Με την ευκαιρία της Ημέρας της Νίκης Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΤΙΑ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΙ ΟΥ συµπληρώ- νανται 39 χρόνια απὀ τον τερµα- τισµό το πολέμου στην Ευρώπη. Γιατη Σοβιετική Ενωση είναι µια εθνική γιορτή,η Μέρα της Νίκης. H ΝΙΚΗ πάνω στη ναζιστική. Γερμανίαπου είχεθέσει µιατερά στια πολεµίκή µηχανή σε δράση. για να πετύχει παγκόσμια κυρι- αρχία στοίχισε ακριβά στους λα ος, Ο πόλεμος πήρε 20 εκατοµ- μύρια ζωές στη Σοβιετική Ενωση, μόνο και πάνω από 50 εκατ. συ νολικά. Οιυλικές απώλειες και οι καταστροφές πολιτιστικών αξιών. στη δύνη το πολέμου ήσαν τερά- στιες, όπως επίσης, τα δεινά και οι κακουχίες που υπέστησαν οἱ λαοί. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ άρχισε σε µια εξαιρετικά περίπλοκη κατάστα- ση µε την ΕΣΣΔ σε µειονεκτική, θέση. Ο σοβιετικός λαός και οἱ ένοπλες δυνάµεις του χρειάστη- καν πολύ καιρό (από τις 22 Ιουνί- ου 1941 μέχρι τις τελευταίες μέ- ρεςτου 1943) για να ξεπεράσουν, Βήμα προς βήμα, τις συνέπειες, της ύπουλης ναζιστικής επίθεσης, σε απίστευτα δύσκολες καταστά- σεις, προκαλώντας βαρειές ήττες κι ανεπανόρθωτες απώλειες στις. γερμανικές ἔνοπλες δυνάµεις. Κι Είναι αυτό που ἔφερε στη συνέ χεια το αποφααιστικό σηµείο. στροφής σε ολόκληρο τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ήττα των. Ὑερμανικών δυνάµεων από τις σοβιετικές στρατιές ἔξω από τη Μόσχα, το Στάλινγκραντ και το Kovpox και το πέρασμα του Δνείπερου, στρατηγικό σύνορο τότε, ήσαν τα κύρια γεγονότα που ἔκαναν δυνατό εκείνο το on- µείο στροφής. ΣΤΗΝ διάρκεια εκείνου του Ὑενναίου αντιπαλαίµατος, όπου χύθηκε πολύ αίμα, οι σοβιετικές ένοπλες δυνάµεις συνέτριψαν τον κύριο όγκο των στρατών κρούσης της ναζιστικής Γερμα- νίας και των δορυφόρων της. Οι απώλειεςτης Βέρμαχτ στο σοβιε πογερµανικό μέτωπο από τον Νοέμβριο του 1942 (ἔναρξη της σοβιετικής αντεπίθεσης στο Στά- λινγκραντ) µέχρι τις τελευταίες. μέρες του 1943 (οπόταν οι σοβιε trséc δυνάµεις προέλασαν ως τη δεξιά όχθη του Δνείπερου) ήσαν. σχεδόν 2,6 εκ. άνδρες, κάπου 7,000 τανκς, 14,300 αεροπλάνα μάχης και κάπου 50,000 τηλεβό. λα. Δεν ήταν πια δυνατό για τη Γερμανία ν᾿ αναπληρώσει αυτές τις βαρειές απώλειες. Έτσι βρέ- θηκε χωρίς το κύριο ενεργητικό της ---την υπεροχή σε άνδρες και πολεμικά µέσα. Ki ακόµα, η επι- θετική στρατηγική της ανακόπη κε. Η Γερμανία αναγκάστηκε να περάσει στην άµυνα. ΟΙ ΝΙΚΕΣ των σοβιετικών δυ νάµεων από το 194] ως το 1943. ἦσαν Ιδιαίτερα σημαντικές αν. αντικρυσθούν µε φόντο την πε- ριορισµένη. δράση των συµµά: χων µας, των Ηνωμένων Πολι- τειών καιτης Βρεττανίας. Σε διά- στηµα ηµερών µετά τον τερµατι- σμό της μάχης του Στάλιν- Ύκραντ, στις 20 Ιανουαρίου 1943, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης ρεττανίας Ουίνστων Τσώρτσιλ παραδέχθηκε