Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μελετώνται τα δημοσιονο- µικά µέτρα Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ εκπρό- σωπος, απαντώντας σε ερώτηση αν θα επιβληθούν νέοι Φόροι, δή: λωσε ότι η κυβέρνηση μελετά τα δηµοσιονοµικά µέτρα για την αν- τιμετώπιση του ελλείμματος των προὔπολογισμών και θα τα εξαγ- γείλει ταυτόχρονα µε την ομιλία του υπουργού Οικονοµικών στη Βουλή. Η ομιλία του υπουργού, που θα αναλύσει τους προὔπολο- γισμούς καιτη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική, αναμένεται στο τέλος του χρόνου. ΠΡΟΤΕΡΛΙΟΤΗΤΑ Η ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ρει: «O ΕΜΟΚ εκφράζει την ανη- | συχίατου γιατογεγονόςότιστον | κρατικό προὔπολογισμό του - 1984 δεν λαμβάνεται ούτε φέτος + οποιαδήποτε πρόνοια για το [πα- θηση στο λαό µας, ότι η Ίδρυση: του Πανεπιστηµίου αποτελεί προτεραιότητα. Όι προπαρα- τος. Ο αγώνας επιβίωσης που δι- εξάγει ο λαός µας καθιστά απα- ραΐτητη την εµπέδωση πνευµατι- κών αξιών και την δηµιουργία των a πνευματικών σχύσουν τον λαό µας και την κρατική µας οντότητα». ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΣΜΟΥ MAPONIOY/2 Πληροφορούνται ὅλοι οι ενδι- αφερόμενοι ὀμ την Τρίτη. 1 No- εµβρίου 1983, δημοσιεύθηκε στο χωριό Μαρώνι της Επαρχίας Λάρνακας ο κατάλογος των Εκτιμήσεων των ιδιοκτησιώντης περιοχής αναδασμού Μαρώνν2, σύμφωνα µετο άρθρο 20 (3) του |! περί Ἐνοποίησης και Αναδιανο- µής Αγροτικών Ἑτημάτων No- μου. Οἱ ενδιαφερόμενοι μπορούν, σε διάστηµα είκοσι µιας (21) ηµε- ρών απὀ την ηµεροµηνία της δη- µοσίευσης, να τον επιθεωρήσουν και να υποβάλουν οποιαδήποτε ἔνσταση γνα τις εκτιµήσεις. Για περισσότερες πληροφορί- εςοιενδιαφερόμενοιμπορούννα [απευθύνονται κατάτις εργάσιµες μέρες και ώρες είτε στο Συνερ- γείο Αναδασμού του χωριού Μα- ρώνιείτε στο Επαρχιακό Γραφείο Αναδασμού Λεμεσού. οδός Δε- οντίου Α΄. 228Α. τηλ. 66511. Λε μεσός. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΟ - μας) --- Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση που οργάνωσεη Ερ- γατική Νεολαίατης ΠΕΟ Πάφου προς τιµή του 19ου Παγκύπριου συνεδρίου της ΠΕΩ. Η εκδήλω- ση άνοιξε µε εισαγωγική ομιλία του εκπροσώπου της Εργατικής Νεολαίας της ΠΕΟ Πάφου Τά- σου Κούζουπου και ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραµµα από τον συνθέτη Σωτήρη Καραγιώρ- γη. Ακολούθως απηύθυνε χαιρε- τισµό ο εκπρόσωποςτου Κεντρι- κού Συµβουλίου της εργατικής Νεολσίας της ΠΕΟ Ανδρέας Νε- οφύτου. Η εκδήλωση έκλεισε µε χαιρετισµότου Ε.Γ.