Πραγματοποιήθηκαν το τελευ- ταίο δεκαήμερο, σε όλες τις πό- Ἂεις, επαρχιακές συσκέψεις στε- λεχώντης Συντεχνίας Οικοδόµων. TIEO οι οποίες αοχολήθηκαν µε. την πορεία των διαπραγματεύοε- ων για τα απήµατα που υποβλή- θηκαν στην οικοδομική βιοµηχα- νία καθώς και µε το Ὀργανωπκό και Οικονομικό πλάνο της Συντε- χνίας για το 1984. Στις συσκέψεις, στς οποίες παρέστησαν πέραν των 250 στε- λεχών, καθορίστηκαν τα καθή- κοντα για την υπερκάλυψη όλων. των στόχων. Όπως αναφέρει αυντεχνιακή ανακοίνωση, σ᾿ όλες τις αυσκέ- Ψεις τονίστηκε το γεγονός, ότι η. ΄ΠΕΌμετην ευκαιρίατης συµπλή- ρωσης 40 χρόνων απότη µεγάλη. απεργία της Ίης του Μάρτη του 1944 αποφάσισε να γιορτάσει τη λαμπρή αυτή επέτειο. Είναι γνω- -στό ότι κύριο ρόλο για την οργά- νωση και την επιτυχία αυτού του αγώνα και κάτω απὀ την καθοδή- Ύηση της ΠΣΕ διαδραμάτισαν οι εργάτες οικοδόµοι καιξυλουργοί. Το οργανωτικό - οικονομικό πλά- νο της Συντεχνίας των Ὀικοδό- paw εἶναι αφιερωμένο και θα Εκτελεστεί προς τιµή αυτής της επετείου. Μετην ευκαιρία αυτή οἱ επαρ- Χιακές συσκέψεις καλοὺν όλα τα. στελέχη και µέλη της Συντεχνίας. -- να τιμήσουν µετον καλύτερο τρό- πο την επέτειο της Ίης του Μάρ- ΄τη, λαμβάνοντας µέρος σ᾿ όλες τις εκδηλώσεις που θα οργανώ- 'σουν Υι᾽ αυτό τον σκοπό τα Τµη- ματικά Συμβούλια και οι Συντε- we της ΠΕΟ σ᾿ όλες τις επαρ- ΤΟΝΙΣΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠ. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ Η Συντεχνία θικοδόµων NEO θα υπερκαλύψει τους στόχους της για το 84 Παράλληλα, οἱ επαρχιακές συ- σκέψεις καλούν τα στελέχη της Συντεχνίας να αυξήσουν τη δια- φωτιστική τους δουλιά µέσα στην εργατική τάξη καθώς καιτην εθε- λοντική τους προσφορά για την. περαπέρω μµαζικοποίηση και οἱ- κονοµικό δυνάµωµα της Συντε- Χνίας Οικοδόµων και του συνδι- καλιστικού κινήματος της ΠΕΟ. γενικώτερα. Τα άµεσα καθήκοντα των στε- λεχών, όπως αυτά καθορίαθηκαν. από τις συσκέψεις, εἶναι: 9 Να επανεκλεγούν παι δρα: στηριοποιηθούν αµέσως οι Τοπι- κές Εππροπές, οἱ Επιροπές των. ᾿Παραρτηµάτων και Γραφείων και οἱ Κλαδικές Εππροπές. ο. Οιμηχανισμοίαυτοίθαπρέ- πει να ανα συγκεκριµι δουλιά, όπως η παράδοση της νέ- ας ταυτότητας, η εἴσπραξη συν- δρομών και η διάδοση του «Ερ- γατικού Βήματος» και άλλων συν- τεχνιακών εντύπων. 9 Ναπλησιαστούν οι ανοργά: νωτοι καὶ οἱ νεοεισερχόµενοι στα οικοδομικά επαγγέλματα, να δια- Φωτιστούν για τους αγώνες της. Συντεχνίας Ίων Οικοδόμων και να οργανωθούνστις γραμµέςτης. 9 Κύριο σύνθημα αυτή την. περίοδο θα πρέπει να είναι: Κατά το πρώτο τετράµηνοτου 1984 όλα τα να συνδεθούν µε τη Συν- τεχυία, παίρνοντας τη νέα ταυτό- τητα και εξοφλώντας την χρονιά- τικη τους συνδροµή µε µια ή δυο. δόσεις. 