ότι όλες οι στρατι ωτικές επιχειρήσεις στη Δύση ήταν ασήμαντες παρά τους τεῤά- στιους πόρους της Βρειτανίας καὶ των Ἠνωμ. Πολιτειών και χωρίς να λογαριάσουµε τις γι- Υάντιες προσπάθειες που κατὲ- βαλλεη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Ρού: οβελτ σε συγχαρητήριο µήνυµα του Ὑια την νίκη στο Στάλιν- Ύκραντ έλεγε ότι αυτή η νίκη. σταµάτησετο κύμα της εισβολής, και κατέστη το σηµείο στροφής. στον πόλεμο των συμμάχων ενάντια στις δυνάµεις της επι δροµής ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ στροφήςστον πό. λεμο που επιτεύχθηκε από τις σοβιετικές στρατιές παρά την απουσία δεύτερου μετώπου στην. Ευρώπη σήμανε µια οριστική αλ- λαγή στην όλη στρατιωτική κατά σταση και στο ισοζύγιο δυνάµε ων καιπόρων. Σήµαινεότι αφηνό ταν η στρατηγική πρωτοβουλία στις σοβιετικές στρατιές και σ᾿ εκείνους ολόκληρου του αντιχίτ λερικού συνασπισμού. Αυτό προκαθόρισε, μακροπρόθεσμα, την ἔκβαση του ένοπλου αγώνα προς όφελος των φιλελεύθερων λαών και διασφάλισε την τελική ήττα του επιδροµέα. Εγινε, ακό: Ha, φανερό ότι οι σοβιετικές ένο: πλες δυνάµεις ήταν ικανές να νι κήσουν τη Βέρμαχτ και να κερδί σουν µόνες τον πόλεμο. «Οπόλεμος ἐφθασεστοσηµείο — ανέφερε στις 6 Νοεμβρίου 1943 ο Πρόεδρος της Κεντρικής Κρατικής Αμυντικής Επιτροπής. της ΕΣΣΔ Στάλιν --- όπου το κα: θήκον συνίσταται στην εκδίωξη των εισβολέων πλήρως από το σοβιετικό ἔδαφος και την εξάλει ψη της «νέας τάξης» από την Ευ- ρώπη». ΜΙΑ αλληλουχία στραγηγικά αλληλένδετων μεγάλων επιχειρή- σεων στην διάρκεια του 1944 συ νέτεινε στην εκκαθάριση του εδά- Φους της ΕΣΣΔ απ᾿ όλους τους Γερμανούς επιδρομείς και στην, επανάκτηση των εθνικών συνό. ρων κατά μήκος της γραμμής από τη θάλασσα του Μπάρεντς µέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Ο. εχθρός συντρίφτηκε. Η ναζιστική Γερμανία αποστερήθηκε τους συμμάχους της στην Ευρώπη και βρέθηκε σε πλήρη πολιτική απο- μόνωση. Οι γραμμές του µετώ- που ήλθαν πιο κοντά στα δικά της σύνορα και στην Ανατολική. Πρωσία τα πέρασαν. ΔΥΣΚΟΛΑ µπορεί κανείς να υπερτονίσει το γεγονός ότι ήταν ο κύριος όγκος των ενόπλων δυ- νάµεων της Γερμανίας και των δορυφόρων της που πολέμησαν. τις σοβιετικές στρατιές σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Ὑπήρχαν ρωπαϊκών εθνών από το Φασι- στικό ζυγό. Για πάνω από ἕνα χρόνο, 93 οοβιετικές οµάδες κρούσης (ένα σύνολο 7 εκατ. αν- δρών και αξιωματικών) πολεμού- σαν πέρα απὀ τα σοβιετικά σύ- νορα. Οι επιτυχείς επιχειρήσεις τους ήταν πολύ αποφασιστικές γιατην απελευθέρωση των λαών της Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Ῥουμανίας, Πολωνίας, Τσεχοσ- λοβακίας, Αυστρίας, Γερμανίας και άλλων χωρών της Ευρώπης. 