Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΙΛΩΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΑ ΠΑΦΟΥ νωµένη η αγροτιά στον αγώνα ία καλυτέρευση της ζωήστης κ μας μεινίσκουν οι κόποι. και του βουνού. Οἱ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, οι συ- σκέψεις και τα συνέδρια των προ, εν εἶναι όπως τα συ- θισμένα. Εδώ, λείπουν οι | Πολλες - πολλές επισηµότητες και στις συζητήσεις δεν διακρί- Νεις τις ακαταλαβίστικες στην, Πλειοψηφία του ακροατηρίου. Θεωρίες και όρους... ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ των aypo ο οἱ άνθρωποι, απλά όπως -᾽απλο[κοί είναι και οἱ ίδιοι, θὲ- -ουν τα προβλήματα τους. Με “Ίο δικό τους Ιδιόµορφο, pa πάντα αλάθητο κριήριό κρί- νουν και επικρίνουν. Και δεν Ὦ Χρειάζονται πολλά - πολλά Ὦ στοιχεία κι᾿ αριθµοί για να κα- [. Ἱαλάβουν τί συμβαίνει, Αυτά 7a αφήνουν για τους ειδικούς. Ἄυτοί έχουν τα δικά τους στοι εία, τα προσωπικά και των “συγχωριανών. σσ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ és ΤΟ ΤΡΑΣΤ 10 MIXAAHE BAZIAH από ην Τίμη ανεβαίνει στο βήμα ΛΟΓΙΑ αγροτών από τη βασανισμέν Ἐπαρχιακού Αγροτικού Συνεδρίου της ΕΚΑ. ΣΛΒΒΑΤΟ 26 τον Νιόβρη. Ο ήλιος ἔδυσε από µια - δυο ώρες. Και στο Κινηματοθέατρο TITANIA αρχίζουν να καταφθάνουν οι σύνεδροι, Από τα περίχωρα της Πάφου, από τα αμπελοχώρια της περιοχής Ἐτρουμπιού και τα µπανανοχώρια της περιοχής Πέγειας, από την Πόλη Χρυσοχούς. και πιο πέρα από το πιο απομακρυσμένο χωριό τῆς επαρχίας και του νησιού, τον Πωμὸ και τ’ ἆλ χωριάτης περιοχής, Ρεσπέρῃδες και κτηνοτρόφοι, δενδροκαλλιεργητές και παραγωγοίλαχανικών και φρούτων, ἔσμιξαν όλοι κάτω από τη ατέγη του ΤΙΤΑΝΙΑ για να ενώσουν τη φωνή τοὺς και ν᾿ ᾽απαιτήσουν λύση των καυτών προβλημάτων τους. στην εκτέλεση περισσότερων αναπτυξιακών έργων Ύια να αυξηθούν τα εισοδήµατα τονς και ν ᾽ανεβεί το βιοτικό τους επίπεδο, για να καλυτερεύσει Ἡ Φωστήρα Καζαντζή ομιλεί στο συνέδριο τῆς Ε Ὑυρόν του χρόνου στα χωράφκια τζιαι στο τέλος να ύστερα απὀ τον Επαρχιακό Γραμματέα της οργάνωσης, Ἀμπελουργός ο δια, και ασχολήθηκε αποκλειστικά µε τα προβλήματα των παραγω- γών επιτραπεζίων σταφυλιών. ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ, είπε, στη φε- τινή σοδειά έκαµαν τραστ. Ορ- γανώθηκαν και έφαγαν πάλι τους κόπουσ µας. Απόάτο εµπό- ριο των σταφυλιών µας ἔβγα- λαν εκατοντάδες χιλιάδες λίρες κέρδη. Και σε µας Εμάς µας έδωσαν ψίχουλα, EKAMAN µας όµως, πρό- σθεσε και ἕνα καλό. Η πρόκλη ση τουςπροβληµάτισεκαιτους. τελευταίους αμπελουργούς για τους σκοπούς τους. Απόδειξαν. μας, άλλη µια φορά ότι το µόνο. που τους γνοιάζει είναι πώς να. βγάλουν περισσότερα κέρδη, σε βάρος µας. ΑΛΛΑ δεν θα τους περάσει Ενωμένοι όλοι µαζί οι παραγω γο[θα αγωνιστούµε για να γίνει Συμβούλιο Εμπορίας, Για να. Α Πάφου. ΓΙΑ τα προβλήµατα, τῆς αγρότισσας, στη δουλιά, στο χωράφ και στο σπ/τι, καὶ τῃ σηµερινή της θέση στην κοινωνία, μίλησε στο συνέδριο η Φωστήρα Κα- ζαντζή από την Κισσόνεργα, η οποία ανάµεσα σ΄ ἄλλα ανέφερε: H ΑΠΡΟΤΙΣΣΑ εἶναι πάντοτε «Ίπλα στον άνδρα, στον πατέρα. και αδελφό αγρότη και συµ- “όλλει καθημερινά στην αγρο- 'Ἠκή παραγωγή γα να ζήσει η “Οικογένεια, για να συμβάλει στην εθνική οικονομία. ΕΚΤΟΣ από την καθηµερινή “αγροτική δουλιά στα χωράφια χει η αγρότισσα και το σπ/, την κουζίνα, τα παιδιά. 127A παλιά χρόνια η γυναικα Με την ευκαιρία της συµ- πλήρωσης 20 χρόνων ζωής Ένωσης και δῤασης της Κυπρίων Φοητών =. Τσεχοσλοβακίας πραγµα- ποποιήθηκαν απὀ τις 28---29. Οκτωβρίου, στην Πράγα, διήµερες εκδηλώσεις που οργάνωσαν εκεί οι φοιτητές, μας, Στις 28 Οκτωβρίου πραγµατο ιήθηκε Συνάντηση Αλληλεγγύ οὐ, θεση ΄για ελών. της Ένωσης. Χαιρειι Ὁμούς προς την εκδήλωση απηύ ναν εκπρόσωποι κομμάτων. οργανώσεων, µεταξύ των Ὁποίων της Κ. Ε. του ΑΚΕΛ, του. ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, της Κ. Ε οιαλιστικής ΄Ενωσης Νεολαί ςς Τσεχοσλοβακίας, της Toe Ἰωτερικές Σχέσεις, του ὑπουρ. είρυ ΤΠαιδείας της Σ. Δ. Τσεχοσ Ῥακίας απὀ τους Τούρκους µε τον αγώνα του κυπριακού Στην εκδήλωση κατατέθηκε η τα Όθχρονα της Ἐκ.φ. καὶ ακολούθως έγινε η. ten των πιο δραστήριων σλοβακικής Κοινότητας yia tic ήταν σκλάβα του ανδρός, του σπηιού, των παιδιών και των αγροτικών ὀρυλιών. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια κά πως άλλαξε η ζωή της αγρότισ σας, αλλά ὄχι στον βαθμό που, χειραφετήθηκε η εργότρια, η. υπόλληλος ή καὶ οἱ γυναίκες. επιστήμονες ΒΑΣΙΚΑ παραμένει ακόµα. κσθυσγερηµένη απὀ πολση- κή ανάπτυξη, χωρίς ουσιαστική ΓΙΑ ΤΑ 20ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ Εκδηλώσεις ΕΚΦ Ἰσεχοσλοβακίας ong toK. 2. FOUN, nl IO@NE,o Konporoiyiic 5 Beajiog Or ο µέλητης ας και άλλες Εν MOONE Ακολούθησε πλούσιο καλλιτε χνικό πρόγραµµα, που περιλάμ. βανε προβολή διαφανειών απὀ την κυπριακή τραγωδία και κυ᾿ πριακά πολιτικά τραγούδια Ἡ εκδήλωση έληξε µε την ἐγ κριση ψηφιοµάτων για το κυπρι ακό πρόβλημα και για την ειρή vn. Το Σάββατο, 59 Οκτωβρίου, έγινε η. γενική συνέλευση, της ΕΚΦ. Μετά την κατάθεση της ἓκ ϐεσης δράσης διεξήχθη εποικο δοµητική συζήτηση, Ἡ. γενική συνέλευση, αφού ασχολήθηκε µε τη διεθνή πολιτι κή κατάσταση, το κυπριακό φοι τητικό κίνηµα και τα φοιτητικά προβλήματα, ενέκρινε ψήφισμα για τη διεθνή πολιτική κατάστα. ση. Επίσης ενέκρινε χαιρετιστή: ρια μηνύματα προς την ΠΟΦΝΕ, τη ΔΕΦ, στα υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και Τσεχοσλοβακίας. προς την Κ. Ε. ΣΕΝ, την τουρκο: κυπριακή, νεολαία και φοιτητές. και προς την Κοινότητα για τις Ἐξωτερικές Σχέσεις Τσεχοσλο: βακίας. : cial µονόβουλοι εν να καταφέρουμε να απαλ- όρων, πρακτών και µεαιτών, των εισαγω- η. Να σκοτωνούµαστεν εμείς, οι γεναίτζες τζιαιτα Ἡ ύπαιθρο της Πάφου ειπωµένα από το βήμα του Ίου Για ν᾿ αξιώσαυν από το