι ιεοος _πριχττιθενται αι Φωναι τοΟ _λΛιτιοΟ κληρου Και μετα τινα ατιγ ιι _> ν ακουεται & ΙσχυρΛς _γρροι * χα _τονιωδων φωνων : _κ , _ΛΙεραρχοι Πα τιρ Νικολαε _^ . » Ε , Ις τον _συειπστγη β γ _κιΛι των _Τιιοτων ττου εΛτληρΑΚχιν τωρα δλας το : ς γωνιας τοΟ ναοΟ € κ » κολως Οα _θυρεος κατα την ατιγ _μην αυτην ΟΛθρι _* πος που με ιι μι οιυμα _κλειοτυν , Και Οχι μονον διο τι ε , Ιναι πολυ απλη κα' . _ευμντμιονευ _τος οωτη η ιτροοΕ , υχη κω πολυ συ χνα την ακουομ _^ ν κατα την εκκλησια σπκην _^ _ιιολουθιαν οΟτι _, χ ο ( Ικ _$ ρα _στιιςοι _αωιοι λο _^ οι _ενε-ιυπωΟησαν βια παντος _αις την _ουνειδηοιν μας _. _ι 'Αλλα διοτι , η γενικη ψαλμωδια συ ναρπαζει . δλους τους παρισταμενους ( καΙ τους συρει _εις Ενα : Ισχυρον ρ _» ιΟ μα . Ειναι βραχυ συνηθως το κει με ον των μ * γαλυναρ * αν και συγ _χρονως _λιοΛ' _πολυποικιλον . Συχνα _συμδαινει , να _παρατηρωμεν πως οι _προσευχο _^ ιενοι με χα ( _> αν ελκυονται £ _Ις την ι _/ _αλμιοδιαν _, αλλα γρηγο ρα πολλοι εζ αυτων σιωπουν & Β αννοιαν των λεξεων . 'Εν τουτοις αυ ιτο 1 . δεν ημπσροΟν ια μενουν α _, _^ _αφο νχ > ι και εις _τοιαι · την · _ιιεριπιτωσιν , | Υποψαλλουν το τελβ ]( των ορα σεων επι μερους λεε _> ις ' _, κανεις δε δεν ι _^ _μτΒοριι να _αιωτοι , Η πολλοι ' χη _αυιη _τιΟλμωδια _^ Ιοχυρα _, αρμο νικη και α _^ _ιι _^ τικη ενθουσιαζει Ι τους τκ _> _ρτΛτσμε _ους , Δυνατον να ' μη _ημς > _Λα > λωι _«· ν ' επισης , δτι 4 κ ( _της πλουσιας _ποικιλιες των _μεγολυ . ναρ / ων ολοι απο μιχρου Εως μεγα λου γνωριζουν τα _μκ _^ αλυναρια του Ιεραρχου . Δια _τοιηο και ψαλλει [ καθε _οονη _εΟηχος και ο σθενης ( με λ . _νυκη και μετρια . < .., Και τιμωμεν την μνημην ' σου ,. > _ΠωΟΩν _καταΛυκτ ι _, κη ψαλμω ¦ ΓιαΙ _Ο-χοΙα _θερμοτ _^ ς _^ π _^ _χησεωςι * 0 πλεον _εξιΕζητημενος χορος ψαλ των — _μουσικοδιδασκαλαιν δεν η μπορει τοσον να _θελΛη την ακοην , τοσον να συγκινηση την ψυχην δσον το ψαλλον κοπα την προσευχην πλη θος των συνηθων πιοτων . Ποιος δεν _χοπακλυΟεται _α _^ εοος απο αι οΟηματα _Ιδειτε τα προσωπα των _προσεοχομελων . Ποσον ειναι αυτοι _συνκεχιιημει _^ _, _, _χαρουμειοι _πως' γΙ _νονται ωραιοτεροι κατα τον χρονον της _τοιοχηης _γενικης προσευχης . Κατα την στιγμην αυτην δ ι απιοτω _νεται με Ιδιαζουσαν δυναμιν δη- ε [ μεθα τεχ , α ενος Πατρος , δτι ο θεος μ « ς εδημιουργησε μι _πολυτιμους Ιδιοτητας _ενεδσλτν ιις την ψυχη μας την ταοιν _πρως το αγο _&> ν και την _τελειοποιησΙν , *) Ι < $ νΟρο _πινη ψυχη ειναι εχ _ρυσεως χριστια νυιι 1 * _! , ως _υμθως _ται _£ * , _τηρηο _* . εν τ _^ _αρχπ οι * χρονολογιας μας Ε ας _& ω τους ρωμα ι ους _συγγραοεις . Δεν ει « ι _, αραγε _υψιστη ηδονη της γηινης ζωης μας η αγα _,-, τη του _η , ν ορωπου τιρος _χον τΛησιον η προς ο _& _χον _αγαθοεργια Υ Αρα γε _δετ . _εννοοον _Ετχιι τα _Ιδανικον της θεο ρεστου ζωης οι αγιοι μας της Ορ θοδοζου Εκκλησιας , _εκλΧζ < Λ » ιες , ως « ων πραγματων _^ _ληθειαν * την _φλογεραν _ΟΥωπην προς τον _Υ'Ι > ι οτον την ωραιοτητα και αγαθοτητα εν σχεαει προς τους περι ημας Ιδου και ο σοφος αυτος πρεο _& υ της με το διαυγες κα . ολιγον πεν θιμον βλεμμα του _ομοιου την Ιερων εΙκονα _δισκρινο _^ _ιε-ν αμεσως _μεταξυ πολλων αλλων , Εζη μονον δια _· α _ει _^ _ργετη τους πλησιον αυτου « Μι _μητης _Υενυμενιχ που _Δεοποτου σου ., _εδωκας την _^ ιχην Σου υπερ του πλησιον σου ..., Ιδου αλλος « _τροφευς και _ποττη _^ ι _ορφοΛων , οοη 0 ος των εν _αναγχαις » , ο _επισκο _πος _Τριμυθουντος Σπυριδων ο ο ποιος παντοτε _εχροττει ζυλινον _κιδω _τιδ'Λν που περιειχεν _εζοιχονομηθιν τα _χρηματτα _^ _νοικτων δι * δλους τοΟς Εχοντας αναγκην , Διο και _τιμωμαν τους αγιους τουτους ως « κανονα _πιστεως * , _οποΛτησαντες δια της τα πεινωσεως των και των _βρετυν των < τα £ _ψηλα « αι πλουσ . ο εν τιι _δασιλεια των Ουρανων » . 