'από τη φασιστική σκλαβιά. Ἡ ΤΕΛΙΚΗ επιχείρηση, εκείνη Του ήρωα Της Σοβ/ετικής ΄Ενωσης, στρατηγού /ΒΑΛΝ ΣΚΑΛΙΤΩΦ, υφυπουργού ΄Αµμυνας της ΕΣΣΔ μεταξύ 240 και 195 γερμανικές, μεραρχίες στο σοβιετογερµανικό, μέτωπο ακόµη και µετά το άνοι- Ύμα του Β΄ Μετώπου στην Ευ- ρώπη από τους συμμάχους {στις αρχές Ιουνίου 1944), ενώ οι βρετ- τανικές κιαμερικανικές δυνάµεις. στη Δύση δεν είχαν ν᾿ αντιµετω- πίσουν πάνω από 81---107 εχθρι- κές μεραρχίες. ΑΦΟΥ κυνήγησαν τον εχθρό, διώχνονταςτον απότα εθνικά σύ- νορα, οι σοβιετικές ένοπλες δυνά- µεις συνέχισαν τη συντριβή της πολεμικής μηχανής του Γ΄ Ράιχ και την απελευθέρωση των ευ: τη η] 4 Σοβιετικά στρατεύµατα διασχίζουν κεντρικό δρόµο της Οδησσού µετά την απελευθέρω- ση της από τους χιχλεροφασίστες. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο Προεδρεύων της Δημοκρα, τίας κ. Γεώργιος Λαδάς δέχθηκε Χθες τον κ Γ. Μπένσον, Πρόε δρο του Ινστιτούτου Τραπεζιτών του Λονδίνου, τον οποίο συνό. δευαν ο κ. Χ. Κεχεγιάν, Πρόε δρος του Κυπριακού Κλάδου του Ἱνστιτούτου Τραπεζιτών και Gd λοι αξιωματικοί του Κλάδου. Ενδιαφέρει τους ανάπηρους κυβ. υπαλλήλους Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή της ΠΟΑΑ καλεί όλους τους ανάπη: ρους κυβερνητικούς υπαλλή- Ἄους που δεν πέρασαν τις κυβερ- νητικές εξετάσεις, σε σύσκεψη, στα κεντρικά γραφεία της οργά- νωσης την Τετάρτη 16.5.84 kar ώρα δ μ.μ Στη σύσκεψη θα παραστούν κι΄ εκπρόσωποι της Έκτελεστι κής Επιτροπής της ΠΟΑΑ. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Anpo- κρατίας, εξαιρουμένων των μελών της Δημόσιας Υπηρεσί ας καιτης Δημόσιας Εκπα!δευ. τικής Ὑπηρεσίας, για περιορι σμένο αριθµό υποτροφιών που πιθανό να παραχωρηθούν από την κυβέρνηση της Λαϊκής Δη µοκρατίας της Βουλγαρίας σε χώρες µέλη της Ουνέσκο για μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχα νολογίας για το ακαδηµαϊκό ἔτος 1984/85. Ἡ διάρκεκι των σπουδών αναμένεται να είναιΒ περίπου µήνες, Οιυποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού δι πλώματος σχετικού προς τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών, να µην υπερβαίνουν την ηλικία των 45 ετών κατάτην 1.9.84 και να γνωρίζουν µια από τις ακό λουθες γλώσσες: Βουλγαρικά, Υποτροφίες στη μηχανολογία προσφέρει η ἠ.4. Βουλγαρίας του Βερολίνου, άρχισε στις 16 Απριλίου 1945, Στους δρόµους. της πρωτεύουσας του φασισμού διεξήχθησαν ἀγριες οδοµαχίες για πολλές μέρες. Σπάζονταςτην αντίσταση του εχθρού, τα σοβιε- τικά στρατεύματαπερικύκλωσαν το Ράιχσταγκ. Δεν άργησε να ὑψωθεί σ᾿ αυτό το λάβαρο της νίκης. Ἡ πτώση του Βερολίνου σήμανε το τέλος του ναζιστικού Paix. Ta ἔγγραφα της χωρίς όρους παράδοσηςτης ναζιστικής. Γερμανίας υπογράφηκαν στο Κάρλσχορσι, προάστιο του Βε ρολίνου, στις 8 Μα΄ου. Αυτό Έφερε και την πολυπόθητη ειρή νη στους λαούς της Ευρώπης. Ἡ ΝΙΚΗ πάνω στη φασιστική. πολεμική µηχανή επιτεύχθηκε, χωρίς οποιαδήποτε αμφιβολία, µετην κοινή προσπάθεια πολλών εθνών. Ο σοβιετικός