κράτος να προχωρήσι Επιτέλους και η ζωή των ειλώτων του κάµπου ΜΠΟΡΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΡΩΝ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣΜΑΣ ΜΟΝΟΝ ἅμαν είµαστεν ούλλοι ᾿ λαγούμεπου τα κυκλώματατωνεμπι ᾿χέων, τζιαι όσων τρων τους κόπους µας... το. Ἔννεν κατάσταση τούτ ᾿κοπελλούθχια µας γυρόν - χειρίζονται οι ἴδιοι οἱ αμπε- λουργοί τις τύχες τους ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΑ -- ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ πολύ τα τελευταία χρόνια η αγελαδο- τροφία΄στην Επαρχία Πάφου Για τούτο µας βοήθησε και το κράτος. Δεν Φτάνει όµως να παρά- Ύουμε. Πρέπει να πάρει µέτρα η. κυβέρνηση για να διαθέτουμε καιτην παραγωγή, εἶπε ο Χαρί- λαος Βρυώνη από τα Κούκλια ΠΡΕΠΕΙ, εισηγήθηκε, να πε ριληφθεί και η Πάφος στον Όργανισμό Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, 9 Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟ ΤΡΟΦΙΑ όµως, είναι ο κλάδος, της κτηνοτροφίας µε τα περια- σότερα προβλήματα. ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ. γέννηµαν βούττηµαν του ήλιου, λέει ο Σωκράτης Ηλία από την Κοΐλη Παλεύουμε γιαν αλλάξει Καιμάλιστα, συνεχίζει, όσες μέ- ρες έσιει ο χρόνος. Για µας εν ἔσιει αργίες Τζια! γιορτές. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δύσκολο επάγγελµα. Και απόδειξη αυ- τού, οινέοι δεν ασχολούνται µε τον κλάδο, ΔΕΝ µας πειράζει που δου. λεύουμε τόσο σκληρά, λέει ο Σοβαρά προβλήµατα αν- πιμετωπίζει κτηνοτρο- φία και ιδιαίτερα ο κλά- δος της αιγοπροβατοτρο- Φίας --- προβλήµατα πον. συζητήθηκαν στο συνέ- ὅριο της ΕΚΑ Πάφου και υιοθετήθηκαν εισηγή- σεις για αιτήματα προς την κυβέρνηση. Σωκράτης Ηλία. Τζιείνο που μας κάµνει να αγανακτούµε εἰ- ναι κλειμιά εις βάρος µας απὀ τους λογής λογής. Μας εκμεταλλεύονται όλοι οἱ τυροκόµοι, οἱ εµποροχασά- πηδες, οι ζωέμποροι, όλοι γενι- κά ΓΙΑτούτο, ηκυβέρνηση πρέ πει να σταθεί δίπλα µας, Να μας δώσει δάνεια και να κάµει και άλλες κτηνοτροφικές Περι οχές. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ -- ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ἩΗ ΠΑΦΟΣ διαθέτει το πιο απηρχαιωμένο οδικό ὄἴκτυο Και αρκετοί κάτοικοι που τα- λαιπωρήθηκαν πάλι µέχρι να Φθάσουν στην πόλη γιατο συ νέδριο εξέφρασαν σφοδρά παράπονα ΠΩΣ θα αναπτυχθούν οι πε- ριοχές µας, λέει ο Φαίδων Χρι- στοδούλου από τη Γαλαταριά, όταν για να κάνεις µια απόστα- ση 15--20 μιλίων θέλεις τόση ώρα, όση για να πας στῃ Άεμε σό και ακόµα στη Λευκωσία ΑΣ επισκεφθούν οἱ αρμόδιοι τις περιοχές Κελοκεδάρων, Λε- τύμπου, Ἁγ. Νικολάου και όλ Λες, καιθα διαπιστώσουν πόσο. η ζωή µας, για να τεθεί τέρμα στην κακοζωή... ψυχαγωγία και καμιά χειραφέ mon ΕΦΤΑΣΕ ο καιρός και πρέπει, οι αγρότισσες να χειραφετη. Θούν, να σλλάξουν την ζωή τους, να έχουν Λόγο στα δημό σια καθημερινά πρόγµατα της ζωής ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ οργα. νώσεις των γυναικών, ὅπως και 1 EKA έκαµαν πολλό στη ὅια- Φώπση, κα! πολλούς αγώνες για να αλλάξει και η ζωή των αγροτισσών. ΟΜΩΣ και το κρότος µπορεί να οργανώσει εκστρατεία dia Φώπίσης, επαγγελµαηκής κα τόρηισης, αλλά καινα πάρει μέ Μετά. τις αρχαιρεοῖες για τη Γενική Γραμματεία το διοικητικό, συμβούλιο της Ένωσης καταρ. τίστηκε σε σώμα ως ακολούθως Μιχαηλίδης Μιχαλάκης πρόε δρος, Ηλία Χρισιάκης γενικός Ὑραμµατέας, Θεοχάρους Χάρης γενικός ταμίας, Παπαδοπούλου, Ελένη, Κωνσταντίνου. “Αρης, Πελεντρίτης Σάββας και Ἰωάν νου Ελενίτσα σύµβου ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΙ Το βράδυ της ἴδιας ηµέρας οι Γιορτασμοί για τα 20xpova me Ἔνωσης αποκορυφώθηκαν. µε καλλιτεχνική βραδυά Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους αντιπροσωπείες. από πολλές οργανώσεις μεταξύ των οποίων της Κοινότητας για της Εξωτερικές Σχέσεις της Τσε χοολοβακίας, του. υπουργείου Παιδείας Τσεχοσλοβακίας, της Κ. Ε. ΣΕΝ, ΔΕΦ, ΑΚΕΛ, ΚΚΕ. Τσεχοσλοβακίας, ΚΝΕ Τσεχοσ. λοβακίας, “Ένωσης Ἑλλήνων Φοιτητών, Τούρκοι φοιτητές και πολλοί άλλοι ξένοι και Τσεχοσ λθβάκοι φοιτητές, Η εκδήλωση περιλάµβανεοµι. λίες, χαιρετιομούς και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Ίρα ψυχαγωγΊας για τῇ γυναίκα στα χιυριά. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ πάρκα. πλατείες παιδοκομικούς στα θμούς κέντρα αναψυχής, υγει ονοµικά κένηρα και ἄλλα. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ να μεριμνά πε ρισσότερο στην εξεύρεση αγο. ρών για διάθεση των γεωργι- κών µας προϊόντων. Χρειαζό μαστε βιομηχανίες επεξεργσσ!’ ας Των προιόντων µας, χρειαζό μαστε µέτρα βοήθειας στις πο᾿ λύτεκνες οικογένειες στην ανάγκη και χορηγήµατα, για να ζουν άνετα τα παιδιά των πολυ τέκνων, ΤΕΛΟΣ. εμείς οι σγρόγιασες σπαιτούµε από τους ὄνδρες πε ρισσύτερη συμπαρόσταση στο σπίτπ, στη δουλιά, στην Kan. µερινή Φροντίδα των παιδιών και περισσότερη στοργή ΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τις οργα- νώσεις περισσότερο ενδιαφέ ρον και γΙς τα προβλήματα των αγροπσσών, γιανα αλλάξει ακὀ μα πιο πολύ η δύσκολη και βα. σανισµένη ζωή µας ME ΑΥΤΑ τα Λίγα Λόγια χοι ρεγ/ζουμε το εβδοµο Επσρλιᾳ. κό Αγροτικό Συνέόριο της ΕΚΑ και εἶμαστε βέβαιες 671 01 ano Φάσεις θα βοηθήσουν στην επίλυση και των δικών µας προβλημότων-. τι 0 ΠΡΟΕΙΡΙΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ Ὁ Πρόεδροςτης Δημοκρατίας Εξοχότητα σας εγκάρδια συγχα- κ. Κυπριανού απέστειλε χθες ρητήριακαιθερµότατες ευχές για. στον Πρόεδρο της Προεδρίας της Σοσιαλιστικής Ὀμόσπονδης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβί. ας κ. Πέταρ Στάμπολιτς το ακό. λουθο τηλεγράφημα: «Με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Σοσιαλιστικής Οµό σπονδης Δημοκρατίας της Γ- ουγκοσλαβίας ο λαός της Κύ πρου και εγώ εκφράζουμε στην προσωπική σας ευτυχία και για πρόοδο και ευημερία του λαού της Γιουγκοσλαβίας. Είθε οι εξαίρετες σχέσεις που ήδη υπάρχουν μεταξύ της Σοσια. λιστικής Οµόσπονδης Δημοκρα τίας της Γιουγκοσλαβίας και της Κύπρου να συνεχίσουν να ανα- πεύσσονται προς όφελος των δυο λαών µας». 