3 Όπως πάντα, όλη η οργα- νωτική δουλιά των στελεχών να συνδυάζεται µε τη λύση των προ- Αλημάτων και την υπεράσπιση. των εργατικών συµφερόντων. ο... Νεαρός ΑΥγλο ςσε φυλάκιση για κλοπή ποδηλάτων Ένας νεαρός Αγγλος καταδικά- στηκε σε τέσσερις µήνες φυλάκι- ‘on, από το δικαστήριο Λευκωσί- ας, γιατί έκλεψε δυο ποδήλατα αξίας Ε160- Πρόκειται για τον Ρέτζιναλντ Γρίφφιθς, 17 χρόνων, κάτοικο. -Ἑτροβόλου. Το ἕνα ποδήλατο βρέθηκε στη Μακεδονίτισσα ενώ το ἆλλο δεν βρέθηκε. Ο κατηγορούμενος τον Μάρ: πιο του 1983 τέθηκε υπό κηδεµο- νία για ένα χρόνο για διάρρηξη σπιτιού, αλλά ύστερα απὀ τρεις μήνες ἔκαμε άλλη κλοπή. Ὀδικαστήςμ. Βάσοςβριστοδή- μου είπε, ὅτι η κηδεμονία δεν επηρέασε τον κατηγορούμενο και ότι η πρέπουσα ποινή είναι η ποινή της φυλάκισης. Ο πατέρας του είναι Άγγλος καὶ η μητέρα του από τη Ζιµπά: move. Για κρούσμα µηνιγγ/τιδας σε /ὁιωτική σχολή Ανακοίνωση του Γκράμαρ Σκουλ αναφέρει: «Επειδή τις τελευταίες µέρες. ἐγινελόγος από των στηλών εφη: ᾿µερίδων για κρούσμα μηνιγγίτ: ας, η διεύθυνση του Γκράμαρ, Σκουλ αισθάνεται απαραίτητο να Ἐκδήλωση του Συνδέσμου «Ἡ Ασσια» Την Τρίτη 28.2.1984 και ώρα 7.30 μ.μ. πραγματοποιείται συγ- κέντρωση στο οίκημα του ΠΟλΙ: τιστικού Συνδέσμου «Ἡ Άσοια», στην οδό Ρόδου αρ. 3, πάροδος Λεωφ. Νίκης, Ακρόπολη, µεοµι’ λητή τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην σύμβου- λο για τις συνομιλίες κ. Μιχαλά- κη Τριανταφυλλίδη, µεθέμα: «Το Κυπριακό -- πρόσφατες εξε Έεις και προοπτικές». Μετά την ομιλία ο ομιλητής θα. απαντήσει σε ερωτήσεις. Ἡ συγ- κέντρωση θα είναι ανοικτή γιατο κοινό. “Μόλις το Σχολείο πληροφορή- θηκε ότι µαθητής μεταφέρθηκε ᾽από το σπῄι του στο Νοσοκομείο. Λευκωσίας µε συμπτώματα µη- νηγγίιδας, επεκοινώνησε µε την. Ὑγειονομική Ὑπηρεσία του υπουργείου Ὑγείας, κλιμάκιο της. οποίας ήρθε επί τόπου κι έλαβε. όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα (λή- ψη επιχρησµάτων για εργαστηρι- ακές αναλύσεις, χορήγηση φαρ- µάκων, απολύμανση και διαφώτι- ση) «Από τα αποτελέσµατα των εξετάσεων διαπισιώθηκε ὁπ το κρούσμα ήταν τυχαία και µεμο- Ννωμµένη περίπτωση. Παρά ταύτα λήφθηκαν όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα σύμφωνα µε τις οδηγίες των αρ- µοδίων που διαβεβαίωσαν, ότι δεν συντρέχουν ιδιαπεροι λόγοι ανησυχίας ή επιπρόσθετων μέ- πρων. ᾿Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, της τάξεως και ευρύτε- ρης ενημέρωσης. Συνεπώς οὖτε υπήρξε οὗτε υπάρχει οιουδήποτε. οχετικό πρόβλημα στη Σχολή». ΣΥΣΚΕΨΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΛΤΟΣ Ἡ αναθεώρηση του επαγγελ- 'ματικού φόρου ήταν τοθέµαπου. απασχόλησε τη σύσκεψη που έγινετοπερ. Σάββατο στον Δήμο. Λευκωσίας. Στη σύσκεψη, στην οποία παρξ- στησαν οι συνδικαλιστικές