λαός εκτιµά πολύ τον ηρωϊσμό καιτο θάρρος του Αντιστασιακού Κινήματος που αναπτύχθηκε στις κατεχόµε ΄νες από το ναζισµό χώρες καιτην. αυτοθυσία των παρτιζάνων, µε επικεφαλής τα κομμουνιστικά κι Εργατικά κόµµατα. Μονάδες και σχηματισμοί της Γιουργκοσλα- βίας, Πολωνίας και Τσεχοσλο- βακίας καθώς και πατριώτες τση. Ῥουμανίας, Βουλγαρίας, Όυγγα ρίας και Αλβανίας πρόβαλαν γενναία αντίσταση στους φασί- στες εισβολείς πολεμώντας πλάι - πλάι µε τις σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις. Οι λαοί κα οι στρατοί των Ηνωμ. Πολιτειών, της Μεγά λης Βρεττανίας και άλλων χω- ρών του αντιχιτλερικού συνα- σπισμού πρόσφεραν τη δικήτους συμβολή στη νίκη ΕΙΝΑΙ, ωστόσο, ιστορική αλή- θεια ότι το σοβιετογερµανικό μέ. πωπο παρέμεινε το κύριο πολεµι κό µέτωπο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από κάθε άποψη. Η κα παστροφή του κύῤιου όγκου της δύναμης και των µέσων της Βέρ- μαχτ στο σοβιετο - γερμανικό με πωπο (10 εκ. νεκροί από σύνολο. 13,6 εκ. σε όλα τα µέτωπα του πολέμου), επέφερε την πλήρη, κατάρρευση της πολεμικής και Προβλήματα Φοιτητών αµερ. πανεπιστημίων στον υπουργό Παιδείας Ο υπουργός Παιδείας κ. Στ Κατσελλής συναντήθηκε χθες µε το νεό Διοικητικό Συμβούλιοτου. Συνδέσμου Γονέων Κυπρίων, Φοιτητών Αμερικής. Το Συμβούλιο εξέθεσε στον κ υπουργότα σοβαρά προβλήµατα που αντιμετωπίζουν οι γονείς σαν αποτέλεσµα της μεγάλης αὖ ξησης των διδάκτρων των αµερι κανικὠν πανεπιστημίων και του ψηλού κόστους διαµονής και ζή τησε τη συνδροµή του υπουργεί ου Παιδείας για απάµβλυνσητων. προβλημάτων αυτών ὉΟ κ. Κατσελλής υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια στα πλαί σια των αρμοδιοτήτων του Γιατο θέµατων διδάκτρωνοκ Κατσελλής ανέφερεστο Συμβού λιο ότι οιαμερικανικές Αρχές τον διαβεβαίωσαν ότι μελετάται σὐ στηµα επιχορήγησης των διδά κτρων όλων των Κυπρίων φοιτη πών Αμερικής. ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑ/ ΕΠΑΘΛΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ! Προειδοποίηση της Κ. Τράπεζας Η Κεντρική Τράπεζα της Κύ, πρου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά µε έπαθλα nov napaxwpei ro Editonal Offi- ος Μαδρίτης, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά ἡ Ρωσικά. Σημείωση: Προτίμηση θα δοθεί σε υποψηφίους που γνω ορίζουν τη Βουλγαρική ή Ῥωσι κή γλώσσα Tho πολλές λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στην Επίσηµη Ἐφημερίδα της Δημοκρατίας της 11 Μα΄{ου 1984. Αιτήσεις µεπλήρεις λεπτοµέ- ρειες Ὑια τα προσόντα των υποψηφίων, τον προτεινόμενο. κλάδο σπουδών κλπ., πρέπει ναυποβληθούν στον Τύπο Γεν. 102, αντίγραφα του οποίου οι ενδιαφερόμενοι µπορούν να πά- ρουν από το Γραφείο του Ἐπάρχου κάθε επαρχίας και να φθάσουν στη Γραμματέα της Ἐπιτροπής Ὑποτροφιών, Em προπή Ὑποτροφιών, Λευκωσία, µέχριτις 22 Μα {ου 1984 «Από πληροφορίες που ἔχει η Κεντρική Τράπεζα, πρόκειται για Ιδιωτική δραστηριότητα που δεν. βρίσκεται κάτω από την αιγίδα οποιασδήποτε επίσηµης αρχής Τα ἔπαθλα παραχωρούνται ἕναντι πληρωμής. Μ᾽ αυτά τα δεδοµένα η Κεντρική Τράπεζα τληροφορεί όλουςτους ενδιαφε ρόμενους ότι δεν Προτίθεται να παραχωρεί συνάλλαγμα για την απόκτηση τέτιων επάθλων». Διάλεξη για κρασιά Ο Κυπρογερµανικός ΓΠολιτι στικός Σύνδεσμος ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, 10 Μα΄Γου και ώρα 8 μ.μ. θα γίνει στο οίκημα του Ινστιτούτου Γκαίτε στη ευ κωσία διάλεξη µε θέµα την αμ πελουργία στην Κύπρο και τη Γερμανία µε «ὁμιλητές τους Γερμανούς καθηγητές κ.κ. ύ- κεν και Ρώυτερ. Θα ακολουθή. σει δεξίωση κατά την οποία θα προσφερθούν κυπριακά και γερμανικά κρασιά. Οι ενδιαφερόμενοι να παρα. στούν στην εκδήλωση αυτή (μέ λη και µη µέλη του Συνδέσμου) πρέπει να το δηλώσουν στον κ. Σ. Αυγουστή, Τηλέφωνο 45988 --ευκωσία κρατικής μηχανής του Χίτλερ. Ἠτανη Σοβιετική Ενωσηπου απε δειξε ότι ήταν η κύρια δύναμη που μπορούσε ν᾿ ανακόψει το δρόμο στο γερμανικό φασισμό προς την παγκόσμια κυριαρχία, να σηκώσει το κύριο βάρος του πολέμου και να παίξει αποφασι- στικό ρόλο για την ήττα της χιτ λερικής Γερμανίας Ἡ ΕΝΔΟΞΗ νίκη της Σοβ. Ένωσης στον Β΄ Παγκόσμιο Πό- λεμο είναι µια καλή προειδοποί- ηση για εκείνους που σήµερα εκ. βάλλουν πολεμικές ιαχές, απει λώντας µε µια «σταυροφορία» ενάντια στα σοσιαλιστικά κράτη Το σοβιετικό στρατιωτικό δόγμα είναι αμυντικό. Αποβλέπει απο- Κλειστικά στην αντιμετώπιση ξέ νης απειλής, ΣΕΠΕΡΙΠΤΩΣΗΕπιδρομής, οἱ σοβιετικές ἔνοπλες δυνάµεις θα συνενωθούν µε τους στρατούς πων αδελφών σοσιαλιστικών χω- ρών για να υπερασπίσουν τις επαναστατικές κατακτήσεις τους, όπως ακριβώς ἕκαναν και στον τελευταίο πόλεμο, χωρίς δισταγμό και µε πλήρη αποφασι στικότητα, χρησιμοποιώντας όλη την αμυντική ικανότητα και το οικονομικό δυναμικό των χωρών. τους 5 1 Bish BobAa Εμπορίας αγροτικών προϊόντων ζήτησε σύσκεψη της ΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑ, 7 (1ου ανταποπρι τή µας). - Αγροτική σύσκεψη που έγινε στη Λάρνακα, µε τηλεγρά Φημα προς τον υπουργό Εµπορί ου και Βιομηχανίας, διατύπωσετο αίτημα των γεωργών τῆς επαρχί ας για ἵδρυση Συμβουλίων Εµπο ρίας Φθαρτών, κρεάτων, εσπερι- δοειδών και φρούτων. Με άλλο τηλεγράφημα, προς τον υπουργό Γεωργίας, η σὖσκε ψη εξέπεμψε το 505 των περιο: χών Ἐπίου και Κοκκινοχωρίων. όσον αφορά το οξύ υδατικό πρό. Ἅλημα και ζήτησε την επίσπευση, της κατασκευής του Νοτίου Αγω. γού. Της σύσκεψης προήδρευσε ο Αύριο η γενική Ν. Γρηγορίου, Πρόεδρος του Ε. Συμβουλίου ΕΚΑ Λάρνακας. Γία- ρευρέθηκαν ο ΓΙ’. καιο Κ.