της ΠΕΟ Πά- Φου Λάμπρου Γονατά. ΠΑΦΟΣ (της ανταποκρῄριας. Εκστρατεία κατά του υπερβολικού βάρους Ἠ Αστυνομία, σεσυνεργασία µε το Τµήµα Χερσαίων Μετα- φορών, ἔχει αρχίσει εκστρατεία για τον Ελεγχο του υπερβολι- KOU φορτίου που μεταφέρεται µε αυτοκίνητα. Το υπερβολικό φορτίο συν τελεί στη φθορά του κατα στρώματος των δρόµων, στην ταχεία φθορά των ἴδιων των οχημάτων, στη δημιουργία καυσαερίων και είναι επικίνδυ νο για την οδική ασφάλεια Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ KOINONOAITEIAKH ΔΙΑΣΚΕΨΗ Έληξαν στη Ναϊρόμπι οι ερ. Υασίες της 29ης Κοινοβουλευτι κής Κοινοπολιτείακής Διάσκε- ψης, στην οποία η κυπριακή Βουλή αντιπροσωπεύθηκε and τους βουλευτές κ.κ. Κίμωνα Πα ναγίδη και Μανώλη Χριστοφίδη. Ἡ Διάσκεψη αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του κ. Πα ναγίδη ως αντιπροσώπου της Περιφέρειας Μεγάλης Βρεττανί ας, Βρεττανικών Νήσων και της Περιοχής της Μεσογείου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΛΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Χθες το πρωί ο πρέσβης κ. Κώστας Παπαδήμας, υπό την Ιδιότητα του ως Προέδρου της Επιτροπής Αναπληρωτών υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, προσφώνησε την εναρκτήρια συνεδρία της μεγά- λης ευρωπαϊκής διάσκεψης για τα προβλήµατα των πανεπιστη µίων του μέλλοντος. Μιλώντας κατά την έναρξη των εργασιώντης διάσκεψηςοκ Παπαδήμας τόνισε τη σημασία του προγραμματισμού στην ανώ- τερη εκπαίδευση ώστε να απο- Φευχθεί το µεγάλο ποσοστό ανεργίας που παρατηρείται ανά- µεσα στους πτυχιούχους στην Ευρώπη. Την εναρκτήρια σύνοδο προ- σφώνησαν επίσης ο Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής για ανώ- τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα κα- θώς και ο Γενικός Γραμματέας του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Φ. Κάρασεκ Στις εῤγασίες της διάσκεψης, που θα διαρκέσει ως τις 9 Νοεμ- Βρίου, λαμβάνουν µέρος πολλοί υπουργοί Παιδείας και Πολιτι- σμού, μεταξύ των οποίων ο υφυ- υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Κ. Θέμελης. Την Κύπρο εκπροσωπεί ο Γε- νικός Διευθυντής του υπουργεί- ου Παιδείας κ. Πάνος Αδαμίδης. ΟΙ ΤΙΜΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI OBAPTON ΛΑΡΝΑΚΑ (Tov avtano- κριτή µας) --- Δίνουμε πιο κάτω. τις τιμές διαφόρων τροφίμων και Φθαρτών όπως τις πήραμε χθές από τη Δημοτική Αγορά της Λάρνακας: ΦΘΑΡΤΑ: --Πατάτες φρέσκες 25 σεντ, πατάτες εαρινές εσοδεί- ας 15 σεντ, τοµάτες 15 σεντ, αγ- γουράκια 40 σ,, µπάµιες 75 σ., φασολάκια Ἴδσ., καρόττα 75 σ., κοκκινογούλια 50., κουνουπίδι 50 σ., κραµβιά εξωτερικής ποικι- λίας 30σ., πιπέρια γλυκά 60 σ., πιπέρια αψά 75 σ., κρεμμύδια Βθσ., κολοκάσι 75 6., μπιζέλια 75 σ.,λουβιά φρέσκα 756., κολοκυ- θάκια 30 σ., κολοκούδια παρκά- πα 30 σ., κουλούµπρες 250., φα- σόλια ξεκούνιαᾖρσ., µελιντζάνες 300., XOPTIKA: -ZéAeva 25 Kai 30 σ.,ηρίζα, μαρούλια, κόλιανδρος, ρεπανάκια µολόχες, κρεμμυδά- κια 15.6,, µαϊτανός, λάχανα, ρα- δίκια και ρόκα 10 σ. ΚΡΕΑΤΑ:-- Αρνί, ρίφι Ε3.50σ., βοδινό µε κόκκαλο Ε3.756., χωρίς κόκκαλο Ε4. Συκώτι αρνιού, ϱἱ- Φιού ϱ3.50σ., συκώτι βωδινό ϱ3.75α., χοιρινό Ε1.256., κεφαλή αρνιού - ριφιού Ε1.25 σ., πα: στουρµάδες Ε4. λουκάνικα Ε4. ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ κουνερια ερ. ΛΟΥΒΙΑ: Λουβιά ντόπια της Πάφου Ε1.75σ. λουβιά εισαγόµε- να θθσ., φασόλια ντόπια Ε1, φασό- λια εισαγόμενα 60σ. φακή 60σ. ΦΡΟΥΤΑ: Σύκα από 75 µέχρι Ε1.50σ., µήλα από 60 µέχριθ0σ., ρόδια 30 και 40 .σ., πορτοκάλια από 30 µέχρι 50 σ., μπανάνες 40 σ., σταφύλια από 30 µέχρι 45 σ. TAAAKTEPA ΕΙΔΗ: Χαλού- µια από Ε2.50 µέχρι £3.50 o., ava- ράδες Φρέσκες 70 σ., αναράδες ξερές £1.5000., tpaxavac £2.500., ΟΙ ΠΛΡΛΛΛΒΕΣ ΣΙΑΦΥΛΙΩΝ Το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων ανακοινώνει, ότι η ολική ποσότητα σταφυλιών που παραλήφθηκε από τις κατά τό- πους οινοβιοµηχανίες µέχρι τις 4 Οκτωβρίου, 1983, περιλαµβανο- µένης ανέρχεται στις 1095.634.000: οκ. Ἡ ποσότητα που παραλή- Φθηκε κατά ποικιλία είναι η ακό- λουθη: Μαύρο 78.874.000 ox., Ξυνιστέρι 12.470.000 οκ., Μαλά- ya 6.064.000. οκ., Όφθαλμο και ΌΟινοπ. 3.139.000 οκ. και Σουλτα- viva 5.087.000 ox. Εξέταση για δικαίωµα υποψηφιότητας για θέ- σεις στη Δημ. Υπηρεσία ἩΗ Ὑπηρεσία Δημόσιας Διοίκη- σης και Προσωπικού του υπουρ: γείου Οικονοµικών υπενθυμίζει, ότι η κυβερνητική εξέταση για απόκτηση δικαιώματος υποψη:- Φιότητας για ορισμένες θέσεις στη Δημόσια Ὑπηρεσία, θα γίνει στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνα- κα και Πάφο στις 4 και 5 ἵανουα- ρίου 1984, Οιενδιαφερόµενοινα συμµετά- σχουν στην εξέταση πρέπει να συμπληρώσουν το ἔντυπο αἴτη- σης, Γεν. 115, και να το υποβά- λουν στο Διευθυντή της Ὑπηρε- σίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, υπουργείο Οικο- νομικών, μµαζίµετην επίσηµη από: δειξη πληρωμής του τιµήµατος συµµετοχής μέχρι τις 20 Νοεμ βρίου 1983. Το τίµηµα συµµετοχής στην πιο πάνω εξέταση είναι Ε3.00 και πρέπει να πληρωθεί και από αιτη- τές που εργοδοτούνται από την κυβέρνηση πάνω σε ἕκτακτη βά- ση. Ἡ πληρωμή µπορεί να γίνει στη Λευκωσία στο Γενικό Aoyi- στήριο και στις άλλες πόλεις στα γραφείατων Επαρχιακών Διοική- σεων µέχρι τις 20 Νοεμβρίου 1983, Το τίµηµα συµµετοχής δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους για οποιοδήποτε λόγο. Όσοι ενδιαφέρονται για πε- ρισσότερες πληροφορίες µπο- ρούν να απευθύνονται στην Ὑπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωιικού, υπουργείο Οι- κονοµικών, τηλ. 40 2420. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Ο Πρόεδροςτης Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού δέχθηκε χθές τους συνέδρους που πήραν µέρος στο Διεθνές Συνέδριο για την «Αντιμετώπιση της Ἐγκεφα- λικής Παράλυσης στις Αναπτυσ- σόµενες χώρες», το οποίο οργά- νωσε ο Παγκύπριος. Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών, σε συνερ- γασία µε τη Διεθνή Εταιρεία ΕΥ- κεφαλικής Παράλυσης. Κηδεύτηκε στη Λεμεσό |ο Σπ. Τσαβέλλας ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΓΙΑ 26 ΧΡΟΝΙΑ. | ΔΕΜΕΣΟΣ, (Του ανταποκριτή µας).--- Πέθανε και κηδεύτηκε την περασμένη Πέμπτη, στη Λε- µεσό, ο Σπύρος Τσαβέλλας, Ο εκλιπών, που εργάστηκε για 26 Χρόνια στο τσιµεντοποιείο Μο- νής (τµήµα φόρτωσης) ήταν pé- λοςτης ΠΕΟ και έχαιρε µεγάλης Εκτίµησης µεταξύ των συναδέλ- wv tov. Στην κηδεία παρέστησαν και κατέθεσαν στέφανα ο Γ. Σωκρά- τους εκ µέρους της ΠΕΟ Λεµε- σούοον, Καμπουρίδης της Συν- τεχνίας Μεταλλωρύχων Τσημεν- τοποιίας, και πολλοί συνάδελφοι του µέλη της ΠΕΟ και της ΣΕΙ«. Διάφορα πρόσωπα έκαμαν ει- σφορές στη µνήµη του οι οποίες θα προσφερθούν στην. νεφροπα- θή Ευτέρπη Κωνσταντίνου από τη Λεμεσό. Στους οικείους του Σπ. Τσα- βέλλα, εκφράζουµε θερµά συλ- λυπητήρια, Εκδήλωση στη Λεμεσό για την επέτειο του Πολυτεχνείου ΛΕΜΕΣΟΣ, 7(Του ανταποκρι- τή µας). ---Ο Δήμος Λεμεσού και © σύλλογος. «Αρης διοργανώ- νουν την Τετάρτη 16.11.83 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. Το πρόγραµµα περιλαμβάνει σύντομη ομιλία απότον υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων κ. Χρ. Μαυρέλλη και χρονικό από μέλη και τη χορωδία του Αρη. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΛΓΙΑΣ Αναφορικά µε δημοσιεύματα σε µερίδα του Τύπου, σύµφωνα µε τα οποία η Πυροσβεστική Ὑπηρεσία καθυστέρησε να µετα- βεί στην Αγλαντζιά για να κατα- σβέσει την πυρκαγιά που ξέσπα- σε στο λυόμενο σπίτι του Ντίνου Πλυτά το περασμένο Σάββατο, ανακοινώνεται ότι το τηλεφώνη- μα λήφθηκε στην Πυροσβεστική Ὑπηρεσία στις 2.02΄ μ.μ. και η Πυροσβεστική έφθασε στη σκη- νή στις 2.08΄ µ.µ., δηλαδή έξι µό- νο λεπτά µετά τη λήψη του τηλε- Φωνήματος. Η συνεργασία του κοινού βοήθησε στην εξιχνίαση τής ληστείας στη Λεμεσό ΕΜΕΣΟΣ, 7 (Του ανταποκρι- τή µας). -- Όπως απόδειξε η υπό- θεση της προχθεσινής ληστείας µε τα θετικά αποτελέσµατα της. Αστυνομίας η συνεργασία του 1] κοινού µετην αστυνομική δύναμη σε τέτιου είδους και άλλες παρό- µοιες υποθέσεις αποτελεί ευνοϊκό- τατο στοιχείο. Ἠ ταχεία επίσης κινητοποίηση Ι] της Αστυνομίας, που µέσα σε λί- γες ώρες συνέλεξε τα βασικά 1} στοιχεία για ανακάλυψη και σύλ- ληψη των δραστών, ήταν ο άλλος θετικός παράγοντας της επιτυχί- ας. Οι συλληφθέντες σχετικά µε την υπόθεση Ζιάν Λου: Πουλέν, Πιέρ Ντανιέλ, Ανδρέας Χαριδή- μου΄Τελώνης και Νικόλας Πολυ- δώρου παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου /ε- μεσού και εκδόθηκε εναντίον τους διάταγμα Βήμερης κράτη- σης. Τραυματισμοί σε δυστυχήματα Γύρω στις 3.35 π.