'Αλλα ποσον ολιγον μιμουμεθα ημεις οι μαται _, _οφρονες και _-ττλεονεχται τους ακοοραοτους αυτους ευεργετας ! _Ποι ας θηριωδεις _ιςεις δεικνυομεν καθ * ημεραν εις τας μεταξυ μας σχεσεις . _Φρονιιζομεν επι βλαβπ των αλλων ι περ 1 . της Ιδιχης μας ευτυχιας κοχολογουμεν και υ _Λρ / _ζομεν τους συνανθρωπους μσς _, οθονοΟμεν τα _^ πλησιον και προσπα ιΟουμεν να των _δνκκφεοτησωμεν Ι Ποσον ενεργοι _μεοιτοπ υπερ ημων ακαιταπιαυατως παριστανται , προ του Χριοιου η Υπεραγνος _Μητηρ Του Ι καΙ δλον το πλη 9 ος των αγιων αν _δρων και _^ νναν _^ υν , Α 1 α 0 _οηυ με . υα τας _Οε-ρμας των _ττροσευχας εις κα , 0 ε δυνατην περιπτωσιν . Ιδου μη _Ιτερα _οιγαπωσα , _οπαρασσομενη επι λικνου τεκνου της , _καιατρυχομεΛου απ 6 ιορειαν _ΑσθεΛειαν , Το Εν μ * πα το αλλο δεν οοτι _^ ουν τα πλεον 6 ο κιμοισμενο : Οεραπειηιχα μεσα . Ανι κανος να ελα _«? ρΟνη , τας βασανους του _πστιδ ιου της ( £ _«> ο |> ραατως _υττο _^ ε ' _ρει η ι _^ ητερα , Κ « : _ΙΛο 6 | £ _$ > τ _* χμ εχαΟη καθε ελπις δια οωτηριαν , η μητερα _τρεχει ε . _ις τυν ναον , πι _Ιπτει με δακρυα προ της εΙκονος της Οαυματουργ'οΟ , διοτι παντοτε προσ _Υ ευγομεν προς αυτον εις τας _ανωιγκας μας και χαρις εις _νιις ιιρ >( ιναχ του λσ _^ ανομεν ποφυ : χοΟ Κυριου το _ζητσω _^ _χνον . Προ τοΟ νοεροΟ δε ημων _υφΟαλ _^ οΟ ας _παριστοηχ _^ , παντοτε η _£ κ , τι Οβολος μορψη τοΟ ο λα 0 ρωπου κα 8 . αχουροχιτου _^ _γαΟοεργοΟ Ιεραρ χου Νικολαου _€ _Ι : αλπ _4 σω _ ιεν εν οαλ πι > 7 ι _Λομωτων _αι | ρτηοωιιεν _ευρτια και χορευσο _^ ιεν _α-Υαλλομενοι » , 6 ι 6 τ _^ η Αγια Εκκλησια Εδωκεν • _Λς _ημαι ως ωο η _^ ον αοτερα τοιοΟ τον Οησαυρον πνιυιιατος . Βεματοι απο Οερμον πωΟον _α _γινω ιεν καλ λιτιροι και _κοΟορωτεροι ας _απευ ( λ ! _ινωιιεν προς τ 6 ν _ΟοΜιατουργων Λ γιον _, λεγοντες : _^^ _Το _^ ιμ _αχττρ Ν ικολα ε , _πρεαιευε Χρ _^ _ΟιΛ τω Θεω Οπερ ημων , πιοτει κ « 1 _πουφ τιμωντας την _χσρμοοννον και πανεορτον μνημην σου , ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΤΑΒΒΕΛΛΟΝΤΑΙ _ΤΡΑΜΠΟΥΧΙΣΜΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡ _ΟΝ Κατ ' ( _Ιναχοινωοιν τοΟ Πατοι _( οτιχ αυ Μετω _, _του , _υπο τεον ε | _Αοαδιππου Μηνα _Διμιητοη και Αναστασιας Λημητοη _κοτηγγελ Οη εις την αατυνι > μ 1 α _· ν , οτι δυο στελεχη τη _? _Β _^ _Ε _0 _^ ΕλαΟον τας τατ » _τοτιΒιας των . Ο & τοι , κατοπιν _Ιπεμυ & αιιυς _ιης αστυνομια υκεα % 1 _βι αα . ν να τας _επιστρι-1 _) Ονν . ΕΙς _Πεοδολια χαι _Κιτι , της _ιιιαοχιας Λαονακος _, υ . _ταδοι της _'λ-χελικης ηγεσιας _πεοιεοχονται κατα τας _ΛνΛτεοιΝιχς ωρας τας οοοιις ιξωΟι των _οικιων _πατοιιι ' _τιον , _ποοκαλοιΛΤΕς και _απειΙΛνΛ ' _τες _αιηου ς οτι Οα καιακαυσουν _τας μηχανιις και τα τοακτεο των _ιαν ψηφισοιη · _Μακαριον . ΟΙ _ιτατοιωται . τιον ως δνοι διο χοΗΟτητων _χαταγ-γΕλλοιη' δημοσια τας τοιαυτας μεβαδοιις _τρ ο _μοκοιιτιας : τας _διεοιας _μετεοχον τπι οι υ . _ιαδοι τι > _υ κ · Κληοιδη _εΙ ς Κιτ ι χω Περβολια , βεωροι > ν 6 ε < τιΛι « _ιευθ 6 νοιις τασον τον χ . Κληρ £ 6 ην και την < Ε νωσιν » του δσον χα 2 τους _ηγε τας _τοι' _« Αχελ _» , οι οποιοι _Οορυ 6 ουν πεοι _τραμπονχιβμδιν των ιιλλων δια . να _χαλιη ]» ιη * Ιδιχου _τοιν _τραμπουκιοιιοις . _ΛΙΑΡΡΗΞ 1 Σ ΛΕΣΧΚΣ ΤΟΥΡΚΟΚ _ΤΠΡΙΙΗ ΕΙΣ Λ 0 ΜΔ 1 Ν _0 Ν ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 5 ( ΡεΛιτεο ) _—Κλεπτα _» _δειοοηξαν το οΕχη (( η του _σνλλογου _Τουρκων Κυπριων χαι εκλει _) ιαν ι _^ αυτου χρη _ματη . Ολαι αι αιΟουσαι τοι _συλλαγοκ διερρηχΟηβαν- Τα ( ετι . • τλα _μετεκινηΟησαν , Εγγραφα ε _ξεσχισβηβαν και τμημα γραφει ου ωχεκαπη . 