10η ΣΕΛΙΔΑ XAPAYTH ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΡΟΚ4ΗΤΙΚΕΣ 4Η4ΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ Όχι μόνο δεν θα πιέσουµε την Τουρκία, αλλά θα αυξήσουµε τη βοήθεια Ό πρεσβευτής των Ηνω- µένων Πολιτειών στην Αγ- κυρα κ. Στράους Χιουπ δή- λωσε χτες καθαρά και ξά- στερα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να πιέσει την Τουρκία για υποχωρήσεις στο Κυπριακό και µάλιστα θατης αυξήσει τη βοήθεια! Ἡ χώρα του --- είπε --- δεν επιθυμεί να αναμιχθεί στις τουρκο - ελληνικές σχέσεις και στο Κυπριακό. Μιλώντας στους δημοσιογράφους q Ape- ρικανός πρεσβευτής είπε ότι οι ΗΠΑ υποστηρζουντιςπροστιά- θειες του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη δι- αλέκτου μεταξύ της τουρκοκυ- πριακής και της ελληνοκυπρι- ακής κοινότητας και συνέχισε: «Αν και υπάρχουν στις Ἠνωμέ- νες Πολιτείες ανησυχίες για το. Κυπριακό, δεν υπάρχει πρόθε- ση εκ µέρους της Ουάσιγκτων να επέμβει άµεσα ή να επενερ- γήσειμε οποιοδήποτε άλλοτρό- πο». Ἐπισημαίνοντας ότι τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα εἷ- ναι µέλη του ΝΑΤΟ και φιλικές χώρες ο Αμερικανός πρεσβευ- τής είπε ότι εκείνο που ἔχει ση- µασία για την Αμερική είναι να βελτιώσουν τις σχέσεις τους οι δυο αυτοί σύμμαχοι και να ζή- σουν µαζί σε Φιλία και συνερ- Υασία. Καλές σχέσεις μεταξύ των δυο αυτών χωρών µπο- ρούν να εξασφαλιστούν µόνο µετις δικές τους προσπάθειες, είπε και πρόσθεσε ότι δεν θα ήταν ορθό η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ἡ Τουρκία ανησυχεί υπερ- βολικά για τα λόμπυ στην Αµε- ρική, είπε οκ. Χιουπ, αλλά υπέ- δειξε ότι καµµιά από τις δρα- στηριότητες τους δεν υπήρξε αποτελεσματική, όπως θα είναι σαφἒς και από το γεγονός ότι αρμενικές προτάσεις δεν ετέ- θησαν στην ημερήσια διάταξη του Κογκρέσσου και το θέµα της βοήθειας προςτην Τουρκία δεν συνδέθηκε µετο Κυπριακό. πρόβλημα. Ἡ Αμερικανική Δι- οἴκηση --- είπε --- εφάρμοσε τη δική της πολιτική, ενώ µετά την επανεκλογή του Προέδρου Ῥήγκαν αυξήθηκαν οι δυνατό- τητες μεγαλύτερης βοήθειας. προς την Τουρκία. Ο Πρόεδρος τών Σαντινίστας Ντανιξλ Ορτέεγκα καταγγέλλει: ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΝΙΚΛΡΑΓΟΥΛ Ο Ρήγκαν ετοίμασε ἤδη το σχέἔδιο «Πήγασος» που μοιάζει µ ᾽ εκείνο της εισβολής στη Γρενάδα σκεψης, ο Μ/καραγουανός ηγέτης κατάγγειλε, επί- ΛΙΑΝΑΓΚΟΥΑ, 11 {ΤΑΣΣ - Ρ.). - Ο θρ/αµβευτής των γεν/κών εκλογών της περα- σµένης Κυρ/ακής Λταν/έλ Ορτέγκα κατάγγειΛλε ότη κυβέρνηση Ρήγκαν βρ/σκετα/ στα πρόθυρα της εἰ- σβολής στη Λ/καράγουα κα Τόνισε ότι, σαν σποτέ- Λεσµα της πολπικής που ακολουθε/η Ουάσηκτων, η Κεντρική Αμερική δ/έρχετα την πιο επικ/νόυνη στρατιωτική κρ/ση των τελευταίων χρόνων. MiAwvras orn διάρκεια δημοσιογραφικής διά- «Από στηµή σε στιηµή -- υπογράμμισε παραπέρα ο Ντανιέλ Ορτέγκα -- οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν τον πόλεμο κατά της Νικαράγουα και να προβούν στο βομβαρδι- σµό των µεγάλων πόλεων της Ἀώρας. Γι΄ αυτό, η κυβέρνηση εθνικής ανοικοδόµησης προ- βαίνει στη λήψη µέτρων για κι- νητοποίησητουλαούμεσκοπό την προάσπιση της Μανάγ- κουα και άλλων µεγάλων κέν- τρων. Οι ΗΠΑ θέλουν να αιµατο- κυλήσουν τη Νικαράγουα, αλ- λάολαόςτης είναι αποφασισμέ- νος να αποκρούσει τους επι- δρομείς», Η κρισιµότερη στιγµή τής επανάστασης Σε άλλα σηµεία των δηλώ- σεωντου ο Νικαραγουανός ηγέ- της ϱ Είπε ότι οί ΗΠΑ διαθέτουν στην Κεντρική Αμερική τη στρατιωτική υποδομή για την εξαπόλυση αιφνιδιαστικής επί- θεσης σε βάρος της Νικαρά- χουα 9 Τόνισεότι οι πρώτοι στόχοι