ΟΓ. της ΕΚΑ Χ. Μιχαηλίδης και Γ. Τριανταφυλλίδης καθώς και αγροτικο/παράγοντες από όλατα χωριάτης επαρχίας. Στη σύσκεψη. μίλησε ο Ε. Γραμματέας της ΕΚΑ /άρνακας Κυρ. Κακουλλήςγιατα προβλήµατα του αγροτικού κὀ- σµου και τη δουλιά της Οργάνω- σης στο α΄ τετράµηνο του 1984. Τις εργασίε της σύσκεψης έκλεισε ο Χ. Μιχαηλίδης που βρά- βευσε και τα χωριά της επαρχίας που έφεραν τα καλύτερα αποτελέ- σµατα στο οικονομικό διάβηµα της ΕΚΑ συνέλευση ΚΕΒΕ Αύριο Τετάρτη, στις 11πιμ.,θα πραγµατοποπ]θεί στο ξενοδοχείο. «ΧΏλτον» η ετήσια γενική συνέ λευσητου Κυπριακού Εμπορικαύ και Βιομηχανικού Επιμελητηρί ου, κατά την οποία ο Πρόεδρος του κ. Ανδρέας Αβρααμίδης θα μιλήσει για την κυπριακή OKO vopia Τη συνέλευση θα τιμήσει. µε την παρουσίατου ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας κ. Γ. Λαδάς, ο οποίος και θα απευθύνει χαιρετι σμυ προς τη συνέλευση. Όμιλία θα εκφωνήσει ο υπουρ- γός Εμπορίου και Βιομηχανίας κ, Γ. Ανδρέου. Στη συνέλευση προσκλήθηκαν. καιθα παραστούν υπουργοί, αρ- χηγοίκοµµάτων, βουλευτές, πρέ- σβεις, πρώην υπουργοί, δήµαρ- χοι, εμπορικοί ακόλουθοι διαφό- ρων χωρών, γενικοί διευθυντές υπουργείων, άλλοι επίσημοι και μεγάλος αριθµός επιχειρηµατι- ών ΟΠΩΣ ΤΟΛΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΣΕΜΙΛΙΑΡΙΟ Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φ. Κληρίδης κηρύσσον- πας χθες την Έναρξη των ερ- γασιώντου σεμιναρίου «ᾖσό- τητα Ανδρών και Γυναι- κών» υπό την ιδιότητα του we Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής. της. Δεκαετίας πων Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα, τόνισε ότι «η πρόοδος που επιτελέσθηκε, Ιδιαίτερα µετάτο προδοτικό πραξικόπημα και την εισβο- An, για την επίλυση των προβλημάτων της Γυναίκας στην εκπαίδευση, την κοι- νωνική ευηµερία,την ασφά- Agia και την υγεία, ήτανε Ιδιαίτερα εντυπωσιακή». Ὁ κ. Κληρίδης είπε ότι «η πρώ» τη φάση της Δεκαετίας ἔχει εκ. πνεύσειτο 1980, καιτώρα καλού. µαστε να περατώσουµε το δικό µας Κυπριακό Σχέδιο Δράσης στην Παγκόσμια Συνέλευση που θα συγκληθεί στη Ναϊρόμπι το 1985» Επικαλούμενος διάφορα στοι χεία, ο κ. Κληρίδης είπε, µεταξί άλλων τα ακόλουθα για την πρό οδοτων γυναικώντης Κύπρου: Η συμμετοχή της Γωναίκας στην πανεπιστημιακή μόρφωση, ἔχει 84081 To 38% ποσοστό που εἶναι ψηλότερο and εκείνο μερικών ευρωπαϊκών χωρών. Ἡ επιτυχής πολιτική κοϊνωνι’ κής ανάπτυξης τελευταίων χρόνων αύξησε την ισότητα των δύο φύλων όπως φαίνεται απὀ το ποσοστό συµµετοχής της γυναί κας στο εργατικό δυναμικό που Τε ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 28. σε σχέση µε το 1976 και συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά µέ να στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργαζό, µενες γυναίκες διαδραματίζουν ήμερα. σηµαντικό όλους τους κλάδους της οικονς µικής δραστηριότητας, είναι δε αξιοσημείωτο το γεγονός στην επαγγελματική κατηγορία των επιστημόνων οι γυναίκες σὴ μερα αποτελούν το 1/3του συνό λου των. ἔχει τώρα ανέλθει στο 