01 _-διαορηκται απχ χ ιηιισαν και τα δελτια κοινωνι κων ασφαλισεων του _ποοσω . ιι κοδ του μαγειριου του συλλογου . ΑΝΕ _ΓΛΗΟΗΣΑΝ ΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑΙ ΠΟΔ 0 ΣΦ . _ΣΥ _4 ΙΑΝΤΗΣΕΙΣ Κατ' _ανιεκοινειχιιν της _« Κο .-ι » οι _σημερνοι π _»« 5 οο-φ « _ιρικαι συναντησεις ανει'λη _, Οησαν ? . 6 γε · ι των _προεχλογιχων συγκεντρωσε ωγ . ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ Βερμανικη επι _πλοιοις , _ηλεκτρικαι σιχιαι , >) _ηγειον και αλλα ειδη οιχιακης χρησεως , εις την _υδον Μ _· ασια 8 ου α _ _ηγι'ε > _υιιιν ικλσγην του αειμνηστου Μακαριου του Γ' τον _ΟκτωΟριον του 134 7 και κατα την εξορμηβιν δια το _Ινωχι : < ινν _δτνιοφηερισμα του 1350 . Οπω ς και τοτε , ο & το ) και το _> _οα η μεγαλη _τιλιιο _^ _'ηφια των Κιιτρ / ων των ΑΟ ηνων Οο Κ-ισχ , υση ηΟιχως τας _Λγωνιστικας δυναμει χατα τιιν _ιργανων της αποικιοκρατιας χαι των _ακελικιιν _πρεικτοροιν . Ηδη , οι α . γο ) νι < _ττοι _της ΕΟΚΛ εκβηλου · _ιραιτηα Βου εν Αθηνκις _αντοειτοκριτ _ου _μκς κ . Λ . Α ' . ΧΡ 1 ΙΤΟΦΙΛΗ . την αντιθεσιν το >· προς τους συνεργασΟε τας με το Ακελ και _ιιπολεεκτισαντας τον η ικον αγωνα των 4 ετων . Αγωνι < τιγγ της ΚΟΚΑ _παρεχηρει χα _ρακιηριστιχιΤι οτι , ν . _αιτοι ποτε δεν _ειχεν _οιεχνδηποτε εκτιμησιν _πρας το . _τροοωπον του _ΛνΟιτοψηφιοι' του _Μιικαριου , ηδη _εξεπεσεν ο & τος τελειως ες _τι _(· συνειδι ) σιν των , πρωτον διοτι συν ειργασΟη με τους κομμουνιστας κα ' ι δευτερον διοτι _πιντοχ ι αν _τεταχΟη προς τον ενοπλον εΟνικον _αγωνιι ! Και Βιν ακομη , μου ειπεν , ειχεν ωρισμεν _· ους υ . _ιοστη ριχτ α , ι _) δη Οα πρεπει να τον εγκαταλειψουν . Μου προσεθεσε δε _χαρακτηοιατικιος δτι ανεμενε τουλαχιστον απο τον _συμ-ιο λεμιστην του κ . Παπαορωτην να _εγχαταλειι | ιι τον υποψηιριον των αντιταχΟεηων εις τον _αγωνα και _Μριστων της ΕΟΚΑ . Εν _ται μεταξυ , _ανεγνωσΟη _ενταΟΟα _μετ ' ακρας _ιχι ινοποιησεο > ς η _σαη-ης _δηλωσις των 12 εν Ροδφ _αγοινιστιον της ΕΟΚΛ ιιτι τασσονται ι 5 _λο' | η . · χως υπερ του Μακαριου . _Αγαμενεπαι _2-ποις , _εντος των προσεχων ημερων , εκδωσπ _αναι . _ογον _ανακοινο _> σιν και η ΕΙ > ΕΚ , εκπροσωπουσα τους υπερχι ) . ιους Κυπρι ου _σπουδαστας των Αθηνων . _Χαρακτηοιστικον δε ειναι το _γε _γονος οτι , απευθυνθεις τας ι { - λευταιας _ημερας εις διιι < ΒΟρους γνωστου ς δια την _αντιΟεσιν των προς τον Μακαριον παραγοντας χαι _ζητησας απο αυτους να διευ _χοινησσυν την Οεσιν των , ηρνη Οησαν να πραξουν τουτο , _αφησαντες _στιφεΤις νο νοηθη υχι , πα ρα την _πολιτικην α _ _-τιΟεσ ( ν των προς την _Μακαριαν . ην πολιτικην δισταζουν · να συστησουν υποατη ρις < ν του ανΟυποψιχιιου ιου - · . _Σαιρως τιπερ του χ . _Κληριδη εκ _φραζοΛΤσι μονον οι δεδηλωμενοι χομμουνιστα ' ι και οι οπαδοι της ΕΔΑ . Ιδιαιτερως συγκινητικη υπηρ ξεν , ες αλλου , η χινητοποιησις των Κυπριων της Αμερικης , της Αγγλιας και της ΑΙγυπτου , ταχΟεντων παντων υπερ της υποι ) 'ηφιυ-ι ?) τος του Μακαριου , σι ' _μβολου _ενοτ _ητο και αγωνος των _απαντειχου Κυπριων . ΜεΟ' ε _ιε < στ > ρ' _παοερχομενην ημεραν οι _ενταυΟα _Εγκνροι πα _ΟατηρηταΙ σημειωνουν _αυξησιν του _ρεειματος υπερ τον Μακαρι ου , του οποιου η επιτυχια _προ-Ολεπετα _ι _περκρανεστατη . ΔΕΝ ΕΧΕ ! ΣΧΕΣΙΝ ΜΕ ΤΟ _ΚΟΛΛΙΠΟΝ ΠΑΦΟΥ ΠΑΦ 02 , 5 ( ΤοΟ _αηαποχριτου μας ) . — Ο Διευθυντη του _'Ελληνιχου Κολλεγιου Πα ( ρου χ . 