µιας τέτοιας επίθεσης Θα είναι τα µεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως η Μανάγκουα, γιατί απώτερος σκοπός της Ουάση- κτων είναι η γρήγορη νίκη. 9 Υπογράμμισε ότι «αυτή εἷ- ναι η πιο κρίσιµη στιγµή που αντιμετώπισε μέχρι τώρα ηνι- καραγουανή επανάσταση». @ Δεν απέκλεισε το ενδεχό- μενο ύστερα απότην ανάπτυξη των αερομεταφερόµενων δυνά- µεων και την απόβαση των στρατευμάτων που τώρα βρί- σκονται σε σκάφη κοντά στις ακτές της Νικαράγουα, οἱ επί- ὅοξοι εισβολείς να προβούν στο στρατηγικό βομβαρδισμό της χωρας 9 Καταγγέελλει ότι, ανώτερος Αμερικανός αξιωματικός επι- σκέφθηκε χθες τα σύνορα της Κόστα Ρίκα µετη Νικαράγουα και ετοίµασε σχέδια για στρα- τιωτική επίθεση. Ο Ντανιέλ Ορτέγκα τόνισε ότιη χώρα του ἔχει δικαίωµαν αποκτήσει όλα τα εἴδη όπλων που κρίνει σαν απαραίτητα για την άµυνα της, και κατέληξεως ακολούθως «Οι ισχυρισμοί του Πεντα- γώνου ότι η Νικαράγουα απο- κτά «επιθετικά όπλα» είναι ανυ- πόστατα προσχήματα για τη δικαιολόγηση των στρατιωτι- κών ενεργειών της αµερικανι- κής κυβέρνησης »Οι ΗΠΑ αξιώνουν από τη Νικαράγουα να µην προχωρή- σει στην αγορά αναχαιτιστικών αεροπλάνων, ενώ οι ίδιες σχε- διάζουν να παράσχουν στην αεροπορία της Ονδούρας νέα στρατιωτική τεχνολογία. Είναι ϱαμερικανικός ιμπεριαλισμός που ευθύνεται για την κούρσα των εξοπλισμών στην Κεντρική Αμερική» Μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ Η κυβέρνηση της Νικαρά- γουα διέταξε τη διεξαγωγή δε- καήµερων στρατιωτικών γυ µνασίων για οργάνωση της σης, ὅτι αµέσως μετά την επανεκλογή του Ρήγκαν οἱ ΗΠΑ πολλαπλασίασαν τις επιδροµικές ενέργειες σε βάρος της χώρας του. Αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροπλάνα - πρόσθεσε παραβιάζουν κατάφω- ρα τον θαλάσσιο κ εναέριο χώρο της Λκαρόγουα, ενώ υπάρχουν πληρὀφορ/ες ότιη Ουάσηγκτων έθε- σε σε κατάσταση συναγερμού τις εἰδικές στρατιωτι- χές δυνόµεις που διατηρεί γ/α την ανάληψη ένο- πλων τυχοδιωκπσµών εκτός των ΗΠΑ. άμυνας της πρωτεύουσας της χώρας, η οποία πιστεύεται ότι θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους στόχους σε περίπτω- ση αμερικανικής εισβολής. Χθεσινοβραδυνό σχετικό ανακοινωθέν του υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότιταγυµνά- σια θα διεξάγονται κάθε από- γευµα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 2Ί Νοεμβρίου. ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ σχέδιο εισβολής ΕΞΑΛΛΟΥ Περιγράφονταςτις ασκήσεις πουέάρχισε χθες ο αµερικανι- κός 2ος Στόλος στην Kapaipi- κή, ο ανταποκριτής της έφηµε- ρίδας «Νιου Γιορκ Τάιμς» γρά- Φει ότι, τα όσα διαδραματίζον- ται εκεί σου δημιουργούν την εντύπωση ότι «Εέσπασε πόλε- μος» H ἴδια εφημερίδα επισηµα(- γει, επίσης, το γεγονός ότι η Ουάσιγκτων άρχισε τα ναυτικά αυτά γυμνάσια τη στιγµή που οἱ σχέσεις της µε τη Νικαρά- youa έχουν επιδεινωθεί στο έπακρο και υπάρχουν Φόβοι ότι είναι προπέτασµα καπνού για την ετοιμασία ἔνοπλης επέµ- βασης στη χώρα αυτή. Σύμφωνα, τέλος, µε άλλες έγκυρες πληροφορίες η κυ- βέρνηση Ρήγκαν ἔχει έτοιμο ήδη το σχέδιο της εισβολής, το οποίο Φέρει την κωδική ονοµα- σία «Πήγασος» και το οποίο θυμίζει εκείνο της εισβολής στη. Γρενάδα. Με βάση το σχέδιο αυτό, στρατεύµατατης Ονδού- pas 8a εισβάλουν στο νικαρα- γουανό έδαφος και στη συνέ- χεια τα Φιλοαμερικανικά καθε- στώτα της περιοχής, τα οποία απαρτίζουν το λεγόμενο «Kev- τροαµερικανικό Αμυντικό Συμβούλιο», θα αποταθούν στο Λευκό Οίκο για «βοήθεια». Αυτό θα δώσει στο Πεντάγωνο καιτοτυπικό πρόσχηµαγιατην ἔναρξη της επιδροµής κατάτης Νικαράγουα