672 νεα Μέλη στη Συντεχνία Οικο- δόµων ΠΕΟ A/oiac YITEPKAAYPOHKE Ο ΣΤΟΧΟΣ KATA 103,4%. Συνήλθε τη περ. βδομάδα σε ακτική συνεδρία η Όλομέλεια Σε σχέση µε το θέµα των πλη. ῥρωμών του Φιλοδωρήματος και τραγική εἶναιη κατάσταση, λέει ο Νίκος Χριστοδούλου από τα Κελοκέδαρα. ΚΑΙ ο Ανδρέας Χριστοδού λου από την Καλλέπεια αναφε- ρόμενος στα προβλήματα Των. νέων αγροτών, επισημαίνει ότι πο άθλιο οδικό δίκτυο είναι Ένας από τους κύριους λόγους, για την εγκατάλειψη της υπαί- pou: ΠΩΣ να στεριώσουν οι νέοι σ΄ ἕνα χωριό αποκομµένο από Tov υπόλοιπο κόσµο, χωρίς συγκοινωνία και κάποτε χωρίς. επικοινωνία ΓΙΑΤΙ, συνέχισε, και το τη- λεφωνικό δίκτυο έχει τα. χάλια. που. Τα μοναδικά τηλέφωνα στους κοινοτικούς θαλάμους. τις Περισσότερες Φορές εἶναι Χαλασμένα ΕΙΔΙΚΑ, για τους νέους αμ πελουργούς ο Ανδρέας Χρι στοδούλου επεσήµανε ὅτι αν- τιμετωπίζουν µε ιδιαίτερῃ οξύ τητα το πρόβλημα της διάθε σης της παραγωγής τους «Δεν έχουµε, είπε, μετοχές των οινο- Βιομηχανιών, αφού διατέθηκαν. κυπριακά αµπελουργικά προι- όντα ΣΧΕΤΙΚΑ µε το αµπελουργι- κό, οΧρμαόστοµος Μάγος απὀ Tov Κάθηκα έθιξε το θέµα του µπωμµέ Των σταφυλιών. Όταν παραδώνουµε, είπε, τα σταφύ- λια µας, δεν πρέπει το µπωµέ να καθορίζεται από την κρίση ενός ατόμου. Πρέπει νακάνουν καλύτερα τη δουλιά τους. ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ επίσης στο θεσμό της γεωργικής ασφάλι Gio αμπελουργοί να κινητο ποιηθούµε για να παίρνουν και τις 260 οκάδες σταφύλια κατά µετοχή όλες οἱ οινοβιοµηχαν! 9 Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ Αναστάση από τον Κάθηκα είπε ότι οι πα ραγωγοί στο χωριό του ἔχουν πάνω από 200 τόνους σταφίδα στα σπίτια τους καιτο Συμβού λιο Αμπελουργικών Προϊόντων (ΣΑΠ] αρνείται να την παραλά. βει om 6 της Επιτροπής της Συντεχνίας Οικοδόµων ΠΕΟ Λευκωσίας, η οποία ασχολήθηκε µετην πορεία του οργανωτικού και σικονοµι- κού πλάνου της Συντεχνίας κα θώς και για τις πληρωμές των αργιών και του φιλοδωρήματος προς τους εργαζομένους για το Δεκέμβρη του 1983. Σύμφωνα µε σχετική ανακοί νωσῃ τα αποτελέσµατα της ορ. γανωτικής δουλιάς των πρώτων δέκα μηνών του χρόνου εκτιµή θηκαν ως πολύ Ἱκανοποιητικά Γράφτηκαν σ᾿ αυτή την περίοδο κατά 103,4: των αργιών στους εργαζομένους έγινε ενηµέρωση από τον υπεύ. θυνο. ΄Όπως πάντα, ἔτσι και φξ τος οἱ πληρωμές θα γίνονται στα παραρτήματα και στα Κεντρικά Γραφεία της Συντεχνίας στη Λευκωσία. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια κα λεί όλους τους εργαζομένους, στους οποίους οἱ εργοδότες δεν καταβάλλουν φίσιες αργιών και Φιλοδωρήματος, να καταγγεί λουν αυτή την παραβίαση ὅτους συντεχνιακούς υπευθύνους. Αυ. τό θα βοηθήσει στην αποτελε-΄ ναµη της Συντεχνίας 672. νέα µέλη και ο ετήσιος στόχος υπερκαλύφβηκε ες Έτσι τα µέλη Συντεχνίας στην επαρχία ἔφθασαν τα 8.202. σµατική διεκδίκηση του ωφελή, µατος των φίσιων, που, ως γνω. στό, αναλογούν µε τις απολαβές 16 εορτών -- αργιών και τεσσά των εβδομάδων φιλοδωρήµατος ΤΟΝ /ΟΥΝ/Ο ΤΟΥ 'δ3 ΄Εφθασαν τις 8,103 οι εγγραμμένοι άνεργοι 2E ZYIKPIZH ME 6,761 TO 1982 «O1 ypappévor dvepyor στα Γραφεία Εργασίας το τέ- λος Ἰουνίου ήταν 8,103 ή 3.5ο του οικονομικά. ενερ- τα παλαιότερα χρόνια, και ἔτσι τα εργοστάσια δεν παίρνουν τα σταφύλια µας» 9 Ο ΣΠΥΡΟΣ Αντωνίου από τῇ Χόλη μετέφερε αἴο συ νέδριο τις ανησυχίες των συγ Χωριανών του για το γεγονός ότι Το µεγάλο τους πρόβλημα της ἕλλειψης νερού για αρδευ. τικούς σκοπούς δεν θα λυθεί ούτε και µετην κατασκευή του Φράγματος της Ευρέτου ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ είπε, να καλυφθούν τα χωράφια που. συνορεύουν µε το χωριό µας. Σεµας δεν δίνουν. Και όμως, η γη µας εἶναι εύφορη. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΤΑ τα τελευταία χρόνια η. Πάφος διεκδικεί την πρώτη θέ ση στην παραγωγή σταφυλιών. Και στα προβλήματα του κλά ου αναφέρθηκαν αρκετοί σύ νεδροι ΚΥΡΙΟ πρόβλημα, όπως δια πισπώσαµε απὀ τη συζήτηση, και µόνιµη έγνοια Των παραγω. γών εἶναι η διάθεση του προι όντος τους και η εξασφάλιση πιμών που να καλύπτουν τα κό. στα παραγωγής. NA εισάγουµε απὀ χώρες που αγοράζουν τα δικά µας προϊόντα, τόνισαν. Δεν είναι ανάγκη να φέρνουμε αυτοκίνη- τα και μηχανήματα και άλλα ε- δη από δυτικές χώρες, όπως η Ιαπωνία που δεν αγοράζουν οὐ. τε µια οκά κρασί απὀ την Κύ. προ. Ta 60% των οινικών µας προϊόντων πάνε στις σοσιαλι στικές χώρες. Και αν αυξήσου HE TIS εισαγωγές µας από αυτές σε εἴδη που δεν παράγουµε και τα χρειαζόμαστε, θα αυξήσουν κι αυτὲς τις αγαρές τους σε σης και τόνισε ὅτι ο Όργονι- σμός {ΟΓΑ] πρέπει να καλύπτει και τη σταφίδα 9 ϱ ΚΩΣΤΑΣ Σάββα and Τη5Κοιλη καϊάγγειλε την ena Νάληψη και Φέτος της τακτικής, να αποκόπτονται 50 οκάδες από τα σταφύλια που δικαι ούνται να παραδώσουν οι αμ- πελουργοίγια κόθε µετοχή που κατέχουν. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επιτρέψου μενα ξαναγίνει τούτο, Όλοι µα Ὁ. Γενικός Διευθυντής, τοι υπουργείου Εσωτερικών κ. Ki ριάκος Χριστοφή κήρυξε προ χθές το απόγευμα, από µέραυς του υπουργού Εσωτερικών. κ Βενιαμίν,την ἔναρξη µαθηµάτων ξένων γλωσσών για τα µέλη της Αστυνομικής Δύναμης που Όπη ρετούν στο Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς και στους αστυνομικούς σταθμούς σε τουριστικές περιοχές και τόνι σε το Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τοι υπουργού Εσωτερικών στην όλη προσπάθεια, χωρίς τη συμβολή του οποίου θα ήταν δύσκολη η ὑλοποίηση του προγράµµατος Οι γλώσσες που θα διδάσκον ται είναι η Αγγλική, η