36'. ρόλο σ ότι Είναι άξιο µνείας ότιη θέση τοι Γενικού Εισαγγελέα της Anpo κρατίας που είναι σηµαντική θέ ση σύμφωνα µε το Σύνταγμα κα τέχεται από την κα Στέλλα Σοι λιώτη η οποία θα προεδρεύσει σε µια απὀ τις συνεδρίες του Σεµι ναρίου αυτού. Τονίζεται σχετικά ότι επέστη ο χρόνος να διορι στούν γυναίκες δικαστές σαν μέ λη του Δικαστικού Σώματος Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να προχωρήσει στη δηµιουργία Κεντρικού Φορ. ἔα για την επίβλεψη και επίτευξη ουσιαστικής ισότητας ανδρών. και γυναικών προῦποθέτει τη θέ σπιση ανάλογης νομοθεσίας Ἠκύρωση από µόνη της διαφό. ρων Συμφώνων των Ηνωμένων Ἐθνών από τη Δημοκρατία, όπως τα Σύμφωνα για Κοινωνικο κονοµικά δικαιώµατα, το Δικαί wpa Εκπαίδευσης, το Δικαίωμα για Ενεργό συµµετοχή στη δηµό. σια ζωή, η εξάλειψη κάθε µορφής δυσμενούς διακρισης δεν αρκεί Είναι η. δηµιουργία αποτελε σµατικών μηχανισμών παρόµοι ων µε τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια για την ισότητα των φύλων ή τους Ἐπιτρόπους Διοίκησης, σε Με κατάλληλη νοµοθεσία και μηχανισμούς να προωθηθεἰ η ισοτιμία των δύο φύλων Φ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ: KA/POS NA AIOPISTOYN ΚΑ/ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ αυνδυασµό µε νοµοβεσία με που επικρατούν στην Κύπρο, που θα δώσουν νέα ώθηση στην πρό 0δο της γυναίκας Οκ. ΛΑΔΑΣ Ὁ Προεδρεύων της Δηµοκρα τίας κ. Λαδάς προσφωνώντας το σεμινάριο αναφέρθηκε στη ση µασία που αποδίδει η κυπριακή κυβέρνηση στην ισότητατων δυ Φύλων και είπε ότι ο ίδιος συµπα: ραστέκεται στις προσπάθειες των γυναικών για επίτευξη πλή ρους ισότητας µε τους άνδρες. 30} Qwva πις πραγματικότητες Ὁ κ. Λαδάς πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόµη ορισμένα νο µοθετικά µέτρα τα οποία πρέπει ναληφθούν, ιδιαίτερα στους κλά δους του οικογενειακού δικαίΐοι και της εργατικής νομοθεσίας Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει ναρυθµιστεί νομοθετικά τοταχ τερο δυνατό είναι η εφαρμογή καιγιατις γυναίκεςτης αρχήςτης ίσης αμοιβής Αλλά το κεντρικό πρόβλημα εἰ ναι η επιμόρφωση των ανθρώ, για ἴση εργασία. πων τόσο των ανδρών όσο και για αντιλη Φθούν σωστά το ρόλο που δια δραματίζει κάθε πολίτης, άνδρας ή γυναίκα και τη λειτουργία των γυναικών να στην αναδηµιουργία ης Δημοκρα τίας Εκ μέρους του Συµβουλίουτης Ευρώπης, η κα Κίλλερπυ διάβα- σε μήνυμα του διευθυντή νοµι’ κών υποθέσεων του Συµβουλίου, της Ευρώπης κ. Ερικ Χάρεμος. Στη συνξχἒια η κα Κίλλερπυ, Ανώτερη. Λειτουργός της Διεύ θυνσης Νομικών Ὑποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέ. γνωσε την ἔκθεση δράσης του Συμβουλίου στον τοµέα της ισό- τητας ανδρών και γυναικών. Στην εναρκτήρια τελετή του, σεμιναρίου, της οποίας προή- δρευσε ο γενικός διευθυντής του. πουργείου Δικαιοσύνης κ. Συ µεωνίδης, παρξστησαν Επίσης