ορ- γανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚΕ, ΠΑΣΥΔΥ, ΕΤΥΚ και το ΚΕΒΕ, ο δήμαρχος. Λευκωσίας ανέλαβε να παρουσιά σει συγκεκριµένα στοιχεία γκατις. κ ορ εισπρᾶξεις του Δήμου {από κάθε εισοδηματική κλίμακα) ώστε να. μπορέσουν οι οργανώσεις να εκ- Γ0 ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΣΙΕΓΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ τι εισηγήσεις για την αναθεώρηση του τρόπου που γίνεται η Φορο- Σε τρία εκατομμύρια υπολογίζονται οι περιπλανώµενοι στις αμερικανικές πόλεις λογία επαγγέλματος. αναζητώντας ἕνα κατάλυμα για να κοιµηθούν τη νύχτα. Μόλις ανοίξει ενα νξο Το όλο θέµα, όπως πληροφο- άσυλο γιατους άστεγους, όπου ἐγινετελευταία στη 2η οδό της Ουάσιγκτων (φωτο- Ρούµαστε, θα πρέπει να µελετη- Ύραφίο) σχηματίζεται αµέσως ἔξω από αυτό µια µεγάλη ουρά. ΄Όλοι προσέρχον- ὃ- μέχρι τς 15 Mapriov. ται, εγχρωµοι και λευκοί, µετην ελπίδα να βρούν προστασία απότο δριμύ ψύχος. Αργότερα θα κατατεθεί από το Όι άτυχοι θα πρέπει να βολευτούν στα υπόγεια τούννελ, στις σχάρες εξαγωγής υπουργείο Εσωτερικών στη Βου- θερμού αέρα και στα ερείπια «περµατικών σταθμών» προτού πεθάνουν αποτο λή ολοκληρωμένο νομοσχέδιο κρύο. Κάπου δ0 εκατ. δολλάρια δαπανά κάθε χρόνο η κυβέρνηση Ῥήγκαν γιανα ἨΑ ην αναθεώρηση του νόµου ανατραπεί η κυβέρνηση των Σαντινίστας στη Νικαράγουα. Κάπου 10 δισ. δολλά- eh Ogun pia ετησίως υπό µορφή όπλων και τραπεζικών πιστώσεων διοχετεύονται στο Io- ραήλ. ΄Όλα αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν ν᾿ αλλάξουν τη ζωή των και των πεινασµένων στις ΗΠΑ. Πάνω από 800 δισ. τ Ἐπαραγμός για το νεχρό ηγέτη από τους στενότερους συγγενείς τον: Δίπλα στο φέρετρο. n p οβλή para του Γιούρι Αντρόπωφη χήρατου Τατιάνα, έχοντας αριστεράτης τογιοτου Γγκόρκαι δεξιά. H πης την κόρη του Ἰρίνα. ωριων ‘i χωρ ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ κεςενέργειεςστημείωσητης δι λαούς που έχουν να αποκρού- στον κ. Βενιαμίν. |νεδητοποιεί πλήρως την ευθύνη, θνούς ἔντασης και στη δηµουρ- σουν τς επι(ένεις των επιδροµε µ της ἔναντι των λαών για δκιφύ- γίαµιας ατμόσφαιρας εμπιστοσύ- κών δυνάμεων του rea Βάναυση παραβίαση / / Ὁ υπουργός Εσωτερικών κ. |λαξη και ενίσχυση της ειρήνης. νης στον κόσµο». 'σμού, οι οποίες ἔχουν δη a 8 . δολλά ια ρωστ ϐ Εανσµν συναντήθηκε χθες µε Ἐίναστε πρόθυμοι γα ειρηνική, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΤΟΥΣ σἩ Ὡς πιο επικίνδυνες νι ανορωπινων αντιπροσωπείες των χωριών Κό- αμοιβαία επωφελή συνεργασία ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ νατηρής βίας καιπολεµικής ανά. δικαιωμάτων , , Πολωμιδιών καὶ Ἰουβορά, τς Ἰµε τα κρόπι όλων των Ἠπίρων. να από τα βασικά σιωνεα MAEM THY wa Ty GAN MED µ ο ριτος OOPOC PT OO re nee te TUS) EeuTepiabe: noArraaig, rou |) ToS LO ο κής διευθέτησης SAWN TY BIE κόμµατοςµας καιτου σοβιετικού Ἡ συµπαράταξη µε την δίκαιη σε 40 χώρε μα, ο θνών διενέξεων µέσω σοβαρών, κράτους ἦταν και θα εἶναι η αλ- υπόθεση των λαών, ἤ εργασία για χ Pp 5 Το 1988, όπως προκύπτει από νωνχωρώνθ᾽ αρχίσειναμειώνε] ϱ, ανηπροσωπείες εξέθεσαν | 'οότιµων και εποικοδοµητικών ληλεγγύη µε τους λαούς που. ΤΩΝ εξάλειψη τέτιων εστιών απο OYAEITKTQN.— Mia έκθε-| τα στοιχεία της Διεθνούς Τράπε- ται, εφόσον αναμένεταιότιθ᾽ αν: στον κ. Υπουργό τα προβλήματα συνομιλιών. έχουν σπάσει τα δεσμά της αποι- TEAK επίσης σήµερα αδιαχώρι- ση, που δόθηκε χθες εδώ στη δη- ζας υπήρξε ἔνας χρόνος σοβαρής. ξηθούν οἱ εξαγωγέςτους. που ανηµετωπίζουν οἱ κοινότη-| Ἡ ΕΣΣΔ θα:συνεργασθεῖπή. κιακής εξώρτησης καιπήµαντον. στη και σηµαντική τάση ὅτον μοσιότητα αποκαλύπτειτην κατά. επιδείνωσης των. οικονομικών Ἡ αντιπρόεδρος της Διεθνούς τεςτους, ὅπως ε/ναιη ὀρδευση. η] ρως µε όλα τα κράτη που εἶναι δρόμο της ανεξάρτητης ανάπτυ- αγώνα για διαρκή ειρήνη στη Φωρη παραβίαση των ανθρωπί-Ἱτων αναπτυσσοµένων χωρών. Τράπεζας Αννα Κρούγκερ θεω- υὁστοπρομήθεια κα η διάθεση ἔτοιμα να βοηθήσουν µε πρακτι. Ene. Ἰδιαπερα. βέβαια. µε τους 11 νων δικαιωμάτων σε δεκάδες Το εξωτερικό τους χρέος ανήλθε ρείότιταξσοδααπότιςεξαγωγὲς χαλίπκης γης. χώρες. ας τον κόσµο | από. 186 oerarolipa δολλά. στις αναπτυσσόμενες χώρες θα] .Οκ. ων ονσρορα ἐ]. ππστετςπτατσωπκπεσεστε--------οτστττττππττετα καιτην ανελέητη σφαγή αμάχων, pia To 1982, σε δισεκατομμύ- αυξηθούν από 10ως 12 το χρό- αθώων και πολιτικών ανμπά [ριατο 1483. Εξάλλου, τανέαδά. νο με την προὔπόθεση ὅποι κ σηµη ονακοίνωση - όκουσε µε] Τ Κ.Κ, ΤΩΥΡΚΙΛΑΣ ΕΚΘΕΣ ah Νανα nov Bapay npoBAénovw ῥες του ΟΟΣΑ θα ἐξακολουδή, ανα όηση 7a npoRAquara now ο Σε 40 χώρες ἔμναν δολο:|ανστιρότερους όρους εξόφλη- σουν ν’ αναπτύοσονταιµεριθμό | 72M SfersOnKey nay evtecoeons KATATT EANEL ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙΔΑ. πολυεθνικής δύναμης. Φονίες πολιτικών προσώπων, σε 7S τουλάχιστον ντο χρόνο καιότι προσπόθεια για προώθηση και] ΑΠΟ ΤΗΝ Ίη ΣΕΛΙΔΑ μετάβαση τους απὀ την Μαύ »Η Κύπρος καιη Ελλάδα έπαι- την Μαύρη 37 χώρες υπάρχουν μαρτυρίες] Ἡ οικονομική ανάπτυξη των οι πλαύσιες χώρες δεν θα παρεµ: | επ/λυση τους». ή Ἡ Ἔαν κάποιο ρόλο στην αποχώρη- is π ‘, η Τους». ΤΟποΒετηθ, η: στη Μεσόγειο. Ὡςμεγά- σι χώρη΄ Ύνα βασανιστήρια πολιτικών αν αναπτυσσομένων χωρών ἔπεσε ποδίσουν την ανάπτυξη του διε- ετηθεί σε χώρες της λη ναυτική χώρα, η Ἑλλάδα προ. ση Των μαχητών του ΡΙ.