1 < ο > στας _Λιασιιη αναχοινοι ιιτι , ο αδελφο του χ . Ερατοσθενης _Λιασι & η δεν εχει χαμμιαν σχεσιν με τη _ιχολην απο ιου 1952 , ο ' τε ε » πανΟη , _υπο του τοτε Διευθυντου του Βραφειο » Παιδειας εκ της _Οεοειος το » ιι _> ς Προεδρου της 2 χολικης Εφορειας λογω ιαιν _διαδηλωσεοιν των μαθητων κατα τους _εορτΛσμου ς της στεψεως τον Ιουν ιον του 1052 . Μονον κατα το τρεχον σχολικων ε _τος 6 κ . Ερ . Λιασιδης , _λογιρ της _ιλλειη'εως _χιιΟη γητιιν προσεφερΟη υπως _διδασκη _δοιρεαν το μαθημα της 'Τ _γιεινης , Λπο _δεκαπενθημερου δε , δια λογους υγειας και _λογφ των _αοΧΧΧιΥ τον Ασχολια / ι _ιπαιαε να _διδασκη . ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΒΙΚΟ ! * Μι ΧιΙΡ _ΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α 2021 ) 59 _Ειδοποιησις δυναμει του Α ρθρου 48 του _Πχ ρ Ι Αχ _ινητον Περιουαιας ( Διαχ ατοχης . Εγ γραφης χαι Εκτιμησεως ) Νομου . 01 2 ταυρος _ιωτηοη , Κωστης _Στανοη , Λ Λ · α _ιταυρη , χαι _Μαειου _ιταυοη δλοι _ι'Λ _Λατσιων υπεΟαλαν _αιτησιν ε ' ς τυ _Κτηματολογιον _Λεικωσιας δια την επ' υνυματι των εγγρα φην μιας _οιχιας κειμενης παρα _ττΒν _τοποΟεσΙαν εντος του χωρια » Βοι > _χ /» 'τα _ημεριον Λ πο της ημερομηνιας της παςιου σης ειδοποιησεως < Μξ |) _λογον δια τον οποιον η _^ _ροτεινομΜι ) ιγγρας > ιΙ βεν πρεπει νι γ ! ντ ) . 'Π _ξειοβη υπ 6 τοΟ Κτημα · _τολονιβυ Λ £ υχ _« ο _1 «{ , Ιιν Λευκωσια 25 . 11 , 959 , ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙ Ν ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧ 1 ΣΙ Ν ΤΟΥ ΑΒΩΝΟΣ Η ΕΚΛΟΒΗ ΤΟΥ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ατυχεστατη η διασπα _τ σις των δυναμεων εν _οφει των _« _ρρεδ ρικων εκλογ ων . - Ας _μη προκαλω μ _, εν συγχυσιν καιαπαισιοδοξιαν . - Η Κυπρος δεν _Μχασε την _υποθ _εσιν της . Ν _ΙΙΟΡΕΙα ΤβΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ _ΤΘΜ ΘΗΕ Εγκριτος πολιτης _ατζ _^ σιΕ ( _λε προς ι _^ ι _^ ς χ _ην _υικολουθον _απιστο · λην : _Αγαχτφι κ , _Λευθυντα , * Εν _ακχ φορ _*! . προς την _οαι , _αγομενην _τιροεκλο _^ Ικ . /| ν _διοτιαλτ _> ν _, κσι χωρις ποσως να _ιλαυνωμοπ _^ ιτΛ _κομματια _ιλστηρια _^ Οα _ηθιλα : να στ Λ ωθιυ : 1 . Ο Μ , _Αρχι £ . τι _ι ' σ > ιθιπος εν τη 6 _» _€ _ζοιγωγ _^ τοΟ εν τω _εζωτεριχφ _υ-Τιερ _τοΟ _ΚυττριαχοΟ _διτιλωμοπτΛΛΟ α · νωνος 6 _ςινη _^ η Τ £ αντοτε εν . ιι ηρει ου _« _ιοΟινκι τ & ν _απαρσνροτχιον . _χυπριοχων δικαιων και _ιδν τεραστι ων · _£ Ονπ . του λο » 0 _εΟΛηυν Του , Κακως _υποατηριζιετσι 6 τι _αωθυαρε τως 4 / κατελ £ ιψε , το _« Ιττ _^ ια της _συτοδιαΟεοεο . _Υ-αΙρ της _ο-ιοΛικη οεως ταντης _£ _ιτωλ ! α σεν , Ιδιαιτερος _ε . _1 ς τα ' Ηνωμενα £ Ονι · | _, με πειοιια μοναΓιχον , τω _ατιοιον _μαλιοτσ _, _^ κατα τ _& γ _ττροονρυνην τοΟ 1957 — 58 _οινιτρεψε _μ { _θΛ _» _-ιταφασχηνιαχην _ττρωτοιουλιον την οποιαν αν _ιοιχετα θα _ειχομεν σι _^ _ιιρον _^ σφολιος καλι > _τεραν λυσιν — _^ _το _» _ηΚτ _ ρ : στιραο _αΛιξαρπτισΙαν χαι ωπ 6 την _αΙγιδα των Ηνωμεν « ων _'Εθνων , Και _υττερ της _ιιρωτοδιχΛ / σς εχ _εινης , _^ _νοτπυ _^ χθειοης τοσον _τιρο της _υποληζσσης _εις _Ενχρισιν του ε ? λην » χοΟ _οτχε Γιου _, _^ _-ποςΛοχως _ψηφο ολογκους ι < _5 α _· _ετως τα 2 ) 3 ) 6 _Μοααριωτατος _^ νπ _, _^ ιετω _· ¦ ιιισε _ανενδοτως _τεραατιας _πετνταχο νιν _πιεθ £ . ις _ιτ , ι 6 > . _ειιληρ £ ι _εικοσιτι _τραωρα , 2 , Εττι του _διεΟν _^ _υς _ττεδιου _, _ττιραν των _σττορουικων ηΟικ & ν ε . _ττι · τυχιων _χας οποιας _ειχομεν κ < ιΙ της εις _τιεριωρι-ομενα οτρωμοπα της κοινης γνωμης τοΟ _εξωτερικοΟ Ευμενους _^ ντοαο * ρ £ σεως , σταθερως ε . · _χανομεΛ _τιολιτιχως εδαςχχ , Κ αι τοΟτο , 6 χι μονον διοτι _οττιο 1 λλη · νιχης _ιτλευρας Οα _ημποροΟσε να _ανελιχθη η ο ) , η _προοπταΟεκι καλυτερα _4 λλα και διοτι α ) η * Ελλας δεν εΙ > _ρ να _ιτροος > ερη _οοφαρω _ανταλλαγματα : εις τας _χωρατς μετα _^ ι / των οποιων _ηναζητει τους οτοοτηρι κτως της 4 ) Η ΤονρχΙσ . _« _ι > ς ασια _τικη _δΟτναμ : ς , _εττιετιλει _Ισχυροι η-Οικην τροχ < χρΕδην εις τας προθεσεις των ( _ιοιοπΙχων _ουναμεων , αι _οιτοιαι — και ειναι τουτο » χαρακτη ριστικο — ου & _ε , _ττατο εις την _μεγαλην _πλεονοτητοι των _κατωθωσαν κατα τας £ Ις τα Ηνι _^ _ιε _ χχ Εθνη ον · ζητησεις να νικησουν το 6 ς _ειοτοτ /· μους των και να _ζε-περασουν την 6 & σιν _της ου & _ετεροτητος ( με το Αλγερινον αλλα δι * < υλ ? _αχ > ς λογους _συμβαινουν ) , γ ) Η Αμερικη ( . π * _ουδενι _λογν θα ελαμ _& χ . * ν εχ του _εμφανοΟς _θισιν _τεου Οα _δυσηρεστει την _ΤουρκΕαν ( την _οτοιοτν _εττιστευ εν ως Ισχνρατεραν της 'ΕΛλαδος ) η ι _» _εφθετεν ηθικως την _ΑγγλΙαν ( την _οαοιαν , μετα _Ιην _-Ωρ 1 . τω Σουεζ Προε & ρικην _τωηοδουλιαν _, _^ τις _ε _ιχς _μεταιρ ευρεων _αμερικανικων _οτρχοματων _οιιΦαροΟ'τοΒΤην _αντιδρασιν , οο & αμως ηθελε να προκαλεση ) δ ) Η Τουρκια , της οποιας αι η , ηιδραοεις δεν _υπθΛγιο ι ) ς > _-προτιαγαΛδας φιλαρεσκος ευαισθησια των δια < _ρορων _Κυβερνησεων εναντι _ιο-ν 6 ηΟεν * δικαι _^ _ιατων τη >~ _κιν' & _υνευουοης τοι . _» σκικης _μειονοτητΒος » _^ Δια τουτα και η 6 λη παρα ι _<^ Ο , Η , Ε . Ιστορια χου _ΚυττριαχοΟ ζητηματος _τταροιισιαζε τοΟτο ιο _τιοιΛδοζον , ως _πιιντες Οα ενθυμουνται ενφ ς » _ινομενιχως η Καπριαχη ΟποΟεσις _ειπι ΤοΟ _ηΟικου πεδιου εχερδιζιν , εν _τπ _πρεεγματικωτητι _χροιον με τον χρονον _τιερισσοτερον _υ * _πεγ ( . σμ _ ι 1 ζετο η Οεσις των _τουρκικΩν _συμφερον των _ιςαι _ττερισοοηερον _εστειευον & ια την Ιοιχην μας _διεχδικηοιν τα _περιθωρια . 3 . Εκ των ανω _γινεται _οαφις δτι ω / _Λαχαριωτατος _προεβη εις την ν _> _ωστην ττερι αν £ _ξαρτησ 1 ας _οτροφην εις στιγμην κατα την οποιαν _ηντελαμΑανετο & _τι _οιν _ηδυιυαο να ε _^ _ιμχινη _πτρισοακρον _επ' . _τι _^ ς προγινεχπερας θεσεως , _ΛΙη λησμονωμεν οτι . το καθε _βρεττανικδν _σχεοι _^ ν , _χα _ωποιον κατα κανονα ητο περιορισιικωρτε _· ρον τοΟ _τιροιινσυμε · νου τοο , εγενε . το _δεκτον _εΟνενως εις το _εζωτεριΑον — _ενυ ταυτοχρονως _ταρισοατερσν _εζηπλοΟτο η ¦ πραΒπαγα _* α περι _τι . _« _ολης _ελληνικης οαιαλλαζιας , Ειχεν _απσιη εποΛσιγ κες ' _τι _>^ ον να _£ _κμκΟ _§ μ _!« _ουγκδ κριμενη _μετριοτπχΟης πραιασις απο ιμερους των ΚιπρΙων * και τοΟτο , υπεικων εις τως περιστασεις . _£ χομεν Μ , _'Αρχιε'αιακχιττος , _^ _νΚα _^ _αα νων _& λην την εΟΟΟνην και υττερνι κων _τσυς εκ _τ & Ο _φαιιλι α _ τι & _ιΛΙσι ων δισταγμους , οιτινες τον επηρεα ζον _μεχρ * _της στιγμης εκεΙ--ης α _, να _οταλτιχως εις ποσον _προγενεοτε οαν _ιτεριπτωσιν . Ο Λ _^ . _ΕΟιωρχης £ 67 οεπε καθαρα , Οτο τω _ιτρυομσ : των διεθνων · πραγματων , _διι η _3 λη Οπο βεσις _ποΛιτωιβς £ _δαινεν επι επικινδυνου _τροχιας κα (* δτι _ευΕ _» _ηριτος _προειολλεν η _Οττοχρεωοις _σΛΟΚοπης χαι _^ _ασΛ'ταΧεως _^ Τα _ττραγ _^ _ιατα ε _δειχλυον _^ δι' οσους _ειιΙΛπον _, 6 τι τυ χον _αναβολη _^ ναλη _^ εως _ττολμηρςις _ιτρωτοβουλιας ενειχε ιον κιν _<> υνσν της εχ των υστερων _ετιιοΛ . τ _] ς η _& _ττοοοχης χειροτερος λυσεως της των Συμφωνιων Ζυριχης—Λονδινου . Ι , Οοο _( _αμςηο'δητουν τω 3 ετικον του ρολου του _Αρχιεπισκωασυ εις τον Κυτριαχον _* _Αγυνα δεον να μη λησμονουν δτι καθ * δλον _σχεδον το διαστημα της _ενπιχης παλης των Κυπριων η Ιερα μας υποβεσις _εΟρι οχεν εις το _εζωτερικον τοσην _^ _ντα ¦ ποκρισιν ως Μαχαριος _δση-ν ως Κυ προς . Κσι τοΟτο δχι _^ ιονον δια την _εμπιστοσυνην με την _οττοιαν τον _τχριε < 5 α > λεν ο Κυπριακος λσος , αλ _λα _^ _τιρσπαντος , δια την ττροσωπικην δαναμιν την οποιαν _ηζευρε να _? τρο 6 αλλη προς δλσς τας κατευθυνσεις . 5 . Ουδενος ελληνος _δκβρευγουν την _ττροοοχην τω _αρνητικα _οτοιχεισ των _Συμςιωνιων , αλλα και ουδεις Εχει δικαιωμα να _(^ _μφισβητη την _ελληνηκοτητοΕ και τυν _πατριωτισμον του _ΛΙακαρΙου . Λ οποιος συχνα -προ καλειται με το αν πιοτευη εις την ι Ε ωσιν η δχι , * _Αληθτ . ια , -οι ταριερ Τοι , _^ ως θα ηθελον να ο _^ _παντηση Πονταρουν επι μι _^ ς _ανοτνκοεσττχης _σκετης εις την οποιαν _τψ _δντι ω _ ιιν ποο' / ειται να σνζητηΟιι στον ΟΗΕ . _Σ _ιητιγΒρ μος α' ολο τα σχολεια . Τα « α μουστακα _κοπελλοιΛδν . κι » ξεχυνονται στου ς δοομους . Βια ποω _· _τιπ' φοραν ομω σε / ιαΟι ) _τ < χη ε : < δηλωση _ιρανην . ε πως « _πηςιχε _ν . α τι τ » ωργανωμενο . Μια _χοιτη κινητηριος δι > ν « μη . « Δεν Γ' _ανε · χΟον | ιΕν > Ει _, _ιεν 4 Κι . · 6 εονητης , < τετοιες _ι-κδηλωαεις οτο μελλον » . _Ποιι _νιξερε ο _κουμινο ... « Πλε ιονα _αυτιι _> δι _^ ς * , _ειηα χαχ Ιδιαν . —27 του Βενναοη ιου 1355 , ΕΛ · α _χαοαβι ελληνικυ συλλαμβανεται στυν _Χλωραχιι . _Αοιγλ λιις _ποιπει να _« . _ταο _^ , η χαποια χι νητηοιος δνΛ'αμη _... _—ΙΒουτ η τ' 'Λιιοιλη του 1 £ > 5 Β » . Το | _ιβγ <' ιλο _ξεκ / νιωα . Τα _αμουστιιν . _ιι _, _ταλληχαοιιι τοποΟετουν το Κυ . _τοιαχα ν _» α _τριοτην φοραν στην Ιστορια _ιπι _τοδ . το _λιΤικου _χαοτου . Ι Ι _χινητηοιος δυναμη _πρεπει να _ιιναι _κιιποιος ηλεκτρονικης εγκεφαλος . 'Λρ / . _Ι _ιουν οι αυλλτγψΕις _, οι _καταβιωξεις . Τιι ι < Ι ) ιουστυκ « . _κο-τελλοι » δ « ια _> δρουν μερα και νυκτα στα _ΒιηιΛ'Λ _, _στι ς λαγκαδιες _στι ς , τολεκ , στα χοιρια . —15 του Νιι , _Λρη _τηυ _ΙΟ . ΙΒι _Ιινι ι _Λμουοιακο . _ταλληκαρι η ( ι · _ταδικαζετ ιιι σε θανατο . Αρχιζει η | ια ·/ , ι ) χων _σχιιλιιοιν . Ειναι τα . ταιδια _,-ιου χρατοιιν το μεγα λυτε ρο _Βιας ) θς , Ειναι τα _^ αμουστακ α _κοπελλουοκια-ι · , Η μαχη των ηχηλ ε _' _ιον οιητ . _χιζετηι _καιιη _μιρινως . 'Κμει ς οι ν'ο 1 » τι κανομιν Λλλοι αντιι > _ο ι . ιυν , αλλοι | ιι ·( ι >> ν _οι'διτεροι , αλλοι 1 πιιναρ . ια ζιι ο _πιπςιιιιπιπμας _χιι ' ι τα κα τορΟιιιμπτα των « _Ιμουοταχιιιν χιι . 'ΤΒλ ) , οι <& _χιυιν » , Η μαχη _πμνε _χιζετπι κ _,-ιΠηιιερινιΤιι π' ιιλη την Κι ' ιποον και 5 ( _ιΛλ (! ινετ « ι πτην ( 'ΛιιιΠριι Λπ' ιιχοηι · π' Λ-« 0 , —Ιι του Λικι ' Ι ιΙι οη τοιι ΙΟΛΛ . _Τν < _οστ »| κε η πιΑλη _^ ι τ » ι > Ι'ι '· νοιι , ποιι ννι ' ιριζα _ιιΛο μικρα . _τιιιΜ ο-χ !) » 1 « _ητρ ( Η |> εΙι > _χ αυ _Βν · _μναπιο ιι κ «! γ / _νημρ « Ι καλυτεροι (| ιληι . ΙΙ _ουλληψη του _Ρενοιι κια η μαχη _τιιιν _πχιιλι'οιν μ' Ι ! _κιιμην ν' < ιντιλι )((· 0 < 7 ι . _τιος η ι ) ε · « τις μου τ · μιν _πια μι τα « αμουστακα κο , _τιλλοι ' ιοκι ιιι * . Λιν ηταν πια οι '· οκιι _^ π για _( ι _^ νιι να κιιτιιλιΙΛιι ) τι _ι-κουΙΙιτο λ / πιο ιιπιι την Βιλη _υπΛΟτιτ η , ΙΙ Κυπρος μας ιΙιΒΒφι ' _κτιιΤρ ν' ( _Ιπαλλαγ η _ΛιχΙι ΤιΙν _ιενο _ιυγο , κοι _ιιλοι μας . _ιρ / ' . _τι'ι νιι ( _ΙοηΟησ _ιοιιεν τον ΛγΛ · να , Μ ιις τιι ει _« Β κ « _Τ ( ι ( _ιοιιτρε < « αι Κνας μικ ρης Αμουστακος μα _ΟητημΛχη ς τοΟ ! Ιι « γκι _' . _τριηιι ΒΙ ' _μνασιοιι ατις Π μΒτα τΛν θανατο τοι » _ηοιιιικοΒ » Μουηχη ιι . ¦ Εμεις ηι μικροι _καιινομεν ταπη _πιιΧΧΛ , γιατι _ιπεις η ! / _ιεγα - ) . ηι χι ' ινι'τΒ τΛσα ) , 1 γ «» . Ι _ιτο _ινιις _καλαθος γ / Λ ιιΒις τοι · | ιηι'ηταχοιμι ι _νηιις ν / ι _' Ι ι'ι · Ι _7 _κηΛεια τοΟ Μουονοι' κι ι ! τιι ιιιη ·/ η τιιιν ιγγλι ' _Η'ι ιν ι | Ταν τα _νηουιΒΟ ΜΙ . Λιν μπο ρει ιια , _πιιι . _τπ να _ιιαρι _ομπν Οιοιν . ,,, —Π τηι _» _ΜΒιρτη ηιιλλιηιΒιιιν Κιι _υηουιοις κιιΙ _/^ _ιιριζετιιι Λ Εθναρχη μας . ΙΒταν η πι Λ _Οανα _ιτιμη προ · σικιλη , _Ιις > ρΙ (| . 0 _· ι Λ ΚΒ'Λη . ' . _'ΙΙν Κιι ριαχτ ' ι η _τι II _τοΒ · Μαρτη μ ( _ι μερικους ηιλοιι τοΟ _'ιικΛροιιι _· _χοΛ , _χιορις να _ξιοπηιεν Λκοιι _ιι την ιι _ςνκηγ της ΕΟΚΛ , που ΒΛ ιο πιι α _ργατερα , ιΙιρκιπΟηκαμι : ν μονα χοι μας ητιι ιιαο _εχχληη ι τι _ς Ληυνοκη _ριρης τηΟ ΙΤροφ . ι ' ιτι ι 'ιι λι α , ΙΒ _( ι ηχη _πννκχ _^ ΒΤπι , Λλ ) α Λιν ιΙ μΒΟιι ιιι _« ν _οΜι _χιΟ Ο ι _, Λ · μετοχοι _φονστσκωμενοι γεοο _»> . —10 του Μα _, η τοΟ 1056 . Δ _, νο α _^ _ιουσταχα η ρω « ια παιδια α-· ιΤχο _ν-ιξονται ω . το τον _Χαοτιγκ . ΑΙωνιιι των η μνημη . Ο _Οανα _τος _τιον ωθει _« _αΟε Κυπριον πα _τριωτην προς νεες εξορμησεις . Τρει 6 οομα 6 £ 5 6 _λακληρες _Ανελαβα την ευΟυνην τδν εξετασε οιν τριων Βιιινασ / ων . Την ιιμε 0 _« ν που τελειωσαν οι εξετασει ς 6 ρε 0 η >« ι ιετην κλινικην αχρηστος για δυο μηνες . Αλλα χ « 1 απ' εχε ! νοερα _παοοκολον ΟοΟσα τα _αιιοιατακα _παλληκαρια . Ζακον , _Πατατοον , _Δημητρ ( οι > , χεΛ μετα λ . ' γες 6 δθ _| _ιαιες _ι 6 ν _ΜαυρομμοιτηΝ ' , τον _Κοιιτσο-« _ρτειν και Παναγιδην . Πεψιαν _τΑ Ενα κατο , τιν τοδ βλλον ) τα < ηιουατακα . _ται _, _λττκαρια _χειι ατες 3 του Μαρτη τον 57 το τελειται ον _αμουσταχο _πειλληκαοι _, 6 Παλ _λτικαριδης . ΚηΙ _Εμεος _δρεΟηριαν Λ _ _-Ορ ( _οποι να μη _σειαστοΟν « Βιν _τι | Λ' ( _ινχ ' _ιιιιγν τιον . —7 _'ιουν / ου τοΟ 1958 Λοχ _' - γ , _οιλ' οι βιαιοπραγιες _τ _( 5 ν Τουρ « ον , 22 ' _δληι _τι _> ν Κυποον κα ! παλιν τα η | _ιουστακα _παλληκαρια ειναι οτην πρωτη γραμμη . Κανεις , μα απολυτως _χανει ' ι . _α-τΛ τοιις ε _^ _ικριτας των Εκαμε _ιστιο και τιι . _ταραμικρον δια νιι ιιιι ς _σιιισονν . Π _ετΛξιδει « ιι ν _στο _ιξιοτεοιχ υ , Τ | _εκοιμοδνιιι ητα σηιτακια τοιν η στα μεγιιι · τοιν . _Οιτε ιτοιε _σιινπαιφεραι · . π τιο και ενα _οβολυν . .. . Μα εν _τφ μεταξυ , τα χρΛ ν ι περνουν κα ! 8 _τ « ν οι ανταρτ ¦ _χιιτει'κιινουν _στις 1 !) _τοιι Μα 1 - τη _τοιι 1359 _καταπιν . _ιιαταγυ : του Αρχηγοι Λιγενη , λοι ' ι , ιι ' ¦ γο _ τα μας αφησε ι «( ιι )· Ικην να ηνπ _.-ιπριοΟηιι _, ιΒ _ιτερ ' : τοΟ _ΕΟνΑοχοι _· , Λεν χ αα α ' ¦ τα _αμοινττιικιι παλληκαρια , Ι χ < ιν _μι-τατρηκει _εΙς Πειπαφλιπ _οε , Κα _ροισχακιΛες , 'Λνβοιιι _· - _τιους κα ' ι _Κολοκοτρωναιοι' :. Να ζησετε ΥΒνναια παλληνι' - ρια ποιι μ ( ις χαρισετε την Μ . π · Οεριαν μας . Οα πας τι μησονμ · ιιλοι ις Βι _, Ηος οας Λξιζη , ιιις _τ ' · _υπικτ / ημεΟιι . Ιν « 1 { _ιιτοσχαμει 1 · χιιι τοι _' ι Λο · χηγοΒ > , πως Οα τ ·· · _οησοηιεν να ι την _ιντοΟηχην _τοι · χατα τες _ικλογε _χχ ς μεγαλι - Κι > οι ιικ (| _€ τη ιΛης _ΛεκετιΟριι , τιιιι Οα ειναι η _Λχαρχη νεων _ιξορμηπεαιν , νι _ιον _πρηιτπαβιιΛν νια μιαν « _αΙτΙτερη « βοιον _» _Υ'α την νεα _γηταν και για τι > Ι _· - _νεν · αιους μιις _μαχητας , < Τα '· μουστακα _ι ' ι ) . λα _ηοιοΒχλ _χοιτελ-Λουδκκι » . 