μ. προχθές αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αν- δρέας Σοφοκλέους, από τη Λευ- κωσία, στην οδό Α. Αβρααμίδη στη Λευκωσία, ξέφυγε από την πορεία του και κτύπησε σε περι- τοίχισµα σπιτιού µε αποτέλεσµα ο οδηγός να τραυµατισθεί σο- βαρά και να μεταφερθεί στο Γε- νικό ἹΝοσοκομείο Δευκωσίας όπου κρατήθηκε για περίθαλψη. Εξάλλου γύρω στις 3 μ.μ. προ- Χθές αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Φίλιππος Γεωργίου Ῥουσάς, 63 χρονών, από την Αγγλία, µε συ- νεπιβάτιδατη σύζυγοτου Μαίρη, 59 χρονών, στον κύριο δρόµο Λάρνακας --- Κοφίνου συγκρού- στηκεμεαυτοκίνητοπου οδηγού- σε ο Νίκος Κυριάκού Κατσαπά. . ος, 40 χρονών, από τη Λινόπε- τρα, µε συνεπιβάτες τη σύζυγο. του Μαρία, 38 χρονών, και τα παιδιάτους Κυριάκοκαι Ανδρέα, 12 και 18 χρονών αντίστοιχα. Από το δυστύχηµα τραυµατίστη- καν σοβαρά ο οδηγός και οι επι- βαίΐνοντες του δεύτερου αυτοκι- νήτους Επέστρεψε 0 υπουργός Παιδείας Ο υπουργός Παιδείας κ. Στέλι- ος Κατσελλής επέστρεψε το πε: ρασμένο Σάββατο απότο Παρίσι, όπου ηγήθηκετης κυπριακής αν- τιπρωπείας στην 22η Γενική Σύ- νοδο της ΟΥΝΕΣΚΟ, την οποία και προσφώνησε στις 31 Οκτω- βρίου. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γεώργιος (λα- δάς δέχθηκε χθες τον Πρέσβη της Αυστρίας κ. Μπάκες, ο οποί- ος τον αποχαιρέτισε µε την ευ- καιρία της µετάθεσης του στο κέντρο. Ο Πρόεδροςτης Βουλής δέχθηκε επίσης τον Πρέσβη της Ισπανίας κ. Κάλβετ. Η επίσκεψη του Ισπανού Πρέσβη ήταν εθιµο- τυπική. TIMATAI 0 ΠΡΟΣΙΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Από το Γενικό Επιτελείο Εθνι- κής Φρουράς ανακοινώθηκε ότι σήµερα Τρπη, στις 10 30π.µ., θα γίνει στο Στρατόπεδο της Αερο: πορίας η ετήσια καθιερωμένη ΥΓ ορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη της ΓΠολεμικής µας Αε- ροπορίας. Την τελετή μπορούν να παρακολουθήσουν Φίλοι και συγγενείς των αεροπόρων µας. Ἡ προσέλευση του κοινού πρέ- πει να γίνει µέχριτις 10 π.μ. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ Κατά Ίη διάρκεια του ποδο- σφαιρικού αγώνα μεταξύ των οµάδων Ἑρμή και Απόλλωνα, που έγινε προχθές στην Αραδίπ- που, σημειώθηκαν ορις, ἕνα έκτροπα µε αποτέλεσμα τραυματιστούν ο Κώστας Ροτσί- δης, 34 χρονών, και ο Ανδρέας Γρηγορίου, 51 χρονών, και οιδυο από τη Λεμεσό. Οι δυο τραυµατι- σθέντες μεταφέρθηκαν oto’ No- σοκοµείο Λάρνακας όπου τους καν οι πρώτες βοήθειες και απολύθηκαν. Ἡαστυνομία διερευνά την υπό- θεση. AINAQMATIKES ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ- Λ.