Ο από τη πιπάλων και σε 17 υπάρχουν |σιο χαμηλότερο ποσοστό της θνούς εμπορίου µε νέα προστα- κής εὐρώπης, οφέρει τις υπηρεσίες της επίσης Βηρυτό τον Αύγουστο του 1982. αποδοτικά στοιχέα για εξαφα [από το Δεύτερο Παγκόσμο Πό. τευτικά µέτρα. KATAZHTEITAI ene ae YE 10 OX8-| Vig mm vant) ετοιμότητα στην Ἡ Τουρκία σ᾿ αυτή την κρίση oe λεμο. 5 Ero ο τς AEYTEPO renee ee τρ va Αδριαπκή Θάλλασα και διαθέτει όπως και οε προηγούμενες, ἔχει Στο Σαλβαντόρ και τη] Συγκεκριµένα,το ]383ήτανμό- ὅτι ]δως χώρες ‘i γίνεταιαναφοράσε όλες αυτέςτις Ὑκαταστάσεις στη νήοο Κρήτη διαδραματίσει ειδικό ρόλο. Έχει Γουατεμάλα περισσότερα από ]λις 13, ενώ για την περίοδο Φέτος την καθυστέρηση της εξό- εξελίξεις. Το Κυπριακό πρόβλη: | που παρέχουν έναν αριθµό διευ. χρησιμεύσει ως αγωγός μεταξύ 3,000 ropa σκοτώθηκαν. ος |1980- Βά δεν θα ξεπεράσει κατά Φλησης των χρεώντους,επιδί FT POFONO TA Seer κολύνσεων στις ΗΠΑ και στο Ἐνρωπαίων καὶ µεοανατολικών συγκρούσεις µεταξύ κυβερνητι- ]μέου όρο το 29. οιπροθεσµίες εξόφλησηςτουςλή- ee ont les Sie μεση ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρες διαθέτουν διπλωματών, µε τη μοναδική της. κών δυνάμεων και ανταρτών. Ὁι εμπειρογνώμονες πις Διε- New -σε μικρά μεταξύ τους δια- ΤΗΝ ΗΡΩΙ:ΝΗ ποπ ερ στα Ὃ ρα. Ὑια ταυτότητα ως ο © Troi ͵,οθάνατι 16 |θνούς Τράπε: ὧν ότι pore : Ῥάση σεβασμού τις και µια µεγάλου φάσμα- και µέλους του ΝΑΤΙ οδίσνοες μα νοσῤό τος επόμενα ένα. : ος ers YnevOvniterar 61) ro 65% 1ov] AAPNAKA, 13 (Tov avrano- esagecic ped ir rare τος υποστήριξη για αποθήκευσ »Πέραντης Μεσογείου, τόσο η. κπιρίων, βομβαρδισμούς και ἁλ. ἱτερικό χρέος των αναπτυσσοµέ- διεθνούς χρέους προβλέπεται να κριτή pac) — To TAE Adpvaxac | fapmoiac xai me xupiapxiac me “7 συντήρηση και τηλεπικοινω. Τουρκία όσο και η Ἑλλάδα µπο- λες αιτίες βρήκε 1.000 τουλάχι- εξοφληθεί ως το 1987. συνεχῖει τις εντατικές ἔρευνες |νήσου. Όλα τα ξένα στρατεύματα |». ἐς παι αναγνωριστικές υπῃ. Hoi κάτωαπό ειδικές συνθήκες, στον άτοµα, ενώ εκατοντάδες κά- του για την ανακάλυψη και σύλ. πρέπει να αποχωρήσουν απότο ρεσίες. να παῖξουν σηµανπκό ρόλο σε τοικοι σκοτώθηκαν σε συµπλο- , , 7 |Anvn tov δεύτερου προσώπου νησί και η ανακήρυξη του χωρι- ‘ ενδεχόμενη ουμμαχική προσπά- κὲς κυβερνητικών και απελευθε- Ν € 0 δ id 0 aT Ol 0 0 U που καταζητείται σχετικά µε την | στού κράτους να ανακληθεί. 3 Καιτα τρία κράτη, σεδιάφορο Άβεια επέμβασης στον Περσικό ρωτικών κινημάτων στην Ko- υπόθεση κατοχής 2 κιλών Πρωή- Ἡ «ΦΏΝΗτουΚ.Κ. Τουρκίας» | βαθμό συνεισφέρουν σιους αντ. Κόλπο αν και χρήση των στρα: λομβία, τη Μοζαμβίκη και τη. 7 νης, σε σχέση µετην οποία συνε- Τόνισε στη συνέχεια ότιοκκ. Ετζε- ε μενικούς στόχους της πολιῃ- τιωπκών εγκαταστάσεων σε ένα Ναμίμπια. λήφθη ο Αβανάσιος Βουδούρης βίτ αγνόησε όλα αυτάτα γεγονότα Ἠης των ΗΓΙΑ στη Μέση Ανατολή. τέτο ενδεχόμενο αποτελεί ευαί- ο στη Ν Λυτι κη U ρ WIN που τέθηκε υπό Βήµερη κράτηση, Ἠταχεία αμερικανική προσπέλα- 6θῃτο θέµα καιπαραμΒνει ἆλυτο. ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. µετά από σχετικά διάταγμα του ση σιουςτόπουςτωνταραχώντης Ἡ Τουρκία, παρά ταύτα, τελευ- f λα επαρχιακού δικαστηρίου Adp- Μέσης Ανατολής έχει ενισχυθεί ταίως έχει δείξει µεγάλη προθυ- ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΥΣΧΗΜΗ ΕΚΔΙΩΞΗΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ J excex πα παν μον eS eee «ΕΛΕΥΒΕΡΟΏΣ ΜΠΟΝ.-- Μια σειρά απὀ νέα. διοικούνται από Ίους αοσιαλδη- Στο µεταξύ από ἐγκυρεςπηγές |απειλές που αντιμετωπίζει η ΤΠλεπικοινωνκακών και µεταφο. στηναναχαπηση οοβιεπκήςπροέ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ» µέτρα ενάντια στους ξένους ερ- µοκράτες, γιατί πιστεύουν ότι η έγινε γνωστό ότι τόσο η διεθνής | Τουρκία και τα πολύ δυσοίωνά ρικών υπηρεσιών της Κύπρου. λευσηςπροςτον Περσικό Κόλπο, P ρ Κατά τῃ διάρκεια του Πολέμου i γαζόµενους στη Δυτ. Γερμανία κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αστυνομία ΙΝΤΕΡΠΟΛ όσοκαιοι | καθήκοντα που προορίζει για τη a υπογράφοντας, στο τέλος του. Με ανακοίνωση του το προ:[και την Ελβετία μετατρέπουν τις. µνα εμπορική επιχείρηση που δεν υπηρεσίες διώξεως ναρκωτικών | χώρα το Πε ge aes το 1989, η Κύπρος 1982, ένα μνημόνιο µε τις ΗΠΑ, σφυγικό σωματείο «Ελεύθερος χώρες αυτές από χώρες εισαγω. πρωταγωνιστούν τα άφυχα πρά. {των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ολλανδί.|΄ ΤΟ Κ.Κ. Τουρκίας τόνισε, τέ. τα οδόλισε υποστήριξη σε αµε: γιαχρήση των ανατολικώντης βά- Μαραθόβουνος» καλεί τα µέλη {γής εργατικού δυναμικού σε χώ- Ύματα αλλά αυτοί οι ἰδιοι οι ἄν- ᾗ.-ας ἔχουν κινητοποιηθεί προκειµέ- Ρος ὅμ ο Εις ο τηε Pecos διπλωματικές. monte: σεών, που εἰναιζωτικής σημασίας. ace, Sama pectovaricaworog Bours ν Sou We avnanto tox | cpr popenninoane Merman Aue omy nosso of , Pouce ou: Tpdopata to Opoonoviiaxé AAAG, n xvBépynon mc Mnov | vovrec. “H6n or kunpiaxéc aaru- δειξε ότι υιοθετεί πλήρως την τυ- ών κινήσεων στον Καύκασο, aoe ον ο =e Συμβούλιο της Γερμανίας ενέ-. δίνειιδιαίτερη σηµασία στη µείω. νομικές αρχές έχουν δώσει κάθε χοδιωκτική πολιτική της δικτατο- παρουσίας των ξένων, πλι ία και βρίσκονται σε ἀ | fet, A epapfemoia. Sve vouo nou Bub nc Os σι της nepoinies Tay Seaes mnentopi, ay Bioxora cic ov Efots doov opens» TIPOBAHMATA XOPION A/ZOY Τα θέµατα που θα απασχολή- αναχώρηση των. «γκαµσταρ. θήσειναξεπεραστείηοικονοµική ΤΕΡΠΟΛ όσο καιµετις αντίστοι- προσφέρει καμιά λύση. ΑΠΟ ΤΗΝ Τη ΣΕΛΙΔΑ. Αυτᾶ, κα άλλα. μικρότερης ουν τη συνέλευση είναι µπάιτερ» (μετανάστες) από το “ρίση και η ανεργία. χες αρχές των πιο πάνω χωρών. Ooo σημασίας ήταν