υπουργοί, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, πρέσβεις, ο ρόσωπος του Προγράμµα τος Ανάπτυξης των Ἠνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος και µέλη του αντ Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο δή- µαρχος Λευκωσίας, βουλευτές και ἀλλ οι επίσημες Τις ποι εργασίες του σεμιναρίου. θα συνεχιστούν και θα λή ξουν σήµερα, παρακολουθούν. περισσότεροι από 150 σύνεδροι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών, γυναικείων οργανώσεων και κομμάτων Το σεμινάριο οργανώνουν από, κοινο' η Εθνική Επιτροπή για τη Γυναίκα σε σ το Συμβούλ εργασία µε ο της Ευρώπης ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ θα υπερδιπλασιασθεί η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαιοειδών μεχρι το 2.000 Ολοκληρώθηκε η συνεισφορά Κυπριακού, Οίκοι Awv NV Project Consult Μελέτη Ενεργειακού Τ τοι Συμβοί ALS OTT) ματισμού. Ἡ µελέτη αυτ Aci µέρος ediov Evepycia κού Προγραμματισμού της κι βέρνησης ποι Διεθνή, για την πρώτη φάση τ χρηματοδοτεί η Τράπεζα. Το συμβόλαιο Σχεδίοι έχει η Γαλλική Εταιρεία Συµβοί λων 5ΕΜΑ - ΜΕΤΕΑ και οι αι νεργάτες τοις στην Κύπρο Ὠίπος Kittis Associates Συμβολή στη µελέτη αυτή exe κάνει και ο οικονομολόγος κ Νίκος Βασιλείου, εκ µέρους τη Νέα ηγεσία στον ΠΛΣΥΠΕΕ Συνήλθε το Κεντρικό Συμβού λιο του Παγκύπριου Συνδέσμοι Πληγέντων και Ἑκτοπισοθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ) και εξέλεξε τον κ. Χρήστο Σαβεριά δη ὡς νέο Πρόεδρο του Συνδέ σµου και τους κ.κ. Κούλλη Μα ραθοβουνιώτη και Τρύφωνα Νε οκλέους ως Αντιπρόεδρο και Γε νικό Γραμματέα Ἡ ηγεσία του Συνδέσµου ἔχει επαφές µε τους αρµοδίους υπουργούς αυτήν την εβδομάδα για να προωθήσει το θέµα της δανειοδότησης των και πληγέντων. επιχειρηµα τιών θα των εκτοπισθέν Κυπριακής Ἐταιριίας Συμβού- hoy NV Project Consyltans, pe- ταξύ άλλων στους πιο κάτω το- μείς. ---Οι προοπτικές για εξοικονό- µηση ενέργειας στα θερμοκήπια µε χρήση της ηλιακής ενέργειας, των χοιροστασίων και μονάδων πον- Ανάλυση στοιχείων λερικών σε σχέση µε τις δυνατό- ς για παραγωγή βιοαε- Οιπόροιτης Κύπρου σε σκύ- βαλα και λύματα αποχετεύσεων με ενεργειακή, αξιοποίηση τους αναφορικά την --Εκτίμηση των δασικών πό ρων της Κύπρου για ενεργεια- --Η σκοπιμότητα εισαγωγής χρονων συστηµάτων ηλιακής νύργειας στην παραγωγή σταφί σί δα. --Σενάρια ζήτησης ενέργειας (Ηλεκτρισμού και Πετρελαιοει- δών) για τα έτη 1988 και 2000 Κατά την σιλείου, το κτίµηση του κ. Βα- πιο πιθανό σενάριο. ήτηση ηλεκτρισμού μέχρι το έτος 2000 9α αυξηθεί κα- τά 2 ς σε σύγκριση µε το 1983 (όταν η κατανάλωση. ήταν 1.073 εκατομμύρια κιλοβάτ ---περιλ. 251 εκ. απὀ τους Τουρ- Η ζήτηση για πε- θα. διπλασιασθεί περίπου από 955.000. µετρικοι τόνους το 1982 σε 2020000 µι τρικοὺς τόνους το ἔτος 2.000. είναι ότι η κοκυπρίους) τρελαιοδειδή