Λ. ΥΕΜΕΝΗΣ Ἡ κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Λαϊκή Δηµο- κρατία της Ὑεμένης στην επιθυ- µίατους να ενισχύσουν περισσό- τεροτις υφιστάμενες φιλικέςτους σχέσεις, αποφάσισαν να συνά- ψουν διπλωματικές σχέσεις σε πρεσβευτικό επίπεδο, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Ύστερα από έλεγχο που έκαμε προχθές η Αστυνομία στις ano- σκευές των επιβατών που επρό- πειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Λάρνακας, βρήκε στην κατοχή του Κώστα Παφίτη, Ἀ]χρονών, απότη Δερύνεια, διά- Φορες τραπεζικές επιταγές γιατο ποσό των Ε13,567, 150 δολλαρί- ὧν Αμερικής και το χρηματικό. ποσό των 200 δολλαρίων Άμερι- κής που προσπάθησενα εξαγάγει χωρίς άδεια. Εξάλλου σε παρόμοιο Έλεγχο. το περασμένο Σάββατο, η Αστυ- νοµία βρήκε στην κατοχή αλλο- δαπού τοποσότων Εδάθκαι στην κατοχή αλλοδαπής 21 πλάκες Χρυσού της µιας ουγγίας η κάθε µια που προσπάθησαν να εξαγά- Ύουν χωρίς άδεια. Όλα τα ποσά και οι πλάκες χρυσού κατασχέθηκαν από τις Τελωνειακές Αρχές. ΛΙΑΛΕΞΕΙΣ KTHNIATPIKOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος µε σκοπό την τακτική Επιστημονική ενηµέρωση των µελών του έχει προγραμματίσει σειρά διαλέξεων για διάφορα θέ- pata. Ἡ πρώτη διάλεξη έχει προ- γραμματισθεί να γίνει στις 9.11.83 και ώρα 5.30 pp. στην αί- θουσα διαλέξεων του Τμήματος Κτην. Υπηρεσιών στη Λευκωσία απότον ΡΚ. ΕΤ 1ΟΝΕς, διακε- κριµένο επιστήµονα και λέκτωρα tov Royal Veterinaly College of London Univercity µε θέµα τις Μαστίτιδες και Νεφρίτιδες της Χοιροτροφίας. Καλούνται όλα τα µέλη του Συλλόγου να παρακολουθήσουν την διάλεξη. 0 κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ -- ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΡΧΗΓΟΥΣ Ξ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ο πα το θέµα του. Εθνικού Συµθουλίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε Χθες ότι ο Προέδροςτης Δημοκρατίας θα ἔχει χωριστές συναντήσεις µε τους αρχηγούς των κομμάτων περί το τέλος της. Βδομάδας (Πέμπτη ή Παρα- σκευή) για να ο δει μαζί ήωςτο της επανασύ- eens Εθνικού Συµβουλίου. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Γκόμπι 0 ΧΟΛΓΚΕΡ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΑΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΓΙ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες, ότι η κυπριακή KU- Bépvnon Sev yuwpilel tinote To συγκεκριµένογιατις κινήσεις και τις προθέσεις του κ. Ούγκο Γκόμπι. Προς το παρόν Φαίνεται να βρίσκεται στην Αργεντινή, όπου πιθανό να πάρει ψηλή κυ- Βερνητική θέση. Ωστόσο, πρόσθεσε ο Εκπρό- σωπος, ο αναπληρωτής του κ. Γκόμπι κ. Χόλγκερ είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να | νει το ἔργο του ειδικού αντιπρο- σώπου του Γενικού Γραμματέα. Οκ. Χόλγκερ αναμένεται να αρ- χίσει τις ουσιαστικές διαβουλεύ- σειςτου µετα δυο µέρη σε σχέση µε την προταθείσα συνάντηση Κυπριανού --- Ντενκτάς. 