τα προβλήµατα ΄Ἔκθεση πεπραγμένων, ταµει- δυτικογερµανικό ἔδαφος. Ἑνάν- Σήµερα, αντίθετα µετην κατά- Sara eee on ος που εξέθεσαν οι κάτοικοι στον ‘axn έκθεση και εκλογή νέου Δι- ᾗτια σ᾿ αυτή τη νομιμοποίηση της. στασητου 1964, πριµοδοτείται κά- Υπο στήριξη ie oases σον βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Κυριάκο οικητικού Συµβουλίου και Γραμ. απέλασης των ξένων ψήφισαν οι θε ξένος εργαζόμενος που θ' ς x, | ματείας. Εκπρόσωποι των περιοχών που αποφασίσει να επιστρέψει στην. --να εξασφαλιστείχώροςγια Ἀρήστου. πατρίδα του. Ο νόµος αυτός, Έστω και αν δεν συµπεριλαμβά: νει τους ξένους, που οἱ χώρες τους είναι µέλη της ΕΟΚ -- γιατί απαγορεύεται από τοὺς κοινοτι- κοὺς κανονισμούς ---θα δηµι- ουργήσει αναπόφευκτα µια ακό- μαπιο δυσάρεστη κατάσταση γα πους Ἕλληνες εργαζόµενους.. Το ίδιο το γεγονός της εµπο- ρευματοποίησης του ξένου εργα: τικού δυναμικού ανοίγει νέους ορίζοντες στις αντιδραστικές δυ- νάµεις της δεξιάς, που τη στιγµή. αυτή ἔχουν σαν μοναδικό στόχο την προώθηση της εκστρατείας μίσους ενάντια στους ξένους. ΌὈνέος αυτός νόμος προβλέπει μια αποζημίωση, 10.500 μάρκων στον εργαζόμενο που αποφασίζει να εγκαταλείψει, για πάντα τη Δυτ. Γερμανία και ακόµα 1.500. µάρκα ια κάθε ανήλικο παιδί του. Μπήκε σε εφαρμογή απότον περασμένο Οκτώβρη, δίχως αναδρομική ισχύ, και θα διαρκέ- σει ἕναν ολόκληρο χρόνο. Είναι δυνατό να «ωφελήσει τους ερ. γαζόµενους εκείνους που βρί σκονται στην ανεργία εξαιτίας πτώχευσης κλεισίματος του ερ- γοστασίου µετά τις 3θτου Οκτώ- Άρη, η εκείνους που εἶναι τουλά- χιστον 6 µήνες γραμμένοι στο ταμείο ανεργίας. Έτην Ελβετία, εξάλλου, στις αρχές του Δεκέμ- Βρη, οι Ελβετοί κλήθηκαν να εκ-] 6 φράσουν τη θέληση τους σχετικά, µε ορισμένες τροποποιήσεις στα άρθρα του Συντάγματος που ρυ- θµίζουν τους κανόνες απόκτησης υπηκοότητας, Ένα νὲο είδος ρατσισμού εµ- Φανίζεται σ᾿ αυτές τις χώρες του σύγχρονου καπιταλισμού. ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΔΟΥΛΟΥΣ ANN ΑΡΜΠΟΡ, ΜΙΤΣΙΓ- KAN (P.).— Αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο βρή- κε ένοχους ένα γεωργό και τη σύζυγο του, Οἱ οποίοι κατηγο- ρούνταν ότι εδώ και 16 χρόνια κρατούσαν και μεταχειρίζον- ταν σαν σκλάβους δυο άντρες. Κατηγορούμενοι στη δίκη, η οποία ήταν η πρύπη του είδους. της εδώ και 60 χρόνια, ήταν ο Iki Κοζµίνοκι, 6] χρόνων και η σύζυγος του Μάργκαρετ, 56 χρόνων, που. κατηγορούνταν, ὁτικρατούσαν τους δυο άντρες στο αγρόκτημα τους αναγκά- ζοντας τους να δουλεύουν από. το πρωί μέχρι τη νύκτα µε εξευ- τελιστικό μισθό, Μαζί µε τον Ἄθχρονο γιο τους Τζων εἶχαν, επίσης, καταδικάσει τους δυο εργάτες να ζουν κάτω από άθλιες στεγαστικές συνθήκες. των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Σε πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιω. μάτων στη Γενεύη ο µόνιµος αν- ππρόσωποςτης Κύπρου κ. Α. Νι- κολα (δης μίλησε γιατο θέµατων. παραβιάσεων των ανθρωπίνων. δικαιωμάτων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη και ειδικά των. Παλαιστινίων. Ὑποστήριξε το δι- καίΐωµα των Παλαιστινίων για αυ- τοδιάθεση και τόνισε ότι η επίλυ- ση του Παλαισηνιακού προβλή- -ματος, και γενικά του προβλήµα: ποςτης Μέσης Ανατολής, µπορεί, να επιτευχθεί µόνο µε την απο- χώρηση των κατοχικών στρατευ. μάτων του Ἱοραήλαπότα αραβικά εδάφη καιτην αναγνώριση του δι- παιώματος των ΠΠαλαιστινίων να δημιουργήσουν το δικό τους κρά. τος. Δρόμος χρειάζεται επιδιόρθώση ΛΕΜΕΣΟΣ, (Τομ ανταποκριτή. μας). -Χρειάζεταιεπιδιόρθωσηο. δρόμος που συνδέει τον δρόµο. Λεμεσού -- Πάφου µε τα ΠΠολεμί- δια και που διέρχεται απὀ το ο Γυμνάσιο. Συγκεκριµένα, µεγάλο τµήµα του δρόμου μόλις καὶ χωρεί ένα αυτοκίνητο ενώ τα παγκέτια έχουν εξαφανισθεί και στη θέση τους δημιουργήθηκαν βαθιά αυλάκια καὶ «λαγκούβες». Ῥάθους ενός ποδιού περίπου. Οι λεωφορειούχοι που µεταφέ ουν από τα διάφορα χωριά τους. μαθητές στο Γυμνάσιο επισηµαί νουν του κίνδυνο πρόκλησης οδι κὠν δυστυχηµάτων µετην υθιστά- µενη κατάσιαση. Παράπονα και ανησυχίες εκφράζουν και αρκετοί ἄλλοι οδηγοί Ιδιωτικών αυτοκινή- των. Αξίζεινα σημειωθεί ότι µε τη πτώση των βροχών η κατάσταση έχει χειροτερέψει ακόμαπιοπολύ. αυτές τις µέρες µε τις λάσπες και τα λιμνασμένα νερά. διαχωρισμό οικοπέδων. ---Να δημιουργηθεί στην πε- ριοχή ιατρική µονάδα. ---ἣΝα τοποθετηθούν τηλέφω- να στο χωριό. Στο Σούνι --- Ζανατζιά οι κά- ποικοι ζητούν: ---Ἐνθυγράμμιση και ασφαλ- πόστρωση του δρόµου που συν- δέει το χωριό µε τον κύριο δρό- ho. ---Ἐπίσπευση του ἔργου για µεταφορά πόσιµου νερού. -- Να περιληφθεί µέρος της καλλιεργήσιμης τους γης για άρδευση από το υδατικό Epyo Κούρρη — Na τοποθετηθούν τηλέφω- va. — Na επεκταθεί ο ηλεκτρο- Φωτιομός µε κυβερνητική βοή- θεια στον κύριο δρόµο για να καλύψει και οικιστικές ανάγκες, Και στις τρεις κοινότητες Εγι- νε εκτεταμένη συζήτηση γύρω. από τα προβλήµατα που αντιµε- πωπίζουν. Απαντώντας οκ. Χρή- στου, αφού υποσχέθηκε κάθε βοήθεια για προώθηση των προβλημάτων τους, επεσήµανε πογεγονός ότιοιπλείστες κοινό- τητες στην επαρχία µας εἶναιμι- κρές, µε περιορισμένες οικονο- μικές δυνατότητες γι” αυτό καιη οικονομική βοήθεια της κυβέρ- νησης είναι απαραίτητη προκει- μένου να επιλυθούν πλείσα προβλήµατα που αντιµετωπί- ζουν. Σε σχέση µε αυτό υπο- γράμµισε την ανάγκη όπως η κυβέρνηση, εφαρμόζοντας µια δίκαιη και προοδευτική Φορο- λογική πολιτική, εξασφαλίσει τα. οικονομικά µέσα για να αυξήσει τη συνεισφορά της στις μικρές και χαμηλά εισοδηματικές κοινό- τητες.