Γαλλική, ἡ Γερμανική και γίνονται προσπά θειες για την οργάνωση µαθηµά των για τη διδασκαλία και της Αραβικής. Τα µαθήµατα θαδιδά σκονται στην Αστυνομική Σχολή Λευκωσίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου θα εξυπηρετείται και η Περιοχή, tr ΜΛΑΘΗΜΝΙΛΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΥΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ απαράδεκτο, ανέφε ρε. Είναι µεπροτροπή του ΣΑΠ. τις που κάναµε τα σταφύλια µας οὐ οταφίδα. Και τώρα δεν τα πα ραλαμβάνει. Καλούμε την κυ᾿ βέρνηση να επέμβει και να πιέ σε] για να παραληφθεί αµέσως. τοι Ke ο ΟΠΏσκατάγγειλανοισύ- |... γούπληθυσμού σε σύγκριση µε 6,761 4 3.0% το πέλος Μα΄Γου και 6478 ή 2.83, το πελος Ιουνίου 1982». Τα πιο πάνω αν Δελτίο Εργατικών για τον Ιούνιο 1983, που ἔχει ex. δώσει το Τµήµα Στατιστικής και Ερευνών. Στην ἔκδοση παραθέ ρονται στο τατιστικών τονται στοιχεία για την ανεργία, κενές θέσεις που γνωστοποι νται στα Γραφεία Εργασίας ὺ υπουργείου Εργασίας, και οινωνικών Ασφαλίσεων τις το: νται από τα Γραφεία Εργασίας θέσεις που έμειναν εκκρεµείς στο τέλος του µήνα, τις κενές θέ τος ατεοΕὀιποραλῃ [ο Ῥομρον ουτε σουτ Φθηκε ακόµα και σε πολλά όλ- πο το ο αμιο ποι λα χωριά της επαρχίας, απασχολούν ta Κυβερνητικά ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τμήματα, τους λιμενεργάτες και ΛΕΝΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ τους Κυπρίους που εργάζονται προσωρινά στο εξωτερικό, Ἄλλα σηµαντικά στοιχείαπιοι αναφέρονται στο Δελτίο εἶναι 9 Οἱ κενές θέσεις που γνω. στοποιήθηκαν στα Γραφιία Ερ. Ὑασίας τον Ιούνιο ανέρχονται σε 883 GE σύγκριση µε 940 τον προ ηγούμενο µήνα και Β]5τον Ιούνιο 1982. Οι κενές θέσεις που δηµο: σιεύτηκαν στον τύπο και την επί σηµη εφημερίδα της Δημοκρατί ας ήταν 1,416 έναντι 1,137 τον προηγούμενο µήνα και 1,248 τον. Ιούνιο 1980. Από τα επαρχιακά Γραφεία Ἐργασίας έγιναν 442 τοποβετή σεις σε σύγκριση µεβββτον Μάϊο, και 390 τον Ιούνιο του 1989. Στο τέλος Ἰουνίου 1983 υπήρχαν 939. εκκρεμείς θέσεις έναντι 1,101 τον προηγούμενο µήνα και ὅθ4 τον Ιούνιο 1982. Ο αριθµός των Ἀιμενεργατών που απασχολούνταν στα κυριόν τερα λιμάνια της νήσου τον Ίοι Vio ήταν 464 σε σύγκριση µε 584 τον προηγούμενο µήνα και 485 τον Ιούνιο 1982. 9 Στα κυβερνητικά τµήµατα απασχολούνταν 27,740 άτοµα έναντι 27,563 τον Μάϊο του 83 και 27.693 τον Ιούνιο του 82. 9 Στο εξωτερικό απασχο. λούνταν προσωρινά στις 31.12.83 10,273 άτοµα σε σύγκρι ση µε 11,791 onic 31.12.82 Kar 10,133 τον Μάρτιο του 82. ο Όι εισαγωγείς αυτοκινήτων θεωρούν υπερβολική την αύξηση των τελών ρους καταναλώσεως οχημάτων, τέλη εγγραφής οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας και φόρους κατανα λώσεως τίθεται ετρελαιοειδών ανέρχεται σήμερον περίπου σεἈΆὸ όλων των αµέσων καὶ εμµέσων φόρων». Ὁ. Σύν χαρακτηρίζει επίσης, οι AKG UNAS TO ποσοστό αυτό και καταλήγει, υποστηρίζοντας on «Sev εἶναι Ἰλέον καται αύξηση των EOS: ων από τον τοµέα των οδικών Αρχίζει σήµερα, στο «Χ/λτον» Πάφου. και στην Αστυνομική Δι εὖθυνσι Ndpvax όπου θα εξυπηρετείται και η περιοχή της Αμμοχώστοι Μιλώντας κατά την. ἔναρξη των µαθηµάτων, ο κ. Χριστοφή σε τη σηµασία της εκµάθη, σης ξένων γλωσσών and µέλη]. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων αυ του Αστυνομικού Σώματος, και | τοκινήτων, πράκτορ. και γεωργι Ιδιαίτερα εκείνων που υπηρετούν κὠν. μηχανημάτων χαρακτήρισε σε υπηρεσίες που τους φέρνουν ως υπερβολική την αύξηση των σε άµεση επαφή µε τους ξένους τελών εγγραφής και κυκλοφορίας επισκέπτες και Ιδίως τους τουρί: µηχανοκινήτων οχημάτων. ποι ores, ώστε να εξυπηρετούν καλύ- πρότεινε τελευταία η κυβέρνηση Ἱερακαινα εξυψώνεταιτοόνομα| Ανακοίνωση του Συνδέσμου της πατρίδας µα αναφέρει, ότι τα τέλη αυτά δεν εἰ Κατά την έναρξη των µαθηµά. ναιτα µόνα έσοδα του προῦπι των µιλησεεπίαηςο Αρχηγόστης ΥιΗαύ που πρακύπτουν απ τυνοµίας κ. Σάββας Αντωνί αγορά και χρήση οχηµάτι ου, ο οποῖος εξέφρασε ευχαριστί-] συνολικό «σοδο του προὔπολο. ες προς τον κ. Βενιαμίν για τη Υισμού που προέρχεται απὀ εισα συμβολή του στην ὅλη προσπά Υωγικούς δασμοὺς οχημάτων, φό, HEI a Εισαγωγική ομιλία έκαμε ο Δι υθυντής της Αοτυνοµικής Σχο: ἧς κ. Λούκας Χαβιαράς ο] ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ KTHMATOMEZITON Αρχίζει. αἡμυρα Τετάρτη, στο Xi To Διεῦν των Διοικητικών ης ΔιεΏνούς Ομοσπονδίας Κτη µατομεσιτικών Επαγγελμάτων στή σαν ΕΙΑΒΟΙ (Ππιετηαιίο: nal Real Estate Federation), To συνέδριο οργανώνεται απὀ τη FIABCI σε αιυνεργασία µε τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτικών Επιχειρήσεων Κύπροι Στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν Ι50 και πλέον σύ- νεδροι απὀ 30 χώρες, της Βορείοι και Νοτίου Αμερικής, Δυτικής Ευρώπης και Ασίας. Την ἔναρξη των εργασιών tov Suvespiou Oa κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής και Προεδρεύων της Δημοκρατί ας κ. Γεώργιος Λαδάς, Το συνέδριο ϐ' ασχοληθεί µε κιλία θεμάτων, όπως εἶναι 6 νής συναλλαγή για τα κτη: µατικά επαγγέλματα, συμβοι λουτικά καὶ νομικά θέµατα, η ανά στο Οικονομικό και Κοιν Συμβούλιο των. Hy πόλεων και αγροτικών πι Ῥιοχῶν, διοικητικά και διαδικα- στικά θέµατα, καθώς και θέµατα νοµοθυτικής ρύθμισης του κτη- ματικού επαγγέλματος Ἡ διεθνής Ομοσπονδία Κτη- µατομεσιτικών Επαγγελμάτων (ΕΙΑΒΟΙ) ιδρύθηκε το 195 στο Παρίσι και ἔχει 40 και πλέον µέ λη χώρες που αντιπροσωπεύουν περίπου 1.000.000 επαγγελματίες κτηματομεσίτες 70 και πλεόν θνικών συνδέσμων. Από το 1954, η διεθνής ΕΙΑΒΟΙ έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σαν μη κρατικός οργανισµός, στην Ἐπιτροπή Οικήῄσεως, Οικοδομών και Πολεοδομίας της Οικονοµι κής Επιτροπής για την Ευρώπη μένων Εθνών. ΄Εχει επίσης μόνιμο αν Ἐθνη, 2 στα Ηνωμένα στη Γενεύη και Νέα Ύ ees