0 κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη στάση της Αγκυρας Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση ποιά θα εἶναι η στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό µετά τις εκλογές, είπε τα εξής: «Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφα- λείας της Τουρκίας θα εξακολου- Θήσεινα αποφασίζει γιατα«εθνι- κά» θέµατα καιτα θέµατα ασφά- λειαςτης χώρας. Η πείρα έχει δεί- Έει ότι η πολιτική της Τουρκίας δεν μεταβάλλεται απότις κυβερ- νητικές αλλαγές στην Αγκυρα». ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΓΙΑ Τ0 ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ο Tee eae aah rae cee ήθηκε χθες πότεη κυ - eS στη βουλή νοµο- θεσία για το πόθεν εσχες. «ev χρειάζεται, είπε, ειδική νοµοθε- σία για το θέµα αυτό, δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στον νόµο 65/65 «περί κτήσεως περιουσιακών στοιχείων» από αξιωματούχουςτης πολιτε jac Kal στον νόµο περί δημοσίων υπαλ- λήλων». Ανεστάλη απεργία στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Ανεστάλη η προειδο! con απεργία που επρόκεπο να χθες από τον κλάδο eM, Ἐτηνιατρικών Ὑπηρεσιών, vor pa από γραπτή διαβεβαίωση της ΕΔΥ ότι προωθεῖαι η πλήρωση των κενών θέσεων στις Ἐτηνια- τρικές Υπηρεσίες. Χθες στον Αναλυόντα H AKPOASH Επισκέψεις A ΒΟΣΚΟΣ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ στον υπουργό ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΤΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εξωτερικών ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟ Χθες, γύρω στις 4.30 το από- γευµα, σκοτώθηκε από κεραυνό ο Ἱορδάνης Χαραλάμπους, 59 χρόνων, από τον Αναλυόντα. Ο άτυχος βοσκός μόλις είχε µαντρίσει τα πρόβατα του, λίγο ἔξω από το χωριό κι’ επέστρεφε στο σπίτι του. Ενώ περπατούσε Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Ιακώβου είχε χθες στο Γραφείο του χωριστές συναντήσεις µετον Πρέσβη της Αυστρίας κ. Μπακς | και της Βραζιλίας κ. Αλβεζ. | Λιγύπτιος υπό κράτηση Συνεχίστηκεχθες στο δικαστή- pio Λευκωσίας η ακρόαση της καταδίκηςτου σε κιση για πλαστογραφία. Χθει Ισετην αγόρευση του νικών Εισαγγελέαςικ πο ων: Ὄορειος Υεμένη. 0! ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ANTITIENTAI o pon ore Λουκα Ίδης και ψποστή- ριξε µε νομικά επιχειρήματα, ότι µέσα στη βροχή τον ἔπληξεο κε- fonuo έγγραφο το ” . ραυνός. Στο νοσοκομείο µετα- αποτελει οι που ετοίµασεο ae ΣΕ Εῃ ας nr over ok yla KATOXH NPw'l'vHC ANAAEITOYPTIA THE ZIEA Nropic ont as | ore ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ϱΣ ΕΤΛΙΡΕΙΛΣ NETPEAAIOEIAQN Ox. Λοὐκα Ίδης θα συνεχίσει Ὁ Μοχάµμµετ Ιἱμπραχήμ Προωθούνται Συνάντηση σήμερα. Come ος δικαστικά µέτρα εναντίον της 6 ῄ ΠΕΟ εξέδωσαν Ber και περιοριστεί µόνο στην εµπορα για τη ιαφορα ρες, από το Δικαστήριο /Λευκωσί- λουθη κοινή eres την ακό- γεωργικών Φαρμάκων και ΧηΜΙ΄ Αστικά ας, σε σχέση µε εξεταζόµενη υπό- «Μεέντο a Κών προϊόντων, και, στα Ηστ θεση κατοχής ενός κιλού ηρω΄{-- νειλημμένες επαφεοὸ Katena- (β) Μια πιθανή επαναλειτουβ΄ Λεωφορεία η Υµατοποίησαν µε τον ον Mea Υία της ΣΙΕΛ στην Κύπρο 05 φ ν O υπαστυνόµος Γεώργιος Συγκοινωνιών. αμ. υπουργό επηρεάσει οπωσδήποτε την ΕΡ᾽ Λεμε σου Σαββίδης ανέφερε, ότιο ύποπτος Χρονολογούνται από Ἄγων, που Ὑοδότηση και τα συμφέροντα συνελήφθη την Κυριακή, στις 9.30 οι Συντεχνίες των τις26.8.83. των υπαλλήλων της ΒΡ, θα δη: Για άρση της εργατικής διαφο- λήλων Ἑταιρειών ο Μιουργήσει δηλαδή σοβαροῦ’ ῥάς που προέκυψε στην Εταιρεία δών (ΠΟΑΣ, Ῥελαιοε κινδύνους απολύσεων και περ Αστικών Λεωφορείων Λεμεσού πραγµατοποιεπαι σήµερα το πρωή συνάντηση, µετην µεσολά- βηση του Επαρχιακού Γράφείου Ἐργασίας, μεταξύ των εκπροσώ- πων των Συντεχνιών και της ερ- γοδοτικής πλευράς. Στο μεταξύ, το προσωπικό της Εταιρείας επέστρεψε χθες στις εργασίες του. Όπως είναι γνω- στό, η απεργία αναστάληκε για δεκαπέντε µέρες, ώστε να δοθεί χρόνος για επίλυση τῆς διαφοράς µέσω των διαπραγματέύσεων. Ο ύποπτος έδωσε κατάθεσητο περιεχόµενοτης οποίας διερευνά- ται. Θα ληφθούν καταθέσεις από τη (Λευκωσία και τη /εμεσό. Ἡ Αοτυνοµία -- πρόσθεσε ο μάρτυρας -- βρίσκεται σε επικοι- -.νωνία µετην Ιντερπολ και αναµέ- νονται περισσότερες πληροφορ(- O δικηγόρος του Σπύρος Ευ- σταθίου δεν έφερε ένστα: Υούσες ειδικότερα ας μέρο: Ὃ υπαλλήλων της Ἐταιρείαι ὕπρου ᾖΛτδ, τουργίας της ΣΙΕΛΩ ιτ αναλει- ΣΙΕΛΛ ας πετρελαιοειδών omv Riess σουν, αν χρει- νόμιμα µέτρα, λων, πώλησε τις µε- We omerdtnra me omy Kone των υπαλλή, υ πρώην εργοδότης Τι -.Μαρτυρά ότι ῃ εταιρεία αυτή θέ΄ τις ωρεί τις κατεχόμενες περ! Όρισμό των ωφεληµάτων τοὺς: Γἴατους ίδιους λόγους οἱ ση Ρεαζόµενοι υπάλληλοι και 5 συντεχνίες τους προωθούν Καὶ δικαστικά μέτρα προκειμένοῦ να µη εκδοθεί ύ άδεια απάση ηζητούµενη Ἐπιπρόσθετα οι Συντεχν a κατάγγειλαν µε άλλη επιστολ τους προς τον υπουργό ΣυΥΚΟΝ Νωνιών το γεγονός ότι η ΣΙΕΛ Ὀυρκίας οργάνωσε μόλις πρό σφατα σεμινάριο ato KaTEXOPE «νο ξενοδοχείο της Αμμοχώσιο, «ξάλαμις Μπεῦ», πράγμα χε της πατρίδας µας σαν τουρΝ! επαρχία και υποδηλώνει ανοί εκ µέρους της.