1 ' ια τι : _αγιονιπιοιε ς _τιιι Κ ' προιι , _τι' ς νε ες _2 οιι ) . _κιιτιππς μι ιΙ για τ ην _προπιρορα τοι _· - _πτιιν _αγιΤινα Πα γρα _»|<( ι > μιαν α · . λη φορα . 2 ΩΚΡΛΤ . Ι 1 ΤΑΠΤ . ΛΙΛΙΙ _>' II ΟΜΟΡΦΙΒ _Λ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ Λ , ΕΝΙ 1 ΙΙΝ ΙιΙ ς . _ιριιι | Μπινην πυπκεψι ν των ι · Ι _χ ! _χ _ηρι ) ! _χι >» ι τΛν 'ΚΟ _γιΜηιρρονοη · < ιι ι >| κιτιι < _ι > ν Ομο ο _^ τας _ιΛιΛοχι _μι _ιπιιν την _οταπιν τιιιν _ιχιτοοπ _ι ' ι ιΙΙι > ν ΤθΒ > Πι 1 Β _0 Ι' » ΤΙΜ 0 ιι ΜβΤ ( Ι ) Λι > Ι ' οι ιιπιιιοι ιιπη ρζπν εμ | ιιιχο ) ΤπΙ τιον κατα την « _εοΙηΛον τΛν τι ι _ρα _/ Λν χ « Ι / Ληλιιιιτ η ν την ιτι _ιιπιι _ραπτ « π / ν των ηο ' 1 ! 'ι _^ τΛ . ΛλγΛο _κιμαπαν Μι τας _πημεοινας _ινι-ι ι _γι ' / ιις _τιΤιν ι | γΒΤ / Λν _τι | ς Ληιι ηκοιι τικη ς 'Κνι _οηι _'ιι _ι ς , η οποια _ιφεοι την δμΙο _παιτιν τοΟ 'Κλληνι _χοΡ Κιι _ηοκιχοΙ ) _λαοΟ , ' _Ιιη / οικ Λλγ · φ ιιηιπιιν ΙΙπω _<( _ιηοητττ _|(}(( ονν την 'Τπο ι |· _ικΤΙ ητ >| τ / ι τοΟ 'ΓΟνΛρ χοι _» Μηχη ο / ου διΛ τΛ _ΠροΛοι κον Λξ _(< Α | ισ , - — - - Σοκολατες ΝΕΣΤΛΕ , Ι _( ΑΙ _ΙΙΕΚ . ΚΟΗιΕΚ — Ι _δλβειιια _ς — _'Λγ γλ _ι α ς — * ιτ _α > . ε « . ς Κουτια πολυτελειας Σοκολατινια με λικερ Ι 1 ΜΒ ΤΑ πλεον _ευιτρ _οσιικτ _Λ _ιωροι ! _βΟ Ι Ι Αν Ανχ ψειωπΙαε _χχ _ιυαχ οΧΙαν ιις χ ην _πρ _ομηΟειαν _χ ο > ν , ι αποταΟηχ α ' ι Εταιρ ιαν _ΓΑΣΧΟΙ ΗΛΙΑΔΗΧΛΤΔ . Ι ( Ι _Μκ / ι _· ι ) _τη 'ιιικ ' _ιδη ] Βωνια Λοιιν 'Λ _ραινυη _ς και _Περι _^ _λιον ! Ι ΛΙ ' _Β ΒΚ ηΧΙΛ _ΟΑΟΓυ & Υ _* _β | 1 _^^ / | _ΟΗΟΟΟΙΑΤΕδ ΣΟ ΔΑΠ ΔΩΡΑ _Λ ' . ' _^ ν . ' . ' _^ Λ'Λ _^ _νΛ ' . ' . . . ν . · . _^ _ΛωΛΙυ . ' . ' 2 . ι . _·^ Λ 1 . ι . ν _^ 'Ο _ΕΟΛΑΠ ΟΑ ιω ριζο χοιι _αφετος _ιπι τι ) « υχ « ιρια των Ιι βρτων χαι _ικΙ ιν « μην « _, απο τη 6 ( 1 $ _Δεχεμ & ρΙ _βο _, 1959 , μεχρι της 6 η $ Ι « ν _οι »« ρΙβυ 1960 , ) ι )«« ' φιαλην _τωι ' _πιρι _φα | ι « _ι ' _ιμ _^ _ιαλωμειΙΜ _» 1 ποτω ν του , τβυ 141 ου ειδους < 5 ι « χαδι ιωι _ιχ » ιτου _ια _αγοραιι ι 6 χη $ ι « ιλατ _ης . _ι _ητηα « τ « απο του « ντιπρ _οοωιτου _ κ « πρατηρια _τευ ΧΟΛλΠ να σΑ _προμιιιιυοοι / ι ' _χαιι ΗΟι _& ν το _αρεακει _ας ακ χ « 1 μαζυ με _αυτω να _αιι _ιωοουν χ «| τυ ιωρο αχ ς . ΤΑ προιοντα ΧΟΛΛΠ _ιχουν _επι 6 λ _π & _ιι _πκντ βΟ λ _^ νΦ τ · ){ _ι {« ιριτι »» _ι { _ποιετητε ι χ « _Ι ν _^ Ι Ιοτι ) _το { τον . _Ινυχομβοα τα πρ βιεντ _» υΟΛΛ _ιΙ να ο & ι χ « ρ |· αβυν _ευβυμβς και χαρουμενε _γιορτι . Ο _£ _ΟΔΛΠ Ευχεται οτον καθενα οπως 6 _πρωτβ _ελιυ _διρο _ καινουργιο _χρενο _αποτ _ελεαη _απαρχην καβε ι : 0 τυχ . _£ χς , ΕΚ ΤΟΥ _ΣΟΛΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ' ΛΙ Κινημ ατογ ραφικοι / πιχΝ _οΙ η τι ι ΛΟΥΚΟ ΥΔΙ Ι _ΛνιιΜι _ιινο & ν ιιτι Λ χ . Ιωαννη ~< 1 _Τι'λ 6 « ΤΙ _'θς Λιτ _ι / , ιο _ςοιοι'ν · ! ικ τη ς εργππια _ς του , . V ι , Ι ' , Κ · . ΤΗι ! ΛΠι ν < 5 _ΥΝΙ Κη » < ι , _'ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι _^ { ΘΕΑ ΤΡΟ Ι 1 Α Λ ΑΜ _/ 1 Ρ _Λ Ι Ι ΧΡΥΣΗ μου ! Ι ΡΟΥΘ ι Ι _Χη _μκραν - ξ Κ Β Ι » Ι ιι Κ Ιι Ι Ι Λ . _κα , _Ι Υ « _ι ,. μ . 1 Τ ιιι _4 ιιιιι » ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ _ιιιιιιιιιιιινιιιιιιιιιηι

Τίτλος Θέμα Σελίδα